ຊູມປະຕິທິນກອງປະຊຸມ


ພາສາອັງກິດ

ກອງປະຊຸມວັນເສົາສໍາລັບຊີກໂລກຕາເວັນຕົກແລະກອງປະຊຸມວັນອາທິດສໍາລັບຊີກໂລກຕາເວັນອອກ

ທຸກໆວັນເສົາເວລາ 8 ໂມງແລງເວລານິວຢອກ

ວັນທີ/ເວລາການປະຊຸມຄັ້ງຕໍ່ໄປໃນເຂດເວລາຂອງທ່ານ:

Hosted by Wendy W — Starting with the Lord’s evening meal (table of remembrance) please don’t forget your bread and wine (juice). We will be considering Ephesians 3:14-21 before partaking. If time allows, we will be starting our Bible reading  at 1 Corinthians 9:8

ກອງປະຊຸມນີ້ເກີດຂຶ້ນໃນຕອນແລງວັນເສົາໃນອາເມລິກາ, ກາງຄືນໃນເອີຣົບ, ແລະຕອນເຊົ້າວັນອາທິດໃນຕາເວັນອອກໄກ.

ພວກເຮົາໄດ້ອ່ານຈາກຂໍ້ພຣະ ຄຳ ພີທີ່ເລືອກໂດຍກຸ່ມ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນຂໍໃຫ້ທຸກຄົນອອກ ຄຳ ເຫັນຢ່າງເປີດໃຈ, ແຕ່ດ້ວຍຄວາມເຄົາລົບ. ເປົ້າ ໝາຍ ຂອງພວກເຮົາແມ່ນການນະມັດສະການດ້ວຍວິນຍານແລະໃນຄວາມຈິງ. (ໂຢຮັນ 4:23, 24) ການປະຊຸມເປີດແລະປິດດ້ວຍສຽງດົນຕີແລະການອະທິດຖານ. ທັງຊາຍແລະຍິງໄດ້ຖືກຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີ ຄຳ ເຫັນແລະອະທິຖານ.

ສຶກສາເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການປະຊຸມຂອງພວກເຮົາ.

ຄລິກບ່ອນນີ້ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ

ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ຜ່ານໂທລະສັບ, ໃຫ້ໃຊ້ ໝາຍເລກໂທເຂົ້າທ້ອງຖິ່ນຂອງເຈົ້າ ແລະໃຊ້ Meeting ID: 841 2234 4515, ແລະລະຫັດຜ່ານ: 05240054

ກອງປະຊຸມວັນອາທິດ (ຊີກໂລກຕາເວັນຕົກ)

ທຸກໆວັນອາທິດ ເວລາ 12 ທ່ຽງເວລານິວຢອກ

ວັນທີ/ເວລາການປະຊຸມຄັ້ງຕໍ່ໄປໃນເຂດເວລາຂອງທ່ານ:

Hosted by Eric Wilson – We will be sharing the Lord’s Supper so don’t forget your bread and wine. 
ການອ່ານພະຄໍາພີເລີ່ມຕົ້ນໃນເວລາ
John 1: 14

ພວກເຮົາໄດ້ອ່ານຈາກຂໍ້ພຣະ ຄຳ ພີທີ່ເລືອກໂດຍກຸ່ມ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນຂໍໃຫ້ທຸກຄົນອອກ ຄຳ ເຫັນຢ່າງເປີດໃຈ, ແຕ່ດ້ວຍຄວາມເຄົາລົບ. ເປົ້າ ໝາຍ ຂອງພວກເຮົາແມ່ນການນະມັດສະການດ້ວຍວິນຍານແລະໃນຄວາມຈິງ. (ໂຢຮັນ 4:23, 24) ການປະຊຸມເປີດແລະປິດດ້ວຍສຽງດົນຕີແລະການອະທິດຖານ. ທັງຊາຍແລະຍິງໄດ້ຖືກຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີ ຄຳ ເຫັນແລະອະທິຖານ.

ສຶກສາເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການປະຊຸມຂອງພວກເຮົາ.

ຄລິກບ່ອນນີ້ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ

ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ຜ່ານໂທລະສັບ, ໃຫ້ໃຊ້ ໝາຍເລກໂທເຂົ້າທ້ອງຖິ່ນຂອງເຈົ້າ ແລະໃຊ້ Meeting ID: 841 2234 4515, ແລະລະຫັດຜ່ານ: 05240054

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ອົດ​ສະ​ຕາ​ລີ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​

ທຸກໆວັນພຸດ ເວລາ 7:00 ໂມງແລງ ເວລາ Sydney, Australia

ວັນທີ/ເວລາການປະຊຸມຄັ້ງຕໍ່ໄປໃນເຂດເວລາຂອງທ່ານ:

ການ​ອ່ານ​ຄຳພີ​ໄບເບິນ​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ໃນ​ລູກາ 7:36

ກອງປະຊຸມນີ້ເກີດຂຶ້ນໃນຕອນແລງວັນພຸດໃນອອສເຕຣເລຍ, ຕອນເຊົ້າຂອງເອີຣົບ, ແລະໃນກາງຄືນໃນອາເມລິກາ.

ພວກເຮົາໄດ້ອ່ານຈາກຂໍ້ພຣະ ຄຳ ພີທີ່ເລືອກໂດຍກຸ່ມ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນຂໍໃຫ້ທຸກຄົນອອກ ຄຳ ເຫັນຢ່າງເປີດໃຈ, ແຕ່ດ້ວຍຄວາມເຄົາລົບ. ເປົ້າ ໝາຍ ຂອງພວກເຮົາແມ່ນການນະມັດສະການດ້ວຍວິນຍານແລະໃນຄວາມຈິງ. (ໂຢຮັນ 4:23, 24) ການປະຊຸມເປີດແລະປິດດ້ວຍສຽງດົນຕີແລະການອະທິດຖານ. ທັງຊາຍແລະຍິງໄດ້ຖືກຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີ ຄຳ ເຫັນແລະອະທິຖານ.

ສຶກສາເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການປະຊຸມຂອງພວກເຮົາ.

ຄລິກບ່ອນນີ້ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ

ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ຜ່ານໂທລະສັບ, ໃຫ້ໃຊ້ ໝາຍເລກໂທເຂົ້າທ້ອງຖິ່ນຂອງເຈົ້າ ແລະໃຊ້ Meeting ID: 818 4270 8957, ແລະລະຫັດຜ່ານ: 314050


ແອສປາໂຍນ

Reunión ປົກຄອງ

Todos los domingos a las 8:00 hora de Ciudad de Mexico

Fecha/hora de la próxima reunión en su zona horaria:

Conductora: Ambro
Anfiltrona: Nely

Cena del Señor y luego materia para consideración: 1 ໂກລິນໂທ 11:23 

 

Leemos un pasaje de las Escrituras seleccionado por el grupo y luego pedimos a todos que comenten libremente, pero con respeto. Nuestro objetivo es adorar en espíritu y en verdad. (ຢຮ 4:23, 24) Las reuniones se abren y se cierran con música y oración. Se anima tanto a hombres como a mujeres a comentar ya orar.

Haga clic aquí para participar en la reunión

Para conectarse por ໂທລະໂຄ່ງ, utilice su número de marcación ທ້ອງຖິ່ນ y utilice ID: 842 5475 2398, y ລະຫັດ: 36912

Reunión del viernes

Jueves, 6 de Abril, a las 18:00 hora de Nueva York

Fecha/hora de la próxima reunión en su zona horaria:

ຫົວຂໍ້: Pasaje de las Ovejas y las Cabras…Parábola o Profecia?
ໂດຍ Hermano Kareem Abdul

Haga clic aquí para participar en la reunión

Para conectarse por ໂທລະໂຄ່ງ, utilice su número de marcación ທ້ອງຖິ່ນ y utilice ID: 842 5475 2398, y ລະຫັດ: 36912


Français

Rencontre en ພາສາຝຣັ່ງ

Tous les jeudis 19h30 (heure française)

La date et l'heure de la prochaine réunion dans votre fuseau horaire:

Nous lisons un passage des Écritures choisi par le groupe, puis nous demandons à tous de commenter librement, mais avec ຄວາມເຄົາລົບ. Notre objectif est d'adorer en esprit ແລະ en vérité. (Jean 4:23, 24) Les reunions commencent et se terminent par de la musique et de la prière. Les hommes et les femmes sont encouragés à commenter et à prier.

ທັມມະບັນຍາຍ 9

Cliquez ici pour rejoindre la réunion

ID: 821 9461 0958; ລະຫັດສິນຄ້າ: 770586


Italiano

Incontro del sabato

Ogni sabato alle 16:30 (ໂຣມາ)

ຂໍ້ມູນ e ora del prossimo incontro nel vostro fuso orario:

Leggiamo un passo delle Scritture scelto dal gruppo e poi chiediamo a tutti di commentare liberamente, ma con rispetto. Il nostro obiettivo è adorare in spirito e verità. (ໂຢ. 4:23, 24) Le riunioni si aprono e si chiudono con musica e preghiera. Sia gli uomini che le donne sono incoraggiati a commentare ea pregare.


Deutsch

Mittwochstreffen

Mitwochs um 20:00 Uhr (Berliner Zeit)

Datum/Uhrzeit des nächsten Treffens ໃນ Ihrer Zeitzone:

Wir lesen aus einer von der Gruppe ausgewählten Bibelstelle vor und bitten dann alle, sich frei, aber respektvoll zu äußern. Unser Ziel ist die Anbetung im Geist und in der Wahrheit. (ໂຢ. 4:23, 24) Die Treffen beginnen und enden mit Musik und Gebet. Sowohl Männer als auch Frauen werden ermutigt, sich zu äußern und zu beten.

ເຈົ້າພາບ: Sabine Kohler – Die Bibellesung bei Markus 13:24

Klicken Sie hier, um an dem Treffen teilzunehmen

Für eine telefonische Verbindung verwenden Sie Ihre lokale Einwahlnummer und die Meeting ID: 978 494 6873, ແລະລະຫັດຜ່ານ: 1Yk94A

Freitagstreffen

Freitags um 19:00 Uhr (Berliner Zeit)

Datum/Uhrzeit des nächsten Treffens ໃນ Ihrer Zeitzone:

Wir lesen aus einer von der Gruppe ausgewählten Bibelstelle vor und bitten dann alle, sich frei, aber respektvoll zu äußern. Unser Ziel ist die Anbetung im Geist und in der Wahrheit. (ໂຢ. 4:23, 24) Die Treffen beginnen und enden mit Musik und Gebet. Sowohl Männer als auch Frauen werden ermutigt, sich zu äußern und zu beten.

Host: Sabine Kohler – Abendmahl: Wir gestalten den Abend alle zusammen und teilen Lieblingsbibelversemiteinander

Klicken Sie hier, um an dem Treffen teilzunehmen

Für eine telefonische Verbindung verwenden Sie Ihre lokale Einwahlnummer und die Meeting ID: 978 494 6873, ແລະລະຫັດຜ່ານ: 1Yk94A


Русский

Воскресная встреча (Европейское время)

Каждое воскресенье в 19:00 по московскому времени

Дата/время следующей встречи в вашем часовом поясе:

Мы читаем отрывок из Священного Писания, выбранный группой, а затем просим всех высказаться свобнижодно Наша цель – поклоняться в духе и истине. (ອິດສະລາແອນ 4:23, 24). Встречи открываются и заканчиваются музыкой и молитвой. И мужчины, и женщины приглашаются комментировать и молиться.

Узнайте больше о наших встречах.

Нажмите здесь, чтобы присоединиться к встрече

Для подключения по телефону используйте ваш местный телефонный номер и используйте идентификатор собрания: 834 802 0249 и пароль: 546798.


ໃຫ້ສັງເກດວ່າເວລາປະຊຸມອາດຈະມີການປ່ຽນແປງ, ແລະ ປະຫຍັດເວລາກາງເວັນ ອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ເວລາປະຊຸມ.

ສຶກສາເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການປະຊຸມຂອງພວກເຮົາ.