Klik hier om video te bekijken

Hallo, de titel van deze video is "Jehovah's Getuigen zeggen dat het verkeerd is om Jezus te aanbidden, maar zijn blij om mannen te aanbidden". Ik weet zeker dat ik opmerkingen ga krijgen van ontevreden Jehovah's Getuigen die me ervan beschuldigen ze verkeerd voor te stellen. Ze zullen beweren dat ze geen mannen aanbidden; zij zullen beweren dat zij de enigen op aarde zijn die de ware God, Jehovah, aanbidden. Vervolgens zullen ze me bekritiseren omdat ik suggereer dat het aanbidden van Jezus een schriftuurlijk correct onderdeel van de ware aanbidding is. Ze zouden zelfs Mattheüs 4:10 kunnen citeren, waaruit blijkt dat Jezus tegen de duivel zegt: "Ga weg, Satan! Want er staat geschreven: „Jehovah, uw God, moet u aanbidden, en alleen hem moet u heilige dienst bewijzen.” Nieuwe-Wereldvertaling

Prima, ik heb de beschuldiging geuit en ik heb dat in het openbaar gedaan. Dus nu moet ik het ondersteunen met de Schrift.

Laten we beginnen met het uit de weg ruimen van enkele mogelijke misverstanden. Als u een van Jehovah's Getuigen bent, wat verstaat u dan onder het woord 'aanbidding'? Denk daar even over na. U beweert Jehovah God te aanbidden, maar hoe doet u dat precies? Als iemand op straat naar je toe zou komen en zou vragen: wat moet ik doen om God te aanbidden, wat zou je dan antwoorden?

Ik vond dat een zeer uitdagende vraag om te stellen, niet alleen aan een Jehova's Getuige, maar aan elk lid van een ander religieus geloof. Iedereen denkt te weten wat het betekent om God te aanbidden, maar als je ze vraagt ​​om het uit te leggen, om het onder woorden te brengen, valt er vaak een lange stilte.

Wat jij en ik denken dat aanbidding betekent, is natuurlijk niet relevant. Wat telt is wat God bedoelt als hij zegt dat we alleen hem moeten aanbidden. De beste manier om erachter te komen wat God denkt over de kwestie van aanbidding, is door Zijn geïnspireerde woord te lezen. Zou het u verbazen te horen dat er vier Griekse woorden zijn die in de Bijbel met „aanbidden” zijn vertaald? Vier woorden om dat ene Engelse woord te vertalen. Het lijkt alsof ons Engelse woord aanbidding een zware last draagt.

Dit wordt een beetje technisch, maar ik ga je vragen geduld met me te hebben, want het onderwerp is niet academisch. Als ik gelijk heb als ik zeg dat Jehovah's Getuigen mannen aanbidden, dan hebben we het over een actie die tot de veroordeling van God zou kunnen leiden. Met andere woorden, we hebben het over een onderwerp dat een zaak van leven en dood is. Het verdient dus onze volledige aandacht.

Trouwens, ook al concentreer ik me op Jehovah's Getuigen, ik denk dat je aan het einde van deze video zult zien dat zij niet de enige religieuze mensen zijn die mannen aanbidden. Laten we beginnen:

Het eerste Griekse woord dat voor „aanbidding” wordt gebruikt en dat we gaan bespreken, is: Thréskeia.

Strong's Concordance geeft de korte definitie van deze term als "rituele aanbidding, religie". De volledigere definitie die het geeft is: "(onderliggende betekenis: eerbied of aanbidding van de goden), aanbidding zoals uitgedrukt in rituele handelingen, religie." NAS Uitputtende Concordantie definieert het eenvoudig als "religie". Dit Griekse woord Thréskeia komt slechts vier keer voor in de Schrift. De New American Standard Bible geeft het slechts één keer weer als "aanbidding", en de andere drie keer als "religie". De Nieuwe-Wereldvertaling van de Heilige Schrift, de Bijbel van Jehovah's Getuigen, geeft het echter telkens weer als "aanbidding" of "vorm van aanbidding". Hier zijn de teksten waar het in de NWT voorkomt:

"die mij eerder kenden, als ze zouden willen getuigen, dat ik volgens de strengste sekte van onze vorm van aanbidding [thréskeia] als een Farizeeër leefde." (Handelingen 26:5)

"Laat niemand u de prijs ontnemen die behagen schept in een valse nederigheid en een vorm van aanbidding [thréskeia] van de engelen, "zijn standpunt innemend" de dingen die hij heeft gezien." (Kol 2:18)

“Als iemand denkt dat hij een aanbidder [thréskos] van God is, maar zijn tong niet strak houdt, bedriegt hij zijn eigen hart en is zijn aanbidding [thréskeia] zinloos. De vorm van aanbidding [thréskeia] die vanuit het standpunt van onze God en Vader rein en onbesmet is, is deze: voor wezen en weduwen zorgen in hun verdrukking, en zichzelf onbevlekt van de wereld bewaren.” (Jakobus 1:26, 27)

Door te renderen thréskeia als “vorm van aanbidding” brengt de Getuigenbijbel het idee van geformaliseerde of rituele aanbidding over; dat wil zeggen, aanbidding voorgeschreven door het volgen van een reeks regels en/of tradities. Dit is de vorm van aanbidding of religie die wordt beoefend in gebedshuizen, zoals Koninkrijkszalen, tempels, moskeeën, synagogen en traditionele kerken. Het is opmerkelijk dat elke keer dat dit woord in de Bijbel wordt gebruikt, het een sterk negatieve connotatie heeft. Daarom…

Als je katholiek bent, is je aanbidding thréskeia.

Als je protestant bent, is je aanbidding thréskeia.

Als u een Zevende-dags Adventist bent, is uw aanbidding thréskeia.

Als je een Mormoon bent, is je aanbidding thréskeia.

Als je een Jood bent, is je aanbidding thréskeia.

Als je een moslim bent, is je aanbidding thréskeia.

en ja, zeer zeker,

Als je een Jehova's Getuige bent, is je aanbidding thréskeia.

Waarom werpt de Bijbel? threskeia in een negatief daglicht? Zou het kunnen zijn dat dit verering op nummer is? Aanbidding die de regels van mensen gehoorzaamt in plaats van de leidende principes van onze Heer de Christus? Ter illustratie, als u een van Jehovah's Getuigen bent en regelmatig naar alle vergaderingen gaat en wekelijks in de velddienst gaat, waarbij u minstens 10 uur per maand in de prediking steekt, en als u uw geld doneert om het wereldwijde werk te ondersteunen , dan „aanbidt u Jehovah God” op een aanvaardbare manier, volgens de regels van de Watch Tower and Bible Tract Society — thréskeia.

Dit is natuurlijk onzin. Als James zegt dat de thréskeia die "rein en onbesmet is vanuit Gods gezichtspunt is om voor wezen en weduwen te zorgen", is hij ironisch. Daar komt geen ritueel bij kijken. Gewoon liefde. In wezen zegt hij spottend: “O, u denkt dat uw religie aanvaardbaar is voor God, nietwaar? Als er een religie zou zijn die God aanvaardt, dan zou het er een zijn die voor de behoeftigen zorgt en niet de weg van de wereld volgt.”

Thréskeia (bijvoeglijk naamwoord): religie, geritualiseerd en formeel

Dus we kunnen zeggen dat thréskeia is het woord van geformaliseerde of geritualiseerde aanbidding, of anders gezegd, georganiseerde religie. Voor mij is georganiseerde religie een tautologie, zoals het zeggen van 'avondzonsondergang', 'bevroren ijs' of 'tonijn'. Alle religie is georganiseerd. Het probleem met religie is dat het altijd mannen zijn die de organisatie organiseren, dus uiteindelijk doe je de dingen zoals mannen je zeggen, anders krijg je straf.

Het volgende Griekse woord waar we naar zullen kijken is:

Sebo (werkwoord): eerbied en toewijding

 Het komt tien keer voor in de christelijke geschriften - één keer in Mattheüs, één keer in Marcus en de overige acht keer in het boek Handelingen. Het is het tweede van vier verschillende Griekse woorden die moderne bijbelvertalingen met "aanbidding" weergeven. Volgens Strong's Concordantie, SEBO kan worden gebruikt voor eerbied, aanbidding of aanbidding. Hier zijn enkele voorbeelden van het gebruik ervan:

“Het is tevergeefs dat ze [SEBO] mij, want zij leren mensen geboden als leerstellingen.'” (Mattheüs 15:9 NWT)

“Iemand die ons hoorde, was een vrouw genaamd Lydia, uit de stad Thyatira, een verkoper van paarse goederen, die een aanbidder was [SEBO] van God. De Heer opende haar hart om aandacht te schenken aan wat Paulus zei.” (Handelingen 16:14 NBV)

“Deze man overtuigt mensen om [SEBO] God in strijd met de wet.” (Handelingen 18:13 NBV)

Voor uw gemak geef ik al deze verwijzingen in het beschrijvingsveld van de video die u bekijkt, mocht u ze in een bijbelzoekmachine willen plakken, zoals biblegateway.com om te zien hoe andere vertalingen worden weergegeven SEBO. [Verwijzingen naar sebó in het Grieks: Mt 15:9; Marcus 7:7; Handelingen 13:43,50; 16:14; 17:4,17; 18:7,13; 29:27]

Terwijl SEBO is een werkwoord, het geeft niet echt een actie weer. In geen van de tien gevallen van het gebruik van SEBO is het mogelijk om precies af te leiden hoe de genoemde personen zich bezighouden met? SEBO, in eerbiedige aanbidding of aanbidding van God. Onthoud dat deze term niet een ritualistisch of formalistisch proces van aanbidding beschrijft. De definitie van Strong's duidt ook niet op actie. God vereren en God aanbidden spreken beide over een gevoel of een houding ten opzichte van God of jegens God. Ik kan in mijn woonkamer zitten en God aanbidden zonder echt iets te doen. Natuurlijk kan worden beargumenteerd dat ware aanbidding van God, of van wie dan ook, zich uiteindelijk moet manifesteren in een of andere vorm van actie, maar welke vorm die actie moet aannemen, wordt in geen van deze verzen gespecificeerd.

Een aantal bijbelvertalingen wordt weergegeven SEBO als "vroom". Nogmaals, dat spreekt meer van een mentale dispositie dan van enige specifieke actie en dit is een belangrijk onderscheid om het in gedachten te houden.

Een persoon die vroom is, die God vereert, wiens liefde voor God het niveau van aanbidding bereikt, is een persoon die herkenbaar is als goddelijk. Zijn aanbidding kenmerkt zijn leven. Hij praat het gesprek en loopt de wandeling. Zijn vurige verlangen is om als zijn God te zijn. Dus alles wat hij in het leven doet, wordt geleid door de zelfonderzoekende gedachte: "Zou dit mijn God behagen?"

Kortom, zijn aanbidding gaat niet over het uitvoeren van een ritueel van welke aard dan ook, zoals voorgeschreven door mannen in methodische aanbidding. Zijn aanbidding is zijn manier van leven.

Niettemin vereist het vermogen tot zelfbedrog dat deel uitmaakt van het gevallen vlees, dat we voorzichtig zijn. In de afgelopen eeuwen, toen vrome (SEBO) Christenen verbrandden een medeaanbidder op de brandstapel, ze dachten dat ze heilige dienst of eerbiedige dienst aan God verrichtten. Tegenwoordig denken Jehovah's Getuigen dat ze God aanbidden (SEBO) wanneer ze een medegelovige mijden omdat hij of zij zich uitspreekt tegen een overtreding begaan door het Besturende Lichaam, zoals hun hypocriete 10-jarige band met de Verenigde Naties of hun verkeerde behandeling van duizenden gevallen van seksueel misbruik van kinderen.

Evenzo is het mogelijk om SEBO (eerbied, aanbiddende toewijding of aanbidding) tot de verkeerde God. Jezus veroordeelde de SEBO van de schriftgeleerden, Farizeeën en priesters, omdat zij geboden van mensen leerden die van God kwamen. Jezus zei: “Ze aanbidden [SEBO] mij tevergeefs; zij onderwijzen als leerstelling de voorschriften van mensen.” Mattheüs (15:9 BSB) Zo stelden ze God verkeerd voor en faalden ze hem te imiteren. De God die ze imiteerden was Satan en Jezus zei dat tegen hen:

"Je bent van je vader, de duivel, en je wilt zijn verlangens uitvoeren. Hij was vanaf het begin een moordenaar en weigerde de waarheid hoog te houden, omdat er geen waarheid in hem is. Als hij liegt, spreekt hij zijn moedertaal, want hij is een leugenaar en de vader van leugens.” (Johannes 8:44, BSB)

Nu komen we bij het derde Griekse woord dat in de Bijbel met "aanbidding" is vertaald.

Thréskeia (bijvoeglijk naamwoord): religie, geritualiseerd en formeel

Sebo (werkwoord): eerbied en toewijding

Latreuo (werkwoord): heilige dienst

Strong's Concordance geeft ons:

Latreuo

Definitie: dienen

Gebruik: ik dien, vooral God, misschien gewoon: ik aanbid.

Sommige vertalingen zullen het "aanbidding" weergeven. Bijvoorbeeld:

'Maar ik zal de natie die ze als slaven dienen, straffen', zei God, 'en daarna zullen ze uit dat land komen om [Latreuo] mij in deze plaats. '' (Handelingen 7: 7 NIV)

“Maar God keerde zich van hen af ​​en gaf hen over aan de aanbidding [Latreuo] van de zon, maan en sterren. (Handelingen 7:42 NBV)

De vertaling van de Nieuwe Wereld geeft er echter de voorkeur aan om weer te geven Latreuo als “heilige dienst” die ons terugbrengt naar Jezus' ontmoeting met de duivel die we aan het begin van deze video bespraken:

'Ga weg, Satan! Want er staat geschreven: 'Jehovah, je God, moet je aanbidden, en alleen hem moet je heilige dienst bewijzen [Latreuo]'” (Mt 4:10 NWT)

Jezus verbindt aanbidding van God met dienst aan God.

Maar hoe zit het met het eerste deel van die berisping toen Jezus zei: "Jehovah, uw God, moet u aanbidden" (Mattheüs 4:10 NWT)?

Dat woord is niet Thréskeia, noch sebó, noch latreuó.  Dit is het vierde Griekse woord dat in Engelse Bijbels als aanbidding wordt vertaald en het is het woord waarop de titel van deze video is gebaseerd. Dit is de aanbidding die we aan Jezus zouden moeten geven, en het is de aanbidding die Jehovah's Getuigen weigeren. Dit is de aanbidding die Getuigen aan mannen bewijzen. Ironisch genoeg slagen de meeste andere religies in de christenheid, terwijl ze beweren deze aanbidding aan Jezus te geven, er ook niet in dit te doen en in plaats daarvan mannen te aanbidden. Dit woord in het Grieks is PROSKUNEO.

Volgens Strong's Concordance:

PROSKUNEO middelen:

Definitie: eerbied betuigen aan

Gebruik: Ik ga op mijn knieën om mijn eer te bewijzen, te aanbidden.

PROSKUNEO is een samengesteld woord.

HELPT Woordstudies stellen dat het afkomstig is van "prós, "naar" en kyneo, "zoenen". Het verwijst naar de actie van het kussen van de grond bij het neerknielen voor een meerdere; aanbidden, klaar "om neer te vallen / zich neer te werpen om op de knieën te aanbidden" (DNTT); om "eerbetoon te doen" (BAGD)"

Soms geeft de Nieuwe-Wereldvertaling het weer als "aanbidding" en soms als "eerbetoon". Dit is echt een onderscheid zonder verschil. Toen Petrus bijvoorbeeld het huis binnenging van Cornelius, de eerste niet-Joodse christen, lezen we: “Toen Petrus binnenkwam, ontmoette Cornelius hem, viel voor zijn voeten neer en deed eerbetuiging [PROSKUNEO] naar hem. Maar Petrus tilde hem op en zei: „Sta op; Ik ben zelf ook een man.” (Handelingen 10:25, 26)

De meeste bijbels geven dit weer als "hem aanbaden". De New American Standard Bible zegt ons bijvoorbeeld: „Toen Petrus binnenkwam, ontmoette Cornelius hem en viel voor zijn voeten neer en aanbeden hem."

Voor de serieuze Bijbelonderzoeker is het de moeite waard om op te merken dat een zeer vergelijkbare omstandigheid en bewoording voorkomt in Openbaring waar de apostel Johannes zegt:

"Daarop viel ik voor zijn voeten neer om... aanbidden [PROSKUNEO] hem. Maar hij zegt me: “Pas op! Doe dat niet! Alles wat ik ben is een medeslaaf van jou en van je broeders die het werk hebben om van Jezus te getuigen. Aanbidden [PROSKUNEO] God; want het getuigen van Jezus inspireert tot profeteren.” (Openbaring 19:10, NWT)

Hier gebruikt de Nieuwe-Wereldvertaling "aanbidding" in plaats van "eerbetuiging brengen" voor hetzelfde woord, PROSKUNEO. Waarom wordt Cornelius getoond als iemand die eerbetuigt, terwijl Johannes wordt getoond als aanbiddend wanneer hetzelfde Griekse woord op beide plaatsen wordt gebruikt en de omstandigheden vrijwel identiek zijn.

In Hebreeën 1:6 lezen we in de Nieuwe-Wereldvertaling:

"Maar wanneer hij zijn Eerstgeborene weer op de bewoonde aarde brengt, zegt hij: "En laten al Gods engelen hem eer bewijzen." (Hebreeën 1:6)

Toch lezen we in vrijwel elke andere bijbelvertaling dat de engelen hem aanbidden.

Waarom gebruikt de Nieuwe-Wereldvertaling in deze gevallen "eerbetoon" in plaats van "aanbidding"? Als voormalig ouderling in de Organisatie van Jehovah's Getuigen kan ik zonder enige twijfel stellen dat dit is bedoeld om een ​​kunstmatig onderscheid te maken op basis van religieuze vooringenomenheid. Voor Jehovah's Getuigen kun je God aanbidden, maar je kunt Jezus niet aanbidden. Misschien deden ze dit oorspronkelijk om de invloed van het trinitarisme tegen te gaan. Ze zijn zelfs zo ver gegaan om Jezus te degraderen tot de status van een engel, zij het de aartsengel Michaël. Voor alle duidelijkheid, ik geloof niet in de Drie-eenheid. Niettemin vereist het aanbidden van Jezus, zoals we zullen zien, niet dat we accepteren dat God een Drie-eenheid is.

Religieuze vooringenomenheid is een zeer krachtige belemmering voor een nauwkeurig begrip van de Bijbel, dus laten we, voordat we verder gaan, een goed begrip krijgen van wat het woord PROSKUNEO betekent echt.

U herinnert zich het verslag van de storm toen Jezus naar zijn discipelen kwam in hun vissersboot die op het water liep, en Petrus vroeg om hetzelfde te doen, maar toen begon te twijfelen en te zinken. De rekening luidt:

“Onmiddellijk stak Jezus Zijn hand uit en greep Petrus vast. "Jij van kleingelovigen," zei Hij, "waarom twijfelde je?" En toen ze weer in de boot waren geklommen, ging de wind liggen. Dan degenen die in de boot waren aanbad Hem (PROSKUNEO,) zeggende: "Waarlijk, U bent de Zoon van God!" (Matteüs 14:31-33 BSB)

Waarom kiest de Nieuwe-Wereldvertaling voor weergave, PROSKUNEO, in dit verslag als "eerbetuiging brengen" terwijl het het op andere plaatsen als aanbidding weergeeft? Waarom volgen bijna alle vertalingen de Berean Study Bible door te zeggen dat de discipelen in dit geval Jezus aanbaden? Om dat te beantwoorden, moeten we ons realiseren wat het woord PROSKUNEO bedoeld voor Griekssprekenden in de oudheid.

PROSKUNEO betekent letterlijk "neerbuigen en de aarde kussen". Gezien dat, welk beeld komt er in je op als je deze passage leest. Hebben de discipelen de Heer zojuist een hartelijke duim omhoog gegeven? 'Dat was knap, Heer, wat u daar deed, op het water lopen en de storm bedwingen. Koel. Koos voor jou!”

Nee! Ze waren zo onder de indruk van dit ontzagwekkende machtsvertoon, toen ze zagen dat de elementen zelf onderworpen waren aan Jezus - de storm die ging liggen, het water dat hem ondersteunde - dat ze op hun knieën vielen en voor hem bogen. Ze kusten de grond, om zo te zeggen. Dit was een daad van totale onderwerping. PROSKUNEO is een woord dat totale onderwerping impliceert. Totale onderwerping impliceert totale gehoorzaamheid. Maar toen Cornelius hetzelfde deed voor Petrus, zei de apostel hem dat niet te doen. Hij was gewoon een man als Cornelius. En toen Johannes neerboog om de aarde te kussen voor de engel, zei de engel hem dat niet te doen. Ook al was hij een rechtvaardige engel, hij was gewoon een mededienaar. Hij verdiende Johns gehoorzaamheid niet. Maar toen de discipelen bogen en de aarde kusten voor Jezus, berispte Jezus hen niet en zei niet dat ze dat niet moesten doen. Hebreeën 1:6 vertelt ons dat de engelen ook zullen buigen en de aarde zullen kussen voor Jezus, en nogmaals, ze doen dat correct op het bevel van God.

Als ik u nu zou zeggen iets te doen, zou u mij dan onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud gehoorzamen? Jij beter niet. Waarom niet? Omdat ik maar een mens ben zoals jij. Maar wat als er een engel zou verschijnen en je zou zeggen iets te doen? Zou je de engel onvoorwaardelijk en zonder vragen gehoorzamen? Nogmaals, je kunt het beter niet doen. Paulus zei tegen de Galaten dat zelfs als „een engel uit de hemel u iets als goed nieuws zou verkondigen dat verder gaat dan het goede nieuws dat wij u hebben bekendgemaakt, hij toch vervloekt zal zijn”. (Galaten 1:8 NWT)

Vraag uzelf nu af, wanneer Jezus terugkeert, zult u bereidwillig alles gehoorzamen wat hij u zegt te doen zonder twijfel of voorbehoud? Zie je het verschil?

Toen Jezus uit de dood werd opgewekt, zei hij tegen zijn discipelen: „Mij is gegeven alle autoriteit in de hemel en op de aarde”. (Matteüs 28:18 NWT)

Wie gaf hem alle macht? Onze hemelse Vader natuurlijk. Dus als Jezus ons zegt iets te doen, is het alsof onze hemelse Vader het ons zelf zegt. Er is geen verschil, toch? Maar als een man u zegt iets te doen en beweert dat God hem dat vertelde, dan is dat anders, dan zou u toch met God moeten overleggen, nietwaar?

“Als iemand zijn wil wil doen, zal hij van de leer weten of die van God komt of dat ik van mijn eigen originaliteit spreek. Hij die van zijn eigen originaliteit spreekt, zoekt zijn eigen glorie; maar hij die de eer zoekt van hem die hem gezonden heeft, deze is waar, en er is geen onrechtvaardigheid in hem.” (Johannes 7:17, 18 NWT)

Jezus vertelt ons ook:

“Voorwaar, ik zeg U: De Zoon kan niets uit eigen beweging doen, maar alleen wat hij de Vader ziet doen. Want wat de Ene ook doet, deze dingen doet de Zoon ook op dezelfde manier.” (Johannes 5:19 NWT)

Dus, zou je Jezus aanbidden? Zou jij PROSKUNEO Jezus? Dat wil zeggen, zou je je volledige onderwerping aan hem geven? Herinneren, PROSKUNEO is het Griekse woord voor aanbidding dat volledige onderwerping impliceert. Als Jezus op dit moment voor je zou verschijnen, wat zou je dan doen? Geef hem een ​​klap op zijn rug en zeg: 'Welkom terug, Heer. Goed om je te zien. Waarom duurde het zolang?" Nee! Het eerste wat we moeten doen is op onze knieën vallen, voor de aarde buigen om te laten zien dat we bereid zijn ons volledig aan hem te onderwerpen. Dat is wat het betekent om Jezus echt te aanbidden. Door Jezus te aanbidden, aanbidden we Jehovah, de Vader, omdat we ons aan zijn regeling onderwerpen. Hij heeft de Zoon de leiding gegeven en hij heeft ons drie keer niet minder gezegd: “Dit is mijn Zoon, de geliefde, die ik heb goedgekeurd; luister naar hem." (Matteüs 17:5 NWT)

Weet je nog toen je een kind was en je ongehoorzaam gedroeg? Je ouders zouden zeggen: 'Je luistert niet naar me. Luister naar me!" En dan zeiden ze dat je iets moest doen en je wist dat je het maar beter kon doen.

Onze hemelse Vader, de enige ware God heeft ons gezegd: "Dit is mijn Zoon... luister naar hem!"

We hadden beter kunnen luisteren. We kunnen beter inleveren. We hadden beter PROSKUNEO, aanbid onze Heer, Jezus.

Dit is waar mensen in de war raken. Ze komen er niet uit hoe het mogelijk kan zijn om zowel Jehova God als Jezus Christus te aanbidden. De Bijbel zegt dat je geen twee heren kunt dienen, dus zou het aanbidden van Jezus en Jehovah niet hetzelfde zijn als proberen twee heren te dienen? Jezus zei tegen de duivel dat hij alleen [PROSKUNEO] God, dus hoe kon hij zelf aanbidding accepteren. Een trinitariër zal dit omzeilen door te zeggen dat het werkt omdat Jezus God is. Werkelijk? Waarom zegt de Bijbel dan niet dat we ook de heilige geest moeten aanbidden? Nee, er is een veel eenvoudigere verklaring. Als God ons zegt geen andere goden te aanbidden behalve hem, wie bepaalt dan wat het betekent om God te aanbidden? De aanbidder? Nee, God bepaalt hoe hij aanbeden wordt. Wat de Vader van ons verwacht, is totale onderwerping. Nu, als ik ermee instem me volledig aan mijn hemelse Vader, Jehovah God, te onderwerpen, en hij zegt me dan volledig te onderwerpen aan zijn Zoon, Jezus Christus, ga ik dan zeggen: "Sorry, God. Dat kan niet. Ik ga me alleen aan jou onderwerpen?" Kunnen we zien hoe belachelijk zo'n houding zou zijn? Jehovah zegt: ‘Ik wil dat je je aan mij onderwerpt door bemiddeling van mijn Zoon. Hem gehoorzamen is mij gehoorzamen.”

En we zeggen: 'Sorry, Jehovah, ik kan alleen bevelen gehoorzamen die u me rechtstreeks geeft. Ik accepteer geen bemiddelaar tussen jou en mij.”

Bedenk dat Jezus niets uit eigen beweging doet, dus Jezus gehoorzamen is gehoorzamen aan de Vader. Daarom wordt Jezus “het Woord van God” genoemd. U herinnert zich misschien Hebreeën 1:6 dat we tot nu toe twee keer hebben gelezen. Waar staat dat de Vader zijn eerstgeborene zal brengen en dat alle engelen hem zullen aanbidden. Dus wie brengt wie? De vader brengt de zoon. Wie zegt tegen de engelen dat ze de Zoon moeten aanbidden? De vader. En daar heb je het.

Mensen zullen nog steeds vragen: "Maar tot wie bid ik dan?" Allereerst is bidden geen proskuneó. Bidden is waar je met God kunt praten. Nu kwam Jezus om het je mogelijk te maken Jehovah je Vader te noemen. Voor hem was dat niet mogelijk. Voor hem waren we wezen. Aangezien je nu een geadopteerd kind van God bent, waarom zou je dan niet met je vader willen praten? "Abba, vader." Jij wilt ook met Jezus praten. Oké, niemand houdt je tegen. Waarom zou je er een of/of ding van maken?

Nu we hebben vastgesteld wat het betekent om God en Christus te aanbidden, gaan we verder met het andere deel van de videotitel; het deel waar ik zei dat Jehovah's Getuigen eigenlijk mannen aanbidden. Ze denken dat ze Jehovah God aanbidden, maar in feite is dat niet zo. Ze aanbidden mannen. Maar laten we dat niet beperken tot alleen Jehovah's Getuigen. De meeste leden van de georganiseerde religie zullen beweren Jezus te aanbidden, maar in feite aanbidden ze ook mannen.

Herinner je je de man van God die in 1 Koningen 13:18, 19 werd misleid door een oude profeet? De oude profeet loog tegen de man van God die uit Juda kwam en die door God werd verteld met niemand te eten of te drinken en langs een andere weg naar huis te gaan. De valse profeet zei:

„Hierop zei hij tot hem: „Ook ik ben een profeet zoals u, en een engel heeft mij door het woord van Jehovah gezegd: 'Laat hem met u meegaan naar uw huis, zodat hij brood kan eten en water kan drinken.'” (Hij bedroog hem.) Dus ging hij met hem terug om brood te eten en water te drinken in zijn huis.” (1 Koningen 13:18, 19 NWT)

Jehovah God strafte hem voor zijn ongehoorzaamheid. Hij gehoorzaamde of onderwierp zich aan een man in plaats van aan God. In dat geval aanbad hij [proskuneo] een man, want dat is wat het woord betekent. Hij heeft de gevolgen ondervonden.

Jehovah God spreekt niet tot ons zoals hij deed tot de profeet in 1 Koningen. In plaats daarvan spreekt Jehovah via de bijbel tot ons. Hij spreekt tot ons door zijn Zoon, Jezus, wiens woorden en leringen in de Schrift zijn vastgelegd. Wij zijn als die "man van God" in 1 Koningen. God vertelt ons welk pad we moeten volgen. Hij doet dit door zijn woord de Bijbel, dat we allemaal hebben en allemaal voor onszelf kunnen lezen.

Dus als een man beweert een profeet te zijn - of hij nu een lid van het Besturende Lichaam is, of een tv-evangelist, of de paus in Rome - als die man ons vertelt dat God tot hem spreekt en hij ons dan zegt een andere pad naar huis, een ander pad dan dat door God in de Schrift is uitgestippeld, dan moeten we die man ongehoorzaam zijn. Als we dat niet doen, als we die man gehoorzamen, aanbidden we hem. We buigen ons neer en kussen de aarde voor hem omdat we ons aan hem onderwerpen in plaats van ons aan Jehovah God te onderwerpen. Dit is erg gevaarlijk.

Mannen liegen. De mensen spreken over hun eigen originaliteit en zoeken hun eigen glorie, niet de glorie van God.

Helaas zijn mijn voormalige medewerkers in de Organisatie van Jehovah's Getuigen niet gehoorzaam aan dit gebod. Als je het er niet mee eens bent, probeer dan een klein experiment. Vraag hun of er iets in de Bijbel staat dat hen zegt één ding te doen, maar het Besturende Lichaam zei dat ze iets anders moesten doen, wat zouden ze gehoorzamen? Je zult versteld staan ​​van het antwoord.

Een ouderling uit een ander land die meer dan twintig jaar had gediend, vertelde me over een ouderlingenschool die hij had bezocht, waar een van de leraren uit Brooklyn was gekomen. Deze prominente man hield een bijbel met een zwarte omslag omhoog en zei tegen de klas: "Als het Besturende Lichaam mij zou vertellen dat de omslag van deze bijbel blauw is, dan is hij blauw." Zelf heb ik soortgelijke ervaringen.

Ik begrijp dat het moeilijk kan zijn om sommige bijbelpassages te begrijpen en daarom zal de gemiddelde Jehova's Getuige de verantwoordelijke mannen vertrouwen, maar er zijn enkele dingen die niet moeilijk te begrijpen zijn. In 2012 is er iets gebeurd dat alle Jehovah's Getuigen had moeten schokken, omdat ze beweren in de waarheid te zijn en beweren [PROSKUNEO, onderwerp je aan] Jehovah God.

Het was in dat jaar dat het Besturende Lichaam aanmatigend de aanduiding van de „getrouwe en beleidvolle slaaf” op zich nam en alle Jehovah's Getuigen eiste zich te onderwerpen aan hun interpretatie van de Schrift. Ze hebben zichzelf publiekelijk de ‘Bewakers van de Leer’ genoemd. (Google het als je aan mij twijfelt.) Wie heeft hen tot Guardians of Doctrine benoemd. Jezus zei dat hij die “spreekt over zijn eigen originaliteit, zijn eigen heerlijkheid zoekt…” (Johannes 7:18, NWT)

Door de hele geschiedenis van de organisatie heen werden de 'gezalfden' beschouwd als de trouwe en beleidvolle slaaf, maar toen het Besturende Lichaam in 2012 die mantel op zich nam, was er nauwelijks een gefluister van protest van de kudde. Geweldig!

Die mannen beweren nu Gods communicatiekanaal te zijn. Ze beweren stoutmoedig plaatsvervangers van Christus te zijn, zoals we zien in hun versie van de NWT uit 2017 in 2 Kor 2:20.

“Daarom zijn wij gezanten die Christus vervangen, alsof God door ons een beroep deed. Als plaatsvervanger van Christus smeken we: "Wordt met God verzoend."

Het woord “vervangen” komt in de oorspronkelijke tekst niet voor. Het is ingevoegd door het comité voor de Nieuwe-Wereldvertaling.

Als plaatsvervanger van Jezus Christus verwachten ze dat Jehovah's Getuigen hen onvoorwaardelijk gehoorzamen. Luister bijvoorbeeld naar dit fragment uit: de Wachttoren:

“Als “de Assyriër” aanvalt... lijkt de levensreddende leiding die we van Jehovah's organisatie krijgen, vanuit menselijk standpunt bezien misschien niet praktisch. We moeten allemaal bereid zijn om alle instructies die we krijgen op te volgen, of deze nu vanuit strategisch of menselijk oogpunt goed lijken of niet.”
(w13 11 / 15 p. 20 par. 17 Zeven herders, acht hertogen - wat ze vandaag voor ons betekenen)

Ze zien zichzelf als een collectieve Mozes. Als iemand het niet met hen eens is, beschouwen ze die persoon als een hedendaagse Korach, die tegen Mozes was. Maar deze mannen zijn niet het moderne equivalent van Mozes. Jezus is de grotere Mozes en iedereen die verwacht dat mensen hen volgen in plaats van Jezus te volgen, zit op de stoel van Mozes.

Jehovah's Getuigen geloven nu dat deze mannen van het Besturende Lichaam de sleutel tot hun redding zijn.

Deze mannen beweren koningen en priesters te zijn die Jezus heeft gekozen en herinneren Jehovah's Getuigen eraan dat ze 'nooit mogen vergeten dat hun redding afhangt van hun actieve steun aan Christus' gezalfde 'broeders' die nog steeds op aarde zijn. (w12 3/15 blz. 20 par. 2)

Maar Jehovah God zegt ons:

"Vertrouw niet op vorsten, op sterfelijke mensen die niet kunnen redden." (Psalm 146:3 BSB)

Geen man, geen groep mannen, geen paus, geen kardinaal, geen aartsbisschop, geen tv-evangelist, noch een bestuursorgaan vormt de hoeksteen van onze redding. Alleen Jezus Christus vervult die rol.

'Dit is 'de steen die door jullie bouwers werd behandeld alsof het geenszins de belangrijkste hoeksteen is geworden'. Bovendien is er in niemand anders redding, want er is geen andere naam onder de hemel die onder de mensen is gegeven waardoor wij gered moeten worden”” (Handelingen 4:11, 12).

Eerlijk gezegd ben ik geschokt dat mijn voormalige vrienden van Jehovah's Getuigen zo gemakkelijk zijn afgegleden in de aanbidding van mannen. Ik heb het over mannen en vrouwen die ik al tientallen jaren ken. Volwassen en intelligente individuen. Toch verschillen ze niet van de Korinthiërs die Paulus berispte toen hij schreef:

„Want GIJ verdraagt ​​graag de onredelijke personen, aangezien GIJ redelijk bent. In feite verdraagt ​​JIJ wie JOU tot slaaf maakt, wie verslindt [wat JIJ hebt], wie grijpt [wat JIJ hebt], wie zichzelf verheft boven [JIJ], wie JOU in het gezicht slaat.” (2 Korinthiërs 11:19, 20, NWT)

Waar is de goede redenering van mijn vroegere vrienden gebleven?

Laat me de woorden van Paulus aan de Korinthiërs parafraseren, sprekend tot mijn dierbare vrienden:

Waarom accepteer je graag onredelijke mensen? Waarom accepteer je een Besturend Lichaam dat je tot slaaf maakt door strikte gehoorzaamheid aan elk dictaat van hen te eisen, je vertelt welke feestdagen je wel en niet kunt vieren, welke medische behandelingen je wel en niet kunt accepteren, naar welk amusement je wel en niet kunt luisteren? Waarom tolereer je een Besturend Lichaam dat verslindt wat je hebt door je zuurverdiende eigendom van de koninkrijkszaal zo onder je voeten te verkopen? Waarom tolereer je een Besturend Lichaam dat pakt wat je hebt, door al het overtollige geld van je gemeenterekening te halen? Waarom aanbid je mannen die zichzelf over je verheffen? Waarom verdraag je mannen die je in het gezicht slaan, door te eisen dat je je eigen kinderen de rug toekeert, die besluiten dat ze niet langer een van Jehovah's Getuigen willen zijn? Mannen die de dreiging van uitsluiting als wapen gebruiken om je voor hen te laten buigen en je te onderwerpen.

Het Besturende Lichaam beweert de getrouwe en beleidvolle slaaf te zijn, maar wat maakt die slaaf getrouw en beleidvol? De slaaf kan niet trouw zijn als hij onwaarheden leert. Hij kan niet discreet zijn als hij arrogant verklaart getrouw en beleidvol te zijn in plaats van te wachten tot zijn meester dat doet bij zijn terugkeer. Op basis van wat u weet over de historische en huidige acties van het Besturende Lichaam, denkt u dat Mattheüs 24:45-47 een nauwkeurige beschrijving van hen is, de getrouwe en beleidvolle slaaf, of zouden de volgende verzen beter passen?

"Maar als die slechte slaaf ooit in zijn hart zegt: 'Mijn meester laat het afweten', en hij begint zijn medeslaven te slaan en te eten en te drinken met de vastberaden dronkaards, dan zal de meester van die slaaf komen op een dag dat hij niet verwachten en in een uur dat hij niet weet, en hij zal hem met de grootste strengheid straffen en hem zijn plaats bij de huichelaars toewijzen. Daar zal zijn geween zijn en het knersen van zijn tanden.” (Matteüs 24:48-51 NWT)

Het Besturende Lichaam bestempelt iedereen die het niet met hen eens is snel als een giftige afvallige. Als een goochelaar die je hier met een handbeweging afleidt, terwijl zijn andere hand de truc doet, zeggen ze: 'Pas op voor tegenstanders en afvalligen. Luister niet eens naar ze uit angst dat ze je zullen verleiden met vlotte woorden.”

Maar wie doet eigenlijk het verleiden? De Bijbel zegt:

“Laat niemand U op wat voor manier dan ook verleiden, want het zal niet komen tenzij de afval eerst komt en de mens der wetteloosheid wordt geopenbaard, de zoon van vernietiging. Hij staat in de oppositie en verheft zich boven iedereen die "god" of een voorwerp van eerbied wordt genoemd, zodat hij in de tempel van De God gaat zitten en zich publiekelijk als een god toont. Herinner je je niet dat, terwijl ik nog bij je was, ik je deze dingen vertelde?” (2 Thessalonicenzen 2:3-5) NWT

Als je nu denkt dat ik me alleen op Jehovah's Getuigen richt, dan heb je het mis. Als je katholiek bent, of mormoon, of een evangelist, of een ander christelijk geloof, en je bent tevreden met het geloof dat je Jezus aanbidt, vraag ik je om je vorm van aanbidding eens goed onder de loep te nemen. Bid jij tot Jezus? Prijst u Jezus? Predik je Jezus? Dat is allemaal goed en wel, maar dat is geen aanbidding. Onthoud wat het woord betekent. Om te buigen en de aarde te kussen; met andere woorden, om je volledig aan Jezus te onderwerpen. Als uw kerk u vertelt dat het oké is om voor een verordening te buigen en te bidden voor die verordening, die afgod, gehoorzaamt u dan uw kerk? Omdat de Bijbel ons zegt te vluchten voor afgoderij in al zijn vormen. Dat is Jezus die spreekt. Zegt uw kerk u dat u zich volledig in de politiek moet mengen? Omdat Jezus ons zegt geen deel van de wereld te zijn. Zegt uw kerk u dat het oké is om de wapens op te nemen en medechristenen te doden die zich toevallig aan de andere kant van de grens bevinden? Omdat Jezus ons zegt om onze broeders en zusters lief te hebben en zij die door het zwaard leven, zullen door het zwaard sterven.

Jezus aanbidden, onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan Hem, is moeilijk, omdat het ons op gespannen voet zet met de wereld, zelfs met de wereld die zich christelijk noemt.

De Bijbel vertelt ons dat er spoedig een tijd zal komen waarin de misdaden van de kerk door God zullen worden geoordeeld. Net zoals hij zijn voormalige natie Israël in de tijd van Christus vernietigde vanwege hun afvalligheid, zal hij ook religie vernietigen. Ik zeg geen valse religie, want dat zou een tautologie zijn. Religie is een geformaliseerde of geritualiseerde vorm van aanbidding die door mannen wordt opgelegd en is daarom van nature onjuist. En het is anders dan aanbidding. Jezus zei tegen de Samaritaanse vrouw dat God noch in Jeruzalem bij de tempel, noch op de berg waar de Samaritanen aanbaden, aanbidding zou aanvaarden. In plaats daarvan was hij op zoek naar individuen, niet naar een organisatie, een plaats, een kerk of een andere kerkelijke regeling. Hij was op zoek naar mensen die hem in geest en waarheid zouden aanbidden.

Daarom zegt Jezus ons via Johannes in Openbaring om uit haar mijn volk te gaan als je niet met haar wilt delen in haar zonden. (Openbaring 18:4,5). Nogmaals, net als het oude Jeruzalem, zal religie door God worden vernietigd vanwege haar zonden. Het is het beste voor ons om niet in Babylon de Grote te zijn als de tijd daar is.

Tot slot, u zult zich herinneren dat: PROSKUNEO, aanbidding, betekent in het Grieks de aarde kussen voor de voeten van iemand. Zullen we de aarde kussen voor Jezus door ons volledig en onvoorwaardelijk aan hem te onderwerpen, ongeacht de persoonlijke kosten?

Ik zal u verlaten met deze laatste gedachte uit Psalm 2:12.

“Kus de zoon, opdat hij niet woedend wordt en GIJ niet [van] de weg omkomt, want zijn woede laait gemakkelijk op. Gelukkig zijn allen die bij hem hun toevlucht zoeken.” (Psalm 2:12)

Dank u voor uw tijd en uw aandacht.

Meleti Vivlon

Artikelen door Meleti Vivlon.