In 2003 bracht Jason David Beduhn, destijds universitair hoofddocent Godsdienstwetenschappen aan de Northern Arizona University, een boek uit met de naam Waarheid in vertaling: nauwkeurigheid en afwijking in Engelse vertalingen van het Nieuwe Testament.

In het boek analyseerde professor Beduhn negen woorden en verzen[1] (vaak betwist en controversieel rond de Trinitaire doctrine) over negen[2] Engelse vertalingen van de Bijbel. Aan het einde van het proces beoordeelde hij de NWT als de beste en de katholieke NAB als de tweede beste met de minste vertekening van het vertaalteam. Hij legt uit waarom het op deze manier met ondersteunende redenen is verlopen. Hij kwalificeert dit verder door te stellen dat andere verzen zouden kunnen zijn geanalyseerd en dat een andere uitkomst zou kunnen zijn bereikt. Professor Beduhn maakt duidelijk dat het zo is NIET een definitieve rangorde omdat er een reeks criteria is waarmee rekening moet worden gehouden. Interessant is dat wanneer hij NT Grieks onderwijst aan zijn niet-gegradueerde studenten, hij de Kingdom Interlinear (KIT) gebruikt, omdat hij het interlineaire deel zeer waardeert.

Het boek is zeer leesbaar en eerlijk in de behandeling van de vertaalpunten. Men kan zijn geloofspositie niet bepalen bij het lezen van zijn argumenten. Zijn stijl van schrijven is niet confronterend en nodigt de lezer uit om het bewijsmateriaal te onderzoeken en conclusies te trekken. Naar mijn persoonlijke mening is dit boek een uitstekend stuk werk.

Professor Beduhn geeft vervolgens een heel hoofdstuk[3] het bespreken van de NWT-praktijk van het invoegen van de goddelijke naam in het NT. Hij laat zorgvuldig en beleefd zien waarom dit een theologisch bevooroordeelde benadering is en schendt richtlijnen voor goed vertalen. In dit hoofdstuk bekritiseert hij alle vertalingen die het Tetragrammaton (JHWH) vertalen als HEER. Hij is ook kritisch over de NWT voor het invoegen van Jehovah in het Nieuwe Testament wanneer het niet voorkomt in ENIGE van de bestaande manuscripten. In pagina's 171 paragrafen 3 en 4 legt hij het proces en de bijbehorende problemen met deze oefening uit. De paragrafen worden hieronder volledig weergegeven (cursief voor de nadruk in origineel):

“Als al het bewijs van de manuscripten het eens is, zijn er zeer sterke redenen nodig om het origineel te suggereren handtekeningen (de allereerste manuscripten van een boek geschreven door de auteur zelf) anders gelezen. Een dergelijke lezing suggereren die niet door het manuscript wordt ondersteund, wordt het maken van een conjectural emendation. Het is een tekstverbetering omdat u een tekst herstelt, 'herstelt', die volgens u defect is. Het is conjecturaal omdat het een hypothese is, een 'vermoeden' dat alleen kan worden bewezen als er in de toekomst bewijs wordt gevonden dat dit ondersteunt. Tot die tijd is het per definitie onbewezen.

De redacteuren van de NW maken vermoedelijke emendatie wanneer ze vervangen kurios, wat zou worden vertaald met 'Heer', met 'Jehovah'. In een appendix bij de NW stellen ze dat hun herstel van 'Jehovah' in het Nieuwe Testament is gebaseerd op (1) een veronderstelling over hoe Jezus en zijn discipelen de goddelijke naam zouden hebben behandeld, (2) het bewijs van de 'J teksten 'en (3) de noodzaak van consistentie tussen het Oude en Nieuwe Testament. Dit zijn drie verschillende redenen voor de redactionele beslissing. De eerste twee kunnen hier vrij kort worden behandeld, terwijl de derde meer gedetailleerd onderzoek vereist. ”

De positie van professor Beduhn is absoluut duidelijk. In de rest van het hoofdstuk ontmantelt hij de argumenten die de NWT-redacteuren naar voren hebben gebracht voor het invoeren van de naam. Hij is er in feite van overtuigd dat het niet de taak van de vertaler is om de tekst te repareren. Dergelijke activiteiten dienen beperkt te blijven tot de voetnoten.

Nu nodigt de rest van dit artikel de lezers uit om een ​​beslissing te nemen over de nieuwe Bijlage C toegevoegd aan de Nieuwe studie-editie van de herziene NWT 2013.

Geïnformeerde beslissingen nemen

In het nieuwe Study Edition Bible na de 2013-revisie probeert bijlage C de reden voor het toevoegen van de naam te rechtvaardigen. Er zijn momenteel 4-secties C1 tot C4. In C1, getiteld "Het herstel van de goddelijke naam in het" Nieuwe Testament ", worden redenen gegeven voor de oefening. Aan het einde van paragraaf 4 staat een voetnoot en deze citeert (rode tekst toegevoegd voor nadruk en de rest van de paragraaf kan later in rood worden weergegeven) het werk van professor Beduhn uit hetzelfde hoofdstuk en de laatste paragraaf van het hoofdstuk op pagina 178 en er staat:

“Een aantal wetenschappers is het echter niet eens met dit standpunt. Een daarvan is Jason BeDuhn, die het boek heeft geschreven Waarheid in vertaling: nauwkeurigheid en afwijking in Engelse vertalingen van het Nieuwe Testament. Toch erkent zelfs BeDuhn: "Het kan zijn dat op een dag een Grieks manuscript van een deel van het Nieuwe Testament zal worden gevonden, laten we zeggen een bijzonder vroege, dat de Hebreeuwse letters YHWH heeft in sommige verzen [van het" Nieuwe Testament. "] Wanneer dat gebeurt, wanneer er bewijs beschikbaar is, zullen bijbelse onderzoekers terdege rekening moeten houden met de opvattingen van de redacteuren van NW [New World Translation]. ” 

Bij het lezen van dit citaat wordt de indruk gewekt dat professor Beduhn hoop op de invoeging van de Goddelijke Naam aanvaardt of voorhoudt. Het is altijd goed om het hele citaat op te nemen en hier heb ik niet alleen de rest van de alinea (in het rood hieronder), maar de drie voorgaande alinea's op pagina 177 gereproduceerd. Ik ben zo vrij geweest om belangrijke uitspraken (in blauw lettertype) van professor Beduhn te benadrukken, waaruit blijkt dat hij deze invoeging als onjuist beschouwt.

pagina 177

Elke vertaling die we hebben vergeleken, wijkt op de een of andere manier af van de bijbelse tekst in de "Jehova" / "Heer" passages van het Oude en Nieuwe Testament. Eerdere pogingen van sommige vertalingen, zoals de Jerusalem Bible en de New English Bible, om de tekst nauwkeurig in deze passages te volgen, zijn niet goed ontvangen door het ongeïnformeerde publiek dat door de KJV is geconditioneerd. Maar de publieke opinie is geen geldige regulator van bijbelse nauwkeurigheid. We moeten ons houden aan de normen voor nauwkeurige vertaling, en we moeten deze normen voor iedereen gelijk toepassen. Als we volgens die maatstaven zeggen dat de NW in het Nieuwe Testament 'Jehovah' niet mag vervangen door 'Heer', dan moeten we volgens diezelfde maatstaven zeggen dat de KJV, NASB, NIV, NRSV, NAB, AB, LB en TEV mag in het Oude Testament niet "Heer" vervangen door "Jehovah" of "Jahweh".

De ijver van de NW-redacteuren om de naam van God te herstellen en te bewaren tegen een duidelijke trend om deze in moderne vertalingen van de bijbel uit te zetten, hoewel ze op zichzelf (sic) lovenswaardig zijn, heeft ze te ver doorgevoerd, en in een eigen harmonisatiepraktijk . Persoonlijk ben ik het niet eens met die praktijk en vind dat identificaties van "Heer" met "Jehovah" in voetnoten moeten worden geplaatst. Het gebruik van "Jehovah" moet in het NW Nieuwe Testament op zijn minst worden beperkt tot de achtenzeventig gevallen waarin een oudtestamentische passage met "Jehovah" wordt geciteerd. Ik laat het aan de NW-redacteuren over om het probleem van de drie verzen op te lossen waarbij hun principe van "emendatie" niet lijkt te werken.

De meeste schrijvers van het Nieuwe Testament waren joden van geboorte en afkomst, en ze behoorden allemaal tot een christendom dat nog steeds nauw verbonden was met zijn joodse wortels. Terwijl het christendom verder afstand nam van zijn joodse moeder en zijn missie en retoriek universeel maakte, is het belangrijk om te onthouden hoezeer de nieuwtestamentische denkwereld een joodse is, en hoeveel de auteurs voortbouwen op oudtestamentische antecedenten in hun gedachte en uitdrukking. Het is een van de gevaren van het moderniseren en parafraseren van vertalingen dat ze de duidelijke verwijzingen naar de cultuur die het Nieuwe Testament voortbracht, wegnemen. De God van de nieuwtestamentische schrijvers is de Jehova (JHWH) van de joodse bijbelse traditie, hoezeer ook opnieuw gekarakteriseerd in Jezus 'voorstelling van hem. De naam van Jezus zelf neemt deze naam van God op. Deze feiten blijven waar, zelfs als de nieuwtestamentische auteurs ze communiceren in een taal die om welke reden dan ook de persoonlijke naam Jehovah vermijdt.

pagina 178

(Nu komen we bij het gedeelte dat in de studiebijbel wordt geciteerd. Zie de rest van de paragraaf in rood.)

Het kan zijn dat op een dag een Grieks manuscript van een deel van het Nieuwe Testament zal worden gevonden, laten we zeggen een bijzonder vroeg exemplaar, dat de Hebreeuwse letters YHWH heeft in sommige van de hierboven genoemde verzen. Wanneer dat gebeurt, wanneer er bewijs beschikbaar is, zullen bijbelse onderzoekers terdege rekening moeten houden met de opvattingen van de NW-redacteuren. Tot die dag moeten vertalers de manuscripttraditie volgen zoals die nu bekend is, ook al lijken sommige kenmerken ons raadselachtig, misschien zelfs inconsistent met wat we geloven. Alles wat vertalers willen toevoegen om de betekenis van dubbelzinnige passages te verduidelijken, zoals die waar "Heer" naar God of de Zoon van God kan verwijzen, kan en moet in voetnoten worden geplaatst, terwijl de Bijbel zelf in de aan ons gegeven woorden blijft .

Conclusie

In een recent maandelijks Uitzending (November / december 2017) David Splane van het Besturende Lichaam sprak uitvoerig over het belang van nauwkeurigheid en nauwgezet onderzoek in alle informatie die in de literatuur en audio / visuele media wordt verspreid. Dit citaat krijgt duidelijk een "F" voor mislukken.

Dit gebruik van een citaat dat de lezer misleidt vanuit de oorspronkelijke visie van de schrijver is intellectueel oneerlijk. Het wordt in dit geval verergerd, omdat professor Beduhn de NWT beoordeelde als de beste vertaling met betrekking tot de negen woorden of verzen tegenover de negen andere vertalingen die hij beoordeelde. Dit markeert een gebrek aan nederigheid omdat het een denkwijze verraadt die correctie of een alternatief perspectief niet kan accepteren. De organisatie zou kunnen kiezen om het niet eens te zijn met zijn analyse voor het invoegen van de goddelijke naam, maar waarom zou hij zijn woorden misbruiken om een ​​verkeerde indruk te wekken?

Dit alles is symptomatisch voor een leiderschap dat niet in overeenstemming is met de realiteit van de wereld waarmee de meeste broeders en zusters worden geconfronteerd. Het is ook een mislukking om te beseffen dat alle citaten en referenties voor iedereen in dit informatietijdperk gemakkelijk toegankelijk zijn.

Dit resulteert in een vertrouwensbreuk, een gebrek aan integriteit en een weigering om te reflecteren op een lering die mogelijk gebrekkig is. Het is niet iets van iemand die tot de Christuservaring van hem of onze hemelse Vader behoort. Vader en zoon hebben onze loyaliteit en gehoorzaamheid vanwege hun zachtmoedigheid, nederigheid en eerlijkheid. Dit kan niet worden gegeven aan mannen die trots, oneerlijk en bedrieglijk zijn. Wij smeken en bidden dat zij hun wegen herstellen en van Jezus alle noodzakelijke eigenschappen leren om een ​​voetstapvolger te zijn.

_____________________________________________

[1] Deze verzen of woorden staan ​​in hoofdstuk 4: PROSKUNEO, Hoofdstuk 5: Philippians 2: 5-11, hoofdstuk 6: het woord man, hoofdstuk 7: Kolossenzen 1: 15-16, hoofdstuk 8: Titus 2: 13, hoofdstuk 9: Hebreeën 1: 8, hoofdstuk 10, hoofdstuk 8 58, hoofdstuk 11: John 1: 1, hoofdstuk 12: heilige geest in hoofdletters of kleine letters schrijven.

[2] Dit zijn King James Version (KJV), New Revised Standard Version (NRSV), New International Version (NIV), New American Bible (NAB), New American Standard Bible (NASB), Amplified Bible (AB), Living Bible (LB) , Today's English Version (TEV) en de New World Translation (NWT). Dit zijn een mix van protestantse, evangelische, katholieke en Jehovah's Getuigen.

[3] Zie bijlage “Het gebruik van Jehovah in de NW” -pagina's 169-181.

Eleasar

JW al meer dan 20 jaar. Onlangs afgetreden als ouderling. Alleen Gods woord is waarheid en we kunnen niet meer gebruiken, we zijn in de waarheid. Eleasar betekent "God heeft geholpen" en ik ben vol dankbaarheid.
    23
    0
    Zou dol zijn op je gedachten, geef commentaar.x