Dit artikel zal bespreken hoe het Besturende Lichaam (GB) van Jehovah's Getuigen (JW), net als de jongere zoon in de gelijkenis van de 'Verloren Zoon', een kostbare erfenis heeft verspild. Het zal overwegen hoe de erfenis tot stand is gekomen en de veranderingen die het hebben verloren. Aan de lezers zullen gegevens worden gepresenteerd van "The Australian Royal Commission (ARC) over institutionele reacties op seksueel misbruik van kinderen"[1] onderzoeken en conclusies trekken. Deze gegevens zullen worden opgesteld op basis van zes verschillende religieuze instellingen. Deze casus zal illustreren hoe schadelijk de veranderingen voor individuen zijn geworden. Ten slotte zullen de GB in het licht van christelijke liefde suggesties krijgen om een ​​meer christelijke benadering van deze zaken aan te moedigen.

Historische context

Edmund Burke was gedesillusioneerd geraakt door de Franse revolutie en schreef in 1790 een pamflet Reflecties op de revolutie in Frankrijk waarin hij de constitutionele monarchie, de traditionele kerk (Anglicaans in dat geval) en de aristocratie verdedigt.

In 1791 schreef Thomas Paine het boek De rechten van de mens. Europa en Noord-Amerika waren in rep en roer. De 13-kolonies waren onafhankelijk geworden van Groot-Brittannië en de nawerkingen van de Franse revolutie waren voelbaar. De oude orde werd bedreigd door de revolutie en het begin van het concept van democratie in Europa en Noord-Amerika. Voor degenen die de oude orde betwisten, rees de vraag wat dit betekent voor de rechten van elk individu.

Degenen die de Nieuwe Wereld omarmden zagen in Paine's boek en zijn ideeën de basis van een nieuwe wereld die ze konden creëren via een republikeins democratisch systeem. Veel van de rechten van mannen werden besproken, maar de concepten waren niet noodzakelijkerwijs in de wet vastgelegd. Tegelijkertijd schreef Mary Wollstonecraft Verklaring van de rechten van de vrouw in 1792, dat het werk van Paine aanvulde.

In de 20th eeuw Jehovah's Getuigen (JW's) speelden een belangrijke rol bij het verankeren van veel van deze rechten in de wet. In de Verenigde Staten leidde hun strijd om hun geloof volgens hun geweten te belijden van eind jaren dertig tot veertig tot veel rechtszaken waarvan een aanzienlijk aantal op het niveau van het Hooggerechtshof werd beslist. Hayden Covington, de advocaat van JWs, heeft 1930 verzoekschriften ingediend en beroep aangetekend bij het Hooggerechtshof. In totaal waren er 1940 gevallen, waaronder huis-aan-huisverspreiding van literatuur, verplichte vlaggegroet enz. Covington won meer dan 111% van deze gevallen. Er was een vergelijkbare situatie in Canada, waar JW's ook hun zaken wonnen.[2]

Tegelijkertijd kwamen JW's in nazi-Duitsland op voor hun geloof en werden ze geconfronteerd met ongekende niveaus van vervolging door een totalitair regime. JW's waren ongebruikelijk in de concentratiekampen door het feit dat ze elk moment konden vertrekken als ze ervoor kozen om een ​​document te ondertekenen waarin ze hun geloof afzwoeren. De overgrote meerderheid heeft hun geloof niet in gevaar gebracht, maar het leiderschap van de Duitse vestiging was bereid een compromis te sluiten.[3]  Het standpunt van de meerderheid is een bewijs van moed en geloof onder de meest onvoorstelbare gruwelen, en uiteindelijk overwinning op een totalitair regime. Dit standpunt werd herhaald tegen andere totalitaire regimes zoals de Sovjetunie, Oostbloklanden en andere.

Deze overwinningen, samen met de toegepaste tactieken, werden gebruikt door vele andere groepen die in de komende decennia vochten voor hun vrijheden. JW's hielpen bij het definiëren en spelen van een belangrijke rol bij het vaststellen van de rechten van mensen. Hun standpunt was altijd gebaseerd op de rechten van individuen om hun persoonlijke geweten te oefenen op het gebied van aanbidding en burgerschap.

Mensenrechten werden vastgelegd en vastgelegd in de wet, en dit is te zien in talloze zaken die door JW's in vele landen over de hele wereld voor de Hoge Raad zijn gebracht. Hoewel velen de bekering van JW's en de toon van hun literatuur onsmakelijk vonden, was er een wrok met respect voor hun standpunt en geloof. Het recht van elke persoon om zijn geweten volledig uit te oefenen is een fundamenteel principe van de moderne samenleving. Dit was een begiftiging van enorme waarde, samen met het erfgoed van vele gezonde bijbelse leerstellingen vanaf de Bible Student Movement van de 1870s. Het individu en hun relatie met hun Schepper en het gebruik van een persoonlijk geweten vormden de kern van de strijd van elke JW.

De opkomst van de organisatie

Toen de congregaties voor het eerst werden gevormd in de 1880 / 90s, waren ze congregationalistisch van structuur. Alle gemeenten (de Bijbelonderzoekers in de tijd van Russell noemden ze ecclesia; een transliteratie van het Griekse woord dat in de meeste bijbels gewoonlijk met 'kerk' wordt vertaald) kregen een richtlijn over structuur, doel, enz.[4] Elk van deze Bijbelstudentengemeenten waren zelfstandige entiteiten met gekozen oudsten en diakenen. Er was geen centrale autoriteit en elke gemeente functioneerde ten behoeve van haar leden. Congregatiediscipline werd beheerd tijdens een vergadering van het geheel ecclesia zoals beschreven in Studies in Scriptures, Volume Six.

Vanaf de vroege 1950s besloot het nieuwe leiderschap van de JW's Rutherford's concept van de Organisatie[5] en verhuisde naar het worden van een bedrijfsentiteit. Dit omvatte het opstellen van regels en voorschriften die moesten worden gevolgd - die de Organisatie "rein" zouden houden - samen met de nieuwe regeling van het gerechtelijk comité om degenen die "ernstige" zonden begingen af ​​te handelen.[6]. Dit omvatte een ontmoeting met drie ouderlingen in een besloten, geheime bijeenkomst om te beoordelen of de persoon berouwvol was.

Deze belangrijke wijziging kan niet op schrift worden gebaseerd, zoals wordt aangetoond in een artikel met de titel 'Are You also Excommunicated?'[7] Daar bleek de praktijk van excommunicatie van de katholieke kerk geen schriftuurlijke basis te hebben, maar puur gebaseerd te zijn op “canon law”. In navolging van en ondanks dat artikel besloot de Organisatie haar eigen 'canon law' te creëren[8].

In de daaropvolgende jaren heeft dit geleid tot een zeer autocratische vorm van leiderschap met veel beslissingen die veel pijn en leed hebben veroorzaakt bij individuen. Een meest fascinerende kwestie was het weigeren van militaire dienst. De Bijbelonderzoekers stonden tijdens de Eerste Wereldoorlog voor deze uitdaging. Er waren artikelen geschreven door de WTBTS die richtlijnen gaven maar belangrijk benadrukten dat iedereen zijn eigen geweten moet gebruiken. Sommigen dienden in het Medical Corps; anderen zouden geen militair uniform aantrekken; sommigen zouden burgerdienst verrichten enzovoort. Allen waren verenigd in het niet opnemen van wapens om hun medemens te doden, maar elk oefende zijn eigen geweten uit hoe het probleem aan te pakken. Een uitstekend boek met de titel, Bijbelstudent gewetensbezwaarden in de Tweede Wereldoorlog 1 - Groot-Brittannië van Gary Perkins, biedt uitstekende voorbeelden van de stand.

Daarentegen werden later tijdens het presidentschap van Rutherford zeer specifieke regels uitgevaardigd waar JW's geen burgerdienst konden accepteren. De impact hiervan is te zien in het boek met de titel, I Wept by the Rivers of Babylon: A Prisoner of Conscience in a Time of War door Terry Edwin Walstrom, waar hij als JW de uitdagingen schetst waarmee hij te maken kreeg en de absurditeit van het niet accepteren van burgerdienst in een lokaal ziekenhuis. Hier legt hij gedetailleerd uit hoe de positie van de organisatie moest worden ondersteund, terwijl zijn eigen geweten geen probleem met de burgerdienst kon zien. Interessant is dat het vanaf 1996 aanvaardbaar wordt geacht voor JW's om alternatieve civiele dienst te verrichten. Dit betekent dat de GB het individu nu toestaat zijn geweten opnieuw te oefenen.

De leringen uitgegeven door het bestuursorgaan, gecreëerd in 1972 en volledig functionerend sinds 1976[9], moet worden aanvaard als "huidige waarheid" totdat "nieuw licht" door hen wordt geopenbaard. Er is een overvloed aan regels en voorschriften voor de kudde in elk aspect van het leven, en degenen die zich hier niet aan houden, worden als "niet voorbeeldig" beschouwd. Dit leidt vaak tot een gerechtelijke hoorzitting, zoals eerder uiteengezet, en mogelijke uitsluiting. Veel van deze regels en voorschriften hebben een omkering van 180 graden ondergaan, maar degenen die onder de vorige regel waren uitgesloten, zijn niet hersteld.

Dit vertrappen van het persoonlijke geweten van individuen bereikt het punt waarop men zich moet afvragen of de GB het menselijk geweten echt begrijpt. In de publicatie Georganiseerd om Jehovah's wil te doen, gepubliceerd 2005 en 2015 in hoofdstuk 8, paragraaf 28, verklaart volledig:

“Elke uitgever moet zijn door de bijbel opgeleide geweten volgen wanneer hij in gebed bepaalt wat een periode van getuigenis is. Sommige uitgevers prediken in dichtbevolkte gebieden, terwijl anderen werken in gebieden waar weinig inwoners zijn en veel reizen vereist is. Gebieden verschillen; uitgevers verschillen van mening over hun bediening. Het Besturende Lichaam legt zijn geweten niet op aan de wereldwijde gemeente over hoe de tijd die wordt doorgebracht in de velddienst moet worden geteld, noch is iemand anders aangesteld om hierover een oordeel te vellen. - Matth. 6: 1; 7: 1; 1 Tim. 1: 5 “.

Het is niet logisch om te stellen dat een collectief lichaam van mannen (GB) een enkel geweten zou hebben. Het menselijke geweten is een van de grote gaven van God. Elk daarvan is uniek en gevormd volgens verschillende factoren. Hoe kan een groep mannen hetzelfde geweten hebben?

Een uitgesloten persoon wordt gemeden door personen in de JW-gemeenschap en familieleden. Sinds 1980 is dit proces veel moeilijker geworden met veel video's die de kudde tonen over hoe contact te verminderen of te vermijden. Deze instructie is vooral gericht op directe familieleden. Degenen die niet voldoen, worden als geestelijk zwak beschouwd en de associatie met hen wordt tot een minimum beperkt.

Dit druist duidelijk in tegen de strijd die veel individuele JW's voerden met verschillende rechters om vast te stellen dat het menselijk geweten moet kunnen floreren. In feite dicteerde de Organisatie hoe iemand zijn geweten moest gebruiken. Gemeenteleden konden geen details van de hoorzitting hebben, konden niet met de persoon praten en werden in het duister gehouden. Wat van hen werd verwacht, was volledig vertrouwen in het proces en de mannen die verantwoordelijk waren voor de hoorzitting.

Met de komst van sociale media zijn veel ex-JW's naar voren gekomen en hebben ze - in veel gevallen met opnames en ander bewijsmateriaal - het pure onrecht of de oneerlijke behandeling aangetoond die ze tijdens deze gerechtelijke hoorzittingen hebben ontvangen.

Deze rest van dit artikel zal benadrukken hoe dit Besturende Lichaam, net als de jongere zoon in de gelijkenis van de Verloren Zoon, een enorme erfenis heeft verkwanseld door enkele van de bevindingen van De Australian Royal Commission (ARC) naar institutionele antwoorden op seksueel misbruik van kinderen.

De Australische Koninklijke Commissie (ARC)

Het ARC is in 2012 opgericht om de omvang en oorzaken van kindermishandeling in instellingen te peilen en om het beleid en de procedures van verschillende organisaties te bestuderen. Dit artikel gaat over religieuze instellingen. Het ARC voltooide zijn functie in december 2017 en bracht een uitgebreid rapport uit.

"Het aan de Koninklijke Commissie verstrekte Brievenoctrooi vereiste dat het" onderzoek deed naar institutionele antwoorden op beschuldigingen en incidenten van seksueel misbruik van kinderen en aanverwante zaken ". Bij de uitvoering van deze taak werd de Koninklijke Commissie opgedragen zich te concentreren op systeemkwesties, te worden geïnformeerd door individuele gevallen te begrijpen en bevindingen en aanbevelingen te doen om kinderen beter te beschermen tegen seksueel misbruik en de impact van misbruik op kinderen te verminderen wanneer het zich voordoet. De Koninklijke Commissie deed dit door openbare hoorzittingen, privésessies en een beleid en onderzoeksprogramma te houden.[10] "

Een koninklijke commissie is het hoogste niveau van onderzoek in de landen van het Gemenebest en heeft een breed scala aan bevoegdheden om informatie aan te vragen en om samen te werken. De aanbevelingen worden bestudeerd door de regering en zij zullen beslissen over wetgeving om de aanbevelingen af ​​te dwingen. De regering hoeft de aanbevelingen niet te accepteren.

Methodologie

Er zijn drie hoofdmethoden die worden gebruikt. Dit zijn de volgende:

1. Beleid en onderzoek

Elke religieuze instelling verstrekte de gegevens die het had over rapporten en transacties over kindermishandeling. Deze informatie werd bestudeerd en er werden specifieke gevallen gekozen om een ​​openbare hoorzitting te houden.

Daarnaast overlegde het ARC met regerings- en niet-gouvernementele vertegenwoordigers, overlevenden, instellingen, regelgevende instanties, beleid en andere deskundigen, academici, en belangenbehartigers en steungroepen. De bredere gemeenschap had de mogelijkheid om via de openbare raadplegingsprocessen bij te dragen aan de overweging van systeemkwesties en de antwoorden.

2. Openbare hoorzittingen

Ik zal de paragrafen uit Eindrapport: Volume 16, pagina 3, ondertitel "Privéhoorzittingen":

“Een koninklijke commissie doet haar werk meestal via openbare hoorzittingen. We wisten dat seksueel misbruik van kinderen in veel instellingen heeft plaatsgevonden, die allemaal konden worden onderzocht in een openbare hoorzitting. Als de Koninklijke Commissie die taak echter zou proberen, zouden heel wat middelen over een onbepaalde, maar lange periode moeten worden besteed. Om deze reden hebben de commissarissen criteria aanvaard op basis waarvan Senior Counsel Assisting passende zaken voor een openbare hoorzitting zou identificeren en naar voren zou brengen als individuele 'case study's'.

De beslissing om een ​​case study uit te voeren werd geïnformeerd door de vraag of de hoorzitting inzicht in systemische kwesties zou bevorderen en de mogelijkheid zou bieden om van eerdere fouten te leren, zodat alle bevindingen en aanbevelingen voor toekomstige wijzigingen die de Koninklijke Commissie zou maken een veilige basis zouden hebben. In sommige gevallen zal de relevantie van de te leren lessen beperkt blijven tot de instelling het onderwerp van de hoorzitting. In andere gevallen zullen ze relevant zijn voor veel vergelijkbare instellingen in verschillende delen van Australië.

Er werden ook openbare hoorzittingen gehouden om de omvang van het misbruik in bepaalde instellingen of soorten instellingen te helpen begrijpen. Hierdoor kon de Koninklijke Commissie de manieren begrijpen waarop verschillende instellingen werden beheerd en hoe zij reageerden op beschuldigingen van seksueel misbruik van kinderen. Wanneer uit ons onderzoek een significante concentratie van misbruik in één instelling is gebleken, kan de kwestie worden voorgelegd aan een openbare hoorzitting.

Er werden ook openbare hoorzittingen gehouden om de verhalen van sommige personen te vertellen, wat heeft bijgedragen tot een publiek begrip van de aard van seksueel misbruik, de omstandigheden waarin het kan voorkomen en, belangrijker nog, de verwoestende impact die het kan hebben op het leven van mensen. Openbare hoorzittingen waren open voor de media en het publiek en werden live gestreamd op de website van de Koninklijke Commissie.

De bevindingen van de commissarissen tijdens elke hoorzitting werden over het algemeen uiteengezet in een case study-rapport. Elk rapport werd voorgelegd aan de gouverneur-generaal en de gouverneurs en beheerders van elke staat en elk territorium en, waar nodig, ingediend bij het Australische parlement en openbaar gemaakt. De commissarissen hebben aanbevolen dat sommige casestudyverslagen niet bij de Europese Commissie kunnen worden ingediend vanwege lopende of toekomstige strafprocedures. "

3. Privésessies

Deze sessies waren bedoeld om slachtoffers de kans te geven hun eigen persoonlijke verhaal over seksueel misbruik van kinderen in een institutionele omgeving te vertellen. Het volgende komt uit Deel 16, pagina 4, subkop “Privésessies”:

“Elke privésessie werd geleid door een of twee commissarissen en was een gelegenheid voor een persoon om hun verhaal van misbruik te vertellen in een beschermde en ondersteunende omgeving. Veel accounts van deze sessies worden in een niet-geïdentificeerde vorm in dit eindrapport verteld.

Schriftelijke accounts stelden personen die geen privésessies hadden beëindigd in staat hun ervaringen met commissarissen te delen. De ervaringen van overlevenden die ons in schriftelijke verslagen zijn beschreven, hebben dit eindrapport op dezelfde manier geïnformeerd als die met ons worden gedeeld
in privésessies.

We hebben ook besloten om, met hun toestemming, zoveel mogelijk individuele ervaringen van overlevenden te publiceren, als geanonimiseerde verhalen uit privésessies en schriftelijke verslagen. Deze verhalen worden gepresenteerd als verslagen van gebeurtenissen zoals verteld door overlevenden van seksueel kindermisbruik in instellingen. We hopen dat door ze met het publiek te delen, ze zullen bijdragen tot een beter begrip van de diepgaande impact van seksueel kindermisbruik en kunnen helpen om onze instellingen in de toekomst zo veilig mogelijk te maken voor kinderen. De verhalen zijn beschikbaar als een online appendix bij Volume 5, privésessies. “

Het is belangrijk om de methodologie en gegevensbronnen volledig te begrijpen. Geen enkele religieuze instelling kan vooringenomenheid of valse informatie claimen, omdat alle gegevens afkomstig waren van de organisaties en van de getuigenissen van de slachtoffers. Het ARC analyseerde de beschikbare informatie, controleerde met vertegenwoordigers van de verschillende religieuze instellingen, bevestigde de slachtoffers en presenteerde zijn bevindingen samen met aanbevelingen voor specifieke instellingen, en als geheel.

Bevindingen

Ik heb een tabel gemaakt met de belangrijkste informatie over zes religieuze instellingen die de ARC heeft onderzocht. Ik zou aanraden om de rapporten te lezen. Ze zijn in 4 delen:

 • Aanbevelingen eindrapport
 • Eindrapport religieuze instellingen Volume 16: boek 1
 • Eindrapport religieuze instellingen Volume 16: boek 2
 • Eindrapport religieuze instellingen Volume 16: boek 3

 

Godsdienst & Aanhangers Case Study's Vermeende daders en aangehouden posities Totaal klachten

 

Rapporteren aan autoriteiten en verontschuldigingen aan slachtoffers Compensatie, ondersteuning en nationale verhaalsregeling
Katholiek

5,291,800

 

 

15 Case studies in totaal. Nummers 4,6, 8, 9, 11,13,14, 16, 26, 28, 31, 35, 41, 43, 44

2849 geïnterviewd

1880

vermeende daders

693 Religieuze broers (597) en zussen (96) (37%)

572-priesters inclusief 388 diocesane priesters en 188 religieuze priesters (30%)

543 leken (29%)

72 met religieuze status onbekend (4%)

4444 Sommige gevallen werden gemeld aan civiele autoriteiten. Excuses gegeven.

In 1992 was de eerste publieke verklaring dat misbruik was gebeurd. Vanaf 1996 werden verontschuldigingen aangeboden en vanuit Towards Healing (2000) werden alle slachtoffers door geestelijken en religie duidelijk verontschuldigd. Ook werd in 2013 in "Issues paper ..." een duidelijke verontschuldiging gegeven.

2845 claims van seksueel misbruik van kinderen tot februari 2015 resulteerden in $ 268,000,000 betaald waarvan $ 250,000,000 in geld werd betaald.

Gemiddelde van $ 88,000.

Zet een “Towards Healing” -proces op om slachtoffers te helpen.

Overweegt te betalen in de nationale verhaalregeling.

 

Anglican

3,130,000

 

 

 

7 Case studies in totaal. Nummers 3, 12, 20, 32, 34, 36, 42

594 geïnterviewd

 

569

vermeende daders

50% leken

43% geordende geestelijken

7% onbekend

1119 Sommige gevallen werden gemeld aan civiele autoriteiten. Excuses gegeven.

In 2002 geeft het Permanent Comité van de Algemene Synode een nationale verontschuldiging uit. In 2004 verontschuldigde de Algemene Synode zich.

472-klachten (42% van alle klachten). Tot datum van december 2015 $ 34,030,000 gemiddeld $ 72,000). Dit omvat monetaire compensatie, behandeling, juridische en andere kosten.

Stel een commissie voor kinderbescherming in 2001 in

2002-2003- Werkgroep Seksueel misbruik instellen

Verschillende uitkomsten van deze groepen.

Overweegt te betalen in de nationale verhaalregeling

 

leger des Heils

8,500 plus officieren

 

 

4 Case studies in totaal. Nummers 5, 10, 33, 49

294 geïnterviewd

Niet mogelijk om vermeende daderaantallen te kwantificeren Sommige gevallen werden gemeld aan civiele autoriteiten. Excuses gegeven.

 

Overweegt te betalen in de nationale verhaalregeling
Jehovah's Getuigen

68,000

 

2 Case studies in totaal. Nummers 29, 54

70 geïnterviewd

1006

vermeende daders

579 (57%) bekend

108 (11%) waren ouderlingen of bedienden

28 werden benoemd tot Elders of Ministerial Servants na eerste aanleg van vermeend misbruik

1800

vermeende slachtoffers

401 (40%) daders werden uitgesloten.

230 hersteld

78 werd meer dan eens uitgesloten.

 

Er zijn geen gevallen gemeld bij de civiele autoriteiten en geen excuses aan de slachtoffers. Geen.

Nieuw beleid dat slachtoffers en gezinnen informeert dat zij het recht hebben om aangifte te doen bij de autoriteiten.

Geen verklaring over nationale verhaalregeling.

Australian Christian Churches (ACC) en aangesloten Pinksterkerken

 

350,000 + 260,600 = 610,600

 

2 in totaal. Nummers 18, 55

37 geïnterviewd

Niet mogelijk om vermeende daderaantallen te kwantificeren Tijdens de Australische christelijke kerken verontschuldigde Pastor Spinella zich aan de slachtoffers. Overweegt te betalen in de nationale verhaalregeling
Verenigende kerk in Australië (congregationalistisch, methodistisch en presbyteriaans) 1,065,000 5 totaal

Nummers 23, 24, 25, 45, 46

91 geïnterviewd

Niet gegeven 430 Sommige gevallen werden gemeld aan civiele autoriteiten. President van de Algemene Vergadering Stuart McMillan maakte het namens de kerk. 102 claims tegen 430 aantijgingen. 83 van u 102 heeft een schikking ontvangen. Het totale betaalde bedrag is $ 12.35 miljoen. De hoogste betaling is $ 2.43 miljoen en de laagste $ 110. Gemiddelde betaling is $ 151,000.

Overweegt te betalen in de nationale verhaalregeling

Contact

Op dit punt stel ik niet voor om mijn persoonlijke conclusies of gedachten te geven. Het is nuttiger voor elke persoon om de volgende vragen te overwegen:

 1. Waarom faalde elke instelling?
 2. Hoe en welk verhaal heeft elke instelling de slachtoffers geboden?
 3. Hoe kan elke instelling haar beleid en procedures verbeteren? Wat moeten de belangrijkste doelstellingen zijn om dit te bereiken?
 4. Waarom rapporteerden de JW Elders en de Instelling geen geval bij de seculiere autoriteiten?
 5. Waarom hebben de JW's een zo groot aantal vermeende daders en klachten over hun bevolking in vergelijking met de anderen?
 6. Voor een groep die opkwam voor het recht om geweten te oefenen, waarom stapte geen oudere naar voren en sprak zich uit? Geeft dit een indicatie van de heersende cultuur?
 7. Met een geschiedenis van verzet tegen totalitaire autoriteiten, waarom hebben individuen binnen de JW-instelling zich niet uitgesproken of verslagen en gerapporteerd aan de autoriteiten?

Er zijn nog veel meer vragen die kunnen worden overwogen. Deze zullen volstaan ​​voor starters.

Weg vooruit

Dit artikel is geschreven in een geest van christelijke liefde. Het zou nalatig zijn om op tekortkomingen te wijzen en niet de gelegenheid te bieden om het goed te maken. Door de hele Bijbel heen zondigden gelovige mannen en hadden ze vergeving nodig. Er zijn veel voorbeelden voor ons (Romeinen 15: 4).

De herder en dichter, koning David, was Jehovah dierbaar, maar er zijn twee grote zonden opgetekend, samen met zijn daaropvolgende berouw en de gevolgen van zijn daden. Op de laatste dag van Jezus 'leven kunnen we de tekortkomingen zien bij Nicodemus en Jozef van Arimathea, twee leden van het Sanhedrin, maar we zien ook hoe ze het aan het eind goed maakten. Er is het verslag van Peter, een intieme vriend, wiens moed hem in de steek liet toen hij zijn vriend en Heer driemaal verloochende. Na zijn opstanding helpt Jezus Petrus uit zijn gevallen staat te herstellen door hem de gelegenheid te geven zijn berouw te tonen door zijn liefde en discipelschap opnieuw te bevestigen. Alle apostelen vluchtten op de dag van Jezus 'dood, en ze kregen allemaal de gelegenheid om met Pinksteren de christelijke gemeente te leiden. Vergeving en goede wil wordt door onze Vader in overvloed gegeven voor onze zonden en tekortkomingen.

Een weg vooruit na het ARC-rapport is om de zonde toe te geven van het falen van de slachtoffers van kindermishandeling. Dit vereist de volgende stappen:

 • Bid tot onze hemelse Vader en vraag om zijn vergeving.
 • Demonstreer de oprechtheid van het gebed door middel van specifieke acties om zijn zegeningen te verkrijgen.
 • Excuses voor alle slachtoffers. Zet een spiritueel en emotioneel genezingsprogramma op voor slachtoffers en hun families.
 • Herstel onmiddellijk alle slachtoffers die zijn uitgesloten en gemeden.
 • Spreek af om de slachtoffers financieel te compenseren en leg ze niet door rechtszaken.
 • Ouderen moeten deze zaken niet behandelen omdat ze niet over de vereiste expertise beschikken. Verplichten om alle beschuldigingen aan de civiele autoriteiten te melden. Wees onderworpen aan 'Caesar en zijn wet'. Een zorgvuldige lezing van Romeinen 13: 1-7 laat zien dat Jehovah ze heeft ingesteld om dergelijke zaken aan te pakken.
 • Alle bekende overtreders mogen geen openbare bediening met de gemeente verrichten.
 • Het welzijn van kinderen en slachtoffers moet centraal staan ​​in alle beleidsmaatregelen en niet de reputatie van de organisatie.

Bovenstaande suggesties zouden een goed begin zijn en de kudde aanvankelijk kunnen verstoren, maar door oprecht de fouten uit te leggen en een bescheiden houding aan te tonen, zou een goede christelijke leiding worden gegeven. De kudde zou dit waarderen en na verloop van tijd reageren.

De jongere zoon in de gelijkenis keerde berouwvol naar huis terug, maar voordat hij iets kon zeggen, verwelkomde de Vader hem met zo'n groot hart. De oudere zoon was op een andere manier verloren, omdat hij zijn Vader niet echt kende. De twee zonen kunnen waardevolle lessen bieden voor degenen die de leiding nemen, maar de belangrijkste is wat een geweldige Vader we in onze God hebben. Onze geweldige Koning Jezus imiteert zijn Vader perfect en is zeer geïnteresseerd in het welzijn van ieder van ons. Hij is de enige met de autoriteit om ons allemaal te regeren. (Matthew 23: 6-9, 28: 18, 20) Bouw de kudde op door het gebruik van de Schriften en laat iedereen zijn geweten oefenen over hoe hij onze Heer en Koning het beste kan dienen.

____________________________________________________________________

[1] https://www.childabuseroyalcommission.gov.au De volledige reikwijdte en het onderzoeksprogramma van november 2012 tot december 2017 toen de eindrapporten werden ingediend bij de Australische regering

[2] Zie James Penton Jehovah's Getuigen in Canada: kampioenen van vrijheid van meningsuiting en aanbidding. (1976). James Penton is een ex-Jehovah's Getuige die sindsdien twee boeken heeft geschreven over de Wachttoren-geschiedenis.

[3] Zie Detlef Garbe's Tussen verzet en martelaarschap: Jehovah's Getuigen in het Derde Rijk (2008) Vertaald door Dagmar G. Grimm. Voor een meer bevooroordeelde account raadpleegt u ook de Jaarboek van Jehovah's Getuigen, 1974 uitgegeven door de Watchtower Bible and Tract Society.

[4] Bekijk Studies in Scriptures: The New Creation Deel 6, hoofdstuk 5, "De organisatie" door Pastor Charles Taze Russell in 1904. In eerdere edities van Zion's Watchtower waren veel van deze suggesties en gedachten ook behandeld.

[5] Interessant is dat het gebruik van Rutherford door de woorden 'Organisatie' en 'Kerk' uitwisselbaar is. Omdat de Bijbelstudentenbeweging geen gecentraliseerde kerkstructuur accepteerde, leek het Rutherford blijkbaar verstandiger om de term 'Organisatie' en 'President' met absolute bevoegdheden te gebruiken. Tegen 1938 was de organisatie volledig op zijn plaats en waren de Bijbelonderzoekers die het daar niet mee eens waren, vertrokken. Geschat wordt dat ongeveer 75% van Bijbelonderzoekers uit de tijd van Russell de organisatie verliet van 1917 naar 1938.

[6] Deze nieuwe methode om met zonden van de gemeente om te gaan, werd voor het eerst geïntroduceerd in de 1 van maart1952 Uitkijktoren bladzijde 131-145, in een serie van 3 wekelijkse studieartikelen. In de jaren dertig waren er twee spraakmakende zaken met personen die prominent aanwezig waren in de Watchtower Bible & Tract Society (WTBTS) -organisatie: Olin Moyle (juridisch adviseur) en Walter F. Salter (bijkantoormanager Canada). Beiden verlieten het respectievelijke hoofdkantoor en stonden voor een beproeving door de hele gemeente. Deze beproevingen werden ondersteund door de Schrift, maar werden gezien als het veroorzaken van verdeeldheid binnen de gelederen.

[7] Zie Awake 8, 1947-pagina's voor januari 27-28.

[8] Dit kan te wijten zijn aan de verwijdering van twee prominente personen, Olin Moyle (WTBTS Lawyer) en Walter F. Salter (Canadese filiaalmanager) van de organisatie. Het gebruikte proces was van de hele lokale ecclesia vergadering om een ​​beslissing te nemen. Zoals in beide gevallen, ontstonden de problemen met de president (Rutherford) en als dit openlijk zou worden besproken, zou de kudde verdere vragen hebben opgeroepen

[9] De huidige bewering is een belangrijke afwijking in de leerstelling, waarbij wordt gesteld dat het Besturende Lichaam sinds 1919 bestaat en hetzelfde is als de Getrouwe en Discrete Slaaf, zoals beschreven in Mattheüs 24: 45-51. Voor geen van deze beweringen wordt bewijs geleverd en de bewering dat deze GB sinds 1919 bestaat, kan gemakkelijk worden weerlegd, maar dit valt niet binnen de reikwijdte van dit artikel. Zie de ws17 februari p. 23-24 "Wie leidt Gods volk in deze tijd?"

[10] Direct citaat van Eindrapport: Volume 16 voorwoord pagina 3

Eleasar

JW al meer dan 20 jaar. Onlangs afgetreden als ouderling. Alleen Gods woord is waarheid en we kunnen niet meer gebruiken, we zijn in de waarheid. Eleasar betekent "God heeft geholpen" en ik ben vol dankbaarheid.
  51
  0
  Zou dol zijn op je gedachten, geef commentaar.x