Toen ik Jehovah's Getuige was, predikte ik van deur tot deur. Bij vele gelegenheden ontmoette ik evangelicalen die me uitdaagden met de vraag: "Ben je wedergeboren?" Om eerlijk te zijn, als getuige begreep ik echt niet wat het betekende om opnieuw geboren te worden. Om even eerlijk te zijn, ik denk dat de evangelicals met wie ik sprak het ook niet begrepen. Zie je, ik kreeg de duidelijke indruk dat ze het gevoel hadden dat het enige dat je nodig had om gered te worden, was om Jezus Christus als je redder te aanvaarden, opnieuw geboren te worden, en voila, je bent klaar om te gaan. In zekere zin verschilden ze niet van Jehovah's Getuigen die geloven dat je alleen maar lid hoeft te blijven van de organisatie, naar de vergaderingen gaat en een maandelijks diensttijdrapport inlevert om gered te worden. Het zou zo mooi zijn als redding zo eenvoudig was, maar dat is het niet.

Begrijp me niet verkeerd. Ik minimaliseer het belang van wedergeboren worden niet. Het is erg belangrijk. Het is zelfs zo belangrijk dat we het goed moeten doen. Onlangs kreeg ik kritiek omdat ik alleen gedoopte christenen had uitgenodigd voor het avondmaal van de Heer. Sommige mensen dachten dat ik elitair was. Tegen hen zeg ik: “Sorry, maar ik maak de regels niet, Jezus wel”. Een van zijn regels is dat je opnieuw geboren moet worden. Dit kwam allemaal aan het licht toen een Farizeeër genaamd Nicodemus, een heerser van de Joden, Jezus kwam vragen over redding. Jezus vertelde hem iets dat hem in verwarring bracht. Jezus zei: "Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, niemand kan het koninkrijk van God zien tenzij hij wedergeboren is." (Johannes 3:3 BSB)

Nicodemus was hierdoor in de war en vroeg: "Hoe kan een man geboren worden als hij oud is? … Kan hij voor de tweede keer in de baarmoeder van zijn moeder gaan om geboren te worden?” (Johannes 3:4 BSB)

Het lijkt erop dat de arme Nicodemus leed aan die ziekte die we tegenwoordig maar al te vaak zien in bijbelse discussies: hyperliteralisme.

Jezus gebruikt de uitdrukking "wedergeboren" twee keer, één keer in vers drie en opnieuw in vers zeven, wat we zo meteen zullen lezen. In het Grieks zegt Jezus: gennaó (ghen-nah'-o) antoen (an'-o-then) wat in vrijwel elke bijbelversie wordt weergegeven als "wedergeboren", maar wat die woorden letterlijk betekenen, is "geboren van boven" of "geboren uit de hemel".

Wat bedoelt onze Heer? Hij legt Nikodemus uit:

“Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, niemand kan het koninkrijk van God binnengaan tenzij hij geboren is uit water en Geest. Vlees is geboren uit vlees, maar geest is geboren uit de Geest. Wees niet verbaasd dat ik zei: 'Je moet opnieuw geboren worden.' De wind waait waar hij wil. Je hoort het geluid, maar je weet niet waar het vandaan komt of waar het heen gaat. Zo is het met iedereen die uit de Geest geboren is.” (Johannes 3:5-8 BSB)

Wedergeboren of van boven geboren worden betekent dus "geboren uit de Geest". Natuurlijk zijn we allemaal uit vlees geboren. We stammen allemaal af van één man. De Bijbel vertelt ons: "Daarom, zoals de zonde de wereld is binnengekomen door één mens en de dood door de zonde, zo is ook de dood aan alle mensen doorgegeven, omdat allen gezondigd hebben." (Romeinen 5:12 BSB)

Kort gezegd: we sterven omdat we zonde hebben geërfd. In wezen hebben we de dood geërfd van onze voorvader Adam. Als we een andere vader hadden, zouden we een andere erfenis hebben. Toen Jezus kwam, maakte hij het voor ons mogelijk om door God te worden geadopteerd, om onze vader te veranderen, om zo het leven te erven.

"Maar zovelen als Hem aannamen, Hij gaf hun het gezag om kinderen van God te zijn - aan hen die in Zijn naam geloven, kinderen die niet geboren zijn uit bloed, noch uit het verlangen of de wil van de mens, maar uit God geboren." (Johannes 1:12, 13 BSB)

Dat spreekt van een nieuwe geboorte. Het is het bloed van Jezus Christus dat ons in staat stelt om uit God geboren te worden. Als kinderen van God erven we het eeuwige leven van onze vader. Maar we zijn ook uit geest geboren, want het is de Heilige Geest die Jehova uitstort op de kinderen van God om ze te zalven, om ze als zijn kinderen aan te nemen.

Laten we Efeziërs 1:13,14 lezen om deze erfenis als Gods kinderen beter te begrijpen.

En in Hem werden ook jullie heidenen, na te hebben geluisterd naar de Boodschap van de waarheid, het Goede Nieuws van jullie redding - in Hem geloofd - verzegeld met de beloofde Heilige Geest; die Geest is een onderpand en een voorsmaak van onze erfenis, in afwachting van de volledige verlossing ervan - de erfenis die Hij heeft gekocht om speciaal van Hem te zijn ter verheerlijking van Zijn heerlijkheid. (Efeziërs 1:13, 14 Weymouth Nieuwe Testament)

Maar als we denken dat dit alles is wat we hoeven te doen om gered te worden, dan houden we onszelf voor de gek. Dat zou hetzelfde zijn als zeggen dat het enige wat iemand hoeft te doen om gered te worden, is gedoopt te worden in de naam van Jezus Christus. De doop staat symbool voor wedergeboorte. Je daalt af in het water en als je eruit komt, word je symbolisch herboren. Maar daar stopt het niet.

Johannes de Doper had er dit over te zeggen.

"Ik doop je met water, maar er zal een komen die sterker is dan ik, wiens riemen ik niet waard ben los te maken. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur.” (Lucas 3:16)

Jezus werd gedoopt in water en de Heilige Geest daalde op hem neer. Toen zijn discipelen gedoopt werden, ontvingen zij ook de Heilige Geest. Dus, om opnieuw geboren te worden of van boven geboren te worden, moet men gedoopt zijn om de Heilige Geest te ontvangen. Maar wat is dit over gedoopt worden met vuur? Johannes vervolgt: “Zijn wanvork is in Zijn hand om Zijn dorsvloer schoon te maken en de tarwe in Zijn schuur te verzamelen; maar Hij zal het kaf verbranden met onuitblusbaar vuur.” (Lucas 3:17 BSB)

Dit zal ons herinneren aan de gelijkenis van het koren en het onkruid. Zowel de tarwe als het onkruid groeien samen vanaf het moment dat ze ontkiemen en ze zijn moeilijk van elkaar te onderscheiden tot de oogst. Dan zal het onkruid in vuur worden verbrand, terwijl de tarwe wordt opgeslagen in het pakhuis van de Heer. Hieruit blijkt dat veel mensen die denken dat ze wedergeboren zijn, geschokt zullen zijn als ze iets anders leren. Jezus waarschuwt ons dat “Niet iedereen die tegen Mij zegt: 'Heer, Heer', het koninkrijk der hemelen zal binnengaan, maar alleen hij die de wil van Mijn Vader in de hemel doet. Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: 'Heer, Heer, hebben wij niet in Uw naam geprofeteerd en in Uw naam demonen uitgedreven en vele wonderen verricht?'

Dan zal ik ze duidelijk zeggen: 'Ik heb je nooit gekend; ga weg van Mij, jullie werkers der wetteloosheid!'” (Matteüs 7:21-23 BSB)

Een andere manier om het te zeggen is dit: Van bovenaf geboren worden is een continu proces. Ons geboorterecht is in de hemel, maar het kan op elk moment worden ingetrokken als we een handelwijze volgen die de geest van adoptie weerstaat.

Het is de apostel Johannes die de ontmoeting met Nicodemus optekent, en die het concept van uit God geboren worden introduceert, of zoals vertalers het vaak weergeven, "wedergeboren" zijn. John wordt specifieker in zijn brieven.

"Iedereen geboren uit God weigert zonde te beoefenen, omdat Gods zaad in hem blijft; hij kan niet blijven zondigen, want hij is uit God geboren. Hierdoor worden de kinderen van God onderscheiden van de kinderen van de duivel: iedereen die geen gerechtigheid beoefent, is niet van God, noch is iemand die zijn broeder niet liefheeft.” (1 Johannes 3:9, 10 BSB)

Wanneer we uit God geboren zijn, of gennaó (ghen-nah'-o) antoen (an'-o-toen) - "van boven geboren", of "geboren uit de hemel", "wedergeboren", we worden niet plotseling zondeloos. Dat is niet wat Johannes suggereert. Uit God geboren zijn betekent dat we weigeren te zondigen. In plaats daarvan beoefenen we gerechtigheid. Merk op hoe de praktijk van rechtvaardigheid verband houdt met liefde voor onze broeders. Als we niet van onze broeders houden, kunnen we niet rechtvaardig zijn. Als we niet rechtvaardig zijn, zijn we niet uit God geboren. Johannes maakt dit duidelijk wanneer hij zegt: "Iedereen die een broer of zus haat, is een moordenaar, en u weet dat geen enkele moordenaar het eeuwige leven in zich heeft." (1 Johannes 3:15 NBV).

“Wees niet zoals Kaïn, die toebehoorde aan de boze en zijn broer vermoordde. En waarom doodde Kaïn hem? Omdat zijn eigen daden slecht waren, terwijl die van zijn broer rechtvaardig waren.” (1 Johannes 3:12 NBV).

Mijn voormalige collega's van de organisatie van Jehovah's Getuigen zouden deze woorden zorgvuldig moeten overwegen. Hoe bereid zijn ze om iemand te mijden - ze te haten - simpelweg omdat die persoon besluit op te komen voor de waarheid en de valse leringen en grove hypocrisie van het Besturende Lichaam en zijn kerkelijke gezagsstructuur aan de kaak te stellen.

Als we uit de hemel geboren willen worden, moeten we het fundamentele belang van liefde begrijpen, zoals Johannes in deze volgende passage benadrukt:

“Geliefden, laten we elkaar liefhebben, want liefde komt van God. Iedereen die liefheeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde.” (1 Johannes 4:7, 8 BSB)

Als we liefhebben, zullen we God kennen en uit hem geboren worden. Als we niet liefhebben, kennen we God niet en kunnen we niet uit hem geboren worden. John gaat verder met redeneren:

“Iedereen die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren, en iedereen die de Vader liefheeft, houdt ook van degenen die uit Hem zijn geboren. Hierdoor weten we dat we de kinderen van God liefhebben: als we God liefhebben en Zijn geboden onderhouden. Want dit is de liefde van God, dat wij Zijn geboden onderhouden. En Zijn geboden zijn niet zwaar, want iedereen die uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld heeft overwonnen: ons geloof.” (1 Johannes 5:1-4 BSB)

Het probleem dat ik zie is dat mensen die praten over wedergeboren zijn het vaak gebruiken als een teken van rechtschapenheid. Vroeger deden we dat als Jehovah's Getuigen, hoewel het voor ons niet "wedergeboren" was, maar "in de waarheid". We zouden dingen zeggen als: "Ik ben in de waarheid" of we zouden iemand vragen: "Hoe lang ben je al in de waarheid?" Het is vergelijkbaar met wat ik hoor van "wedergeboren" christenen. "Ik ben wedergeboren" of "Wanneer bent u wedergeboren?" Een verwante verklaring houdt in: 'Jezus vinden'. "Wanneer heb je Jezus gevonden?" Jezus vinden en wedergeboren worden zijn in de geest van veel evangelicals ongeveer synonieme concepten.

Het probleem met de uitdrukking "wedergeboren" is dat het ertoe leidt dat je denkt aan een eenmalige gebeurtenis. "Op die en die datum werd ik gedoopt en opnieuw geboren."

Er is een term in de luchtmacht genaamd "Fire and Forget". Het verwijst naar munitie, zoals raketten, die zelfsturend zijn. De piloot vergrendelt zich op een doelwit, drukt op de knop en lanceert de raket. Daarna kan hij wegvliegen, wetende dat de raket zichzelf naar zijn doel zal leiden. Wedergeboren worden is geen vuur-en-vergeet-actie. Uit God geboren worden is een continu proces. We moeten voortdurend Gods geboden onderhouden. We moeten voortdurend liefde tonen voor de kinderen van God, onze broeders en zusters in het geloof. We moeten de wereld voortdurend overwinnen door ons geloof.

Uit God geboren worden, of opnieuw geboren worden, is geen eenmalige gebeurtenis, maar een levenslange verbintenis. We zijn alleen uit God geboren en uit de geest geboren als Gods geest in ons blijft stromen en door ons daden van liefde en gehoorzaamheid voortbrengt. Als die stroom wegebt, zal het worden vervangen door de geest van het vlees, en kunnen we ons zwaarbevochten geboorterecht verliezen. Wat een tragedie zou dat zijn, maar als we niet oppassen, kan het ons ontglippen zonder dat we ons er zelfs maar van bewust zijn.

Bedenk dat degenen die op de dag des oordeels naar Jezus rennen en roepen: "Heer, Heer,..." dat doen in de overtuiging dat ze grote werken in zijn naam hebben gedaan, maar hij ontkent ze te kennen.

Dus hoe kun je controleren of je status als iemand die uit God geboren is nog intact is? Kijk naar jezelf en je daden van liefde en barmhartigheid. In een zin: als je niet van je broers of zussen houdt, dan ben je niet wedergeboren, ben je niet uit God geboren.

Bedankt voor het kijken en voor je steun.

Meleti Vivlon

Artikelen door Meleti Vivlon.
    30
    0
    Zou dol zijn op je gedachten, geef commentaar.x