ਹੈਲੋ, ਮੈਂ ਮੇਲਟੀ ਵਿਵਲਨ ਹਾਂ

ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੋ-ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਅਕਸਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ.

ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੋ-ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਲਾਲ ਹੈਰਿੰਗ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ? ਕੀ ਮੈਂ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ! ਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹੈ? ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੋ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ.

ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਅਰੰਭ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਯੋਗ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ. ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਸਫਲ ਹੋਣ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲਣ ਬਾਰੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਸਵੈ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਤਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹਨ. ਫਿਰ ਵੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ,ਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉੱਨੀ ਹੀ ਗੂੜ੍ਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.

ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੈਂਕ ਅਤੇ ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟ ਬਾਕੀ ਹਨ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲਟ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਸਟੀਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਪੈਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਪਹਿਰਾਬੁਰਜ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ:

“ਝੂਠ ਦਾ ਪਿਤਾ” ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਪਣੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ-ਭਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਝੂਠ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। (ਯੂਹੰਨਾ 8:44) ਮਿਸਾਲ ਲਈ, ਧਰਮ-ਤਿਆਗੀ ਝੂਠੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਬਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਭਟਕਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਝੂਠ ਸ਼ਤਾਨ ਦੇ “ਜਲਣ ਵਾਲੇ ਤੀਰ” ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹਨ। (ਅਫ਼. 6:16) ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ! ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਅਸਲ ਵਿਚ, ਅਸੀਂ ਧਰਮ-ਤਿਆਗੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ. ”(W19 / 11 ਸਟੱਡੀ ਆਰਟੀਕਲ 46, ਪੈਰਾ 8)

ਇਸ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਹੈ. ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ. ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਤਿਆਗੀਆਂ ਦੇ “ਜਲਣ ਵਾਲੇ ਤੀਰ” ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ! ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਾਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ 'ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ' ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ 'ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ.

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਦਸਤਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ. ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੁਣੋਗੇ ਕਿ ਇੱਕ JW ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ: "ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ." ਜਾਂ, "ਅਸੀਂ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ."

ਪੌਲੁਸ ਦੁਆਰਾ ਤਿਮੋਥਿਉਸ ਨੂੰ 2 ਤਿਮੋਥਿਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਰਕ ਰੱਖਿਆ।

“ਅੱਗੇ, ਮੂਰਖ ਅਤੇ ਅਣਜਾਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਓ, ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹਨ.” (2 ਤਿਮੋਥਿਉਸ 2:23)

ਇਸ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਜਬ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ "ਮੂਰਖ ਅਤੇ ਅਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ" ਵਜੋਂ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ.

ਅਤੇ ਇਹ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਦੋ-ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ. ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ - ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਹੈ - ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖੋ:

ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਧਰਮ-ਤਿਆਗੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ; ਅਤੇ ਇਹ ਦੋ ਗਵਾਹ ਹੋਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ - ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜੇ ਕੋਈ ਕਬੂਲਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਪੋਥੀ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ. ਨਿਆਂਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਦੋ ਗਵਾਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ.

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱ ;ਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ; ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਸੋਚਣ ਲਈ. ਇਸ ਲਈ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਾ ਡਿੱਗਣ ਦੇਈਏ. ਫਿਰ, ਅਸੀਂ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੌਲੁਸ ਨੇ 2 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦੀ 2 ਆਇਤ 5 ਵਿਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ: “ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਬਰ ਲਈ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅਗਵਾਈ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ.”

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿੰਦੂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਗੈਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਕ ਅਹੁਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ. ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਤਿਆਗੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਉਣ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. ਇਸ ਲਈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਹਚਾ ਦੀ ਪਰੀਖਿਆ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਨ. ਹਾਰ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ.

ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ-ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਡੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦਲੀਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ. ਉਹ ਵੇਖਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨਗੇ ਜੋ ਚੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ, "ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ."

ਸਾਨੂੰ ਸਾਈਨ ਤੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਸਕੀਏ ਕਿ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ.

ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ. ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇ ਕੇ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹ ਕੈਸਰ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕੈਸਰ ਦੀਆਂ ਹਨ. ਇਹ ਮੱਤੀ 22:21 ਵਿਚ ਯਿਸੂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੈ. ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇ ਕੇ, ਉਹ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਸਿਵਲ ਅਵੱਗਿਆ ਵਿਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ.

ਆਓ ਰੋਮੀਆਂ 13: 1-7 ਪੜ੍ਹੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ.

“ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਮੌਜੂਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰੱਬ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹਨ. ਇਸ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ; ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਹਾਕਮ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਭੈੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸਤਤਿ ਹੋਵੇਗੀ; ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਡਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕਣਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦਾ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਸ ਕ੍ਰੋਧ ਕਾਰਨ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ. ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਵੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ; ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਬਦਲੋ: ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਟੈਕਸ, ਟੈਕਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ, ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ; ਜਿਸਨੂੰ ਡਰ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਡਰ; ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਣ. ”(ਰੋ. 13: 1-7)

ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ, ਸ਼ਾਖਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਟ ਨਿਗਾਹਬਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ. ਮੈਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿਓ:

ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜਵਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਰਾਇਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ?

ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਸ਼ਾਖਾ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਦੇ 1,006 ਮਾਮਲੇ ਸਨ. 1,800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਤ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਪੀੜਤਾਂ, ਕਈ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਸਨ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਸਨ ਜਿਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਵਾਹ ਸਨ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਸਨ ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਨਿਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਝਿੜਕਿਆ. ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ crimes ਕਦੇ ਵੀ these ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਬਾਰੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, “ਬੁਰਿਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕ੍ਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲਾ,” ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ।

ਇਸ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਦੋ-ਗਵਾਹਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਲ ਹੈਰਿੰਗ ਹੈ. ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਗਵਾਹ ਜਾਂ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਪਰ ਉਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੈਤਿਕ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ.

ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਏਚੀਲਸ ਦੀ ਅੱਡੀ ਹੈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਖੜਕਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਤੁਸੀਂ ਨੈਤਿਕ ਕਾਰਪੇਟ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱ. ਸਕਦੇ ਹੋ. (ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ.)

ਚਲੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਇਹ ਕੋਈ ਸਧਾਰਣ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਪ ਹੈ.

ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਪ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?

ਰੋਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜਦਿਆਂ, ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ”। ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, “ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ; ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਗੇ। ”ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ। ਕੀ ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਧਰਮ-ਤਿਆਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸੇਵਕ, ਬੁਰਿਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕ੍ਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ. ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣਾ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਥੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਜੁਰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ.

ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਪ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ.

ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਉਹ ਹੁਣ ਉਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਖੜੇ ਹਨ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖੇ ਹਨ. ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਧਰਮ-ਤਿਆਗੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ - ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ? ਜਦੋਂ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਜੀਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਇਕ ਡਰਾਉਣੀ ਗੱਲ ਹੈ”, ਕੀ ਉਹ ਬੱਸ ਮਖੌਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ?

ਇਕ ਸੱਚਾ ਮਸੀਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਈਸਾਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂ neighborੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ.

ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ, “ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣਾ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ।”

“ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਾਰਨ… ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਰਨ।” ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਭਾ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਕ ਅੰਤਹਕਰਣ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂ neighborsੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ. ਫਿਰ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਹੈ.

ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਡਫਾਈਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਦੇਵੇ? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?

ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਵਰਜਦਾ ਹੈ. ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ. ਈਸਾਈ ਲੋਕ ਆਦਰਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗੁਆਂ .ੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਾਂਗ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਮਸੀਹੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ theਿੱਲਾ .ਰਤ ਤੇ ਕੋਈ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹੈ. ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿਚ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਜ਼ਰਬੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਸਿਰਫ ਬਰਫੀ ਦੀ ਟਿਪ ਹੈ.

ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰ ਬਾਰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ: ਪਖੰਡੀ.

ਅਸੀਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪਾਖੰਡ ਨੂੰ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ:

ਪਹਿਲਾਂ, ਅਸੰਗਤ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ.

ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਪਾਪ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਡੀਜ਼ ਆਫ਼ ਏਲਡਜ਼ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਜਾਂ ਕੋਬੀ ਕਲੀਸਿਯਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਤੋਂ ਪਾਪ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ; ਪਰ ਜੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਗਵਾਹ ਤੋਂ ਇਕੋ ਪਾਪ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਬੀਈ ਜਾਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰੀਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਤਾਂ ਫਿਰ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦੇ? ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਕਲੀਸਿਯਾ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿਚ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਇਕ ਗਵਾਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਇਕੋ ਘਟਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉਸੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸੀ.ਬੀ.ਬੀ.ਈ. ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਗਵਾਹ ਹੋਵੇਗਾ. ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ.

ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਖੰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ.

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਖੰਡ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ.

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੋਂਟਾਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 35 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਲੈਰੀਕਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਅਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜੋ ਸਾਰੇ ਚਰਚਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇ. ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਕੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ. ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਮਾਨਦਾਰੀ' ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ।

ਤੋਂ ਪਹਿਰਾਬੁਰਜ:

“ਟ੍ਰਾਂਸਟ ਆਫ਼ ਟ੍ਰੈਂਟ” ਨੇ 1551 ਵਿਚ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ “ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਰੱਬੀ ਮੂਲ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। . . . ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਚਰਚ ਵਿਚ 'ਮੁੱ from ਤੋਂ ਹੀ' ਪ੍ਰਵਾਣਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ urਰੂਲਿਕ [ਕੰਨ ਵਿਚ ਕਹੇ ਗਏ, ਨਿਜੀ] ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ' ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ”-ਨਵਾਂ ਕੈਥੋਲਿਕ ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ, ਵਾਲੀਅਮ 4, ਪੀ. 132. ”(g74 11/8 ਸਫ਼ਾ 27-28 ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? —ਜੇਕਰ, ਕਿਸ ਨੂੰ?)

ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਨੇ ਰੋਮੀਆਂ 13: 1-7 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰੱਬ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ. ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ. ਇਸਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇੰਨੀ ਮਹਾਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਥੋਪੇ. ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕ “ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕੌਮ” ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਭਾ ਦੇ ਨਿਯਮ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਾਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.

ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਈਬਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਸਿਰਫ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਆਦਮੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪਾਦਰੀਆਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ.

ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਰਾਬੁਰਜ:

“ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਲੀਸਿਯਾ ਇਕ ਮਾਣਮੱਤੇ ਪਾਦਰੀਆਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕ ਉੱਚਾ ਦਰਜੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕਰਦੀ ਹੈ.” (W01 6/1 ਸਫ਼ਾ 14 ਪੈਰਾ. 11)

ਪਖੰਡੀ! ਆਪਣੀ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਭਿਆਸ ਅਪਣਾ ਕੇ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਮਹਾਨ ਕੰਜਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਬਾਬਲ, ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਚਰਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹਨ। ਖ਼ੈਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਗੋਦ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਕ ਸਿਧਾਂਤ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਝੂਠੇ ਧਰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ.

ਇਸ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਨਿਮਰ ਰਾਏ ਵਿਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ-ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਾਹ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਆਪਣੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ.

ਇਸ ਬਾਰੇ:

ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਭਾ ਸਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਕੈਥੋਲਿਕ ਇਕਬਾਲੀਆ

ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ:

ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਭਾ ਰੱਬ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ.
ਰੋਮੀਆਂ 13: 1-7 ਦੇਖੋ

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਾਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਈਬਲਾਂ ਲਈ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋਣ.

ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ:

ਗਵਾਹ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਰੱਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਬਚੋ
(ਰੋਮਨਜ਼ 13: 1-7)

ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ.

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਕ ਨਿ newsਜ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ' ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੋ: “ਰੋਮੀਆਂ 13 ਵਿਚ ਬਾਈਬਲ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਤਲ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਅਤੇ ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਰਗੇ ਭਿਆਨਕ ਅਪਰਾਧ. ਗਵਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਇਸ ਸਰਲ ਸਿੱਧੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ”

ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਛੇ ਵਜੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗਾ.

ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ

ਮੇਲੇਟੀ ਵਿਵਲਨ

ਮੇਲੇਟੀ ਵਿਵਲਨ ਦੁਆਰਾ ਲੇਖ.
    17
    0
    ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੋ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ.x