Opmerking van de auteur: bij het schrijven van dit artikel zoek ik input van onze gemeenschap. Ik hoop dat anderen hun gedachten en onderzoek over dit belangrijke onderwerp zullen delen, en dat met name de vrouwen op deze site zich vrij zullen voelen om hun standpunt met openhartigheid te delen. Dit artikel is geschreven in de hoop en met het verlangen dat we ons zullen blijven uitbreiden in de vrijheid van de Christus die ons is geschonken door de heilige geest en door zijn geboden te volgen.

"... je verlangen zal naar je man zijn en hij zal je domineren." - Gen. 3: 16 NWT

Toen Jehovah (of Yahweh of Yehowah - jouw voorkeur) de eerste mensen schiep, maakte hij ze naar zijn beeld.

“En God ging verder met het scheppen van de man naar zijn beeld, naar Gods beeld schiep hij hem; mannelijk en vrouwelijk heeft hij ze gemaakt. ”(Genesis 1: 27 NWT)

Om de gedachte te vermijden dat dit alleen betrekking heeft op het mannetje van de soort, inspireerde God Mozes om de verduidelijking toe te voegen: "mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen". Daarom, wanneer het spreekt over God die de mens naar Zijn eigen beeld schept, verwijst het naar de Mens, zoals in beide geslachten. (In het Engels is het woord 'vrouw' afgeleid van 'baarmoeder', of 'een man met een baarmoeder'.) Dus zowel de man als de vrouw zijn Gods kinderen. Toen ze echter zondigden, verloren ze die relatie. Ze werden onterven. Ze verloren de erfenis van het eeuwige leven. Als gevolg hiervan gaan we nu allemaal dood. (Romeinen 5: 12)

Niettemin implementeerde Jehovah, als de allerhoogste liefhebbende Vader, onmiddellijk een oplossing voor dat probleem; een manier om al zijn menselijke kinderen terug in zijn familie te herstellen. Maar dat is een onderwerp voor een andere keer. Voor nu moeten we begrijpen dat de relatie tussen God en de mensheid het best kan worden begrepen als we het beschouwen als een gezinsregeling, niet als een overheidsregeling. Jehovah's zorg bevestigt niet zijn soevereiniteit - een uitdrukking die niet in de Bijbel wordt gevonden - maar redt zijn kinderen.

Als we de vader / kind-relatie in gedachten houden, zal het ons helpen veel problematische bijbelpassages op te lossen.

De reden dat ik al het bovenstaande heb beschreven, is om de basis te leggen voor ons huidige onderwerp, namelijk het begrijpen van de rol van vrouwen in de gemeente. Onze thematekst van Genesis 3: 16 is geen vloek van God, maar slechts een feitelijke verklaring. Zonde gooit het evenwicht tussen natuurlijke menselijke eigenschappen. Mannen worden dominanter dan bedoeld; vrouwen meer behoeftig. Deze onbalans is niet goed voor beide geslachten.

Het misbruik van het vrouwtje door het mannetje is goed gedocumenteerd en duidelijk in elke studie van de geschiedenis. We hoeven de geschiedenis niet eens te bestuderen om dit te bewijzen. Het bewijs omringt ons en doordringt elke menselijke cultuur.

Niettemin is dit geen excuus voor een christen om zich op deze manier te gedragen. De geest van God stelt ons in staat de nieuwe persoonlijkheid aan te trekken; om iets beters te worden. (Efeziërs 4: 23, 24)

Terwijl we in zonde zijn geboren, wees van God, is ons de gelegenheid geboden om terug te keren naar een staat van genade als zijn geadopteerde kinderen. (John 1: 12) We mogen trouwen en eigen gezinnen hebben, maar onze relatie met God maakt ons tot al zijn kinderen. Zo is je vrouw ook je zus; je man is je broer; want we zijn allemaal kinderen van God en als een roepen we liefdevol: “Abba! Vader!"

Daarom zouden we ons nooit zo willen gedragen dat we de relatie die onze broer of zus met Vader heeft, belemmeren.

In de Hof van Eden sprak Jehovah rechtstreeks tot Eva. Hij sprak niet met Adam en vertelde hem de informatie aan zijn vrouw door te geven. Dat is logisch, omdat een vader rechtstreeks met elk van zijn kinderen zal spreken. Nogmaals, we zien hoe alles begrijpen door de lens van een gezin ons helpt om de Schrift beter te begrijpen.

Wat we hier proberen vast te stellen, is de juiste balans tussen de rollen van zowel de man als de vrouw in alle aspecten van het leven. De rollen zijn verschillend. Toch is elk noodzakelijk ten behoeve van de ander. God maakte de man eerst maar erkende dat het niet goed was voor de man om alleen te blijven. Dit geeft duidelijk aan dat de man / vrouwrelatie deel uitmaakte van Gods ontwerp.

Volgens Young's letterlijke vertaling:

„En Jehovah God zegt: 'Niet goed voor de man om alleen te zijn, ik maak hem een ​​helper - als zijn tegenhanger.'” (Genesis 2: 18)

Ik weet dat velen de vertaling van de Nieuwe Wereld bekritiseren, en met enige rechtvaardiging, maar in dit geval houd ik erg van de weergave ervan:

„En Jehovah God zei verder:„ Het is niet goed voor de man om alleen verder te gaan. Ik ga een helper voor hem maken, als een aanvulling op hem. ”” (Genesis 2: 18)

Beide Young's letterlijke vertalingen "Tegenpartij" en de Nieuwe Wereldvertalingen “Complementeren” brengt het idee achter de Hebreeuwse tekst over. Wat betreft de Woordenboek Merriam-Webster, we hebben:

Aanvulling
1 a: iets dat vult, completeert of beter of perfect maakt
1 c: een van twee paren die elkaar aanvullen: COUNTERPART

Seks is op zichzelf niet compleet. Elk voltooit de ander en brengt het geheel tot in de perfectie.

Langzaam, geleidelijk, in een tempo waarvan hij weet dat het het beste is, heeft onze Vader ons voorbereid op de terugkeer naar het gezin. Door dit te doen, met betrekking tot onze relatie met Hem en met elkaar, onthult Hij veel over de manier waarop dingen verondersteld worden te zijn, in tegenstelling tot hoe ze zijn. Maar toch, sprekend op het mannetje van de soort, is onze neiging om terug te dringen tegen de leiding van de geest, net zoals Paulus "tegen de prikkels schopte" (Handelingen 26: 14 NWT)

Dit is duidelijk het geval geweest met mijn vroegere religie.

De degradatie van Deborah

De Inzicht boek van Jehovah's Getuigen erkent dat Deborah een profetes in Israël was, maar erkent haar onderscheidende rol als rechter niet. Het geeft dat onderscheid aan Barak. (Zie it-1 p. 743)
Dit blijft de positie van de organisatie, zoals blijkt uit deze fragmenten uit de 1 van augustus, 2015 Uitkijktoren:

"Wanneer de Bijbel Deborah voor het eerst introduceert, verwijst het naar haar als" een profetes ". Die aanduiding maakt Deborah ongebruikelijk in het Bijbelverslag, maar nauwelijks uniek. Deborah had een andere verantwoordelijkheid. Ze beslechtte ook kennelijk geschillen door Jehovah's antwoord te geven op problemen die zich voordeden. - Rechters 4: 4, 5

Deborah woonde in het bergachtige gebied van Efraïm, tussen de steden Bethel en Ramah. Daar zou ze onder een palmboom zitten en de mensen dienen zoals Jehovah had voorgeschreven. ”(P. 12)

"klaarblijkelijk geschillen beslechten ”? “Dienen de mensen"? Kijk hoe hard de schrijfster werkt om het feit te verbergen dat ze een was rechter van Israël. Lees nu het bijbelverhaal:

“Nu was Deborah, een profetes, de vrouw van Lappidoth het beoordelen van Israël op dat moment. Ze zat onder de palmboom van Deborah tussen Ramah en Bethel in het bergachtige gebied van Efraïm; de Israëlieten zouden daarvoor naar haar toe gaan oordeel. ”(Rechters 4: 4, 5 NWT)

In plaats van Deborah te erkennen als de rechter die ze was, zet het artikel de JW-traditie voort van het toekennen van die rol aan Barak.

"Hij gaf haar de opdracht een sterke man van geloof op te roepen, Rechter Baraken hem opdragen tegen Sisera op te staan. ”(p. 13)

Laten we duidelijk zijn, de Bijbel verwijst nooit naar Barak als een rechter. De organisatie kan eenvoudigweg niet de gedachte verdragen dat een vrouw een rechter over een man zou zijn, en dus veranderen ze het verhaal zodat het past bij hun eigen overtuigingen en vooroordelen.

Nu zouden sommigen kunnen concluderen dat dit een unieke omstandigheid was die nooit zou worden herhaald. Ze zouden kunnen concluderen dat er kennelijk geen goede mannen in Israël waren om het werk van profeteren en oordelen te doen, zodat Jehovah God deed. Deze zouden dus concluderen dat vrouwen geen rol kunnen spelen in het oordelen in de christelijke gemeente. Maar merk op dat zij niet alleen een rechter was, maar ook een profeet.

Dus als Deborah een uniek geval was, zouden we in de christelijke gemeente geen bewijs vinden dat Jehovah vrouwen bleef inspireren tot profetie en dat hij hen in staat stelde om te oordelen.

Vrouwen profeteren in de gemeente

De apostel Petrus citeert van de profeet Joël wanneer hij zegt:

"" En in de laatste dagen ", zegt God," zal ik wat van mijn geest op alle soorten vlees uitstorten, en uw zonen en uw dochters zullen profeteren en uw jonge mannen zullen visioenen zien en uw oude mannen zullen dromen dromen, en zelfs op mijn mannelijke slaven en op mijn vrouwelijke slaven zal ik wat van mijn geest uitstorten in die dagen, en zij zullen profeteren. ”(Handelingen 2: 17, 18)

Dit bleek waar te zijn. Philip had bijvoorbeeld vier maagdelijke dochters die profeteerden. (Handelingen 21: 9)

Omdat onze God ervoor koos zijn geest uit te storten op vrouwen in de christelijke gemeenten die hen tot profeten maakten, zou hij hen ook tot rechters maken?

Vrouwen die oordelen in de gemeente

Er zijn geen rechters in de christelijke gemeente zoals in de tijd van Israël. Israël was een natie met een eigen wetboek, rechterlijke macht en strafsysteem. De christelijke gemeente is onderworpen aan de wetten van het land waar haar leden wonen. Daarom hebben we de raad van de apostel Paulus in Romeinen 13: 1-7 met betrekking tot de superieure autoriteiten.

Niettemin is de gemeente verplicht om met zonde binnen haar gelederen om te gaan. De meeste religies leggen deze autoriteit om zondaars te beoordelen in handen van aangewezen mannen, zoals priesters, bisschoppen en kardinalen. In de organisatie van Jehovah's Getuigen is het oordeel in handen van een commissie van mannelijke ouderlingen die in het geheim bijeenkomt.

We zagen onlangs een schouwspel in Australië toen senior leden van de organisatie van Jehovah's Getuigen, waaronder een lid van het bestuursorgaan, door ambtenaren van de Commissie werden geadviseerd om vrouwen toe te staan ​​deel te nemen aan het gerechtelijke proces waar seksueel misbruik van kinderen in het geding was. Velen in de rechtszaal en in het algemeen waren zowel geschokt als ontzet over de vastberaden weigering van de organisatie om zoveel moeite te doen om deze aanbevelingen aan te nemen. Ze beweerden dat hun positie onveranderlijk was omdat ze de aanwijzingen uit de Bijbel moesten volgen. Maar is dat het geval, of plaatsten zij de tradities van mensen boven de geboden van God?

De enige richting die we van onze Heer hebben met betrekking tot gerechtelijke zaken in de gemeente is te vinden in Matthew 18: 15-17.

“Als je broer tegen je zondigt, ga hem dan zijn fout tussen jou en hem alleen tonen. Als hij naar je luistert, heb je je broer teruggewonnen. Maar als hij niet luistert, neem dan nog een of twee mee, zodat aan de mond van twee of drie getuigen elk woord kan worden bevestigd. Als hij weigert naar hen te luisteren, vertel het dan aan de vergadering. Als hij weigert de vergadering ook te horen, laat hem dan tot u zijn als heiden of een belastingontvanger. ”(Matthew 18: 15-17 WEB [World English Bible])

De Heer verdeelt dit in drie fasen. Het gebruik van "broer" in vers 15 vereist niet dat we dit beschouwen als exclusief van toepassing op mannen. Wat Jezus zegt is dat als je medechristen, mannelijk of vrouwelijk, tegen je zondigt, je het privé zou moeten bespreken met het oog op het terugwinnen van de zondaar. Twee vrouwen kunnen bijvoorbeeld bij de eerste stap worden betrokken. Als dat niet lukt, kan ze er nog een of twee meenemen, zodat de zondaar aan de mond van twee of drie terug naar gerechtigheid kan worden geleid. Als dat echter niet lukt, is de laatste stap om de zondaar, man of vrouw, voor de hele gemeente te brengen.

Jehovah's Getuigen herinterpreteren dit als het lichaam van ouderlingen. Maar als we kijken naar het oorspronkelijke woord dat Jezus gebruikte, zien we dat een dergelijke interpretatie geen grondslag heeft in het Grieks. Het woord is ekklesia.

Strong's Concordance geeft ons deze definitie:

Definitie: Een vergadering, een (religieuze) gemeente.
Gebruik: een vergadering, gemeente, kerk; de kerk, het hele lichaam van christelijke gelovigen.

ekklesia verwijst nooit naar een heersende raadsman in de gemeente, noch sluit het de helft van de gemeente uit op basis van geslacht. Het woord betekent degenen die zijn uitgeroepen, en zowel mannelijke als vrouwelijke worden opgeroepen om het lichaam van Christus te vormen, de gehele vergadering of gemeente van christelijke gelovigen.

Dus waar Jezus in deze derde en laatste stap om vraagt, is waar we in moderne termen naar kunnen verwijzen als "een interventie". De hele gemeente van gewijde gelovigen, zowel mannelijke als vrouwelijke, moet gaan zitten, naar het bewijs luisteren en dan de zondaar aansporen zich te bekeren. Ze zouden hun medegelovigen gezamenlijk beoordelen en elke actie ondernemen die ze collectief geschikt achten.

Gelooft u dat seksuele misbruikers van kinderen een veilige haven in de organisatie zouden hebben gevonden als Jehovah's Getuigen de raad van Christus naar de letter hadden opgevolgd? Bovendien zouden ze gemotiveerd zijn geweest om de woorden van Paulus in Romeinen 13: 1-7 te volgen, en ze zouden de misdaad bij de autoriteiten hebben gemeld. Er zou geen sprake zijn van seksueel misbruik van kinderen door de organisatie, zoals nu het geval is.

Een vrouwelijke apostel?

Het woord 'apostel' komt van het Griekse woord apostolos, welke volgens De concordantie van Strong betekent: "de boodschapper, een gezonden op een missie, een apostel, gezant, afgevaardigde, een in opdracht van een ander om hem op een of andere manier te vertegenwoordigen, in het bijzonder een man die door Jezus Christus zelf is uitgezonden om het evangelie te prediken."

In Romeinen 16: 7 zendt Paulus zijn groeten aan Andronicus en Junia die uitstekend zijn onder de apostelen. Nu is Junia in het Grieks de naam van een vrouw. Het is afgeleid van de naam van de heidense godin Juno tot wie vrouwen baden om hen te helpen tijdens de bevalling. De NWT vervangt "Junias", een verzonnen naam die nergens in de klassieke Griekse literatuur voorkomt. Junia daarentegen is gebruikelijk in dergelijke geschriften en altijd verwijst naar een vrouw.

Om eerlijk te zijn voor de vertalers van de NWT, wordt deze literaire geslachtsverandering uitgevoerd door de meeste bijbelvertalers. Waarom? Men moet ervan uitgaan dat mannelijke vooringenomenheid in het spel is. Mannelijke kerkleiders kunnen het idee van een vrouwelijke apostel gewoon niet verdragen.

Maar als we objectief naar de betekenis van het woord kijken, beschrijft het dan niet wat we vandaag een zendeling zouden noemen? En hebben we geen vrouwelijke zendelingen? Dus wat is het probleem?

We hebben bewijs dat vrouwen als profeten in Israël dienden. Naast Deborah hebben we Miriam, Huldah en Anna (Exodus 15: 20; 2 Kings 22: 14; Judges 4: 4, 5; Luke 2: 36). We hebben in de eerste eeuw ook vrouwen als profeten in de christelijke gemeente zien optreden. We hebben zowel in de Israëlitische als in de christelijke tijd bewijs gezien dat vrouwen in een gerechtelijke functie dienen. En nu is er bewijs dat op een vrouwelijke apostel wijst. Waarom zou dit een probleem veroorzaken voor de mannen in de christelijke gemeente?

Een kerkelijke hiërarchie

Misschien heeft het te maken met de neiging die we hebben om te proberen gezaghebbende hiërarchieën binnen een menselijke organisatie of regeling te vestigen. Misschien zien mannen deze dingen als een inbreuk op het gezag van de man. Misschien zien zij de woorden van Paulus aan de Korinthiërs en de Efeziërs als een aanwijzing voor een hiërarchische ordening van het gezag van de gemeente.

Paulus schreef:

“En God heeft de respectieve in de gemeente toegewezen: ten eerste, apostelen; ten tweede, profeten; ten derde, leraren; dan werkt krachtig; dan geschenken van genezingen; nuttige diensten; mogelijkheden om te sturen; verschillende tongen. ”(1 Corinthians 12: 28)

"En hij gaf sommigen als apostelen, sommigen als profeten, sommige als evangelisatoren, sommige als herders en leraren, ”(Ephesians 4: 11)

Dit creëert een aanzienlijk probleem voor diegenen die een dergelijk standpunt zouden innemen. Het bewijs dat vrouwelijke profeten in de gemeente van de eerste eeuw bestonden, staat buiten kijf, zoals we hebben gezien uit enkele van de reeds geciteerde teksten. Toch plaatst Paulus in beide verzen profeten vlak na apostelen maar vóór leraren en herders. Bovendien hebben we zojuist bewijs gezien van een vrouwelijke apostel. Als we deze verzen nemen om een ​​soort autoriteitshiërarchie te impliceren, dan kunnen vrouwen bovenaan bij mannen staan.

Dit is een goed voorbeeld van hoe vaak we in de problemen kunnen komen als we de Schrift benaderen met een vooraf bepaald begrip of op basis van een onbetwist uitgangspunt. In dit geval is het uitgangspunt dat een vorm van autoriteitshiërarchie in de christelijke gemeente moet bestaan ​​om te kunnen werken. Het bestaat zeker in vrijwel elke christelijke denominatie op aarde. Maar gezien het akelige record van al dergelijke groepen, zouden we misschien de hele premisse van een gezagsstructuur in twijfel moeten trekken.

In mijn geval ben ik uit de eerste hand getuige geweest van de vreselijke misstanden die het gevolg zijn van de gezagsstructuur die in deze afbeelding wordt weergegeven:

Het Besturende Lichaam leidt de afdelingscomités, die de reizende opzieners leiden, die de oudsten leiden, die de verkondigers leiden. Op elk niveau is er onrecht en lijden. Waarom? Omdat 'de mens de mens domineert tot zijn letsel'. (Prediker 8: 9)

Ik zeg niet dat alle oudsten slecht zijn. In feite kende ik er in mijn tijd nogal wat die heel hard streefden om goede christenen te zijn. Maar toch, als de regeling niet van God is, komen goede bedoelingen niet neer op een heuvel met bonen.

Laten we alle vooroordelen opgeven en deze twee passages met een open geest bekijken.

Paulus spreekt tot de Efeziërs

We beginnen met de context van Efeziërs. Ik ga beginnen met de Nieuwe Wereld Vertaling, en dan zullen we overschakelen naar een andere versie om redenen die snel duidelijk zullen worden.

“Daarom roep ik, de gevangene in de Heer, u op waardig te wandelen naar de roeping waarmee u werd geroepen, met alle nederigheid en zachtaardigheid, met geduld, elkaar liefdevol verdragen, ernstig pogend de eenheid van de geest in de verenigende band van vrede. Er is één lichaam en één geest, precies zoals u werd geroepen tot de enige hoop op uw roeping; één Heer, één geloof, één doop; één God en Vader van allen, die over en door alles en in allen is. ”(Eph 4: 1-6)

Er is hier geen bewijs van enige vorm van hiërarchie van autoriteit binnen de christelijke gemeente. Er is slechts één lichaam en één geest. Allen die geroepen zijn om deel uit te maken van dat lichaam, streven naar een eenheid van de geest. Niettemin, zoals een lichaam verschillende leden heeft, doet het lichaam van Christus dat ook. Hij zegt verder:

“Nu werd onverdiende goedheid aan ieder van ons gegeven in overeenstemming met hoe de Christus de gratis gave afmeten. Want er staat: „Toen hij opsteeg, droeg hij gevangenen weg; hij gaf geschenken in mannen. ”” (Efeziërs 4: 7, 8)

Het is op dit punt dat we het zullen verlaten Nieuwe Wereld Vertaling vanwege vooringenomenheid. De vertaler misleidt ons met de uitdrukking "geschenken in mannen". Dit leidt ons tot de conclusie dat sommige mannen speciaal zijn, omdat ze ons door de Heer zijn geschonken.

Kijkend naar de interlineaire hebben we:

'Geschenken aan mannen' is de juiste vertaling, niet 'geschenken in mannen' zoals de NWT het weergeeft. Van de 29 verschillende versies die beschikbaar zijn om te bekijken op BibleHub.com, geeft geen enkele versie het vers weer zoals de Nieuwe Wereld Vertaling.

Maar er is meer. Als we op zoek zijn naar een goed begrip van wat Paulus zegt, moeten we er rekening mee houden dat het woord dat hij gebruikt voor 'mannen' is Anthropos en niet Aner.

Anthropos verwijst naar zowel mannelijk als vrouwelijk. Het is een generieke term. 'Mens' zou een goede weergave zijn, omdat het sekseneutraal is. Als Paul had gebruikt Aner, hij zou specifiek naar de man hebben verwezen.

Paulus zegt dat de gaven die hij op het punt staat te vermelden zowel aan de mannelijke als de vrouwelijke leden van het lichaam van Christus zijn gegeven. Geen van deze geschenken is exclusief voor het ene geslacht boven het andere. Geen van deze geschenken wordt exclusief aan de mannelijke leden van de gemeente gegeven.

Zo geeft de NIV het aan:

"Daarom staat er:" Toen hij opsteeg, nam hij vele gevangenen en gaf geschenken aan zijn volk. "" (Efeziërs 5: 8 NIV)

In vers 11 beschrijft hij deze geschenken:

„Hij gaf sommigen om apostel te zijn; en sommigen profeten; en sommigen, evangelisten; en sommigen, herders en leraren; 12 voor het vervolmaken van de heiligen, tot het werk van dienen, tot de opbouw van het lichaam van Christus; 13 totdat we allemaal de eenheid van het geloof en de kennis van de Zoon van God bereiken, voor een volwassen man, tot de maat van de gestalte van de volheid van Christus; 14 dat we niet langer kinderen mogen zijn, heen en weer geslingerd en rondgedragen met elke wind van leer, door bedrog van mensen, in sluwheid, naar de listen van dwaling; 15 maar als we de waarheid in liefde spreken, kunnen we in alles in hem opgroeien, die het hoofd is, Christus; 16 van wie het hele lichaam, passend gemaakt en gebreid door dat wat elk gewricht levert, volgens de werking in maat van elk individueel onderdeel, het lichaam doet toenemen naar de opbouw van zichzelf in liefde. ”(Efeziërs 4: 11-16 WEB [World English Bible])

Ons lichaam bestaat uit vele leden, elk met zijn eigen functie. Toch is er maar één hoofd dat alle dingen aanstuurt. In de christelijke gemeente is er slechts één leider, de Christus. Wij zijn allemaal leden die bijdragen aan het voordeel van alle verliefde anderen.

Paulus spreekt tot de Korinthiërs

Niettemin kunnen sommigen bezwaar maken tegen deze redenering die suggereert dat er in de woorden van Paulus aan de Korinthiërs een expliciete hiërarchie is.

“Nu ben je het lichaam van Christus, en ieder van jullie maakt er deel van uit. 28En God heeft in de kerk geplaatst eerst van alle apostelen, tweede profeten, derde leraren, dan wonderen, dan gaven van genezing, van helpen, van leiding en van verschillende soorten tongen. 29Zijn alle apostelen? Zijn alle profeten? Zijn alle leraren? Werken alle wonderen? 30Hebben allen gaven van genezing? Spreken allen in tongen? Interpreteren ze allemaal? 31Verlang nu gretig naar de grotere geschenken. En toch zal ik je de meest uitstekende manier laten zien. ”(1 Corinthians 12: 28-31 NIV)

Maar zelfs een informeel onderzoek van deze verzen onthult dat deze geschenken van de geest geen geschenken van autoriteit zijn, maar geschenken voor dienstbetoon, voor het dienen aan de Heiligen. Degenen die wonderen verrichten, hebben niet de leiding over degenen die genezen, en degenen die genezen hebben geen autoriteit over degenen die helpen. Integendeel, de grotere geschenken zijn die die de grotere service bieden.

Hoe prachtig illustreert Paulus de manier waarop de gemeente zou moeten zijn, en wat een contrast dit is met de manier waarop de dingen in de wereld zijn, en trouwens, in de meeste religies die de christelijke norm claimen.

"Integendeel, die delen van het lichaam die zwakker lijken te zijn, zijn onmisbaar, 23en de delen die volgens ons minder eervol zijn, behandelen we met speciale eer. En de delen die niet representatief zijn, worden met speciale bescheidenheid behandeld, 24terwijl onze presenteerbare onderdelen geen speciale behandeling behoeven. Maar God heeft het lichaam in elkaar gezet, door grotere eer te geven aan de delen waar het ontbrak, 25zodat er geen verdeeldheid in het lichaam zou moeten zijn, maar dat zijn delen dezelfde zorg voor elkaar moeten hebben. 26Als een deel lijdt, lijdt elk deel eraan; als een deel wordt geëerd, verheugt elk deel zich ermee. ”(1 Corinthians 12: 22-26 NIV)

De delen van het lichaam die "zwakker lijken te zijn, zijn onmisbaar". Dit geldt zeker voor onze zussen. Peter adviseert:

“Jullie mannen, blijf op dezelfde manier bij hen wonen volgens kennis en wijs hun eer toe aan een zwakker vat, het vrouwelijke, want jullie zijn ook erfgenamen met hen van de onverdiende gunst van het leven, zodat je gebeden niet worden belemmerd. ”(1 Peter 3: 7 NWT)

Als we niet de gepaste eer tonen aan "het zwakkere vat, het vrouwelijke vat", dan onze gebeden zullen gehinderd worden. Als we onze zusters een door God gegeven aanbidingsrecht ontnemen, onteren we hen en onze gebeden zullen gehinderd worden.

Als Paul in 1 Corinthians 12: 31 zegt dat we naar de grotere geschenken moeten streven, bedoelt hij dan dat als je de gave hebt om te helpen, je moet streven naar de gave van wonderen, of als je de gave van genezing hebt, je moet streven naar de gave van profetie? Heeft begrip van wat hij bedoelt iets te maken te hebben met onze discussie over de rol van vrouwen in Gods regeling?

Laten we eens kijken.

Nogmaals, we moeten naar de context kijken, maar voordat we dat doen, moeten we bedenken dat de hoofdstuk- en versindelingen in alle Bijbelvertalingen niet bestonden toen die woorden oorspronkelijk werden geschreven. Laten we dus de context lezen en ons realiseren dat een hoofdstukonderbreking niet betekent dat er een gedachteonderbreking of een verandering van onderwerp is. In feite leidt de gedachte aan vers 31 in dit geval rechtstreeks naar hoofdstuk 13 vers 1.

Paulus begint met het vergelijken van de gaven waarnaar hij zojuist heeft verwezen met liefde en laat zien dat ze niets zijn zonder.

“Als ik spreek in de tongen van mensen of van engelen, maar geen liefde heb, ben ik slechts een daverende gong of een rinkelende cimbaal. 2Als ik de gave van profetie heb en alle mysteries en alle kennis kan doorgronden, en als ik een geloof heb dat bergen kan verzetten, maar geen liefde heb, ben ik niets. 3Als ik alles wat ik bezit aan de armen geef en mijn lichaam overgeeft aan ontberingen waarop ik kan opscheppen, maar geen liefde heb, win ik niets. ”(1 Corinthians 13: 1-3 NIV)

Dan geeft hij ons een prachtig beknopte definitie van liefde - de liefde van God.

"Liefde is geduldig liefde is aardig. Het is niet jaloers, het opschept niet, het is niet trots. 5Het onteert anderen niet, het is niet zelfzuchtig, het is niet snel boos, het registreert geen fouten. 6Liefde verheugt zich niet in het kwaad, maar verheugt zich over de waarheid. 7Het beschermt altijd, vertrouwt altijd, hoopt altijd, volhardt altijd. 8Liefde faalt nooit ... ”(1 Corinthians 13: 4-8 NIV)

Duits in onze discussie is dat liefde "doet anderen niet onteren”. Het wegnemen van een geschenk van een medechristen of het beperken van zijn of haar dienst aan God is een grote schande.

Paul sluit af door te laten zien dat alle geschenken tijdelijk zijn en zullen worden afgeschaft, maar dat ons veel beter wacht.

"12Voor nu zien we alleen een weerspiegeling als in een spiegel; dan zullen we van aangezicht tot aangezicht zien. Nu weet ik het gedeeltelijk; dan zal ik het volledig weten, net zoals ik volledig bekend ben. ”(1 Corinthians 13: 12 NIV)

De afleiding van dit alles is blijkbaar dat het streven naar de grotere geschenken door liefde nu niet leidt tot bekendheid. Streven naar de grotere gaven gaat over het streven om een ​​betere dienstverlening aan anderen te zijn, om beter te dienen in de behoeften van zowel het individu als het hele lichaam van Christus.

Wat liefde ons geeft, is meer grip op het grootste geschenk dat een mens, man of vrouw ooit wordt geboden: regeren met Christus in het Koninkrijk der hemelen. Welke betere vorm van dienstverlening aan de menselijke familie zou er kunnen zijn?

Drie controversiële passages

Alles goed en wel, zou je kunnen zeggen, maar we willen toch niet te ver gaan? Heeft God immers niet precies uitgelegd wat de rol van vrouwen is binnen de christelijke gemeente in passages als 1 Corinthians 14: 33-35 en 1 Timothy 2: 11-15? Dan is er 1 Corinthians 11: 3 dat spreekt van hoofdschap. Hoe zorgen we ervoor dat we de wet van God niet buigen door plaats te maken voor populaire cultuur en gewoonten met betrekking tot de rol van vrouwen?

Deze passages lijken vrouwen zeker een zeer onderdanige rol te geven. Ze lazen:

"Zoals in alle gemeenten der heiligen, 34 laat de vrouwen zwijgen in de gemeenten, voor het is voor hen niet toegestaan ​​om te spreken. Laat ze liever onderworpen zijn, zoals de wet ook zegt. 35 Als ze iets willen leren, laat ze hun man dan thuis vragen het is schandelijk voor een vrouw om in de gemeente te spreken. ”(1 Corinthians 14: 33-35 NWT)

"Laat een vrouw in stilte leren met volledige onderdanigheid. 12 Ik sta een vrouw niet toe om les te geven of om gezag uit te oefenen over een man, maar zij moet zwijgen. 13 Want Adam werd eerst gevormd, daarna Eva. 14 Adam werd ook niet bedrogen, maar de vrouw werd grondig bedrogen en werd een overtreder. 15 Ze zal echter veilig worden gehouden door de vruchtbaarheid, op voorwaarde dat ze blijft in geloof en liefde en heiligheid samen met een gezonde geest. ”(1 Timothy 2: 11-15 NWT)

'Maar ik wil dat u weet dat het hoofd van elke man de Christus is; op zijn beurt is het hoofd van een vrouw de man; op zijn beurt is het hoofd van Christus God. ”(1 Corinthians 11: 3 NWT)

Voordat we in deze verzen kunnen ingaan, moeten we een regel herhalen die we allemaal zijn gaan accepteren in ons Bijbelonderzoek: Het Woord van God spreekt zichzelf niet tegen. Daarom moeten we, wanneer er een duidelijke tegenstrijdigheid is, dieper kijken.

Het is duidelijk dat hier zo'n duidelijke tegenstelling bestaat, want we hebben duidelijk bewijs gezien dat vrouwen in zowel de Israëlische als de christelijke tijdperken als rechters konden optreden en dat ze door de Heilige Geest werden geïnspireerd om te profeteren. Laten we daarom proberen de schijnbare tegenstrijdigheid in de woorden van Paulus op te lossen.

Paul beantwoordt een brief

We beginnen met de context van de eerste brief aan de Korinthiërs te bekijken. Wat heeft Paulus ertoe aangezet deze brief te schrijven?

Het was hem opgevallen bij Chloe's mensen (1 Co 1: 11) dat er ernstige problemen waren in de Corinthische gemeente. Er was een berucht geval van grove seksuele immoraliteit dat niet werd behandeld. (1 Co 5: 1, 2) Er waren ruzies en broers namen elkaar voor de rechter. (1 Co 1: 11; 6: 1-8) Hij merkte dat het gevaar bestond dat de stewards van de gemeente zichzelf als verheven over de rest zouden zien. (1 Co 4: 1, 2, 8, 14) Het leek erop dat ze verder gingen dan de geschreven dingen en opschepperig werden. (1 Co 4: 6, 7)

Na hen over die kwesties te hebben geadviseerd, verklaart hij halverwege de brief: "Nu over de dingen waarover u schreef ..." (1 Corinthians 7: 1)

Vanaf dit moment beantwoordt hij vragen of zorgen die ze hem in hun brief hebben gesteld.

Het is duidelijk dat de broeders en zusters in Korinthe hun perspectief hadden verloren met betrekking tot het relatieve belang van de geschenken die hun door de heilige geest waren geschonken. Dientengevolge probeerden velen tegelijkertijd te spreken en er was verwarring bij hun bijeenkomsten; er heerste een chaotische sfeer die eigenlijk zou kunnen dienen om potentiële bekeerlingen weg te jagen. (1 Co 14: 23) Paul laat zien dat hoewel er veel geschenken zijn, er maar één geest is die ze allemaal verenigt. (1 Co 12: 1-11) en dat, net als een menselijk lichaam, zelfs het meest onbeduidende lid zeer wordt gewaardeerd. (1 Co 12: 12-26) Hij besteedt heel hoofdstuk 13 om hen te laten zien dat hun gewaardeerde geschenken niets zijn in vergelijking met de kwaliteit die ze allemaal moeten bezitten: liefde! Inderdaad, als dat in de gemeente overvloedig zou zijn, zouden al hun problemen verdwijnen.

Nadat hij dat heeft vastgesteld, laat Paulus zien dat van alle gaven de voorkeur moet worden gegeven aan profeteren omdat dit de gemeente opbouwt. (1 Co 14: 1, 5)

“Volg liefde en verlang oprecht naar geestelijke gaven, maar vooral om te profeteren….5Nu wil ik dat jullie allemaal met andere talen spreken, maar eerder dat je zou profeteren. Want hij is groter die profeteert dan hij die met andere talen spreekt, tenzij hij interpreteert, opdat de vergadering kan worden opgebouwd. (1 Corinthians 14: 1, 5 WEB)

Paulus zegt dat hij vooral verlangt dat de Korinthiërs profeteren. Vrouwen in de eerste eeuw profeteerden. Gegeven dat, hoe zou Paulus in deze zelfde context - zelfs binnen ditzelfde hoofdstuk - kunnen zeggen dat vrouwen niet mogen spreken en dat het schandelijk is voor een vrouw om te spreken (ergo, profetie) in de gemeente?

Het probleem van interpunctie

In klassieke Griekse geschriften uit de eerste eeuw zijn er geen hoofdletters, geen alinea-scheidingen, geen leestekens, noch hoofdstuk- en versnummers. Al deze elementen zijn veel later toegevoegd. Het is aan de vertaler om te beslissen waar hij denkt dat ze moeten gaan om de betekenis over te dragen aan een moderne lezer. Laten we met dat in gedachten opnieuw naar de controversiële verzen kijken, maar zonder de interpunctie die door de vertaler is toegevoegd.

"Want God is een God niet van wanorde maar van vrede, zoals in alle gemeenten van de heiligen de vrouwen laten zwijgen in de gemeenten, want het is niet toegestaan ​​voor hen om te spreken, laat hen zich ook onderwerpen als de wet" ( 1 Corinthians 14: 33, 34)

Het is nogal moeilijk om te lezen, toch? De taak voor de Bijbelvertaler is formidabel. Hij moet beslissen waar hij de interpunctie plaatst, maar door dit te doen, kan hij ongewild de betekenis van de woorden van de schrijver veranderen. Bijvoorbeeld:

Wereld Engelse Bijbel
want God is geen God van verwarring, maar van vrede. Zoals in alle samenkomsten van de heiligen, laat uw vrouwen zwijgen in de samenkomsten, want het is hun niet toegestaan ​​te spreken; maar laat ze zich onderwerpen, zoals de wet ook zegt.

Young's letterlijke vertaling
want God is geen God van tumult, maar van vrede, zoals in alle samenkomsten van de heiligen. Uw vrouwen in de vergaderingen laten hen zwijgen, want het is hun niet toegestaan ​​te spreken, maar onderworpen te zijn, zoals ook de wet zegt;

Zoals u kunt zien, de Wereld Engelse Bijbel geeft de betekenis aan dat het in alle gemeenten gebruikelijk was om te zwijgen; terwijl Young's letterlijke vertaling vertelt ons dat de gemeenschappelijke sfeer in de gemeenten er een was van vrede, niet van tumult. Twee zeer verschillende betekenissen op basis van de plaatsing van een enkele komma! Als u de meer dan twee dozijn versies scant die beschikbaar zijn op BibleHub.com, zult u zien dat vertalers min of meer 50-50 zijn verdeeld over waar de komma moet worden geplaatst.

Welke plaatsing geeft de voorkeur aan het principe van schriftuurlijke harmonie?

Maar er is meer.

Komma's en punten zijn niet alleen afwezig in het klassiek Grieks, maar ook aanhalingstekens. De vraag rijst, wat als Paulus iets citeert uit de Corinthische brief die hij beantwoordt?

Elders citeert Paul rechtstreeks of verwijst hij duidelijk naar woorden en gedachten die hem in hun brief zijn geuit. In deze gevallen zijn de meeste vertalers geschikt om aanhalingstekens in te voegen. Bijvoorbeeld:

Nu voor de zaken waarover u schreef: "Het is goed voor een man om geen seksuele relaties met een vrouw te hebben." (1 Corinthians 7: 1 NIV)

Nu over voedsel dat aan afgoden wordt geofferd: we weten dat 'we allemaal kennis bezitten'. Maar kennis opgeblazen terwijl liefde zich opbouwt. (1 Corinthians 8: 1 NIV)

Als Christus nu wordt uitgeroepen als opgewekt uit de dood, hoe kunnen sommigen van u dan zeggen: "Er is geen opstanding van de doden"? (1 Corinthians 15: 14 HCSB)

Seksuele relaties ontkennen? De opstanding van de doden ontkennen ?! Het lijkt erop dat de Korinthiërs nogal vreemde ideeën hadden, nietwaar?

Ontkenden ze een vrouw ook haar recht om in de gemeente te spreken?

Ondersteuning van het idee dat Paulus in de verzen 34 en 35 citeert uit de brief van de Korinthiërs aan hem, is zijn gebruik van het Griekse disjunctieve deelwoord eta (ἤ) tweemaal in vers 36, wat 'of, dan' kan betekenen, maar ook wordt gebruikt als een spottend contrast met wat eerder is gezegd. Het is de Griekse manier om een ​​sarcastisch "So!" Of "Echt?" Te zeggen - het idee overbrengen dat men het niet helemaal eens is met wat iemand anders zegt. Overweeg ter vergelijking deze twee verzen geschreven aan dezelfde Corinthiërs die ook beginnen met eta:

“Of zijn het alleen Barnabas en ik die niet het recht hebben af ​​te zien van werken voor de kost?” (1 Corinthians 9: 6 NWT)

'Of' zetten we Jehovah aan tot jaloezie '? We zijn niet sterker dan hij, toch? ”(1 Corinthians 10: 22 NWT)

Pauls toon is hier belachelijk, zelfs spotend. Hij probeert hen de dwaasheid van hun redenering te tonen, dus begint hij zijn gedachte met eta.

De NWT levert geen vertaling voor de eerste eta in vers 36 en geeft de tweede eenvoudig weer als “of”.

“Als ze iets willen leren, laat ze hun man thuis dan vragen, want het is schandelijk voor een vrouw om in de gemeente te spreken. Was het van jou dat het woord van God ontstond, of reikte het alleen zo ver als jij? ”(1 Corinthians 14: 35, 36 NWT)

De oude versie van King James luidt daarentegen:

“En als ze iets willen leren, laat ze hun man thuis dan vragen: want het is een schande voor vrouwen om in de kerk te spreken. 36Wat? kwam het woord van God uit je? of kwam het alleen tot u? ”(1 Corinthians 14: 35, 36 KJV)

Nog één ding: de uitdrukking "zoals de wet zegt" komt vreemd uit een heidense gemeente. Naar welke wet verwijzen zij? De wet van Mozes verbood vrouwen niet om zich uit te spreken in de gemeente. Was dit een joods element in de Corinthische gemeente dat verwijst naar de toenmalige mondelinge wet. (Jezus demonstreerde vaak de repressieve aard van de mondelinge wet, waarvan het hoofddoel was om een ​​paar mannen meer macht te geven dan de rest. Getuigen gebruiken hun mondelinge wet op vrijwel dezelfde manier en voor hetzelfde doel.) Of waren de heidenen die dit idee hadden, de wet van Mozes verkeerd citeren op basis van hun beperkte begrip van alle joodse dingen. We kunnen het niet weten, maar wat we wel weten is dat nergens in de Mozaïsche wet een dergelijke bepaling bestaat.

In overeenstemming met de woorden van Paulus elders in deze brief - om nog maar te zwijgen over zijn andere geschriften - en door de Griekse grammatica en syntaxis in acht te nemen en het feit dat hij vragen behandelt die ze eerder hebben gesteld, kunnen we dit op een frasologische manier weergeven:

"U zegt:" Vrouwen moeten zwijgen in de gemeenten. Dat ze niet mogen spreken, maar onderworpen moeten zijn zoals de wet volgens jou zegt. Dat als ze iets willen leren, ze hun man gewoon moeten vragen wanneer ze thuiskomen, omdat het schandelijk is voor een vrouw om tijdens een vergadering te spreken. ”Echt waar? Dus, de wet van God is afkomstig van jou, nietwaar? Het is maar zover gekomen als jij, niet? Laat me je vertellen dat als iemand denkt dat hij speciaal is, een profeet of iemand die begaafd is met de geest, hij zich beter kan realiseren dat wat ik je schrijf van de Heer zelf komt! Als u dit feit wilt negeren, wordt u genegeerd! Broeders, alsjeblieft, blijf streven naar profetie en voor alle duidelijkheid, ik verbied je ook niet om in tongen te spreken. Zorg ervoor dat alles op een fatsoenlijke en ordelijke manier wordt gedaan. '

Met dit begrip wordt de schriftuurlijke harmonie hersteld en blijft de juiste rol van vrouwen, lang door Jehovah gevestigd, behouden.

De situatie in Efeze

De tweede tekst die aanzienlijke controverse veroorzaakt, is die van 1 Timothy 2: 11-15:

“Laat een vrouw in stilte leren met volledige onderdanigheid. 12 Ik sta niet toe dat een vrouw onderwijst of autoriteit uitoefent over een man, maar zij moet zwijgen. 13 Want Adam werd eerst gevormd, daarna Eva. 14 Adam werd ook niet bedrogen, maar de vrouw werd grondig bedrogen en werd een overtreder. 15 Ze zal echter veilig worden gehouden door de vruchtbaarheid, op voorwaarde dat ze blijft in geloof en liefde en heiligheid samen met een gezonde geest. ”(1 Timothy 2: 11-15 NWT)

De woorden van Paulus tegen Timotheüs zorgen voor een heel vreemde lezing als je ze geïsoleerd bekijkt. De opmerking over de vruchtbaarheid roept bijvoorbeeld enkele interessante vragen op. Suggereert Paul dat onvruchtbare vrouwen niet veilig kunnen worden gehouden? Zijn zij die hun maagdelijkheid behouden zodat zij de Heer vollediger kunnen dienen, zoals Paulus zelf bij 1 Corinthians 7 heeft aanbevolen: 9, nu onbeschermd omdat hij geen kinderen heeft? En hoe beschermt het krijgen van kinderen een vrouw? Wat is verder met de verwijzing naar Adam en Eva? Wat heeft dat hier met iets te maken?

Soms is de tekstuele context niet voldoende. Op dergelijke momenten moeten we kijken naar de historische en culturele context. Toen Paulus deze brief schreef, was Timotheüs naar Efeze gestuurd om de gemeente daar te helpen. Paulus instrueert hem om “commando sommigen niet om verschillende doctrine te onderwijzen, noch om aandacht te besteden aan valse verhalen en genealogieën. ”(1 Timothy 1: 3, 4) De“ zekere ”in kwestie zijn niet geïdentificeerd. Als we dit lezen, kunnen we normaal gesproken aannemen dat het mannen zijn. Desalniettemin kunnen we uit zijn woorden gerust aannemen dat de betrokken personen 'wetsleraren wilden worden, maar de dingen die ze zeiden of de dingen waar ze zo sterk op stonden niet begrepen.' (1 Ti 1: 7)

Timothy is nog jong en enigszins ziekelijk, zo lijkt het. (1 Ti 4: 12; 5: 23) Sommigen probeerden blijkbaar deze eigenschappen te benutten om de overhand te krijgen in de gemeente.

Iets anders dat opmerkelijk is aan deze brief is de nadruk op kwesties waarbij vrouwen betrokken zijn. Er is veel meer richting voor vrouwen in deze brief dan in een van de andere geschriften van Paulus. Ze krijgen advies over geschikte kledingstijlen (1 Ti 2: 9, 10); over correct gedrag (1 Ti 3: 11); over roddel en nietsdoen (1 Ti 5: 13). Timothy wordt geïnstrueerd over de juiste manier om vrouwen te behandelen, zowel jong als oud (1 Ti 5: 2) en over een eerlijke behandeling van weduwen (1 Ti 5: 3-16). Hij wordt ook specifiek gewaarschuwd om "oneerbiedige valse verhalen af ​​te wijzen, zoals die verteld worden door oude vrouwen." (1 Ti 4: 7)

Waarom al deze nadruk op vrouwen, en waarom de specifieke waarschuwing om valse verhalen van oude vrouwen te verwerpen? Om te helpen antwoorden dat we de cultuur van Efeze op dat moment moeten overwegen. U zult zich herinneren wat er gebeurde toen Paulus voor het eerst predikte in Efeze. Er was een groot protest van de zilversmeden die geld verdienden met het fabriceren van heiligdommen tot Artemis (aka, Diana), de multi-breasted godin van de Efeziërs. (Handelingen 19: 23-34)

Rond de aanbidding van Diana was een cultus opgebouwd die beweerde dat Eva de eerste schepping van God was, waarna hij Adam maakte, en dat het Adam was die door de slang was misleid, niet door Eva. De leden van deze cultus gaven mannen de schuld van de ellende van de wereld. Het is daarom waarschijnlijk dat sommige vrouwen in de gemeente door dit denken werden beïnvloed. Misschien hadden sommigen zich zelfs bekeerd van deze cultus naar de pure aanbidding van het christendom.

Laten we met dat in gedachten iets anders opvallen aan de bewoordingen van Paulus. Al zijn raad aan vrouwen in de hele brief staat in het meervoud. Dan verandert hij abrupt in het enkelvoud in 1 Timothy 2: 12: "Ik sta een vrouw niet toe ..." Dit geeft gewicht aan het argument dat hij verwijst naar een bepaalde vrouw die een uitdaging voorstelt aan het goddelijk geordende gezag van Timothy. (1 Ti 1: 18; 4: 14) Dit begrip wordt versterkt als we bedenken dat wanneer Paul zegt: "Ik sta een vrouw niet toe om autoriteit uit te oefenen over een man ...", hij gebruikt het Griekse woord niet als autoriteit welke is exousia. Dat woord werd gebruikt door de overpriesters en oudsten toen ze Jezus uitdaagden in Marcus 11: 28 zei: "Door welke autoriteit (exousia) doe je deze dingen? ”Het woord dat Paulus echter tegen Timotheüs gebruikt is authentien wat het idee van een usurping van autoriteit met zich meebrengt.

HELPT Woordstudies geven, "terecht, eenzijdig de wapens op te nemen, dwz handelen als een autocraat - letterlijk, zelfbenoemd (handelen zonder onderwerping).

Wat hier allemaal bij past, is de foto van een bepaalde vrouw, een oudere vrouw (1 Ti 4: 7) die 'bepaalde' leidde (1 Ti 1: 3, 6) en probeerde de goddelijk verordende autoriteit van Timothy toe te eigenen door de uitdaging aan te gaan hem in het midden van de gemeente met een "andere leer" en "valse verhalen" (1 Ti 1: 3, 4, 7; 4: 7).

Als dit het geval zou zijn, zou dit ook de anders ongerijmde verwijzing naar Adam en Eva verklaren. Paulus legde het record recht en voegde het gewicht van zijn ambt toe om het ware verhaal zoals beschreven in de Schrift te herstellen, niet het valse verhaal van de cultus van Diana (Artemis aan de Grieken).[I]
Dit brengt ons eindelijk bij de schijnbaar bizarre verwijzing naar het krijgen van kinderen als middel om de vrouw veilig te houden.

Zoals u kunt zien in het interlineaire, ontbreekt een woord in de weergave die de NWT dit vers geeft.

Het ontbrekende woord is het lidwoord, TES, die de hele betekenis van het vers verandert. Laten we in dit geval niet te hard zijn voor de NWT-vertalers, omdat de overgrote meerderheid van de vertalingen het bepaalde lidwoord hier weglaten, op enkele na.

"... ze zal gered worden door de geboorte van het kind ..." - Internationale standaardversie

"Zij [en alle vrouwen] zullen gered worden door de geboorte van het kind" - GODS WOORD Vertaling

"Zij zal gered worden door de vruchtbaarheid" - Darby Bible Translation

"Zij zal behouden worden door de vruchtbaarheid" - de letterlijke vertaling van Young

In de context van deze passage die verwijst naar Adam en Eva, de het vruchtbare zijn waar Paulus naar verwijst, kan heel goed het kind zijn waarnaar wordt verwezen in Genesis 3: 15. Het is het nageslacht (het dragen van kinderen) via de vrouw dat resulteert in de redding van alle vrouwen en mannen, wanneer dat zaad uiteindelijk Satan in het hoofd verplettert. In plaats van zich te concentreren op Eva en de vermeende superieure rol van vrouwen, zouden deze 'zekere' zich moeten richten op het zaad of de nakomelingen van de vrouw door wie allen worden gered.

De verwijzing van Paulus naar leiderschap begrijpen

In de gemeente van Jehovah's Getuigen waar ik vandaan kom, bidden vrouwen niet en geven ze ook geen les. Elk lesonderdeel dat een vrouw op het platform in de Koninkrijkszaal zou kunnen hebben - of het nu een demonstratie, een interview of een studentenpraatje is - wordt altijd gedaan onder wat Getuigen de 'hoofdschikking' noemen, met een man die de leiding heeft over het onderdeel . Ik denk dat dat een vrouw was die opstond onder inspiratie van de Heilige Geest en begon te profeteren zoals in de eerste eeuw, de bedienden zouden de arme dierbaren eerlijk aanpakken om dit principe te overtreden en boven haar positie te handelen. Getuigen krijgen dit idee van hun interpretatie van Paulus 'woorden aan de Korinthiërs:

"Maar ik zou willen dat u weet dat het hoofd van elke man Christus is, en het hoofd van de vrouw is de man, en het hoofd van Christus is God." (1 Corinthians 11: 3)

Ze nemen het gebruik van het woord 'hoofd' door Paulus aan als leider of heerser. Voor hen is dit een autoriteitshiërarchie. Hun positie negeert het feit dat vrouwen zowel in de gemeente van de eerste eeuw baden en profeteerden.

“. . Dus toen ze binnenkwamen, gingen ze de bovenkamer in, waar ze logeerden, zowel Peter als John en James en Andrew, Philip en Thomas, Bartholomew en Matthew, James [de zoon] van Alphaeus en Simon de ijverige één, en Judas [de zoon] van James. Met één akkoord bleven deze allemaal in gebed, samen met enkele vrouwen en Maria, de moeder van Jezus en met zijn broers. ”(Handelingen 1: 13, 14 NWT)

“Iedere man die bidt of profeteert dat hij iets op zijn hoofd heeft, schaamt zijn hoofd; maar elke vrouw die bidt of profeteert met haar onbedekte hoofd beschaamt haar hoofd. . . ”(1 Corinthians 11: 4, 5)

In het Engels denken we, wanneer we "hoofd" lezen, "baas" of "leider" - de verantwoordelijke persoon. Als dat echter is wat hier wordt bedoeld, stuiten we meteen op een probleem. Christus, als de leider van de christelijke gemeente, vertelt ons dat er geen andere leiders zullen zijn.

"Noch leiders genoemd worden, want uw Leider is één, de Christus." (Matthew 23: 10)

Als we de woorden van Paulus over leiderschap accepteren als een aanwijzing voor een gezagsstructuur, dan worden alle christelijke mannen de leiders van alle christelijke vrouwen die de woorden van Jezus in Mattheüs 23: 10 tegenspreken.

Volgens Een Grieks-Engels Lexicon, samengesteld door HG Lindell en R. Scott (Oxford University press, 1940) het Griekse woord dat Paul gebruikt is kephale (hoofd) en het verwijst naar 'de hele persoon, of het leven, extremiteit, top (van muur of gewoon), of bron, maar wordt nooit gebruikt voor de leider van een groep'.

Op basis van de context hier lijkt het idee dat kephale (hoofd) betekent "bron", zoals in het hoofd van een rivier, is wat Paulus in gedachten heeft.

Christus is van God. Jehovah is de bron. De gemeente is van Christus. Hij is de bron.

“… Hij is vóór alle dingen, en in hem houden alle dingen samen. 18En hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. Hij is het begin, de eerstgeborene uit de dood, dat hij in alles bij uitstek kan zijn. ”(Kolossenzen 1: 17, 18 NASB)

Voor de Kolossenzen gebruikt Paulus 'hoofd' niet om te verwijzen naar het gezag van Christus, maar eerder om aan te tonen dat hij de bron van de gemeente is, het begin ervan.

Christenen benaderen God door Jezus. Een vrouw bidt niet tot God in de naam van de man, maar in de naam van Christus. Wij allen, mannelijk of vrouwelijk, hebben dezelfde directe relatie met God. Dit blijkt uit de woorden van Paulus aan de Galaten:

“Want jullie zijn allemaal zonen van God door geloof in Christus Jezus. 27Want allen die in Christus zijn gedoopt, hebben zich met Christus bekleed. 28Er is geen Jood of Griek, er is geen slaaf of vrije man, er is geen man of vrouw; want jullie zijn allemaal één in Christus Jezus. 29En als u tot Christus behoort, bent u de afstammelingen van Abraham, erfgenamen volgens de belofte. ”(Galaten 3: 26-29 NASB)

Inderdaad, Christus heeft iets nieuws gecreëerd:

“Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is overleden. Zie, het nieuwe is gekomen! ”(2 Corinthians 5: 17 BSB)

Eerlijk genoeg. Gegeven dit, wat probeert Paulus de Korinthiërs te vertellen?

Overweeg de context. In vers acht zegt hij:

“Want de man komt niet van de vrouw, maar de vrouw van de man; 9want de man is inderdaad niet geschapen omwille van de vrouw, maar vrouw omwille van de man. ”(1 Corinthians 11: 8 NASB)

Als hij gebruikt kephale (hoofd) in de zin van bron, dan herinnert hij zowel de mannen als de vrouwen in de gemeente eraan dat voordat er zonde was, juist bij de oorsprong van het menselijk ras, een vrouw werd gemaakt van een man, genomen van het genetische materiaal van zijn lichaam. Het was niet goed voor de man om alleen te blijven. Hij was onvolledig. Hij had een tegenpartij nodig.

Een vrouw is geen man en zou dat ook niet moeten zijn. Noch is een man een vrouw, noch zou hij moeten proberen te zijn. Elk is met een doel door God geschapen. Elk brengt iets anders naar de tafel. Hoewel iedereen God kan benaderen door de Christus, moeten ze dat doen door de rollen te herkennen die in het begin waren aangewezen.

Laten we, met dit in gedachten, kijken naar de raad van Paulus na zijn verklaring over hoofdschap die begint in vers 4:

"Elke man die bidt of profeteert, zijn hoofd bedekt, onteert zijn hoofd."

Zijn hoofd bedekken, of zoals we binnenkort zullen zien, het dragen van lang haar als een vrouw is een schande, want terwijl hij God in gebed toespreekt of God in profetie vertegenwoordigt, faalt hij zijn goddelijk aangestelde rol te erkennen.

"Maar elke vrouw die met haar hoofd bidt of profeteert onthult haar hoofd. Want het is één en hetzelfde alsof ze geschoren was. 6Want als een vrouw niet bedekt is, laat haar dan ook geschoren worden. Maar als het een schande is als een vrouw wordt geschoren of geschoren, laat haar dan bedekt zijn. '

Het is duidelijk dat vrouwen ook tot God baden en onder inspiratie profeteerden in de gemeente. Het enige bevel was dat ze een blijk van erkenning hadden dat ze dat niet als man, maar als vrouw deden. De bedekking was dat teken. Het betekende niet dat ze dienstbaar werden aan de mannen, maar eerder dat ze, terwijl ze dezelfde taak als mannen uitvoerden, hun vrouwelijkheid publiekelijk verklaarden tot eer van God.

Dit helpt om de woorden van Paulus een paar verzen verder in context te plaatsen.

13Oordeel zelf. Is het gepast dat een vrouw tot God bidt onthuld? 14Leert de natuur je zelfs niet dat als een man lang haar heeft, dit een schande voor hem is? 15Maar als een vrouw lang haar heeft, is het een glorie voor haar, want haar haar wordt haar gegeven als bedekking.

Het lijkt erop dat de bedekking waar Paulus naar verwijst, het lange haar van een vrouw is. Terwijl ze dezelfde rollen vervullen, moeten de geslachten verschillend blijven. De vervaging die we in de moderne samenleving waarnemen, hoort niet thuis in de christelijke gemeente.

7Want een man hoort inderdaad zijn hoofd niet te bedekken, omdat hij het beeld en de glorie van God is, maar de vrouw is de glorie van de man. 8Want de man is niet van de vrouw, maar de vrouw van de man; 9want geen man is geschapen voor de vrouw, maar vrouw voor de man. 10Om deze reden zou de vrouw autoriteit op haar hoofd moeten hebben vanwege de engelen.

Zijn vermelding van de engelen verduidelijkt zijn betekenis verder. Judas vertelt ons over "de engelen die niet binnen hun eigen positie van autoriteit bleven, maar hun eigen woning verlieten ..." (Judas 6). Of het nu een man, een vrouw of een engel is, God heeft ieder van ons in zijn eigen gezagspositie geplaatst volgens zijn plezier. Paul benadrukt het belang om dat in gedachten te houden, ongeacht welk kenmerk van dienst aan ons beschikbaar wordt gesteld.

Misschien denkend aan de mannelijke neiging om naar een excuus te zoeken om de vrouw te domineren in overeenstemming met de veroordeling die Jehovah ten tijde van de erfzonde heeft uitgesproken, voegt Paulus het volgende evenwichtige beeld toe:

11Niettemin is de vrouw noch onafhankelijk van de man, noch de man onafhankelijk van de vrouw, in de Heer. 12Want zoals een vrouw van een man kwam, zo komt een man ook door een vrouw; maar alle dingen zijn van God.

Ja, de vrouw heeft geen man meer; Eva was uit Adam. Maar sinds die tijd heeft elke man geen vrouw meer. Laten wij als mannen niet hooghartig worden in onze rol. Alle dingen komen van God en wij moeten op hem letten.

Moeten vrouwen in de gemeente bidden?

Het lijkt misschien vreemd om dit zelfs te vragen, gezien het zeer duidelijke bewijs uit het eerste Korinthiërs hoofdstuk 13 dat christelijke vrouwen uit de eerste eeuw inderdaad openlijk hebben gebeden en geprofeteerd in de gemeente. Toch is het voor sommigen heel moeilijk om de gewoonten en tradities waarmee ze zijn grootgebracht te overwinnen. Ze zouden zelfs kunnen suggereren dat als een vrouw zou bidden, het struikelen zou kunnen veroorzaken en sommigen zou kunnen bewegen om de christelijke gemeente te verlaten. Ze suggereren dat het beter is dan geen struikelen te veroorzaken, maar beter het recht van een vrouw om in de gemeente te bidden niet te gebruiken.

Gezien de raad in eerste Korinthiërs 8: 7-13, lijkt dit misschien een schriftuurlijke positie. Daar vinden we dat Paulus zegt dat als het eten van vlees zijn broer zou laten struikelen - dat wil zeggen terugkeren naar valse heidense aanbidding - hij helemaal geen vlees zou eten.

Maar is dat een goede analogie? Of ik vlees eet of niet, heeft op geen enkele manier invloed op mijn aanbidding tot God. Maar hoe zit het met het wel of niet drinken van wijn?

Laten we aannemen dat bij het avondmaal van de Heer een zuster zou binnenkomen die als kind door vreselijke alcoholische ouders werd getroffen. Ze beschouwt elke consumptie van alcohol als een zonde. Zou het dan juist zijn om te weigeren de wijn te drinken die het levensreddende bloed van onze Heer symboliseert om haar niet te “struikelen”?

Als iemands persoonlijke vooroordeel mijn aanbidding van God remt, dan remt het ook hun aanbidding van God. In een dergelijk geval zou instemming eigenlijk een oorzaak voor struikelen zijn. Bedenk dat struikelen niet verwijst naar het veroorzaken van aanstoot, maar eerder naar het laten afdwalen van iemand in valse aanbidding.

Conclusie

God zegt ons dat liefde nooit een ander onteert. (1 Corinthians 13: 5) Ons wordt verteld dat als we het zwakkere vat, het vrouwelijke, niet eren, onze gebeden worden gehinderd. (1 Peter 3: 7) Het ontzeggen van een door God verleend recht aan aanbidding aan iedereen in de gemeente, man of vrouw, is om die persoon te onteren. Hierin moeten we onze persoonlijke gevoelens opzij zetten en God gehoorzamen.

Er kan een periode van aanpassing zijn waarin we ons ongemakkelijk voelen als we deel uitmaken van een methode van aanbidding waarvan we altijd hebben gedacht dat die verkeerd was. Maar laten we ons het voorbeeld van de apostel Petrus herinneren. Zijn hele leven was hem verteld dat bepaalde voedingsmiddelen onrein waren. Zo diep geworteld was dit geloof dat er niet één, maar drie herhalingen van een visioen van Jezus nodig waren om hem anders te overtuigen. En zelfs toen was hij vervuld van twijfels. Het was pas toen hij de Heilige Geest zag neerdalen op Cornelius dat hij de diepgaande verandering in zijn aanbidding die plaatsvond volledig begreep. (Handelingen 10: 1-48)

Jezus, onze Heer, begrijpt onze zwakheden en geeft ons tijd om te veranderen, maar uiteindelijk verwacht hij dat we naar zijn standpunt komen. Hij stelde de norm voor mannen om te imiteren in de juiste behandeling van vrouwen. Het volgen van zijn leiding is de loop van nederigheid en van ware onderwerping aan de Vader door zijn Zoon.

"Totdat we allemaal de eenheid van het geloof bereiken en van de nauwkeurige kennis van de Zoon van God, een volwassen man zijn, de mate van grootte bereiken die hoort bij de volheid van Christus." (Efeziërs 4: 13 NWT)

[Zie voor meer informatie over dit onderwerp Schendt een vrouw die in de gemeente bidt het hoofdschap?

_______________________________________

[I] Een onderzoek van de Isis Cult met voorlopig onderzoek naar nieuwtestamentische studies door Elizabeth A. McCabe p. 102-105; Hidden Voices: Biblical Women and Our Christian Heritage door Heidi Bright Parales p. 110

Meleti Vivlon

Artikelen door Meleti Vivlon.
    34
    0
    Zou dol zijn op je gedachten, geef commentaar.x