“ਇੱਕ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ।” - ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਪੋਥੀ 3: 1,7

[Ws 03/20 p.18 ਮਈ 18 ਤੋਂ - ਮਈ 24]

ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ

"ਇਹ ਇੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ? ਦੋ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਉਦਾਹਰਣਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ: ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਇਕ womanਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ.”(ਪੈਰਾ))।

ਇਹ ਫਿਰ ਜਾਰੀ ਹੈ “5ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਏਲੀ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਡੇਹਰੇ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਜਕਾਂ ਵਜੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅਹੁਦੇ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸਨ. ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਏ ਗਏ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਦਾ ਘੋਰ ਨਿਰਾਦਰ ਦਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਬੇਧਿਆਨੀ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ। (1 ਸੈਮuel 2: 12-17, 22) ਮੂਸਾ ਦੀ ਬਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਏਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਆਗਿਆਕਾਰ ਏਲੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਰਮਾਈ ਨਾਲ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਡੇਹਰੇ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ. (ਬਿਵ. 21: 18-21) ਏਲੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸੀ? ਉਸਨੇ ਏਲੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ: “ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ?” ਫਿਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਦੁਸ਼ਟ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। 1 ਸੈਮuel 2: 29, 34.

6 ਅਸੀਂ ਏਲੀ ਤੋਂ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਬਕ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ. ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੋਲਣਾ ਪਵੇਗਾ. ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਦਦ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ. (ਜਾਮੇਰੇ 5:14) ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਏਲੀ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੀਏ. ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿੰਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਤਨ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ.". ਫਿਰ ਪਹਿਰਾਬੁਰਜ ਲੇਖ ਤੁਰੰਤ ਅਬੀਗੈਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ.

ਇਹ ਸਭ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੀ ਗਾਇਬ ਹੈ?

ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ.

  • ਇਸਰਾਏਲ ਕੌਮ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜਾਜਕ ਰੱਬ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੁਜਾਰੀ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ.
  • ਅੱਜ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ.

ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਰਸੂਲ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਰੋਮੀਆਂ 13: 1 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ:ਹਰ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਮੌਜੂਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰੱਬ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹਨ. ਇਸੇ ਲਈ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ “ਇਸ ਲਈ ਜਿਸ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ; ... ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈ. … ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਦ ਮੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੋਕ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ. ” ਰੋਮੀਆਂ 13: 2-5.

ਇਸ ਲਈ, ਪਹਿਰਾਬੁਰਜ ਲੇਖ ਅਤੇ ਰੋਮਨ 13: 1-5 ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਰਾ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਇਕ ਬਾਲਗ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਨਾਬਾਲਿਗ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਕਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਭੇ?

ਬਾਲਗਾਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਪੇ ਹੋਣ. ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਗੈਰ-ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਰ-ਮਾਪੇ ਬਾਲਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ.

  • ਤਾਂ, ਏਲੀ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਸੀ. ਅੱਜ, ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ.
  • ਦੂਜਾ, ਏਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ. ਅੱਜ, ਇੱਕ ਬਾਲਗ ਜੋ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਖ਼ਾਸਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਲੀਸਿਯਾ ਵਿਚ ਇਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਜੋਂ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
  • ਤੀਜਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਏਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਿਨਸੀ ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਇਕ ਬਾਲਗ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਅਨੈਤਿਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਲਗ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਬੱਚਾ, ਨਾਬਾਲਗ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਜਾਂ ਬਾਲਗ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਲਗ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮ.
  • ਚੌਥਾ, ਕੀ ਏਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਤੀਰੇ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਉਸਨੇ ਇਸ ਨੂੰ .ੱਕਿਆ. ਇਸ ਲਈ ਲੇਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ “ਅਸੀਂ ਏਲੀ ਤੋਂ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਬਕ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ. ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੋਲਣਾ ਪਵੇਗਾ. ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਦਦ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ". ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਬਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ “ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ. ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਹਤਰੀਨ areੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਏਲੀ ਵਾਂਗ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸਦਾ ਅਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ, ਨਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ. ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਏਲੀ ਨਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ.

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਏਲੀ ਦੇ ਇਸ ਪਰਦਾ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਦਰ ਦੀ ਘਾਟ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਸਮਝਦੇ, ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ coverਕਣ ਲਈ ਹੁੰਦੇ. ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼.

ਹੁਣ ਇਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੇਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ,ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿੰਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ". ਕਿਸ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ? ਇਹ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ.

ਪਰ, ਕੀ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਧਾਰਣ ਉੱਤਰ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲਗ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋਗੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ? ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਹੀਂ. ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਡਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਡਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ. ਇਸ ਲਈ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਬਾਲਗ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ.

ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ?

ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ

ਪੈਰਾ 7 ਅਤੇ 8 ਵਿਚ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਹੈ. ਇਸ ਵਿਚ ਦਾ Davidਦ ਦੁਆਰਾ ਨਾਬਾਲ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ. ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ "ਜਦੋਂ ਅਬੀਗੈਲ ਦਾ Davidਦ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਦਲੇਰੀ, ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਬੀਗੈਲ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਡੇਵਿਡ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ. ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ. (1 ਸਮੂ. 25:24, 26, 28, 33, 34) ਅਬੀਗੈਲ ਵਾਂਗ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਵੇਖੀਏ. (ਜ਼ਬੂ. 141: 5) ਸਾਨੂੰ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਦਲੇਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਦੋਸਤ ਹਾਂ. ਕਹਾerbs 27: 17".

ਇੱਥੇ ਸੰਗਠਨ ਇੱਕ ਵਿਆਹੁਤਾ womanਰਤ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਆਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜਿਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਬੀ ਸਮੂਏਲ ਦੁਆਰਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਰਾਜੇ ਵਜੋਂ ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਹੁਣ, ਜੇ ਅੱਜ ਕਲੀਸਿਯਾ ਵਿਚ ਇਕ ਭੈਣ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭੈਣ ਅਤੇ ਜੇ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲੀਸਿਯਾ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਸਥਾਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਸਲਾਹ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੇ, ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ.

ਪੈਰਾ 13 ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ "ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਸਿਯਾ ਵਿਚ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ “ਦੋਹਰੀ” ਜਾਂ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਪਹਿਰਾਬੁਰਜ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਲੀਸਿਯਾ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਸ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੰਗਠਨ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਭਰਾ-ਭੈਣਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ.

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੰਗਠਨ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਪਤਤਾ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ.

ਜਦੋਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੀਸਿਯਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੁਆਇਟ-ਆਉਟ ਕਲਾਜ਼ ਵਜੋਂ "ਗੁਪਤਤਾ" ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਗੁਪਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਪਟੀ ਬਦਨਾਮੀ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਲੀਸਿਯਾ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ.

ਚੁੱਪ ਰਹੋ ਜਾਂ ਬੋਲੋ?

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅਵਸਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਸਾਈਟ 'ਤੇ, ਇਸ ਲਈ, ਬੋਲਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਈਟ' ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ.

ਗਲਾਤੀਆਂ 6: 1 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ:ਭਰਾਵੋ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਯੋਗਤਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਰਮਾਈ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਰਤਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ” .

ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਆਇਤ ਦਾ ਵੀ ਗਲਤ incorੰਗ ਨਾਲ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਇਕ ਅੰਤਰ-ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ “ਯੋਗਤਾ” ਇੱਕ ਸੰਮਿਲਿਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਆਇਤ ਦੇ ਅਰਥ ਬਦਲਦਾ ਹੈ. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਇਹ interਨਲਾਈਨ ਅੰਤਰ-ਅਨੁਵਾਦ.

"ਭਰਾਵੋ”ਸੰਗੀ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਆਦਮੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿ ਐਨਡਬਲਯੂਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਰਫ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੇ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ “ਰੂਹਾਨੀ ਯੋਗਤਾ”. "ਇੱਕ ਆਦਮੀ”ਆਮ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੋਰ ਸਹੀ .ੰਗ ਨਾਲ ਕਹਾਂਗੇ. ਇਸ ਆਇਤ ਨੂੰ, ਇਸ ਲਈ, "ਸਾਥੀ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ [ਇੱਕ ਗਲਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੋ], ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਰੂਹਾਨੀ ਹੋ [ਧਰਤੀ ਦੇ, ਪਾਪੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ] ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਨਰਮਾਈ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰੋ. ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਰਤਾਇਆ ਜਾਏਗਾ [ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹੋ ਗਲਤ ਕਦਮ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ?] ”.

ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ.

ਇਹ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਭਾ ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ (ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ), ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਤਾੜਨਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ. ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੇ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਗੰਭੀਰ inੰਗ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 607 ਬੀ ਸੀ ਤੋਂ 1914 ਏ ਡੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਉਦਾਹਰਣ[ਮੈਨੂੰ]? ਕੀ ਉਹ ਨਰਮਾਈ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਜਾਂ ਕੀ ਉਹ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ-ਤਿਆਗੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਲੀਸਿਯਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱ ?ਣ ਦੀ?

ਕੀ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਤਰਸ ਰਸੂਲ (ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ) ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿਮਰ ਸੀ, (ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ), ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਭਰਾ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਭਾ (ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ) ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ?

ਇਸ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ:

ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਭਾ

ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਉਸ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਦਿਆਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ, ਨਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ. ਇਹ ਸਲਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ. ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਜੌਕੀ ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਵਾਹ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੰਗਠਨ ਵਿਚ, ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾਹ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਦਿਆਂ ਵਿਚ.

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਲੀਸਿਯਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਹੀ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਮਸੀਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਬਾਰੇ ਝੂਠ ਸਿਖਾਉਣ ਤੋਂ. ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਾਉਤਾਂ 13:12 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ:ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ”.

ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗਰਦਨ ਦੁਆਲੇ ਚੱਕੀ ਨਾ ਪਾਓ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਿਮਰ ਹੋਵੋ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਠੋਕਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਾ ਛੱਡੋ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ. (ਲੂਕਾ 17: 1-2)

ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ

ਤਾਦੁਆ

[ਮੈਨੂੰ] ਲੜੀ ਵੇਖੋ “ਸਮੇਂ ਦੀ ਖੋਜ ਦੀ ਯਾਤਰਾ” ਇਸ ਸਾਈਟ 'ਤੇ 607 ਬੀ ਬੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈ' ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਾਬਲੀਆਂ ਦੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਯਿਸੂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਜੋਂ 1914 ਏ.ਡੀ. ਵੀ, ਦੀ ਲੜੀ 'ਤੇ “ਦਾਨੀਏਲ 9: 24-27 ਦੀ ਮਸੀਹਾ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ”, ਅਤੇ ਮੱਤੀ 24 ਉੱਤੇ ਯੂਟਿ .ਬ ਵਿਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਲੜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੇਖਾਂ ਅਤੇ ਵਿਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ.

ਤਾਦੁਆ

ਟਡੂਆ ਦੁਆਰਾ ਲੇਖ.