"... ການບັບຕິສະມາ, (ບໍ່ແມ່ນການເອົາຄວາມສົກກະປົກຂອງເນື້ອຫນັງ, ແຕ່ການທູນຂໍໃຫ້ພຣະເຈົ້າ ສຳ ລັບສະຕິຮູ້ສຶກຜິດຊອບທີ່ດີ,) ໂດຍການຟື້ນຄືນຊີວິດຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ." (1 ເປໂຕ 3:21)

ການນໍາສະເຫນີ

ນີ້ອາດເບິ່ງຄືວ່າເປັນ ຄຳ ຖາມທີ່ຜິດປົກກະຕິ, ແຕ່ການຮັບບັບເຕມາແມ່ນພາກສ່ວນ ສຳ ຄັນຂອງການເປັນຄຣິສຕຽນອີງຕາມ 1 ເປໂຕ 3:21. ການຮັບບັບເຕມາຈະບໍ່ຢຸດເຮົາຈາກການເຮັດບາບດັ່ງທີ່ອັກຄະສາວົກເປໂຕໄດ້ບອກຢ່າງຈະແຈ້ງ, ຄືກັບວ່າພວກເຮົາບໍ່ສົມບູນແບບ, ແຕ່ວ່າໃນການຮັບບັບຕິສະມາບົນພື້ນຖານຂອງການຟື້ນຄືນຊີວິດຂອງພຣະເຢຊູພວກເຮົາຂໍໃຫ້ມີສະຕິຮູ້ສຶກຜິດຊອບທີ່ດີ, ຫຼືການເລີ່ມຕົ້ນ ໃໝ່. ໃນພາກ ທຳ ອິດຂອງຂໍ້ໃນ 1 ເປໂຕ 3:21, ປຽບທຽບການບັບຕິສະມາກັບເຮືອຂອງວັນໂນອາ, ເປໂຕກ່າວວ່າ: “ ສິ່ງທີ່ສອດຄ້ອງກັນກັບເຮືອ [ສິນຄ້າ] ປະຈຸບັນຍັງຊ່ວຍປະຢັດທ່ານຄືການບັບຕິສະມາ…” . ສະນັ້ນມັນຈຶ່ງ ສຳ ຄັນແລະມີປະໂຫຍດຫຼາຍໃນການກວດກາປະຫວັດຂອງການຮັບບັບເຕມາຂອງຄຣິສຕຽນ.

ທຳ ອິດເຮົາໄດ້ຍິນເລື່ອງການບັບຕິສະມາກ່ຽວຂ້ອງກັບເວລາທີ່ພະເຍຊູເອງໄດ້ໄປຫາໂຢຮັນບັບຕິດຢູ່ແມ່ນໍ້າຈໍແດນເພື່ອຮັບບັບເຕມາ. ດັ່ງທີ່ໂຢຮັນບັບຕິດໄດ້ຮັບຮູ້ເມື່ອພຣະເຢຊູໄດ້ຂໍໃຫ້ໂຢຮັນໃຫ້ບັບຕິສະມາ, “ …“ ເຮົາແມ່ນຜູ້ທີ່ຕ້ອງການຮັບບັບຕິສະມາໂດຍເຈົ້າແລະເຈົ້າມາຫາເຮົາບໍ?” 15 ໃນການຕອບພະເຍຊູກ່າວກັບລາວວ່າ:“ ບັດນີ້ໃນເວລານີ້, ເພາະວ່າໃນວິທີນັ້ນມັນ ເໝາະ ສົມ ສຳ ລັບພວກເຮົາທີ່ຈະປະຕິບັດທຸກສິ່ງທີ່ຊອບ ທຳ.” ຈາກນັ້ນລາວຢຸດເຊົາກີດຂວາງລາວ.” (ມັດທາຍ 3: 14-15).

ເປັນຫຍັງໂຢຮັນບັບຕິດໄດ້ເບິ່ງການຮັບບັບເຕມາຂອງພະເຍຊູໃນທາງນັ້ນ?

ການຮັບບັບຕິສະມາໂດຍໂຢຮັນບັບຕິດ

ມັດທາຍ 3: 1-2,6 ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າໂຢຮັນບັບຕິດບໍ່ເຊື່ອວ່າພຣະເຢຊູມີບາບທີ່ຈະສາລະພາບແລະກັບໃຈ ໃໝ່. ຂ່າວສານຂອງໂຢຮັນບັບຕິດແມ່ນ “ …ຈົ່ງກັບໃຈ ສຳ ລັບອານາຈັກສະຫວັນໃກ້ເຂົ້າມາແລ້ວ.”. ດ້ວຍເຫດນັ້ນ, ຊາວຢິວຫຼາຍຄົນໄດ້ໄປຫາໂຢຮັນ“ … ແລະຜູ້ຄົນໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາໂດຍລາວ [ໂຢຮັນ] ໃນແມ່ນ້ ຳ ຈໍແດນ, ຍອມຮັບສາລະພາບບາບຂອງພວກເຂົາຢ່າງເປີດເຜີຍ. ".

ຂໍ້ພຣະ ຄຳ ພີສາມຂໍ້ຕໍ່ໄປນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າໂຢຮັນບັບຕິສະມາໃຫ້ຜູ້ຄົນເປັນສັນຍາລັກຂອງການກັບໃຈເພື່ອການໃຫ້ອະໄພບາບ.

ມາລະໂກ 1: 4, “ ໂຢຮັນບັບຕິສະໂຕໄດ້ຫັນໄປໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ; ປະກາດການບັບຕິສະມາ [ເປັນສັນຍາລັກ] ຂອງການກັບໃຈເພື່ອການໃຫ້ອະໄພບາບ."

ລູກາ 3: 3 “ ດັ່ງນັ້ນລາວຈຶ່ງໄດ້ເດີນທາງໄປທົ່ວປະເທດຈໍແດນ ປະກາດການບັບຕິສະມາ [ເປັນສັນຍາລັກ] ຂອງການກັບໃຈເພື່ອການໃຫ້ອະໄພບາບ, …“

ກິດຈະກໍາ 13: 23-24 “ ຈາກເຊື້ອສາຍຂອງ [ຊາຍຄົນນີ້] ຕາມ ຄຳ ສັນຍາທີ່ພະເຈົ້າໄດ້ ນຳ ເອົາພະເຍຊູຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດໃຫ້ແກ່ອິດສະລາແອນ, 24 ຫຼັງຈາກ John, ລ່ວງຫນ້າຂອງການເຂົ້າຂອງຫນຶ່ງທີ່, ໄດ້ປະກາດຕໍ່ສາທາລະນະຊົນອິດສະຣາເອນທຸກຄົນໃຫ້ບັບຕິສະມາ [ເປັນສັນຍາລັກ] ແຫ່ງການກັບໃຈ. "

ສະຫຼຸບ: ການບັບຕິສະມາຂອງໂຢຮັນແມ່ນ ໜຶ່ງ ໃນການກັບໃຈເພື່ອການໃຫ້ອະໄພບາບ. ໂຢຮັນບໍ່ຕ້ອງການໃຫ້ພະເຍຊູຮັບບັບເຕມາດັ່ງທີ່ລາວຮັບຮູ້ວ່າພະເຍຊູບໍ່ແມ່ນຄົນບາບ.

ການຮັບບັບເຕມາຂອງຄລິດສະຕຽນໃນຕອນຕົ້ນ - ການບັນທຶກ ຄຳ ພີໄບເບິນ

ຜູ້ທີ່ປາຖະ ໜາ ທີ່ຈະເປັນຄລິດສະຕຽນຮັບບັບເຕມາແນວໃດ?

ອັກຄະສາວົກໂປໂລໄດ້ຂຽນໃນເອເຟໂຊ 4: 4-6 ວ່າ,“ ມີຮ່າງກາຍ ໜຶ່ງ ແລະມີວິນຍານ ໜຶ່ງ, ຄືກັນກັບທີ່ເຈົ້າຖືກເອີ້ນໃນຄວາມຫວັງອັນ ໜຶ່ງ ທີ່ເຈົ້າຖືກເອີ້ນ; 5 ຫນຶ່ງໃນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ, ຫນຶ່ງໃນສາດສະຫນາ, ຫນຶ່ງບັບຕິສະມາ; 6 ມີພະເຈົ້າອົງດຽວແລະເປັນພໍ່ຂອງ [ທຸກຄົນ], ເຊິ່ງເປັນຜູ້ທີ່ ເໜືອ ແລະທົ່ວທຸກຄົນແລະໃນທຸກສິ່ງ.”

ເຫັນໄດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າໃນເວລານັ້ນມີການບັບຕິສະມາພຽງແຕ່ຄັ້ງດຽວເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ມັນຍັງມີ ຄຳ ຖາມວ່າການບັບຕິສະມາແມ່ນຫຍັງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການຮັບບັບເຕມາແມ່ນ ສຳ ຄັນທີ່ສຸດ, ການເປັນສ່ວນ ສຳ ຄັນຂອງການກາຍມາເປັນຄຣິສຕຽນແລະຕິດຕາມພຣະຄຣິດ.

ຄຳ ເວົ້າຂອງອັກຄະສາວົກເປໂຕໃນວັນເພນເຕກອດ: ກິດຈະການ 4:12

ບໍ່ດົນຫລັງຈາກພະເຍຊູຂຶ້ນໄປສະຫວັນ, ວັນເທດສະການເພັນເຕເຕດໄດ້ຖືກຈັດຂຶ້ນ. ໃນເວລານັ້ນອັກຄະສາວົກເປໂຕໄດ້ເຂົ້າໄປໃນເມືອງເຢຣຶຊາເລມແລະ ກຳ ລັງເວົ້າຢ່າງກ້າຫານຕໍ່ຊາວຢິວໃນເມືອງເຢຣູຊາເລັມພ້ອມດ້ວຍປະໂລຫິດໃຫຍ່ Annas ພ້ອມດ້ວຍ Caiaphas, John ແລະ Alexander, ແລະຍາດພີ່ນ້ອງຂອງປະໂລຫິດໃຫຍ່. ເປໂຕເວົ້າຢ່າງກ້າຫານ, ເຕັມໄປດ້ວຍພະລັງບໍລິສຸດ. ໃນສ່ວນ ໜຶ່ງ ຂອງ ຄຳ ເວົ້າຂອງເພິ່ນຕໍ່ພວກເຂົາກ່ຽວກັບພຣະເຢຊູຄຣິດຄົນນາຊາເຣັດຜູ້ທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຄຶງ, ແຕ່ຜູ້ທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ປຸກໃຫ້ຟື້ນຄືນຈາກຕາຍ, ເພິ່ນໄດ້ເນັ້ນເຖິງຄວາມຈິງທີ່ວ່າ, ດັ່ງທີ່ບັນທຶກໄວ້ໃນກິດຈະການ 4:12, “ ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ມັນບໍ່ມີຄວາມລອດໃນຄົນອື່ນ, ເພາະ ບໍ່ມີຊື່ອື່ນໃດທີ່ຢູ່ໃຕ້ສະຫວັນທີ່ໄດ້ຖືກມອບໃຫ້ໃນບັນດາມະນຸດທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ຮັບຄວາມລອດ." ພຣະອົງໄດ້ກ່າວເນັ້ນວ່າມັນເປັນພຽງແຕ່ໂດຍຜ່ານພຣະເຢຊູເທົ່ານັ້ນທີ່ພວກເຂົາສາມາດໄດ້ຮັບຄວາມລອດ.

ຄຳ ແນະ ນຳ ຂອງອັກຄະສາວົກໂປໂລ: ໂກໂລຊາຍ 3:17

ຫົວຂໍ້ນີ້ສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການເນັ້ນ ໜັກ ຈາກອັກຄະສາວົກໂປໂລແລະຜູ້ຂຽນ ຄຳ ພີໄບເບິນຄົນອື່ນໆໃນສະຕະວັດ ທຳ ອິດ.

ຍົກຕົວຢ່າງ, ໂກໂລຊາຍ 3:17 ກ່າວວ່າ, "ສິ່ງໃດກໍ່ຕາມທີ່ທ່ານເຮັດ ດ້ວຍ ຄຳ ເວົ້າຫລືການກະ ທຳ, ເຮັດທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງໃນນາມຂອງອົງພຣະເຢຊູເຈົ້າ, ຂອບໃຈພະເຈົ້າພຣະບິດາໂດຍຜ່ານພຣະອົງ.”.

ໃນຂໍ້ນີ້, ອັກຄະສາວົກໄດ້ກ່າວຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າທຸກສິ່ງທີ່ຄຣິສຕຽນຈະເຮັດ, ເຊິ່ງແນ່ນອນລວມທັງການບັບຕິສະມາ ສຳ ລັບຕົວເອງແລະຄົນອື່ນໆຈະເຮັດໄດ້“ໃນພຣະນາມຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າພຣະເຢຊູ”. ບໍ່ມີຊື່ອື່ນໆທີ່ກ່າວເຖິງ.

ດ້ວຍປະໂຫຍກທີ່ຄ້າຍຄືກັນ, ໃນຟີລິບປອຍ 2: 9-11 ລາວໄດ້ຂຽນ “ ດ້ວຍເຫດຜົນນີ້ພະເຈົ້າຈຶ່ງຍົກລາວຂຶ້ນສູ່ ຕຳ ແໜ່ງ ທີ່ສູງກວ່າແລະໃຫ້ລາວຊື່ທີ່ສູງກວ່າຊື່ອື່ນໆ 10 so ວ່າໃນພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູທຸກຫົວເຂົ່າຄວນຄຸເຂົ່າ ຂອງຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນສະຫວັນແລະຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນໂລກແລະຜູ້ທີ່ຢູ່ໃຕ້ດິນ, 11 ແລະທຸກລີ້ນຄວນຮັບຮູ້ຢ່າງເປີດເຜີຍວ່າພຣະເຢຊູຄຣິດເປັນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າເພື່ອລັດສະ ໝີ ພາບຂອງພຣະເຈົ້າພຣະບິດາ.” ຈຸດສຸມແມ່ນເນັ້ນໃສ່ພຣະເຢຊູ, ໂດຍຜ່ານຜູ້ທີ່ເຊື່ອຈະຂອບໃຈພະເຈົ້າແລະຍັງໃຫ້ກຽດຕິຍົດແກ່ພຣະອົງ.

ໃນສະພາບການນີ້, ຕອນນີ້ໃຫ້ພວກເຮົາພິຈາລະນາຂ່າວສານຫຍັງກ່ຽວກັບການບັບຕິສະມາທີ່ໄດ້ຖືກມອບໃຫ້ແກ່ຄົນທີ່ບໍ່ແມ່ນຄຣິສຕຽນທີ່ພວກອັກຄະສາວົກແລະຄຣິສຕຽນໃນຍຸກ ທຳ ອິດປະກາດ.

ຂໍ້ຄວາມເຖິງຊາວຢິວ: ກິດຈະການ 2: 37-41

ພວກເຮົາຊອກຫາຂໍ້ຄວາມທີ່ຊາວຢິວໄດ້ບັນທຶກໄວ້ ສຳ ລັບພວກເຮົາໃນບົດເລີ່ມຕົ້ນຂອງປື້ມກິດຈະການ.

ກິດຈະການ 2: 37-41 ບັນທຶກພາກສ່ວນຕໍ່ມາຂອງ ຄຳ ເວົ້າຂອງອັກຄະສາວົກເປໂຕໃນວັນເພນເຕກອດຕໍ່ຊາວຢິວໃນເມືອງເຢຣຶຊາເລມ, ບໍ່ດົນຫລັງຈາກການສິ້ນພຣະຊົນແລະການຟື້ນຄືນຊີວິດຂອງພະເຍຊູ. ບັນຊີອ່ານວ່າ, “ ບັດນີ້ເມື່ອພວກເຂົາໄດ້ຍິນຂ່າວນີ້, ພວກເຂົາເວົ້າກັບເປໂຕແລະພວກອັກຄະສາວົກອື່ນໆວ່າ,“ ອ້າຍນ້ອງເອີຍ, ພວກເຮົາຈະເຮັດແນວໃດ?” 38 ເປໂຕ [ເວົ້າ] ກັບພວກເຂົາວ່າ: “ ຈົ່ງກັບໃຈ, ແລະໃຫ້ພວກເຈົ້າແຕ່ລະຄົນຮັບບັບຕິສະມາໃນພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ ສຳ ລັບການໃຫ້ອະໄພບາບຂອງທ່ານ, ແລະທ່ານຈະໄດ້ຮັບຂອງປະທານແຫ່ງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ. 39 ເພາະ ຄຳ ສັນຍານີ້ແມ່ນ ສຳ ລັບທ່ານແລະລູກໆຂອງທ່ານແລະຕໍ່ຜູ້ທີ່ຢູ່ໄກ, ຄືກັບວ່າພະເຢໂຫວາພະເຈົ້າຂອງພວກເຮົາຈະຮຽກຮ້ອງພະອົງ.” 40 ແລະດ້ວຍ ຄຳ ອື່ນໆອີກຫລາຍຢ່າງ, ລາວໄດ້ເປັນພະຍານຢ່າງລະອຽດແລະໄດ້ຕັກເຕືອນພວກເຂົາ, ໂດຍກ່າວວ່າ:“ ຈົ່ງລອດຈາກຄົນຊົ່ວຄາວນີ້.” 41 ເພາະສະນັ້ນຜູ້ທີ່ຍອມຮັບເອົາຖ້ອຍ ຄຳ ຂອງພຣະອົງຢ່າງຈິງໃຈຈຶ່ງໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາ, ແລະໃນມື້ນັ້ນມີປະມານສາມພັນຄົນໄດ້ຖືກເພີ່ມເຂົ້າ.” .

ເຈົ້າສັງເກດເຫັນສິ່ງທີ່ເປໂຕເວົ້າກັບຊາວຢິວບໍ? ມັນແມ່ນ“ … ຈົ່ງກັບໃຈ, ແລະໃຫ້ພວກເຈົ້າແຕ່ລະຄົນຮັບບັບຕິສະມາໃນພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ ສຳ ລັບການໃຫ້ອະໄພບາບຂອງທ່ານ, …”.

ມັນສົມເຫດສົມຜົນທີ່ຈະສະຫຼຸບໄດ້ວ່ານີ້ແມ່ນ ໜຶ່ງ ໃນສິ່ງທີ່ພະເຍຊູສັ່ງໃຫ້ອັກຄະສາວົກ 11 ຄົນເຮັດ, ແມ່ນແຕ່ດັ່ງທີ່ພະອົງໄດ້ບອກໃນມັດທາຍ 28:20 ໃຫ້ເປັນ“ … ສອນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າປະຕິບັດຕາມທຸກສິ່ງທີ່ເຮົາໄດ້ສັ່ງເຈົ້າ.”.

ຂໍ້ຄວາມນີ້ແຕກຕ່າງກັນແນວໃດຕາມຜູ້ຊົມບໍ?

ຂ່າວສານ ສຳ ລັບຊາວສະມາລີ: ກິດຈະການ 8: 14-17

ພຽງແຕ່ສອງສາມປີຕໍ່ມາພວກເຮົາເຫັນວ່າຊາວສະມາລີໄດ້ຍອມຮັບເອົາພຣະ ຄຳ ຂອງພຣະເຈົ້າຈາກການເທດສະ ໜາ ຂອງຟີລິບຜູ້ປະກາດຂ່າວປະເສີດ. ບັນຊີໃນກິດຈະການ 8: 14-17 ບອກພວກເຮົາວ່າ: “ ເມື່ອພວກອັກຄະສາວົກໃນເມືອງເຢຣຶຊາເລມໄດ້ຍິນວ່າຊາວສະມາລີຍອມຮັບເອົາພະ ຄຳ ຂອງພະເຈົ້າພວກເຂົາໄດ້ສົ່ງເປໂຕແລະໂຢຮັນໄປຫາພວກເຂົາ; 15 ແລະຄົນເຫລົ່ານີ້ໄດ້ລົງໄປແລະອະທິຖານເພື່ອພວກເຂົາໃຫ້ໄດ້ຮັບພະວິນຍານບໍລິສຸດ. 16 ເພາະມັນຍັງບໍ່ທັນຕົກຢູ່ໃນສະພາບຂອງພວກເຂົາເທື່ອ, ແຕ່ພວກເຂົາໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາໃນພຣະນາມຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າພຣະເຢຊູເທົ່ານັ້ນ. 17 ຈາກນັ້ນພວກເຂົາໄດ້ວາງມືໃສ່ພວກເຂົາ, ແລະພວກເຂົາເລີ່ມໄດ້ຮັບພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ.”

ທ່ານຈະສັງເກດເຫັນວ່າຊາວສະມາລີ“ …  ພຽງແຕ່ໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາໃນພຣະນາມຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າພຣະເຢຊູ. “. ພວກເຂົາໄດ້ຮັບບັບເຕມາອີກບໍ? ບັນຊີບອກພວກເຮົາວ່າເປໂຕແລະໂຢຮັນ“ … ໄດ້ອະທິຖານເພື່ອພວກເຂົາໃຫ້ໄດ້ຮັບພະລັງບໍລິສຸດ.” ຜົນໄດ້ຮັບແມ່ນວ່າຫລັງຈາກວາງມືໃສ່ພວກເຂົາ, ຊາວສະມາລີ "ເລີ່ມຕົ້ນໄດ້ຮັບພະວິນຍານບໍລິສຸດ.” ສິ່ງນັ້ນໄດ້ສະແດງເຖິງການຍອມຮັບຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ໃຫ້ຊາວຊາມາເຣຍເຂົ້າມາໃນປະຊາຄົມຄຣິສຕຽນ, ລວມທັງການຮັບບັບເຕມາໃນພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູເທົ່ານັ້ນ, ເຊິ່ງຈົນເຖິງເວລານັ້ນ, ມີພຽງແຕ່ຊາວຢິວແລະຄົນຕ່າງຊາດຂອງຊາວຢິວເທົ່ານັ້ນ.[i]

ຂ່າວສານໃຫ້ຄົນຕ່າງຊາດ: ກິດຈະການ 10: 42-48

ບໍ່ເທົ່າໃດປີຕໍ່ມາ, ພວກເຮົາໄດ້ອ່ານກ່ຽວກັບຜູ້ປ່ຽນຄົນຕ່າງຊາດຄົນ ທຳ ອິດ. ກິດຈະການບົດທີ 10 ເປີດດ້ວຍບັນຊີແລະສະພາບການຂອງການປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມໃສຂອງ "ໂຄເນເລຍ, ແລະນາຍທະຫານຂອງວົງດົນຕີອິຕາລີ, ດັ່ງທີ່ມັນຖືກເອີ້ນ, ເປັນຜູ້ທີ່ມີຄວາມເຄົາລົບນັບຖືແລະເປັນຜູ້ທີ່ມີຄວາມຢ້ານກົວພຣະເຈົ້າພ້ອມດ້ວຍຄອບຄົວທັງ ໝົດ ຂອງລາວ, ແລະລາວໄດ້ໃຫ້ຂອງຂວັນແຫ່ງຄວາມເມດຕາຫຼາຍຕໍ່ປະຊາຊົນແລະໄດ້ອ້ອນວອນຕໍ່ພຣະເຈົ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ". ສິ່ງນີ້ໄດ້ ນຳ ໄປສູ່ເຫດການທີ່ບັນທຶກໄວ້ໃນກິດຈະການ 10: 42-48. ໂດຍອ້າງອີງໃສ່ເວລາທັນທີຫລັງຈາກການຟື້ນຄືນຊີວິດຂອງພະເຍຊູ, ອັກຄະສາວົກເປໂຕໄດ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄເນເລຍກ່ຽວກັບ ຄຳ ແນະ ນຳ ຂອງພະເຍຊູຕໍ່ເຂົາເຈົ້າ. “ພ້ອມນີ້, ທ່ານ [ພະເຍຊູ] ສັ່ງໃຫ້ພວກເຮົາປະກາດແກ່ປະຊາຊົນແລະເປັນພະຍານຢ່າງລະອຽດວ່ານີ້ແມ່ນຜູ້ທີ່ພຣະເຈົ້າສັ່ງໃຫ້ຕັດສິນຜູ້ທີ່ມີຊີວິດແລະຄົນຕາຍ. 43 ສາດສະດາທັງ ໝົດ ໄດ້ເປັນພະຍານຕໍ່ລາວ, ວ່າທຸກຄົນທີ່ມີສັດທາໃນພຣະອົງໄດ້ຮັບການໃຫ້ອະໄພບາບໂດຍຜ່ານພຣະນາມຂອງພຣະອົງ. ".

ຜົນໄດ້ຮັບແມ່ນວ່າ "44 ໃນຂະນະທີ່ເປໂຕຍັງເວົ້າກ່ຽວກັບເລື່ອງເຫລົ່ານີ້, ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດໄດ້ສະເດັດລົງມາເທິງທຸກຄົນທີ່ໄດ້ຍິນພຣະ ຄຳ. 45 ແລະຄົນທີ່ສັດຊື່ທີ່ໄດ້ມາກັບເປໂຕຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບພິທີຕັດກໍປະຫລາດໃຈຫລາຍ, ເພາະວ່າຂອງປະທານແຫ່ງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດໄດ້ຖືກຖອກລົງໃສ່ຄົນຕ່າງຊາດ. 46 ເພາະພວກເຂົາໄດ້ຍິນພວກເຂົາເວົ້າພາສາຕ່າງໆແລະຍົກຍ້ອງພະເຈົ້າ. ແລ້ວເປໂຕຕອບວ່າ: 47 "ມີໃຜສາມາດຫ້າມນ້ ຳ ໄດ້ບໍເພື່ອພວກເຂົາຈະບໍ່ຮັບບັບຕິສະມາຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບພະລັງບໍລິສຸດຄືກັບທີ່ພວກເຮົາມີ?" 48 ດ້ວຍວ່າເພິ່ນໄດ້ສັ່ງໃຫ້ພວກເຂົາຮັບບັບຕິສະມາໃນພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ. ຈາກນັ້ນພວກເຂົາໄດ້ຂໍຮ້ອງໃຫ້ລາວພັກຢູ່ບາງມື້.”

ເຫັນໄດ້ແຈ້ງວ່າ ຄຳ ແນະ ນຳ ຂອງພະເຍຊູຍັງສົດແລະແຈ່ມແຈ້ງໃນໃຈຂອງເປໂຕຫຼາຍຈົນເຖິງຂັ້ນທີ່ພະອົງກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄເນເລຍ. ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາບໍ່ສາມາດຈິນຕະນາການວ່າອັກຄະສາວົກເປໂຕຕ້ອງການທີ່ຈະບໍ່ເຊື່ອຟັງ ຄຳ ເວົ້າອັນ ໜຶ່ງ ຂອງສິ່ງທີ່ພຣະເຢຊູເຈົ້າ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ສັ່ງລາວແລະອັກຄະສາວົກອື່ນໆ.

ຈຳ ເປັນຕ້ອງຮັບບັບເຕມາໃນນາມຂອງພະເຍຊູບໍ? ກິດຈະການ 19-3-7

ດຽວນີ້ພວກເຮົາຍ້າຍໄປບາງປີແລະເຂົ້າຮ່ວມກັບອັກຄະສາວົກໂປໂລໃນການເດີນທາງໄປປະກາດເປັນເວລາດົນນານ ໜຶ່ງ ຂອງລາວ. ພວກເຮົາພົບເຫັນໂປໂລໃນເມືອງເອເຟໂຊເຊິ່ງລາວພົບເຫັນບາງຄົນທີ່ເຄີຍເປັນສາວົກແລ້ວ. ແຕ່ບາງສິ່ງບາງຢ່າງບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ພວກເຮົາພົບບັນຊີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນກິດຈະການ 19: 2. ໂປໂລ “ …ໄດ້ກ່າວກັບພວກເຂົາວ່າ,“ ທ່ານໄດ້ຮັບພຣະວິນຍານບໍລິສຸດບໍເມື່ອທ່ານກາຍເປັນຜູ້ເຊື່ອຖື?” ພວກເຂົາເວົ້າກັບລາວວ່າ: "ເປັນຫຍັງພວກເຮົາບໍ່ເຄີຍໄດ້ຍິນວ່າມີວິນຍານບໍລິສຸດບໍ?"

ເລື່ອງນີ້ເຮັດໃຫ້ອັກຄະສາວົກໂປໂລງົງ, ດັ່ງນັ້ນລາວຈຶ່ງສອບຖາມຕື່ມອີກ. ກິດຈະການ 19: 3-4 ບອກພວກເຮົາສິ່ງທີ່ໂປໂລຖາມວ່າ,“ແລະລາວກ່າວວ່າ: "ດັ່ງນັ້ນ, ເຈົ້າໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາໃນສິ່ງໃດ?" ເຂົາເຈົ້າເວົ້າວ່າ:“ ໃນການບັບຕິສະມາຂອງໂຢຮັນ.” 4 ໂປໂລໄດ້ກ່າວວ່າ:ໂຢຮັນໃຫ້ບັບຕິສະມາດ້ວຍການບັບຕິສະມາ [ເປັນສັນຍາລັກ] ຂອງການກັບໃຈ, ບອກປະຊາຊົນໃຫ້ເຊື່ອໃນຜູ້ທີ່ມາຕາມພຣະອົງ, ນັ້ນແມ່ນໃນພຣະເຢຊູ. "

ເຈົ້າສັງເກດບໍວ່າໂປໂລຢືນຢັນວ່າການຮັບບັບເຕມາຂອງໂຢຮັນບັບຕິດແມ່ນຫຍັງ? ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການເຮັດໃຫ້ສານຸສິດຂອງຜູ້ທີ່ມີຄວາມຈິງເຫຼົ່ານີ້ເປັນແນວໃດ? ກິດຈະການ 19: 5-7 ກ່າວວ່າ“5 ເມື່ອໄດ້ຍິນເລື່ອງນີ້, ພວກເຂົາໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາໃນພຣະນາມຂອງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້າ. 6 ແລະເມື່ອໂປໂລວາງມືໃສ່ພວກເຂົາ, ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດໄດ້ມາສູ່ພວກເຂົາ, ແລະພວກເຂົາເລີ່ມເວົ້າພາສາຕ່າງໆແລະ ທຳ ນາຍ. 7 ຢູ່ຮ່ວມກັນທັງ ໝົດ ມີປະມານສິບສອງຄົນ.”

ສາວົກເຫລົ່ານັ້ນ, ຜູ້ທີ່ຄຸ້ນເຄີຍກັບການບັບຕິສະມາຂອງໂຢຮັນໄດ້ຖືກກະຕຸ້ນໃຫ້ໄດ້ຮັບ“ … ບັບຕິສະມາໃນພຣະນາມຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າພຣະເຢຊູ. ".

ອັກຄະສາວົກໂປໂລໄດ້ຮັບບັບເຕມາແນວໃດ: ກິດຈະການ 22-12-16

ໃນເວລາທີ່ອັກຄະສາວົກໂປໂລໄດ້ປ້ອງກັນຕົວເອງຫລັງຈາກຖືກຈັບເຂົ້າໄປໃນຄຸ້ມຄອງດູແລໃນເມືອງເຢຣູຊາເລັມ, ລາວໄດ້ເລົ່າເຖິງວິທີທີ່ຕົນເອງກາຍມາເປັນຄຣິສຕຽນ. ພວກເຮົາພິຈາລະນາບັນຊີໃນກິດຈະການ 22: 12-16 “ ປະຈຸບັນອານາເນຍຜູ້ຊາຍຄົນ ໜຶ່ງ ທີ່ເຄົາລົບນັບຖືຕາມກົດບັນຍັດໄດ້ຖືກລາຍງານມາໂດຍຊາວຢິວທຸກຄົນທີ່ອາໄສຢູ່ທີ່ນັ້ນ. 13 ມາຫາຂ້າພະເຈົ້າແລະຢືນຢູ່ຂ້າງຂ້າພະເຈົ້າ, ລາວໄດ້ກ່າວກັບຂ້າພະເຈົ້າວ່າ, 'ອ້າຍໂຊໂລ, ນ້ອງຊາຍຂອງເຈົ້າ, ຈົ່ງເບິ່ງຄືນອີກ!' ແລະຂ້ອຍໄດ້ເງີຍ ໜ້າ ເບິ່ງລາວໃນຊົ່ວໂມງນັ້ນ. 14 ທ່ານກ່າວວ່າ, 'ພຣະເຈົ້າຂອງບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຮົາໄດ້ເລືອກເອົາທ່ານໃຫ້ຮູ້ຄວາມປະສົງຂອງພຣະອົງແລະເຫັນຄົນຊອບ ທຳ ແລະໄດ້ຍິນສຽງປາກຂອງລາວ, 15 ເພາະວ່າທ່ານຈະເປັນພະຍານໃຫ້ແກ່ຜູ້ຊາຍທຸກຢ່າງທີ່ທ່ານໄດ້ເຫັນແລະໄດ້ຍິນ. 16 ແລະບັດນີ້ເປັນຫຍັງເຈົ້າຈິ່ງຊັກຊ້າ? ຈົ່ງລຸກຂຶ້ນ, ຮັບບັບຕິສະມາແລະລ້າງບາບຂອງເຈົ້າອອກໄປໂດຍການເອີ້ນຫາພຣະນາມຂອງພຣະອົງ. [ພະເຍຊູຜູ້ຊອບ ທຳ]”.

ແມ່ນແລ້ວອັກຄະສາວົກໂປໂລເອງກໍ່ໄດ້ຮັບບັບເຕມາເຊັ່ນກັນ “ ໃນພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູ”.

“ ໃນນາມຂອງພະເຍຊູ”, ຫຼື“ ໃນນາມຂອງຂ້ອຍ”

ມັນຈະເປັນແນວໃດຫມາຍຄວາມວ່າການບັບຕິສະມາປະຊາຊົນ “ ໃນນາມຂອງພະເຍຊູ”? ສະພາບການຂອງມັດທາຍ 28:19 ເປັນປະໂຫຍດຫຼາຍ. ຂໍ້ກ່ອນ ໜ້າ ມັດທາຍ 28:18 ບັນທຶກຖ້ອຍ ຄຳ ທຳ ອິດຂອງພະເຍຊູຕໍ່ພວກສາວົກໃນເວລານີ້. ມັນກ່າວວ່າ, “ ແລະພຣະເຢຊູໄດ້ສະເດັດເຂົ້າມາເວົ້າກັບພວກເຂົາ, ໂດຍກ່າວວ່າ,“ ອຳ ນາດທັງ ໝົດ ໄດ້ຖືກມອບໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າທັງໃນສະຫວັນແລະໃນແຜ່ນດິນໂລກ.” ແມ່ນແລ້ວພະເຈົ້າໄດ້ມອບສິດ ອຳ ນາດທັງ ໝົດ ໃຫ້ກັບພະເຍຊູ. ເພາະສະນັ້ນ, ໃນເວລາທີ່ພຣະເຢຊູໄດ້ຂໍໃຫ້ສາວົກທີ່ສັດຊື່ສິບເອັດຕ້ອງ “ ເພາະສະນັ້ນຈົ່ງໄປແລະກະ ທຳ ໃຫ້ຄົນຂອງທຸກປະຊາຊາດເປັນສາວົກແລະໃຫ້ບັບຕິສະມາໃນພວກເຂົາ” ຊື່​ຂອງ​ຂ້ອຍ …, ລາວໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຂົາໃຫ້ບັບຕິສະມາໃນນາມຂອງພຣະອົງ, ໃຫ້ກາຍເປັນຄຣິສຕຽນ, ເປັນຜູ້ຕິດຕາມຂອງພຣະຄຣິດແລະຍອມຮັບເອົາວິທີການແຫ່ງຄວາມລອດຂອງພຣະເຈົ້າວ່າພຣະເຢຊູຄຣິດເປັນ. ມັນບໍ່ແມ່ນສູດ, ທີ່ຕ້ອງໄດ້ເວົ້າຊ້ ຳ ອີກຄັ້ງ.

ບົດສະຫຼຸບຂອງຮູບແບບທີ່ພົບໃນພຣະ ຄຳ ພີ

ຮູບແບບຂອງການຮັບບັບເຕມາທີ່ປະຊາຄົມຄລິດສະຕຽນຕັ້ງຂຶ້ນເປັນຕົ້ນແມ່ນເຫັນໄດ້ຊັດເຈນຈາກບັນທຶກໃນພະ ຄຳ ພີ.

 • ຕໍ່ຊາວຢິວ: ເປໂຕໄດ້ກ່າວວ່າ““ … ຈົ່ງກັບໃຈ, ແລະໃຫ້ພວກເຈົ້າແຕ່ລະຄົນຮັບບັບຕິສະມາໃນພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ ສຳ ລັບການໃຫ້ອະໄພບາບຂອງທ່ານ, ... ” (ກິດຈະການ 2: 37-41).
 • ຊາວສະມາລີ:“ … ພຽງແຕ່ໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາໃນພຣະນາມຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າພຣະເຢຊູ.“ (ກິດຈະການ 8:16)
 • ຄົນຕ່າງຊາດ: ເປໂຕ“ … ສັ່ງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຮັບບັບຕິສະມາໃນພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ. " (ກິດຈະການ 10:48).
 • ຜູ້ທີ່ຮັບບັບຕິສະມາໃນນາມຂອງໂຢຮັນບັບຕິດ: ໄດ້ຮັບການກະຕຸ້ນໃຫ້ໄດ້ຮັບ“ … ບັບຕິສະມາໃນພຣະນາມຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າພຣະເຢຊູ. ".
 • ອັກຄະສາວົກໂປໂລໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາ ໃນພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູ.

ປັດໄຈອື່ນໆ

ບັບຕິສະມາເຂົ້າໄປໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ

ໃນຫລາຍໆໂອກາດ, ອັກຄະສາວົກໂປໂລໄດ້ຂຽນກ່ຽວກັບຄລິດສະຕຽນວ່າ“ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາໃນພຣະຄຣິດ”,“ ເຂົ້າໄປໃນຄວາມຕາຍຂອງພຣະອົງ” ແລະຜູ້ທີ່“ໄດ້ຖືກຝັງໄວ້ກັບລາວໃນການບັບຕິສະມາຂອງລາວ”.

ພວກເຮົາພົບວ່າບັນຊີເຫຼົ່ານີ້ເວົ້າຕໍ່ໄປນີ້:

Galatians 3: 26-28 "ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ທ່ານທັງຫມົດ, ລູກຊາຍຂອງພຣະເຈົ້າໂດຍຜ່ານສັດທາຂອງທ່ານໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ. 27 ສຳ ລັບທຸກໆທ່ານທີ່ໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາໃນພຣະຄຣິດ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ກ່ຽວກັບພຣະຄຣິດ. 28 ບໍ່ມີທັງຊາວຍິວຫລືຊາວກະເຣັກ, ທັງບໍ່ມີຂ້າໃຊ້ຫລືອິດສະລະ, ບໍ່ມີຊາຍຫລືຍິງ; ເພາະວ່າພວກເຈົ້າທຸກຄົນເປັນ ໜຶ່ງ ດຽວໃນອົງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້າ.”

Romans 6: 3-4 ຫຼືທ່ານບໍ່ຮູ້ເລື່ອງນັ້ນ ພວກເຮົາທຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາໃນພຣະເຢຊູຄຣິດໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາໃນການສິ້ນພຣະຊົນຂອງພຣະອົງບໍ? 4 ດ້ວຍເຫດນີ້ພວກເຮົາຈຶ່ງໄດ້ຖືກຝັງໄວ້ກັບພຣະອົງໂດຍການຮັບບັບຕິສະມາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄວາມຕາຍຂອງພຣະອົງ, ເພື່ອວ່າ, ດັ່ງທີ່ພຣະຄຣິດໄດ້ຖືກຟື້ນຄືນຈາກຕາຍໂດຍສະງ່າລາສີຂອງພຣະບິດາ, ພວກເຮົາຄວນຈະເດີນໄປໃນຊີວິດ ໃໝ່. "

ໂກໂລດ 2: 8-12 "ເບິ່ງອອກ: ບາງທີອາດມີຜູ້ໃດຜູ້ ໜຶ່ງ ທີ່ຈະ ນຳ ຕົວທ່ານໄປເປັນເຫຍື່ອຂອງລາວໂດຍຜ່ານປັດຊະຍາແລະການຫຼອກລວງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມຮີດຄອງປະເພນີຂອງມະນຸດ, ອີງຕາມວັດຖຸປະຖົມຂອງໂລກແລະບໍ່ແມ່ນຕາມພຣະຄຣິດ; 9 ເນື່ອງຈາກວ່າມັນແມ່ນຢູ່ໃນພຣະອົງວ່າຄວາມເຕັມທັງຫມົດຂອງຄຸນນະພາບອັນສູງສົ່ງແມ່ນຢູ່ໃນຮ່າງກາຍ. 10 ແລະສະນັ້ນທ່ານຈຶ່ງມີຄວາມສົມບູນໂດຍທາງພະອົງ, ເຊິ່ງເປັນຫົວ ໜ້າ ລັດຖະບານແລະ ອຳ ນາດທັງ ໝົດ. 11 ໂດຍຄວາມ ສຳ ພັນກັບທ່ານທ່ານຍັງໄດ້ຮັບການຕັດດ້ວຍການຕັດທີ່ບໍ່ມີມືໂດຍການເອົາເນື້ອຫນັງຂອງເນື້ອ ໜັງ ອອກ, ໂດຍການຕັດທີ່ເປັນຂອງພຣະຄຣິດ, 12 ເພາະວ່າທ່ານໄດ້ຖືກຝັງໄວ້ກັບລາວໃນການບັບຕິສະມາຂອງ [ລາວ]ແລະດ້ວຍຄວາມ ສຳ ພັນກັບລາວທ່ານໄດ້ຖືກປຸກໃຫ້ເປັນຄືນມາຈາກກັນໂດຍຜ່ານສັດທາ [ຂອງທ່ານ] ໃນການປະຕິບັດງານຂອງພຣະເຈົ້າ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ປຸກລາວຄືນຈາກຕາຍ.”

ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງເບິ່ງຄືວ່າມັນມີເຫດຜົນທີ່ຈະສະຫລຸບວ່າການຮັບບັບເຕມາໃນນາມຂອງພະບິດາ, ຫລືໃນເລື່ອງນັ້ນ, ໃນນາມຂອງພະວິນຍານບໍລິສຸດແມ່ນເປັນໄປບໍ່ໄດ້. ທັງພຣະບິດາແລະພະວິນຍານບໍລິສຸດບໍ່ໄດ້ເສຍຊີວິດ, ເພາະສະນັ້ນຈຶ່ງອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ທີ່ປາດຖະ ໜາ ຢາກກາຍເປັນຄຣິສຕຽນຮັບບັບຕິສະມາໃນການຕາຍຂອງພຣະບິດາແລະການເສຍຊີວິດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດໃນຂະນະທີ່ພຣະເຢຊູໄດ້ສິ້ນພຣະຊົນເພື່ອທຸກຄົນ. ດັ່ງທີ່ອັກຄະສາວົກເປໂຕໄດ້ກ່າວໄວ້ໃນກິດຈະການ 4:12 “ ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ມັນບໍ່ມີຄວາມລອດໃນຄົນອື່ນ, ເພາະມັນມີ ບໍ່ແມ່ນຊື່ອື່ນພາຍໃຕ້ສະຫວັນ ທີ່ໄດ້ຖືກມອບໃຫ້ໃນບັນດາມະນຸດທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ຮັບຄວາມລອດ.” ຊື່ດຽວນັ້ນແມ່ນ “ ໃນພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ”, ຫຼື“ໃນພຣະນາມຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າພຣະເຢຊູ ".

ອັກຄະສາວົກໂປໂລໄດ້ຢືນຢັນເລື່ອງນີ້ໃນໂລມ 10: 11-14 "ເພາະວ່າພຣະ ຄຳ ພີກ່າວວ່າ:" ບໍ່ມີຜູ້ໃດທີ່ຢຽບຍ່ ຳ ສັດທາຂອງລາວໃນລາວຈະບໍ່ຜິດຫວັງ. " 12 ເພາະວ່າຊາວຢິວແລະກເຣັກບໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ, ເພາະວ່າມັນມີຢູ່ ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຜູ້ດຽວກັນ ເໜືອ ທຸກສິ່ງ, ຜູ້ທີ່ອຸດົມສົມບູນສໍາລັບທຸກຄົນຜູ້ທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຂົາ. 13 ສໍາລັບການ "ທຸກຄົນທີ່ຮຽກຮ້ອງພຣະນາມຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະລອດ." 14 ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ພວກເຂົາຈະເອີ້ນຫາຜູ້ທີ່ພວກເຂົາບໍ່ມີຄວາມເຊື່ອແນວໃດ? ໃນທາງກັບກັນ, ພວກເຂົາຈະມີຄວາມເຊື່ອແນວໃດຕໍ່ຜູ້ທີ່ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຍິນ? ໃນທາງກັບກັນ, ພວກເຂົາຈະໄດ້ຍິນໂດຍບໍ່ມີຜູ້ໃດໄປສອນແນວໃດ?”.

ອັກຄະສາວົກໂປໂລບໍ່ໄດ້ເວົ້າກ່ຽວກັບຜູ້ອື່ນນອກ ເໜືອ ຈາກການເວົ້າເຖິງພະເຍຊູຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງລາວ. ຊາວຢິວຮູ້ຈັກພຣະເຈົ້າແລະໄດ້ຮຽກຮ້ອງລາວ, ແຕ່ວ່າມີພຽງແຕ່ຊາວຢິວຊາວຢິວເທົ່ານັ້ນທີ່ຮຽກພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູແລະໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາໃນນາມຂອງ [ພຣະເຢຊູ]. ເຊັ່ນດຽວກັນ, ຄົນຕ່າງຊາດ (ຫລືຊາວເກຣັກ) ນະມັດສະການພຣະເຈົ້າ (ກິດຈະການ 17: 22-25) ແລະແນ່ນອນວ່າລາວຮູ້ຈັກພະເຈົ້າຂອງຊາວຢິວ, ຍ້ອນວ່າມີອານານິຄົມຂອງຊາວຢິວຫຼາຍຄົນໃນບັນດາພວກເຂົາ, ແຕ່ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ເອີ້ນຊື່ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ [ພະເຍຊູ] ຈົນກວ່າເຂົາເຈົ້າຮັບບັບເຕມາໃນນາມຂອງພະອົງແລະກາຍມາເປັນຄລິດສະຕຽນຄົນຕ່າງຊາດ.

ຊາວຄຣິດສະຕຽນໃນຕອນຕົ້ນເປັນຂອງໃຜ? 1 ໂກລິນໂທ 1: 13-15

ມັນຍັງຫນ້າສົນໃຈທີ່ຈະສັງເກດວ່າໃນ 1 ໂກຣິນໂທ 1: 13-15 ອັກຄະສາວົກໂປໂລໄດ້ສົນທະນາກ່ຽວກັບການແບ່ງແຍກທີ່ມີທ່າແຮງລະຫວ່າງຊາວຄຣິດສະຕຽນບາງຄົນໃນຍຸກກ່ອນ. ລາວ​ຂຽນ,"ຂ້າພະເຈົ້າ ໝາຍ ຄວາມວ່າແນວໃດ, ທ່ານແຕ່ລະຄົນເວົ້າວ່າ:" ຂ້ອຍເປັນຂອງໂປໂລ, "" ແຕ່ຂ້ອຍກັບອາໂປໂລ, "" ແຕ່ຂ້ອຍກັບເຊໂປເຊ, "ແຕ່ຂ້ອຍກັບພຣະຄຣິດ." 13 ພຣະຄຣິດມີຢູ່ແລ້ວແບ່ງອອກ. ໂປໂລບໍ່ໄດ້ຖືກຂັງໃສ່ເຈົ້າ, ແມ່ນບໍ? ຫລືເຈົ້າໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາໃນນາມຂອງໂປໂລບໍ? 14 ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຂອບໃຈທີ່ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ໃຫ້ບັບຕິສະມາແກ່ພວກທ່ານນອກຈາກ Crisʹpus ແລະ Ga andius, 15 ເພື່ອວ່າຈະບໍ່ມີໃຜເວົ້າວ່າເຈົ້າໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາໃນນາມຂອງເຮົາ. 16 ແມ່ນແລ້ວ, ຂ້າພະເຈົ້າຍັງໄດ້ໃຫ້ບັບຕິສະມາແກ່ຄອບຄົວຂອງທ້າວສະເຕຟາ. ສ່ວນທີ່ເຫຼືອ, ຂ້ອຍບໍ່ຮູ້ວ່າຂ້ອຍໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາກັບຄົນອື່ນບໍ?”

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ທ່ານໄດ້ສັງເກດບໍວ່າມີຄຣິສຕຽນໃນສະ ໄໝ ກ່ອນທີ່ອ້າງວ່າ "ແຕ່ຂ້ອຍຕໍ່ພຣະເຈົ້າ" ແລະ "ແຕ່ຂ້ອຍກັບພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ"? ອັກຄະສາວົກໂປໂລຊີ້ແຈງວ່າມັນແມ່ນພຣະຄຣິດຜູ້ທີ່ຖືກຄຶງໃນນາມຂອງພວກເຂົາ. ມັນແມ່ນພຣະຄຣິດທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາ, ບໍ່ແມ່ນຄົນອື່ນ, ບໍ່ແມ່ນຊື່ຂອງຜູ້ໃດ, ຫລືຊື່ຂອງພຣະເຈົ້າ.

ຂໍ້ສະຫລຸບ: ຄຳ ຕອບໃນພຣະ ຄຳ ພີທີ່ຈະແຈ້ງ ສຳ ລັບ ຄຳ ຖາມທີ່ພວກເຮົາຖາມໃນຕອນຕົ້ນໆວ່າ "ການບັບຕິສະມາຂອງຄຣິສຕຽນ, ໃນຊື່ຂອງໃຜ?" ແມ່ນແນ່ນອນແລະຈະແຈ້ງ“ບັບຕິສະມາໃນພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ”.

ຕິດ​ຕາມ​ຕອນ​ຕໍ່​ໄປ …………

ພາກທີ 2 ຂອງຊຸດຂອງພວກເຮົາຈະກວດເບິ່ງຫຼັກຖານປະຫວັດສາດແລະ ໜັງ ສືໃບລານວ່າຂໍ້ຄວາມຕົ້ນສະບັບຂອງມັດທາຍ 28:19 ແມ່ນຫຍັງຫຼາຍທີ່ສຸດ.

 

 

[i] ເຫດການການຍອມຮັບຊາວຊາມາເລຍນີ້ໃນຖານະເປັນຄຣິສຕຽນປະກົດວ່າມີການໃຊ້ຂໍກະແຈ ໜຶ່ງ ຂອງອານາຈັກສະຫວັນໂດຍອັກຄະສາວົກເປໂຕ. (ມັດທາຍ 16: 19).

ທາດາ

ບົດຂຽນໂດຍ Tadua.
  4
  0
  ຢາກຮັກຄວາມຄິດຂອງທ່ານ, ກະລຸນາໃຫ້ ຄຳ ເຫັນ.x
  ()
  x