“ ຈົ່ງເອົາໃຈໃສ່ຕົວເອງແລະ ຄຳ ສັ່ງສອນຂອງເຈົ້າຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ.” - 1 ຕີ. 4:16, ລ. ມ

 [ສຶກສາ 42 ຈາກ ws 10/20 p.14 ທັນວາ 14 - 20 ທັນວາ 2020]

ວັກ ທຳ ອິດເລີ່ມຕົ້ນທີ່ຈະຊັກຊວນຜູ້ອ່ານວ່າການບັບຕິສະມາແມ່ນ ສຳ ຄັນຫລາຍ ສຳ ລັບຄວາມລອດເມື່ອເວົ້າ “ ພວກເຮົາຮູ້ຫຍັງກ່ຽວກັບຄວາມ ສຳ ຄັນຂອງການບັບຕິສະມາ? ມັນແມ່ນຄວາມຕ້ອງການ ສຳ ລັບຜູ້ທີ່ສະແຫວງຫາຄວາມລອດ.”

ມັນແມ່ນແທ້ບໍ? ຄຳ ພີໄບເບິນສອນແນວໃດ?

ຂໍ້ພະ ຄຳ ພີຕໍ່ໄປນີ້ກ່ຽວຂ້ອງແນວໃດກັບຫົວຂໍ້ນີ້ເຊິ່ງພົບໃນ ຄຳ ພີໄບເບິນເຊິ່ງກົງກັນຂ້າມກັບບົດຄວາມຂອງຫໍສັງເກດການ:

ບໍ່ມີ ຄຳ ສອນຫຍັງກ່ຽວກັບຄວາມລອດໃນ ໜັງ ສືມັດທາຍ, ມາລະໂກ, ແລະໂຢຮັນ. (ມີພຽງແຕ່ການ ນຳ ໃຊ້ ຄຳ ສັບໃນແຕ່ລະປື້ມເຫຼັ້ມນັ້ນໃນສະພາບການອື່ນໆ).

ໃນລູກາ 1:68 ພວກເຮົາພົບເຫັນ ຄຳ ພະຍາກອນຂອງຊາກາລີ, ພໍ່ຂອງໂຢຮັນບັບຕິສະມາບ່ອນທີ່ລາວກ່າວວ່າ: “ ພະອົງ [ພະເຢໂຫວາພະເຈົ້າ] ໄດ້ຍົກທັບແຫ່ງຄວາມລອດມາໃຫ້ພວກເຮົາໃນເຮືອນຂອງດາວິດຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພະອົງຄືກັບທີ່ກ່າວຈາກປາກຂອງຜູ້ພະຍາກອນຂອງພະອົງຕັ້ງແຕ່ສະ ໄໝ ກ່ອນໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມລອດຈາກພວກສັດຕູຂອງເຮົາແລະຈາກມືຂອງພວກເຮົາ ທຸກຄົນທີ່ກຽດຊັງພວກເຮົາ, …”. ນີ້ແມ່ນ ຄຳ ພະຍາກອນທີ່ກ່າວເຖິງພະເຍຊູເຊິ່ງຢູ່ໃນເວລານີ້, ຕອນນີ້ເປັນລູກໃນທ້ອງທີ່ຢູ່ໃນທ້ອງຂອງມາລີແມ່ຂອງລາວ. ການເນັ້ນ ໜັກ ໃສ່ພຣະເຢຊູເປັນຫົນທາງແຫ່ງຄວາມລອດ.

ໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດສາດສະ ໜາ ກິດຂອງພຣະອົງ, ພຣະເຢຊູໄດ້ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນກ່ຽວກັບຊາກາເຊິ່ງຫາກໍ່ກັບໃຈຈາກບາບຂອງລາວໃນຖານະທີ່ເປັນຫົວ ໜ້າ ຄົນເກັບພາສີທີ່ກ່າວ “ ໃນເວລານີ້ພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວກັບລາວວ່າ:“ ວັນນີ້ຄວາມລອດມາຮອດເຮືອນນີ້ເພາະວ່າລາວເປັນບຸດຂອງອັບຣາຮາມ. ເພາະວ່າບຸດມະນຸດໄດ້ມາຊອກຫາແລະຊ່ວຍຊີວິດສິ່ງທີ່ຫຼົງທາງໄປ.”. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມທ່ານຈະສັງເກດວ່າບໍ່ມີການກ່າວເຖິງການບັບຕິສະມາ, ພຽງແຕ່ຄວາມລອດ, ແລະໂດຍການພັນລະນາຂອງທັດສະນະຄະຕິຂອງ Zacchaeus, ມັນຍັງມີການກັບໃຈ ໃໝ່ ໃນສ່ວນຂອງລາວ.

ພວກເຮົາຕ້ອງຍ້າຍອອກໄປນອກ ເໜືອ ຈາກພຣະກິດຕິຄຸນ 4 ເຫຼັ້ມໄປຫາ ໜັງ ສືກິດຈະການເພື່ອຊອກຫາການກ່າວເຖິງຄວາມລອດຂອງພວກເຮົາຕໍ່ໄປ. ນີ້ແມ່ນຢູ່ໃນກິດຈະການ 4: 12 ເມື່ອອັກຄະສາວົກເປໂຕກ່າວຕໍ່ຜູ້ປົກຄອງແລະຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ່ໃນເມືອງເຢຣູຊາເລັມໄດ້ກ່າວກ່ຽວກັບພຣະເຢຊູ, ຜູ້ທີ່ພວກເຂົາຫາກໍ່ຖືກຂັງ, "ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ມັນບໍ່ມີຄວາມລອດຢູ່ໃນຜູ້ອື່ນ, ເພາະວ່າມັນບໍ່ມີຊື່ອື່ນອີກພາຍໃຕ້ສະຫວັນທີ່ໄດ້ຖືກປະທານໃຫ້ໃນບັນດາມະນຸດທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ຮັບຄວາມລອດ." ອີກເທື່ອ ໜຶ່ງ, ການເນັ້ນ ໜັກ ໃສ່ພຣະເຢຊູແມ່ນວິທີການທີ່ຈະໄດ້ຮັບຄວາມລອດ.

ໃນໂລມ 1: 16-17, ອັກຄະສາວົກໂປໂລໄດ້ກ່າວວ່າ: “ ເພາະວ່າຂ້ອຍບໍ່ອາຍຂ່າວດີ; ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ອຳ ນາດຂອງພຣະເຈົ້າ ສຳ ລັບຄວາມລອດ ສຳ ລັບທຸກຄົນທີ່ມີສັດທາ, ... ໃນນັ້ນຄວາມຊອບ ທຳ ຂອງພຣະເຈົ້າຈະຖືກເປີດເຜີຍໂດຍເຫດຜົນແຫ່ງຄວາມເຊື່ອແລະຄວາມເຊື່ອ, ດັ່ງທີ່ມີຂຽນໄວ້ວ່າ: 'ແຕ່ຄົນຊອບ ທຳ - ໂດຍທາງຄວາມເຊື່ອລາວຈະ ອາໄສຢູ່. '”. ຄຳ ອ້າງທີ່ໂປໂລໃຊ້ແມ່ນມາຈາກຮາບາກຸກ 2: 4. ຂ່າວດີແມ່ນຂ່າວດີເລື່ອງລາຊະອານາຈັກທີ່ປົກຄອງໂດຍພຣະເຢຊູຄຣິດ. ທ່ານຈະສັງເກດວ່າຄວາມເຊື່ອ [ໃນພຣະເຢຊູ] ແມ່ນຄວາມຕ້ອງການ ສຳ ລັບຄວາມລອດ.

ຕໍ່ໄປໃນໂລມ 10: 9-10 ອັກຄະສາວົກໂປໂລກ່າວວ່າ: ເພາະວ່າຖ້າທ່ານປະກາດ ຄຳ ເວົ້າໃນປາກຂອງທ່ານຢ່າງເປີດເຜີຍວ່າພຣະເຢຊູເປັນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ, ແລະສະແດງຄວາມເຊື່ອໃນຫົວໃຈຂອງທ່ານວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ປຸກລາວໃຫ້ເປັນຄືນມາຈາກຕາຍ, ທ່ານຈະລອດ. 10 ດ້ວຍວ່າຫົວໃຈຄົນ ໜຶ່ງ ຈະສະແດງຄວາມເຊື່ອ ສຳ ລັບຄວາມຊອບ ທຳ, ແຕ່ດ້ວຍປາກກໍຈະປະກາດຢ່າງເປີດເຜີຍເພື່ອຄວາມລອດ.” ໃນສະພາບການ, ການປະກາດສາທາລະນະເພື່ອຄວາມລອດແມ່ນຫຍັງ? ວຽກປະກາດ? ບໍ່ແມ່ນ. ມັນແມ່ນການປະກາດສາທາລະນະທີ່ຍອມຮັບແລະຍອມຮັບວ່າພຣະເຢຊູເປັນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ, ພ້ອມດ້ວຍສັດທາທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ປຸກລາວໃຫ້ຟື້ນຄືນຈາກຕາຍ.

ໃນ 2 ໂກລິນໂທ 7:10 ອັກຄະສາວົກໂປໂລຂຽນ ເພາະຄວາມເສົ້າໂສກໃນແບບທີ່ພະເຈົ້າກະ ທຳ ສຳ ລັບການກັບໃຈເພື່ອຄວາມລອດທີ່ບໍ່ຄວນກິນ ແໜງ; ແຕ່ຄວາມເສົ້າໂສກຂອງໂລກກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຕາຍ.” ພຣະ ຄຳ ພີຂໍ້ນີ້ກ່າວເຖິງການກັບໃຈ [ຈາກບາບເກົ່າ] ເປັນສິ່ງ ສຳ ຄັນ.

ໃນຟີລິບປອຍ 2:12 ໂປໂລໄດ້ໃຫ້ ກຳ ລັງໃຈຊາວຟີລິບ “ …ສືບຕໍ່ເຮັດໃຫ້ຄວາມລອດຂອງຕົວເອງມີຄວາມຢ້ານກົວແລະສັ່ນສະເທືອນ;” ແລະໃນ 1 ເທຊະໂລນີກ 5: 8 ລາວເວົ້າກ່ຽວກັບ “ ຄວາມຫວັງແຫ່ງຄວາມລອດ…ກັບການໄດ້ຮັບຄວາມລອດໂດຍຜ່ານອົງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້າຂອງພວກເຮົາ.”

ຕໍ່ໄປໃນ 2 ເທຊະໂລນີກ 2: 13-14, ລາວຂຽນ “ ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ພວກເຮົາມີພັນທະທີ່ຈະຂອບໃຈພະເຈົ້າ ສຳ ລັບທ່ານ, ອ້າຍນ້ອງທີ່ຮັກໂດຍພະເຢໂຫວາສະ ເໝີ, ເພາະວ່າພະເຈົ້າໄດ້ເລືອກທ່ານຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນມາເພື່ອຄວາມລອດໂດຍການເຮັດໃຫ້ເຈົ້າບໍລິສຸດດ້ວຍວິນຍານແລະດ້ວຍສັດທາໃນຄວາມຈິງ. 14 ເພື່ອຈຸດຫມາຍປາຍທາງນີ້ທ່ານໄດ້ຮຽກຮ້ອງທ່ານໂດຍຜ່ານຂ່າວດີທີ່ພວກເຮົາປະກາດ, ເພື່ອຈຸດປະສົງຂອງການໄດ້ຮັບລັດສະ ໝີ ພາບຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້າຂອງພວກເຮົາ.”.  ໃນທີ່ນີ້ລາວເວົ້າກ່ຽວກັບການຖືກເລືອກໃຫ້ເປັນຄວາມລອດ, ຖືກເຮັດໃຫ້ບໍລິສຸດໂດຍວິນຍານແລະໂດຍສັດທາຂອງເຂົາໃນຄວາມຈິງ.

ລາວໄດ້ກ່າວເຖິງວິທີທີ່ຕີໂມເຕໄດ້ກາຍເປັນຄົນສະຫລາດ ສຳ ລັບຄວາມລອດໂດຍການມີຄວາມເຊື່ອໃນການພົວພັນກັບພຣະເຢຊູຄຣິດເພາະການຮູ້ເຖິງການຂຽນທີ່ສັກສິດ (2 ຕີໂມທຽວ 3: 14-15).

ຄົນເຮົາໄດ້ຮັບຄວາມລອດໄດ້ແນວໃດ? ໃນຈົດ ໝາຍ ຂອງອັກຄະສາວົກໂປໂລເຖິງ Titus ໃນຕິໂຕ 2:11 ລາວກ່າວເຖິງປະເພດ“ສຳ ລັບຄວາມກະລຸນາທີ່ບໍ່ມີຄ່າຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ ນຳ ຄວາມລອດມາໃຫ້ ສຳ ລັບມະນຸດທຸກຄົນໄດ້ສະແດງອອກ…” ເມື່ອກ່າວເຖິງ“ …ພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດຂອງພວກເຮົາ, ພຣະເຢຊູຄຣິດ, …”.

ຕໍ່ຊາວເຮັບເລີ, ອັກຄະສາວົກໂປໂລໄດ້ຂຽນກ່ຽວກັບ "... ຕົວແທນໃຫຍ່ຂອງຄວາມລອດຂອງພວກເຂົາ ... " (ເຮັບເລີ 1:10).

ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ຕໍ່ກັບ ຄຳ ຮຽກຮ້ອງທີ່ໄດ້ກ່າວໃນບົດຄວາມຂອງວາລະສານຫໍສັງເກດການໃນວັກ 1 ບໍ່ມີຂໍ້ພະ ຄຳ ພີໃດທີ່ຂ້ອຍສາມາດເຫັນໄດ້ເຖິງແມ່ນວ່າການແນະ ນຳ ໃຫ້ຮັບບັບເຕມາເພື່ອຄວາມລອດ.

ສະນັ້ນ, ອັກຄະສາວົກເປໂຕ ໝາຍ ຄວາມວ່າແນວໃດໃນ 1 ເປໂຕ 3:21? ພຣະ ຄຳ ພີຂໍ້ນີ້ອ້າງເຖິງບາງສ່ວນໃນບົດຮຽນການສຶກສາ (ຂໍ້ທີ 1) ກັບ“ ການບັບຕິສະມາ [ດຽວນີ້] ປະຢັດ ທ່ານ…ຜ່ານການຟື້ນຄືນຊີວິດຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ” ໂດຍເນັ້ນ ໜັກ ໃສ່ການບັບຕິສະມາ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການກວດສອບຂໍ້ພຣະ ຄຳ ພີນີ້ຢ່າງໃກ້ຊິດສະແດງໃຫ້ເຫັນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້. ການຮັບບັບເຕມາພຽງແຕ່ຊ່ວຍພວກເຮົາໃຫ້ລອດເພາະມັນເປັນສັນຍາລັກຂອງຄວາມປາດຖະ ໜາ ທີ່ຈະມີສະຕິຮູ້ສຶກຜິດຊອບທີ່ສະອາດຕໍ່ພຣະເຈົ້າ, ໂດຍການເຊື່ອໃນການຟື້ນຄືນຊີວິດຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ, ໂດຍຜ່ານທາງພຣະອົງພວກເຮົາຈະໄດ້ຮັບຄວາມລອດ. ການເນັ້ນ ໜັກ ໃສ່ຄວາມເຊື່ອໃນພະເຍຊູແລະການຄືນມາຈາກຕາຍຂອງພະອົງ. ການຮັບບັບເຕມາແມ່ນສັນຍາລັກຂອງຄວາມເຊື່ອນັ້ນ. ມັນບໍ່ແມ່ນການກະ ທຳ ທາງຮ່າງກາຍຂອງການບັບຕິສະມາເຊິ່ງຈະຊ່ວຍເຮົາໃຫ້ລອດດັ່ງທີ່ບົດຮຽນສຶກສາແນະ ນຳ. ຫຼັງຈາກທີ່ທັງ ໝົດ, ຄົນເຮົາສາມາດຂໍຮັບບັບເຕມາຍ້ອນຄວາມກົດດັນ, ຈາກ ໝູ່ ເພື່ອນ, ພໍ່ແມ່, ຜູ້ເຖົ້າແກ່, ແລະບົດຄວາມກ່ຽວກັບການສຶກສາຂອງ ໜັງ ສືພິມສະບັບນີ້ເຊັ່ນກັນ, ແທນທີ່ຈະຢາກສະແດງຄວາມເຊື່ອ.

ຫຍໍ້ ໜ້າ 2 ກ່າວຢ່າງຖືກຕ້ອງວ່າ“ເພື່ອສ້າງສາວົກ, ພວກເຮົາຕ້ອງພັດທະນາ“ ສິລະປະການສອນ”. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ບົດຮຽນການສຶກສາຂອງຫໍສັງເກດການບໍ່ມີ “ ສິນລະປະຂອງການສິດສອນ”, ຢ່າງ ໜ້ອຍ, ໃນການສອນຄວາມຈິງ.

ສະຫລຸບແລ້ວ, ການຮັບບັບເຕມາ“ຄວາມຕ້ອງການ ສຳ ລັບຜູ້ທີ່ສະແຫວງຫາຄວາມລອດ” ຕາມທີ່ອ້າງໃນບົດຂຽນການສຶກສາ?

ໂດຍອ້າງອີງໃສ່ຫລັກຖານທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນພຣະ ຄຳ ພີແລະຖືກ ນຳ ສະ ເໜີ ຂ້າງເທິງ, ບໍ່, ການບັບຕິສະມາບໍ່ແມ່ນຄວາມຕ້ອງການໃນແຕ່ລະຂໍ້. ສິ່ງທີ່ ສຳ ຄັນທີ່ສຸດແມ່ນບໍ່ມີຂໍ້ ກຳ ນົດໃນພຣະ ຄຳ ພີທີ່ຈະແຈ້ງວ່າມັນ ຈຳ ເປັນ. ອົງການດັ່ງກ່າວໃຫ້ຄວາມ ສຳ ຄັນຫຼາຍຕໍ່ການບັບຕິສະມາ, ແທນທີ່ຈະແມ່ນຄວາມເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູທີ່ໄດ້ຟື້ນຄືນຊີວິດ. ຖ້າບໍ່ມີສັດທາທີ່ແທ້ຈິງໃນພຣະເຢຊູທີ່ໄດ້ຟື້ນຄືນຊີວິດ, ຄວາມລອດຈະເປັນໄປບໍ່ໄດ້, ຮັບບັບຕິສະມາຫລືບໍ່. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນສົມເຫດສົມຜົນທີ່ຈະສະຫລຸບວ່າຜູ້ທີ່ຕ້ອງການຮັບໃຊ້ພະເຍຊູແລະພະເຈົ້າຈະຕ້ອງການຮັບບັບເຕມາບໍ່ແມ່ນເພື່ອຊ່ວຍຕົວເອງແຕ່ເປັນວິທີການສະແດງເຖິງຄວາມປາຖະຫນາຂອງການຮັບໃຊ້ພະເຍຊູແລະພະເຈົ້າຕໍ່ຄລິດສະຕຽນທີ່ມີຄວາມຄິດຄ້າຍຄືກັນ. ພວກເຮົາຕ້ອງຈື່ໄວ້ຄືກັນກັບອັກຄະສາວົກໂປໂລໄດ້ຂຽນໃນ Titus 2: 11, ມັນແມ່ນ“ … ຄວາມກະລຸນາທີ່ບໍ່ມີຄ່າຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ ນຳ ຄວາມລອດມາໃຫ້…”ບໍ່ແມ່ນການກະ ທຳ ຂອງການບັບຕິສະມາເອງ.

ສິ່ງ ໜຶ່ງ ທີ່ເຮັດໃຫ້ການບັບຕິສະມາຢ່າງຈະແຈ້ງບໍ່ຄວນເຮັດຄືການຜູກມັດຜູ້ທີ່ຮັບບັບເຕມາກັບອົງການທີ່ສ້າງຂື້ນໂດຍມະນຸດ, ບໍ່ວ່າອົງການນັ້ນຈະອ້າງວ່າແນວໃດ.

 

ສຳ ລັບການພິຈາລະນາຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທັດສະນະການປ່ຽນແປງຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດກ່ຽວກັບການຮັບບັບເຕມາໃນລະຫວ່າງທີ່ມີຢູ່, ກະລຸນາເບິ່ງບົດຄວາມນີ້ https://beroeans.net/2020/12/07/christian-baptism-in-whose-name-according-to-the-organization-part-3/.

 

ທາດາ

ບົດຂຽນໂດຍ Tadua.
    14
    0
    ຢາກຮັກຄວາມຄິດຂອງທ່ານ, ກະລຸນາໃຫ້ ຄຳ ເຫັນ.x
    ()
    x