ໃນພາກ ທຳ ອິດຂອງບົດນີ້ເຮົາໄດ້ກວດເບິ່ງຫຼັກຖານໃນພະ ຄຳ ພີກ່ຽວກັບ ຄຳ ຖາມນີ້. ມັນຍັງມີຄວາມ ສຳ ຄັນໃນການພິຈາລະນາຫຼັກຖານປະຫວັດສາດ.

ຫຼັກຖານປະຫວັດສາດ

ຕອນນີ້ຂໍໃຫ້ພວກເຮົາໃຊ້ເວລາ ໜ້ອຍ ໜຶ່ງ ເພື່ອກວດກາຫລັກຖານຂອງນັກປະຫວັດສາດໃນຍຸກກ່ອນ, ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນນັກຂຽນຊາວຄຣິດສະຕຽນໃນສອງສາມສັດຕະວັດ ທຳ ອິດຫລັງຈາກພຣະຄຣິດ.

Justin Martyr - Dialog ກັບ Trypho[i] (ຂຽນຄ. ສ. 147 AD - ຄ. ສ 161 AD)

ໃນບົດທີ XXXIX, p.573 ລາວ​ຂຽນ"ເພາະສະນັ້ນ, ຄືກັບທີ່ພຣະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມໂກດແຄ້ນຂອງລາວເກີດກັບຜູ້ຊາຍເຈັດພັນຄົນ, ເຖິງແມ່ນວ່າຕອນນີ້ລາວຍັງບໍ່ໄດ້ຕັດສິນລົງໂທດ, ແລະບໍ່ໄດ້ຕັດສິນໂທດ, ໂດຍຮູ້ວ່າທຸກໆມື້ ບາງຄົນໃນພວກເຈົ້າ ກຳ ລັງກາຍມາເປັນສານຸສິດໃນພຣະນາມຂອງພຣະຄຣິດ, ແລະອອກຈາກເສັ້ນທາງແຫ່ງຄວາມຜິດພາດ; '”

Justin Martyr - ການຂໍໂທດຄັ້ງ ທຳ ອິດ

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໃນບົດທີ LXI (61) ພວກເຮົາເຫັນວ່າ, ເພາະໃນພຣະນາມຂອງພຣະເຈົ້າ, ພຣະບິດາແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງຈັກກະວານ, ແລະຈາກພຣະເຢຊູຄຣິດຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດຂອງພວກເຮົາ, ແລະຈາກພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ, ພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບການລ້າງດ້ວຍນ້ ຳ. "[ii]

ບໍ່ມີຫຼັກຖານໃດໆໃນລາຍລັກອັກສອນໃດໆກ່ອນ Justin Martyr, (ປະມານ 150 AD.) ຂອງຜູ້ໃດທີ່ໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາຫລືການປະຕິບັດແມ່ນວ່າຜູ້ໃດຜູ້ ໜຶ່ງ ໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາ, ໃນນາມຂອງພຣະບິດາ, ຂອງພຣະບຸດແລະຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ.

ມັນຍັງມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງທີ່ວ່າບົດເລື່ອງນີ້ໃນ ຄຳ ຂໍໂທດຄັ້ງ ທຳ ອິດອາດຈະເປັນການສະທ້ອນເຖິງການປະຕິບັດຂອງຄຣິສຕຽນບາງຄົນໃນເວລານັ້ນຫລືການປ່ຽນແປງຂອງຂໍ້ຄວາມຕໍ່ມາ.

ຫຼັກຖານຈາກ De ການບັບຕິສະມາ[iii] ປະມານ 254 AD. (ນັກຂຽນ: ບໍ່ລະບຸຊື່)

ບົດ 1 “ ຈຸດ ສຳ ຄັນແມ່ນວ່າ, ຕາມຮີດຄອງປະເພນີແລະສາສະ ໜາ ທີ່ເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດ, ມັນຈະພຽງພໍ, ຫລັງຈາກນັ້ນ ບັບຕິສະມາຊຶ່ງພວກເຂົາໄດ້ຮັບຢູ່ນອກສາດສະ ໜາ ຈັກແທ້ໆ, ແຕ່ຍັງຄົງຢູ່ໃນພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້າຂອງພວກເຮົາ, ວ່າພຽງແຕ່ຄວນວາງມືໃສ່ໂດຍອະທິການ ສຳ ລັບການຕ້ອນຮັບພຣະວິນຍານບໍລິສຸດຂອງພວກເຂົາ, ແລະການວາງມືນີ້ຈະສາມາດໃຫ້ພວກເຂົາປະທັບຕາໃຫມ່ແລະສົມບູນພ້ອມດ້ວຍສັດທາ; ຫລືວ່າແທ້ຈິງແລ້ວ, ການຊ້ ຳ ກັບການບັບຕິສະມາຈະ ຈຳ ເປັນ ສຳ ລັບພວກເຂົາ, ຄືກັບວ່າພວກເຂົາຈະບໍ່ໄດ້ຮັບອັນໃດເລີຍຖ້າຫາກພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາເທື່ອ ໃໝ່, ຄືກັບວ່າພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາໃນພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ. ".

ບົດ 3 “ ເພາະວ່າພຣະວິນຍານບໍລິສຸດຍັງບໍ່ໄດ້ລົງມາຈາກພວກເຂົາເທື່ອ; ແຕ່ພວກເຂົາໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາໃນພຣະນາມຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າພຣະເຢຊູເທົ່ານັ້ນ.". (ສິ່ງນີ້ໄດ້ກ່າວເຖິງກິດຈະການ 8 ໃນການສົນທະນາກ່ຽວກັບການບັບຕິສະມາຂອງຊາວສະມາລີ)

ບົດ 4 “ ເພາະວ່າ ບັບຕິສະມາໃນພຣະນາມຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າພຣະເຢຊູຄຣິດຂອງພວກເຮົາ ໄດ້ໄປກ່ອນມັນ - ຂໍໃຫ້ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດຍັງໄດ້ມອບໃຫ້ຊາຍອີກຄົນ ໜຶ່ງ ທີ່ກັບໃຈແລະເຊື່ອ. ເພາະວ່າພຣະ ຄຳ ພີບໍລິສຸດໄດ້ຢືນຢັນວ່າຜູ້ທີ່ຄວນເຊື່ອໃນພຣະຄຣິດ, ຈຳ ເປັນຕ້ອງຮັບບັບຕິສະມາໃນພຣະວິນຍານ; ດັ່ງນັ້ນສິ່ງເຫລົ່ານີ້ອາດເບິ່ງຄືວ່າບໍ່ມີຫຍັງຫນ້ອຍກ່ວາຜູ້ທີ່ເປັນຄຣິສຕຽນທີ່ສົມບູນແບບ; ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນມັນ ຈຳ ເປັນຕ້ອງຖາມ ປະເພດໃດແດ່ແມ່ນການບັບຕິສະມາຊຶ່ງພວກເຂົາໄດ້ບັນລຸໃນພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ. ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າ, ໃນການສົນທະນາໃນອະດີດນັ້ນ, ກ່ຽວກັບ ຜູ້ທີ່ຄວນຈະໄດ້ຮັບການບັບຕິສະມາໃນພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດເທົ່ານັ້ນ, ທ່ານຄວນຕັດສິນໃຈວ່າພວກເຂົາຈະລອດໄດ້ເຖິງແມ່ນບໍ່ມີພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ, ".

Chapter 5: "ເປໂຕໄດ້ຕອບວ່າ, ມີໃຜສາມາດຫ້າມນ້ ຳ ໄດ້ບໍ, ຜູ້ໃດໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາຄືກັນກັບພວກເຮົາ? ແລະລາວໄດ້ສັ່ງພວກເຂົາ ໃຫ້ຮັບບັບຕິສະມາໃນພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ.”” (ນີ້ແມ່ນກ່າວເຖິງບັນຊີຂອງບັບຕິສະມາຂອງໂຄເນເລຍແລະຄອບຄົວຂອງລາວ.)

Chapter 6:  "ຕາມທີ່ຂ້ອຍຄິດ, ມັນບໍ່ແມ່ນຍ້ອນເຫດຜົນອື່ນໆທີ່ພວກອັກຄະສາວົກໄດ້ກ່າວຫາຜູ້ທີ່ເຂົາເຈົ້າກ່າວກັບພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ, ວ່າພວກເຂົາຄວນຈະຮັບບັບຕິສະມາໃນພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ, ຍົກເວັ້ນແຕ່ ອຳ ນາດຂອງພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ໃດຜູ້ ໜຶ່ງ ຮັບບັບຕິສະມາໂດຍການຮັບບັບຕິສະມາອາດຈະເປັນຜູ້ທີ່ຄວນຮັບບັບຕິສະມາບໍ່ມີຜົນປະໂຫຍດຫຍັງເລີຍ ສຳ ລັບຄວາມ ສຳ ເລັດແຫ່ງຄວາມລອດ, ດັ່ງທີ່ເປໂຕໄດ້ກ່າວໃນກິດຈະການຂອງອັກຄະສາວົກ. (4) ເຊັ່ນດຽວກັນກັບອັກຄະສາວົກໂປໂລໄດ້ເປີດເຜີຍ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ຍົກພຣະເຢຊູເຈົ້າຂອງພວກເຮົາ, ແລະໃຫ້ພຣະນາມຊື່, ເພື່ອໃຫ້ມັນສູງກວ່າທຸກໆຊື່, ຊື່ຂອງພຣະເຢຊູທຸກຄົນຄວນຄຸເຂົ່າລົງ, ກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ຢູ່ໃນສະຫວັນແລະໃນໂລກ, ແລະພາຍໃຕ້ແຜ່ນດິນໂລກ, ແລະທຸກລີ້ນຕ້ອງສາລະພາບວ່າພຣະເຢຊູເປັນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໃນລັດສະ ໝີ ພາບຂອງພຣະເຈົ້າພຣະບິດາ.

Chapter 6: “ ເຖິງແມ່ນວ່າ ພວກເຂົາໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາໃນພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູ, ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຖ້າພວກເຂົາສາມາດແກ້ໄຂຂໍ້ຜິດພາດຂອງພວກເຂົາໃນບາງໄລຍະ,”.

Chapter 6: “ ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາດ້ວຍນ້ ຳ ໃນພຣະນາມຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ, ອາດຈະມີສັດທາບາງຢ່າງທີ່ບໍ່ສົມບູນແບບ. ເພາະມັນມີຄວາມ ສຳ ຄັນຫລາຍບໍ່ວ່າຜູ້ຊາຍຈະບໍ່ໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາເລີຍ ໃນນາມຂອງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້າຂອງພວກເຮົາ, ".

ບົດ 7 "ທ່ານທັງສອງບໍ່ຄວນນັບຖືສິ່ງທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງພວກເຮົາກ່າວວ່າກົງກັນຂ້າມກັບການຮັກສານີ້:“ ຈົ່ງໄປສອນປະຊາຊາດ; ໃຫ້ເຂົາຮັບບັບຕິສະມາໃນພຣະນາມຂອງພຣະບິດາ, ພຣະບຸດ, ແລະຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ.”

ສິ່ງນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າການຮັບບັບຕິສະມາໃນພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູແມ່ນການປະຕິບັດແລະສິ່ງທີ່ພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວ, ຄືກັບຜູ້ຂຽນທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກ De ບັບຕິສະມາ ໂຕ້ຖຽງວ່າການປະຕິບັດເພື່ອ“ໃຫ້ເຂົາຮັບບັບຕິສະມາໃນນາມຂອງພຣະບິດາ, ພຣະບຸດ, ແລະຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ” ບໍ່ຄວນພິຈາລະນາ ເພື່ອຂັດກັບ ຄຳ ສັ່ງຂອງພຣະຄຣິດ.

ສະຫຼຸບ: ໃນກາງ 3rd ສະຕະວັດ, ການປະຕິບັດແມ່ນການໃຫ້ບັບຕິສະມາໃນພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ບາງຄົນກໍ່ເລີ່ມໂຕ້ຖຽງໃນການຮັບບັບຕິສະມາ“ພວກເຂົາໃນພຣະນາມຂອງພຣະບິດາ, ແລະພຣະບຸດ, ແລະຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ”. ນີ້ແມ່ນກ່ອນສະພາຂອງ Nicaea ໃນປີ 325 AD ເຊິ່ງໄດ້ຢັ້ງຢືນ ຄຳ ສອນຂອງ Trinity.

ເຈັບຫົວ[iv] (ຂຽນ: ບໍ່ຮູ້, ການຄາດຄະເນແຕ່ປະມານປີ 100 AD ເຖິງ 250 AD., ນັກຂຽນ: ບໍ່ຮູ້)

ນັກຂຽນແມ່ນບໍ່ຮູ້, ວັນທີ່ຂຽນແມ່ນບໍ່ແນ່ນອນເຖິງແມ່ນວ່າມັນມີຢູ່ໃນບາງຮູບແບບໂດຍປະມານ 250 AD. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ Eusebius ຂອງທ້າຍ 3rd, ຕົ້ນປີ 4th ສະຕະວັດທີ່ປະກອບມີ Didache (aka ການສອນຂອງພວກອັກຄະສາວົກ) ໃນລາຍຊື່ຂອງລາວ ບໍ່ແມ່ນວຽກງານທາງ ໜັງ ສື, ເຮັດວຽກທີ່ແປກປະຫຼາດ. (ເບິ່ງປະຫວັດສາດ Ecclesiastica - ປະຫວັດສາດຂອງສາດສະ ໜາ ຈັກ. ປື້ມທີ III, 25, 1-7).[v]

Didache 7: 2-5 ອ່ານວ່າ, "7: 2 ໄດ້ມີການສິດສອນສິ່ງທັງຫມົດເຫຼົ່ານີ້ທໍາອິດ, ໃຫ້ບັບຕິສະມາໃນພຣະນາມຂອງພຣະບິດາແລະຂອງພຣະບຸດແລະຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ ໃນການ ດຳ ລົງຊີວິດ (ແລ່ນ) ນ້ ຳ. 7: 3 ແຕ່ຖ້າທ່ານບໍ່ມີນ້ ຳ ທີ່ມີຊີວິດ, ກະລຸນາໃຫ້ບັບຕິສະມາໃນນ້ ຳ ອື່ນ; 7: 4 ແລະຖ້າທ່ານບໍ່ສາມາດເຢັນ, ຫຼັງຈາກນັ້ນອຸ່ນ. 7: 5 ແຕ່ຖ້າທ່ານບໍ່ມີ, ແລ້ວຖອກນ້ ຳ ໃສ່ຫົວ XNUMX ເທື່ອ ໃນນາມຂອງພຣະບິດາແລະຂອງພຣະບຸດແລະຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ."

ໂດຍທາງກົງກັນຂ້າມ:

Didache 9:10 ອ່ານວ່າ, "9:10 ແຕ່ໃຫ້ບໍ່ມີໃຜກິນຫຼືດື່ມຂອງຂອບໃຈ eucharistic ນີ້, ຍົກເວັ້ນຜູ້ທີ່ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາໃນນາມຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ;"

ວິກິພີເດຍ[vi] ປະເທດ “ ເດຊາກາແມ່ນຕົວ ໜັງ ສືທີ່ຂ້ອນຂ້າງສັ້ນເຊິ່ງມີພຽງແຕ່ 2,300 ຄຳ ເທົ່ານັ້ນ. ເນື້ອໃນອາດຈະແບ່ງອອກເປັນ 1 ພາກສ່ວນ, ເຊິ່ງນັກວິຊາການສ່ວນຫຼາຍເຫັນດີສົມທົບກັນຈາກແຫຼ່ງແຍກຕ່າງຫາກໂດຍຜູ້ຂຽນຄືນ ໃໝ່: ທຳ ອິດແມ່ນສອງວິທີ, ທາງແຫ່ງຊີວິດແລະທາງແຫ່ງຄວາມຕາຍ (ບົດທີ 6–7); ພາກທີສອງແມ່ນພິທີການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການບັບຕິສະມາ, ການຖືສິນອົດເຂົ້າ, ແລະການຕິດຕໍ່ສື່ສານ (ບົດ 10–11); ຂໍ້ທີສາມເວົ້າກ່ຽວກັບການປະຕິບັດແລະວິທີທີ່ຈະປະຕິບັດຕໍ່ອັກຄະສາວົກ, ສາດສະດາ, ອະທິການ, ແລະມັກຄະນາຍົກ (ບົດ 15–16); ແລະພາກສຸດທ້າຍ (ບົດທີ XNUMX) ແມ່ນ ຄຳ ພະຍາກອນຂອງ Antichrist ແລະການສະເດັດກັບມາຄັ້ງທີສອງ.”

ມີພຽງແຕ່ ສຳ ເນົາເອກະສານຄົບວົງຈອນຂອງ Didache, ທີ່ພົບໃນປີ 1873, ເຊິ່ງມີວັນເວລາພຽງແຕ່ປີ 1056. Eusebius ໃນທ້າຍປີ 3rd, ຕົ້ນປີ 4th Century ລວມເອົາ Didache (ຄຳ ສອນຂອງພວກອັກຄະສາວົກ) ໃນບັນຊີລາຍຊື່ຂອງລາວທີ່ບໍ່ແມ່ນວຽກງານທາງ ໜັງ ສື, ເຮັດວຽກທີ່ແປກປະຫຼາດ. (ເບິ່ງປະຫວັດສາດ Ecclesiastica - ປະຫວັດສາດຂອງສາດສະ ໜາ ຈັກ. ປື້ມທີ III, 25). [vii]

Athanasius (367) ແລະ Rufinus (ຄ. ສ 380) ບອກຊື່ຂອງ ເຈັບຫົວ ໃນບັນດາ Apocrypha. (Rufinus ໃຫ້ຊື່ທາງເລືອກທີ່ຢາກຮູ້ຢາກເຫັນ Judicium Petri, "ການຕັດສິນຂອງເປໂຕ".) ມັນຖືກປະຕິເສດໂດຍ Nicephorus (ຄ .810), Pseudo-Anastasius, ແລະ Pseudo-Athanasius ໃນ Synopsis ແລະປື້ມ 60 ປອນ. ມັນໄດ້ຖືກຍອມຮັບໂດຍລັດຖະ ທຳ ມະນູນສະຖາປະນິກ Canon 85, John of Damascus, ແລະໂບດ Orthodox Ethiopian.

ສະຫຼຸບ: ການສິດສອນຂອງອັກຄະສາວົກຫລື Didache ໄດ້ຖືກພິຈາລະນາແລ້ວວ່າເປັນສິ່ງທີ່ແປກປະຫຼາດໃນຕົ້ນປີ 4th ສະຕະວັດ. ເນື່ອງຈາກວ່າ Didache 9:10 ເຫັນດີກັບຂໍ້ພຣະ ຄຳ ພີທີ່ຖືກກວດສອບໃນຕອນຕົ້ນຂອງບົດຄວາມນີ້ແລະເພາະສະນັ້ນຈຶ່ງກົງກັນຂ້າມກັບ Didache 7: 2-5, ໃນທັດສະນະຂອງຜູ້ຂຽນ Didache 9:10 ເປັນຕົວແທນຂອງຂໍ້ຄວາມເດີມທີ່ຖືກກ່າວເຖິງຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນບົດຂຽນຂອງ Eusebius ໃນຕົ້ນປີ .th ສະຕະວັດທີແທນທີ່ຈະເປັນສະບັບຂອງມັດທາຍ 28:19 ດັ່ງທີ່ພວກເຮົາມີໃນມື້ນີ້.

ຫຼັກຖານທີ່ ສຳ ຄັນຈາກການຂຽນຂອງ Eusebius Pamphili ຂອງ Caesarea (ຄ. ສ. ປີ 260 AD ເຖິງປີ 339 AD)

Eusebius ແມ່ນນັກປະຫວັດສາດແລະໄດ້ເປັນອະທິການຂອງ Caesarea Maritima ປະມານ 314 AD. ທ່ານໄດ້ອອກຈາກບົດຂຽນແລະ ຄຳ ເຫັນຫຼາຍຂໍ້. ບົດຂຽນຂອງລາວຕັ້ງແຕ່ທ້າຍສັດຕະວັດທີ 3 ເຖິງກາງ 4th Century AD, ທັງກ່ອນແລະຫຼັງສະພາຂອງ Nicaea.

ລາວໄດ້ຂຽນຫຍັງກ່ຽວກັບການປະຕິບັດການບັບຕິສະມາ?

Eusebius ມີ ຄຳ ເວົ້າຫຼາຍຢ່າງໂດຍສະເພາະຈາກມັດທາຍ 28:19 ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

 1. ປະຫວັດສາດ Ecclesiastica (ສາດສະຫນາຈັກປະຫວັດສາດສາດສະຫນາຈັກ), ປື້ມທີ 3 ບົດທີ 5: 2 “ ໄປປະເທດທຸກຊາດເພື່ອປະກາດຂ່າວປະເສີດໂດຍອາໄສ ອຳ ນາດຂອງພຣະຄຣິດຜູ້ທີ່ໄດ້ກ່າວກັບພວກເຂົາວ່າ: “ ຈົ່ງໄປແລະກະ ທຳ ໃຫ້ຄົນທຸກປະຊາຊາດໃນນາມຂອງເຮົາເປັນສານຸສິດ.”". [viii]
 2. Demonstratio Evangelica (ຫຼັກຖານສະແດງຂ່າວປະເສີດ), ບົດທີ 6, 132 “ ດ້ວຍຖ້ອຍ ຄຳ ແລະສຽງດຽວເພິ່ນໄດ້ກ່າວຕໍ່ສານຸສິດຂອງພຣະອົງວ່າ:“ຈົ່ງໄປແລະກະ ທຳ ໃຫ້ສາວົກຂອງທຸກປະຊາຊາດໃນນາມຂອງເຮົາ, ສັ່ງສອນເຂົາໃຫ້ປະຕິບັດຕາມທຸກສິ່ງທີ່ເຮົາໄດ້ສັ່ງທ່ານ.” xxviii. 19]] ແລະພຣະອົງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກັບພຣະ ຄຳ ຂອງພຣະອົງ;” [ix]
 3. Demonstratio Evangelica (ຫຼັກຖານສະແດງຂ່າວປະເສີດ), ບົດທີ 7, ຫຍໍ້ ໜ້າ 4 “ ແຕ່ໃນຂະນະທີ່ສາວົກຂອງພຣະເຢຊູມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະເວົ້າຫຼືຄິດແນວນັ້ນ, ພຣະອາຈານໄດ້ແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຂອງພວກເຂົາ, ໂດຍເພີ່ມປະໂຫຍກ ໜຶ່ງ ປະການ, ກ່າວວ່າພວກເຂົາຄວນຈະຊະນະ "ໃນນາມຂອງຂ້ອຍ." ເພາະພຣະອົງບໍ່ໄດ້ສະ ເໜີ ພວກເຂົາໃຫ້ເປັນສານຸສິດຂອງທຸກປະຊາຊາດ, ແລະໂດຍ ກຳ ນົດເວລາ ” ໃນນາມຂອງຂ້ອຍ.” ແລະ ອຳ ນາດຂອງຊື່ຂອງພຣະອົງຍິ່ງໃຫຍ່, ດັ່ງທີ່ອັກຄະສາວົກກ່າວວ່າ:“ ພຣະເຈົ້າໄດ້ຕັ້ງຊື່ທີ່ສູງກວ່າທຸກຊື່, ເພື່ອໃຫ້ຄຸເຂົ່າລົງ, ໃນນາມຂອງພຣະເຢຊູ, ທຸກສິ່ງທີ່ຢູ່ໃນສະຫວັນ, ແລະໃນໂລກ, ແລະ ສິ່ງທີ່ຢູ່ໃຕ້ໂລກ,” [[Phil. ii. 9. ]] ພຣະອົງໄດ້ສະແດງຄຸນງາມຄວາມດີຂອງ ອຳ ນາດໃນພຣະນາມຂອງພຣະອົງໄດ້ປິດບັງຈາກຝູງຊົນເມື່ອພຣະອົງກ່າວກັບສາວົກຂອງພຣະອົງວ່າ:“ຈົ່ງໄປແລະກະ ທຳ ໃຫ້ສານຸສິດຂອງທຸກປະຊາຊາດໃນນາມຂອງເຮົາ.” ລາວຍັງຄາດຄະເນຢ່າງຖືກຕ້ອງກ່ຽວກັບອະນາຄົດເມື່ອລາວກ່າວວ່າ:“ ເພາະວ່າຂ່າວສານນີ້ຕ້ອງໄດ້ປະກາດໄປທົ່ວໂລກກ່ອນ, ເພື່ອເປັນພະຍານແກ່ທຸກປະຊາຊາດ.” [[Matt.xxiv.14.]]”. [X]
 4. Demonstratio Evangelica (ຫຼັກຖານສະແດງຂ່າວປະເສີດ), ບົດທີ 7, ຫຍໍ້ ໜ້າ 9 “ …ຂ້າພະເຈົ້າຖືກບັງຄັບໃຫ້ຮື້ຟື້ນບາດກ້າວຂອງຂ້າພະເຈົ້າ, ແລະຄົ້ນຫາສາເຫດຂອງພວກເຂົາ, ແລະສາລະພາບວ່າພວກເຂົາສາມາດປະສົບຜົນ ສຳ ເລັດໃນທຸລະກິດທີ່ກ້າຫານ, ໂດຍ ອຳ ນາດອັນສູງສົ່ງ, ແລະເຂັ້ມແຂງກວ່າມະນຸດ, ແລະໂດຍການຮ່ວມມືຂອງພຣະອົງ ຜູ້ທີ່ເວົ້າກັບພວກເຂົາ: "ຈົ່ງສ້າງສານຸສິດຂອງທຸກປະຊາຊາດໃນນາມຂອງເຮົາ." ແລະເມື່ອພຣະອົງກ່າວດັ່ງນີ້ພຣະອົງໄດ້ສະແດງ ຄຳ ສັນຍາ, ນັ້ນຈະເປັນການຮັບປະກັນຄວາມກ້າຫານແລະຄວາມພ້ອມຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່ຈະອຸທິດຕົນເພື່ອປະຕິບັດ ຄຳ ສັ່ງຂອງພຣະອົງ. ເພາະພຣະອົງໄດ້ກ່າວກັບພວກເຂົາວ່າ:“ ແລະຈົ່ງເບິ່ງ! ເຮົາຢູ່ກັບພວກເຈົ້າທຸກວັນ, ຈົນເຖິງທີ່ສຸດຂອງໂລກ.” [xi]
 5. Demonstratio Evangelica (ຫຼັກຖານສະແດງຂ່າວປະເສີດ), ປື້ມທີ 9, ບົດທີ 11, ຫຍໍ້ ໜ້າ 4 “ ແລະພຣະອົງໄດ້ສະ ເໜີ ລາຊະສາວົກຂອງພຣະອົງເອງຫຼັງຈາກທີ່ພວກເຂົາຖືກປະຕິເສດ, “ ຈົ່ງໄປແລະກະ ທຳ ໃຫ້ຄົນຂອງທຸກປະຊາຊາດໃນນາມຂອງເຮົາເຮັດ.”[xii]
 6. Theophania - ປື້ມທີ 4, ຫຍໍ້ ໜ້າ (16): “ ສະນັ້ນຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດຂອງພວກເຮົາໄດ້ກ່າວກັບພວກເຂົາວ່າ, ຫລັງຈາກການຟື້ນຄືນຊີວິດຂອງລາວ, "ຈົ່ງໄປແລະເຮັດໃຫ້ສານຸສິດຂອງທຸກປະຊາຊາດໃນນາມຂອງເຮົາ,"".[xiii]
 7. Theophania - ປື້ມທີ 5, ຫຍໍ້ ໜ້າ (17): “ ພຣະອົງ (ພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດ) ກ່າວໃນຖ້ອຍ ຄຳ ດຽວແລະ ຄຳ ປະກາດແກ່ສານຸສິດຂອງພຣະອົງ,“ຈົ່ງໄປແລະກະ ທຳ ໃຫ້ສານຸສິດຂອງທຸກປະຊາຊາດໃນນາມຂອງເຮົາ, ແລະສັ່ງສອນພວກເຂົາທຸກສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສັ່ງພວກທ່ານ.” [xiv]
 8. Theophania - ປື້ມທີ 5, ຫຍໍ້ ໜ້າ (49):ແລະໂດຍການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງພຣະອົງຜູ້ທີ່ໄດ້ກ່າວກັບພວກເຂົາວ່າ,ຈົ່ງໄປ, ແລະເຮັດໃຫ້ສານຸສິດຂອງທຸກປະຊາຊາດໃນນາມຂອງເຮົາ.”ແລະເມື່ອພຣະອົງກ່າວຂໍ້ຄວາມນີ້ກັບພວກເຂົາ, ພຣະອົງໄດ້ຍຶດ ໝັ້ນ ໃນ ຄຳ ສັນຍາດັ່ງກ່າວ, ໂດຍທີ່ພວກເຂົາຄວນໄດ້ຮັບ ກຳ ລັງໃຈ, ພ້ອມທີ່ຈະສະລະຕົວເອງຕາມສິ່ງທີ່ໄດ້ບັນຊາ. ເພາະພຣະອົງໄດ້ກ່າວກັບພວກເຂົາວ່າ, "ຈົ່ງເບິ່ງເຮົາຢູ່ກັບພວກເຈົ້າສະ ເໝີ, ຈົນເຖິງທີ່ສຸດຂອງໂລກ." ມັນໄດ້ຖືກກ່າວໄວ້, ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ວ່າພຣະອົງໄດ້ຫັນໃຈເຂົ້າໄປໃນພວກເຂົາດ້ວຍພຣະວິນຍານບໍລິສຸດດ້ວຍພະລັງແຫ່ງສະຫວັນ; (ດັ່ງນັ້ນ) ຈຶ່ງມອບ ອຳ ນາດໃຫ້ພວກເຂົາເຮັດການມະຫັດສະຈັນ, ໂດຍກ່າວໃນເວລາດຽວກັນວ່າ,“ ຈົ່ງຮັບເອົາພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ; ແລະອີກຢ່າງ ໜຶ່ງ, ກຳ ລັງສັ່ງພວກເຂົາໃຫ້“ ຮັກສາຄົນປ່ວຍ, ຮັກສາໂລກຂີ້ທູດ, ແລະໄລ່ຜີອອກ: - ໂດຍທີ່ພວກເຈົ້າໄດ້ຮັບ, ໃຫ້ຢ່າງອິດສະລະ.” [xv]
 9. ບົດຂຽນກ່ຽວກັບເອຊາຢາ -91 “ ແຕ່ຈົ່ງໄປຫາແກະທີ່ເສຍໄປຂອງເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນ” ແລະ :“ ຈົ່ງໄປແລະກະ ທຳ ໃຫ້ສາວົກຂອງທຸກປະຊາຊາດໃນນາມຂອງເຮົາ". [xvi]
 10. ບົດວິຈານກ່ຽວກັບເອຊາຢາ - p.174 “ ສຳ ລັບຜູ້ທີ່ບອກພວກເຂົາໃຫ້ “ ຈົ່ງໄປແລະກະ ທຳ ໃຫ້ຄົນທຸກປະເທດເປັນສານຸສິດໃນນາມຂອງເຮົາ” ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ພວກເຂົາບໍ່ໃຊ້ຊີວິດຍ້ອນວ່າພວກເຂົາເຄີຍເຮັດມາກ່ອນ…”. [xvii]
 11. Oration ໃນການສັນລະເສີນຂອງ Constantine - ບົດທີ 16: 8 “ ຫລັງຈາກທີ່ລາວໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນການຕາຍ, ທ່ານໄດ້ກ່າວ ຄຳ ເວົ້າຕໍ່ພວກສາວົກຂອງພຣະອົງ, ແລະໄດ້ ສຳ ເລັດຕາມເຫດການນັ້ນ, ໂດຍກ່າວກັບພວກເຂົາວ່າ, ຈົ່ງໄປແລະກະ ທຳ ໃຫ້ສານຸສິດຂອງທຸກປະຊາຊາດໃນນາມຂອງເຮົາ.” [xviii]

ອີງຕາມປື້ມ ສາລານຸກົມກ່ຽວກັບສາສະ ໜາ ແລະຈັນຍາບັນ, ເຫຼັ້ມທີ 2, p.380-381[xix] ມີຕົວຢ່າງທັງ ໝົດ 21 ຕົວຢ່າງໃນບົດຂຽນຂອງ Eusebius ທີ່ກ່າວເຖິງມັດທາຍ 28:19, ແລະພວກເຂົາທັງ ໝົດ ຈະຍົກເລີກທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງລະຫວ່າງ 'ທຸກປະຊາຊາດ' ແລະ 'ສອນພວກເຂົາ' ຫລືຢູ່ໃນຮູບແບບ 'ເຮັດໃຫ້ຄົນເປັນສານຸສິດຂອງທຸກປະຊາຊາດໃນນາມຂອງຂ້ອຍ'. ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງສິບຕົວຢ່າງທີ່ບໍ່ໄດ້ສະແດງແລະກ່າວເຖິງຂ້າງເທິງນີ້ແມ່ນຈະຕ້ອງພົບເຫັນຢູ່ໃນ ຄຳ ເຫັນຂອງລາວກ່ຽວກັບເພງສັນລະເສີນ, ເຊິ່ງຜູ້ຂຽນບໍ່ສາມາດຫາແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທາງອິນເຕີເນັດໄດ້.[xx]

ນອກນັ້ນຍັງມີ 4 ຕົວຢ່າງໃນການຂຽນສຸດທ້າຍທີ່ຖືກມອບ ໝາຍ ໃຫ້ກັບລາວເຊິ່ງອ້າງເຖິງມັດທາຍ 28:19 ຕາມທີ່ຮູ້ກັນໃນທຸກມື້ນີ້. ພວກເຂົາແມ່ນ Syriac Theophania, Contra Marcellum, Ecclesiasticus Theologia, ແລະຈົດ ໝາຍ ເຖິງໂບດທີ່ Caesarea. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນເຂົ້າໃຈວ່າມັນເປັນໄປໄດ້ວ່ານັກແປພາສາ Syriac ໄດ້ໃຊ້ສະບັບຂອງມັດທາຍ 28:19 ທີ່ລາວຮູ້ໃນຕອນນັ້ນ, (ເບິ່ງ ຄຳ ອ້າງອີງຈາກ Theophania ຂ້າງເທິງ) ແລະການຂຽນບົດປະພັນອື່ນໆທີ່ຈິງແລ້ວແມ່ນ Eusebius ຖືວ່າມີຄວາມສົງໄສຫຼາຍ.

ມັນຍັງຄວນຈະຢູ່ໃນໃຈວ່າເຖິງແມ່ນວ່າການຂຽນ 3 ຂໍ້ນີ້ຖືກຂຽນໂດຍ Eusebius, ພວກເຂົາທັງ ໝົດ ໄດ້ເລື່ອນສະພາຂອງ Nicaea ໃນປີ 325 AD. ໃນເວລາທີ່ Trinity Doctrine ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບ.

ສະຫຼຸບ: ສຳ ເນົາຂອງມັດທາຍ 28:19 Eusebius ຄຸ້ນເຄີຍກັບ, ແມ່ນ“ຈົ່ງໄປແລະກະ ທຳ ໃຫ້ສານຸສິດຂອງທຸກປະຊາຊາດໃນນາມຂອງເຮົາ.”. ລາວບໍ່ມີຂໍ້ຄວາມທີ່ພວກເຮົາມີໃນມື້ນີ້.

ການພິຈາລະນາເບິ່ງມັດທາຍ 28: 19-20

ໃນການສະຫລຸບຂອງປື້ມມັດທາຍ, ພຣະເຢຊູທີ່ໄດ້ຟື້ນຄືນຊີວິດໄດ້ປາກົດຕົວຕໍ່ພວກສາວົກ 11 ຄົນທີ່ຍັງເຫຼືອຢູ່ແຂວງຄາລີເລ. ຢູ່ທີ່ນັ້ນພະອົງໃຫ້ ຄຳ ແນະ ນຳ ຂັ້ນສຸດທ້າຍແກ່ເຂົາເຈົ້າ. ບັນຊີອ່ານວ່າ:

“ ແລະພຣະເຢຊູໄດ້ສະເດັດເຂົ້າມາເວົ້າກັບພວກເຂົາ, ໂດຍກ່າວວ່າ,“ ອຳ ນາດທັງ ໝົດ ໄດ້ຖືກມອບໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າທັງໃນສະຫວັນແລະໃນໂລກ. 19 ເພາະສະນັ້ນຈົ່ງໄປແລະເຮັດໃຫ້ຄົນຂອງທຸກປະຊາຊາດເປັນສາວົກ, ໃຫ້ເຂົາຮັບບັບຕິສະມາໃນນາມຂອງເຮົາ,[xxi] 20 ສອນພວກເຂົາໃຫ້ປະຕິບັດຕາມທຸກສິ່ງທີ່ເຮົາໄດ້ສັ່ງເຈົ້າ. ແລະ, ເບິ່ງ! ຂ້ອຍຢູ່ກັບເຈົ້າຕະຫຼອດມື້ຈົນເຖິງລະບົບສຸດທ້າຍຂອງໂລກ.”

ຂໍ້ຄວາມຂອງມັດທາຍນີ້ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບທຸກສິ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ພິຈາລະນາມາແລ້ວໃນບົດຄວາມນີ້.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ທ່ານອາດຄິດວ່າເຖິງແມ່ນວ່າມັນຈະອ່ານແບບ ທຳ ມະຊາດແລະຕາມທີ່ພວກເຮົາຄາດຫວັງຈາກບັນຊີອື່ນໆຂອງ ຄຳ ພີໄບເບິນ, ມີບາງສິ່ງທີ່ເບິ່ງຄືວ່າຈະອ່ານແຕກຕ່າງກັນເລັກ ໜ້ອຍ ໃນການອ່ານທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີ້ທຽບກັບ ຄຳ ພີໄບເບິນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍ. ຖ້າເປັນດັ່ງນັ້ນ, ທ່ານກໍ່ຈະຖືກຕ້ອງ.

ໃນການແປພາສາອັງກິດທັງ ໝົດ 29 ສະບັບທີ່ຜູ້ຂຽນໄດ້ກວດສອບກ່ຽວກັບ Biblehub, ຂໍ້ຄວາມນີ້ອ່ານວ່າ: “ ສິດ ອຳ ນາດທັງ ໝົດ ໄດ້ຖືກມອບໃຫ້ຂ້ອຍໃນສະຫວັນແລະໃນແຜ່ນດິນໂລກ. 19 ເພາະສະນັ້ນຈົ່ງໄປແລະເຮັດໃຫ້ຄົນຂອງທຸກປະຊາຊາດເປັນສາວົກ, ໃຫ້ເຂົາຮັບບັບຕິສະມາໃນພຣະນາມຂອງພຣະບິດາ, ຂອງພຣະບຸດແລະຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ, 20 ສອນພວກເຂົາໃຫ້ປະຕິບັດຕາມທຸກສິ່ງທີ່ເຮົາໄດ້ສັ່ງເຈົ້າ. ແລະ, ເບິ່ງ! ຂ້ອຍຢູ່ກັບເຈົ້າຕະຫຼອດມື້ຈົນເຖິງລະບົບສຸດທ້າຍຂອງໂລກ.”

ມັນຍັງມີຄວາມ ສຳ ຄັນທີ່ຈະສັງເກດວ່າພາສາກະເຣັກ“ ໃນນາມ” ຢູ່ທີ່ນີ້ແມ່ນຢູ່ໃນ ຄຳ. ສິ່ງນີ້ຈະເພີ່ມນ້ ຳ ໜັກ ໃຫ້ກັບຄວາມຄິດທີ່ວ່າປະໂຫຍກທີ່ວ່າ "ຂອງພຣະບິດາ, ພຣະບຸດ, ແລະພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ" ແມ່ນການແຊກເພາະວ່າ ທຳ ມະຊາດຈະຄາດຫວັງວ່າສິ່ງນີ້ຈະຖືກ ນຳ ໃຊ້ໂດຍ ຄຳ ສັບທີ່ວ່າ "ໃນນາມs”. ມັນຍັງມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງທີ່ Trinitarians ຊີ້ໃຫ້ເຫັນ ຄຳ ເວົ້ານີ້ໃນນາມວ່າເປັນການສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ທຳ ມະຊາດ 3 ໃນ 1 ແລະ 1 ໃນ 3 ຂອງ ທຳ ມະຊາດ.

ສິ່ງທີ່ສາມາດກວມເອົາຄວາມແຕກຕ່າງ?

ເລື່ອງນີ້ເກີດຂື້ນໄດ້ແນວໃດ?

ອັກຄະສາວົກໂປໂລເຕືອນຕີໂມເຕກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ນີ້. ໃນ 2 ຕີໂມທຽວ 4: 3-4, ລາວໄດ້ຂຽນວ່າ, ເພາະວ່າມັນຈະມີໄລຍະເວລາ ໜຶ່ງ ທີ່ພວກເຂົາຈະບໍ່ຍອມຟັງ ຄຳ ສອນທີ່ສຸພາບ, ແຕ່ອີງຕາມຄວາມປາດຖະ ໜາ ຂອງພວກເຂົາ, ພວກເຂົາຈະອ້ອມຕົວພວກເຂົາຢູ່ ນຳ ຄູອາຈານເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາຫູຟັງ. 4 ພວກເຂົາຈະຫັນໄປຈາກການຟັງຄວາມຈິງແລະຕັ້ງໃຈຟັງເລື່ອງເລົ່າທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.”

ກຸ່ມ Gnostic ຂອງຄຣິສທີ່ພັດທະນາໃນຕົ້ນປີ 2nd ສະຕະວັດແມ່ນຕົວຢ່າງທີ່ດີຂອງສິ່ງທີ່ອັກຄະສາວົກໂປໂລໄດ້ເຕືອນ.[xxii]

ບັນຫາກ່ຽວກັບຊິ້ນສ່ວນຂອງ ໜັງ ສືໃບລານຂອງມັດທາຍ

ໜັງ ສືໃບລານເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດປະກອບດ້ວຍມັດທາຍ 28 ວັນທີເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 4th ສະຕະວັດບໍ່ຄືກັບຂໍ້ອື່ນໆຂອງມັດທາຍແລະປຶ້ມອື່ນໆຂອງ ຄຳ ພີໄບເບິນ. ໃນທຸກສະບັບທີ່ມີການຂະຫຍາຍ, ຂໍ້ຄວາມແມ່ນພົບໃນຮູບແບບດັ້ງເດີມທີ່ພວກເຮົາອ່ານ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນຍັງມີຄວາມ ສຳ ຄັນທີ່ຈະຮູ້ວ່າ ໜັງ ສືໃບລານສອງສະບັບທີ່ພວກເຮົາມີ, ພາສາອາຟຣິກາລາຕິນເກົ່າແລະສະບັບເກົ່າ Syriac ເຊິ່ງເກົ່າແກ່ກວ່າ ໜັງ ສືໃບລານເກົ່າແກ່ຂອງເຣັກທີ່ພວກເຮົາມີໃນມັດທາຍ 28 (Vaticanus, Alexandrian) ແມ່ນທັງສອງມີຂໍ້ບົກພ່ອງຢູ່ ຈຸດນີ້ ', ໜ້າ ສຸດທ້າຍຂອງມັດທາຍ (ປະກອບດ້ວຍມັດທາຍ 28: 19-20) ໄດ້ຫາຍໄປ, ອາດຈະຖືກ ທຳ ລາຍ, ໃນບາງເວລາໃນສະ ໄໝ ເກົ່າແກ່. ດຽວນີ້ແມ່ນສົງໃສໃນຕົວຂອງມັນເອງ.

ການປ່ຽນແປງ ໜັງ ສືໃບລານແລະການແປທີ່ບໍ່ດີ

ໃນສະຖານທີ່ຕ່າງໆ, ບົດເລື່ອງຂອງພຣະບິດາໃນສະ ໄໝ ໂບດຕໍ່ມາໄດ້ຖືກດັດແປງເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ ຄຳ ສອນທີ່ມີຢູ່ທົ່ວໄປ, ຫລືໃນການແປ, ບາງ ຄຳ ເວົ້າໃນພຣະ ຄຳ ພີໄດ້ມີຂໍ້ຄວາມຕົ້ນສະບັບປັບປຸງຫລືປ່ຽນແທນຂໍ້ຄວາມໃນພຣະ ຄຳ ພີທີ່ຮູ້ຈັກໃນປະຈຸບັນ, ແທນທີ່ຈະຖືກແປເປັນ ຄຳ ແປຂອງ ຂໍ້ຄວາມຕົ້ນສະບັບ.

ຕົວຢ່າງ: ໃນປື້ມ ຫຼັກຖານທາງດ້ານການຮັກສາແລະການ ຕຳ ນິຕິຕຽນຕົວ ໜັງ ສືຂອງສັນຍາ ໃໝ່, Bruce Metzger ກ່າວວ່າ“ໃນສາມປະເພດຫຼັກຖານທີ່ຖືກ ນຳ ໃຊ້ໃນການຄົ້ນຄວ້າຂໍ້ຄວາມຂອງພຣະ ຄຳ ພີ ໃໝ່ - ຄືຫຼັກຖານທີ່ສະ ໜອງ ໂດຍ ໜັງ ສືໃບລານກເຣັກ, ໂດຍສະບັບຕົ້ນ, ແລະໂດຍການອ້າງອີງພຣະ ຄຳ ພີທີ່ຖືກຮັກສາໄວ້ໃນບົດຂຽນຂອງບັນພະບຸລຸດຂອງສາດສະ ໜາ ຈັກ - ມັນແມ່ນສຸດທ້າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ diffculties ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດແລະບັນຫາທີ່ສຸດ. ມີຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ, ກ່ອນອື່ນ ໝົດ, ໃນການໄດ້ຮັບຫຼັກຖານ, ບໍ່ພຽງແຕ່ຍ້ອນການອອກແຮງງານຂອງການສົມທົບຜ່ານບັນດາວັນນະຄະດີທີ່ຍັງຄ້າງຄາຂອງບັນພະບຸລຸດໃນການຊອກຫາ ຄຳ ອ້າງອີງຈາກພຣະສັນຍາ ໃໝ່, ແຕ່ຍັງຍ້ອນວ່າການແກ້ໄຂທີ່ ໜ້າ ພໍໃຈຂອງຜົນງານຂອງຫລາຍໆຢ່າງ ບັນພະບຸລຸດຍັງບໍ່ໄດ້ຖືກຜະລິດອອກມາເທື່ອ. ຫຼາຍກ່ວາ ໜຶ່ງ ຄັ້ງໃນສັດຕະວັດກ່ອນ ໜ້າ ນີ້ບັນນາທິການທີ່ມີຄວາມ ໝາຍ ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ເໝາະ ສົມກັບ ຄຳ ເວົ້າໃນພຣະ ຄຳ ພີທີ່ບັນຈຸຢູ່ໃນເອກະສານສິດທິບັດໃຫ້ກັບເນື້ອໃນຂອງພຣະ ຄຳ ພີ ໃໝ່ ໃນປັດຈຸບັນຕໍ່ກັບສິດ ອຳ ນາດຂອງ ໜັງ ສືໃບລານ. ສ່ວນ ໜຶ່ງ ຂອງປັນຫາ, ຫຼາຍກວ່າ, ແມ່ນສິ່ງດຽວກັນທີ່ເກີດຂື້ນກ່ອນການປະດິດສ້າງການພິມ. ເປັນ Hort [ຂອງ Westcott ແລະ Hort Bible Translation] ຊີ້ອອກວ່າ, 'ເມື່ອໃດກໍຕາມຜູ້ຂຽນ ໜັງ ສືສະບັບ ໜຶ່ງ ກ່ຽວກັບສິດທິພິເສດແມ່ນການຄັດລອກ ຄຳ ອ້າງອີງທີ່ແຕກຕ່າງຈາກຂໍ້ຄວາມທີ່ຕົນເອງຄຸ້ນເຄີຍ, ລາວມີຕົ້ນ ກຳ ເນີດສອງຢ່າງກ່ອນ ໜ້າ ລາວ, ໜຶ່ງ ສະ ເໜີ ຕໍ່ຕາຂອງລາວ, ອີກສະບັບ ໜຶ່ງ ໃນຈິດໃຈຂອງລາວ; ແລະຖ້າຄວາມແຕກຕ່າງນັ້ນເກີດຂື້ນກັບລາວ, ລາວຄົງຈະບໍ່ປະຕິບັດກັບຕົວຢ່າງທີ່ຂຽນເປັນ ຄຳ ເວົ້າທີ່ມີຄວາມມົວ ໝອງ. '" [xxiii]

ຍີນດີພຣະກິດຕິຄຸນມັດທາຍ [xxiv]

ນີ້ແມ່ນຂໍ້ຄວາມເກົ່າແກ່ຂອງຍິວຂອງປື້ມມັດທາຍ, ເຊິ່ງເປັນ ສຳ ເນົາເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດໃນປະຈຸບັນເຊິ່ງມີມາຕັ້ງແຕ່ສະຕະວັດທີສິບສີ່, ບ່ອນທີ່ມັນພົບເຫັນຢູ່ໃນສົນທິສັນຍາຂອງຊາວຍິວທີ່ມີຊື່ວ່າແມ່ນແຕ່ Bohan - The Touchstone, ຂຽນໂດຍ Shem-Tob ben-Isaac ben- Shautut (1380). ມັນປະກົດວ່າພື້ນຖານຂອງບົດເລື່ອງລາວແມ່ນເກົ່າແກ່ຫຼາຍ. ຂໍ້ພຣະ ຄຳ ພີຂອງພຣະອົງແຕກຕ່າງກັນໄປກັບຂໍ້ຄວາມຂອງພາສາກະເຣັກທີ່ໄດ້ຮັບຈາກມັດທາຍ 28: 18-20 ໃນການອ່ານດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້“ພຣະເຢຊູຊົງຫຍັບເຂົ້າມາໃກ້ພວກເຂົາແລະກ່າວກັບພວກເຂົາວ່າ: ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບ ອຳ ນາດທັງ ໝົດ ໃນສະຫວັນແລະແຜ່ນດິນໂລກ. 19 ຈົ່ງໄປ 20 ແລະສອນພວກເຂົາໃຫ້ປະຕິບັດທຸກສິ່ງທີ່ເຮົາໄດ້ສັ່ງໃຫ້ເຈົ້າຕະຫລອດໄປ. "  ໃຫ້ສັງເກດວ່າທຸກຢ່າງແຕ່ວ່າ "ໄປ" ຫາຍໄປຢູ່ທີ່ນີ້ເມື່ອປຽບທຽບກັບຂໍ້ 19 ທີ່ພວກເຮົາຄຸ້ນເຄີຍກັບໃນພຣະ ຄຳ ພີມື້ນີ້. ຂໍ້ພະ ຄຳ ພີທັງ ໝົດ ຂອງມັດທາຍນີ້ບໍ່ມີຄວາມ ສຳ ພັນຫຍັງກັບບົດເລື່ອງພາສາກະເຣັກຂອງທັງ ໝົດ 14 ຂໍ້th ສັດຕະວັດຫລືຂໍ້ຄວາມພາສາກະເຣັກທີ່ຮູ້ກັນໃນທຸກມື້ນີ້, ສະນັ້ນມັນບໍ່ແມ່ນການແປຂອງພວກມັນ. ມັນມີຄວາມຄ້າຍຄືກັນເລັກນ້ອຍຕໍ່ Q, Codex Sinaiticus, ສະບັບ Old Syriac, ແລະ Coptic Gospel of Thomas ທີ່ Shem-Tob ບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້, ບົດເລື່ອງເຫຼົ່ານັ້ນຖືກສູນເສຍໄປໃນສະ ໄໝ ເກົ່າແລະຄົ້ນພົບ ໃໝ່ ຫຼັງຈາກ 14th ສະຕະວັດ. ສິ່ງທີ່ ໜ້າ ສົນໃຈຫຼາຍ ສຳ ລັບຊາວຍິວທີ່ບໍ່ແມ່ນຄຣິສຕຽນມັນຍັງລວມເອົາຊື່ອັນສູງສົ່ງໃນບາງເວລາ 19 ບ່ອນທີ່ພວກເຮົາມີ Kyrios (ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ) ໃນປະຈຸບັນນີ້.[xxv] ບາງທີມັດທາຍ 28:19 ແມ່ນຄ້າຍຄືກັບສະບັບເກົ່າຂອງຊີເຣຍທີ່ຂາດໄປໃນຂໍ້ນີ້. ໃນຂະນະທີ່ມັນບໍ່ສາມາດໃຊ້ຂໍ້ມູນນີ້ໄດ້ແລະມີຄວາມ ໝາຍ ຊັດເຈນກ່ຽວກັບມັດທາຍ 28:19, ມັນແນ່ນອນວ່າມັນກ່ຽວຂ້ອງກັບການສົນທະນາ.

ບົດຂຽນຂອງ Ignatius (35 AD ເຖິງ 108 AD)

ຕົວຢ່າງຂອງສິ່ງທີ່ເກີດຂື້ນກັບການຂຽນລວມມີ:

ຈົດ ໝາຍ ເຖິງ Philadelphians - ຄຳ ແນະ ນຳ ໃນມັດທາຍ 28:19 ມີຢູ່ໃນ ຕຳ ລາ Long Long ເທົ່ານັ້ນ. ບົດຂຽນທີ່ຍາວນານຈະຖືກເຂົ້າໃຈວ່າແມ່ນມື້ທີ 4th- ການຂະຫຍາຍຕົວເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການຮັບເອົາຂອງກາງຕົ້ນສະບັບ, ເຊິ່ງໄດ້ຖືກຂະຫຍາຍອອກມາເພື່ອສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ທັດສະນະສາມຫລ່ຽມ. ບົດເລື່ອງທີ່ເຊື່ອມໂຍງນີ້ປະກອບດ້ວຍສັນຍາກາງທີ່ຕິດຕາມມາດ້ວຍ Long recension.[xxvi]

ຈົດ ໝາຍ ເຖິງຟີລິບ - (ບົດທີ II) ຂໍ້ຄວາມນີ້ຖືກຍອມຮັບວ່າເປັນເລື່ອງທີ່ ໜ້າ ແປກ, ໝາຍ ຄວາມວ່າບໍ່ໄດ້ຂຽນໂດຍ Ignatius. ເບິ່ງ https://en.wikipedia.org/wiki/Ignatius_of_Antioch . ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ໃນຂະນະທີ່ຂໍ້ຄວາມທີ່ ໜ້າ ຕື່ນເຕັ້ນນີ້ອ່ານ, ເພາະສະນັ້ນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ, ເມື່ອພຣະອົງໄດ້ສົ່ງພວກອັກຄະສາວົກໃຫ້ມາເປັນສານຸສິດຂອງທຸກປະຊາຊາດ, ໄດ້ບັນຊາເຂົາເຈົ້າໃຫ້ຮັບບັບຕິສະມາໃນນາມຂອງພຣະບິດາ, ແລະພຣະບຸດ, ແລະຈາກພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ,[xxvii]

ຂໍ້ຄວາມເຣັກຕົ້ນສະບັບຂອງຈົດ ໝາຍ ເຖິງຟີລິບໃນສະຖານທີ່ນີ້ມີ“ໃຫ້ບັບຕິສະມາໃນນາມຂອງພຣະຄຣິດຂອງພຣະອົງ”. ນັກແປພາສາສະ ໄໝ ໃໝ່ ໄດ້ປ່ຽນແທນການແປພາສາກະເຣັກເດີມໃນຂໍ້ພຣະ ຄຳ ພີກັບມັດທາຍ 28:19 ທີ່ພວກເຮົາຄຸ້ນເຄີຍໃນປະຈຸບັນ.

ຄຳ ອ້າງອີງຈາກນັກວິຊາການທີ່ມີຊື່ສຽງ

ຄຳ ເຫັນຂອງ Peake ກ່ຽວກັບ ຄຳ ພີໄບເບິນ, ປີ 1929, ໜ້າ 723

ກ່ຽວກັບການອ່ານໃນປະຈຸບັນຂອງມັດທາຍ 28:19, ມັນບອກວ່າ,ສາດສະ ໜາ ຈັກໃນສະ ໄໝ ທຳ ອິດບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດຕາມ ຄຳ ສັ່ງທົ່ວໂລກນີ້, ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາຮູ້ມັນກໍ່ຕາມ. ຄຳ ສັ່ງໃຫ້ຮັບບັບເຕມາເປັນຊື່ສາມປະການແມ່ນການຂະຫຍາຍ ຄຳ ສອນທີ່ຊ້າ. ແທນ ຄຳ ວ່າ "ບັບຕິສະມາ ... ພຣະວິນຍານ" ພວກເຮົາຄວນຈະອ່ານງ່າຍໆ“ ໃສ່ຊື່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ, ie (ຫັນປະຊາຊາດ) ໄປສູ່ຄຣິສຕຽນ, ຫລື “ ໃນນາມຂອງຂ້ອຍ" …” ().”[xxviii]

James Moffatt - ພຣະສັນຍາ ໃໝ່ ປະຫວັດສາດ (ປີ 1901) ໄດ້ກ່າວເຖິງ p648, (681 pdf online)

ຕໍ່ໄປນີ້, ຜູ້ແປ ຄຳ ພີໄບເບິນ James Moffatt ໄດ້ກ່າວກ່ຽວກັບຮູບແບບສູດສາມຫລ່ຽມໃນມັດທາຍ 28:19,ການໃຊ້ສູດສູດການບັບຕິສະມາເປັນຂອງອາຍຸຕໍ່ມາຂອງອັກຄະສາວົກ, ເຊິ່ງໃຊ້ປະໂຫຍກທີ່ງ່າຍໆຂອງການຮັບບັບເຕມາໃນນາມຂອງພຣະເຢຊູ. ຖ້າປະໂຫຍກນີ້ມີຢູ່ແລ້ວແລະ ນຳ ໃຊ້, ມັນເປັນເລື່ອງທີ່ບໍ່ ໜ້າ ເຊື່ອທີ່ວ່າຮ່ອງຮອຍບາງຢ່າງຂອງມັນບໍ່ຄວນຈະລອດຊີວິດ; ບ່ອນທີ່ກະສານອ້າງອີງທີ່ເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດກ່ຽວກັບມັນ, ຢູ່ນອກຂໍ້ນີ້, ແມ່ນຢູ່ໃນເມືອງ Clem. ໂລມ. ແລະ Didache (Justin Martyr, Apol. i 61). "[xxix]

ມີນັກວິຊາການອື່ນໆອີກ ຈຳ ນວນຫລວງຫລາຍທີ່ຂຽນ ຄຳ ຄິດ ຄຳ ເຫັນທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບ ຄຳ ສະຫລຸບດຽວກັນເຊິ່ງຖືກຍົກເວັ້ນຢູ່ທີ່ນີ້ ສຳ ລັບຄວາມແຕກຕ່າງ.[xxx]

ສະຫຼຸບ

 • ຫຼັກຖານໃນພຣະ ຄຳ ພີທີ່ ໜັກ ແໜ້ນ ແມ່ນວ່າຊາວຄຣິດສະຕຽນຍຸກ ທຳ ອິດໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາໃນພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູ, ແລະບໍ່ມີຫຍັງອີກ.
 • ມີ no ບັນທຶກເຫດການທີ່ເກີດຂື້ນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງສູດ Trinitarian ປະຈຸບັນ ສຳ ລັບການບັບຕິສະມາ ກ່ອນທີ່ຈະ ກາງສະຕະວັດທີສອງແລະແມ່ນແຕ່ຕອນນັ້ນບໍ່ແມ່ນ ຄຳ ເວົ້າຂອງມັດທາຍ 28:19. ການປະກົດຕົວໃດໆທີ່ເກີດຂື້ນໃນເອກະສານທີ່ຖືກຈັດປະເພດເປັນຜູ້ຂຽນສາດສະ ໜາ ຈັກໃນຊ່ວງຕົ້ນຂອງສາດສະ ໜາ ຈັກແມ່ນຢູ່ໃນເອກະສານທີ່ແປກປະຫຼາດຂອງຕົ້ນ ກຳ ເນີດທີ່ ໜ້າ ສົງໄສແລະ (ຕໍ່ມາ) ວັນທີ.
 • ເຖິງຢ່າງ ໜ້ອຍ ປະມານເວລາຂອງສະພາ ທຳ ອິດຂອງ Nicaea ໃນປີ 325 AD, ສະບັບຂອງມັດທາຍ 28:19 ມີພຽງ ຄຳ “ ໃນນາມຂອງຂ້ອຍ” ດັ່ງທີ່ອ້າງອີງຢ່າງກວ້າງຂວາງໂດຍ Eusebius.
 • ເພາະສະນັ້ນ, ໃນຂະນະທີ່ມັນບໍ່ສາມາດພິສູດໄດ້ນອກ ເໜືອ ຈາກຄວາມສົງໃສ, ມັນມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງວ່າມັນຈະບໍ່ຮອດທ້າຍປີ 4th ສະຕະວັດທີ່ວ່າຂໍ້ພຣະ ຄຳ ພີໃນມັດທາຍ 28:19 ໄດ້ຖືກດັດແກ້ໃຫ້ ເໝາະ ສົມກັບ ຄຳ ສອນຂອງພຣະເຈົ້າສາມຄົນ. ຊ່ວງເວລານີ້ແລະໃນເວລາຕໍ່ມາກໍ່ອາດຈະເປັນຊ່ວງເວລາທີ່ບົດຂຽນຂອງຊາວຄຣິດສະຕຽນບາງຄົນໃນຕອນຕົ້ນຍັງຖືກປ່ຽນແປງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຂໍ້ພຣະ ຄຳ ພີ ໃໝ່ ຂອງມັດທາຍ 28:19.

 

ສະຫລຸບລວມແລ້ວ, ດັ່ງນັ້ນມັດທາຍ 28:19 ຄວນອ່ານດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

“ ແລະພຣະເຢຊູໄດ້ສະເດັດເຂົ້າມາເວົ້າກັບພວກເຂົາ, ໂດຍກ່າວວ່າ,“ ອຳ ນາດທັງ ໝົດ ໄດ້ຖືກມອບໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າທັງໃນສະຫວັນແລະໃນໂລກ. 19 ເພາະສະນັ້ນຈົ່ງໄປແລະເຮັດໃຫ້ຄົນຂອງທຸກປະຊາຊາດເປັນສາວົກ, ໃຫ້ເຂົາຮັບບັບຕິສະມາໃນນາມຂອງເຮົາ,[xxxi] 20 ສອນພວກເຂົາໃຫ້ປະຕິບັດຕາມທຸກສິ່ງທີ່ເຮົາໄດ້ສັ່ງເຈົ້າ. ແລະ, ເບິ່ງ! ຂ້ອຍຢູ່ກັບເຈົ້າຕະຫຼອດມື້ຈົນເຖິງລະບົບສຸດທ້າຍຂອງໂລກ.”.

ຕິດ​ຕາມ​ຕອນ​ຕໍ່​ໄປ …

 

ໃນພາກທີ 3, ພວກເຮົາຈະກວດເບິ່ງ ຄຳ ຖາມທີ່ບົດສະຫຼຸບເຫຼົ່ານີ້ຍົກຂຶ້ນມາກ່ຽວກັບທັດສະນະຄະຕິຂອງອົງການແລະທັດສະນະຂອງການຮັບບັບເຕມາໃນຫລາຍປີທີ່ຜ່ານມາ.

 

 

[i] https://www.ccel.org/ccel/s/schaff/anf01/cache/anf01.pdf

[ii] https://ccel.org/ccel/justin_martyr/first_apology/anf01.viii.ii.Lxi.html

[iii] https://www.ccel.org/ccel/schaff/anf05.vii.iv.ii.html

[iv] https://onlinechristianlibrary.com/wp-content/uploads/2019/05/didache.pdf

[v] "ໃນບັນດາ ຄຳ ຂຽນທີ່ຖືກປະຕິເສດຕ້ອງໄດ້ຮັບການຄິດໄລ່ຄືກັບກິດຈະການຂອງໂປໂລ, ແລະອັນທີ່ເອີ້ນວ່າຜູ້ລ້ຽງ, ແລະ Apocalypse ຂອງເປໂຕ, ແລະນອກ ເໜືອ ໄປຈາກຈົດ ໝາຍ ສະບັບອື່ນໆຂອງບານາບາ, ແລະອັນທີ່ເອີ້ນວ່າ ຄຳ ສອນຂອງພວກອັກຄະສາວົກ; ແລະນອກຈາກນັ້ນ, ດັ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າ, Apocalypse of John, ຖ້າມັນເບິ່ງຄືວ່າ ເໝາະ ສົມ, ເຊິ່ງບາງຄົນ, ດັ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າ, ປະຕິເສດ, ແຕ່ວ່າຄົນອື່ນຮຽນ ໜັງ ສືທີ່ຍອມຮັບ.

https://www.documentacatholicaomnia.eu/03d/0265-0339,_Eusebius_Caesariensis,_Historia_ecclesiastica_%5bSchaff%5d,_EN.pdf p.275 ໝາຍ ເລກ ໜ້າ ປື້ມ

[vi] https://en.wikipedia.org/wiki/Didache

[vii] "ໃນບັນດາ ຄຳ ຂຽນທີ່ຖືກປະຕິເສດຕ້ອງໄດ້ຮັບການຄິດໄລ່ຄືກັບກິດຈະການຂອງໂປໂລ, ແລະອັນທີ່ເອີ້ນວ່າຜູ້ລ້ຽງ, ແລະ Apocalypse ຂອງເປໂຕ, ແລະນອກ ເໜືອ ໄປຈາກຈົດ ໝາຍ ສະບັບອື່ນໆຂອງບານາບາ, ແລະອັນທີ່ເອີ້ນວ່າ ຄຳ ສອນຂອງພວກອັກຄະສາວົກ; ແລະນອກຈາກນັ້ນ, ດັ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າ, Apocalypse of John, ຖ້າມັນເບິ່ງຄືວ່າ ເໝາະ ສົມ, ເຊິ່ງບາງຄົນ, ດັ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າ, ປະຕິເສດ, ແຕ່ວ່າຄົນອື່ນຮຽນ ໜັງ ສືທີ່ຍອມຮັບ.

https://www.documentacatholicaomnia.eu/03d/0265-0339,_Eusebius_Caesariensis,_Historia_ecclesiastica_%5bSchaff%5d,_EN.pdf p.275 ໝາຍ ເລກ ໜ້າ ປື້ມ

[viii] https://www.newadvent.org/fathers/250103.htm

[ix] http://www.tertullian.org/fathers/eusebius_de_05_book3.htm

[X] http://www.tertullian.org/fathers/eusebius_de_05_book3.htm

[xi] http://www.tertullian.org/fathers/eusebius_de_05_book3.htm

[xii] http://www.tertullian.org/fathers/eusebius_de_11_book9.htm

[xiii] http://www.tertullian.org/fathers/eusebius_theophania_05book4.htm

[xiv] http://www.tertullian.org/fathers/eusebius_theophania_05book5.htm

[xv] http://www.tertullian.org/fathers/eusebius_theophania_05book5.htm

[xvi] https://books.google.ca/books?id=R7Q_DwAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&hl=en&pli=1&authuser=1#v=snippet&q=%22in%20my%20name%22&f=false

[xvii] https://books.google.ca/books?id=R7Q_DwAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&hl=en&pli=1&authuser=1#v=snippet&q=%22in%20my%20name%22&f=false

[xviii] https://www.newadvent.org/fathers/2504.htm

[xix] https://ia902906.us.archive.org/22/items/encyclopediaofreligionandethicsvolume02artbunjameshastings_709_K/Encyclopedia%20of%20Religion%20and%20Ethics%20Volume%2002%20Art-Bun%20%20James%20Hastings%20.pdf  ເລື່ອນປະມານ 40% ຂອງປື້ມທັງ ໝົດ ລົງລຸ່ມໃສ່ຫົວຂໍ້ "ບັບຕິສະມາ (ຄຣິສຕຽນກ່ອນ)"

[xx] https://www.earlychristiancommentary.com/eusebius-texts/ ປະກອບດ້ວຍປະຫວັດສາດຂອງສາດສະ ໜາ ຈັກ, Chronicon, Contra Hieroclem, Demonstratio Evangelica, Theophania ແລະບົດເລື່ອງອື່ນໆອີກ ຈຳ ນວນ ໜຶ່ງ.

[xxi] ຫລື“ ໃນນາມຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ”

[xxii] https://en.wikipedia.org/wiki/Gnosticism

[xxiii] Metzger, B. (1972). ຫຼັກຖານທາງດ້ານການຮັກສາແລະການ ຕຳ ນິຕິຕຽນຕົວ ໜັງ ສືຂອງສັນຍາ ໃໝ່. ການສຶກສາພຣະ ຄຳ ພີ ໃໝ່, 18(4), 379-400. doi:10.1017/S0028688500023705

https://www.cambridge.org/core/journals/new-testament-studies/article/patristic-evidence-and-the-textual-criticism-of-the-new-testament/D91AD9F7611FB099B9C77EF199798BC3

[xxiv] https://www.academia.edu/32013676/Hebrew_Gospel_of_MATTHEW_by_George_Howard_Part_One_pdf?auto=download

[xxv] https://archive.org/details/Hebrew.Gospel.of.MatthewEvenBohanIbn.ShaprutHoward.1987

[xxvi] https://www.ccel.org/ccel/schaff/anf01.v.vi.ix.html

[xxvii] https://www.ccel.org/ccel/schaff/anf01.v.xvii.ii.html

[xxviii] https://archive.org/details/commentaryonbibl00peak/page/722/mode/2up

[xxix] https://www.scribd.com/document/94120889/James-Moffat-1901-The-Historical-New-Testament

[xxx] ມີໃຫ້ຕາມ ​​ຄຳ ຂໍຈາກຜູ້ຂຽນ.

[xxxi] ຫລື“ ໃນນາມຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ”

ທາດາ

ບົດຂຽນໂດຍ Tadua.
  6
  0
  ຢາກຮັກຄວາມຄິດຂອງທ່ານ, ກະລຸນາໃຫ້ ຄຳ ເຫັນ.x
  ()
  x