“ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਓ।” - ਲੇਵੀਆਂ 25:10

[Ws 12/19 p.8 ਅਧਿਐਨ ਲੇਖ 50: ਫਰਵਰੀ 10 - ਫਰਵਰੀ 16, 2020]

ਇਸ ਹਫਤੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਲੇਖ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੈਰਾ 12 ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਈਬਲੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤਕ ਜੁਬਲੀ ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.

ਪਹਿਰਾਬੁਰਜ ਲੇਖ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ (w15 3/15 ਸਫ਼ਾ 17)[ਮੈਨੂੰ] ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.

ਕੀ ਪਾਪ ਅਤੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਹਾਂ, ਧਰਮ-ਗ੍ਰੰਥ ਇਸਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ.

ਕੀ ਝੂਠੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਹਾਂ, ਧਰਮ-ਗ੍ਰੰਥ ਇਸਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ.

ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ?

ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੁਬਲੀ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਜੁਬਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਰਾਬੁਰਜ ਅਧਿਐਨ ਲੇਖ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜੁਬਲੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 30 ਸਾ.ਯੁ. ਵਿਚ, ਕੁਝ 33 ਈਸਵੀ ਵਿਚ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੁਝ 1874 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਰਮਾਗੇਡਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ 1,000 ਸਾਲ ਵਿਚ ਫੈਲ ਗਏ. ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਜੁਬਲੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ.

ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜੁਬਲੀ 30 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਅਰੰਭ ਹੋਈ ਸੀ (ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੰਕਾਜਨਕ ਹੈ) ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਯਸਾਯਾਹ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ.

ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 12 ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਾ ਹੈ “ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਜੋਂ ਗੋਦ ਲਿਆ ਤਾਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਰਗ ਵਿਚ ਜੀ ਉਠਣ. (ਰੋਮ. 8: 2, 15-17) ”. ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਹਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ. ਅੱਗੇ ਯੂਹੰਨਾ 8:21, ਕੁਝ ਆਇਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਹੰਨਾ 8:36 ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੈਰਾ 11 ਵਿਚ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਹਾ:“ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਲੋਗੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਵੋਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ". ਉਸਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ 'ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੋਬਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. '

ਜੇ ਸਚਮੁਚ “ਸੰਨ 33 ਈਸਵੀ ਵਿਚ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਮਸਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਹ ਜੁਬਲੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ” ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 20 ਅਤੇ 1 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 15:24 ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜੁਬਲੀ ਅਵਧੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ.

ਹੋਰ, ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ (ਲੂਕਾ 4: 18,21) ਸੰਕੇਤ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜੁਬਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਇਹ 30 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ. ਆਖਰਕਾਰ, ਲੂਕਾ 4 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: “ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਸਹ ਕਰਨ ਲਈ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਸਹ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ, ਇੱਕ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਚਲਿਆ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ”. ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੀਲਿਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜਣਾ 30 ਸੀ.ਈ. ਲੂਕਾ 4:21 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਅੱਜ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ”. ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏਗਾ “ਇੱਕ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਚਲਿਆ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ".

ਪੈਰਾ 14 ਫਿਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ: “ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਿਰ ਤੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਗ਼ੈਰ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹੋ. ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣੋਗੇ, ਅਤੇ ਸੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।” (ਯੂਹੰਨਾ 8:32) ”.

ਓ, ਇੱਥੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ. ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਕੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ, ਸਾਨੂੰ ਝੂਠੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਰ ਝੂਠੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿਚ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਨ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਰਾਬੁਰਜ ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ. ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ (ਮਸਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ) ਅਧਿਕਤਮ 144,000 ਦੀ ਸੰਕੇਤਕ ਜੁਬਲੀ ਦੁਆਰਾ ਲਗਭਗ 2,000 ਸਾਲ ਲੰਬਾਈ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ. ਇਸ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਥਿਤ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜੁਬਲੀ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਹੋਰ 1,000 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ.

(ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲਿੰਕਾਂ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਜੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ, ਮਹਾਨ ਭੀੜ, 607 ਬੀ ਸੀ ਵਿਚ ਗਿਡ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ?, ਅਤੇ ਮੈਥਿਊ 24.)

ਪੈਰਾ 16 ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ: “ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ, ਯਿਸੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਣ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ। ” ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕੱ ofਣ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦਾ (ਆਰਮਾਗੇਡਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਤਕ) ਧਰਮ-ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨ ਹਨ.

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਧਿਐਨ ਲੇਖ ਵੈਫ਼ਲਿੰਗ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਪ ਅਤੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ.

8 ਰੋਮੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਮਨਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਆਓ ਰੋਮੀਆਂ 8:11 ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰੀਏ:

“ਜੇ ਹੁਣ, ਉਸ ਆਤਮਾ ਨੇ ਜਿਸਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੁਰਦੇ ਤੋਂ ਜਿਵਾਲਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਸ ਨੇ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੁਰਦੇ ਤੋਂ ਜਿਵਾਲਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵਤ ਬਣਾਵੇਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।”

ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿੰਦੂ ਹੈ: ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਜੀ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ "ਪ੍ਰਾਣੀ ਸਰੀਰ".

ਰੋਮੀਆਂ 8: 14-15 ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ:

“ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। 15 ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਜੋਂ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ”

ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਫਲ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੱਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ. (ਯੂਹੰਨਾ 8:44). ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ: “ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਲਿਆਏ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ”. ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਯੂਹੰਨਾ 6: 44,65 ਦੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯਿਸੂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸਦਾ ਪਿਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਖਿੱਚਦਾ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ, ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ.

2 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 1: 22-23 ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੀ ਵਾਪਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ:

“ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ। 22 ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਵੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਆਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ” (2 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 5: 5, ਅਫ਼ਸੀਆਂ 1:14 ਵੀ ਦੇਖੋ).

ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੂਜਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ: ਰੋਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਕੇਤ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਜੋਂ ਗੋਦ ਲੈਣ ਲਈ ਸੀ.

ਰੋਮੀਆਂ 8:23 ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ:

“ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਫਲ, ਅਰਥਾਤ ਆਤਮਾ, ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੀਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਟੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਿਹਾਈ-ਕੀਮਤ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ.

ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਹਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਰਿਹਾਈ-ਕੀਮਤ ਦੇ ਪੂਰੇ ਲਾਭ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.

ਤੀਜਾ ਬਿੰਦੂ: ਟੀਉਹ ਸੱਚ ਮੁਕਤੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਯੂਹੰਨਾ 6:40 ਵਿਚ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ:

“ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਿਹਚਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਪਾਵੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨ ਜੀਉਂਦਾ ਕਰਾਂਗਾ।” (ਯੂਹੰਨਾ 10: 24-28).

ਰੋਮੀਆਂ 6:23 ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ:"

ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮੌਤ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਹੈ। ”

ਇਹੋ ਅਧਿਆਇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਪ, ਮੌਤ ਦਾ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿਚ ਪਾਪ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਦੀਵੀ ਜੀ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ.

ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਗਲਾਤੀਆਂ 5: 4-5 ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ:

“ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੋ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ; ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋ. 5 ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ.

ਅੰਤ ਵਿੱਚ

ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜੁਬਲੀ ਲੱਭਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ? (ਗਲਾਤੀਆਂ 5: 22-23)

ਆਓ ਆਪਾਂ “ਝੂਠੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਲਿਆਏ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਲਈ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੀ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾ ਸਕਣ” (ਗਲਾਤੀਆਂ 2: 4).

ਜਦੋਂ ਵੀ ਯਿਸੂ ਆਰਮਾਗੇਡਨ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਹੋਵਾਂਗੇ.

ਅਸੀਂ ਯਾਕੂਬ 1: 25-27 ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ:

“ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਪੂਰਣ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ [ਇਸ ਮਨੁੱਖ] ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭੁੱਲਿਆ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ [ ਇਸ]. 26 ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਉਪਾਸਕ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਤੇ ਚੁਗ਼ਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਵਿਅਰਥ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। 27 ਸਾਡੇ ਭਗਵਾਨ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲ ਹੈ ਪੂਜਾ ਦਾ ਰੂਪ ਇਹ ਹੈ: ਅਨਾਥਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਿਹਾਲ ਰੱਖਣਾ। ”

____________________________________________

[ਮੈਨੂੰ] "ਜੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਿਧਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਰਸਤਾ ਇਹ ਹੈ: ਜਿਥੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ, ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੀਕਾਰਦੇ ਹਾਂ. ਹੋਰ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਐਂਟੀਪਾਈਕਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ." (ਡਬਲਯੂਐਕਸਯੂਐਨਐੱਨਐੱਮਐੱਮਐਕਸਐੱਨਐੱਨਐੱਮਐੱਮਐਕਸ / ਐਕਸਐਨਯੂਐਮਐਕਸ ਪੀ. ਐਕਸਐਨਯੂਐਮਐਕਸ)

ਤਾਦੁਆ

ਟਡੂਆ ਦੁਆਰਾ ਲੇਖ.
    3
    0
    ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੋ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ.x