“ ເບິ່ງແມ! ຝູງຄົນເປັນອັນມາກເຊິ່ງບໍ່ມີຜູ້ໃດສາມາດນັບໄດ້. . . ຢືນຢູ່ຕໍ່ ໜ້າ ບັນລັງແລະຕໍ່ ໜ້າ ລູກແກະ.” - ຄຳ ປາກົດ 7: 9.

[ຈາກ ws 9 / 19 p.26 ບົດຮຽນການສຶກສາ 39: ເດືອນພະຈິກ 25 - ເດືອນທັນວາ 1, 2019]

ກ່ອນທີ່ພວກເຮົາຈະເລີ່ມຕົ້ນການທົບທວນການສຶກສາຂອງຫໍສັງເກດການໃນອາທິດນີ້, ຂໍໃຫ້ພວກເຮົາໃຊ້ເວລາ ໜ້ອຍ ໜຶ່ງ ເພື່ອອ່ານບາງສະພາບການຂອງຫົວຂໍ້ຂໍ້ພະ ຄຳ ພີແລະ ນຳ ໃຊ້ exegesis, ປ່ອຍໃຫ້ຂໍ້ພຣະ ຄຳ ພີອະທິບາຍດ້ວຍຕົນເອງ.

ພວກເຮົາຈະເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການເປີດເຜີຍ 7: 1-3 ເຊິ່ງເປີດສາກກັບ:ຫລັງຈາກນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນເທວະດາທັງສີ່ຄົນຢືນຢູ່ເທິງສີ່ແຈຂອງແຜ່ນດິນໂລກ, ຈັບສີ່ລົມຂອງແຜ່ນດິນໂລກ, ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ລົມພັດມາເທິງແຜ່ນດິນໂລກຫລືທະເລຫລືຕົ້ນໄມ້ໃດໆ. 2 ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນທູດສະຫວັນອົງ ໜຶ່ງ ຂຶ້ນໄປຈາກດວງອາທິດ, ມີປະທັບຕາຂອງພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງພຣະຊົນຢູ່; ແລະລາວໄດ້ຮ້ອງດ້ວຍສຽງດັງໆຕໍ່ທູດສະຫວັນທັງສີ່ອົງທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ ທຳ ຮ້າຍແຜ່ນດິນໂລກແລະທະເລ, 3 ໂດຍກ່າວວ່າ: "ຢ່າ ທຳ ຮ້າຍແຜ່ນດິນໂລກຫລືທະເລຫລືຕົ້ນໄມ້, ຈົນກ່ວາຫລັງຈາກພວກເຮົາໄດ້ຜະນຶກທາດຂອງພະເຈົ້າຂອງພວກເຮົາ. ຢູ່ ໜ້າ ຜາກ.””

ພວກເຮົາຮຽນຮູ້ຫຍັງຢູ່ນີ້?

 • ບັນດາທູດສະຫວັນໄດ້ຮັບ ໜ້າ ທີ່ ສຳ ຄັນທີ່ຕ້ອງເຮັດ, ທຳ ຮ້າຍໂລກແລະທະເລ.
 • ບັນດາທູດສະຫວັນໄດ້ຖືກບັນຊາບໍ່ໃຫ້ ດຳ ເນີນຕໍ່ໄປຈົນກວ່າພວກຂ້າໃຊ້ຂອງພຣະເຈົ້າ [ຜູ້ທີ່ຖືກເລືອກ] ຈະຖືກຜະນຶກເຂົ້າ ໜ້າ ຜາກ.
 • ການປະທັບຕາຢູ່ຫນ້າຜາກແມ່ນທາງເລືອກທີ່ຊັດເຈນທີ່ທຸກຄົນສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້.

ການເປີດເຜີຍ 7: 4-8 ສືບຕໍ່“ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຍິນ ຈຳ ນວນຄົນທີ່ຖືກຜະນຶກເຂົ້າກັນ, ເປັນຮ້ອຍສີ່ສິບສີ່ພັນຄົນ, ຊຶ່ງຖືກຜະນຶກອອກຈາກຊົນເຜົ່າຂອງເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນທຸກຊົນເຜົ່າ:”. ຂໍ້ທີ 5-8 ຫຼັງຈາກນັ້ນໃຫ້ຊື່ຂອງຊົນເຜົ່າ 12 ຂອງອິດສະຣາເອນ, ແລະວ່າ 12,000 ແມ່ນມາຈາກແຕ່ລະເຜົ່າ.

ຄຳ ຖາມທີ່ຍົກຂື້ນຢ່າງມີເຫດຜົນແມ່ນ: ໝາຍ ເລກທີ່ຜະລິດ (144,000) ແມ່ນຕົວເລກຕົວ ໜັງ ສືຫລືຕົວເລກທີ່ມີສັນຍາລັກ?

ຈຳ ນວນສັນຍາລັກບໍ່ຮູ້ຕົວ?

ຂໍ້ທີ 5-8 ຊ່ວຍພວກເຮົາຄືກັນກັບ Genesis 32: 28, Genesis 49: 1-33, Joshua 13 - Joshua 21.

ປະການ ທຳ ອິດ, ໃຫ້ພວກເຮົາປຽບທຽບພວກລູກຊາຍຂອງອິດສະຣາເອນ, ກັບຊົນເຜົ່າໃນແຜ່ນດິນແຫ່ງ ຄຳ ສັນຍາແລະຫຼັງຈາກນັ້ນກັບຂໍ້ຄວາມນີ້ໃນ ຄຳ ປາກົດ.

ລູກຊາຍຕົວຈິງຂອງອິດສະຣາເອນ ຊົນເຜົ່າຂອງອິດສະຣາເອນ ຊົນເຜົ່າຂອງການເປີດເຜີຍ
ຮູເບີນ ຮູເບີນ ຢູດາ
Simeon Gad ຮູເບີນ
Levi ມະນັດເສ Gad
ຢູດາ ຢູດາ ອາເຊ
Zebulun Ephraim ນາໂປລີ
Issachar Benjamin ມະນັດເສ
ແລະ Simeon Simeon
Gad Zebulun Levi
ອາເຊ Issachar Issachar
ນາໂປລີ ອາເຊ Zebulun
Joseph ນາໂປລີ Joseph
Benjamin ແລະ Benjamin
Levi

ຈຸດທີ່ຈະສັງເກດເຫັນ:

 • ຄຳ ປາກົດມີມານາເຊຜູ້ທີ່ເປັນລູກຊາຍຂອງໂຢເຊັບ.
 • ການເປີດເຜີຍບໍ່ມີ Dan ຜູ້ທີ່ເປັນລູກຊາຍຂອງຢາໂຄບ / ອິດສະຣາເອນ.
 • ມີຊົນເຜົ່າ 12 ຂອງອິດສະຣາເອນທີ່ມີການຈັດສັນໃນດິນແດນທີ່ຖືກສັນຍາໄວ້.
 • ຊົນເຜົ່າເລວີບໍ່ໄດ້ຮັບການຈັດສັນທີ່ດິນ, ແຕ່ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດໃຫ້ຕົວເມືອງ (Joshua 13: 33).
 • ໃນແຜ່ນດິນແຫ່ງ ຄຳ ສັນຍາໂຍເຊັບມີສອງສ່ວນຜ່ານລູກຊາຍຂອງລາວ Manasseh ແລະ Ephraim.
 • ການເປີດເຜີຍມີໂຈເຊັບເປັນຊົນເຜົ່າ, ບໍ່ມີເອຟຣາອິມ (ລູກຊາຍຂອງໂຈເຊັບ), ແຕ່ຍັງມີມານາເຊ.

ບົດສະຫຼຸບຈາກສິ່ງນີ້:

ເຫັນໄດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າສິບສອງເຜົ່າໃນການເປີດເຜີຍຕ້ອງເປັນສັນຍາລັກເພາະວ່າມັນບໍ່ກົງກັນກັບລູກຊາຍຂອງຢາໂຄບຫລືບັນດາຊົນເຜົ່າທີ່ໄດ້ຈັດສັນການແບ່ງປັນໃນແຜ່ນດິນແຫ່ງ ຄຳ ສັນຍາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ຄວາມຈິງທີ່ວ່າພວກມັນບໍ່ໄດ້ຖືກກ່າວເຖິງໃນ ຄຳ ສັ່ງສະເພາະໃດ ໜຶ່ງ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນໂດຍການ ກຳ ເນີດ, (ເຊັ່ນໃນປະຖົມມະການ) ຫຼືຕາມ ຄຳ ສັ່ງທີ່ ສຳ ຄັນ (ຕົວຢ່າງຢູດາກັບພຣະເຢຊູໃນຖານະເປັນເຊື້ອສາຍ) ຕ້ອງເປັນຕົວຊີ້ບອກວ່າ ຄຳ ອະທິບາຍໃນການເປີດເຜີຍແມ່ນມີຄວາມ ໝາຍ ແຕກ​ຕ່າງ. ອັກຄະສາວົກໂຢຮັນຕ້ອງຮູ້ຈັກຊົນເຜົ່າອິດສະຣາເອນແມ່ນ 13 ໃນຄວາມເປັນຈິງ.

ອັກຄະສາວົກເປໂຕໄດ້ ສຳ ນຶກຕົວຕໍ່ໄປນີ້ເມື່ອຖືກແນະ ນຳ ໃຫ້ໄປທີ່ໂກເນເລຍ, ຄົນທີ່ບໍ່ສຸພາບ. ບັນຊີບອກພວກເຮົາວ່າ“ໃນເປໂຕນີ້ເລີ່ມຕົ້ນເວົ້າ, ແລະລາວກ່າວວ່າ: "ຕອນນີ້ຂ້ອຍເຂົ້າໃຈວ່າພຣະເຈົ້າບໍ່ມີຄວາມເປັນກາງ, ແຕ່ຢູ່ໃນທຸກໆປະເທດ, ຜູ້ຊາຍທີ່ຢ້ານກົວລາວແລະເຮັດສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນຍອມຮັບໄດ້" (ກິດຈະການ 35: 10-34) .

ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ຖ້າຊົນເຜົ່າມີສັນຍາລັກ, ເປັນຫຍັງ ຈຳ ນວນເງິນທີ່ເລືອກຈາກແຕ່ລະເຜົ່າຈະເປັນສິ່ງອື່ນນອກ ເໜືອ ຈາກສັນຍາລັກ? ຖ້າ ຈຳ ນວນເງິນທີ່ມາຈາກແຕ່ລະຊົນເຜົ່າແມ່ນສັນຍາລັກຄືດັ່ງທີ່ກ່າວມາແລ້ວ, ຈຳ ນວນຊົນເຜົ່າທັງ ໝົດ ຂອງ 144,000 ຈະມີຫຍັງຫຼາຍກວ່າສັນຍາລັກ?

ສະຫຼຸບ: 144,000 ຕ້ອງເປັນຕົວເລກທີ່ເປັນສັນຍາລັກ.

ຝູງນ້ອຍແລະແກະອື່ນໆ

ຈົດ ໝາຍ ທັງ ໝົດ ຂອງກິດຈະການແລະອັກຄະສາວົກໂປໂລໄດ້ບັນທຶກທັງສອງວິທີທີ່ຄົນຕ່າງຊາດແລະຊາວຢິວກາຍມາເປັນຄຣິສຕຽນແລະຖືກເລືອກເປັນຄູ່ກັນ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ມັນບັນທຶກການທົດລອງແລະບັນຫາທີ່ວ່າສອງກຸ່ມທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍກາຍເປັນຝູງ ໜຶ່ງ ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ພຣະຄຣິດ, ໂດຍມີຊາວຢິວຢູ່ໃນຊົນເຜົ່າສ່ວນ ໜ້ອຍ ຄືກັບຝູງນ້ອຍ. ຫຼັກຖານທີ່ລົ້ນເຫຼືອຈາກນີ້ແມ່ນວ່າສິບສອງເຜົ່າຂອງອິດສະຣາເອນໃນການເປີດເຜີຍບໍ່ສາມາດຮູ້ຕົວໄດ້. ຍ້ອນຫຍັງ? ເພາະວ່າຖ້າສິບສອງເຜົ່າແມ່ນຊົນເຜົ່າຂອງອິດສະຣາເອນທີ່ຮູ້ຫນັງສືມັນຈະຍົກເວັ້ນຊາວຄຣິດສະຕຽນຄົນຕ່າງຊາດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມພະເຍຊູໄດ້ສະແດງຢ່າງຈະແຈ້ງແກ່ເປໂຕວ່າຄົນຕ່າງຊາດຍອມຮັບພະອົງຢ່າງເທົ່າທຽມກັນໂດຍຢືນຢັນຄວາມເປັນຈິງນັ້ນໂດຍການໃຫ້ບັບເຕມາແລະຄອບຄົວຂອງພະອົງເປັນພະວິນຍານບໍລິສຸດ. ກ່ອນທີ່ຈະ ພວກເຂົາໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາໃນນ້ ຳ. ແທ້ຈິງແລ້ວ, ໜັງ ສືສັນຍາ ໃໝ່ ຂອງພຣະ ຄຳ ພີ ໃໝ່ / ອັກສອນສາດສະ ໜາ ເຣັກແລະບັນທຶກກິດຈະການແມ່ນການດັດປັບແນວຄິດຂອງທັງຊາວຢິວແລະຄົນຕ່າງຊາດໃຫ້ຮັບໃຊ້ຮ່ວມກັນເປັນກຸ່ມດຽວກັນ, ເປັນຝູງ ໜຶ່ງ ພາຍໃຕ້ຜູ້ລ້ຽງແກະດຽວ. ໃນການກະ ທຳ ນີ້ທີ່ບັນທຶກໄວ້ໃນກິດຈະການ 10 ພະເຍຊູໄດ້ເຮັດຕາມທີ່ລາວສັນຍາໄວ້ໃນ John 10: 16. ພຣະເຢຊູໄດ້ ນຳ ເອົາຝູງແກະອື່ນ [ຄົນຕ່າງຊາດ] ທີ່ບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນຝູງຊົນນີ້ແລະພວກເຂົາໄດ້ຟັງສຽງຂອງລາວ, ກາຍມາເປັນຝູງ ໜຶ່ງ, ຢູ່ໃຕ້ຝູງແກະຄົນດຽວ.

ເນື່ອງຈາກຝູງຄົນເປັນອັນມາກນີ້ຖືກດຶງດູດຈາກທຸກຊາດແລະທຸກຊົນເຜົ່າ, ພວກເຮົາສາມາດສະຫລຸບໄດ້ວ່າມັນ ໝາຍ ເຖິງຊາວຄຣິດສະຕຽນທີ່ມີຄວາມສຸພາບຮຽບຮ້ອຍ. ພວກເຮົາສາມາດໄດ້ຮັບການສູນເສຍໃນການຕີຄວາມ, ດັ່ງນັ້ນຢ່າໃຫ້ພວກເຮົາລະບຸຢ່າງໃດຢ່າງ ໜຶ່ງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໜຶ່ງ ແມ່ນວ່າ 144,000, ແມ່ນຕົວເລກທີ່ເປັນຕົວເລກທີ່ຫຼາຍປະເພດຂອງ 12 (12 x 12,000) ສະແດງເຖິງການບໍລິຫານທີ່ມີຄວາມສົມດຸນແລະມີຄວາມສົມດຸນ. ຈໍານວນແມ່ນຕົວແທນຂອງຄຣິສຕຽນທັງ ໝົດ ທີ່ປະກອບເປັນ Israel of God (Galatians 6: 16). ຈຳ ນວນຄົນຢິວທີ່ ກຳ ລັງປົກຄອງມີ ຈຳ ນວນ ໜ້ອຍ - ເປັນຝູງນ້ອຍ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຈຳ ນວນຂອງ gentiles ແມ່ນຍິ່ງໃຫຍ່, ເພາະສະນັ້ນການອ້າງອີງເຖິງ“ ຝູງຄົນເປັນ ຈຳ ນວນຫລວງຫລາຍທີ່ບໍ່ມີຜູ້ໃດສາມາດນັບໄດ້”. ການຕີຄວາມ ໝາຍ ອື່ນໆແມ່ນເປັນໄປໄດ້, ແຕ່ການຖອດຖອນໄດ້ຈາກນີ້ແມ່ນ ຄຳ ສອນຂອງ JW ທີ່ຝູງຊົນໃຫຍ່ຢືນຢູ່ໃນບໍລິສຸດຂອງພະວິຫານ, ພະວິຫານ (ພາສາກະເຣັກ naos), ບໍ່ສາມາດກົງກັບກຸ່ມທີ່ບໍ່ມີຕົວຕົນຂອງເພື່ອນຄຣິສຕຽນທີ່ບໍ່ຖືກເຈີມຂອງພຣະເຈົ້າຜູ້ທີ່ບໍ່ມີບ່ອນຢືນຢູ່ໃນພຣະວິຫານຕໍ່ ໜ້າ ບັນລັງຂອງພຣະເຈົ້າ. ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈຶ່ງເວົ້າແບບນັ້ນ? ເພາະວ່າພວກເຂົາຍັງເປັນຄົນບາບແລະຈະບໍ່ເອົາບາບຂອງພວກເຂົາອອກໄປຈົນເຖິງສິ້ນສຸດພັນປີ. ສະນັ້ນ, ພວກມັນບໍ່ໄດ້ຖືກຕັດສິນໂດຍພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົ້າ, ບໍ່ໄດ້ຖືກປະກາດວ່າເປັນຄົນຊອບ ທຳ, ແລະດ້ວຍເຫດນີ້ມັນຈຶ່ງບໍ່ສາມາດຢືນຢູ່ໃນຄວາມບໍລິສຸດຂອງຄວາມບໍລິສຸດດັ່ງທີ່ສະແດງໃນນິມິດນີ້.

ສະຫຼຸບ: ຝູງນ້ອຍແມ່ນຊາວຄຣິດສະຕຽນຊາວຢິວ. ແກະອື່ນແມ່ນຄລິດສະຕຽນທີ່ສຸພາບ. ທຸກໆຮຸ້ນກັບພຣະຄຣິດໃນອານາຈັກສະຫວັນ. ພຣະຄຣິດໄດ້ເຕົ້າໂຮມພວກເຂົາເຂົ້າໄປໃນຝູງ ໜຶ່ງ ພາຍໃຕ້ຜູ້ລ້ຽງແກະຄົນ ໜຶ່ງ ເລີ່ມຕົ້ນຈາກການປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມໃສຂອງໂຄເນເລຍໃນ 36 AD. ພະນິມິດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ເປີດເຜີຍບໍ່ໄດ້ພັນລະນາເຖິງກຸ່ມຄລິດສະຕຽນທີ່ບໍ່ໄດ້ເຈີມເຊິ່ງບໍ່ແມ່ນລູກຂອງພະເຈົ້າດັ່ງທີ່ພະຍານພະເຢໂຫວາສອນ.

ກ່ອນທີ່ພວກເຮົາຈະກ້າວຕໍ່ໄປໃນການກວດກາການເປີດເຜີຍ 7: 9 ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ສັງເກດຢ່າງ ໜ້ອຍ ອີກ ໜຶ່ງ ຈຸດ. ການເປີດເຜີຍ 7: 1-3 ບໍ່ໄດ້ກ່າວເຖິງບ່ອນທີ່ຂ້າທາດຂອງພະເຈົ້າຢູ່ໃສ. ບໍ່ມີຂໍ້ທີ 4-8. ແທ້ຈິງແລ້ວ, ຂໍ້ທີ 4 ເວົ້າເປັນປະເພດ“ແລະ​ຂ້ອຍ ໄດ້ຍິນ ຈຳ ນວນຂອງຜູ້ທີ່ໄດ້ຜະນຶກເຂົ້າກັນ”.

ໂດຍໄດ້ຍິນ ຈຳ ນວນຄົນທີ່ຖືກເລືອກ, ໂຢຮັນຢາກເຫັນຫຍັງ? ມັນບໍ່ແມ່ນບໍທີ່ຈະເຫັນຜູ້ທີ່ຖືກເລືອກເປັນຜູ້ນັ້ນ?

ເຫດຜົນຕໍ່ໄປຈະເປັນແນວໃດ? ຖ້າທ່ານຖືກບອກວ່າແຜ່ນດິນໂລກແລະທະເລຈະບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍຈົນກວ່າທຸກຢ່າງຈະຖືກຜະນຶກເຂົ້າກັນ, ຫຼັງຈາກນັ້ນທ່ານໄດ້ຖືກບອກເຖິງ ຈຳ ນວນສັນຍາລັກອັນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງຜູ້ທີ່ຖືກຜະນຶກ, ທ່ານແນ່ນອນຈະຕ້ອງການເຫັນຜູ້ທີ່ປະທັບຕາ, ເຫດຜົນຂອງຄວາມບໍລິສຸດໃນການພິພາກສາຂອງພຣະເຈົ້າ.

ເພາະສະນັ້ນ, ໃນການເປີດເຜີຍ 7: 9 ພຣະເຢຊູສິ້ນສຸດຄວາມສົງໄສໃນຂະນະທີ່ບັນທຶກຂອງໂຢຮັນ ກຳ ລັງສະແດງໃຫ້ເຫັນສິ່ງທີ່ຜະນຶກເຂົ້າກັນເຫລົ່ານີ້. ກ່ຽວກັບຕົວເລກສັນຍາລັກ, ນັ້ນກໍ່ໄດ້ຖືກຢືນຢັນອີກຄັ້ງ ໜຶ່ງ ເມື່ອໂຢຮັນຂຽນວ່າຫລັງຈາກນີ້ຂ້ອຍໄດ້ເຫັນ, ແລະ ເບິ່ງ! ທີ່ແອອັດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່, ເຊິ່ງບໍ່ມີຜູ້ໃດສາມາດນັບໄດ້”. ເພາະສະນັ້ນ, ອີງຕາມສະພາບການຕົວເລກສັນຍາລັກໄດ້ຖືກຢືນຢັນວ່າເປັນຝູງຄົນເປັນ ຈຳ ນວນຫລວງຫລາຍ, ສະນັ້ນ ຈຳ ນວນຫລວງຫລາຍຈຶ່ງບໍ່ສາມາດນັບໄດ້. ເອີ, ມັນບໍ່ສາມາດເປັນຕົວເລກຕົວ ໜັງ ສື.

ຄວາມ ສຳ ຄັນຂອງເສື້ອຂາວ

ສັງເກດ ຄຳ ອະທິບາຍ ທຳ ມະດາອີກ. ເຊັ່ນດຽວກັບຄົນທີ່ຖືກເລືອກເອົາມາຈາກທຸກຊົນເຜົ່າຂອງສັນຍາລັກຂອງອິດສະຣາເອນ, ດັ່ງນັ້ນຝູງຄົນເປັນ ຈຳ ນວນຫລວງຫລາຍຈຶ່ງຖືກ“ອອກຈາກທຸກໆປະເທດແລະທຸກຊົນເຜົ່າແລະທຸກຊົນເຜົ່າແລະທຸກພາສາ” (ການເປີດເຜີຍ 7: 9).

ແນ່ນອນໃນການເປີດເຜີຍທີ່ ໜ້າ ອັດສະຈັນນີ້ໂຢຮັນສາມາດໄດ້ຍິນ ຄຳ ເວົ້າຂອງລາຊິນີຂອງຊາບາເຖິງຊາໂລໂມນ“ແຕ່ຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນບົດລາຍງານ [ຂ້ອຍໄດ້ຍິນ] ຈົນກ່ວາຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ມາແລະໄດ້ເຫັນມັນດ້ວຍຕາຂອງຂ້າພະເຈົ້າເອງ. ແລະເບິ່ງ! ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຖືກບອກເຖິງເຄິ່ງ ໜຶ່ງ ຂອງປັນຍາທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງທ່ານ. ທ່ານໄດ້ລື່ນບົດລາຍງານທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຍິນມາແລ້ວ (2 ພົງສາວະດານ 9: 6).

ຝູງຄົນເປັນອັນມາກນີ້ “ ຢືນຢູ່ຕໍ່ ໜ້າ ບັນລັງແລະຕໍ່ ໜ້າ ລູກແກະ, ນຸ່ງເສື້ອຄຸມສີຂາວ; ແລະມີສາຂາຕົ້ນປາມຢູ່ໃນມືຂອງພວກເຂົາ” (ການເປີດເຜີຍ 7: 9).

ພຽງແຕ່ສອງສາມຂໍ້ກ່ອນ ໜ້າ ນີ້ໂຢຮັນໄດ້ເຫັນຄົນເຫຼົ່ານີ້ນຸ່ງເຄື່ອງ ເສື້ອຄຸມສີຂາວ. ການເປີດເຜີຍ 6: 9-11 ອ່ານ“ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນຢູ່ໃຕ້ແທ່ນບູຊາຈິດວິນຍານຂອງຜູ້ທີ່ຖືກຂ້າຕາຍຍ້ອນພຣະ ຄຳ ຂອງພຣະເຈົ້າແລະຍ້ອນການເປັນພະຍານທີ່ພວກເຂົາໄດ້ມອບໃຫ້. 10 ພວກເຂົາໄດ້ຮ້ອງຂື້ນດ້ວຍສຽງດັງ, ໂດຍກ່າວວ່າ: "ຈົນກ່ວາເວລາໃດ, ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ, ອົງບໍລິສຸດແລະຈິງ, ທ່ານຍັງບໍ່ໄດ້ຕັດສິນຈາກການຕັດສິນແລະແກ້ແຄ້ນເລືອດຂອງພວກເຮົາຕໍ່ຜູ້ທີ່ອາໄສຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກບໍ?" ເສື້ອຄຸມສີຂາວໄດ້ມອບໃຫ້ພວກເຂົາແຕ່ລະຄົນແລະພວກເຂົາຖືກບອກໃຫ້ພັກຜ່ອນອີກບໍ່ດົນ, ຈົນກ່ວາ ຈຳ ນວນຂອງພວກຂ້າໃຊ້ແລະອ້າຍນ້ອງຂອງພວກເຂົາທີ່ ກຳ ລັງຈະຖືກຂ້າຕາຍຄືກັນກັບພວກເຂົາ.”

ທ່ານຈະສາມາດສັງເກດໄດ້ວ່າໄພອັນຕະລາຍຂອງແຜ່ນດິນໂລກ ກຳ ລັງຖືກຄວບຄຸມຄືນ. ຍ້ອນຫຍັງ? ຈົນກ່ວາ ຈຳ ນວນ [ເປັນສັນຍາລັກ] ຂອງຂ້າໃຊ້ອື່ນໆຂອງພວກເຂົາໄດ້ເຕັມໄປ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ພວກເຂົາຖືກອອກດ້ວຍເສື້ອສີຂາວແຕ່ລະອັນ. ນັ້ນແມ່ນວິທີທີ່ຝູງຄົນເປັນ ຈຳ ນວນຫລວງຫລາຍທີ່ຖືກເລືອກ [ຂ້າໃຊ້] ໄດ້ເອົາເສື້ອຄຸມສີຂາວ. ເພາະສະນັ້ນ, ຢ່າງຈະແຈ້ງສ່ວນນີ້ຂອງພຣະ ຄຳ ພີໃນການເປີດເຜີຍ 6 ແມ່ນຕິດຕາມເຫດການໃນການເປີດເຜີຍ 7. ໃນທາງກັບກັນເຫດການຕ່າງໆໃນການເປີດເຜີຍ 7 ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບເຫດການທີ່ເກີດຂື້ນກ່ອນ ໜ້າ ນີ້ໃນ Revelation 6.

ເພື່ອເນັ້ນ ໜັກ ເຖິງເອກະລັກຂອງພວກເຂົາການເປີດເຜີຍ 7: 13 ສືບຕໍ່“ໃນການຕອບຜູ້ເຖົ້າແກ່ຄົນ ໜຶ່ງ ໄດ້ກ່າວກັບຂ້ອຍວ່າ:“ ຄົນເຫລົ່ານີ້ທີ່ນຸ່ງເຄື່ອງ ເສື້ອຄຸມສີຂາວ, ພວກເຂົາແມ່ນໃຜແລະພວກເຂົາມາຈາກໃສ?”. ດັ່ງທີ່ອັກຄະສາວົກໂຢຮັນເວົ້າກັບຜູ້ເຖົ້າແກ່ຢ່າງຖ່ອມຕົວວ່າແອວເດີຮູ້ດີກ່ວາລາວ, ຜູ້ເຖົ້າແກ່ຢືນຢັນ ຄຳ ຕອບທີ່ກ່າວວ່າ“ຄົນເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຜູ້ທີ່ອອກມາຈາກຄວາມທຸກ ລຳ ບາກຄັ້ງໃຫຍ່, ແລະ ພວກເຂົາລ້າງເສື້ອຄຸມແລະເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຂາວຂື້ນ ໃນເລືອດຂອງລູກແກະ” (ການເປີດເຜີຍ 7: 14). ມັນບໍ່ສາມາດເປັນເລື່ອງບັງເອີນທີ່ວ່າເສື້ອຄຸມສີຂາວຖືກກ່າວເຖິງເລື້ອຍໆວ່າເປັນເຄື່ອງ ໝາຍ ທີ່ລະບຸຂອງຄົນທີ່ເລືອກ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການຮັບເອົາເສື້ອຄຸມຈາກພຣະຄຣິດ, ການລ້າງເສື້ອຜ້າໃນເລືອດຂອງພຣະຄຣິດຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຄົນເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຜູ້ທີ່ມີຄວາມເຊື່ອໃນຄ່າໄຖ່ຂອງພຣະຄຣິດ.

ບົດສຸດທ້າຍຂອງການເປີດເຜີຍ (22), ສືບຕໍ່ການເຊື່ອມຕໍ່ນີ້. ໂດຍອ້າງອີງໃສ່ຂ້າໃຊ້ຂອງພະເຍຊູທີ່ຜະນຶກເຂົ້າ ໜ້າ ຜາກ (ດ້ວຍຊື່ຂອງພະເຍຊູ) (ການເປີດເຜີຍ 22: 3-4, ການເປີດເຜີຍ 7: 3), ພຣະເຢຊູກ່າວໃນການເປີດເຜີຍ 22: 14, "ດີໃຈແມ່ນຜູ້ທີ່ລ້າງເສື້ອຜ້າຂອງພວກເຂົາ, ເພື່ອວ່າພວກເຂົາຈະມີສິດອໍານາດທີ່ຈະໄປຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊີວິດ", ໂດຍກ່າວເຖິງຜູ້ທີ່ລ້າງເສື້ອຜ້າໃນເລືອດຂອງລາວ, ໂດຍມີຄວາມເຊື່ອໃນຄ່າໄຖ່ຂອງເຄື່ອງບູຊາຂອງພະອົງ. (ການເປີດເຜີຍ 7: 14)

ການທົບທວນບົດຄວາມ

ດ້ວຍສະພາບການຂອງຫົວຂໍ້ພະ ຄຳ ພີທີ່ຈະແຈ້ງໃນປັດຈຸບັນພວກເຮົາສາມາດກວດກາແລະ ກຳ ນົດການຄາດເດົາຕ່າງໆທີ່ຕິດຕາມໃນບົດຄວາມຂອງພະຍານພະເຢໂຫວາ.

ມັນເລີ່ມຕົ້ນໃນຕອນທີ Paragraph 2:

"ໄດ້ ທູດສະຫວັນຖືກບອກໃຫ້ຍັບຍັ້ງລົມອັນຕະລາຍຂອງຄວາມທຸກ ລຳ ບາກອັນໃຫຍ່ຫລວງຈົນກ່ວາການຜະນຶກສຸດທ້າຍຂອງກຸ່ມຂ້າໃຊ້. (Rev. 7: 1-3) ກຸ່ມດັ່ງກ່າວແມ່ນປະກອບດ້ວຍ 144,000 ຜູ້ທີ່ຈະປົກຄອງກັບພຣະເຢຊູໃນສະຫວັນ. (ລູກາ 12: 32; Rev. 7: 4)”.

ບໍ່, ມັນບໍ່ແມ່ນ 144,000 ເປັນຕົວເລກຕົວຫນັງສື, ແລະມັນກໍ່ບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນ ຟ້າ. ມັນແມ່ນອີງໃສ່ການຄາດເດົາ, ບໍ່ແມ່ນຂໍ້ເທັດຈິງ.

“ ຈາກນັ້ນໂຢຮັນໄດ້ກ່າວເຖິງອີກກຸ່ມ ໜຶ່ງ, ຈົນວ່າລາວເວົ້າວ່າ,“ ເບິ່ງແມ! ໂຍຮັນເຫັນຫຍັງ? “ ຝູງຄົນເປັນອັນມາກ”.

ບໍ່, ມັນບໍ່ແມ່ນກຸ່ມອື່ນ, ມັນແມ່ນກຸ່ມດຽວກັນ. ອີກເທື່ອຫນຶ່ງ, ໂດຍອີງໃສ່ການຄາດເດົາ.

ເປັນຫຍັງພຣະເຢຊູຈຶ່ງປ່ຽນຫົວຂໍ້ດັ່ງກ່າວໃນທັນທີທັນໃດ? ກົງກັນຂ້າມຄວາມແປກໃຈແມ່ນຍ້ອນວ່າມັນເປັນຝູງຊົນທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ດັ່ງກ່າວແທນທີ່ຈະຖືກ ຈຳ ກັດເປັນ 144,000 ທີ່ມີຕົວ ໜັງ ສື. (ກະລຸນາເບິ່ງການກວດສອບພຣະ ຄຳ ພີກ່ຽວກັບຂໍ້ທີການເປີດເຜີຍ 7 ຂ້າງເທິງໃນການທົບທວນນີ້).

“ ໃນບົດຄວາມນີ້, ພວກເຮົາຈະຮຽນຮູ້ວິທີທີ່ພະເຢໂຫວາໄດ້ເປີດເຜີຍຕົວຕົນຂອງຝູງຄົນເປັນອັນມາກໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຂອງພະອົງຫຼາຍກວ່າແປດທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ”. (ຫຍໍ້ ໜ້າ 3).

ບໍ່, ພວກເຮົາຈະບໍ່ສາມາດຮຽນຮູ້ວິທີທີ່ພະເຢໂຫວາໄດ້ເປີດເຜີຍຕົວຕົນຂອງຝູງຄົນເປັນ ຈຳ ນວນຫລວງຫລາຍ, ເພາະວ່າໃນບົດຂຽນນີ້ບໍ່ມີການອ້າງຫລືຫຼັກຖານໃດໆກ່ຽວກັບກົນໄກທີ່ລາວໃຊ້. ແນ່ນອນວ່າພວກເຮົາຈະຮຽນຮູ້ການປ່ຽນແປງການຄາດເດົາໂດຍອົງການ.

ວິວັດທະນາການຂອງການຫາເຫດຜົນຂອງຜູ້ຊາຍ, ບໍ່ແມ່ນການເປີດເຜີຍຈາກພຣະເຈົ້າ, ຫລືພຣະເຢຊູ

ວັກ 4 ເຖິງ 14 ຈັດການກັບພາຍໃນອົງກອນ, ວິວັດທະນາການຂອງເຫດຜົນຂອງຜູ້ຊາຍກ່ຽວກັບຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງການສິດສອນຂອງອົງການນີ້. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ກ່ຽວກັບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພະເຢໂຫວາແລະວິທີທີ່ພະເຢໂຫວາເປີດເຜີຍຫຼືສົ່ງຕໍ່ ຄຳ ສອນໃນປະຈຸບັນບໍ່ມີ ຄຳ ແນະ ນຳ ທີ່ເປັນໄປໄດ້.

Par.4 -“ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໃຈວ່າພະເຈົ້າຈະຟື້ນຟູອຸທິຍານເທິງແຜ່ນດິນໂລກແລະມະນຸດທີ່ເຊື່ອຟັງຫຼາຍລ້ານຄົນຈະມີຊີວິດຢູ່ເທິງໂລກນີ້ - ບໍ່ແມ່ນຢູ່ໃນສະຫວັນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນຕ້ອງໃຊ້ເວລາເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາແນມເບິ່ງ ຢ່າງຊັດເຈນວ່າມະນຸດທີ່ເຊື່ອຟັງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນໃຜ”.

ບໍ່ມີການເປີດເຜີຍຈາກສະຫວັນຫລືການສົ່ງໄຟຟ້າຈາກສະຫວັນຢູ່ທີ່ນີ້!

Par.5 -“ນັກສຶກສາ ຄຳ ພີໄບເບິນ ຍັງໄດ້ເຫັນ ຈາກພຣະ ຄຳ ພີທີ່ບາງຄົນຈະຖືກ“ ຊື້ມາຈາກແຜ່ນດິນໂລກ”.

ບໍ່ມີການເປີດເຜີຍຈາກສະຫວັນຫລືການສົ່ງໄຟຟ້າຈາກສະຫວັນຢູ່ທີ່ນີ້!

ປ. 6 - ອ້າງເຖິງການເປີດເຜີຍ 7: 9“ຄຳ ເວົ້າເຫລົ່ານັ້ນ ເຮັດໃຫ້ນັກສຶກສາ ຄຳ ພີໄບເບິນສະຫຼຸບ".

ບໍ່ມີການເປີດເຜີຍຈາກສະຫວັນຫລືການສົ່ງໄຟຟ້າຈາກສະຫວັນຢູ່ທີ່ນີ້!

ປ. 8 - "ນັກສຶກສາ ຄຳ ພີໄບເບິນຮູ້ສຶກ ວ່າມີສາມກຸ່ມ”.

ບໍ່ມີການເປີດເຜີຍຈາກສະຫວັນຫລືການສົ່ງໄຟຟ້າຈາກສະຫວັນຢູ່ທີ່ນີ້!

ປ. 9. -“ໃນ 1935 ຕົວຕົນຂອງຝູງຄົນເປັນ ຈຳ ນວນຫລວງຫລາຍໃນວິໄສທັດຂອງໂຢຮັນໄດ້ຮັບຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງ. ພະຍານພະເຢໂຫວາໄດ້ຮັບຮູ້ ວ່າຝູງຊົນທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່…. “.

ບໍ່ມີການເປີດເຜີຍຈາກສະຫວັນຫລືການສົ່ງຕໍ່ຢູ່ນີ້!

ວັກ 9 ເພື່ອໃຫ້ຖືກຕ້ອງແມ່ນຖືກຕ້ອງໃນເກືອບທຸກຢ່າງທີ່ກ່າວເຖິງ, ຍົກເວັ້ນປະໂຫຍກສຸດທ້າຍ, ເຊິ່ງອ້າງ "ມີພຽງກຸ່ມດຽວທີ່ຖືກສັນຍາວ່າຈະມີຊີວິດຕະຫຼອດໄປໃນສະຫວັນ - ຄື 144,000, ຜູ້ທີ່ຈະ" ປົກຄອງເປັນກະສັດ ເໜືອ ແຜ່ນດິນໂລກ "ກັບພຣະເຢຊູ. (ການເປີດເຜີຍ 5: 10)”. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄວາມເປັນຈິງແມ່ນມີພຽງກຸ່ມດຽວເທົ່ານັ້ນແລະຄວາມຫວັງ ສຳ ລັບທຸກຄົນແມ່ນຈະມີຊີວິດຢູ່ເທິງໂລກ. ແທ້ຈິງແລ້ວ, ຂໍ້ພຣະ ຄຳ ພີທີ່ກ່າວເຖິງການສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ຄຳ ເວົ້ານີ້ທີ່ຈະ ໝາຍ ເຖິງສະຖານທີ່ໃນສະຫວັນແມ່ນການຕີຄວາມ ໝາຍ ທີ່ຜິດ. The Interlinear Kingdom, ຄຳ ພີໄບເບິນແປ ຄຳ ພີໄບເບິນກ່ຽວກັບພະ ຄຳ ພີໄບເບິນແທນທີ່ຈະອ່ານວ່າ“ພວກເຂົາ ກຳ ລັງປົກຄອງຢູ່ [ἐπὶ] ເທິງແຜ່ນດິນໂລກ”. ຖ້າທ່ານອ່ານ ຄຳ ນິຍາມຢ່າງກວ້າງຂວາງຂອງ "epi" ໃນການ ນຳ ໃຊ້ທີ່ແຕກຕ່າງກັນທ່ານຈະບໍ່ພົບສະຖານທີ່ ໜຶ່ງ ທີ່ມັນສາມາດ ໝາຍ ເຖິງ“ ເໜືອ” ຄືກັບທີ່ຢູ່“ ຂ້າງເທິງ” ທີ່ສະຫລາດ, ໂດຍສະເພາະເມື່ອກ່ຽວຂ້ອງກັບ ຄຳ ວ່າ“reigning” ເຊິ່ງແມ່ນການໃຊ້ ອຳ ນາດ ເໜືອ, ບໍ່ແມ່ນຢູ່ໃນສະຖານທີ່ທາງກາຍະພາບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

Par.12 - “ ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ພຣະ ຄຳ ພີສອນວ່າຜູ້ທີ່ຖືກຟື້ນຄືນຊີວິດໃນສະຫວັນຈະໄດ້ຮັບ“ ສິ່ງທີ່ດີກວ່າ” ກວ່າຜູ້ຊາຍທີ່ສັດຊື່ໃນສະ ໄໝ ກ່ອນ. (Hebrew 11: 40)”.

ບໍ່, ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້. ການອ້າງອີງໃນແບບເຮັບເລີຢ່າງເຕັມທີ່ 11: 39-30 ເວົ້າ "ແລະເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມສິ່ງທັງ ໝົດ ນີ້, ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາໄດ້ຮັບພະຍານທີ່ດີຍ້ອນຄວາມເຊື່ອຂອງພວກເຂົາ, ບໍ່ໄດ້ຮັບ ຄຳ ສັນຍາທີ່ສົມບູນ, 40 ເພາະວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລ່ວງ ໜ້າ ບາງຢ່າງທີ່ດີກວ່າ ສຳ ລັບພວກເຮົາ, ເພື່ອວ່າພວກເຂົາຈະບໍ່ສົມບູນແບບນອກຈາກພວກເຮົາ".

ໃນທີ່ນີ້ໂປໂລກ່າວວ່າຜູ້ຊາຍທີ່ສັດຊື່ໃນສະ ໄໝ ກ່ອນບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນ ສຳ ເລັດຕາມ ຄຳ ສັນຍາຂອງພວກເຂົາ. ເຫດຜົນທີ່ວ່າ, ຍ້ອນວ່າລາວມີບາງສິ່ງທີ່ດີກວ່າ ສຳ ລັບພວກເຂົາ, ເຊິ່ງສາມາດຮູ້ໄດ້ເມື່ອພຣະເຢຊູໄດ້ສະແດງຄວາມສັດຊື່ຈົນເຖິງຄວາມຕາຍ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ຜູ້ຊາຍທີ່ສັດຊື່ເຫລົ່ານີ້ໃນສະ ໄໝ ກ່ອນຈະຖືກເຮັດໃຫ້ດີພ້ອມກັບຄລິດສະຕຽນທີ່ຊື່ສັດ, ບໍ່ແມ່ນໃນຊ່ວງເວລາທີ່ຕ່າງກັນ, ບໍ່ແມ່ນຢູ່ບ່ອນແຍກຕ່າງຫາກ, ບໍ່ຢູ່ຕ່າງຫາກ, ແຕ່ຮ່ວມກັນ. ຍ້ອນວ່າຄົນທີ່ສັດຊື່ເຫລົ່ານີ້ມີຄວາມຫວັງທີ່ຈະໄດ້ຮັບການປຸກໃຫ້ຟື້ນຄືນມາຈາກແຜ່ນດິນໂລກໃນຖານະເປັນມະນຸດສົມບູນແບບ, ມັນສົມເຫດສົມຜົນທີ່ວ່າຄລິດສະຕຽນທີ່ສັດຊື່ຈະໄດ້ຮັບລາງວັນອັນດຽວກັນນີ້.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ອົງການທີ່ກົງກັນຂ້າມກັບພຣະ ຄຳ ພີສະບັບນີ້ສອນຢ່າງກົງກັນຂ້າມ. ເປັນແນວນັ້ນໄດ້ແນວໃດ? ໃນນັ້ນອີງຕາມອົງການຈັດຕັ້ງ, ຜູ້ທີ່ອ້າງວ່າເປັນຄົນຄຣິດສະຕຽນທີ່ຖືກເຈີມທີ່ສັດຊື່ຜູ້ທີ່ໄດ້ເສຍຊີວິດໄດ້ມີການຟື້ນຄືນຊີວິດຢູ່ສະຫວັນແລ້ວ, ນອກຈາກຄົນທີ່ສັດຊື່, ຄືອັບຣາຮາມ, ເພື່ອນຂອງພະເຈົ້າ, ຜູ້ທີ່ຍັງນອນຢູ່ໃນບ່ອນຝັງສົບ.

ໄດ້ ຄຳ ພີໄບເບິນສຶກສາ Beroean ອ່ານ“ພຣະເຈົ້າໄດ້ວາງແຜນບາງຢ່າງທີ່ດີກວ່າ ສຳ ລັບພວກເຮົາ, ເພື່ອວ່າພວກເຂົາຈະໄດ້ດີພ້ອມກັບພວກເຮົາ.”

ເຫັນໄດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງ, ບໍ່ ການເປີດເຜີຍຈາກສະຫວັນຫລືການສົ່ງຜ່ານຈາກສະຫວັນ. ເປັນຫຍັງພະເຈົ້າຈຶ່ງເລືອກທີ່ຈະປ່ຽນຖ້ອຍ ຄຳ ທີ່ຈະແຈ້ງໃນຂໍ້ນີ້ ຕໍ່ກັບສິ່ງທີ່ມັນເວົ້າ!

ການເປີດປະຕູຮັບທີ່ຫາຍາກ

ກ່ອນທີ່ຈະກ້າວຕໍ່ໄປ, ພວກເຮົາຕ້ອງຍົກໃຫ້ເຫັນ ຄຳ ຖະແຫຼງທີ່ບໍ່ ສຳ ຄັນໃນຕອນຕົ້ນຂອງວັກ 4. “ Christendom ໂດຍທົ່ວໄປ ບໍ່ໄດ້ສອນຄວາມຈິງໃນ ຄຳ ພີໄບເບິນວ່າໃນມື້ ໜຶ່ງ ມະນຸດທີ່ເຊື່ອຟັງຈະມີຊີວິດຕະຫຼອດໄປເທິງແຜ່ນດິນໂລກ. (2 Cor. 4: 3, 4)”.

ໃຫ້ສັງເກດ ຄຳ ວ່າໂດຍທົ່ວໄປ”. ນີ້ແມ່ນ ຄຳ ຖະແຫຼງທີ່ຖືກຕ້ອງ, ແຕ່ເປັນການຍອມຮັບທີ່ຫາຍາກແລະ ສຳ ຄັນຂອງອົງການ. ເມື່ອນັກທົບທວນ ກຳ ລັງຄົ້ນຄວ້າວ່າແມ່ນຫຍັງ ຄວາມຫວັງທີ່ແທ້ຈິງຂອງມະນຸດຊາດ ສຳ ລັບອະນາຄົດ ແມ່ນ, ລາວຮູ້ພຽງແຕ່ ໜຶ່ງ ກຸ່ມທີ່ສອນແຕກຕ່າງກັນ. ລາວພຽງແຕ່ຮູ້ເລື່ອງນີ້ຈາກການເວົ້າກັບສະມາຊິກຂອງກຸ່ມໃນກະຊວງປະຕູ, ບໍ່ແມ່ນຈາກອົງການຈັດຕັ້ງ. ໃນການ ສຳ ເລັດການຄົ້ນຄ້ວາກ່ຽວກັບຄວາມຫວັງທີ່ແທ້ຈິງຂອງມະນຸດຊາດ ສຳ ລັບອະນາຄົດ, ລາວໄດ້ຄົ້ນຫາຄວາມເຊື່ອທີ່ຄ້າຍຄືກັນລະຫວ່າງກຸ່ມຄຣິສຕຽນອື່ນໆໃນອິນເຕີເນັດແລະພົບວ່າມີ ຈຳ ນວນ ໜຶ່ງ ໄດ້ເຂົ້າສູ່ການສະຫລຸບທີ່ຄ້າຍຄືກັນ. ມັນເປັນສິ່ງທີ່ ໜ້າ ສົນໃຈຫຼາຍທີ່ການຄົ້ນຫາຄວາມຈິງທີ່ບໍ່ມີອະຄະຕິຕໍ່ຄວາມຈິງກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ໄດ້ສົ່ງຜົນໃຫ້ມີການສະຫລຸບທີ່ຄ້າຍຄືກັນ.

ເປັນທີ່ແອອັດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່

ແຕ່ການຕີຄວາມ ໝາຍ ຂອງການຈັດຕັ້ງເປັນຈຸດສູນກາງ, ຄືກັບວ່າບໍ່ມີອົງການຈັດຕັ້ງທາງສາດສະ ໜາ ອື່ນເຜີຍແຜ່ວັນນະຄະດີເປັນພາສາອື່ນແລະບໍ່ມີອົງການຈັດຕັ້ງສາດສະ ໜາ ອື່ນໃດມີສະມາຊິກຈາກທຸກເຊື້ອຊາດແລະທຸກພາສາ.

ໄດ້ ສະມາຄົມພະ ຄຳ ພີຍົກຕົວຢ່າງ, ໄດ້ແຈກຢາຍ ຄຳ ພີໄບເບິນເປັນຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍຂອງມັນ, ເຊິ່ງກົງກັນຂ້າມກັບການພິມເຜີຍແຜ່ນິກາຍສາດສະ ໜາ ເຊັ່ນ The Watchtower. ມັນເຮັດໃຫ້ມີການແປ ຄຳ ພີໄບເບິນເປັນຫຼາຍຮ້ອຍພາສາ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ໜ້າ ສົນໃຈ, ມັນເຜີຍແຜ່ບັນຊີປະ ຈຳ ປີຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງຕົນເພື່ອໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ເຫັນ; ສິ່ງທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຮັບແລະສິ່ງທີ່ພວກເຂົາເຮັດກັບເງິນ. (ອົງການດັ່ງກ່າວສາມາດເອົາ ຄຳ ແນະ ນຳ ຈາກເລື່ອງນີ້ກ່ຽວກັບຄວາມເປີດເຜີຍແລະຄວາມຊື່ສັດ.) ນອກຈາກນັ້ນພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ອ້າງວ່າເປັນອົງການຂອງພຣະເຈົ້າ, ພວກເຂົາພຽງແຕ່ຕັ້ງໃຈເອົາພຣະ ຄຳ ພີເຂົ້າໄປໃນມືຂອງຜູ້ຄົນຍ້ອນວ່າພວກເຂົາ ໝັ້ນ ໃຈວ່າພຣະ ຄຳ ພີຈະມີຜົນດີຕໍ່ຊີວິດຂອງພວກເຂົາ. ນີ້ແມ່ນພຽງແຕ່ຕົວຢ່າງທີ່ ໜ້າ ຍົກຍ້ອງແລະບໍ່ມີຄວາມສົງໃສໃນຕົວຢ່າງອື່ນອີກ.

ໃນການສະຫລຸບ

ຄຳ ຕອບຕໍ່ The Watchtower ຄຳ ຖາມທົບທວນບົດຄວາມ:

ຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດກ່ຽວກັບຝູງຊົນທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຖືກແກ້ໄຂໃນ 1935 ແມ່ນຫຍັງ?

ຄຳ ຕອບກໍ່ຄື: ບໍ່ມີ, ອົງການຈັດຕັ້ງຍັງມີຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດຫຼາຍກ່ຽວກັບຝູງຊົນທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ດັ່ງທີ່ໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງໃນການທົບທວນຄັ້ງນີ້.

ຝູງຄົນເປັນອັນມາກໄດ້ພິສູດວ່າເປັນຄົນໃຫຍ່ຂະ ໜາດ ໃດແທ້ໆ?

ຄຳ ຕອບກໍຄື:“ ຝູງຄົນເປັນ ຈຳ ນວນຫລວງຫລາຍ” ຕາມທີ່ອົງການຈັດຕັ້ງ ກຳ ນົດບໍ່ແມ່ນຂະ ໜາດ ໃຫຍ່ແທ້ໆ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ມີຫລາຍໆຫຼັກຖານທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າອົງການຈັດຕັ້ງ ກຳ ລັງຫລຸດນ້ອຍຖອຍລົງໃນປະຈຸບັນແລະພວກເຂົາ ກຳ ລັງພະຍາຍາມປອມຕົວຄວາມຈິງນັ້ນ. ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວຝູງຄົນເປັນ ຈຳ ນວນຫລວງຫລາຍທີ່ແທ້ຈິງແມ່ນຊາວຄຣິດສະຕຽນທຸກຄົນ, ທັງຊາວຢິວແລະຄົນຕ່າງຊາດ, ຕະຫລອດຫລາຍໆສະຕະວັດທີ່ໄດ້ມີຊີວິດຢູ່ເປັນຄຣິສຕຽນແທ້ (ບໍ່ແມ່ນນາມສະກຸນຄຣິສຕຽນ).

ເຮົາມີຫຼັກຖານຫຍັງແດ່ທີ່ສະແດງວ່າພະເຢໂຫວາ ກຳ ລັງເຕົ້າໂຮມຝູງຄົນເປັນອັນມາກທີ່ຫຼາກຫຼາຍ?

ຄຳ ຕອບແມ່ນ: ບໍ່ມີຫຼັກຖານໃດໆທີ່ສະແດງວ່າພະເຢໂຫວາສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ອົງການຂອງພະຍານພະເຢໂຫວາ.

ກົງກັນຂ້າມຄວາມຈິງທີ່ວ່າມີຄົນຄຣິດສະຕຽນແທ້ຫຼາຍລ້ານຄົນທົ່ວໂລກກະແຈກກະຈາຍໄປໃນບັນດາສາສະ ໜາ ຄລິດສະຕຽນຄືກັບເຂົ້າສາລີໃນຫຍ້ານັ້ນເປັນຫຼັກຖານທີ່ພະເຢໂຫວາເກັບເອົາຄົນທີ່ມີຫົວໃຈທີ່ຖືກຕ້ອງມາຫາພະອົງ. ມັດທາຍ 13: 24-30, John 6: 44.

ທາດາ

ບົດຂຽນໂດຍ Tadua.
  10
  0
  ຢາກຮັກຄວາມຄິດຂອງທ່ານ, ກະລຸນາໃຫ້ ຄຳ ເຫັນ.x
  ()
  x