ਇਹ ਲੇਖ ਸਟੀਫਨੋਸ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ

ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ 24 ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ. ਕਈ ਸਿਧਾਂਤ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ. ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸਮੂਹ ਦੀ ਇਕ ਸਪਸ਼ਟ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ. ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ.

24 ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਬਾਈਬਲ ਵਿਚ 12 ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਅੰਦਰ. ਯੂਨਾਨੀ ਵਿਚ ਸਮੀਕਰਨ ਹੈ οἱ εἴκοσι τέσσαρες πρεσβύτεροι (ਲਿਪੀ ਅੰਤਰਨ: ਹੋਇ ਇਕੋਸੀ ਟੈਸਰਸ ਪ੍ਰੈਸਬੀਟਰੋਈ). ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 4: 4, 10 ਵਿੱਚ ਪਾਓਗੇ; ਐਕਸਐਨਯੂਐਮਐਕਸ: ਐਕਸਐਨਯੂਐਮਐਕਸ, ਐਕਸਐਨਯੂਐਮਐਕਸ, ਐਕਸਐਨਯੂਐਮਐਕਸ, ਐਕਸਐਨਯੂਐਮਐਕਸ, ਐਕਸਐਨਯੂਐਮਐਕਸ; ਐਕਸਯੂ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐਕਸ: ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐਕਸ. ਐਕਸਐਨਯੂਐਮਐਕਸ: ਐਕਸਐਨਯੂਐਮਐਕਸ; ਐਕਸਐਨਯੂਐਮਐਕਸ: ਐਕਸਐਨਯੂਐਮਐਕਸ; 5: 5.

ਜੇ ਡਬਲਯੂ ਓ ਆਰ ਓ ਆਰ ਦੁਆਰਾ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਐਨਯੂਐਮਐਕਸ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ 24 ਹਨ "ਈਸਾਈ ਕਲੀਸਿਯਾ ਦੇ ਮਸਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਜੀ ਉਠਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਸਵਰਗੀ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ" (ਰੀ. ਇਸ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ:

  1. 24 ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਾਜ ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ (ਰੀ 4: 4). ਮਸਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਚਮੁੱਚ ਇਕ ਤਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਐਕਸਯੂ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐਕਸ.ਐਕਸ. ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਐਕਸ.
  2. ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਖਤ 'ਤੇ ਬੈਠੇ (ਰੀ ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐਕਸ: ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐਕਸ), ਜੋ ਯਿਸੂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਉਦਿਕੀਆ ਦੀ ਕਲੀਸਿਯਾ ਨੂੰ' ਉਸਦੇ ਤਖਤ 'ਤੇ ਬੈਠਣ' ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਸੀ;
  3. ਐਕਸਐਨਯੂਐਮਐਕਸ ਨੂੰ 24 ਕ੍ਰੌਨਿਕਸ 1: 24-1 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਰਾਜਾ ਦਾ Davidਦ ਨੇ 19 ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ. ਮਸਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਚਮੁੱਚ ਸਵਰਗ ਵਿਚ ਜਾਜਕਾਂ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ (24Pe 1: 2).

ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ 24 ਵਿਅਕਤੀ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 24 ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਵਰਗੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਮਸਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਰਾਜਾ-ਪੁਜਾਰੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ (ਰੀ 20: 6) .

ਕੀ ਇਹ ਤਰਕ ਦੀ ਰੇਖਾ 24 ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਸਿੱਟਾ ਕੱ validਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਾਪੇਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ.

ਦਲੀਲ 1 - ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਗਾਣਾ

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 5: 9, 10 ਪੜ੍ਹੋ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਇਤਾਂ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਗਾਣਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ 4 ਜੀਵਤ ਜੀਵ ਅਤੇ 24 ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੇਲੇ ਲਈ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ. ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ:

“ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਗੋਤ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੱਬ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੇ, 10 ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਅਤੇ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਲਈ. ਰੱਬ, ਅਤੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ. ”(ਰੀ ਐਕਸਯੂ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ., ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐਕਸ. ਈ.ਐੱਸ. ਵੀ.[ਮੈਨੂੰ])

ਸਰਵਨਉਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ: “ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਅਤੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ”ਇਸ ਗੀਤ ਦਾ ਪਾਠ ਮਸਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਨਮਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ: ਜੇ ਐਕਸਯੂ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਸਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਵਿਅਕਤੀ- "ਉਹ" ਅਤੇ "ਉਹਨਾਂ" ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ? ਕੀ ਪਹਿਲਾ ਵਿਅਕਤੀ- “ਅਸੀਂ” ਅਤੇ “ਸਾਡੇ” ਵਧੇਰੇ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਆਖਿਰਕਾਰ, ਐਕਸਯੂ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਚ ਉਸੇ ਆਇਤ ਵਿਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ (ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐਕਸ) ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ "ਸਾਡੇ ਰੱਬ". ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਗਾ ਰਹੇ.

ਦਲੀਲ 2 - ਨਿਰੰਤਰ ਗਿਣਤੀ

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 5 ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ. ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਵਿਚ ਸੈਟਿੰਗ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਯੂਹੰਨਾ 1 God = 1 ਵਿਅਕਤੀ, 1 Lamb = 1 ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ 4 ਜੀਵਿਤ ਜੀਵ = 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ. ਕੀ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਵਾਜਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 24 ਬਜ਼ੁਰਗ ਫਿਰ ਇਕ ਕਲੀਸਿਯਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕ ਚਿੰਨ੍ਹਕ ਕਲਾਸ ਹਨ ਜਾਂ ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਐਕਸਯੂ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਜੇ ਉਹ ਮਸਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 24 ਮਸਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜੋ ਸਵਰਗੀ ਉਮੀਦ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ? ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਕਿ ਕੁਝ ਮਸਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ. ਇਕ ਬਹਿਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਸੂਲ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ 24 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਕੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱ leadਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਕਿ 24 ਬਜ਼ੁਰਗ ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐਕਸ ਹਨ ਜੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਸਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ?

ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ

ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜੋ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ: ਦਾਨੀਏਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ. ਜ਼ਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ. ਸਿਰਫ ਦੋ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲਈ: ਦੂਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਡਰਾਉਣੇ ਜਾਨਵਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਉਭਰ ਰਹੇ ਹਨ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਅਧਿਆਇ 4 ਅਤੇ 5 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਡੇਨੀਅਲ ਦੇ ਅਧਿਆਇ 7 ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ.

ਦੋਵੇਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਹੈ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ. ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 4: 2 ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ "ਇੱਕ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਇੱਕ" ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੈਨੀਅਲ ਐਕਸਯੂ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਐੱਨ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐਕਸ. ਉਹ "ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ" ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬਰਫ ਵਰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਹਨ. ਦੂਤ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਸਵਰਗੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਚਿੱਟੇ ਕਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. (ਜੌਹਨ ਐਕਸਯੂ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ. ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐਕਸ.) ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਰੰਗ ਸਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ (ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 7: 9).

ਇਸ ਸਵਰਗ ਵਿਚ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 5 ਵਿੱਚ: 6 ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਖੜੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਲੇਲੇ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਡੈਨੀਅਲ ਐਕਸਯੂ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਵਿਚ ਯਿਸੂ ਨੂੰ “ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਰਗਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।” ਸਵਰਗ ਵਿਚ ਯਿਸੂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਵਰਣਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ.

ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 5 ਵਿੱਚ: 11 ਅਸੀਂ "ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੂਤ, ਅਣਗਿਣਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ" ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਡੈਨੀਅਲ ਐਕਸਯੂ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਐਕਸ.

ਯਿਸੂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਜਾਜਕ-ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਮਸਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 5 ਅਤੇ ਡੈਨੀਅਲ ਐਕਸਯੂ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਹ ਸਵਰਗ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ! ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 7 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇੱਕ ਗਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ (ਆਇਤ 5-9). ਡੈਨੀਅਲ ਐਕਸਯੂ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐਕਸ: ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐਕਸ ਵਿਚ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਬਲ ਲੜਦਾ ਹੈ. ਦਾ ਐਕਸਯੂਐਨਐਮਐਕਸ: ਐਕਸਐਨਯੂਐਮਐਕਸ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਕਸਐਨਯੂਐਮਐਕਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਦਾਨੀਏਲ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਸਵਰਗੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 4: 4 ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਥੇ 24 ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ. ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਡੈਨੀਅਲ ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. (7) 'ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: "ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਤਖਤ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ". ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਖਤ ਤੇ ਕੌਣ ਬੈਠੇ ਸਨ? ਅਗਲੀ ਆਇਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, “ਅਦਾਲਤ ਨਿਰਣੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਈ”।

ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਉਸੀ ਅਧਿਆਇ ਦੀ 26 ਆਇਤ ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਕੀ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਸਿਰਫ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ? ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 9 ਆਇਤ ਵਿਚ ਸਿੰਘਾਸਣਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਠਾ ਹੈ - ਰਾਜਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠਦਾ ਹੈ - ਫਿਰ 10 ਆਇਤ ਵਿਚ ਦਰਬਾਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ. ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ “ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਰਗਾ” ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਦਾਲਤ ਡੈਨੀਅਲ ਐਕਸਯੂ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐਕਸ ਵਿਚ “ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਰਖ” ਜਾਂ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 7 ਵਿਚ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਬਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ (ਦਲੀਲ 5 ਵੇਖੋ).

ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ, "ਬਜ਼ੁਰਗ" (ਯੂਨਾਨੀ: ਪ੍ਰੈਸਬੀਟਰੋਈ), ਮਤਲਬ? ਇੰਜੀਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਯਹੂਦੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਵਿਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਮੈਥਿ X ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ. ਐਕਸ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਖੁਦ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀ? ਮੂਸਾ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਡਿਯੂਟਰੋਨੋਮੀ ਐਕਸਯੂ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐਕਸ: ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐਕਸ). ਇਸ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਸ ਪਾਠਕ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਜੋ ਯਹੂਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ “ਅਦਾਲਤ” “ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ” ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 16 ਅਤੇ ਡੈਨੀਅਲ ਐਕਸਯੂ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਦੋਵਾਂ ਵਿਚ, ਯਿਸੂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ!

ਡੈਨੀਅਲ ਐਕਸ.ਐਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐਕਸ ਅਤੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 7 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈਰਾਨਕੁੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ 5 ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹੀ ਹਨ ਜੋ ਡੈਨੀਅਲ ਐਕਸਯੂਐਨਐਮਐਮਐਕਸ ਵਿੱਚ ਵਰਣਿਤ ਹਨ. ਦੋਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ, ਉਹ ਸਵਰਗੀ ਸਮੂਹ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਇਕ ਦਰਬਾਰ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ, ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ.

ਦਲੀਲ 4 - ਕਿਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ?

ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਐਕਸਐਨਯੂਐਮਐਕਸ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੰਘਾਸਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬੈਠਾ ਹੈ. ਹਰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਵਿੱਚ, ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 24 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 11 ਜੀਵਤ ਜੀਵ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਐਕਸਐਨਯੂਐਮਐਕਸ ਜੀਵਤ ਜੀਵ ਕਰੂਬਜ਼ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਦੂਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕ੍ਰਮ (ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ. ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐਕਸ. ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਐਕਸ. ਐਕਸਐਨਯੂਐਮਐਕਸ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਸਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 4 ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ "ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹਨ" (ਰੀ 4: 1). ਉਹੀ ਆਇਤ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ 19 ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਗਾਣੇ ਨੂੰ 10 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਕੋ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਐਕਸਯੂ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਨ.ਐੱਨ.ਐੱਸ. ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਦ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.

ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਕਸਐਨਯੂਐਮਐਕਸ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਸਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ? ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲੀਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ.

ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.: ਤਖਤ ਸਿੰਬਲਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ

ਐਕਸ.ਐਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਸ. ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੈਠੇ ਤਖਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ? ਕੁਲੁੱਸੀਆਂ 24: 1 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: “ਉਸਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਸਵਰਗ ਵਿਚ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ, ਦਿੱਸਦਾ ਅਤੇ ਅਦਿੱਖ, ਭਾਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ. ਤਖਤ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ ਜਾਂ ਹਾਕਮ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ him ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ”ਇਹ ਪਾਠ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਰਗ ਵਿਚ ਅਹੁਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਹੋਰ ਖਾਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਡੈਨੀਅਲ ਐਕਸਯੂ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਨ.ਐੱਸ. ਦੂਤ ਮਾਈਕਲ ਨੂੰ "ਮੁੱਖ ਰਾਜਕੁਮਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ (ਇਬਰਾਨੀ: ਸਰ). ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱ safeਣਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਕਿ ਸਵਰਗ ਵਿਚ ਰਾਜਕੁਮਾਰਾਂ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਲੜੀ. ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੂਤ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵਜੋਂ ਵਰਣਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਉਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਣ.

ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐਕਸ: ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਤਾਜ

ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ “ਤਾਜ” ਹੈ στέφανος (ਲਿਪੀ ਅੰਤਰਨ: ਸਟੈਫਨੋਸ). ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰਥਕ ਹੈ. ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤਾਜ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੀ ਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ διαδήμα (ਡਾਇਡੇਮਾ). ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਬਦ-ਅਧਿਐਨ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਸਟੈਫਨੋਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ: “ਸਹੀ ,ੰਗ ਨਾਲ, ਪੁਰਾਣੀ ਐਥਲੈਟਿਕ ਖੇਡਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਯੂਨਾਨੀ ਓਲੰਪਿਕਸ) ਵਿਚ ਜੇਤੂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਕ ਮਾਲਾ (ਮਾਲਾ); ਜਿੱਤ ਦਾ ਤਾਜ (ਬਨਾਮ ਡਾਇਡੇਮਾ, "ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੀ ਤਾਜ").

ਮਾਈਕਲ ਵਰਗੇ ਦੂਤ ਰਾਜਕੁਮਾਰ 5 ਦਲੀਲ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਭੂਤਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਨੀਅਲ ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਐੱਨ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਐਕਸ. ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਿਲਾਸਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿਚੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਦੇ ਹਨ. ਉਹ ਤਾਜ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਜੋ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ?

ਦਲੀਲ 7: ਨੰਬਰ 24

ਨੰਬਰ 24 ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਹ 1 ਇਤਹਾਸ 24 ਵਿੱਚ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ: 1-19, ਜਾਂ ਨਹੀਂ. ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਨੰਬਰ 1 ਇਤਹਾਸ 24 ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਸਬੰਧਤ ਹੈ. ਕੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਯੂ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੁਜਾਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਐਕਸ.ਐਨ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਐੱਨ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਨ.ਐੱਸ. ਐੱਨ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐਕਸ: ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ: “ਪਵਿੱਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ” ਜਾਂ “ਮੰਦਰ ਦੇ ਸਰਦਾਰ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਰਦਾਰ”। ਫੇਰ ਇਬਰਾਨੀ ਸ਼ਬਦ “ਸਰ”ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੈਕਲ ਵਿਚ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਕੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਵਰਗੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਹੈ? ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦਾ ਲੇਖਕ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਲੀਦਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਮੰਦਰ ਸਵਰਗ ਦੀ ਇਕ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਸੀ (ਹੇਬ ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐਕਸ: ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਐਕਸ. ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਵਰਗ ਵਿਚ ਇਕ-ਇਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ. ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਸਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਜਕ ਵਜੋਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਅੱਤ ਪਵਿੱਤਰ, ਭਾਵ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ (ਹੇਬ ਐਕਸ.ਐਨ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐਕਸ: ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐਕਸ. ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੀ! (ਹੇਬ ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐਕਸ: ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐਕਸ, ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐਕਸ). “ਅਸਲ ਪ੍ਰਬੰਧ” ਵਿਚ ਯਿਸੂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਦਾਰ ਜਾਜਕ ਹੈ ਬਲਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਹੈ (ਹੇਬ ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐਕਸ: ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ., ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐਕਸ., ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐਕਸ)। ਅੱਗੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ "ਸ਼ੈਡੋ ਪ੍ਰਬੰਧ" ਵਿਚ ਇਹ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ (ਲੀ ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐਕਸ: ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.).

ਇਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਬਰਾਨੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸੁੰਦਰ ਵਿਆਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਐਕਸਯੂ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.

ਇਤਫਾਕਨ, ਬਾਈਬਲ ਇਕ ਮੌਕੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਦੂਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਯਸਾਯਾਹ ਐਕਸਯੂ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐਕਸ: ਅਸੀਂ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੂਤ, ਸਰਾਫੀਮ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿਸਨੇ ਜਗਵੇਦੀ ਤੋਂ ਬਲਦਾ ਕੋਲਾ ਲਿਆ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਉੱਚ ਜਾਜਕ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸੀ (ਲੀ ਐਕਸਐਨਯੂਐਮਐਕਸ: ਐਕਸਐਨਯੂਐਮਐਕਸ, ਐਕਸਐਨਯੂਐਮਐਕਸ). ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦੂਤ ਹੈ ਜੋ ਪੁਜਾਰੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਦੂਤ ਮਸਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ.

ਇਸ ਲਈ ਪੁਜਾਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਸੰਖਿਆਤਮਿਕ ਹਵਾਲਾ ਇਤਹਾਸ ਅਤੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐਕਸ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਨ.ਐੱਨ.ਐੱਸ. ਐੱਨ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਨ.ਐੱਸ. ਐੱਨ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐਕਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ: ਜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੂਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਵਰਗੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣ ਯੋਗ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਚਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਰਤੇ ਜੋ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ?

ਸਿੱਟਾ

ਇਸ ਸਬੂਤ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਟਾ ਕੱ ?ਦੇ ਹੋ? ਕੀ 24 ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਸਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਜਾਂ ਕੀ ਉਹ ਦੂਤ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਹੁਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ? ਕਈ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਲਿਆਇਆ, ਅਰਥਾਤ ਡੈਨੀਅਲ ਐਕਸਯੂ.ਐਨ.ਐਮ.ਐਕਸ ਅਤੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 7 ਅਤੇ 4 ਵਿਚਕਾਰ. ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੀਕਰਨ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਚਲੋ ਇਸਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਲੇਖ ਲਈ ਰੱਖੀਏ.

_______________________________________

[ਮੈਨੂੰ] ਜਦ ਤਕ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵਰਜ਼ਨ (ESV) ਦੇ ਹਨ

ਮੇਲੇਟੀ ਵਿਵਲਨ

ਮੇਲੇਟੀ ਵਿਵਲਨ ਦੁਆਰਾ ਲੇਖ.
    5
    0
    ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੋ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ.x