[door Vintage, gebaseerd op een artikel van Eric Wilson]

Dit is een script dat Doven en Tolken kunnen gebruiken bij het maken van YouTube-video's. Wachttoren verdraait de waarheid over God en zijn Zoon Jezus. Jezus is de middelaar tussen God en mens. Het Besturende Lichaam ontneemt Jezus die positie van middelaar. Gebarentaalvideo's kunnen een grote hulp zijn om doven te bevrijden van de controle over valse leerstellingen. Elk artikel op deze site mag vrij en gratis worden gebruikt als basis voor een gebarentaalvideo. Ik heb een cv-script gemaakt van een van Erics eerdere artikelen om de productie van een gebarentaalvideo te vergemakkelijken. (Zie onder)

Maak alstublieft video's van dit script in de gebarentalen van uw land. Dit script kan in vele talen worden vertaald door op de vertaalsoftware onderaan deze webpagina te klikken. Zoek de rij met kleurrijke vlaggen, klik en kies een taal. Stel Wachttoren bloot!

OPMERKING: De dove of tolk die deze video maakt, dient de bijbelteksten zelf te ondertekenen. Gebruik GEEN videoclips uit de Jehovah's Getuigen NWT gebarentaalbijbel. Gebruik geen Watchtower-videobeelden bij het maken van een video van dit script. Al het videomateriaal in gebarentaal van de Watchtower is auteursrechtelijk beschermd. De uitzondering op deze regel is de "fair use" wet.

Videoscript voor doven: de getrouwe slaaf identificeren – Deel 2 Inleiding:

De religie van Jehovah's Getuigen heeft acht mannen die zij hun Besturende Lichaam noemen. Het bestuursorgaan beheert een multinationaal miljardenbedrijf met filialen, grondbezit, gebouwen en uitrusting over de hele wereld. Die corporatie wordt de Watchtower, Bible and Tract Society of WTBTS genoemd. Het bestuursorgaan maakt gebruik van duizenden vrijwilligers in een groot aantal landen. Zendelingen, speciale pioniers, reizende opzieners en werkers op bijkantoren ontvangen geld van de Wachttoren-corporatie.

 Jehovah's Getuigen leren dat er lang geleden, nadat Jezus stierf, een besturend lichaam was dat over de eerste-eeuwse christelijke gemeente regeerde. Maar, is dat echt waar? Nee! Er is niets in de Schrift dat zegt dat de apostelen en oudere mannen in de stad Jeruzalem een ​​multinationaal bedrijfsimperium beheerden met grondbezit, gebouwen en financiële activa in meerdere valuta's. God heeft christenen in de eerste eeuw geen Besturend Lichaam gegeven.

 Wat bedoelen we dan met een bestuur uit de eerste eeuw?

Tegenwoordig leert het Besturende Lichaam van Jehovah's Getuigen iets dat niet waar is. Het Besturende Lichaam leert dat lang geleden, nadat Jezus stierf, de vroege christenen in de eerste eeuw een besturend lichaam hadden. Maar dat is niet waar. Het is fout. De vroege christenen hadden geen besturend lichaam. Als er een besturend lichaam in de eerste eeuw zou zijn, dan zou dat betekenen dat we nu ook een besturend lichaam zouden hebben. Het Besturende Lichaam van Jehovah's Getuigen leert tegenwoordig dat ze de tegenhanger zijn van een besturend lichaam dat lang geleden, in de eerste eeuw, bestond. Het Besturende Lichaam zegt dat het het recht heeft om te beslissen welke mannen ouderling in de gemeente zijn. Ze vertellen Jehovah's Getuigen wat elke schriftplaats betekent. Ze zeggen dat elke Jehova's Getuige moet geloven wat ze leren. Ze maken wetten die niet in de Bijbel staan. Zij maken commissievergaderingen. En ze maken straffen voor christenen die de wetten die het Besturende Lichaam maakt, niet gehoorzamen. Het Besturende Lichaam sluit elke Jehovah's Getuige uit die hen niet gehoorzaamt. Het Besturende Lichaam zegt dat God via hen, het Besturende Lichaam, met christelijke mensen communiceert.

 Maar in de eerste eeuw was er geen besturend lichaam. Destijds was er geen christelijk besturend lichaam dat deze dingen deed. We zouden dus ook vandaag geen Besturend Lichaam over ons moeten hebben. Er is geen voorbeeld in de Bijbel dat het Besturende Lichaam het recht geeft om vandaag over ons te heersen.

 Was er zo'n regeringsorgaan uit de eerste eeuw?

 Voorbeeld 1, Vandaag: het Besturende Lichaam van Jehovah's Getuigen houdt toezicht op het wereldwijde predikingswerk, stelt bijkantoor- en reizende opzieners aan, zendt zendelingen en speciale pioniers uit en voorziet in hun financiële behoeften. Al deze rapporteren op hun beurt rechtstreeks aan het Besturende Lichaam.

 Voorbeeld 1, eerste eeuw: Er is geen vermelding van bijkantoren in een van de landen waarover in de Griekse Geschriften wordt gerapporteerd. Er waren echter missionarissen. Paulus, Barnabas, Silas, Marcus en Lucas zijn allemaal bekende voorbeelden van historische betekenis. Werden deze mannen door Jeruzalem gestuurd? Nee. Heeft Jeruzalem hen financieel gesteund met fondsen die van alle gemeenten in de oudheid waren ontvangen? Nee. Hebben ze bij hun terugkeer verslag uitgebracht aan Jeruzalem? Nee.

 Voorbeeld 2: Vandaag: Alle gemeenten worden bestuurd door reizende vertegenwoordigers en bijkantoren die verslag uitbrengen aan het Besturende Lichaam. De financiën worden gecontroleerd door het bestuursorgaan en zijn vertegenwoordigers. Evenzo wordt de aankoop van grond voor Koninkrijkszalen en het ontwerp en de bouw ervan allemaal op deze manier gecontroleerd door het Besturende Lichaam via zijn vertegenwoordigers op het bijkantoor en in het Regionale Bouwcomité. Elke gemeente in de wereld brengt regelmatig statistische rapporten uit aan het Besturende Lichaam en alle ouderlingen die in deze gemeente dienen, worden niet door de gemeenten zelf aangesteld. Tegenwoordig benoemt het Besturende Lichaam ouderlingen via zijn bijkantoren.

 Voorbeeld 2, eerste eeuw: er is absoluut geen parallel met het voorgaande in de eerste eeuw. Gebouwen en terreinen voor ontmoetingsplaatsen worden niet genoemd. Het lijkt erop dat gemeenten bijeenkwamen in de huizen van plaatselijke leden. Er werden niet regelmatig berichten uitgebracht, maar volgens de gewoonte van die tijd werd het nieuws door reizigers gebracht, zodat christenen die naar de ene of andere plaats reisden, aan de plaatselijke gemeente verslag uitbrachten van het werk dat gaande was, waar ze ook waren. Dit was echter incidenteel en maakte geen deel uit van een of ander georganiseerd controlerend bestuur.

 Voorbeeld 3, Vandaag: Het Besturende Lichaam maakt wetten en rechters. Waar iets niet duidelijk in de Schrift staat, moet elke christen zijn geweten gebruiken. Maar het Besturende Lichaam maakt nieuwe wetten en regels over deze dingen. Het Besturende Lichaam heeft besloten hoe het gepast kan zijn voor broeders om militaire dienst te vermijden. Het Besturende Lichaam keurde bijvoorbeeld de praktijk goed van het omkopen van functionarissen in Mexico om een ​​militaire dienstkaart te krijgen. Het bestuursorgaan heeft bepaald wat de gronden voor echtscheiding zijn. Het bestuursorgaan heeft veel regels en procedures opgesteld om zijn wetten te handhaven. Het driekoppige rechterlijke comité, de beroepsprocedure, de besloten vergaderingen die zelfs de waarnemers die de beschuldigde heeft gevraagd buitensluiten, zijn allemaal voorbeelden van de autoriteit die het Besturende Lichaam beweert van God te hebben gekregen.

Voorbeeld 3, eerste eeuw: Er was maar één keer in de Bijbel dat de oudere mannen en apostelen regels maakten. Toen dat gebeurde, was het een opmerkelijke uitzondering, en daar zullen we zo over leren. Maar behalve die uitzondering maakten de oudere mannen en apostelen in de oudheid nergens wetten over. Alle nieuwe regels en wetten waren het product van individuen die onder inspiratie handelden of schreven. Jehovah heeft altijd individuele personen gebruikt om met zijn volk te communiceren. Jehovah heeft geen comités gebruikt om met zijn volk te communiceren. In de plaatselijke gemeenten van de eerste eeuw kwam goddelijk geïnspireerde leiding van mannen en vrouwen die als profeten optraden. Goddelijk geïnspireerde leiding kwam niet van een of andere gecentraliseerde autoriteit.

De uitzondering die de regel bevestigt.

Nu zullen we leren over die uitzondering. Er was een keer dat een goddelijk geïnspireerde leiding van een groep mannen kwam, niet van een individuele persoon. Lees de volgende teksten om erachter te komen hoe dit gebeurde.

De enige basis voor de leer dat er in de eerste eeuw een besturend lichaam in Jeruzalem was, komt voort uit een geschil over de kwestie van de besnijdenis.

(Hand. 15:1, 2) 15 En er kwamen zekere mannen uit Judea en begonnen de broeders te leren: „Tenzij GIJ volgens de gewoonte van Mozes wordt besneden, kunt GIJ niet worden gered.” 2 Maar toen er enige onenigheid en onenigheid tussen Paulus en Barnabas met hen was ontstaan, troffen zij regelingen dat Paulus en Barnabas en enkele anderen naar de apostelen en oudere mannen in Jeruzalem zouden gaan om dit te bespreken. onenigheid.

(Handelingen 15:6). . .En de apostelen en de oudere mannen kwamen samen om deze zaak te bekijken.

(Hand. 15:12) Daarop zweeg de hele menigte, en zij begonnen naar Barnabas en Paulus te luisteren over de vele tekenen en voortekenen die God door bemiddeling van hen onder de natiën deed.

(Handelingen 15:30) Dienovereenkomstig, toen deze mannen werden losgelaten, gingen ze naar Antiochië, en ze verzamelden de menigte en overhandigden hun de brief.

(Handelingen 15:24, 25) . . Omdat we hebben gehoord dat sommigen van ons U problemen hebben bezorgd met toespraken, in een poging UW zielen te ondermijnen, hoewel we hen geen instructies hebben gegeven, 25 zijn we tot een unanieme overeenstemming gekomen en hebben we de voorkeur gegeven aan het kiezen van mannen om samen naar U te sturen met onze dierbaren, Barnabas en Paulus,...

Het lijkt erop dat de apostelen en oudere mannen deze bijeenkomst in Jeruzalem hadden omdat er een groot probleem was met betrekking tot de besnijdenis onder christenen in Jeruzalem. De apostelen en oudere mannen moesten beslissen over de besnijdenis. Het probleem zou pas verdwijnen als alle christenen in Jeruzalem het over deze kwestie eens waren. Het lijkt er niet op dat de apostelen en oudere mannen naar deze bijeenkomst in Jeruzalem gingen omdat ze door Jezus waren aangesteld om over de wereldwijde gemeente in de eerste eeuw te regeren. In plaats daarvan lijken ze allemaal naar Jeruzalem te zijn gegaan omdat de bron van het besnijdenisprobleem in Jeruzalem lag.

 Het hele plaatje bekijken.

Paulus had een speciale aanstelling als apostel voor de natiën. Paulus werd rechtstreeks door Jezus Christus tot apostel aangesteld. Als er een besturend lichaam in Jeruzalem was geweest, zou Paulus dan niet met dat besturende lichaam hebben gesproken? Maar hij zegt niet dat hij met enig bestuursorgaan in Jeruzalem heeft gesproken. In plaats daarvan, zegt Paulus,

 (Galaten 1:18, 19). . Drie jaar later ging ik naar Jeruzalem om Ke′fas te bezoeken, en ik bleef vijftien dagen bij hem. 19 Maar ik zag niemand anders van de apostelen, alleen Jacobus, de broer van de Heer.

 De meeste bewijzen tonen aan dat Jezus in de eerste eeuw zelf rechtstreeks met de gemeenten omging.

Een les uit het oude Israël.

Lang voordat Jezus op aarde leefde, nam Jehovah eerst de natie Israël voor zijn eigen natie. Jehovah gaf Israël een leider genaamd Moses. God gaf Mozes grote macht en gezag. En God gaf Mozes de taak om zijn volk uit Egypte te bevrijden en hen naar het beloofde land te leiden. Maar Mozes mocht het beloofde land niet zelf binnengaan. Dus gaf Mozes Jozua de opdracht om zijn volk het beloofde land binnen te leiden. Nadat dat werk klaar was en Joshua stierf, gebeurde er iets interessants.

 (Rechters 17:6). . .In die dagen was er geen koning in Israël. Zoals voor iedereen, wat goed was in zijn eigen ogen was hij gewend te doen.

 Simpel gezegd, er was geen menselijke heerser over de natie Israël. Het hoofd van elk huishouden had het wetboek. Ze hadden een vorm van aanbidding en gedrag die door de hand van God op schrift was gesteld. Toegegeven, er waren rechters, maar hun rol was niet om te regeren, maar om geschillen op te lossen. Ze dienden ook om het volk te leiden in tijden van oorlog en conflict. Maar er was geen menselijke Koning of besturend lichaam over Israël omdat Jehovah hun Koning was.

 Later was Jezus de grotere Mozes. In de eerste eeuw, toen Jehovah opnieuw een natie voor zichzelf nam, was het normaal dat God hetzelfde patroon van goddelijke regering zou volgen. De grotere Mozes, Jezus, bevrijdde zijn volk uit geestelijke gevangenschap. Toen Jezus vertrok, gaf hij twaalf apostelen de opdracht om het werk voort te zetten. Die twaalf apostelen stierven. Vervolgens regeerde Jezus rechtstreeks vanuit de hemel over de wereldwijde christelijke gemeente. De christelijke gemeente werd niet bestuurd door een gecentraliseerd menselijk gezag.

De situatie vandaag.

Wat zeg je van vandaag? Betekent het feit dat er in de eerste eeuw geen besturend lichaam was, dat er vandaag geen bestuursorgaan zou moeten zijn? Als ze het destijds zonder bestuursorgaan konden, waarom kunnen we het nu niet zonder een bestuursorgaan? Heeft de hedendaagse christelijke gemeente in deze tijd een groep mannen nodig die haar leidt? Zo ja, hoeveel autoriteit moet er in dat lichaam van mannen worden geïnvesteerd?

We zullen proberen die vragen in ons volgende bericht te beantwoorden.

 Een verrassende onthulling.

Broeder Frederick Franz vertelde enkele van deze zelfde dingen aan de negenenvijftigste klas van Gilead tijdens hun graduatie op 7 september 1975. Frederick Franz hield die lezing vlak voor de vorming van het hedendaagse besturende lichaam van Jehovah's Getuigen op 1 januari 1976. Je kunt de toespraak van Frederick Franz horen op youtube.com. Maar de goede dingen die Frederick Franz in zijn toespraak zei, werden genegeerd, en ze werden nooit herhaald in een van de Wachttoren-publicaties.

 Slotopmerking:

Ik hoop dat je genoten hebt van dit artikel. Het is een samenvatting gebaseerd op het artikel op deze site getiteld, "De trouwe slaaf identificeren - deel 2". Deze samenvatting van Erics artikel is speciaal gemaakt voor Doven en Tolken om te gebruiken. Maak een video van dit script zodat andere dove mensen het kunnen bekijken en begrijpen. Help alle mensen uit liefde weg te komen van Watchtower.

Bedankt voor het lezen.

18
0
Zou dol zijn op je gedachten, geef commentaar.x