In een eerdere video getiteld "Hoe weet je dat je gezalfd bent door de Heilige Geest?" Ik verwees naar de Drieëenheid als zijnde een valse doctrine. Ik beweerde dat als je in de Drieëenheid gelooft, je niet geleid wordt door de Heilige Geest, omdat de Heilige Geest je niet naar een leugen zou leiden. Sommige mensen ergerden zich daaraan. Ze vonden dat ik veroordelend was.

Voordat ik verder ga, moet ik iets verduidelijken. Ik sprak niet in absolute termen. Alleen Jezus kan in absolute termen spreken. Hij zei bijvoorbeeld:

"Wie niet met mij is, is tegen mij, en wie niet met mij samenkomt, verspreidt zich." (Matteüs 12:30 nieuwe internationale versie)

“Ik ben de weg, en de waarheid, en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij.” (Johannes 14:6 NBV)

'Ga door de nauwe poort naar binnen. Want wijd is de poort en breed is de weg die naar de ondergang leidt, en velen gaan erdoorheen. Maar klein is de poort en smal de weg die naar het leven leidt, en slechts enkelen vinden hem.” (Matteüs 7:13, 14 BSB)

Zelfs in deze paar verzen zien we dat onze redding zwart of wit is, voor of tegen, leven of dood. Er is geen grijs, geen middenweg! Er is geen interpretatie voor deze eenvoudige verklaringen. Ze bedoelen precies wat ze zeggen. Hoewel sommige mensen ons misschien kunnen helpen sommige dingen te begrijpen, is het uiteindelijk Gods geest die het zware werk doet. Zoals de apostel Johannes schrijft:

“En jij, de zalving die je van Hem hebt ontvangen blijft in jou, en je hebt het niet nodig dat iemand je dat leert. Maar net als de dezelfde zalving leert u over alle dingen en is waar en is geen leugen, en precies zoals het je heeft geleerd, zul je doen blijf in hem.” (1 Johannes 2:27 Berea Letterlijke Bijbel)

Deze passage, geschreven door de apostel Johannes aan het einde van de eerste eeuw, is een van de laatste geïnspireerde instructies die aan christenen is gegeven. Op het eerste gezicht lijkt het misschien moeilijk te begrijpen, maar als je dieper kijkt, zie je precies hoe het komt dat de zalving die je van God hebt ontvangen je alle dingen leert. Deze zalving blijft in jou. Dat betekent dat het in jou leeft, in jou woont. Dus als je de rest van het vers leest, zie je het verband tussen de zalving en Jezus Christus, de gezalfde. Er staat dat "zoals het [de zalving die in u blijft] u heeft geleerd, zult u in hem blijven." De geest woont in jou en jij woont in Jezus.

Dat betekent dat u niets uit eigen beweging doet. Redeneer dit alstublieft met mij.

“Jezus zei tegen de mensen: ik zeg jullie met zekerheid dat de Zoon niets alleen kan doen. Hij kan alleen doen wat hij de Vader ziet doen, en hij doet precies wat hij de Vader ziet doen.” (Johannes 5:19 hedendaagse Engelse versie)

Jezus en de Vader zijn één, wat betekent dat Jezus in de Vader verblijft of verblijft, en dus doet hij niets uit zichzelf, maar alleen wat hij de Vader ziet doen. Zou het bij ons minder moeten zijn? Zijn wij groter dan Jezus? Natuurlijk niet. We moeten dus niets uit onszelf doen, maar alleen wat we Jezus zien doen. Jezus blijft in de Vader en wij blijven in Jezus.

Kan je het nu zien? Teruggaand naar 1 Johannes 2:27, zie je dat de zalving die in je blijft je alle dingen leert, en ervoor zorgt dat je in Jezus blijft die gezalfd is met dezelfde geest van God, je Vader. Dat betekent dat je, net als Jezus bij zijn Vader, niets uit jezelf doet, maar alleen wat je Jezus ziet doen. Als hij iets leert, leer jij het. Als hij iets niet leert, leer jij het ook niet. Je gaat niet verder dan wat Jezus leerde.

Overeengekomen? Is dat niet logisch? Klopt dat niet met de geest die in je woont?

Heeft Jezus de Drieëenheid onderwezen? Heeft hij ooit geleerd dat hij de tweede persoon was in een drie-enige God? Leerde hij dat hij de Almachtige God was? Anderen hadden hem misschien God genoemd. Zijn tegenstanders noemden hem een ​​heleboel dingen, maar noemde Jezus zichzelf ooit "God?" Is het niet waar dat de enige die hij God noemde, zijn Vader was, Jahweh?

Hoe kan iemand beweren in Jezus te blijven of te wonen terwijl hij dingen onderwijst die Jezus nooit heeft onderwezen? Als iemand beweert geleid te worden door de geest terwijl hij dingen onderwijst die onze met de geest gezalfde Heer niet onderwees, dan is de geest die die persoon drijft niet dezelfde geest die op Jezus neerdaalde in de vorm van een duif.

Suggereer ik dat als iemand iets onderwijst dat niet waar is, dat die persoon totaal verstoken is van heilige geest en volkomen wordt beheerst door een boze geest? Dat zou een simplistische benadering van de situatie zijn. Door mijn persoonlijke ervaring weet ik dat zo'n absoluut oordeel niet kan passen bij de waarneembare feiten. Er is een proces dat naar onze verlossing leidt.

De apostel Paulus droeg de Filippenzen op om “...door te gaan met uitwerken uw redding met vrees en beven…” (Filippenzen 2:12 BSB)

Judas gaf eveneens deze vermaning: “En heb inderdaad medelijden met hen die twijfelen; en red anderen door ze uit het vuur te rukken; en toon met angst barmhartigheid aan anderen, zelfs de kleding hatend die door het vlees is bevlekt. (Judas 1:22,23 BSB)

Dit alles gezegd hebbende, laten we niet vergeten dat we van onze fouten moeten leren, ons moeten bekeren en groeien. Toen Jezus ons bijvoorbeeld instrueerde om zelfs onze vijanden lief te hebben, zelfs degenen die ons vervolgen, zei hij dat we dat moesten doen om te bewijzen dat we zonen zijn van onze Vader “die in de hemelen is, aangezien hij zijn zon laat opgaan op zowel de slechten als de goeden en laat het regenen op zowel de rechtvaardigen als de onrechtvaardigen.” (Mattheüs 5:45 NWT) God gebruikt zijn heilige geest wanneer en waar het hem behaagt en voor het doel dat hem behaagt. Het is niet iets dat we van tevoren kunnen onderscheiden, maar we zien de resultaten van zijn actie.

Toen Saulus van Tarsus (die de apostel Paulus werd) bijvoorbeeld op weg was naar Damascus om christenen te achtervolgen, verscheen de Heer aan hem en zei: “Saul, Saulus, waarom vervolg je mij? Het is moeilijk voor je om tegen de prikkels te trappen. (Handelingen 26:14 NBV) Jezus gebruikte de metafoor van een prikkel, een puntige stok die wordt gebruikt om vee te hoeden. Wat de prikkels waren in het geval van Paul kunnen we niet weten. Het punt is dat Gods heilige geest op de een of andere manier werd gebruikt om Paulus te prikkelen, maar hij verzette zich ertegen totdat hij uiteindelijk werd verblind door een wonderbaarlijke manifestatie van onze Heer Jezus Christus.

Toen ik een van Jehovah's Getuigen was, geloofde ik dat de geest me leidde en hielp. Ik geloof niet dat ik totaal verstoken was van Gods geest. Ik weet zeker dat hetzelfde geldt voor talloze mensen in andere religies die, net als ik toen ik getuige was, dingen geloven en doen die onwaar zijn. God laat het regenen en schijnen op zowel de rechtvaardigen als de goddelozen, zoals Jezus leerde in de Bergrede in Mattheüs 5:45. De psalmist is het daarmee eens en schrijft:

“De HEER is goed voor iedereen; zijn mededogen rust op alles wat hij heeft gemaakt.” (Psalm 145:9 christelijke standaardbijbel)

Toen ik echter geloofde in de vele valse leringen van Jehovah's Getuigen, zoals het geloof dat er een secundaire hoop op redding is voor rechtschapen christenen die niet door de geest gezalfd zijn, maar gewoon vrienden van God, leidde de geest mij daar dan naartoe? Nee natuurlijk niet. Misschien probeerde het me daar voorzichtig van af te leiden, maar vanwege mijn ongerechtvaardigde vertrouwen in mannen verzette ik me tegen de leiding - op mijn eigen manier tegen "de prikkels" schoppend.

Als ik de leiding van de geest was blijven weerstaan, zou zijn stroom geleidelijk zijn opgedroogd om plaats te maken voor andere, minder smakelijke geesten, precies zoals Jezus zei: “Dan gaat hij weg en neemt zeven andere geesten met zich mee. slechter dan zichzelf, en ze gaan naar binnen en wonen daar. En de uiteindelijke toestand van die persoon is erger dan de eerste.” (Matteüs 12:45 NBV)

Dus in mijn eerdere video over de heilige geest suggereerde ik niet dat als iemand in de Drie-eenheid gelooft, of andere valse leringen zoals 1914 als de onzichtbare aanwezigheid van Christus, ze totaal verstoken zijn van heilige geest. Wat ik zei en nog steeds zeg, is dat als je gelooft dat je op een speciale manier bent aangeraakt door de heilige geest en dan weggaat en onmiddellijk begint met het geloven en onderwijzen van valse doctrines, doctrines zoals de drie-eenheid die Jezus nooit onderwees, dan is je bewering dat de heilige geest heeft je daar gebracht is onzin, want de heilige geest zal je niet tot bedrog leiden.

Dergelijke uitspraken zullen er onvermijdelijk toe leiden dat mensen beledigd raken. Ze zouden liever hebben dat ik zulke verklaringen niet afleg omdat ze de gevoelens van mensen kwetsen. Anderen zouden mij verdedigen door te beweren dat we allemaal recht hebben op vrije meningsuiting. Eerlijk gezegd geloof ik niet echt dat er zoiets bestaat als vrijheid van meningsuiting, omdat gratis inhoudt dat er geen kosten aan iets verbonden zijn en er ook geen limiet aan is. Maar als je iets zegt, loop je het risico iemand te beledigen en dat heeft gevolgen; dus kosten. En de angst voor die gevolgen zorgt ervoor dat velen beperken wat ze zeggen, of zelfs zwijgen; dus hun spraak beperken. Er is dus geen onbeperkte en kosteloze meningsuiting, althans vanuit menselijk perspectief, en dus bestaat er niet zoiets als vrijheid van meningsuiting.

Jezus zelf zei: „Maar ik zeg u dat de mensen op de dag des oordeels rekenschap zullen afleggen van elk onzorgvuldig woord dat zij hebben gesproken. Want door uw woorden zult u worden vrijgesproken en door uw woorden zult u worden veroordeeld.” (Matteüs 12:36,37 BSB)

Voor de eenvoud en duidelijkheid kunnen we zien dat er "liefdesspraak" en "haatspraak" is. Liefdesspraak is goed en haatspraak is slecht. Opnieuw zien we de polariteit tussen waarheid en onwaarheid, goed en kwaad.

Haatdragende taal probeert de luisteraar te schaden, terwijl liefdesspraak hem probeert te helpen groeien. Als ik liefdesspraak zeg, heb ik het niet over spraak die je een goed gevoel geeft, de soort die je oren kriebelt, hoewel dat wel kan. Weet je nog wat Paulus schreef?

“Want er zal een tijd komen dat de mensen de gezonde leer niet zullen tolereren, maar met jeukende oren leraren om zich heen zullen verzamelen om aan hun eigen verlangens te voldoen. Dus zullen ze hun oren van de waarheid afwenden en zich wenden tot mythen.” (2 Timotheüs 4:3,4)

Nee, ik heb het over spraak die je goed doet. Liefdesspraak zal je vaak een slecht gevoel geven. Het zal je van streek maken, je beledigen, je boos maken. Dat komt omdat liefdesspraak eigenlijk agape-spraak is, van een van de vier Griekse woorden voor liefde, dit ene wezen principiële liefde; specifiek, liefde die zoekt wat goed is voor zijn doel, voor de persoon van wie wordt gehouden.

Dus wat ik in de bovengenoemde video zei, was bedoeld om mensen te helpen. Maar toch zullen sommigen tegenwerpen: “Waarom mensen beledigen als het er niet echt toe doet wat je gelooft over Gods aard? Als jij gelijk hebt en trinitariërs ongelijk, wat dan nog? Uiteindelijk komt het allemaal wel goed.''

Oké, goede vraag. Laat me antwoorden door dit te vragen: Veroordeelt God ons simpelweg omdat we iets verkeerd hebben, of omdat we de Schrift verkeerd hebben geïnterpreteerd? Houdt hij zijn heilige geest tegen omdat we dingen over God geloven die niet waar zijn? Dit zijn geen vragen die men met een simpel "Ja" of "Nee" kan beantwoorden, omdat het antwoord afhangt van de toestand van iemands hart.

We weten dat God ons niet veroordeelt simpelweg omdat we onwetend zijn over alle feiten. We weten dat dit waar is vanwege wat de apostel Paulus de mensen van Athene vertelde toen hij predikte op de Areopagus:

“Aangezien wij dus Gods nageslacht zijn, moeten we niet denken dat de goddelijke natuur is als goud of zilver of steen, een beeld gevormd door menselijke kunst en verbeelding. Daarom, de tijden van onwetendheid over het hoofd gezien hebbende, God gebiedt nu alle mensen overal zich te bekeren, omdat hij een dag heeft vastgesteld waarop hij de wereld in gerechtigheid zal oordelen door de man die hij heeft aangesteld. Hij heeft dit aan iedereen bewezen door hem uit de dood op te wekken.” (Handelingen 17:29-31 Christelijke standaardbijbel)

Dit geeft voor ons aan dat het heel belangrijk is om God nauwkeurig te kennen. Hij was van mening dat die mensen die dachten dat ze God kenden en afgoden aanbaden, goddeloos handelden, ook al aanbaden ze in onwetendheid over de aard van God. Jahweh is echter genadig en dus had hij die tijden van onwetendheid over het hoofd gezien. Toch is er, zoals vers 31 laat zien, een grens aan zijn tolerantie voor dergelijke onwetendheid, omdat er een komend oordeel over de wereld komt, een oordeel dat door Jezus zal worden uitgevoerd.

Ik hou van de manier waarop de Good News Translation vers 30 weergeeft: "God heeft de tijden over het hoofd gezien dat mensen hem niet kenden, maar nu beveelt hij ze allemaal overal om zich af te keren van hun slechte wegen."

Hieruit blijkt dat om God te aanbidden op een manier die hij accepteert, we hem moeten kennen. Maar sommigen zullen tegenwerpen: "Hoe kan iemand God kennen, aangezien hij ons begrip te boven gaat?" Dat is het soort argument dat ik hoor van trinitariërs om hun doctrine te rechtvaardigen. Ze zullen zeggen: "De drie-eenheid tart misschien de menselijke logica, maar wie van ons kan de ware aard van God begrijpen?" Ze zien niet in hoe een dergelijke uitspraak onze hemelse Vader kleineert. Hij is God! Kan hij zichzelf niet uitleggen aan zijn kinderen? Is hij op de een of andere manier beperkt, niet in staat om ons te vertellen wat we moeten weten zodat we van hem kunnen houden? Toen Jezus geconfronteerd werd met wat zijn toehoorders dachten dat een onoplosbaar raadsel was, berispte hij hen door te zeggen:

“Je hebt het helemaal mis! U weet niet wat de Schrift leert. En jij weet niets van de kracht van God.' (Matteüs 22:29 Hedendaagse Engelse versie)

Moeten we geloven dat de almachtige God ons niet over zichzelf kan vertellen op een manier die wij kunnen begrijpen? Hij kan en hij heeft. Hij gebruikt heilige geest om ons te leiden tot begrip van wat hij door middel van zijn heilige profeten en vooral door middel van zijn eniggeboren Zoon heeft geopenbaard.

Jezus zelf verwijst naar heilige geest als een helper en een gids (Johannes 16:13). Maar een gids leidt. Een gids duwt of dwingt ons niet om met hem mee te gaan. Hij neemt ons bij de hand en leidt ons, maar als we het contact verbreken – die leidende hand loslaten – en in een andere richting draaien, dan zullen we van de waarheid worden weggeleid. Iemand of iets anders zal ons dan begeleiden. Zal God dat over het hoofd zien? Als we de leiding van de heilige geest afwijzen, zondigen we dan tegen de heilige geest? God weet.

Ik kan zeggen dat de heilige geest me naar de waarheid heeft geleid dat Jahweh, de Vader, en Yeshua, de Zoon, niet allebei de Almachtige God zijn en dat er niet zoiets bestaat als een drie-enige God. Een ander zal echter zeggen dat dezelfde heilige geest hen laat geloven dat Vader, Zoon en heilige geest allemaal deel uitmaken van een godheid, een drieëenheid. Tenminste één van ons heeft ongelijk. De logica dicteert dat. De geest kan ons niet allebei naar twee tegengestelde feiten leiden en ze toch allebei waar laten zijn. Kan iemand van ons met de verkeerde overtuiging onwetendheid claimen? Nu niet meer, op basis van wat Paulus de Grieken in Athene vertelde.

De tijd om onwetendheid te tolereren is voorbij. "God heeft de tijden over het hoofd gezien dat mensen hem niet kenden, maar nu beveelt hij ze allemaal overal om zich af te wenden van hun slechte wegen." Je kunt een bevel van God niet ongehoorzaam zijn zonder ernstige gevolgen. De dag des oordeels komt eraan.

Dit is niet het moment voor iemand om zich beledigd te voelen omdat iemand anders zegt dat hun geloof onjuist is. Dit is veeleer de tijd om ons geloof nederig, redelijk en bovenal te onderzoeken met heilige geest als onze gids. Er komt een tijd dat onwetendheid geen acceptabel excuus is. Paulus' waarschuwing aan de Thessalonicenzen is iets waar elke oprechte volgeling van Christus serieus rekening mee moet houden.

“De komst van de wetteloze zal gepaard gaan met de werking van Satan, met elke vorm van macht, teken en valse wonderen, en met elke goddeloze misleiding gericht tegen hen die omkomen, omdat ze weigerden de liefde voor de waarheid die hen zou hebben gered. Om deze reden zal God hen een krachtige waanvoorstelling sturen, zodat ze de leugen geloven, zodat het oordeel kan komen over allen die de waarheid niet hebben geloofd en zich verheugen in goddeloosheid.” (2 Tessalonicenzen 2:9-12 BSB)

Merk op dat het niet hebben en begrijpen van de waarheid hen redt. Het is "de liefde voor de waarheid" die hen redt. Als een persoon door de geest wordt geleid naar een waarheid die hij of zij voorheen niet kende, een waarheid die van hem of haar vereist dat hij of zij een eerdere overtuiging opgeeft – misschien een zeer gekoesterde overtuiging – wat zal die persoon dan motiveren om zijn vroegere overtuiging op te geven ( bekeren) voor wat nu als waar blijkt te zijn? Het is de liefde voor de waarheid die de gelovige zal motiveren om de moeilijke keuze te maken. Maar als ze van de leugen houden, als ze gecharmeerd zijn van de "krachtige waanvoorstelling" die hen overhaalt om de waarheid te verwerpen en onwaarheid te omarmen, zullen er ernstige gevolgen zijn, omdat, zoals Paulus stelt, het oordeel eraan komt.

Dus, moeten we zwijgen of ons uitspreken? Sommigen vinden dat het beter is om te zwijgen, om stil te zijn. Beledig niemand. Leven en laten leven. Dat lijkt de boodschap te zijn van Filippenzen 3:15, 16, die volgens de New International Version luidt: „Wij allen, die volwassen zijn, moeten zo'n kijk op de dingen hebben. En als je op een bepaald punt anders denkt, zal God je dat ook duidelijk maken. Laten we alleen waarmaken wat we al hebben bereikt.”

Maar als we zo'n standpunt innemen, zouden we de context van Paulus' woorden over het hoofd zien. Hij onderschrijft geen blasé-houding ten opzichte van aanbidding, een filosofie van 'jij gelooft wat je wilt geloven, en ik geloof wat ik wil geloven, en het is allemaal goed'. Een paar verzen eerder legt hij enkele krachtige woorden neer: “Pas op voor die honden, die boosdoeners, die verminkers van het vlees. Want wij zijn het die de besnijdenis zijn, wij die God dienen door zijn Geest, die roemen in Christus Jezus, en die geen vertrouwen stellen in het vlees - hoewel ik zelf redenen heb voor dat vertrouwen." (Filippenzen 3:2-4 NBV)

"Honden, boosdoeners, verminkers van het vlees"! Harde taal. Dit is duidelijk geen "Jij bent oké, ik ben oké"-benadering van de christelijke eredienst. Natuurlijk kunnen we verschillende meningen hebben over punten die ogenschijnlijk van weinig belang zijn. De aard van onze herrezen lichamen bijvoorbeeld. We weten niet hoe we zullen zijn en het niet weten heeft geen invloed op onze aanbidding of onze relatie met onze Vader. Maar sommige dingen hebben wel invloed op die relatie. Grote tijd! Omdat, zoals we net hebben gezien, sommige dingen de basis vormen voor een oordeel.

God heeft zichzelf aan ons geopenbaard en tolereert niet langer aanbidding van hem in onwetendheid. De dag des oordeels komt eraan over de hele aarde. Als we zien dat iemand fout handelt en we doen niets om hem of haar te corrigeren, dan zullen zij daar de gevolgen van ondervinden. Maar dan zullen ze reden hebben om ons te beschuldigen, omdat we geen liefde hebben getoond en ons niet hebben uitgesproken toen we de kans hadden. Toegegeven, door ons uit te spreken, riskeren we veel. Jezus zei:

“Ga er niet van uit dat ik ben gekomen om vrede op aarde te brengen; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar een zwaard. Want Ik ben gekomen om een ​​man tegen zijn vader op te zetten, een dochter tegen haar moeder, een schoondochter tegen haar schoonmoeder. De vijanden van een man zullen de leden van zijn eigen huishouden zijn.” (Matteüs 10:34, 35 BSB)

Dit is het inzicht dat mij leidt. Ik ben niet van plan te beledigen. Maar ik moet niet toestaan ​​dat de angst om aanstoot te geven mij ervan weerhoudt de waarheid uit te spreken zoals mij is geleerd die te begrijpen. Zoals Paulus zegt, er zal een tijd komen dat we zullen weten wie gelijk heeft en wie ongelijk heeft.

“Het werk van elke persoon wordt geopenbaard, want die dag onthult het, omdat het werk van elke persoon wordt geopenbaard door vuur, wat voor soort het is; het vuur zal het testen. (1 Korintiërs 3:13 Aramese Bijbel in gewoon Engels)

Ik hoop dat deze overweging van nut is geweest. Bedankt voor het luisteren. En bedankt voor je steun.

3.6 11 stemmen
Artikelbeoordeling
Inschrijven
Melden van

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Ontdek hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.

8 Heb je vragen? Stel ze hier.
nieuwste
oudste meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
degabry

E Dio che sceglie a chi Dare il Suo Spirito.
Il Sigillo posto sui 144.000 nel giorno del Signore!
Rivelazione 1:10 Mi ritrovai per opera dello spirito giorno del Signore.
Rivelazione 7:3 Non colpite né la terra né il merrie né gli alberi finché non avremo impresso il sigillo sulla fronte degli schiavi del nostro Dio!
Il Sigillo of Lo Spirito Santo ,Sarà posto sugli Eletti Nel Giorno del Signore.
E Produrrà Effetti Evidenti.
Fino Ad Allora Nessuno heeft Sigillo of Spirito Santo of Unzione!

James Mansoor

Goedemorgen allemaal, Weer een krachtig artikel Eric, goed gedaan. De afgelopen twee weken heeft dit artikel me echt aan het denken gezet over de tarwe en het onkruid. Een ouderling vroeg me hem van deur tot deur te begeleiden. Het gesprek ging over hoeveel kennis de tarweklasse eeuwen geleden had, vooral vanaf de vierde eeuw tot aan de uitvinding van de drukpers? Hij verklaarde dat iedereen die in de Drie-eenheid, verjaardagen, Pasen, Kerstmis en het kruis geloofde, zeker tot de wietklasse zou behoren. Dus ik vroeg hem, wat als jij en ik daar omheen zouden leven... Lees verder "

waarachtiger

De eerdere opmerkingen zijn UITSTEKEND. Hoewel ik geen welsprekend persoon ben, wil ik graag mijn mening delen in de hoop anderen te kunnen helpen. Het lijkt me dat een paar punten belangrijk zijn om hier op te merken. Ten eerste is de Bijbel geschreven met specifieke mensen en tijden in gedachten, zelfs met specifieke (toe te passen) richtlijnen. Dus, ik denk dat het van vitaal belang is om de context in overweging te nemen. Ik heb gezien dat dit NIET vaak wordt toegepast onder christenen, en het leidt tot grote verwarring! Twee, een van de punten van Satan en zijn hordes is onze scheiding van Yahua... Lees verder "

Bernabe

Broeders, weten of God drie-enig is of niet, heeft zeker zijn belang. Hoe belangrijk is het nu voor God en Jezus? Het lijkt er niet op dat het aanvaarden of verwerpen van de doctrine van de Drieëenheid is wat God meer in gedachten heeft om ons zijn goedkeuring te geven. Zoals iemand zei, op de dag des oordeels lijkt het erop dat God niet iedereen beschouwt op basis van hun geloof, maar op basis van hun werken (Ap 20:11-13). beledigd om hem gelijk te stellen met Zijn Zoon? Als we rekening houden met de liefde... Lees verder "

Condoriano

Je moet ook rekening houden met Jezus' gevoelens. Jezus deed er alles aan en gaf aan dat hij onderdanig was aan zijn Vader, en dat was zijn keuze. Het zou Jezus heel goed pijn kunnen doen om te zien dat de mensheid hem op dezelfde manier verheft en aanbidt als zijn Vader. „De vrees voor Jehovah is het begin van wijsheid; En de kennis van de Heilige is begrip.” (Spreuken 9:10 ASV) “Wees wijs, mijn zoon, en verblijd mijn hart, zodat ik kan antwoorden wie mij beschimpt. ” (Spreuken 27:11 BSB) Kan God vreugde voelen en antwoord geven aan degenen die Hem beschimpen als Hij... Lees verder "

rusticshore

Daar ben ik het mee eens. Wat is de Drie-eenheid? Het is een valse doctrine... maar een belangrijke om eerlijk te zijn. Ik geloof niet, hoe scherpzinnig en goed bestudeerd (bijbels, theologisch enz.) een persoon ook mag zijn - we hebben ALLEMAAL minstens één (zo niet meer) leringen die verkeerd worden begrepen als het gaat om doctrines en een reikwijdte van andere dingen met de bijbelse verhalen. Als iemand zou kunnen antwoorden dat hij het allemaal juist heeft, zou die persoon nooit meer de behoefte hebben om "de kennis van God te zoeken", want hij heeft die ten volle verkregen. De Drie-eenheid is wederom een ​​valse... Lees verder "

Leonardo Josephus

"Iedereen die aan de kant van de waarheid staat, luistert naar mijn stem", zei Jezus tegen Pilatus. Hij zei tegen de Samaritaanse vrouw dat "we God moeten aanbidden met geest en waarheid". Hoe kunnen we dit doen zonder zorgvuldig te onderzoeken wat we geloven in vergelijking met de Bijbel? Dat kunnen we natuurlijk niet. Maar we kunnen de dingen heel goed als waar accepteren totdat er twijfel over ontstaat. Het is de verantwoordelijkheid van ons allemaal om die twijfels op te lossen. Zo was het toen we jong waren en zo is het nog steeds. Maar dit kan allemaal even duren om op te lossen... Lees verder "

Meleti Vivlon

Artikelen door Meleti Vivlon.

    Vertaling

    auteurs

    onderwerpen

    Artikelen per maand

    Categorieën