[ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੂਲ ਲਿਖਤ ਲਈ ਕਿ ਕੀ 1914 ਸੀ
ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਵੇਖੋ ਇਹ ਪੋਸਟ.]

ਮੈਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ. ਯਹੋਵਾਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ. ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਡੀ "ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ" ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਨਵੀਨਤਮ ਸਮਝ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ. ਇਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਯੂਐਨਐਮਐਕਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਤਰੀਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਪੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ. ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ. ਉਸ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਹੋਲਡ ਐਕਸਐਨਯੂਐਮਐਕਸ ਸੀ. ਉਸਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ 1914 ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਬੱਧ ਕੀਤਾ. ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਉਂਦੀ ਸੀ.
ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਸੀ. ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਜੋਗ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਸੀ ਇਤਫਾਕ. ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਬਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਕਸਐਨਯੂਐਮਐਂਗਐਕਸ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ; ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ. ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ 1914 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਖਣਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਕੁਝ ਵੱਖਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ. ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ 1914 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਲਿਟਨੀ ਹੈ.
ਧਾਰਣਾ ਐਕਸਯੂ.ਐਨ.ਐਮ.ਐਕਸ: ਡੈਨੀਅਲ ਚੈਪਟਰ ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਤੋਂ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਉਸ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ.
ਦਾਨੀਏਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੂਰਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਟਕ ਦੀ ਇਕ ਕਿਸਮ ਹੈ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਲੜਾਈ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਪੂਰਤੀ ਹੈ.
ਧਾਰਣਾ ਐਕਸਐਨਯੂਐਮਐਕਸ: ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਸੱਤ ਸਮੇਂ ਹਰੇਕ ਲਈ 2 ਸਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ.
ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਾਈਬਲ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.
ਧਾਰਣਾ ਐਕਸਯੂ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐਕਸ: ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਜ-ਗੱਦੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.
ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਸੰਕੇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਸੀਹਾ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਥੇ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ. ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਗਣਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਦੀਨਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.
ਧਾਰਣਾ ਐਕਸਯੂ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐਕਸ: ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੱਦ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ.
ਬਾਈਬਲ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹੀ ਹਵਾਲਾ ਹੈ। ਲੂਕਾ ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਸ. ਜੀਕਸ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ. ਉਸਨੇ ਇਸ ਵਾਕਾਂਸ਼ ਅਤੇ ਡੇਨੀਅਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ।
ਧਾਰਣਾ ਐਕਸਯੂ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.: ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਬਲ ਵਿਚ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ.
ਬਾਈਬਲ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਹੀ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ. ਉਹ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਆਦਮ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਨਿਮਰੋਦ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੁਰਜ ਬਣਾਇਆ ਸੀ.
ਧਾਰਣਾ 6: 70 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ 70 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀ ਬਾਬਲ ਵਿੱਚ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹੋਣਗੇ.
ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਐਕਸਐਨਯੂਐਮਐਕਸ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਸਨ. ਇਸ ਵਿਚ ਉਹ ਨੌਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਡੈਨੀਅਲ ਖੁਦ ਵੀ ਨੋਬਲ ਨੂੰ ਬਾਬਲ ਲੈ ਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ. .
ਧਾਰਣਾ ਐਕਸਯੂ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਈ. ਈ.ਸੀ. ਉਹ ਸਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ.
ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ 5 ਸਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 607 BCE ਉਹ ਸਾਲ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ. ਵਿਦਵਾਨ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹਨ: ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸਾਲ ਵਜੋਂ 587 BCE, ਅਤੇ 539 BCE ਜਿਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬਾਬਲ ਡਿੱਗਿਆ. ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਬੀ.ਸੀ.ਈ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਬੀ.ਸੀ.ਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਰਾਏ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
ਧਾਰਣਾ ਐਕਸਯੂ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ. ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਰਗੜਨ ਦੇ ਅੰਤ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅੰਤ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ.
ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ 1914 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਇਆ. ਕੀ ਉਸ ਸਾਲ ਰੂਹਾਨੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ. ਜੋ 1919 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਸਿਖਰ ਕਿਤਾਬ ਪੀ. 162 ਬਰਾਬਰ. ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐਕਸ. ਬੇਸ਼ਕ, 7 ਦੁਆਰਾ ਟ੍ਰੈਪਲਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈth ਸਦੀ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਲਈ. ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਤਾੜਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਧਾਰਣਾ 9: ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੂਤ 1914 ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਗਏ.
ਅਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 1914 ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਯੁੱਧ ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1911 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਯੁੱਧ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ. ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਉਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ. ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ.
ਧਾਰਣਾ ਐਕਸਯੂਐਨਐਮਐਕਸ: ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਦਿੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਮਾਗੇਡਨ ਵਿਖੇ ਉਸ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ.
ਬਾਈਬਲ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਆਰਮਾਗੇਡਨ ਵਿਖੇ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦ ਇਕੋ ਹੈ. ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਖਤ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਇਸ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਅਦਿੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ.
ਧਾਰਣਾ ਐਕਸਯੂ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.: ਯਿਸੂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜਾ ਵਜੋਂ ਉਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਕਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਐੱਨ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐਕਸ.
ਯਿਸੂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਰਸੂਲ ਜਾਣਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ – ਆਤਮਿਕ ਜਾਂ ਹੋਰ। ਦਾਨੀਏਲ ਦੀ 7 ਸਮੇਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਫਿਰ ਵੀ, ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 2,520 ਸਾਲ ਵਿਲੀਅਮ ਮਿਲਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, 19th ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਐਡਵੈਂਟਿਸਟਾਂ ਦੇ ਬਾਨੀ? ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਲਈ ਹੁਕਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਬਾਈਬਲ ਵਿਚ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਰੁੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ?

ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ

ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਇਕ ਧਾਰਨਾ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਇਹ ਇਕ ਧਾਰਣਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 11 ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਹਨ! ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਰੇ ਐਕਸਐਨਯੂਐਮਐਕਸ ਸਹੀ ਹਨ? ਜੇ ਇਕ ਗਲਤ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ 607 BCE ਦਾ ਅਰੰਭ ਵਾਲਾ ਸਾਲ 606 ਜਾਂ 608 ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 1913 ਜਾਂ 1915 ਦਿੰਦੇ, ਉਸ ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ (ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਦੀ ਅਦਿੱਖ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ) ਹੋਵੇਗੀ. ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਧੂੜ ਦੇ onੇਰ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਅਸਫਲ ਤਾਰੀਖ-ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ. ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਕਿ ਇਕ ਵੱਡਾ, ਯੁੱਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸ ਸਾਲ ਉਸ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕਾਰਨ ਗੁਆਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਸਮਝ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੇਤ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਵਿਆਖਿਆ' ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ.

ਮੇਲੇਟੀ ਵਿਵਲਨ

ਮੇਲੇਟੀ ਵਿਵਲਨ ਦੁਆਰਾ ਲੇਖ.