“ਇਸ ਲਈ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਚੇਲੇ ਬਣਾਓ…. , ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣਾ। ” - ਮੱਤੀ 28:19

[Ws 1/20 p.2 ਤੋਂ ਅਧਿਐਨ ਲੇਖ 1: ਮਾਰਚ 2 - ਮਾਰਚ 8, 2020]

ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਲੇਖ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਟੈਕਸਟ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾ 1 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ "ਸਾਡਾ ਯਾਰ 2020 ਲਈ: "ਇਸ ਲਈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਚੇਲੇ ਬਣਾਓ. . . , ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣਾ। ”ATਮੈਟ. 28:19 ”

ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਥੀਮ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ, ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇਸ ਥੀਮ ਅਤੇ ਹਵਾਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਕਿਉਂ?

ਪਹਿਲਾ ਅੰਕ ਪੈਰਾ 3 ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ: “ਮੱਤੀ 28: 16-20 ਪੜ੍ਹੋ. ਯਿਸੂ ਨੇ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਦੌਰਾਨ ਕਰਨਗੇ-ਇਹ ਉਹੀ ਕੰਮ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣਾਓ,. . . ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ”.

ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਅੱਜ ਉਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੁਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੀ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ.

 • ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਲੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ “ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਲੇ ਬਣਾਓ”. ਕੀ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੱਜ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੂਰ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਵਾਹ ਗੈਰ-ਈਸਾਈ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ. ਪੱਛਮੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛੋਕੜ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਈਸਾਈ ਹੈ. ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹ ਦੂਸਰੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਗਵਾਹ ਮਾਪਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅੰਤਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ.
 • ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ “ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸਾਰੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ” ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ? 1 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 11: 23-26 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: “ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਜਿਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਤੋੜਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ: “ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ. ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਹੋ. ” 24 ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਿਆਲੇ ਦਾ ਵੀ ਆਦਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ: “ਇਹ ਪਿਆਲਾ ਮੇਰੇ ਲਹੂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਹੈ. ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਵਿਚ. "26 ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਖਾਉ ਅਤੇ ਇਹ ਪਿਆਲਾ ਪੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਨਾ ਆਵੇ.” ਇਸ ਲਈ, ਸੰਗਠਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੇ, “ਵੱਡੀ ਭੀੜ”, ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਗਵਾਹ ਹਨ, ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਮੈ ਨਾਲ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੰਗਠਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ “ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸਾਰੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ” ਇਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ "ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਹੋ…. ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ”।

ਪੈਰਾ 4 ਸਭ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ). ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਕਾਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ womenਰਤਾਂ ਗਲੀਲ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ,ਗਲੀਲ ਦੇ ਉਸ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਚੇਲੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਰਸੂਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ? ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਦੂਤ ਨੇ womenਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ: “ਤੁਸੀਂ (ਬੋਲਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ) ਉਸਨੂੰ [ਗਲੀਲ ਵਿੱਚ] ਵੇਖਣਗੇ. ” ਇਸ ਲਈ ਵਫ਼ਾਦਾਰ womenਰਤਾਂ ਵੀ [ਸਾਡੀ ਬੋਲਡ] ਉਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਗਲੀਲ ਵਿਚ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ “ਗਿਆਰਾਂ ਚੇਲੇ ਗਲੀਲੀ ਉਸ ਪਹਾੜ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿਥੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, 17 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ। ”(ਮੱਤੀ 28: 16-17) ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ ਹਨ. ਵਫ਼ਾਦਾਰ womenਰਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ.

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੂਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ [ਗਲੀਲ ਵਿੱਚ] ਵੇਖਣਗੇ। ”(ਬੋਲਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ)। ਮੱਤੀ 28: 5-7 ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ “ਪਰ ਦੂਤ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ womenਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ:“ ਤੁਸੀਂ ਡਰੋ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 6 ਉਹ ਇਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ, ਜਿਵੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਓ, ਵੇਖੋ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖੋ ਜਿਥੇ ਉਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਜਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਕਿ ਉਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉਠਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੇਖੋ! ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗਲੀਲੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਉਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਵੇਖੋਂਗੇ. ਦੇਖੋ! ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ”। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦੀ ਸਧਾਰਣ ਸਮਝ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ. ਉਹ ਗਲੀਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਥੇ ਜਾਵੋਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ। ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸੋ. ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਮਾੜੀ ਸਿਹਤ, ਬੁ oldਾਪੇ ਜਾਂ ਗਲੀਲ ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਗੇ. ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜ਼ੋਰ womenਰਤਾਂ (ਤੁਸੀਂ) 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜਿਥੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਉਥੇ) ਹੈ.

ਇਸ ਪੈਰੇ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ 12 ਰਸੂਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 15: 6 ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਇਕ ਸੰਭਵ overੰਗ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ womenਰਤਾਂ ਉਥੇ ਗਲੀਲ ਵਿਚ ਸਨ. ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ “ਭਰਾਵਾਂ” “ਅਡੇਲਫਿਓਸ” ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਰਾ-ਭੈਣਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਯਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਹੁਣ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਗਰਾਨੀ ()) ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਘਾਟ, ਅਤੇ / ਜਾਂ ਇੰਟਰਲਾਈਨਰ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ (ਬੀ) ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ disciplesਰਤ ਚੇਲੇ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ , ਇਹ 1 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 15: 6 ਵਿਚ "ਭਰਾਵਾਂ" ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮਝ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਰਦ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੇਗਾ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਆਸ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ.

ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 5 ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਾ ਹੈ “ਉਹ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ womenਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲੀਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ”।

ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਰਸੂਲ. ਸ਼ਬਦ “ਰਸੂਲ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਇੱਕ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਰੱਬ ਜਾਂ ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ”. ਉਥੇ ਮੌਜੂਦ womenਰਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਮੱਤੀ 28: 19-20 ਵਿਚ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਸਨ. ਨਾਲੇ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 500 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਗਲੀਲ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ (1 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 15: 6), ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਿਰਫ ਕਿਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 500 ਉਥੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੱਤੀ 28: 19-20 ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ.

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਨੇ ਅਫ਼ਸੀਆਂ 4:11 ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਰਸੂਲ, ਕੁਝ ਨਬੀ, ਕੁਝ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਕੁਝ ਚਰਵਾਹੇ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ”?

ਪੈਰਾ 5 ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਗਲੀਲੀ ਪਹਾੜੀ ਉੱਤੇ ਯਿਸੂ ਨੇ 11 ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ. ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਲੀਲੀਅਨ ਪਹਾੜ 'ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਯਿਸੂ ਆਪਣੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ. ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਆਸ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ. ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ "ਜੇ ਯਿਸੂ ਸਿਰਫ਼ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੇਲੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ womenਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲੀਲ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। — ਲੂਕਾ 24:33, 36 ”.

ਪੈਰਾ 6 ਇਕ ਤੀਜੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ “ਯਿਸੂ ਦਾ ਚੇਲੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ? ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਕੀਤਾ: “ਜੁਗ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ।” (ਮੱਤੀ 28:20) ”. ਹੁਣ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ “ The ਜੁਗ ਦੇ ਅੰਤ ", 70 ਈਸਵੀ ਵਿਚ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀ ਯਹੂਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਰਮਾਗੇਡਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਉਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਕੁਝ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੱਤੀ 28: 18-20 ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੇਲੇ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਇਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਚੇਲੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.

ਹੁਣ, ਕੀ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਪਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨ, ਗਿਣਤੀ (ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ) ਦਾ ਪਹਾੜ, apostlesਰਤਾਂ (ਕਿਆਸਿਸਾਈਆਂ) ਅਤੇ 500 ਭਰਾ ਰਸੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ (ਇਹ ਕਿਆਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਸੀ), ਨਿਰਧਾਰਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਸੰਗਠਨ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਗਵਾਹ.

ਅਜਿਹੀ ਮਾੜੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਾਲੀ ਦਲੀਲ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਤ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ.

ਪਹਿਰਾਬੁਰਜ ਲੇਖ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਬੂਤ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜ਼ੋਰ ਜੋ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ. ਪਿਛਲੀ ਪਹਿਰਾਬੁਰਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰੋਮਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗ਼ੁਲਾਮ ਸੀ (ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 50%) ਅਤੇ ਗ਼ੁਲਾਮਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਇਕ ਨੌਕਰ ਨੇ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਮਾਲਕਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱ timeਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਾਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਸੀ. ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਸੀਹੀ ਬਣਨ 'ਤੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੇ ਇਸ inੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ .ੰਗ ਨਾਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ. ਦਰਅਸਲ, ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦਾ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੁਲਾਮ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ treatੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਉਦਾਹਰਣ ਅਤੇ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ (1 ਪਤਰਸ 2: 18-20).

ਸੰਗਠਨ ਫਿਰ ਇਕ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ “ਯਿਸੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੱਜ ਚੇਲੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ! ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 300,000 ਲੋਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਵਜੋਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ”(ਪੈਰਾ 6)

ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਚੇਲੇ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸੰਗਠਨ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੈ (ਜਾਂ ਨਹੀਂ). ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨ ਰੇਟ ਬਾਰੇ ਕੁਆਲਟੀ ਆਈ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਨਹੀਂ. 2019 ਅਤੇ 2018 ਸਰਵਿਸ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ 2018 ਪੀਕ ਪਬਲੀਸ਼ਰ 8,579,909 ਸਨ ਅਤੇ 2019 ਪੀਕ ਪਬਿਲਸ਼ਰ 8,683,117 ਸਿਰਫ 103,208 ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਭਾਵ 67% ਦੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ. 1.3% ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਵਾਧਾ ਸਲਾਨਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ. ਇਸ ਦਰ ਨਾਲ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਵਿਚ ਮੁ earlyਲੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਾ ਅਰੰਭ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਅਰਬਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਮਾਗੇਡਨ ਵਿਚ ਮਰਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਇਹ 100 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਆਵੇ.

ਪੈਰਾ 8-13 ਵਿਚ ਥੀਮ ਹੈ “ਦਿਲ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ”.

ਅਸੀਂ ਅਧਿਐਨ ਲੇਖ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕ੍ਰਮ ਵਿਚਲੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ.

 • "“ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?” ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਅਤੇ “ਕਿਵੇਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ।” ”, (ਪੈਰਾ 9)
 • “ਅਧਿਐਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਅਰੰਭ ਕਰੋ”, (ਪੈਰਾ 11)
 • “ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿਖਾਓ” (ਪੈਰਾ 12)
 • “ਆਪਣੇ ਬਾਈਬਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿਓ” (ਪੈਰਾ 13)

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ?

 • "ਦੇ ਲਈ ਰੱਬ ਦਾ ਬਚਨ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੂਹ ਅਤੇ ਆਤਮਾ, ਜੋੜਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮज्ੂਜ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਤੱਕ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਹੈ, ਅਤੇ [ਦਿਲ] ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ. ” (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 4:12)
 • “ਬਣੋ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ, ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ, ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ, ਨਿਹਚਾ ਵਿੱਚ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਾਲ। ” (1 ਤਿਮੋਥਿਉਸ 4:12)
 • “ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੀਨ ਰਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਸਭ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ [ਵਿਅਕਤੀਆਂ]. 16 ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਨਿਰੰਤਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ”(1 ਤਿਮੋਥਿਉਸ 4: 15-16)

ਕੀ ਰੱਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਦਿਲ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ?ੰਗ ਹੈ? ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹਨ. ਕੀ ਇੱਥੇ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਪੈਰਾ 14-16 ਥੀਮ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ “ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ.

ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਹਨ:

 • ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਐਨ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? “ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟੋ”. (ਪਾਰ .14)
 • ਜਦੋਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? “ਜਾਂ ਤਾਂ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ, ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਦਿਆਲਤਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ 'ਭਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ' ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ. ”, (ਪੈਰਾ 15).
 • ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਐਨ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? “ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਜੇ ਡਬਲਯੂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਐਪ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਲਈ ਰਿਸਰਚ ਗਾਈਡ, ਅਤੇ jw.org ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਵਿਹਾਰਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਲਈ”, (ਪੈਰਾ 15).
 • ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸਦੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਵਜ਼ਨ ਲਿਆਓ. “ਸਟੱਡੀ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕਲੀਸਿਯਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਰਕਟ ਨਿਗਾਹਬਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਟ ਨਿਗਾਹਬਾਨ ਤੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ" (par.16).

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ .ੰਗਾਂ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਇਸਾਈਆਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਗਿਆਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ. ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ. ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇ ਜਿਵੇਂ ਹੜ੍ਹ, ਜਾਂ ਸਿਰਜਣਾ ਜਾਂ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਕਿਵੇਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਸੱਚੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ.

ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 17-20 ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ 1975 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ. ਪੈਰਾ 18 ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ “ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ: ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਓ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਰੱਬ ਇਨ ਰੀਮ ਇਨ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਤਕ ਇਕ ਵੀ ਕਲੀਸਿਯਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ - ਯਾਦਗਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ! ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਮੂਲੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਕਸਰ ਅਧਿਐਨ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਕਰੋਗੇ। ”

ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ “ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ”ਸ਼ਾਮਲ? ਪੈਰਾ 20 ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, "ਬਚਿਆ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ." (1 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 7:29) ਗ਼ੈਰ-ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ “ਸਦੀਪਕ ਜੀਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।” - ਰਸੂਲ 13:48 ਪੜ੍ਹੋ। ”

ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਛੋਟੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦਾ ਫਲੱਸ਼ ਖੁਸ਼ਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕੁਲ ਸਲਾਨਾ ਬਪਤਿਸਮੇ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਗੇਮ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ?

ਅੰਤ ਵਿਚ ਪੈਰਾ 21 ਦੇ ਆਖਰੀ ਨੋਟ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ2020 ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਡਾ ਵਰ੍ਹਾ ਪਾਠ ਸਾਡੇ ਚੇਲੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ. ਇੱਕ ਸੂਖਮ Inੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ.

ਸੰਗਠਨ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ

 • ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, [ਸੰਗਠਨ ਲਈ], ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੇ ਮਸੀਹੀ ਹੋਣ.
 • ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਾਓ
 • ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ
 • ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ.
 • ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕੇ, ਅਤੇ
 • ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਮਸੀਹੀ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ.

ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਇਹ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ?

 • ਗੁਣਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ, ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ. (ਮੱਤੀ 13: 24-30, ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਵਿਚ ਵਧੀਆ ਕਣਕ)
 • ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਕੋਈ ਦਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਦੂਜੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ. (ਰਸੂ 15:26)
 • ਸਮਾਨ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤ (ਯਾਕੂਬ 2: 1-4)
 • ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਾਅਦੇ (ਯੂਹੰਨਾ 8: 31-32)
 • ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਦਰਸਾਓ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਜੋਂ (ਯੂਹੰਨਾ 13:35)

ਤਾਦੁਆ

ਟਡੂਆ ਦੁਆਰਾ ਲੇਖ.