[Van ws 6 / 18 p. 16 - augustus 20 - augustus 26]

"Ik denk na over uw herinneringen." - Psalm 119: 99.

Het studieartikel van deze week gaat over een serieus en potentieel levensbedreigend onderwerp. Het onderwerp is dat van ons geweten en hoe effectief het is in het detecteren van goed van kwaad, omdat het onze vooruitzichten op eeuwig leven beïnvloedt.

Alinea 2 vermeldt duidelijk het probleem:

“Ons geweten kan worden vergeleken met een moreel kompas. Het is een innerlijk gevoel van goed of fout dat ons in de goede richting kan leiden. Maar om ons geweten een effectieve gids te laten zijn, moet het correct worden aangepast of gekalibreerd. '

Laten we bij het lezen van dit studieartikel dus rekening houden met de volgende vragen:

 • Werkt ons eigen geweten naar behoren, stevig geworteld in Gods woord?
 • Welke actie is van onze kant vereist wanneer ons geweten ons dwarszit?
 • Trainen we ons eigen geweten of hebben we afstand gedaan van die training voor anderen, bijvoorbeeld een organisatie?
 • Als we afstand hebben gedaan van de training van ons geweten aan anderen, is er dan een aanpassing nodig van onze kant?

Paragraaf 3 belicht een aantal manieren waarop problemen kunnen ontstaan, dus laten we deze achtereenvolgens onderzoeken.

 1. “Wanneer het geweten van een persoon niet goed is getraind, fungeert dit niet als een beperking van wangedrag. (1 Timothy 4: 1-2) ".

De geciteerde tekst, 1 Timothy 4: 1-2, waarschuwt ons:

“De geïnspireerde uiting zegt echter zeker dat in latere perioden sommigen uit het geloof zullen vallen en aandacht zullen schenken aan misleidende geïnspireerde uitingen en leringen van demonen, door de hypocrisie van mannen die leugens spreken, gemarkeerd in hun geweten als met een merknaam ijzer, verbieden om te trouwen, “(NWT).

Hier vinden we ons eerste probleem. Wat is de 'geïnspireerde uiting' en van wie komt het? Men zou vanuit de context veronderstellen dat het Jehovah is, of Jezus of een van de apostelen, maar het is niet duidelijk uit het lezen van de passage zonder veronderstellingen te maken. De Griekse tekst is hier niet correct vertaald door de organisatie. Waarom hebben ze dit vers op deze manier vertaald, wie weet, anders dan misschien om te vermijden dat Trinitariërs naar dit vers verwijzen als de Heilige Geest als persoon. Maar dit zou een slecht excuus zijn, omdat het argument dat de Heilige Geest geen persoon is, op andere gronden kan worden aangevoerd. De passage zou moeten luiden: "Maar de [Heilige] Geest spreekt [zegt] uitdrukkelijk dat in latere tijden ...". Dit is hoe alle 28 vertalingen op Biblehub.com geef dit vers terug.

Het is zorgelijk als we een verkeerde vertaling vinden die de juiste betekenis van Gods Woord verstoort. (Deuteronomium 4: 2, Openbaring 22: 19).

 1. Hoe zit het met misleidende geïnspireerde uitingen?

"Dus laten we de literatuur voor zichzelf spreken. De geleerdheid ervan, de logische presentatie van de Schriften die het uiteenzet en de trouwe trouw aan de Bijbel zijn de dingen die indruk op de lezer moeten maken en die hem ervan moeten overtuigen dat dit de Bijbelse waarheid is. Wereldse studiebeurs is niet het vereiste. " (w59 10 / 1 p608).

Ja, we zullen de Bijbel en de literatuur van de organisatie voor zichzelf laten spreken. Controleer alstublieft de wetenschappelijke aard van de literatuur en de getrouwheid ervan aan de Bijbel.

Een ware profeet wordt benoemd en geïnspireerd door God, omdat alleen dergelijke profeten altijd de waarheid kunnen spreken.

In een artikel getiteld "Ze zullen weten dat een profeet onder hen was", de Wachttoren verklaarde: "Jehovah liet het volk van het christendom, zoals geleid door de geestelijkheid, echter niet weg zonder te worden gewaarschuwd dat de Liga een namaakvervanger was voor het echte koninkrijk van God. Hij had een "profeet" om hen te waarschuwen. Deze "profeet" was niet één man, maar was een lichaam van mannen en vrouwen. Het was de kleine groep voetstapvolgers van Jezus Christus, destijds bekend als Internationale Bijbelonderzoekers. Tegenwoordig staan ​​ze bekend als Jehovah's christelijke getuigen. Ze verkondigen nog steeds een waarschuwing ... dus deze groep van gezalfde volgelingen van Jezus Christus, werkend in het christendom, parallel aan Ezechiëls werk onder de Joden, waren duidelijk het moderne Ezechiël, de 'profeet' in opdracht van Jehovah om het goede nieuws van het Messiaanse koninkrijk van God bekend te maken en om het christendom te waarschuwen ”. (w1972 4/1 blz. 197,198)

Dus wat heeft dit? „'Profeet' in opdracht van Jehovah”Gewaarschuwd voor? In het mondstuk van de profeet de Wachttoren van augustus 15, 1968 p. 494-501 het had dit te zeggen over 1975.

“Eén ding is absoluut zeker, Bijbelse chronologie versterkt met vervulde Bijbelprofetie laat zien dat zesduizend jaar van het bestaan ​​van de mens spoedig voorbij zal zijn, ja, binnen deze generatie! (Matt. 24: 34) Dit is daarom geen tijd om onverschillig en zelfgenoegzaam te zijn. Dit is niet het moment om te spelen met de woorden van Jezus die 'niemand weet over die dag en dat uur, noch de engelen van de hemelen noch de Zoon, maar alleen de Vader. ”(Matt. 24: 36) Integendeel, het is een tijd waarin men zich er scherp van bewust moet zijn dat het einde van dit samenstel van dingen snel zijn gewelddadige einde nadert. "

De datum "1975" werd in dit artikel maar liefst 15 keer genoemd. Ziet u hoe zij kleineren en Jezus opzij zetten en waarschuwen dat "niemand weet wat die dag en dat uur betreft"? Ze gaven ook de implicatie dat 1975 het einde van het systeem van dingen zou zijn.

Het boekje, Millions Now Living zal nooit sterven, gepubliceerd door de organisatie in 1920 p. 89 zei:

“Daarom mogen we vol vertrouwen verwachten dat 1925 de terugkeer zal markeren van Abraham, Isaak, Jacob en de trouwe profeten van weleer ... naar de toestand van menselijke volmaaktheid, ....1914 beëindigde de tijden der heidenen ... De datum 1925 wordt zelfs nog duidelijker aangegeven door de Schrift omdat het is vastgelegd door de wet die God aan Israël gaf. " (Wachttoren 1 september 1922 p. 262)

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van dergelijke profetieën. Er zijn nog veel meer te vinden.

Hoe waarschuwde Jehovah door Mozes ons voor valse profeten?

“Echter, de profeet die zich voorneemt in mijn naam een ​​woord te spreken dat ik hem niet geboden heb te spreken, of die in naam van andere goden spreekt, die profeet moet sterven. 21 En in het geval dat je in je hart zou zeggen: "Hoe zullen we het woord kennen dat Jehovah niet heeft gesproken?" 22 wanneer de profeet spreekt in de naam van Jehovah en het woord niet voorkomt of uitkomt, dat is het woord dat Jehovah niet sprak. Met overmoed sprak de profeet het. Je moet niet bang voor hem worden. ”(Deuteronomium 18: 20-22)

Moeten we nog meer zeggen over valse profetieën en „geïnspireerde uitspraken” die door het Besturende Lichaam van Jehovah's Getuigen zijn uitgegeven? Of ze geïnspireerd waren of niet, is een kwestie van gissen, maar we kunnen er zeker van zijn dat ze niet werden geïnspireerd door de God der Waarheid, Jehovah, omdat zijn profetieën altijd uitkomen.

 1. Hoe zit het met verbieden om te trouwen?

1 Timothy 4: 3 waarschuwt ons dat "in latere periodes ... sommigen aandacht zullen schenken aan misleidende geïnspireerde uitingen ... verbieden om te trouwen".

Deze tekst werd traditioneel toegepast op de katholieke kerk, maar zij zijn niet de enigen op wie deze van toepassing is. Vergelijk nu de schriftuurlijke waarschuwing met dit citaat uit de literatuur van de organisatie: 'Zou het schriftuurlijk goed zijn als ze trouwen en kinderen beginnen groot te brengen? Nee, is het antwoord, dat wordt ondersteund door de Schriften …. Het zal veel beter zijn om onbelemmerd en zonder lasten te zijn, zodat ze nu de wil van de Heer kunnen doen, zoals de Heer gebiedt, en ook tijdens Armageddon geen hinder ondervinden. ... Degenen ... die nu over een huwelijk nadenken, zouden er beter aan doen als ze een paar jaar wachten tot de vurige storm van Armageddon voorbij is. " (Boekje getiteld "Face the Facts", 1938, p. 46, 47, 50) ".

Een beschadigd geweten

"Zo'n geweten kan ons zelfs overtuigen dat 'slecht goed is. (Jesaja 5: 20) ” (Par.3)

Het rapport van de Australian Royal High Commission into Child Abuse in the final report volume 16 Religieuze instellingen Boek 1 p. 52-53 luidt als volgt:

„We hebben geconstateerd dat de Jehovah's Getuigenorganisatie bij het nemen van beslissingen over de op te leggen sancties en / of de voorzorgsmaatregelen die moeten worden genomen in verband met een bekende of vermoede dader van seksueel misbruik van kinderen, onvoldoende rekening hield met het risico dat de persoon opnieuw zou beledigen. Vermeende daders van seksueel misbruik van kinderen die uit hun congregaties werden verwijderd als gevolg van beschuldigingen van seksueel misbruik van kinderen, werden vaak hersteld. We hebben geen bewijs gevonden dat de Jehovah's Getuigenorganisatie aangiften van seksueel kindermisbruik aan politie of andere civiele autoriteiten heeft gemeld.

Tijdens onze case study hoorden we van overlevenden van seksueel misbruik van kinderen dat ze niet voldoende informatie van de Jehovah's Getuigenorganisatie hadden gekregen over het onderzoek naar hun beschuldigingen, zich niet gesteund voelden door de ouderen die de beschuldigingen behandelden en vonden dat het onderzoeksproces een test van hun geloofwaardigheid in plaats van die van de vermeende dader. We hoorden ook dat slachtoffers van seksueel misbruik van kinderen door ouderlingen werden verteld om het misbruik niet met anderen te bespreken, en dat als ze probeerden de organisatie te verlaten, ze werden 'gemeden' of verbannen uit hun religieuze gemeenschap. '

„De organisatie van Jehovah's Getuigen behandelt seksueel misbruik van kinderen in overeenstemming met de schriftuurlijke richting en vertrouwt op een letterlijke interpretatie van de Bijbel en 1st-eeuwse principes om praktijk, beleid en procedure vast te stellen. Deze omvatten de 'twee-getuige'-regel zoals besproken, evenals het principe van' mannelijk leiderschap '(dat mannen gezagsposities bekleden in gemeenten en hoofdschap in het gezin). Bijbels kunnen alleen mannen beslissingen nemen. Andere op schrift gebaseerde beleidsmaatregelen omvatten de sancties van terechtwijzing (een vorm van discipline waardoor een dader in de gemeente kan blijven), uitsluiting (uitsluiting of excommunicatie als een vorm van straf voor ernstig schriftuurlijk wangedrag) en mijden (een instructie aan de gemeente) niet associëren met een uitgesloten persoon). "

De conclusie van het ARC is dus dat:

"Zolang de Jehovah's Getuigenorganisatie deze praktijken blijft toepassen in haar reactie op beschuldigingen van seksueel misbruik van kinderen, zal het een organisatie blijven die niet adequaat reageert op seksueel misbruik van kinderen en die kinderen niet beschermt.

 • We raden aan dat de Jehovah's Getuigenorganisatie de toepassing van de twee-getuigenregel in gevallen waarin klachten over seksueel misbruik van kinderen voorkomen (aanbeveling 16.27),
 • haar beleid herzien, zodat vrouwen betrokken zijn bij processen met betrekking tot het onderzoeken en vaststellen van aantijgingen van seksueel misbruik van kinderen (aanbeveling 16.28),
 • en hoeven zijn leden niet langer te mijden aan diegenen die zich van de organisatie loskoppelen in gevallen waarin de reden voor dissociatie verband houdt met een persoon die het slachtoffer is van seksueel misbruik van kinderen (Aanbeveling 16.29). ”(alleen opsommingstekens en vetgedrukt toegevoegd)

Zie ook “Beleid inzake seksueel misbruik van kinderen van JW.org - 2018'Voor een schriftuurlijke discussie over dit onderwerp.

Betekent dit niet dat de organisatie ervan overtuigd is dat "slecht is goed" wanneer zij in de maandelijkse 2017-uitzending van november zeggen "We zullen nooit ons schriftuurlijke standpunt over dat onderwerp veranderen ” verwijzend naar de vereiste voor twee getuigen. (Zie artikel Theocratische oorlogvoering of gewoon liegen?)

"Jezus waarschuwde zijn volgelingen:" Het uur komt dat iedereen die je vermoordt zal denken dat hij een heilige dienst aan God heeft aangeboden. "(John 16: 2)". (Par.3)

"Mijden is wat we doen", zei onlangs een kringopziener tegen een groep ouderlingen.[I]

Is het een liefdevolle voorziening van Jehovah mijden of een bedreiging van door de mens gemaakte organisaties om hun volgelingen aan de partijlijn te houden? Merk op wat dit artikel zegt over de effecten van mijden: “Doelstellingen van mijden kunnen personen zijn die zijn bestempeld als afvalligen, klokkenluiders, dissidenten, stakingsbrekers, of iedereen die de groep als een bedreiging of bron van conflict beschouwt. Sociale afwijzing is vastgesteld om psychische schade te veroorzaken en is gecategoriseerd als marteling of straf. ”.[Ii]

Kan disfellowshipping of mijden doden? Zeker, het kan doden door te leiden tot moord en zelfmoord. Onlangs leidde een zeer triest voorbeeld tot 3-moorden en een zelfmoord.[Iii]

Wat is het beleid van de organisatie? Zie bijvoorbeeld dit recente studieartikel "Waarom disfellowshipping een liefdevolle bepaling is"[Iv]

Is dit geen geval van doden, hetzij door geestelijk te worden afgesneden, hetzij door fysiek te doden via verwijtbare verantwoordelijkheid? Maar ondanks bewijs van het tegendeel, geloven de Organisatie en veel Getuigen nog steeds dat ze 'een heilige dienst aan God hebben aangeboden' door anderen op zo'n inhumane manier te behandelen!

 'Hoe kunnen we voorkomen dat ons geweten ineffectief wordt?' (Par.4) 'door ijverig de Bijbel te bestuderen, te mediteren over wat er staat en het in ons leven toe te passen, kunnen we ons geweten trainen om gevoeliger te zijn voor Gods denken, en het kan dus als een betrouwbare gids dienen. ”(Par.4)

Dit is in overeenstemming met de gedeeltelijk geciteerde tekst 2 Timothy 3: 16. We moeten absoluut altijd naar Gods woord kijken in plaats van dat van mensen. Als we anderen ons geweten laten dicteren, kan ons geweten niet meer effectief zijn.

Laat Gods wet je trainen (Par 5-9)

“Om van Gods wetten te profiteren, moeten we meer doen dan ze gewoon lezen of er kennis mee maken. We moeten groeien om ze lief te hebben en te respecteren. Gods Woord zegt: "Haat wat slecht is, en heb lief wat goed is." (Amos 5: 15) ”(Par.5).

Een van de beste manieren om te groeien naar liefde en Gods wetten te respecteren, is door ze te beoefenen en te zien hoe ze voor ons welzijn werken en te leren van de voorbeelden van degenen die niet gehoorzamen en hoe het hen problemen oplevert. Het artikel bevestigt dit door te zeggen:

„Denk erover na hoe wij profiteren van het volgen van de Bijbelse wetten over liegen, plannen maken, stelen, seksuele immoraliteit, geweld en spiritisme. (Lees Spreuken 6: 16-19; Openbaring 21: 8) ” (Par.5)

Helaas is dat alles wat het hierover te zeggen heeft.

Maar laten we een aantal van deze wetten kort bekijken.

Hoe zit het met liegen?

 • Wat liegt Google woordenboek definieert het als 'niet de waarheid vertellen'. Een goed voorbeeld zou het volgende zijn: “Sommigen denken misschien dat ze de Bijbel zelf kunnen interpreteren. Jezus heeft de 'getrouwe slaaf' echter aangewezen als het enige kanaal voor het verstrekken van geestelijk voedsel. Sinds 1919 gebruikt de verheerlijkte Jezus Christus die slaaf om zijn volgelingen te helpen Gods eigen boek te begrijpen en zich aan de richtlijnen te houden. Door de instructies in de Bijbel te volgen, bevorderen we reinheid, vrede en eenheid in de gemeente. Ieder van ons doet er goed aan zich af te vragen: 'Ben ik loyaal aan het kanaal dat Jezus vandaag gebruikt?' '(Ws 11 / 2016 p16 para 9).
 • Wat zei het lid van het Besturende Lichaam, Geoffrey Jackson, daarentegen als getuigenis voor de Australische Royal Commission on Child Abuse? Als antwoord op de vraag "En ziet u uzelf als de woordvoerders van Jehovah God op aarde?" het transcript van de commissie[V] en YouTube-video's bevestigen dat hij antwoordde 'Dat lijkt mij nogal aanmatigend te zijn om te zeggen dat wij de enige woordvoerder zijn die God gebruikt. De Schriften laten duidelijk zien dat iemand in harmonie met Gods geest kan handelen door troost en hulp te geven in de gemeenten ''.

Hoe zit het met plannen en stelen?

Een snel overzicht van de rechtszaken met betrekking tot de inbeslagname en verkoop van Menlo Park Kingdom Hall, waarvan links beschikbaar zijn hier), zal volstaan ​​om het pleidooi te stellen voor het plannen en stelen.

Een deel van een korte samenvatting van JWLeaks waar veel van de documenten beschikbaar zijn is: „In 2010 greep de Watchtower Bible and Tract Society of New York de controle over miljoenen dollars aan onroerend goed van de Menlo Park-gemeente van Jehovah's Getuigen, Californië, door het lichaam van ouderlingen met geweld te verwijderen en de gemeente te verspreiden. Door de gemeente geïnvesteerd geld werd ook door vertegenwoordigers van het Wachttorengenootschap van hun bankrekeningen verwijderd. Degenen in de gemeente die hiertegen bezwaar maakten, werden met uitsluiting bedreigd. De congregatieleden die zich daadwerkelijk tegen het schandaal uitspraken, werden later uitgesloten.

Beschuldigingen van corruptie, collusie, bankfraude en een "witwaspraktijken" zijn sindsdien gericht tegen de Watchtower Bible and Tract Society of New York, hun advocaten en hun bankiers, JP Morgan Chase Bank. "

Bovendien zijn de juridische tactieken die door de advocaten van de Watchtower Society worden gebruikt in de bijbehorende rechtszaken niet in overeenstemming met het beeld dat zij projecteren van een christelijke organisatie geleid door God. Het moet worden gelezen om te worden geloofd.

Laat Gods principes je leiden (Par 10-13)

"Het begrijpen van een principe omvat het begrijpen van het denken van de Wetgever en de redenen waarom hij bepaalde wetten gaf." (Par.10)

Deze verklaring is volledig juist. Toch begrijpt de organisatie duidelijk niet 'het denken van de Wetgever en de redenen waarom hij bepaalde wetten gaf. "

Een goed voorbeeld is een onderwerp dat al is gemarkeerd. Die van de behandeling van slachtoffers van seksueel kindermisbruik. De 'schriftuurlijke eis' voor twee getuigen werd benadrukt als een van de redenen waarom onrecht ontstaat wanneer kinderen door kinderen worden beschuldigd van misbruik. Maar is 'twee getuigen' een vereiste in alle gevallen van wangedrag? Een overzicht van Deuteronomium 17: 6 waarin staat: 'Aan de mond van twee getuigen of van drie getuigen moet de stervende ter dood worden gebracht. Hij zal niet ter dood worden gebracht door de mond van één getuige. ”, Laat duidelijk zien dat het was ontworpen om te voorkomen dat de doodstraf wordt uitgevoerd tenzij er zwaar bewijsmateriaal van de fout was. Het proces werd echter in het openbaar uitgevoerd, waardoor andere getuigen de mogelijkheid kregen om naar voren te treden.

In dit verband verdient Deuteronomium 22: 23-27 een onderzoek. Als een verloofde vrouw in de stad werd verkracht en ze niet schreeuwde en dus getuigen kreeg, werd ze ook als schuldig aan onsterfelijkheid beschouwd. Als het echter gebeurde in het veld waar niemand kon horen en getuige kon zijn, werd ze als onschuldig beschouwd als ze had geschreeuwd en de man was veroordeeld. Er kon duidelijk maar één getuige zijn, het slachtoffer van verkrachting zelf. (Zie ook Nummers 5: 11-31).

De conclusie van het onderzoek van schriftuurlijke principes is dat er voorzieningen zijn getroffen voor gevallen waarin er één getuige was, of zelfs maar een vermoeden. Zelfs in deze omstandigheden kan er duidelijk sprake zijn van een oordeel over schuld of onschuld. Waarom? Omdat Jehovah een God van gerechtigheid is. Voor christenen heeft hij principes boven wetten opgesteld, omdat wetten niet elke situatie kunnen dekken, maar principes wel. Het uitgangspunt was dat er altijd recht moest worden gedaan, zowel voor de aanklager als voor de beklaagde, niet gewogen in het voordeel van de beklaagde.

Druk op tot einde looptijd (Par. 14-17)

"De belangrijkste wet voor christenen is de wet van liefde. Jezus zei tegen zijn discipelen: "Hierdoor zullen allen weten dat u mijn discipelen bent - als u liefde onder elkaar hebt." (John 13: 35) "(Par.15).

Inderdaad gaat de hele paragraaf 15 over liefde die door God wordt getoond en onze demonstratie van liefde voor God en zijn zoon. Wijst dit op een verandering van de nadruk van de kant van de organisatie? We kunnen in hoop leven, maar helaas is het onwaarschijnlijk. De gebruikelijke en vaak herhaalde houding is zoals vermeld in w09 9 / 15 pp. 21-25 par. 12:

"Een van de 'fijne werken' die in Gods Woord voor christenen wordt geschetst, is het levensreddende werk van Koninkrijksprediking en het maken van discipelen. ' (Zie ook: w92 7 / 1 p. 29 "De belangrijkste is het Koninkrijksprediking en het maken van discipelen ”).

Paragraaf 16 maakt een goed punt dat, “Naarmate je verder komt in de richting van christelijke volwassenheid, zul je merken dat principes belangrijker voor je worden. Dat komt omdat wetten van toepassing kunnen zijn op een specifieke situatie, terwijl principes veel breder van toepassing zijn. ”

Wat zegt dit over de organisatie, die een overvloed aan regels heeft gegenereerd die op allerlei gebieden moeten worden gevolgd, in plaats van vast te houden aan beginselen? Daarbij heeft het de vrijheid en verantwoordelijkheid van broeders en zusters weggenomen om zelf te denken en hun eigen geweten te trainen. Het roept ook vragen op over hoe volwassen de organisatie is.

Een bijbelgetraind geweten brengt zegeningen (Par 18)

Alles wat we hierboven hebben overwogen, benadrukt het belang van het trainen van ons eigen geweten uit Gods woord en het niet delegeren van de training aan iemand anders of een organisatie. Toegegeven, het kost hard werken, maar uiteindelijk loont het.

Evenals Psalm 119: 97-100 zegt: "Wat heb ik uw wet lief! Ik denk er de hele dag over na. Uw gebod maakt mij wijzer dan mijn vijanden, omdat het voor altijd bij mij is. Ik heb meer inzicht dan al mijn leraren, omdat ik over je herinneringen nadenk. Ik handel met meer begrip dan oudere mannen, omdat ik uw bevelen opvolg. '

Ja, met Gods Heilige Geest en Zijn Woord kunnen we inderdaad meer inzicht hebben dan de zelf-verheven leraren van de Organisatie, en handelen met meer begrip en medeleven dan oudere mannen, precies omdat we Gods bevelen opvolgen in plaats van de ideeën van mannen over wat zijn bevelen zijn zijn. Romeinen 14: 12 herinnert ons eraan "Dus dan zullen we allemaal verantwoording afleggen aan God." Op dat moment is het geen excuus om te zeggen: "Ik gehoorzaamde het Besturende Lichaam" of "Ik gehoorzaamde de Ouderen".

Matthew 7: 20-23 waarschuwt ons:

'Niet iedereen die tegen mij zegt:' Heer, Heer ', zal het koninkrijk der hemelen binnengaan, maar degene die de wil doet van mijn Vader die in de hemelen is, zal dat doen. 22 Velen zullen op die dag tegen mij zeggen: 'Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam demonen uitgeworpen en in uw naam vele krachtige werken verricht?' 23 En toch zal ik hun bekennen: ik heb U nooit gekend! Ga bij mij weg, GIJ werkers van wetteloosheid. "

Laten we ervoor zorgen dat wij degenen zijn tegen wie Jezus zegt: 'Goed gedaan, goede en getrouwe slaaf! Je was trouw over een paar dingen. Ik zal u over veel dingen benoemen. Ga de vreugde van je meester binnen. '”(Matthew 25: 22-23)

___________________________________________________

[I] Bekijk Dubtown - De geheime op - geheime opname van ouderlingen vergadering (You Tube-video van Lego-animatie - Kevin McFree). Een eye-opener! En zeer grappige weergave.

[Ii] https://en.m.wikipedia.org/wiki/Shunning

[Iii] https://nypost.com/2018/02/21/woman-shunned-by-jehovahs-witnesses-kills-entire-family-cops/

[Iv] w15 4 / 15 p. 30

[V] Pagina 9 \ 15937 Transcriptiedag 155.pdf van de ARHCCA-website of the case here http://www.childabuseroyalcommission.gov.au/case-study/636f01a5-50db-4b59-a35e-a24ae07fb0ad/case-study-29,-july-2015,-sydney.aspx

 

 

 

 

Tadua

Artikelen door Tadua.
  10
  0
  Zou dol zijn op je gedachten, geef commentaar.x