ທາດາ

ບົດຂຽນໂດຍ Tadua.


ຄວາມ ສຳ ຄັນຂອງການຄົ້ນຄວ້າທີ່ຖືກຕ້ອງ

"ໃນຕອນນີ້ຄົນ Beroeans ແມ່ນຄົນທີ່ມີກຽດນິຍົມສູງກວ່າຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນເມືອງເທສະໂລນີກາ, ເພາະວ່າພວກເຂົາໄດ້ຮັບຖ້ອຍ ຄຳ ດ້ວຍຄວາມກະຕືລືລົ້ນທີ່ສຸດ, ການພິຈາລະນາພຣະ ຄຳ ພີທຸກໆວັນຢ່າງລະມັດລະວັງກ່ຽວກັບສິ່ງເຫຼົ່ານີ້." ກິດຈະການ 17:11 ຂໍ້ພຣະ ຄຳ ພີຂ້າງເທິງນີ້ແມ່ນ ...

ປື້ມພະ ຄຳ ພີປະຖົມມະການ - ທໍລະນີສາດ, ໂບຮານຄະດີແລະສາດສະ ໜາ ສາດ - ພາກທີ 7

ປະຫວັດຂອງໂນອາ (ປະຖົມມະການ 5: 3 - ປະຖົມມະການ 6: 9 ກ) ເຊື້ອສາຍຂອງໂນອາຈາກອາດາມ (ປະຖົມມະການ 5: 3 - ປະຖົມມະການ 5:32) ເນື້ອໃນຂອງປະຫວັດສາດຂອງໂນເອປະກອບມີການຕິດຕາມຈາກອາດາມລົງມາຫາໂນອາ, ການ ກຳ ເນີດຂອງສາມຄົນຂອງລາວ ລູກຊາຍ, ແລະການພັດທະນາຂອງຄວາມຊົ່ວໃນໂລກກ່ອນນ້ ຳ ຖ້ວມ ....

ການຮັບບັບເຕມາຂອງຄລິດສະຕຽນໃນນາມຂອງໃຜ? ອີງຕາມການຈັດຕັ້ງ - ພາກທີ 3

ປະເດັນທີ່ຄວນພິຈາລະນາໃນ ຄຳ ສະຫລຸບຂອງການເຂົ້າມາໃນພາກ ໜຶ່ງ ແລະສອງຂອງບົດນີ້, ຄືວ່າ ຄຳ ສັບໃນມັດທາຍ 28:19 ຄວນຖືກ ນຳ ກັບມາໃຊ້ເພື່ອໃຫ້ບັບຕິສະມາໃນນາມຂອງເຮົາ, ດຽວນີ້ພວກເຮົາຈະພິຈາລະນາບັບຕິສະມາໃນຄຣິສຕຽນ ສະພາບການຂອງຫໍສັງເກດການ ...

ການຮັບບັບເຕມາຂອງຄລິດສະຕຽນໃນນາມຂອງໃຜ? ສ່ວນທີ 2

ໃນພາກ ທຳ ອິດຂອງບົດນີ້ເຮົາໄດ້ກວດເບິ່ງຫຼັກຖານໃນພະ ຄຳ ພີກ່ຽວກັບ ຄຳ ຖາມນີ້. ມັນຍັງມີຄວາມ ສຳ ຄັນໃນການພິຈາລະນາຫຼັກຖານປະຫວັດສາດ. ຫຼັກຖານທາງປະຫວັດສາດຂໍໃຫ້ເຮົາດຽວນີ້ໃຊ້ເວລາ ໜ້ອຍ ໜຶ່ງ ເພື່ອກວດກາຫຼັກຖານຂອງນັກປະຫວັດສາດໃນຍຸກກ່ອນ, ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນນັກຂຽນຄຣິສຕຽນ ...

ການຮັບບັບເຕມາຂອງຄລິດສະຕຽນໃນນາມຂອງໃຜ? ສ່ວນທີ 1

"... ການບັບຕິສະມາ, (ບໍ່ແມ່ນການເອົາຄວາມສົກກະປົກຂອງເນື້ອຫນັງ, ແຕ່ການທູນຂໍຕໍ່ພຣະເຈົ້າເພື່ອໃຫ້ມີສະຕິຮູ້ສຶກຜິດຊອບທີ່ດີ,) ໂດຍຜ່ານການຟື້ນຄືນຊີວິດຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ." (1 ເປໂຕ 3:21) ຄຳ ຖາມທີ່ຜິດປົກກະຕິ, ແຕ່ການບັບຕິສະມາແມ່ນພາກສ່ວນ ສຳ ຄັນຂອງການເປັນ ...

ປື້ມພະ ຄຳ ພີປະຖົມມະການ - ທໍລະນີສາດ, ໂບຮານຄະດີແລະສາດສະ ໜາ ສາດ - ພາກທີ 6

ປະຫວັດຂອງອາດາມ (ປະຖົມມະການ 2: 5 - ປະຖົມມະການ 5: 2): ຜົນສະທ້ອນຂອງບາບປະຖົມມະການ 3: 14-15 - ຄຳ ສາບຂອງງູ“ ແລະພຣະເຈົ້າຢາເວໄດ້ກ່າວແກ່ງູວ່າ,“ ເພາະວ່າທ່ານໄດ້ເຮັດສິ່ງນີ້ , ທ່ານແມ່ນຄົນທີ່ຖືກສາບແຊ່ງຈາກສັດປະ ຈຳ ບ້ານທັງ ໝົດ ...

ປື້ມພະ ຄຳ ພີປະຖົມມະການ - ທໍລະນີສາດ, ໂບຮານຄະດີແລະສາດສະ ໜາ ສາດ - ພາກທີ 5

ປະຫວັດຂອງອາດາມ (ປະຖົມມະການ 2: 5 - ປະຖົມມະການ 5: 2) - ການສ້າງເອວາແລະສວນເອເດນອີງຕາມປະຖົມມະການ 5: 1-2, ບ່ອນທີ່ພວກເຮົາພົບເຫັນໂຄມມອນ, ແລະຕົ້ນເດື່ອ, ສຳ ລັບພາກໃນພະ ຄຳ ພີປະຖົມມະການຂອງພວກເຮົາໃນປະຈຸບັນ 2: 5 ເຖິງປະຖົມມະການ 5: 2,“ ນີ້ແມ່ນປື້ມປະຫວັດສາດຂອງອາດາມ. ໃນ ...

ປື້ມພະ ຄຳ ພີປະຖົມມະການ - ທໍລະນີສາດ, ໂບຮານຄະດີແລະສາດສະ ໜາ ສາດ - ພາກທີ 4

ບັນຊີການສ້າງ (ປະຖົມມະການ 1: 1 - ປະຖົມມະການ 2: 4): ມື້ 5-7 ປະຖົມມະການ 1: 20-23 - ມື້ທີຫ້າຂອງການເນລະມິດ " ແລະປ່ອຍໃຫ້ສັດທີ່ບິນໄດ້ບິນໄປທົ່ວຜືນແຜ່ນດິນໂລກເທິງຟ້າ ...

ປື້ມພະ ຄຳ ພີປະຖົມມະການ - ທໍລະນີສາດ, ໂບຮານຄະດີແລະສາດສະ ໜາ ສາດ - ພາກທີ 3

ພາກທີ 3 ບັນຊີການສ້າງ (ປະຖົມມະການ 1: 1 - ປະຖົມມະການ 2: 4): ວັນ 3 ແລະ 4 ປະຖົມມະການ 1: 9-10 - ມື້ທີສາມຂອງການສ້າງ“ ແລະພຣະເຈົ້າກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ:“ ໃຫ້ນ້ ຳ ຢູ່ໃຕ້ຟ້າສະຫວັນ ຮ່ວມກັນເປັນບ່ອນດຽວແລະປ່ອຍໃຫ້ດິນແຫ້ງແລ້ງ.” ແລະມັນກໍ່ເປັນດັ່ງນັ້ນ. 10 ແລະ ...

ປື້ມພະ ຄຳ ພີປະຖົມມະການ - ທໍລະນີສາດ, ໂບຮານຄະດີແລະສາດສະ ໜາ ສາດ - ພາກທີ 2

ພາກທີ 2 ບັນຊີການສ້າງ (ປະຖົມມະການ 1: 1 - ປະຖົມມະການ 2: 4): ວັນທີ 1 ແລະ 2 ການຮຽນຮູ້ຈາກການກວດສອບຄວາມເປັນມາຂອງບົດເລື່ອງພຣະ ຄຳ ພີທີ່ໃກ້ຊິດກວ່າຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນການກວດສອບຂໍ້ພຣະ ຄຳ ພີຂອງບັນຊີການສ້າງຂອງປະຖົມມະການບົດທີ 1: 1 ຜ່ານໄປຮອດປະຖົມມະການ 2: 4 ສຳ ລັບ ...

ປື້ມພະ ຄຳ ພີປະຖົມມະການ - ທໍລະນີສາດ, ໂບຮານຄະດີແລະສາດສະ ໜາ ສາດ - ພາກທີ 1

ສ່ວນທີ 1 ເປັນຫຍັງຈຶ່ງ ສຳ ຄັນ? ບົດ ນຳ ສະ ເໜີ ໂດຍຫຍໍ້ເມື່ອຜູ້ ໜຶ່ງ ເວົ້າເຖິງປື້ມ ຄຳ ພີໄບເບິນໃນພະ ທຳ ຕົ້ນເດີມກັບຄອບຄົວ, ໝູ່ ເພື່ອນ, ຍາດພີ່ນ້ອງ, ເພື່ອນຮ່ວມງານ, ຫຼືຄົນຮູ້ຈັກ, ບໍ່ດົນ, ຄົນ ໜຶ່ງ ຮູ້ວ່າມັນເປັນຫົວຂໍ້ທີ່ມີການໂຕ້ຖຽງກັນຫຼາຍ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ຖ້າບໍ່ແມ່ນປື້ມອື່ນໆຂອງປື້ມ…

ການທົບທວນຄືນ Daniels Vision of Ram ແລະແບ້

- ດານີເອນ 8: 1-27 ພາກສະ ເໜີ ການທົບທວນຄືນບັນຊີໃນດານີເອນ 8: 1-27 ຂອງນິມິດອື່ນທີ່ໃຫ້ແກ່ດານຽນ, ຖືກກະຕຸ້ນໂດຍການກວດກາຂອງດານີເອນ 11 ແລະ 12 ກ່ຽວກັບກະສັດພາກ ເໜືອ ແລະກະສັດພາກໃຕ້ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບຂອງມັນ. ບົດຂຽນນີ້ໃຊ້ຄືກັນ…

ທົບທວນຄືນວິໄສທັດຂອງສັດເດຍລະສານດານີເອນ

ດານີເອນ 7: 1-28 ຄຳ ແນະ ນຳ ການທົບທວນຄືນບັນຊີນີ້ໃນດານີເອນ 7: 1-28 ຂອງຄວາມຝັນຂອງດານຽນ, ໄດ້ຖືກກະຕຸ້ນໂດຍການກວດສອບຂອງດານີເອນ 11 ແລະ 12 ກ່ຽວກັບກະສັດພາກ ເໜືອ ແລະກະສັດພາກໃຕ້ແລະຜົນຂອງມັນ. ບົດຂຽນນີ້ໃຊ້ວິທີການແບບດຽວກັບ ຄຳ ແນະ ນຳ ...

ທົບທວນຄືນຄວາມຝັນຂອງເນບູກາດເນັດກ່ຽວກັບຮູບພາບ

ການພິຈາລະນາດານີເອນ 2: 31-45 ພາກສະ ເໜີ ການທົບທວນຄືນບັນຊີນີ້ໃນດານີເອນ 2: 31-45 ຂອງຄວາມຝັນຂອງເນບູກາດເນັດຊາກ່ຽວກັບຮູບພາບ, ໄດ້ຖືກກະຕຸ້ນໂດຍການກວດສອບຂອງດານີເອນ 11 ແລະ 12 ກ່ຽວກັບກະສັດພາກ ເໜືອ ແລະກະສັດພາກໃຕ້ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບຂອງມັນ. ວິທີການໃນການ ...

ທ່ານແລະ Deep Blue

ເຊິ່ງມີລະຫັດຄອມພິວເຕີ AI ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ, ມີປະສິດທິພາບສູງທີ່ສຸດໃນໂລກ, ລະຫວ່າງທ່ານແລະລະຫັດ Blue [[]], ທ່ານອາດຈະສົງໄສວ່າໃຜມີລະຫັດຄອມພິວເຕີ້ AI ທີ່ດີທີ່ສຸດ. ຄຳ ຕອບ, ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານບໍ່ຄ່ອຍໃຊ້ຫລືມັກຄອມພິວເຕີ້ກໍ່ຕາມ, ແມ່ນທ່ານ! ຕອນນີ້ທ່ານອາດຈະສົງໄສວ່າແມ່ນຫຍັງ / ແມ່ນ "ສີຟ້າເລິກ". “ ເລິກ…

ຄຳ ທຳ ນາຍຂອງເມຊີໃນດານີເອນ 9: 24-27 - ພາກທີ 8

ການພິຈາລະນາຄືນ ໃໝ່ ກ່ຽວກັບການ ທຳ ນາຍຂອງພຣະເມຊີອາຂອງດານີເອນ 9: 24-27 ດ້ວຍປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງໂລກບົດສະຫຼຸບການແກ້ໄຂຜົນການຄົ້ນຫາເຖິງວັນທີໃນການສືບສວນການແລ່ນມາລາທອນນີ້, ພວກເຮົາໄດ້ພົບເຫັນຈາກພຣະ ຄຳ ພີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: ..

ຄຳ ທຳ ນາຍຂອງເມຊີໃນດານີເອນ 9: 24-27 - ພາກທີ 7

Reconciling the Messianic Prophecy of Daniel 9: 24-27 with the secular Histographics Solutions Solutions - continued (2) 6. The Medo-Persian Kings ບັນຫາຄວາມ ສຳ ເລັດ, ການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງການສືບສວນຫາວິທີແກ້ໄຂຄື Ezra 4: 5-7. Ezra 4: 5 ບອກພວກເຮົາວ່າ…

ກະສັດແຫ່ງພາກ ເໜືອ ແລະກະສັດພາກໃຕ້

ໃຜເປັນກະສັດຂອງພາກ ເໜືອ ແລະບັນດາກະສັດໃນເຂດພາກໃຕ້? ພວກເຂົາຍັງມີຢູ່ໃນມື້ນີ້ບໍ?
ນີ້ແມ່ນຂໍ້ ໜຶ່ງ ໂດຍການກວດເບິ່ງຂໍ້ພະ ຄຳ ພີຂອງ ຄຳ ພະຍາກອນໃນສະພາບການໃນພຣະ ຄຳ ພີແລະປະຫວັດສາດຂອງມັນໂດຍບໍ່ມີການຄິດໄລ່ລ່ວງ ໜ້າ ເຖິງຜົນທີ່ຄາດໄວ້.

ຄຳ ທຳ ນາຍຂອງເມຊີໃນດານີເອນ 9: 24-27 - ພາກທີ 6

Reconciling the Messianic Prophecy of Daniel 9: 24-27 with the Secular History Identifying Solutions Introduction ມາຮອດປະຈຸບັນ, ພວກເຮົາໄດ້ກວດກາບັນຫາແລະບັນຫາຕ່າງໆກັບວິທີແກ້ໄຂໃນປະຈຸບັນໃນພາກທີ 1 ແລະ 2. ພວກເຮົາຍັງໄດ້ສ້າງພື້ນຖານຂອງຂໍ້ເທັດຈິງແລະດ້ວຍເຫດນີ້ກອບ. ..

ຄຳ ທຳ ນາຍຂອງເມຊີໃນດານີເອນ 9: 24-27 - ພາກທີ 5

Reconciling the Messianic Prophecy of Daniel 9: 24-27 ກັບປະຫວັດສາດໂລກການສ້າງຕັ້ງຮາກຖານ ສຳ ລັບການແກ້ໄຂ - ສືບຕໍ່ (3) G. ພາບລວມຂອງເຫດການຕ່າງໆຂອງປື້ມຂອງເອເຊຣາ, ເນເຫມີຢາ, ແລະເອເຊເທເຣໃຫ້ສັງເກດວ່າໃນຖັນວັນທີ, ຂໍ້ຄວາມທີ່ກ້າຫານແມ່ນ ວັນທີຂອງເຫດການ ...

ຄຳ ທຳ ນາຍຂອງເມຊີໃນດານີເອນ 9: 24-27 - ພາກທີ 4

Reconciling the Messianic Prophecy of Daniel 9: 24-27 ກັບປະຫວັດສາດໂລກການສ້າງຕັ້ງຮາກຖານ ສຳ ລັບການແກ້ໄຂ - ສືບຕໍ່ (2) E. ການກວດສອບຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ ສຳ ລັບຈຸດເລີ່ມຕົ້ນທີ່ພວກເຮົາ ຈຳ ເປັນຕ້ອງກົງກັບ ຄຳ ພະຍາກອນໃນດານີເອນ 9:25 ດ້ວຍ ຄຳ ຫລື ຄຳ ສັ່ງ ວ່າ ...

ຄຳ ທຳ ນາຍຂອງເມຊີໃນດານີເອນ 9: 24-27 - ພາກທີ 3

ການຄືນດີກ່ຽວກັບ ຄຳ ທຳ ນາຍຂອງ Messianic ຂອງດານີເອນ 9: 24-27 ກັບປະຫວັດສາດໂລກການສ້າງຕັ້ງຮາກຖານ ສຳ ລັບການແກ້ໄຂ A. ການ ນຳ ສະ ເໜີ ເພື່ອຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລະບຸໃນພາກ 1 ແລະ 2 ຂອງຊຸດຂອງພວກເຮົາ, ກ່ອນອື່ນ ໝົດ ພວກເຮົາ ຈຳ ເປັນຕ້ອງສ້າງພື້ນຖານບາງຢ່າງ ...

ຄຳ ທຳ ນາຍຂອງເມຊີໃນດານີເອນ 9: 24-27 - ພາກທີ 2

Reconciling the Messianic Prophecy of Daniel 9: 24-27 ກັບບັນຫາປະຫວັດສາດໂລກທີ່ຖືກຄົ້ນພົບກັບຄວາມເຂົ້າໃຈທົ່ວໄປ - ສືບຕໍ່ບັນຫາອື່ນໆທີ່ພົບໃນລະຫວ່າງການຄົ້ນຄ້ວາ 6. The Priests succession and length of service / age Problem Hilkiah Hilkiah was ...

ຄຳ ທຳ ນາຍຂອງເມຊີໃນດານີເອນ 9: 24-27 - ພາກທີ 1

ການຄືນດີກ່ຽວກັບ ຄຳ ທຳ ນາຍຂອງພຣະເມຊີອາຂອງດານີເອນ 9: 24-27 ກັບບັນຫາປະຫວັດສາດໂລກທີ່ຖືກ ກຳ ນົດດ້ວຍຄວາມເຂົ້າໃຈທົ່ວໄປການ ນຳ ສະ ເໜີ ຂໍ້ພຣະ ຄຳ ພີໃນດານີເອນ 9: 24-27 ມີ ຄຳ ພະຍາກອນກ່ຽວກັບການ ກຳ ນົດເວລາຂອງການສະເດັດມາຂອງພຣະເມຊີອາ. ວ່າພຣະເຢຊູແມ່ນ ...

ການຢືນຢັນຂອງບັນຊີຕົ້ນເດີມ: ຕາຕະລາງຂອງປະຊາຊາດ

ຕາຕະລາງຂອງປະຊາຊາດປະຖົມມະການ 8: 18-19 ກ່າວດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້“ ແລະລູກຊາຍຂອງໂນເອທີ່ອອກມາຈາກຫີບແມ່ນ Shem ແລະ Ham ແລະ Japheth. …. ລູກສາມຄົນນີ້ເປັນລູກຊາຍຂອງໂນເອແລະຈາກນີ້ແມ່ນປະຊາກອນທົ່ວໂລກໄດ້ກະຈາຍໄປທົ່ວປະເທດ.” ສັງເກດໄລຍະຜ່ານມາຂອງປະໂຫຍກ“ ແລະ…

ຫຼັກຖານສະແດງຄວາມເປັນຢູ່ຂອງພະເຈົ້າໃນການສ້າງອ້ອມຮອບຕົວເຮົາ

                        ການພິສູດຄວາມຈິງຂອງການສ້າງປະຖົມມະການ 1: 1 - "ໃນຕອນເລີ່ມຕົ້ນຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ສ້າງຟ້າສະຫວັນແລະແຜ່ນດິນໂລກ" ຊຸດທີ 2 - ການອອກແບບຂອງການສ້າງພາກ 1 - ຫຼັກການຂອງການອອກແບບສາມຫລ່ຽມຄວນພິສູດຫຼັກຖານຢັ້ງຢືນເປັນຄູ່ມືຂອງທ່ານໃນການມີຢູ່ ...

ການຢືນຢັນຂອງບັນທຶກປະຫວັດການ Genesis ຈາກແຫຼ່ງທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ - ພາກທີ 4

ນໍ້າຖ້ວມທົ່ວໂລກເຫດການໃຫຍ່ຕໍ່ໄປໃນບັນທຶກຄໍາພີໄບເບິນແມ່ນນໍ້າຖ້ວມທົ່ວໂລກ. ໂນເອຖືກຂໍໃຫ້ເຮັດຫີບ (ຫລືເອິກ) ເຊິ່ງຄອບຄົວແລະສັດຂອງລາວຈະລອດ. ປະຖົມມະການ 6:14 ໄດ້ບັນທຶກພຣະເຈົ້າບອກໂນເອວ່າ "ສ້າງເຮືອຂອງທ່ານດ້ວຍໄມ້ຢາງ ...

ການຢືນຢັນຂອງບັນທຶກປະຫວັດການ Genesis ຈາກແຫຼ່ງທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ - ພາກທີ 3

ການລໍ້ລວງຂອງເອວາແລະຕົກຢູ່ໃນບາບບັນຊີ ຄຳ ພີໄບເບິນໃນປະຖົມມະການ 3: 1 ບອກພວກເຮົາວ່າ“ ຕອນນີ້ງູໄດ້ລະມັດລະວັງທີ່ສຸດຕໍ່ສັດປ່າທຸກຊະນິດໃນສວນທີ່ພະເຢໂຫວາພະເຈົ້າໄດ້ສ້າງ”. ຄຳ ປາກົດ 12: 9 ກ່າວຕື່ມອີກກ່ຽວກັບງູນີ້ໃນຕໍ່ໄປນີ້ ...

ການຢືນຢັນຂອງບັນທຶກປະຫວັດການ Genesis ຈາກແຫຼ່ງທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ - ພາກທີ 2

ຕົວລະຄອນທີ່ຢືນຢັນບັນທຶກໃນ ຄຳ ພີໄບເບິນພວກເຮົາຄວນເລີ່ມຕົ້ນຢູ່ໃສ? ເປັນຫຍັງ, ແນ່ນອນວ່າມັນດີທີ່ສຸດທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນໃນຕອນເລີ່ມຕົ້ນ. ນັ້ນແມ່ນບ່ອນທີ່ບັນຊີ ຄຳ ພີໄບເບິນເລີ່ມຕົ້ນເຊັ່ນກັນ. ປະຖົມມະການ 1: 1 ກ່າວວ່າ "ໃນຕອນເລີ່ມຕົ້ນພຣະເຈົ້າໄດ້ສ້າງສະຫວັນແລະແຜ່ນດິນໂລກ". ຊາຍແດນຈີນ ...

ການຢືນຢັນຂອງບັນທຶກປະຫວັດການ Genesis ຈາກແຫຼ່ງທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ - ພາກທີ 1

ການ ນຳ ສະ ເໜີ ຈິນຕະນາການ ໜຶ່ງ ນາທີທີ່ທ່ານຢາກຊອກຫາວິທີທີ່ຈະຈື່ປະຫວັດຂອງຄອບຄົວຫຼືຄົນຂອງທ່ານແລະບັນທຶກໄວ້ເພື່ອລູກຫລານ. ນອກຈາກນັ້ນ, ສົມມຸດວ່າທ່ານຍັງຕ້ອງການຈື່ໂດຍສະເພາະເຫດການທີ່ ສຳ ຄັນທີ່ສຸດໃນວິທີທີ່ງ່າຍທີ່ທ່ານຈະບໍ່ເຄີຍ ...

ຄຳ ຖາມຈາກຜູ້ອ່ານ - ພະບັນຍັດ 22: 25-27 ແລະພະຍານສອງຄົນ

[ຈາກການສຶກສາ ws 12/2019 p.14]“ ຄຳ ພີໄບເບິນກ່າວວ່າ ຈຳ ເປັນຕ້ອງມີພະຍານຢ່າງ ໜ້ອຍ ສອງຄົນເພື່ອສ້າງບັນຫາ. (ຈົດເຊັນບັນຊີ 35:30; ພະບັນຍັດ. 17: 6; 19:15; ມັດ. 18:16; 1 ຕີໂມເຕ 5:19) ແຕ່ພາຍໃຕ້ກົດ ໝາຍ ຖ້າຜູ້ຊາຍຂົ່ມຂືນຍິງສາວທີ່“ ເຂົ້າໄປໃນທົ່ງນາ” ແລະລາວກໍ່ຮ້ອງ. , ນາງບໍ່ມີຄວາມບໍລິສຸດ ...
ຫຼັກຖານສະແດງຄວາມເປັນຢູ່ຂອງພະເຈົ້າ - ລະຫັດການສ້າງ - ຄະນິດສາດ - ສົມຜົນ Mandelbrot

ຫຼັກຖານສະແດງຄວາມເປັນຢູ່ຂອງພະເຈົ້າ - ລະຫັດການສ້າງ - ຄະນິດສາດ - ສົມຜົນ Mandelbrot

ຢືນຢັນຄວາມຈິງຂອງການສ້າງປະຖົມມະການ 1: 1 - "ໃນຕອນເລີ່ມຕົ້ນຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ສ້າງຟ້າແລະແຜ່ນດິນ" ຊຸດທີ 1 - ລະຫັດການສ້າງ - ຄະນິດສາດພາກທີ 1 - ສົມຜົນ Mandelbrot - ການເບິ່ງເຂົ້າໄປໃນຈິດໃຈຂອງພຣະເຈົ້າການ ນຳ ສະ ເໜີ ຫົວເລື່ອງຂອງຄະນິດສາດ ...

ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດໃນການກະ ທຳ - ໃນຄຣິສຕະຈັກຄຣິສຕະຈັກສະຕະວັດທີ 1

ພະເຍຊູແລະປະຊາຄົມຄລິດສະຕຽນໃນຕອນຕົ້ນມັດທາຍ 1: 18-20 ບັນທຶກວິທີທີ່ມາລີຖືພາກັບພະເຍຊູ. “ ໃນຊ່ວງເວລາທີ່ແມ່ຂອງລາວທີ່ມາລີສັນຍາໃນການແຕ່ງດອງກັບໂຍເຊບ, ລາວໄດ້ພົບວ່າລາວຖືພາໂດຍວິນຍານບໍລິສຸດກ່ອນທີ່ພວກເຂົາຈະມີຄວາມສາມັກຄີ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໂຈເຊັບນາງ ...

ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດໃນການກະ ທຳ - ໃນຊ່ວງກ່ອນຄຣິສຕະຈັກ

ການ ນຳ ໃຊ້ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດການກ່າວເຖິງຄັ້ງ ທຳ ອິດກ່ຽວກັບພຣະວິນຍານບໍລິສຸດແມ່ນໃນຕອນຕົ້ນຂອງພຣະ ຄຳ ພີ, ກຳ ນົດສະຖານທີ່ ສຳ ລັບການ ນຳ ໃຊ້ທົ່ວປະຫວັດສາດ. ພວກເຮົາພົບເຫັນມັນຢູ່ໃນບັນຊີຂອງການສ້າງໃນປະຖົມມະການ 1: 2 ທີ່ພວກເຮົາອ່ານວ່າ "ດຽວນີ້ແຜ່ນດິນໂລກໄດ້ພິສູດວ່າມັນບໍ່ມີຮູບຮ່າງແລະເສຍແລະ ...

ຂໍໃຫ້ຄວາມສຸກຂອງເຈົ້າເຕັມໄປດ້ວຍ

“ ແລະດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາ ກຳ ລັງຂຽນສິ່ງເຫລົ່ານີ້ເພື່ອຄວາມສຸກຂອງພວກເຮົາຈະເຕັມຢູ່” - 1 ໂຢຮັນ 1: 4 ບົດຄວາມນີ້ແມ່ນບົດທີສອງຂອງການກວດກາ ໝາກ ຜົນຂອງພຣະວິນຍານທີ່ພົບໃນຄາລາເຕຍ 5: 22-23. ໃນຖານະເປັນຊາວຄຣິດສະຕຽນ, ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈວ່າມັນເປັນສິ່ງ ສຳ ຄັນ ສຳ ລັບພວກເຮົາທີ່ຈະຕ້ອງປະຕິບັດ ...

ການເດີນທາງຂອງການຄົ້ນພົບຜ່ານເວລາ - ພາກ 7

ນີ້ແມ່ນບົດຂຽນທີ່ເຈັດແລະສຸດທ້າຍໃນຊຸດຂອງພວກເຮົາສະຫລຸບ "ການເດີນທາງຂອງການຄົ້ນພົບຜ່ານເວລາ". ນີ້ຈະທົບທວນຄືນການຄົ້ນພົບຂອງປ້າຍຊີ້ບອກແລະເຄື່ອງ ໝາຍ ຈຸດທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນໃນລະຫວ່າງການເດີນທາງແລະການສະຫລຸບທີ່ພວກເຮົາສາມາດແຕ້ມຈາກພວກມັນ. ມັນຍັງຈະໄດ້ປຶກສາຫາລືສັ້ນໆກ່ຽວກັບ ...

ການເດີນທາງຂອງການຄົ້ນພົບຜ່ານເວລາ - ພາກ 6

ບົດຂຽນທີ 6 ໃນຊຸດຂອງພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ກ່ຽວກັບ "ການເດີນທາງຂອງການຄົ້ນພົບຜ່ານເວລາ" ຂອງພວກເຮົາເລີ່ມຕົ້ນໃນສອງບົດຂຽນກ່ອນ ໜ້າ ໂດຍ ນຳ ໃຊ້ປ້າຍສັນຍານແລະຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລວບລວມມາຈາກ ...

ການເດີນທາງຂອງການຄົ້ນພົບຜ່ານເວລາ - ພາກ 5

ການເດີນທາງສືບຕໍ່ໄປ - ການຄົ້ນພົບເພີ່ມເຕີມແຕ່ບົດຄົ້ນພົບນີ້ບົດທີຫ້າຂອງພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ກ່ຽວກັບ "ການເດີນທາງຂອງການຄົ້ນພົບຜ່ານເວລາ" ຂອງພວກເຮົາເລີ່ມຕົ້ນໃນບົດຂຽນກ່ອນ ໜ້າ ໂດຍ ນຳ ໃຊ້ປ້າຍແລະຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລວບລວມມາຈາກບົດສະຫລຸບຂອງພຣະ ຄຳ ພີ ...

ການເດີນທາງຂອງການຄົ້ນພົບຜ່ານເວລາ - ພາກ 4

ການເດີນທາງທີ່ ເໝາະ ສົມເລີ່ມຕົ້ນ“ ການເດີນທາງຂອງການຄົ້ນພົບຜ່ານເວລາ” ຕົວຂອງມັນເອງເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍບົດຂຽນທີ່ສີ່ນີ້. ພວກເຮົາສາມາດເລີ່ມຕົ້ນ "ການເດີນທາງຂອງການຄົ້ນພົບ" ຂອງພວກເຮົາໂດຍ ນຳ ໃຊ້ປ້າຍແລະຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລວບລວມມາຈາກບົດສະຫຼຸບຂອງພະ ຄຳ ພີບົດຈາກບົດຕ່າງໆ ...

ການເດີນທາງຂອງການຄົ້ນພົບຜ່ານເວລາ - ສ່ວນ 3

ບົດຂຽນທີສາມນີ້ຈະສະຫຼຸບການສ້າງປ້າຍທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງການກ່ຽວກັບ "ການເດີນທາງຂອງການຄົ້ນພົບຜ່ານເວລາ" ຂອງພວກເຮົາ. ມັນກວມເອົາໄລຍະເວລາຈາກປີ 19th ຂອງການເນລະເທດຂອງ Jehoiachin ຈົນເຖິງ 6th ປີຂອງ Darius the ເປີເຊຍ (ຍິ່ງໃຫຍ່). ຈາກນັ້ນມີການທົບທວນຄືນກ່ຽວກັບ ...

ຄະນະ ກຳ ມະການສູງສຸດຂອງລາດຊະອານາຈັກອົດສະຕາລີ - ສິ່ງທີ່ທ່ານ ຈຳ ເປັນຕ້ອງຮູ້

ດັ່ງທີ່ທ່ານສາມາດເຫັນບົດສະຫຼຸບນີ້ຖືກຜະລິດໃນເດືອນສິງຫາ 2016. ດ້ວຍບົດຂຽນທີ່ ກຳ ລັງ ດຳ ເນີນຢູ່ໃນບົດເຝີກຫັດການສຶກສາ ສຳ ລັບເດືອນມີນາແລະພຶດສະພາ 2019, ນີ້ຍັງມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງຫຼາຍໃນການອ້າງອີງ. ຜູ້ອ່ານສາມາດດາວໂລດຫຼືພິມ ສຳ ເນົາ ສຳ ລັບການອ້າງອີງແລະ ນຳ ໃຊ້ຂອງພວກເຂົາເອງ ...

ການເດີນທາງຂອງການຄົ້ນພົບຜ່ານເວລາ - ສ່ວນ 2

ການຈັດແຈງບົດສະຫຼຸບຂອງບົດ ສຳ ຄັນຕ່າງໆໃນພຣະ ຄຳ ພີຕາມ ລຳ ດັບ ລຳ ດັບເຫດການ [i] ຂໍ້ພຣະ ຄຳ ພີຫົວຂໍ້: ລູກາ 1: 1-3 ໃນບົດແນະ ນຳ ຂອງພວກເຮົາພວກເຮົາໄດ້ວາງກົດລະບຽບພື້ນຖານແລະໄດ້ ກຳ ນົດຈຸດ ໝາຍ ຂອງ "ການເດີນທາງຂອງການຄົ້ນພົບຜ່ານເວລາ" ຂອງພວກເຮົາ. ການສ້າງຕັ້ງປ້າຍແລະຈຸດ ສຳ ຄັນໃນ ...

ການເດີນທາງຂອງການຄົ້ນພົບໂດຍຜ່ານເວລາ - ການແນະ ນຳ - (ພາກທີ 1)

ຂໍ້ພຣະ ຄຳ ພີຫຼັກ:“ ແຕ່ຂໍໃຫ້ພຣະເຈົ້າຈົ່ງເປັນຄວາມຈິງ, ເຖິງວ່າມະນຸດທຸກຄົນຈະຖືກພົບວ່າເປັນຄົນຂີ້ຕົວະ”. ໂລມ 3: 4 1. “ ການເດີນທາງຂອງການຄົ້ນພົບຕາມເວລາ” ແມ່ນຫຍັງ? "ການເດີນທາງຂອງການຄົ້ນພົບໂດຍຜ່ານເວລາ" ແມ່ນຊຸດຂອງບົດຄວາມທີ່ພິຈາລະນາເຫດການທີ່ບັນທຶກໄວ້ໃນພຣະ ຄຳ ພີໃນຊ່ວງເວລາ ...

“ ຄວາມສະຫງົບສຸກຂອງພະເຈົ້າທີ່ ເໜືອກ ວ່າຄວາມຄິດທັງ ໝົດ” - ພາກທີ 2

"ຄວາມສະຫງົບສຸກຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ ເໜືອກ ວ່າຄວາມຄິດທັງ ໝົດ" ພາກທີ 2 ຟີລິບປິນ 4: 7 ໃນຊິ້ນສ່ວນ 1st ຂອງພວກເຮົາພວກເຮົາປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຈຸດຕໍ່ໄປນີ້: ສັນຕິພາບແມ່ນຫຍັງ? ພວກເຮົາຕ້ອງການຄວາມສະຫງົບສຸກແບບໃດ? ແມ່ນຫຍັງທີ່ ຈຳ ເປັນ ສຳ ລັບຄວາມສະຫງົບສຸກ?. ແຫຼ່ງ ໜຶ່ງ ທີ່ແທ້ຈິງຂອງຄວາມສະຫງົບສຸກ. ສ້າງຄວາມໄວ້ວາງໃຈຂອງພວກເຮົາໃນ One True ...

“ ຄວາມສະຫງົບສຸກຂອງພະເຈົ້າທີ່ ເໜືອກ ວ່າຄວາມຄິດທັງ ໝົດ” - ພາກທີ 1

"ຄວາມສະຫງົບສຸກຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ ເໜືອກ ວ່າຄວາມຄິດທັງ ໝົດ" ພາກທີ 1 ຟີລິບປິນ 4: 7 ບົດຂຽນນີ້ແມ່ນບົດ ທຳ ອິດໃນຊຸດຂອງບົດຄວາມທີ່ ກຳ ລັງກວດສອບ ໝາກ ໄມ້ຂອງພຣະວິນຍານ. ຍ້ອນວ່າ ໝາກ ໄມ້ຂອງພຣະວິນຍານແມ່ນມີຄວາມ ສຳ ຄັນ ສຳ ລັບຊາວຄຣິດສະຕຽນແທ້ທຸກຄົນໃຫ້ພວກເຮົາໃຊ້ເວລາໃນການຄົ້ນຄວ້າສິ່ງທີ່ ຄຳ ພີໄບເບິນ ...

“ ວັນຂອງພະເຢໂຫວາຫຼືວັນຂອງພະເຈົ້າແມ່ນວັນໃດ?”

(ລູກາ 17: 20-37) ທ່ານອາດຈະສົງໄສວ່າ, ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຍົກ ຄຳ ຖາມດັ່ງກ່າວ? ຫຼັງຈາກທີ່ທັງ ໝົດ, 2 Peter 3: 10-12 (NWT) ກ່າວຢ່າງຈະແຈ້ງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:“ ເຖິງແມ່ນວ່າວັນເວລາຂອງພະເຢໂຫວາຈະມາເປັນໂຈນ, ໃນສະຫວັນນັ້ນຈະມີສຽງລົບກວນ, ແຕ່ອົງປະກອບທີ່ຮ້ອນແຮງ ...

ການຕາຍຂອງພຣະຄຣິດ, ມີຫລັກຖານພິເສດໃນພຣະ ຄຳ ພີ ສຳ ລັບເຫດການທີ່ໄດ້ລາຍງານບໍ?

ພວກມັນເກີດຂື້ນບໍ? ພວກເຂົາເຈົ້າແມ່ນ supernatural ໃນຕົ້ນກໍາເນີດ? ມີຫຼັກຖານພິເສດໃນພະ ຄຳ ພີບໍ? ຄຳ ແນະ ນຳ ເມື່ອອ່ານເຫດການທີ່ບັນທຶກໄວ້ວ່າເກີດຂື້ນໃນວັນທີ່ພະເຍຊູສິ້ນຊີວິດ, ອາດມີ ຄຳ ຖາມຫຼາຍຢ່າງທີ່ເກີດຂື້ນໃນຈິດໃຈຂອງພວກເຮົາ. ພວກມັນເກີດຂື້ນແທ້ບໍ? ພວກມັນຖືກ ທຳ ມະຊາດຫລື ...

GDPR, ເພື່ອລົງທະບຽນຫລືບໍ່ເຊັນ? ນັ້ນແມ່ນ ຄຳ ຖາມ.

ສຳ ລັບຜູ້ອ່ານເວັບໄຊທ໌້ນີ້ຜູ້ທີ່ອາໄສຢູ່ໂດຍສະເພາະໃນເອີຣົບ, ແລະໂດຍສະເພາະໃນອັງກິດ, ຄຳ ສັບທີ່ບໍ່ ໜ້າ ສົນໃຈທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມວຸ້ນວາຍແມ່ນ GDPR. GDPR ແມ່ນຫຍັງ? GDPR ໝາຍ ເຖິງລະບຽບການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ. ກົດລະບຽບເຫຼົ່ານີ້ຈະມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນເດືອນພຶດສະພາ 25, ...

ເຮົາຈະພິສູດໄດ້ແນວໃດເມື່ອພະເຍຊູຂຶ້ນເປັນກະສັດ?

ຖ້າຜູ້ໃດຜູ້ ໜຶ່ງ ຖາມ ຄຳ ຖາມກ່ຽວກັບພະຍານພະເຢໂຫວາທີ່ປະຕິບັດຫຼາຍທີ່ສຸດ, "ພະເຍຊູໄດ້ກາຍເປັນກະສັດເມື່ອໃດ?", ສ່ວນຫຼາຍຈະຕອບ "1914" ທັນທີ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ພວກເຮົາສາມາດຊ່ວຍພວກເຂົາໃນການພິຈາລະນາທັດສະນະນີ້ຄືນ ໃໝ່ ໂດຍ ...