Opmerking van de auteur: bij het schrijven van dit artikel zoek ik input van onze gemeenschap. Ik hoop dat anderen hun mening en onderzoek over dit belangrijke onderwerp zullen delen, en dat in het bijzonder de vrouwen op deze site zich vrij voelen om hun mening met openhartigheid te delen. Dit artikel is geschreven in de hoop en met het verlangen dat we ons zullen blijven uitbreiden binnen de vrijheid van de Christus die ons door de heilige geest en door zijn geboden op te volgen.

 

"... je verlangen zal uitgaan naar je man, en hij zal je domineren." - Gen.3: 16 NWT

Toen Jehovah (of Yahweh of Yehowah - jouw voorkeur) de eerste mensen schiep, maakte hij ze naar zijn beeld.

“En God ging verder met het scheppen van de man naar zijn beeld, naar Gods beeld schiep hij hem; mannelijk en vrouwelijk heeft hij ze gemaakt. ”(Genesis 1: 27 NWT)

Om de gedachte te vermijden dat dit alleen verwijst naar het mannetje van de soort, inspireerde God Mozes om de verduidelijking toe te voegen: "mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen". Daarom, als het zegt dat God de mens schept naar Zijn eigen beeld, verwijst het naar de mens, zoals bij beide geslachten. (In het Engels is het woord "vrouw" afgeleid van "baarmoeder man", of "een man met een baarmoeder".) Dus zowel de man als de vrouw zijn Gods kinderen. Maar toen ze zondigden, verloren ze die relatie. Ze werden onterfd. Ze verloren de erfenis van het eeuwige leven. Als gevolg daarvan gaan we nu allemaal dood. (Romeinen 5:12)

Niettemin implementeerde Jehovah, als de allerhoogste liefdevolle Vader, onmiddellijk een oplossing voor dat probleem; een manier om al zijn mensenkinderen weer in Zijn familie te herstellen. Maar dat is een onderwerp voor een andere keer. Voorlopig moeten we begrijpen dat de relatie tussen God en de mensheid het beste kan worden begrepen als we het beschouwen als een gezinsregeling, niet als een regeringsregeling. Jehovah's zorg is niet het rechtvaardigen van zijn soevereiniteit - een zin die niet in de Schrift voorkomt - maar het redden van zijn kinderen.

Als we de vader / kind-relatie in gedachten houden, zal het ons helpen veel problematische bijbelpassages op te lossen.

De reden dat ik al het bovenstaande heb beschreven, is om de basis te leggen voor ons huidige onderwerp, namelijk het begrijpen van de rol van vrouwen binnen de gemeente. Onze thematekst van Genesis 3:16 is geen vloek van God, maar slechts een feitelijke verklaring. Zonde werpt het evenwicht tussen natuurlijke menselijke eigenschappen uit. Mannen worden dominanter dan bedoeld; vrouwen behoeftiger. Deze onbalans is niet goed voor beide geslachten.

Het misbruik van het vrouwtje door het mannetje is goed gedocumenteerd en duidelijk in elke studie van de geschiedenis. We hoeven de geschiedenis niet eens te bestuderen om dit te bewijzen. Het bewijs omringt ons en doordringt elke menselijke cultuur.

Niettemin is dit geen excuus voor een christen om zich op deze manier te gedragen. De geest van God stelt ons in staat de nieuwe persoonlijkheid aan te trekken; om iets beters te worden. (Efeziërs 4: 23, 24)

Terwijl we in zonde werden geboren, wees van God, hebben we de kans gekregen om terug te keren naar een staat van genade als zijn geadopteerde kinderen. (Johannes 1:12) We kunnen trouwen en zelf een gezin hebben, maar onze relatie met God maakt ons tot zijn kinderen. Uw vrouw is dus ook uw zuster; je man is je broer; want we zijn allemaal kinderen van God en als één roepen we vertederend uit: “Abba! Vader!"

Daarom zouden we ons nooit zo willen gedragen dat we de relatie die onze broer of zus met Vader heeft, belemmeren.

In de Hof van Eden sprak Jehovah rechtstreeks tot Eva. Hij sprak niet met Adam en vertelde hem de informatie aan zijn vrouw door te geven. Dat is logisch, omdat een vader rechtstreeks met elk van zijn kinderen zal spreken. Nogmaals, we zien hoe alles begrijpen door de lens van een gezin ons helpt om de Schrift beter te begrijpen.

Wat we hier proberen vast te stellen, is de juiste balans tussen de rollen van zowel de man als de vrouw in alle aspecten van het leven. De rollen zijn verschillend. Toch is elk noodzakelijk ten behoeve van de ander. God maakte de man eerst maar erkende dat het niet goed was voor de man om alleen te blijven. Dit geeft duidelijk aan dat de man / vrouwrelatie deel uitmaakte van Gods ontwerp.

Think Young's letterlijke vertaling:

„En Jehovah God zegt: 'Niet goed voor de man om alleen te zijn, ik maak hem een ​​helper - als zijn tegenhanger.'” (Genesis 2: 18)

Ik weet dat velen de vertaling van de Nieuwe Wereld bekritiseren, en met enige rechtvaardiging, maar in dit geval houd ik erg van de weergave ervan:

„En Jehovah God zei verder:„ Het is niet goed voor de man om alleen verder te gaan. Ik ga een helper voor hem maken, als een aanvulling op hem. ”” (Genesis 2: 18)

Te gebruiken zowel Young's letterlijke vertalingen "Tegenpartij" en de Nieuwe Wereldvertalingen "Complement" brengt het idee achter de Hebreeuwse tekst over. Wat betreft de Woordenboek Merriam-Webster, we hebben:

Aanvulling
1 a: iets dat vult, voltooit, beter of perfect maakt
1 c: een van de twee elkaar aanvullen paren: COUNTERPART

Geen van beide geslachten is op zichzelf compleet. Elk vult de ander aan en brengt het geheel tot in de perfectie.

Langzaam, geleidelijk, in een tempo waarvan hij weet dat het het beste is, heeft onze Vader ons voorbereid om naar het gezin terug te keren. Door dit te doen, met betrekking tot onze relatie met Hem en met elkaar, onthult Hij veel over hoe de dingen zouden moeten zijn, in tegenstelling tot hoe ze zijn. Maar, sprekend voor de mannetjes van de soort, is onze neiging om terug te dringen tegen de leiding van de geest, net zoals Paulus 'tegen de prikkels schopte'. (Handelingen 26:14 NWT)

Dit is duidelijk het geval geweest met mijn vroegere religie.

De degradatie van Deborah

Het Inzicht boek van Jehovah's Getuigen erkent dat Deborah een profetes in Israël was, maar erkent haar onderscheidende rol als rechter niet. Het geeft dat onderscheid aan Barak. (Zie it-1 p. 743)
Dit blijft de positie van de organisatie, zoals blijkt uit deze fragmenten uit de 1 van augustus, 2015 Uitkijktoren:

"Wanneer de Bijbel Deborah voor het eerst introduceert, verwijst het naar haar als" een profetes ". Die aanduiding maakt Deborah ongebruikelijk in het Bijbelverslag, maar nauwelijks uniek. Deborah had een andere verantwoordelijkheid. Ze beslechtte ook kennelijk geschillen door Jehovah's antwoord te geven op problemen die zich voordeden. - Rechters 4: 4, 5

Deborah woonde in het bergachtige gebied van Efraïm, tussen de steden Bethel en Ramah. Daar zou ze onder een palmboom zitten en de mensen dienen zoals Jehovah had voorgeschreven. ”(P. 12)

"klaarblijkelijk geschillen beslechten ”? “Opdienen de mensen"? Kijk hoe hard de schrijfster werkt om het feit te verbergen dat ze een was rechter van Israël. Lees nu het bijbelverslag:

“Nu was Deborah, een profetes, de vrouw van Lappidoth het beoordelen van Israël op dat moment. Ze zat onder de palmboom van Deborah tussen Ramah en Bethel in het bergachtige gebied van Efraïm; de Israëlieten zouden daarvoor naar haar toe gaan oordeel. ”(Rechters 4: 4, 5 NWT)

In plaats van Deborah te erkennen als de rechter die ze was, zet het artikel de JW-traditie voort van het toekennen van die rol aan Barak.

"Hij gaf haar de opdracht een sterke man van geloof op te roepen, Rechter Baraken hem opdragen tegen Sisera op te staan. ”(p. 13)

Laten we duidelijk zijn, de Bijbel verwijst nooit naar Barak als rechter. De organisatie kan de gedachte gewoon niet verdragen dat een vrouw een rechter over een man zou zijn, en daarom veranderen ze het verhaal om aan te sluiten bij hun eigen overtuigingen en vooroordelen.

Nu zouden sommigen kunnen concluderen dat dit een unieke omstandigheid was die nooit zou worden herhaald. Ze zouden kunnen concluderen dat er kennelijk geen goede mannen in Israël waren om het werk van profeteren en oordelen te doen, zodat Jehovah God deed. Deze zouden dus concluderen dat vrouwen geen rol kunnen spelen in het oordelen in de christelijke gemeente. Maar merk op dat zij niet alleen een rechter was, maar ook een profeet.

Dus als Deborah een uniek geval was, zouden we in de christelijke gemeente geen bewijs vinden dat Jehovah vrouwen bleef inspireren tot profetie en dat hij hen in staat stelde om te oordelen.

Vrouwen profeteren in de gemeente

De apostel Petrus citeert van de profeet Joël wanneer hij zegt:

"" En in de laatste dagen ", zegt God," zal ik wat van mijn geest op alle soorten vlees uitstorten, en uw zonen en uw dochters zullen profeteren en uw jonge mannen zullen visioenen zien en uw oude mannen zullen dromen dromen, en zelfs op mijn mannelijke slaven en op mijn vrouwelijke slaven zal ik wat van mijn geest uitstorten in die dagen, en zij zullen profeteren. ”(Handelingen 2: 17, 18)

Dit bleek waar te zijn. Philip had bijvoorbeeld vier maagdelijke dochters die profeteerden. (Handelingen 21: 9)

Omdat onze God ervoor koos zijn geest uit te storten op vrouwen in de christelijke gemeenten die hen tot profeten maakten, zou hij hen ook tot rechters maken?

Vrouwen die oordelen in de gemeente

Er zijn geen rechters in de christelijke gemeente zoals er in de tijd van Israël waren. Israël was een natie met zijn eigen wetboek, rechterlijke macht en strafsysteem. De christelijke gemeente is onderworpen aan de wetten van het land waarin haar leden wonen. Daarom hebben we de raad van de apostel Paulus in Romeinen 13: 1-7 over de superieure autoriteiten.

Niettemin is de gemeente verplicht om met zonde binnen haar gelederen om te gaan. De meeste religies leggen deze autoriteit om zondaars te beoordelen in handen van aangewezen mannen, zoals priesters, bisschoppen en kardinalen. In de organisatie van Jehovah's Getuigen is het oordeel in handen van een commissie van mannelijke ouderlingen die in het geheim bijeenkomt.

We zagen onlangs een schouwspel in Australië toen senior leden van de organisatie van Jehovah's Getuigen, waaronder een lid van het bestuursorgaan, door ambtenaren van de Commissie werden geadviseerd om vrouwen toe te staan ​​deel te nemen aan het gerechtelijke proces waar seksueel misbruik van kinderen in het geding was. Velen in de rechtszaal en in het algemeen waren zowel geschokt als ontzet over de vastberaden weigering van de organisatie om zoveel moeite te doen om deze aanbevelingen aan te nemen. Ze beweerden dat hun positie onveranderlijk was omdat ze de aanwijzingen uit de Bijbel moesten volgen. Maar is dat het geval, of plaatsten zij de tradities van mensen boven de geboden van God?

De enige richting die we van onze Heer hebben met betrekking tot gerechtelijke zaken in de gemeente is te vinden in Matthew 18: 15-17.

'Als je broer tegen je zondigt, ga dan heen en toon hem zijn fout tussen jou en hem alleen. Als hij naar je luistert, heb je je broer teruggekregen. Maar als hij niet luistert, neem er dan nog een of twee mee, opdat uit de mond van twee of drie getuigen elk woord kan worden bevestigd. Als hij weigert naar hen te luisteren, vertel het dan aan de vergadering. Als hij weigert ook naar de vergadering te luisteren, laat hem dan voor u zijn als een heiden of een belastinginner. " (Mattheüs 18: 15-17 WEB [World English Bible])

De Heer verdeelt dit in drie fasen. Het gebruik van "broeder" in vers 15 vereist niet dat we dit als exclusief van toepassing op mannen beschouwen. Wat Jezus zegt is dat als je medechristen, man of vrouw, tegen je zondigt, je dat privé moet bespreken met het oog op het terugwinnen van de zondaar. Bij de eerste stap kunnen bijvoorbeeld twee vrouwen worden betrokken. Als dat niet lukt, kan ze er nog een of twee meenemen, zodat de zondaar uit de mond van twee of drie kan worden teruggeleid naar gerechtigheid. Als dat echter niet lukt, is de laatste stap om de zondaar, man of vrouw, voor de hele gemeente te brengen.

Jehovah's Getuigen herinterpreteren dit als het lichaam van ouderlingen. Maar als we kijken naar het oorspronkelijke woord dat Jezus gebruikte, zien we dat een dergelijke interpretatie geen basis heeft in het Grieks. Het woord is ekklesia.

Strong's Concordance geeft ons deze definitie:

Definitie: Een vergadering, een (religieuze) gemeente.
Gebruik: een vergadering, gemeente, kerk; de kerk, het hele lichaam van christelijke gelovigen.

ekklesia verwijst nooit naar een of andere heersende raad binnen de gemeente, noch sluit het de helft van de gemeente uit op grond van geslacht. Het woord betekent degenen die zijn geroepen, en zowel mannen als vrouwen worden geroepen om het lichaam van Christus te vormen, de hele gemeente of gemeente van christelijke gelovigen.

Dus waar Jezus in deze derde en laatste stap om roept, is wat we in moderne termen zouden kunnen aanduiden als "een interventie". De hele gemeente van toegewijde gelovigen, zowel mannen als vrouwen, moet gaan zitten, naar het bewijs luisteren en de zondaar aansporen zich te bekeren. Ze zouden gezamenlijk hun medegelovige beoordelen en elke actie ondernemen die ze collectief passend vonden.

Gelooft u dat seksueel misbruikers van kinderen een veilige haven in de Organisatie zouden hebben gevonden als Jehovah's Getuigen de raad van Christus tot op de letter hadden opgevolgd? Bovendien zouden ze gemotiveerd zijn geweest om Paulus 'woorden in Romeinen 13: 1-7 op te volgen, en zouden ze de misdaad bij de autoriteiten hebben gemeld. Er zou geen schandaal van seksueel misbruik van kinderen zijn dat de organisatie teistert zoals nu het geval is.

Een vrouwelijke apostel?

Het woord 'apostel' komt van het Griekse woord apostolos, welke volgens De concordantie van Strong betekent: "de boodschapper, een gezonden op een missie, een apostel, gezant, afgevaardigde, een in opdracht van een ander om hem op een of andere manier te vertegenwoordigen, in het bijzonder een man die door Jezus Christus zelf is uitgezonden om het evangelie te prediken."

In Romeinen 16: 7 zendt Paulus zijn groeten aan Andronicus en Junia die uitstekend zijn onder de apostelen. Nu is Junia in het Grieks de naam van een vrouw. Het is afgeleid van de naam van de heidense godin Juno tot wie vrouwen baden om hen te helpen tijdens de bevalling. De NWT vervangt "Junias", een verzonnen naam die nergens in de klassieke Griekse literatuur voorkomt. Junia daarentegen is gebruikelijk in dergelijke geschriften en altijd verwijst naar een vrouw.

Om eerlijk te zijn voor de vertalers van de NWT, wordt deze literaire geslachtsverandering uitgevoerd door de meeste bijbelvertalers. Waarom? Men moet ervan uitgaan dat mannelijke vooringenomenheid in het spel is. Mannelijke kerkleiders kunnen het idee van een vrouwelijke apostel gewoon niet verdragen.

Maar als we objectief naar de betekenis van het woord kijken, beschrijft het dan niet wat we vandaag een zendeling zouden noemen? En hebben we geen vrouwelijke zendelingen? Dus wat is het probleem?

We hebben bewijs dat vrouwen in Israël als profeten hebben gediend. Naast Deborah hebben we Miriam, Huldah en Anna (Exodus 15:20; 2 Koningen 22:14; Rechters 4: 4, 5; Lukas 2:36). We hebben in de eerste eeuw ook vrouwen zien optreden als profeten in de christelijke gemeente. We hebben zowel in Israëlitische als in christelijke tijden bewijzen gezien van vrouwen die in een gerechtelijke hoedanigheid dienden. En nu is er bewijs dat naar een vrouwelijke apostel verwijst. Waarom zou dit een probleem voor de mannen in de christelijke gemeente moeten veroorzaken?

Een kerkelijke hiërarchie

Misschien heeft het te maken met de neiging die we hebben om gezaghebbende hiërarchieën te vestigen binnen een menselijke organisatie of regeling. Misschien zien mannen deze dingen als een inbreuk op het gezag van de man. Misschien zien ze Paulus 'woorden tot de Korinthiërs en de Efeziërs als een indicatie van een hiërarchische regeling van gemeentelijk gezag.

Paulus schreef:

“En God heeft de respectieve in de gemeente toegewezen: ten eerste, apostelen; ten tweede, profeten; ten derde, leraren; dan werkt krachtig; dan geschenken van genezingen; nuttige diensten; mogelijkheden om te sturen; verschillende tongen. ”(1 Corinthians 12: 28)

"En hij gaf sommigen als apostelen, sommigen als profeten, sommige als evangelisatoren, sommige als herders en leraren, ”(Ephesians 4: 11)

Dit creëert een aanzienlijk probleem voor degenen die een dergelijk standpunt zouden innemen. Het bewijs dat er vrouwelijke profeten bestonden in de gemeente van de eerste eeuw staat buiten kijf, zoals we hebben gezien in enkele van de reeds geciteerde teksten. Toch plaatst Paulus in beide verzen profeten net achter apostelen, maar voor leraren en herders. Bovendien hebben we zojuist bewijzen gezien van een vrouwelijke apostel. Als we van deze verzen uitgaan dat ze een soort autoriteitshiërarchie impliceren, kunnen vrouwen bovenaan de ranglijst staan ​​met mannen.

Dit is een goed voorbeeld van hoe vaak we in de problemen kunnen komen als we de Schrift benaderen met een vooraf bepaald begrip of op basis van een onbetwiste premisse. In dit geval is het uitgangspunt dat er in de christelijke gemeente een of andere vorm van autoriteitshiërarchie moet bestaan ​​om te kunnen werken. Het bestaat zeker in vrijwel elke christelijke denominatie op aarde. Maar gezien de hopeloze staat van dienst van al dergelijke groepen, zouden we misschien de hele premisse van een gezagsstructuur in twijfel moeten trekken.

In mijn geval ben ik uit de eerste hand getuige geweest van de vreselijke misstanden die het gevolg zijn van de gezagsstructuur die in deze afbeelding wordt weergegeven:

Het Besturende Lichaam geeft leiding aan de bijkantoorcomités, die leiding geven aan de reizende opzieners, die leiding geven aan de ouderlingen, die leiding geven aan de verkondigers. Op elk niveau is er onrecht en lijden. Waarom? Omdat 'de mens de mens domineert tot aan zijn letsel'. (Prediker 8: 9)

Ik zeg niet dat alle oudsten slecht zijn. In feite kende ik er in mijn tijd nogal wat die heel hard streefden om goede christenen te zijn. Maar toch, als de regeling niet van God is, komen goede bedoelingen niet neer op een heuvel met bonen.

Laten we alle vooroordelen opgeven en deze twee passages met een open geest bekijken.

Paulus spreekt tot de Efeziërs

We beginnen met de context van Efeziërs. Ik ga beginnen met de Nieuwe Wereld Vertaling, en dan zullen we overschakelen naar een andere versie om redenen die snel duidelijk zullen worden.

“Daarom roep ik, de gevangene in de Heer, u op waardig te wandelen naar de roeping waarmee u werd geroepen, met alle nederigheid en zachtaardigheid, met geduld, elkaar liefdevol verdragen, ernstig pogend de eenheid van de geest in de verenigende band van vrede. Er is één lichaam en één geest, precies zoals u werd geroepen tot de enige hoop op uw roeping; één Heer, één geloof, één doop; één God en Vader van allen, die over en door alles en in allen is. ”(Eph 4: 1-6)

Er is hier geen bewijs van enige vorm van hiërarchie van autoriteit binnen de christelijke gemeente. Er is maar één lichaam en één geest. Allen die geroepen zijn om deel uit te maken van dat lichaam, streven naar eenzijn van de geest. Niettemin heeft het lichaam van Christus, zoals een lichaam verschillende leden heeft. Hij zegt verder:

“Nu werd onverdiende goedheid aan ieder van ons gegeven in overeenstemming met hoe de Christus de gratis gave afmeten. Want er staat: „Toen hij opsteeg, droeg hij gevangenen weg; hij gaf geschenken in mannen. ”” (Efeziërs 4: 7, 8)

Het is op dit punt dat we het zullen verlaten Nieuwe Wereld Vertaling vanwege vooringenomenheid. De vertaler misleidt ons door de uitdrukking "gaven in mannen". Dit leidt ons tot de conclusie dat sommige mannen speciaal zijn, omdat ze ons door de Heer zijn geschonken.

Kijkend naar de interlineaire hebben we:

"Geschenken aan mannen" is de juiste vertaling, niet "geschenken aan mannen" zoals de NWT het weergeeft. Van de 29 verschillende versies die beschikbaar zijn om te bekijken op BibleHub.com, geeft geen enkele het vers weer zoals de Nieuwe Wereld Vertaling.

Maar er is meer. Als we op zoek zijn naar een goed begrip van wat Paulus zegt, moeten we er rekening mee houden dat het woord dat hij gebruikt voor 'mannen' is Anthropos en niet Aner

Anthropos verwijst naar zowel mannelijk als vrouwelijk. Het is een algemene term. "Menselijk" zou een goede weergave zijn omdat het sekseneutraal is. Als Paul had gebruikt Aner, hij zou specifiek naar de man hebben verwezen.

Paulus zegt dat de geschenken die hij op het punt staat op te sommen, werden gegeven aan zowel de mannelijke als de vrouwelijke leden van het lichaam van Christus. Geen van deze geschenken is exclusief voor het ene geslacht boven het andere. Geen van deze geschenken wordt exclusief aan de mannelijke leden van de gemeente gegeven.

Zo geeft de NIV het aan:

"Daarom staat er:" Toen hij naar de hemel opsteeg, nam hij vele gevangenen en gaf geschenken aan zijn volk. "" (Efeziërs 5: 8 NIV)

In vers 11 beschrijft hij deze geschenken:

„Hij gaf sommigen om apostel te zijn; en sommigen profeten; en sommigen, evangelisten; en sommigen, herders en leraren; 12 voor het vervolmaken van de heiligen, tot het werk van dienen, tot de opbouw van het lichaam van Christus; 13 totdat we allemaal de eenheid van het geloof en de kennis van de Zoon van God bereiken, voor een volwassen man, tot de maat van de gestalte van de volheid van Christus; 14 dat we niet langer kinderen mogen zijn, heen en weer geslingerd en rondgedragen met elke wind van leer, door bedrog van mensen, in sluwheid, naar de listen van dwaling; 15 maar als we de waarheid in liefde spreken, kunnen we in alles in hem opgroeien, die het hoofd is, Christus; 16 van wie het hele lichaam, passend en samengebonden door datgene wat elk gewricht levert, in overeenstemming met de mate waarin elk afzonderlijk deel werkt, het lichaam doet toenemen tot de opbouw van zichzelf in liefde. " (Efeziërs 4: 11-16 WEB [World English Bible])

Ons lichaam bestaat uit vele leden, elk met zijn eigen functie. Toch is er maar één hoofd dat alle dingen aanstuurt. In de christelijke gemeente is er slechts één leider, de Christus. Wij zijn allemaal leden die bijdragen aan het voordeel van alle verliefde anderen.

Paulus spreekt tot de Korinthiërs

Niettemin kunnen sommigen bezwaar maken tegen deze redenering die suggereert dat er in de woorden van Paulus aan de Korinthiërs een expliciete hiërarchie is.

“Nu ben je het lichaam van Christus, en ieder van jullie maakt er deel van uit. 28En God heeft in de kerk geplaatst eerst van alle apostelen, tweede profeten, derde leraren, dan wonderen, dan gaven van genezing, van helpen, van leiding en van verschillende soorten tongen. 29Zijn alle apostelen? Zijn alle profeten? Zijn alle leraren? Werken alle wonderen? 30Hebben allen gaven van genezing? Spreken allen in tongen? Interpreteren ze allemaal? 31Verlang nu gretig naar de grotere geschenken. En toch zal ik je de meest uitstekende manier laten zien. ”(1 Corinthians 12: 28-31 NIV)

Maar zelfs een terloopse bestudering van deze verzen onthult dat deze gaven van de geest geen gaven van gezag zijn, maar gaven voor dienstbetoon, voor het dienen van de heiligen. Degenen die wonderen verrichten, hebben geen leiding over degenen die genezen, en degenen die genezen hebben geen autoriteit over degenen die helpen. De grotere gaven zijn eerder die die de grotere dienst bieden.

Hoe prachtig illustreert Paulus de manier waarop de gemeente zou moeten zijn, en wat een contrast dit is met de manier waarop de dingen in de wereld zijn, en trouwens, in de meeste religies die de christelijke norm claimen.

"Integendeel, die delen van het lichaam die zwakker lijken te zijn, zijn onmisbaar, 23en de delen die volgens ons minder eervol zijn, behandelen we met speciale eer. En de delen die niet representatief zijn, worden met speciale bescheidenheid behandeld, 24terwijl onze presenteerbare onderdelen geen speciale behandeling behoeven. Maar God heeft het lichaam in elkaar gezet, door grotere eer te geven aan de delen waar het ontbrak, 25zodat er geen verdeeldheid in het lichaam zou moeten zijn, maar dat zijn delen dezelfde zorg voor elkaar moeten hebben. 26Als een deel lijdt, lijdt elk deel eraan; als een deel wordt geëerd, verheugt elk deel zich ermee. ”(1 Corinthians 12: 22-26 NIV)

De delen van het lichaam die "zwakker lijken te zijn, zijn onmisbaar". Dit geldt zeker voor onze zusters. Peter adviseert:

“Jullie mannen, blijf op dezelfde manier bij hen wonen volgens kennis en wijs hun eer toe aan een zwakker vat, het vrouwelijke, want jullie zijn ook erfgenamen met hen van de onverdiende gunst van het leven, zodat je gebeden niet worden belemmerd. ”(1 Peter 3: 7 NWT)

Als we niet de gepaste eer tonen aan "het zwakkere vat, het vrouwelijke vat", dan onze gebeden zullen gehinderd worden. Als we onze zusters het door God gegeven recht op aanbidding ontnemen, onteren we hen en onze gebeden zullen gehinderd worden.

Als Paul in 1 Corinthians 12: 31 zegt dat we naar de grotere geschenken moeten streven, bedoelt hij dan dat als je de gave hebt om te helpen, je moet streven naar de gave van wonderen, of als je de gave van genezing hebt, je moet streven naar de gave van profetie? Heeft begrip van wat hij bedoelt iets te maken te hebben met onze discussie over de rol van vrouwen in Gods regeling?

Laten we eens kijken.

Nogmaals, we moeten naar de context kijken, maar voordat we dat doen, moeten we in gedachten houden dat de hoofdstuk- en versverdelingen in alle Bijbelvertalingen niet bestonden toen die woorden oorspronkelijk werden geschreven. Laten we dus de context lezen en beseffen dat een hoofdstukonderbreking niet betekent dat er een onderbreking in het denken of een verandering van onderwerp is. In feite leidt de gedachte aan vers 31 in dit geval rechtstreeks naar hoofdstuk 13, vers 1.

Paulus begint met het vergelijken van de gaven waarnaar hij zojuist heeft verwezen met liefde en laat zien dat ze niets zijn zonder.

“Als ik spreek in de tongen van mensen of van engelen, maar geen liefde heb, ben ik slechts een daverende gong of een rinkelende cimbaal. 2Als ik de gave van profetie heb en alle mysteries en alle kennis kan doorgronden, en als ik een geloof heb dat bergen kan verzetten, maar geen liefde heb, ben ik niets. 3Als ik alles wat ik bezit aan de armen geef en mijn lichaam overgeef aan ontberingen om op te scheppen, maar geen liefde heb, win ik niets. " (1 Korintiërs 13: 1-3 NBV)

Dan geeft hij ons een prachtig beknopte definitie van liefde - de liefde van God.

"Liefde is geduldig liefde is aardig. Het is niet jaloers, het opschept niet, het is niet trots. 5Het onteert anderen niet, het is niet zelfzuchtig, het is niet snel boos, het registreert geen fouten. 6Liefde verheugt zich niet in het kwaad, maar verheugt zich over de waarheid. 7Het beschermt altijd, vertrouwt altijd, hoopt altijd, volhardt altijd. 8Liefde faalt nooit ... ”(1 Corinthians 13: 4-8 NIV)

Duits in onze discussie is dat liefde "doet anderen niet onteren”. Een geschenk van een medechristen afstoppen of zijn of haar dienst aan God beperken, is een grote schande.

Paul sluit af door te laten zien dat alle geschenken tijdelijk zijn en zullen worden afgeschaft, maar dat ons veel beter wacht.

"12Voor nu zien we alleen een weerspiegeling als in een spiegel; dan zullen we van aangezicht tot aangezicht zien. Nu weet ik het gedeeltelijk; dan zal ik het volledig weten, net zoals ik volledig bekend ben. ”(1 Corinthians 13: 12 NIV)

De afleiding van dit alles is blijkbaar dat het streven naar de grotere gaven door liefde nu niet tot bekendheid leidt. Het streven naar de grotere gaven heeft alles te maken met het streven om anderen beter van dienst te zijn, om beter te voorzien in de behoeften van zowel het individu als het hele lichaam van Christus.

Wat liefde ons geeft, is een grotere greep op het grootste geschenk dat ooit aan een mens, man of vrouw is aangeboden: om met Christus te regeren in het Koninkrijk der hemelen. Welke betere vorm van dienstverlening aan de menselijke familie zou er kunnen zijn?

Drie controversiële passages

Allemaal goed en wel, zou je kunnen zeggen, maar we willen niet te ver gaan, of wel? Immers, heeft God niet precies uitgelegd wat de rol van vrouwen is binnen de christelijke gemeente in passages als 1 Korintiërs 14: 33-35 en 1 Timoteüs 2: 11-15? Dan is er 1 Korintiërs 11: 3 die spreekt over gezag als hoofd. Hoe zorgen we ervoor dat we de wet van God niet buigen door plaats te maken voor populaire cultuur en gebruiken met betrekking tot de rol van vrouwen?

Deze passages lijken vrouwen zeker een zeer onderdanige rol te geven. Ze lazen:

"Zoals in alle gemeenten der heiligen, 34 laat de vrouwen zwijgen in de gemeenten, voor het is voor hen niet toegestaan ​​om te spreken. Laat ze liever onderworpen zijn, zoals de wet ook zegt. 35 Als ze iets willen leren, laat ze hun man dan thuis vragen het is schandelijk voor een vrouw om in de gemeente te spreken. ”(1 Corinthians 14: 33-35 NWT)

"Laat een vrouw in stilte leren met volledige onderdanigheid. 12 Ik sta een vrouw niet toe om les te geven of om gezag uit te oefenen over een man, maar zij moet zwijgen. 13 Want Adam werd eerst gevormd, daarna Eva. 14 Adam werd ook niet bedrogen, maar de vrouw werd grondig bedrogen en werd een overtreder. 15 Ze zal echter veilig worden gehouden door de vruchtbaarheid, op voorwaarde dat ze blijft in geloof en liefde en heiligheid samen met een gezonde geest. ”(1 Timothy 2: 11-15 NWT)

'Maar ik wil dat u weet dat het hoofd van elke man de Christus is; op zijn beurt is het hoofd van een vrouw de man; op zijn beurt is het hoofd van Christus God. ”(1 Corinthians 11: 3 NWT)

Voordat we in deze verzen kunnen ingaan, moeten we een regel herhalen die we allemaal zijn gaan accepteren in ons Bijbelonderzoek: Het Woord van God spreekt zichzelf niet tegen. Daarom moeten we bij een schijnbare tegenstrijdigheid dieper kijken.

Het is duidelijk dat hier zo'n duidelijke tegenstelling bestaat, want we hebben duidelijk bewijs gezien dat vrouwen in zowel de Israëlische als de christelijke tijdperken als rechters konden optreden en dat ze door de Heilige Geest werden geïnspireerd om te profeteren. Laten we daarom proberen de schijnbare tegenstrijdigheid in de woorden van Paulus op te lossen.

Paul beantwoordt een brief

We beginnen met de context van de eerste brief aan de Korinthiërs te bekijken. Wat heeft Paulus ertoe aangezet deze brief te schrijven?

Het was hem opgevallen bij Chloe's mensen (1 Co 1: 11) dat er ernstige problemen waren in de Corinthische gemeente. Er was een berucht geval van grove seksuele immoraliteit dat niet werd behandeld. (1 Co 5: 1, 2) Er waren ruzies en broers namen elkaar voor de rechter. (1 Co 1: 11; 6: 1-8) Hij merkte dat het gevaar bestond dat de stewards van de gemeente zichzelf als verheven over de rest zouden zien. (1 Co 4: 1, 2, 8, 14) Het leek erop dat ze verder gingen dan de geschreven dingen en opschepperig werden. (1 Co 4: 6, 7)

Na hen over die kwesties te hebben geadviseerd, verklaart hij halverwege de brief: "Nu over de dingen waarover u schreef ..." (1 Corinthians 7: 1)

Vanaf dit moment beantwoordt hij vragen of zorgen die ze hem in hun brief hebben gesteld.

Het is duidelijk dat de broeders en zusters in Korinthe hun perspectief hadden verloren met betrekking tot het relatieve belang van de geschenken die hun door de heilige geest waren geschonken. Dientengevolge probeerden velen tegelijkertijd te spreken en er was verwarring bij hun bijeenkomsten; er heerste een chaotische sfeer die eigenlijk zou kunnen dienen om potentiële bekeerlingen weg te jagen. (1 Co 14: 23) Paul laat zien dat hoewel er veel geschenken zijn, er maar één geest is die ze allemaal verenigt. (1 Co 12: 1-11) en dat, net als een menselijk lichaam, zelfs het meest onbeduidende lid zeer wordt gewaardeerd. (1 Co 12: 12-26) Hij besteedt heel hoofdstuk 13 om hen te laten zien dat hun gewaardeerde geschenken niets zijn in vergelijking met de kwaliteit die ze allemaal moeten bezitten: liefde! Inderdaad, als dat in de gemeente overvloedig zou zijn, zouden al hun problemen verdwijnen.

Nadat hij dat heeft vastgesteld, laat Paulus zien dat van alle gaven de voorkeur moet worden gegeven aan profeteren omdat dit de gemeente opbouwt. (1 Co 14: 1, 5)

“Volg liefde en verlang oprecht naar geestelijke gaven, maar vooral om te profeteren….5Nu wil ik dat jullie allemaal met andere talen spreken, maar eerder dat je zou profeteren. Want hij is groter die profeteert dan hij die met andere talen spreekt, tenzij hij interpreteert, opdat de vergadering kan worden opgebouwd. (1 Corinthians 14: 1, 5 WEB)

Paulus zegt dat hij er vooral naar verlangt dat de Korinthiërs profeteren. Vrouwen in de eerste eeuw profeteerden. Gegeven dat, hoe zou Paulus in deze zelfde context - zelfs binnen hetzelfde hoofdstuk - kunnen zeggen dat vrouwen niet mogen spreken en dat het een schande is voor een vrouw om in de gemeente te spreken (ergo, profetie)?

Het probleem van interpunctie

In klassieke Griekse geschriften uit de eerste eeuw zijn er geen hoofdletters, geen alinea-scheiding, geen interpunctie, noch hoofdstuk- en versnummers. Al deze elementen zijn veel later toegevoegd. Het is aan de vertaler om te beslissen waar hij denkt dat ze moeten gaan om de betekenis over te brengen op een moderne lezer. Laten we met dat in gedachten nog eens kijken naar de controversiële verzen, maar zonder de interpunctie die door de vertaler is toegevoegd.

"Want God is een God niet van wanorde maar van vrede, zoals in alle gemeenten van de heiligen de vrouwen laten zwijgen in de gemeenten, want het is niet toegestaan ​​voor hen om te spreken, laat hen zich ook onderwerpen als de wet" ( 1 Corinthians 14: 33, 34)

Het is nogal moeilijk te lezen, is het niet? De taak van de bijbelvertaler is formidabel. Hij moet beslissen waar hij de interpunctie plaatst, maar daarbij kan hij onbewust de betekenis van de woorden van de schrijver veranderen. Bijvoorbeeld:

Wereld Engelse Bijbel
want God is geen God van verwarring, maar van vrede. Zoals in alle samenkomsten van de heiligen, laat uw vrouwen zwijgen in de samenkomsten, want het is hun niet toegestaan ​​te spreken; maar laat ze zich onderwerpen, zoals de wet ook zegt.

Young's letterlijke vertaling
want God is geen God van tumult, maar van vrede, zoals in alle bijeenkomsten van de heiligen. Uw vrouwen in de vergaderingen laten hen zwijgen, want het is hun niet toegestaan ​​te spreken, maar onderworpen te zijn, zoals ook de wet zegt;

Zoals u kunt zien, de Wereld Engelse Bijbel geeft de betekenis aan dat het in alle gemeenten gebruikelijk was om te zwijgen; terwijl Young's letterlijke vertaling vertelt ons dat de gemeenschappelijke sfeer in de gemeenten er een was van vrede en niet van tumult. Twee heel verschillende betekenissen gebaseerd op de plaatsing van een enkele komma! Als je de meer dan twee dozijn versies die beschikbaar zijn op BibleHub.com scant, zul je zien dat vertalers ongeveer 50-50 verdeeld zijn over de plaats van de komma.

Welke plaatsing geeft de voorkeur aan het principe van schriftuurlijke harmonie?

Maar er is meer.

In klassiek Grieks ontbreken niet alleen komma's en punten, maar ook aanhalingstekens. De vraag rijst: wat als Paulus iets citeert uit de Korinthische brief die hij beantwoordt?

Elders citeert Paul rechtstreeks of verwijst hij duidelijk naar woorden en gedachten die hem in hun brief zijn geuit. In deze gevallen zijn de meeste vertalers geschikt om aanhalingstekens in te voegen. Bijvoorbeeld:

Wat betreft de zaken waarover u schreef: "Het is goed voor een man om geen seksuele omgang met een vrouw te hebben." (1 Korintiërs 7: 1 NBV)

Nu over voedsel dat aan afgoden wordt geofferd: we weten dat "we allemaal kennis bezitten." Maar kennis blaast op terwijl liefde zich opbouwt. (1 Korintiërs 8: 1 NBV)

Als nu wordt verkondigd dat Christus uit de dood is opgewekt, hoe kunnen sommigen van u dan zeggen: "Er is geen opstanding uit de doden"? (1 Korintiërs 15:14 HCSB)

Seksuele relaties ontkennen? De opstanding van de doden ontkennen ?! Het lijkt erop dat de Korinthiërs nogal vreemde ideeën hadden, nietwaar?

Ontkenden ze een vrouw ook haar recht om in de gemeente te spreken?

Om het idee te ondersteunen dat Paulus in de verzen 34 en 35 citeert uit de brief van de Korinthiërs aan hem, is zijn gebruik van het Griekse disjunctieve deelwoord eta (ἤ) tweemaal in vers 36 wat "of, dan" kan betekenen maar ook wordt gebruikt als een spottende tegenstelling tot wat eerder is gezegd. Het is de Griekse manier om een ​​sarcastisch "Zo!" of "Echt waar?" - het idee overbrengen dat men het niet helemaal eens is met wat iemand anders zegt. Beschouw ter vergelijking eens deze twee verzen die aan dezelfde Korinthiërs zijn geschreven en die ook beginnen met eta:

"Of zijn het alleen Barnabas en ik die niet het recht hebben om niet voor de kost te werken?" (1 Korintiërs 9: 6 NWT)

„Of 'zetten we Jehovah aan tot jaloezie'? We zijn toch niet sterker dan hij? " (1 Korintiërs 10:22 NWT)

Pauls toon is hier spottend, zelfs spottend. Hij probeert hun de dwaasheid van hun redenering te laten zien, dus begint hij zijn gedachte eta.

De NWT levert geen vertaling voor de eerste eta in vers 36 en geeft de tweede eenvoudig weer als “of”.

“Als ze iets willen leren, laat ze hun man thuis dan vragen, want het is schandelijk voor een vrouw om in de gemeente te spreken. Was het van jou dat het woord van God ontstond, of reikte het alleen zo ver als jij? ”(1 Corinthians 14: 35, 36 NWT)

De oude versie van King James luidt daarentegen:

“En als ze iets willen leren, laat ze hun man thuis dan vragen: want het is een schande voor vrouwen om in de kerk te spreken. 36Wat? kwam het woord van God uit je? of kwam het alleen tot u? ”(1 Corinthians 14: 35, 36 KJV)

Nog een ding: de zinsnede "zoals de wet zegt" is vreemd afkomstig uit een heidense gemeente. Naar welke wet verwijzen ze? De wet van Mozes verbood vrouwen niet om zich uit te spreken in de gemeente. Was dit een Joods element in de gemeente in Korinthe, verwijzend naar de mondelinge wet zoals die in die tijd werd beoefend? (Jezus demonstreerde vaak de repressieve aard van de mondelinge wet, waarvan het hoofddoel was om een ​​paar mannen macht te geven boven de rest. Getuigen gebruiken hun mondelinge wet op vrijwel dezelfde manier en voor hetzelfde doel.) Of waren de heidenen die dit idee hadden, de wet van Mozes verkeerd citeren op basis van hun beperkte begrip van alle dingen die Joods zijn. We kunnen het niet weten, maar wat we wel weten, is dat nergens in de Mozaïsche wet zo'n bepaling bestaat.

In overeenstemming met de woorden van Paulus elders in deze brief - om nog maar te zwijgen over zijn andere geschriften - en door de Griekse grammatica en syntaxis in acht te nemen en het feit dat hij vragen behandelt die ze eerder hebben gesteld, kunnen we dit op een frasologische manier weergeven:

“U zegt:“ Vrouwen moeten zwijgen in de gemeenten. Dat ze niet mogen spreken, maar onderworpen moeten zijn, zoals de wet zogenaamd zegt. Dat als ze iets willen leren, ze het gewoon aan hun man moeten vragen als ze thuiskomen, want het is een schande voor een vrouw om tijdens een samenkomst te spreken. " Werkelijk? Dus Gods wet komt van jou, nietwaar? Het kwam maar zo ver als jij, nietwaar? Laat me je vertellen dat als iemand denkt dat hij speciaal is, een profeet of iemand die begiftigd is met de geest, hij zich maar beter kan realiseren dat wat ik je schrijf van de Heer zelf komt! Als u dit feit wilt negeren, wordt u genegeerd! Broeders, alsjeblieft, blijf ernaar streven om te profeteren, en voor de duidelijkheid, ik verbied u ook niet om in tongen te spreken. Zorg ervoor dat alles op een fatsoenlijke en ordelijke manier wordt gedaan. "  

Met dit begrip wordt de schriftuurlijke harmonie hersteld en blijft de juiste rol van vrouwen, lang door Jehovah gevestigd, behouden.

De situatie in Efeze

De tweede tekst die aanzienlijke controverse veroorzaakt, is die van 1 Timothy 2: 11-15:

“Laat een vrouw in stilte leren met volledige onderdanigheid. 12 Ik sta niet toe dat een vrouw onderwijst of autoriteit uitoefent over een man, maar zij moet zwijgen. 13 Want Adam werd eerst gevormd, daarna Eva. 14 Adam werd ook niet bedrogen, maar de vrouw werd grondig bedrogen en werd een overtreder. 15 Ze zal echter veilig worden gehouden door de vruchtbaarheid, op voorwaarde dat ze blijft in geloof en liefde en heiligheid samen met een gezonde geest. ”(1 Timothy 2: 11-15 NWT)

Paulus 'woorden tot Timoteüs leveren een heel vreemde lezing op als men ze afzonderlijk bekijkt. De opmerking over het krijgen van kinderen roept bijvoorbeeld enkele interessante vragen op. Suggereert Paulus dat onvruchtbare vrouwen niet veilig kunnen worden gehouden? Zijn degenen die hun maagdelijkheid bewaren zodat ze de Heer vollediger kunnen dienen, zoals Paulus zelf aanbeveelt in 1 Korinthiërs 7: 9, nu onbeschermd omdat ze geen kinderen hebben? En hoe is het krijgen van kinderen een bescherming voor een vrouw? Wat is er verder met de verwijzing naar Adam en Eva? Wat heeft dat hier met iets te maken?

Soms is de tekstuele context niet voldoende. Op dergelijke momenten moeten we kijken naar de historische en culturele context. Toen Paulus deze brief schreef, was Timotheüs naar Efeze gestuurd om de gemeente daar te helpen. Paulus instrueert hem om “commando sommige mensen geen andere leerstellingen onderwijzen, noch aandacht schenken aan valse verhalen en genealogieën. " (1 Timotheüs 1: 3, 4) De "bepaalde" in kwestie worden niet geïdentificeerd. Als we dit lezen, zouden we normaal gesproken aannemen dat het mannen zijn. Niettemin kunnen we uit zijn woorden alleen veilig aannemen dat de personen in kwestie 'leraren in de rechten wilden worden, maar de dingen die ze zeiden of de dingen waarop ze zo sterk aandrongen, niet begrepen'. (1 Ti 1: 7)

Timothy is nog jong en enigszins ziekelijk, zo lijkt het. (1 Ti 4: 12; 5: 23) Sommigen probeerden blijkbaar deze eigenschappen te benutten om de overhand te krijgen in de gemeente.

Iets anders dat opmerkelijk is aan deze brief is de nadruk op kwesties waarbij vrouwen betrokken zijn. Er is veel meer richting voor vrouwen in deze brief dan in een van de andere geschriften van Paulus. Ze krijgen advies over geschikte kledingstijlen (1 Ti 2: 9, 10); over correct gedrag (1 Ti 3: 11); over roddel en nietsdoen (1 Ti 5: 13). Timothy wordt geïnstrueerd over de juiste manier om vrouwen te behandelen, zowel jong als oud (1 Ti 5: 2) en over een eerlijke behandeling van weduwen (1 Ti 5: 3-16). Hij wordt ook specifiek gewaarschuwd om "oneerbiedige valse verhalen af ​​te wijzen, zoals die verteld worden door oude vrouwen." (1 Ti 4: 7)

Waarom al deze nadruk op vrouwen, en waarom de specifieke waarschuwing om valse verhalen van oude vrouwen te verwerpen? Om te helpen antwoorden dat we de cultuur van Efeze op dat moment moeten overwegen. U zult zich herinneren wat er gebeurde toen Paulus voor het eerst predikte in Efeze. Er was een groot protest van de zilversmeden die geld verdienden met het fabriceren van heiligdommen tot Artemis (aka, Diana), de multi-breasted godin van de Efeziërs. (Handelingen 19: 23-34)

Rond de aanbidding van Diana was een cultus opgebouwd die beweerde dat Eva de eerste schepping van God was, waarna hij Adam maakte, en dat het Adam was die door de slang was misleid, niet door Eva. De leden van deze cultus gaven mannen de schuld van de ellende van de wereld. Het is daarom waarschijnlijk dat sommige vrouwen in de gemeente door dit denken werden beïnvloed. Misschien hadden sommigen zich zelfs bekeerd van deze cultus naar de pure aanbidding van het christendom.

Laten we met dat in gedachten iets anders opmerken aan de woorden van Paulus. Al zijn raad aan vrouwen in de hele brief wordt in het meervoud uitgedrukt. Dan verandert hij abrupt in het enkelvoud in 1 Timoteüs 2:12: "Ik sta niet toe dat een vrouw ...." Dit geeft gewicht aan het argument dat hij verwijst naar een bepaalde vrouw die Timotheüs 'door God opgedragen gezag uitdaagt. (1 Ti 1:18; 4:14) Dit begrip wordt versterkt als we bedenken dat wanneer Paulus zegt: "Ik sta niet toe dat een vrouw ... autoriteit uitoefent over een man ...", hij niet het gewone Griekse woord voor autoriteit gebruikt dat is exousia. Dat woord werd gebruikt door de overpriesters en oudsten toen ze Jezus uitdaagden in Marcus 11: 28 zei: "Door welke autoriteit (exousia) doe je deze dingen? ”Het woord dat Paulus echter tegen Timotheüs gebruikt is authentien wat het idee van een usurping van autoriteit met zich meebrengt.

HELPT Woordstudies geven, "terecht, eenzijdig de wapens op te nemen, dwz handelen als een autocraat - letterlijk, zelfbenoemd (handelen zonder onderwerping).

Wat hier allemaal bij past, is de foto van een bepaalde vrouw, een oudere vrouw (1 Ti 4: 7) die 'bepaalde' leidde (1 Ti 1: 3, 6) en probeerde de goddelijk verordende autoriteit van Timothy toe te eigenen door de uitdaging aan te gaan hem in het midden van de gemeente met een "andere leer" en "valse verhalen" (1 Ti 1: 3, 4, 7; 4: 7).

Als dit het geval zou zijn, zou dit ook de anders ongerijmde verwijzing naar Adam en Eva verklaren. Paulus legde het record recht en voegde het gewicht van zijn ambt toe om het ware verhaal zoals beschreven in de Schrift te herstellen, niet het valse verhaal van de cultus van Diana (Artemis aan de Grieken).[I]
Dit brengt ons eindelijk bij de schijnbaar bizarre verwijzing naar het krijgen van kinderen als middel om de vrouw veilig te houden.

Zoals u kunt zien in het interlineaire, ontbreekt een woord in de weergave die de NWT dit vers geeft.

Het ontbrekende woord is het lidwoord, TES, die de hele betekenis van het vers verandert. Laten we in dit geval niet te hard zijn voor de NWT-vertalers, omdat de overgrote meerderheid van de vertalingen het bepaalde lidwoord hier weglaten, op enkele na.

"... ze zal gered worden door de geboorte van het kind ..." - Internationale standaardversie

"Zij [en alle vrouwen] zullen gered worden door de geboorte van het kind" - GODS WOORD Vertaling

"Zij zal gered worden door de vruchtbaarheid" - Darby Bible Translation

"Zij zal behouden worden door de vruchtbaarheid" - de letterlijke vertaling van Young

In de context van deze passage die verwijst naar Adam en Eva, het het vruchtbare zijn waar Paulus naar verwijst, kan heel goed het kind zijn waarnaar wordt verwezen in Genesis 3: 15. Het is het nageslacht (het dragen van kinderen) via de vrouw dat resulteert in de redding van alle vrouwen en mannen, wanneer dat zaad uiteindelijk Satan in het hoofd verplettert. In plaats van zich te concentreren op Eva en de vermeende superieure rol van vrouwen, zouden deze 'zekere' zich moeten richten op het zaad of de nakomelingen van de vrouw door wie allen worden gered.

De verwijzing van Paulus naar leiderschap begrijpen

In de gemeente van Jehovah's Getuigen waar ik vandaan kom, bidden vrouwen niet en geven ze ook geen les. Elk lesonderdeel dat een vrouw op het platform in de Koninkrijkszaal zou kunnen hebben - of het nu een demonstratie, een interview of een studentenpraatje is - wordt altijd gedaan onder wat Getuigen de 'hoofdschikking' noemen, met een man die de leiding heeft over het onderdeel . Ik denk dat dat een vrouw was die opstond onder inspiratie van de Heilige Geest en begon te profeteren zoals in de eerste eeuw, de bedienden zouden de arme dierbaren eerlijk aanpakken om dit principe te overtreden en boven haar positie te handelen. Getuigen krijgen dit idee van hun interpretatie van Paulus 'woorden aan de Korinthiërs:

"Maar ik zou willen dat u weet dat het hoofd van elke man Christus is, en het hoofd van de vrouw is de man, en het hoofd van Christus is God." (1 Corinthians 11: 3)

Ze nemen het gebruik van het woord 'hoofd' door Paulus als leider of heerser. Voor hen is dit een autoriteitshiërarchie. Hun standpunt gaat voorbij aan het feit dat vrouwen zowel baden als profeteerden in de eerste-eeuwse gemeente.

“. . Dus toen ze binnenkwamen, gingen ze de bovenkamer in, waar ze logeerden, zowel Peter als John en James en Andrew, Philip en Thomas, Bartholomew en Matthew, James [de zoon] van Alphaeus en Simon de ijverige één, en Judas [de zoon] van James. Met één akkoord bleven deze allemaal in gebed, samen met enkele vrouwen en Maria, de moeder van Jezus en met zijn broers. ”(Handelingen 1: 13, 14 NWT)

“Iedere man die bidt of profeteert dat hij iets op zijn hoofd heeft, schaamt zijn hoofd; maar elke vrouw die bidt of profeteert met haar onbedekte hoofd beschaamt haar hoofd. . . ”(1 Corinthians 11: 4, 5)

Als we in het Engels "hoofd" lezen, denken we "baas" of "leider" - de persoon die de leiding heeft. Is dat echter wat hier bedoeld wordt, dan lopen we direct tegen een probleem aan. Christus, als leider van de christelijke gemeente, zegt ons dat er geen andere leiders zullen zijn.

"Noch leiders genoemd worden, want uw Leider is één, de Christus." (Matthew 23: 10)

Als we de woorden van Paulus over leiderschap accepteren als een aanwijzing voor een gezagsstructuur, dan worden alle christelijke mannen de leiders van alle christelijke vrouwen die de woorden van Jezus in Mattheüs 23: 10 tegenspreken.

Think Een Grieks-Engels Lexicon, samengesteld door HG Lindell en R. Scott (Oxford University press, 1940) het Griekse woord dat Paul gebruikt is kephale (hoofd) en het verwijst naar 'de hele persoon, of het leven, extremiteit, top (van muur of gewoon), of bron, maar wordt nooit gebruikt voor de leider van een groep'.

Op basis van de context hier lijkt het idee dat kephale (hoofd) betekent "bron", zoals in het hoofd van een rivier, is wat Paulus in gedachten heeft.

Christus is van God. Jehovah is de bron. De gemeente is van Christus. Hij is de bron.

“… Hij is vóór alle dingen, en in hem houden alle dingen samen. 18En hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. Hij is het begin, de eerstgeborene uit de dood, dat hij in alles bij uitstek kan zijn. ”(Kolossenzen 1: 17, 18 NASB)

Voor de Kolossenzen gebruikt Paulus 'hoofd' niet om te verwijzen naar het gezag van Christus, maar eerder om aan te tonen dat hij de bron van de gemeente is, het begin ervan.

Christenen benaderen God via Jezus. Een vrouw bidt niet tot God in de naam van de man, maar in de naam van Christus. We hebben allemaal, man of vrouw, dezelfde directe relatie met God. Dit blijkt duidelijk uit de woorden van Paulus tot de Galaten:

“Want jullie zijn allemaal zonen van God door geloof in Christus Jezus. 27Want allen die in Christus zijn gedoopt, hebben zich met Christus bekleed. 28Er is geen Jood of Griek, er is geen slaaf of vrije man, er is geen man of vrouw; want jullie zijn allemaal één in Christus Jezus. 29En als u tot Christus behoort, bent u de afstammelingen van Abraham, erfgenamen volgens de belofte. ”(Galaten 3: 26-29 NASB)

Inderdaad, Christus heeft iets nieuws gecreëerd:

“Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is overleden. Zie, het nieuwe is gekomen! ”(2 Corinthians 5: 17 BSB)

Eerlijk genoeg. Wat probeert Paulus, gezien dit, de Korinthiërs te vertellen?

Overweeg de context. In vers acht zegt hij:

“Want de man komt niet van de vrouw, maar de vrouw van de man; 9want de man is inderdaad niet geschapen omwille van de vrouw, maar vrouw omwille van de man. ”(1 Corinthians 11: 8 NASB)

Als hij gebruikt kephale (hoofd) in de zin van de bron, dan herinnert hij zowel de mannen als de vrouwen in de gemeente eraan dat voordat er zonde was, aan de oorsprong van het menselijk ras, een vrouw werd gemaakt van een man, genomen uit het genetisch materiaal van zijn lichaam. Het was niet goed voor de man om alleen te blijven. Hij was niet compleet. Hij had een tegenhanger nodig.

Een vrouw is geen man en zou dat ook niet moeten zijn. Noch is een man een vrouw, noch zou hij moeten proberen te zijn. Elk is met een doel door God geschapen. Elk brengt iets anders naar de tafel. Hoewel iedereen God kan benaderen door de Christus, moeten ze dat doen door de rollen te herkennen die in het begin waren aangewezen.

Laten we, met dit in gedachten, kijken naar de raad van Paulus na zijn verklaring over hoofdschap die begint in vers 4:

"Elke man die bidt of profeteert, zijn hoofd bedekt, onteert zijn hoofd."

Zijn hoofd bedekken, of zoals we binnenkort zullen zien, het dragen van lang haar als een vrouw is een schande, want terwijl hij God in gebed toespreekt of God in profetie vertegenwoordigt, faalt hij zijn goddelijk aangestelde rol te erkennen.

"Maar elke vrouw die met haar hoofd bidt of profeteert onthult haar hoofd. Want het is één en hetzelfde alsof ze geschoren was. 6Want als een vrouw niet bedekt is, laat haar dan ook geschoren worden. Maar als het een schande is als een vrouw wordt geschoren of geschoren, laat haar dan bedekt zijn. '

Het is duidelijk dat vrouwen ook tot God baden en onder inspiratie in de gemeente profeteerden. Het enige bevel was dat ze een teken van erkenning hadden dat ze dat niet als man deden, maar als vrouw. Het omhulsel was dat teken. Het betekende niet dat ze ondergeschikt werden aan de mannen, maar eerder dat ze, terwijl ze dezelfde taak vervulden als mannen, dit publiekelijk hun vrouwelijkheid verklaarden tot eer van God.

Dit helpt om de woorden van Paulus een paar verzen verder in context te plaatsen.

13Oordeel zelf. Is het gepast dat een vrouw tot God bidt onthuld? 14Leert zelfs de natuur zelf u niet dat als een man lang haar heeft, het hem een ​​schande is? 15Maar als een vrouw lang haar heeft, is het een glorie voor haar, want haar haar wordt haar gegeven als bedekking.

Het lijkt erop dat de bedekking waarnaar Paulus verwijst, het lange haar van een vrouw is. Terwijl ze soortgelijke rollen vervullen, moeten de seksen verschillend blijven. De vervaging die we in de moderne samenleving zien, hoort niet thuis binnen de christelijke gemeente.

7Want een man hoort inderdaad zijn hoofd niet te bedekken, omdat hij het beeld en de glorie van God is, maar de vrouw is de glorie van de man. 8Want de man is niet van de vrouw, maar de vrouw van de man; 9want geen man is geschapen voor de vrouw, maar vrouw voor de man. 10Om deze reden zou de vrouw autoriteit op haar hoofd moeten hebben vanwege de engelen.

Zijn vermelding van de engelen verduidelijkt zijn betekenis verder. Judas vertelt ons over “de engelen die niet binnen hun eigen gezagspositie bleven, maar hun eigen woning verlieten…” (Judas 6). Of het nu een man, een vrouw of een engel is, God heeft ieder van ons naar zijn genoegen in onze eigen autoriteitspositie geplaatst. Paulus benadrukt hoe belangrijk het is dat in gedachten te houden, ongeacht welk kenmerk van de dienst ons ter beschikking wordt gesteld.

Misschien denkend aan de mannelijke neiging om naar een excuus te zoeken om de vrouw te domineren in overeenstemming met de veroordeling die Jehovah ten tijde van de erfzonde heeft uitgesproken, voegt Paulus het volgende evenwichtige beeld toe:

11Niettemin is de vrouw noch onafhankelijk van de man, noch de man onafhankelijk van de vrouw, in de Heer. 12Want zoals een vrouw van een man kwam, zo komt een man ook door een vrouw; maar alle dingen zijn van God.

Ja, de vrouw is uit een man; Eve was weg van Adam. Maar sinds die tijd is elke man geen vrouw meer. Laten we als mannen niet hoogmoedig worden in onze rol. Alle dingen komen van God en aan hem moeten we aandacht schenken.

Moeten vrouwen in de gemeente bidden?

Het lijkt misschien vreemd om dit zelfs te vragen, gezien het zeer duidelijke bewijs uit het eerste Korinthiërs hoofdstuk 13 dat christelijke vrouwen uit de eerste eeuw inderdaad openlijk hebben gebeden en geprofeteerd in de gemeente. Toch is het voor sommigen heel moeilijk om de gewoonten en tradities waarmee ze zijn grootgebracht te overwinnen. Ze zouden zelfs kunnen suggereren dat als een vrouw zou bidden, het struikelen zou kunnen veroorzaken en sommigen zou kunnen bewegen om de christelijke gemeente te verlaten. Ze suggereren dat het beter is dan geen struikelen te veroorzaken, maar beter het recht van een vrouw om in de gemeente te bidden niet te gebruiken.

Gezien de raad in eerste Korinthiërs 8: 7-13, lijkt dit misschien een schriftuurlijke positie. Daar vinden we dat Paulus zegt dat als het eten van vlees zijn broer zou laten struikelen - dat wil zeggen terugkeren naar valse heidense aanbidding - hij helemaal geen vlees zou eten.

Maar is dat een goede analogie? Of ik vlees eet of niet, heeft op geen enkele manier invloed op mijn aanbidding tot God. Maar hoe zit het met het wel of niet drinken van wijn?

Laten we aannemen dat er bij het avondmaal van de Heer een zuster zou binnenkomen die als kind een vreselijk trauma had opgelopen door toedoen van een alcoholische ouder die misbruik maakte. Ze beschouwt elke consumptie van alcohol als een zonde. Zou het dan juist zijn om te weigeren de wijn te drinken die het levensreddende bloed van onze Heer symboliseert, om haar niet te 'struikelen'?

Als iemands persoonlijke vooroordeel mijn aanbidding van God remt, dan remt het ook hun aanbidding van God. In een dergelijk geval zou instemming eigenlijk een oorzaak voor struikelen zijn. Bedenk dat struikelen niet verwijst naar het veroorzaken van aanstoot, maar eerder naar het laten afdwalen van iemand in valse aanbidding.

Conclusie

God zegt ons dat liefde nooit een ander oneert. (1 Korintiërs 13: 5) Er wordt ons verteld dat als we het zwakkere vat, het vrouwelijke, niet eren, onze gebeden verhinderd zullen worden. (1 Petrus 3: 7) Het ontzeggen van een door God verleend recht op aanbidding aan wie dan ook in de gemeente, man of vrouw, is die persoon onteren. Hierbij moeten we onze persoonlijke gevoelens terzijde schuiven en God gehoorzamen.

Er kan heel goed een periode van aanpassing zijn waarin we ons ongemakkelijk voelen om deel uit te maken van een methode van aanbidding waarvan we altijd dachten dat die verkeerd was. Maar laten we het voorbeeld van de apostel Petrus niet vergeten. Zijn hele leven was hem verteld dat bepaalde voedingsmiddelen onrein waren. Dit geloof was zo diepgeworteld dat er niet één, maar drie herhalingen van een visioen van Jezus nodig waren om hem van het tegendeel te overtuigen. En zelfs toen was hij vervuld van twijfels. Pas toen hij er getuige van was dat de Heilige Geest op Cornelius neerdaalde, begreep hij volledig de diepgaande verandering in zijn aanbidding die plaatsvond. (Handelingen 10: 1-48)

Jezus, onze Heer, begrijpt onze zwakheden en geeft ons de tijd om te veranderen, maar uiteindelijk verwacht hij dat we bij zijn standpunt komen. Hij zette de norm voor mannen om te imiteren bij de juiste behandeling van vrouwen. Het volgen van zijn leiding is de koers van nederigheid en van ware onderwerping aan de Vader door middel van zijn Zoon.

'Totdat we allemaal de eenheid van het geloof en de nauwkeurige kennis van de Zoon van God hebben bereikt, een volwassen man zijn geworden en de maat van de status hebben bereikt die bij de volheid van de Christus hoort.' (Efeziërs 4:13 NWT)

[Zie voor meer informatie over dit onderwerp Schendt een vrouw die in de gemeente bidt het hoofdschap?

_______________________________________

[I] Een onderzoek van de Isis Cult met voorlopig onderzoek naar nieuwtestamentische studies door Elizabeth A. McCabe p. 102-105; Hidden Voices: Biblical Women and Our Christian Heritage door Heidi Bright Parales p. 110

 

Meleti Vivlon

Artikelen door Meleti Vivlon.
    36
    0
    Zou dol zijn op je gedachten, geef commentaar.x