“ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ?” - ਰਸੂਲ 8:36

[Ws 03/20 p.2 ਮਈ 04 ਤੋਂ - ਮਈ 10]

ਪੈਰਾ 1: “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੇਲੇ ਵਜੋਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ! ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਕਦਰਦਾਨੀ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ. ”

ਇਹ ਅਜਿਹਾ perੁਕਵਾਂ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਇਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਕਾਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਹੈ.

ਤਦ ਸਾਨੂੰ ਲੇਖਕ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਈਥੋਪੀਆ ਦੀ ਰਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ.

ਇਕ ਪਲ ਲਈ ਇਕ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ.

ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲਈ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਕਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਸੀ. ਪਰ, ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਈਸਾਈ-ਜਗਤ ਵਿਚ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਬੰਧ, ਦੋਸਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਕ ਦਬਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ?

ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਲੇਖ ਦਾ ਪੂਰਵ ਦਰਸ਼ਨ ਹੇਠ ਲਿਖਦਾ ਹੈ:

“ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੇਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਵਿਵਹਾਰਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ. ”

ਮੁੱਖ ਲੇਖ ਕੀ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ?

 • ਉਸ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਾਹੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖੋ.
 • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ, ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੋ.
 • ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ, ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਵਧੇਗਾ.
 • ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ
 • ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ.
 • ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ
 • ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੋ.

ਖੁੱਲੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਕਦਰਦਾਨੀ ਬਾਰੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਲੇਖ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਆਓ ਅਸੀਂ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਇਥੋਪੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਪੀਏ.

ਖਾਤਾ ਕਾਰਜ 8 ਵਿੱਚ ਹੈ. ਪ੍ਰਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਇਤ 26 - 40 ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ:

"26 ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਤ ਨੇ ਫ਼ਿਲਿਪੁੱਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਉੱਠੋ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਉ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਗਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।" ਇਹ ਉਜਾੜ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ. 27 ਅਤੇ ਉਹ ਉਠਿਆ ਅਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ. ਅਤੇ ਇਕ ਇਥੋਪੀਆਈ, ਇਕ ਖੁਸਰਾ, ਈਥੋਪੀਅਨਾਂ ਦੀ ਰਾਣੀ ਕੈਂਡੀਸੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਸੀ. ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ 28 ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਥ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਯਸਾਯਾਹ ਨਬੀ ਨੂੰ ਪੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। 29 ਆਤਮਾ ਨੇ ਫ਼ਿਲਿਪੁੱਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਜਾ ਅਤੇ ਇਸ ਰੱਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾ।” 30 ਇਸ ਲਈ ਫਿਲਿਪ ਉਸ ਵੱਲ ਭੱਜਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਯਸਾਯਾਹ ਨਬੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ?” 31 ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸੇਧ ਨਾ ਦੇਵੇ?" ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਫਿਲਿਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ. 32 ਜੋ ਪੋਥੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ:

“ਉਸ ਨੂੰ ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗ ਕਸਾਈ ਵੱਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੇਲੇ ਵਾਂਗ, ਜਿਸਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦਾ। 33 ਉਸ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਉਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਕੌਣ ਉਸਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹਟ ਗਈ ਹੈ। ”

34ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਫ਼ਿਲਿਪੁੱਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ, ਕੀ ਨਬੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ?” 35ਤਦ ਫ਼ਿਲਿਪੁੱਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇਸ ਪੋਥੀ ਤੋਂ ਅਰੰਭ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸਨੂੰ ਯਿਸੂ ਬਾਰੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿੱਤੀ। 36ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੇ ਆਏ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਦੇਖੋ, ਇਥੇ ਪਾਣੀ ਹੈ! ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ? ” 38ਤਦ ਉਸਨੇ ਰਥ ਨੂੰ ਰੁਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਫ਼ਿਲਿਪੁੱਸ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੱਤਾ। 39ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਫ਼ਿਲਿਪੁੱਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਖੁਸਰਾ ਅਫ਼ਸਰ ਉਸਨੂੰ ਵੇਖ ਨਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। 40ਪਰ ਫ਼ਿਲਿਪੁੱਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਜ਼ੋਤੁਸ ਵਿਖੇ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਹੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਦੋਂ ਤਕ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕੈਸਰਿਯਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। - (ਰਸੂ. 8: 26 - 40) ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਮਿਆਰੀ ਵਰਜਨ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮੀਖਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਏ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਆਇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਪਲ ਕਰੀਏ;

 • ਇੱਕ ਦੂਤ ਫਿਲਿਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ: ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੀ. “ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦੂਤ” ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ.
 • ਇਥੋਪੀਆਈ ਖੁਸਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਯਹੂਦੀ ਜਾਂ ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ ਸੀ
 • ਮੁlyਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯਸਾਯਾਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਜੋ ਫਿਲਿਪ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ
 • ਫਿਰ ਖੁਸਰਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ:
  • ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ
  • ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ
  • ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਫੋਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ
  • ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਫਿਲਿਪ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮੈਟ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ
  • ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਫਿਲਿਪ ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪਏ
  • ਉਸ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ
  • ਫਿਲਿਪ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਂ “ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਭਾ” ਨਾਮਕ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਪੈਰਾ 2 ਵਿਚਲੇ ਸ਼ਬਦ ਕੁਝ ਸੱਚ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: “ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ? ਉਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿਚ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ. "

ਲੇਖਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿਚ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ”. ਜੇ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ (ਜਿਸਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਸਾਯਾਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ) ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਜਾ ਦਾ ਵਿਅਰਥ ਰੂਪ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਯਹੂਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਕੱ wouldੇਗਾ ਕਿ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਫ਼ਰੀਸੀ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ “ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮ” ਵਧਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱ can ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਇਕ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕਿ ਇਕ ਦੂਤ ਨੇ ਫਿਲਿਪ ਨੂੰ ਉਸ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਝ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਦੀ ਉਸਦੀ ਤੁਰੰਤ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ. ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ, ਦੂਤ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ.

ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 3 ਹੇਠਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ:

“ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਪਰ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਕਿਵੇਂ? ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨਗੇ. ”

ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ ਲਈ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਮੰਨਦੇ ਹਨ. ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੇ ਦਲੇਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ.

ਇਹ ਬੇਸ਼ਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱ .ਣਗੇ.

ਬਾਕਸ “ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਕੀ ਹੈ? ” ਲੂਕਾ 8 ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦੇ ਲੇਖਕ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ

ਇਹ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਲੂਕਾ 8 ਵਿੱਚ ਆਇਤ 4 ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ:

4ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਸਬੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਉਸ ਕੋਲ ਆਏ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, 5“ਇੱਕ ਬੀਜ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਲਈ ਨਿਕਲਿਆ. ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ, ਕੁਝ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਪੰਛੀ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾ ਗਏ। 6ਅਤੇ ਕੁਝ ਚੱਟਾਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਸੁੱਕ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ. 7ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਅਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ। 8ਅਤੇ ਕੁਝ ਚੰਗੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸੌ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਿਆ। ” ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਜਿਸਨੂੰ ਸੁਣੋ ਉਸਦੇ ਕੰਨ ਹਨ, ਉਸਨੂੰ ਸੁਣੋ।” - (ਲੂਕਾ 8: 4-8) ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਮਿਆਰੀ ਵਰਜਨ

ਬੀਜ ਦਾ ਅਰਥ: “ਹੁਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਇਹ ਹੈ: ਬੀਜ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ. (ਲੂਕਾ 8: 4-8) ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਮਿਆਰੀ ਵਰਜਨ

ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ

ਪਹਿਰਾਬੁਰਜ: “ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਈਬਲ ਅਧਿਐਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਅਕਸਰ ਆਪਣਾ ਬਾਈਬਲ ਅਧਿਐਨ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. ”

ਲੂਕਾ 8:12 ਵਿਚ ਯਿਸੂ:ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਇਕ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ; ਤਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕ takes ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ”

ਚੱਟਾਨ ਵਾਲੀ ਮਿੱਟੀ

ਪਹਿਰਾਬੁਰਜ: “ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਹਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕੇ. ”

ਲੂਕਾ 8:13 ਵਿਚ ਯਿਸੂ:ਅਤੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਨੰਦ ਨਾਲ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜੜ ਨਹੀਂ; ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪਰਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ”

ਕੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ

ਪਹਿਰਾਬੁਰਜ: “ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹ ਖ਼ੁਸ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ. ਉਹ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਬਾਈਬਲ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਦਾ ਹੈ. ”

ਲੂਕਾ 8:14 ਵਿਚ ਯਿਸੂ:ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿੱਗਿਆ, ਉਹ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਧਨ ਅਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਘੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਵਧਦਾ। ”

ਵਧੀਆ ਮਿੱਟੀ

ਪਹਿਰਾਬੁਰਜ: “ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨਾ. ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ”

ਲੂਕਾ 8:15 ਵਿਚ ਯਿਸੂ:ਚੰਗੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਉਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਨੇਕ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਫੜੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਬਰ ਨਾਲ ਫਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ. ”

ਕਰਾਸ-ਹਵਾਲੇ

ਲੂਕਾ 8: 16 “ਕੋਈ ਵੀ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਨਾਲ coversੱਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੰਜੇ ਹੇਠ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਦੀਵੇ ਦੇ ਕੰandੇ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜੋ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਚਾਨਣ ਵੇਖ ਸਕਣ. "

ਰੋਮੀ 2: 7 “ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲਗਨ ਨਾਲ ਵਡਿਆਈ, ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਅਮਰਤਾ ਭਾਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇਵੇਗਾ।”

ਲੂਕਾ 6:45 “ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਚੰਗੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਚੰਗਿਆਈ ਹੈ; ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕthਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਦਿਲ ਦੇ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸਦਾ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ”

ਬਾਣੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕਦੇ. 15 ਵੇਂ ਆਇਤ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਹਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਖ਼ਾਸਕਰ, ਜਦੋਂ ਲੂਕਾ 6:45 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਲ ਧਿਆਨ ਇਸ ਤੱਥ 'ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਚੰਗੀ ਮਿੱਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਫਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਲੇਖਕ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਜੇ ਡਬਲਯੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸੋਚ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ. ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਦਾ ਹਵਾਲਾ “ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ” ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ wayੰਗ ਹੈ.

ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪਿਆਰ

ਪੈਰਾ 4 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: “ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗਾ ” ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਸੰਗਠਨ ਸਾਡੀ ਪੂਜਾ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਜਾਵੇ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇਡਬਲਯੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਧਰਮ-ਤਿਆਗੀ ਵਜੋਂ ਲੇਬਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ.

ਪੈਰਾ 5 ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੈਰੇ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ “ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਦਿਲ, ਜਾਨ, ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ” ਯਿਸੂ ਨੇ ਮਰਕੁਸ 12:30 ਵਿਚ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ.

ਉਸ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਾਹੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖੋ -ਪੈਰਾ 6 ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਸਾਡਾ ਆਦਰ ਵਧਦਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ.

ਪੈਰਾ 7 ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲੇਖਕ ਹੇਠ ਲਿਖਦਾ ਹੈ: ਅਸਲ ਵਿਚ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯਹੋਵਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, “ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹਾਂ.” (ਯਿਰ. 31: 3) ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨਾਲ ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਗਏ ਹਨ? ਕੀ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹਨ?

ਯਿਰਮਿਯਾਹ ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ?

“ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ,“ ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ। ” ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: “ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤਲਵਾਰ ਤੋਂ ਬਚੇ ਉਹ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਅਰਾਮ ਦੇਣ ਆਵਾਂਗਾ। ” ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ: “ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦਿਆਲਤਾ ਨਾਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ. (ਯਿਰਮਿਯਾਹ 31: 1-3) ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਮਿਆਰੀ ਵਰਜਨ

ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ-ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸੀਹੀਆਂ ਜਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ. ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਜੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਇਸ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗ਼ਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਰੱਬੀ ਸੱਦਾ ਹੈ.

ਪੈਰਾ 8 ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਲਾਹ ਹੈ ਜੋ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿਚ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਓ. ਉਸ ਦੇ ਬਚਨ, ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਮਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ.

ਪੈਰਾ 9 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ “ਸਿਰਫ਼ ਬਾਈਬਲ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਕਸਦ ਬਾਰੇ ਸੱਚਾਈ ਹੈ।” ਦੁਬਾਰਾ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਿਆਨ. ਤਾਂ ਫਿਰ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਗਵਾਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ “ਸੱਚਾਈ” ਵਿਚ ਇਕੱਲੇ ਹਨ? ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਭਾ ਕਿਉਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਬੁਲਾਰੇ ਹਨ? ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਇਹ ਸਬੂਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਵਿਚਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ “ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਮਕਦੀ” ਹੈ? ਬਹੁਤੇ ਗਵਾਹ ਕਦੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਯਹੋਵਾਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਭਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਠੋਸ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਈਬਲ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਖੁਲਾਸੇ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਉੱਤੇ ਏਕਾਅਧਿਕਾਰ ਹੈ.

ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ. ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਰੈਂਕ ਅਤੇ ਫਾਈਲ ਗਵਾਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਿਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਪੈਰਾ 10 ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਫਿਰ ਵੀ, ਯਿਸੂ ਹੀ ਉਹ ਅਧਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਈਸਾਈਆਂ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ.

ਪੈਰਾ 11 “ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ, ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਵਧੇਗਾ. ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖੋਗੇ, ਉੱਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋਗੇ. ” ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ. ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਣ ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਹੱਦ ਤਕ ਵੀ ਮੰਨਿਆ. ਯਿਸੂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੀਵ ਨਾਲੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦਿਖਾਇਆ (ਕੁਲੁੱਸੀਆਂ 1:15). ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਸਾਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ.

ਪੈਰਾ 13 “ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ. ਤੁਹਾਡਾ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ. ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰੂਹਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅਧਿਆਤਮਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਸਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ. ” ਦੁਬਾਰਾ ਇਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਅਰਥ ਵਿਚ ਹਨ "ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ”. ਕੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਪੰਥ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਧਰਮ-ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਹਨ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਡਬਲਯੂਡਜ਼ ਹੋਰ ਈਸਾਈ ਸੰਪ੍ਰਦਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਹਨ?

ਜਦੋਂ ਲੇਖਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, “ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ” ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਲ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ “ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ [ਗਵਾਹ]”[ਸਾਡੇ ਬੋਲਡ].

ਪੈਰਾ 15 ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵਜੋਂ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦਾ ਹੈਕਈ ਵਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਇਸੇ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ-ਆਧਾਰਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਤੋਂ ਸਹੀ ਪਛਾਣਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ” ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਕਿਥੇ ਹੈ ਕਿ ਯਹੋਵਾਹ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਰਤਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ? ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਹੀਂ! ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਸੰਪ੍ਰਦਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀਮਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ JWs ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਗਵਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਜਾਂ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 16 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ “ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਚ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਯਿਸੂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰ ਹੈ. (ਅਫ਼. 1:22; 5:23) ਯਿਸੂ ਨੇ ਮਸਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਮੂਹ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਮੂਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ “ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਨੌਕਰ” ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। (ਮੱਤੀ 24: 45-47) ”.

ਇਕ ਹੋਰ ਜੰਗਲੀ ਦਾਅਵਾ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਹੋਵਾਹ ਉਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲੀਸਿਯਾਵਾਂ ਵਿਚ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੀਈਓ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੇਖਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਮੰਡਲੀ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ. ਪਰ ਇਹ ਇਕ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਕਲੀਸਿਯਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਤਭੇਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿੰਗਡਮ ਹਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ.

ਨਾ ਹੀ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਮੱਤੀ 24 ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲੇਖਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਲਓ:

https://beroeans.net/2013/07/01/identifying-the-faithful-slave-part-1/

https://beroeans.net/2013/07/26/identifying-the-faithful-slave-part-2/

https://beroeans.net/2013/08/12/identifying-the-faithful-slave-part-3/

https://beroeans.net/2013/08/31/identifying-the-faithful-slave-part-4/

ਸਿੱਟਾ

ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਰਾਬੁਰਜ ਲੇਖ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਕਦਰ ਬਪਤਿਸਮੇ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਲੇਖ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਪਤਿਸਮੇ ਬਾਰੇ ਹੈ. ਕੁਦਰਤ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਰਾਹੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚ ਬਪਤਿਸਮੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਿਵਾਏ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਖੁਸਰਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ. ਅਗਲਾ ਲੇਖ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ. ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੇਖ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ.