“ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੱਖਣ ਦਾ ਰਾਜਾ ਉਸ ਨਾਲ [ਉੱਤਰ ਦੇ ਰਾਜੇ] ​​ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ।” ਦਾਨੀਏਲ 11:40.

[Ws 05/20 p.2 ਜੁਲਾਈ 6 ਤੋਂ - ਜੁਲਾਈ 12, 2020]

ਇਹ ਪਹਿਰਾਬੁਰਜ ਅਧਿਐਨ ਲੇਖ ਦਾਨੀਏਲ 11: 25-39 ਉੱਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ.

ਇਹ 1870 ਤੋਂ 1991 ਤੱਕ ਉੱਤਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਅਸੀਂ ਪੈਰਾ 4 ਵਿਚ ਸਮਝ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ““ਉੱਤਰ ਦਾ ਰਾਜਾ” ਅਤੇ “ਦੱਖਣ ਦਾ ਰਾਜਾ” ਖ਼ਿਤਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਉਸ ਦੂਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ: “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਆਇਆ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਵਾਪਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ. ” (ਦਾਨੀ. 10:14) ਪੰਤੇਕੁਸਤ 33 ਸਾ.ਯੁ. ਤਕ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਅਸਲ ਕੌਮ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ। ”

ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਪੈਰਾ ਵਿਚ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਮੁੱਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ: “ਉੱਤਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਗਈ. ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਕ ਸਥਿਰ ਰਹੇ। ਪਹਿਲਾਂ, ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ [ਇਜ਼ਰਾਈਲ] ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ wayੰਗ ਨਾਲ. …. ਤੀਜਾ, ਦੋਵੇਂ ਰਾਜੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ”

ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ 2nd ਕਾਰਕ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ” ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ.

ਪਹਿਰਾਬੁਰਜ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਿਚ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਾਨੀਏਲ 10:14 ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਕੌਮ ਜਾਂ ਯਹੂਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਯਹੂਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਪਰ ਇਹ ਹਵਾਲੇ ਅੰਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਿਨਾਂ ਦਾ, ਆਖਰੀ ਦਿਨ, ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਦਿਨ.

ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁੱਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਪੈਰਾ 1 ਵਿਚਲਾ ਬਿਆਨ ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ: “ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?” ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਵਿੰਡੋ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਗੀਆਂ. ”

ਫਿਰ ਵੀ, ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. ਪਹਿਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਇਕ ਅਸੰਬੰਧਿਤ ਦਾਅਵਾ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਯਿਸੂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਜੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ.

ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮੱਤੀ 24:24 ਵਿਚ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਰਜ ਹਨ “ਝੂਠੇ ਮਸਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ [ਕ੍ਰਿਸਟਾਂ] ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਉੱਠਣਗੇ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਅਚੰਭੇ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ. ਦੇਖੋ! ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, ਜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ: ਦੇਖੋ! ਉਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਠੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, [ਜਾਂ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਦਿੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ], ਇਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ. ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਮਕਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ”

ਹਾਂ, ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪੂਰੇ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਚਮਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲੇਪਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਅਤੇ ਬੰਦ ਅੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਗ ਸਕਦੀ ਹੈ. “ਤਦ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਬੀਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ, [ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੌਣ ਆਇਆ ਹੈ], ਅਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਬੱਦਲਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਵੇਖਣਗੇ। ”

ਯਿਸੂ ਦੀ ਇਸ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਲੇਖ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਛਾਲ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਬਦਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦੇਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯਹੂਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਦੀ. ਦਰਅਸਲ, ਅਜਿਹੇ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ.

ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ (ਉੱਤਰ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਬਾਕੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ), ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਓ ਕਿ ਆਰਮਾਗੇਡਨ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੰਗਠਨ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫਿਰ eisegesis ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੋ. ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਦਾਨੀਏਲ ਦੀ ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਵਲ, ਇਸ ਲਈ, ਉਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ.

ਸੰਗਠਨ, ਇਸ ਲਈ, ਉੱਤਰੀ ਦੇ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ 19 ਵਿਚ ਪਛਾਣਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ ਹੈth, 20th ਅਤੇ 21st ਸਦੀਆਂ. ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਰਕ ਹੈ “1870 ਤੋਂ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ”. ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕਿ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਰੱਬ ਦਾ ਸੰਗਠਿਤ ਸਮੂਹ ਹਨ, (ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਦਾਅਵਾ ਹੈ), ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਦੱਖਣ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ viewedੰਗ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਯੂਐਸਏ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ.

ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਿੱਟੇ ਕੱ .ਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਦਾਨੀਏਲ 11: 25-39 ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਆਮ ਤੌਰ' ਤੇ ਕਿਸੇ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱ picਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ.

ਇਸ ਤੁਲਨਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਲੇਖ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ, ਜੋ ਕਿ ਦਾਨੀਏਲ 11 ਅਤੇ ਡੈਨੀਅਲ 12 ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਹਵਾਲਾਤੀ ਜਾਂਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਖਣ ਦਾ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ, ਪੂਰੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਦਰਅਸਲ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਲੇਖ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਸੀ - ਖ਼ਾਸਕਰ ਜੋਸੇਫਸ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਨੂੰ.

https://beroeans.net/2020/07/04/the-king-of-the-north-and-the-king-of-the-south/

ਪੈਰਾ 5 ਅਣਜਾਣੇ ਵਿਚ ਜੁੜੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਭਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਸਿਰਫ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਕੌਮ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਰਾਬੁਰਜ ਲੇਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਈਸਾਈ ਧਰਮ 2 ਵਿੱਚ ਧਰਮ-ਤਿਆਗੀ ਬਣ ਗਿਆnd ਸਦੀ “ਦੇਰ 19 ਤੱਕth ਸਦੀ ਵਿਚ, ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਗਠਿਤ ਸਮੂਹ ਨਹੀਂ ਸੀ. ” ਇਸ ਲਈ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਦੱਖਣ ਦੇ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਗਠਿਤ ਸਮੂਹ ਨਹੀਂ ਸੀ !!!

ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਵਿਚ, ਸੱਚਮੁੱਚ, ਕਿੱਥੇ ਬਾਈਬਲ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿਚ ਰੁਕਣਾ ਸੀ? ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 'ਸੰਗਠਿਤ', 'ਸੰਗਠਿਤ' ਅਤੇ 'ਸੰਗਠਨ' ਸ਼ਬਦਾਂ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਦਾ NWT 1983 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਲੱਭੋ. ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸਰਾਇਲ ਦੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ.

ਦਰਅਸਲ, ਸਮੁੱਚੇ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ, ਬਾਬਲ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਕੌਮ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿਰਫ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕੌਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਸੀ ਜੋ ਮਕਾਬੀ ਦੇ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਸੀ. (ਹਸਮੋਨੀਅਨ ਰਾਜਵੰਸ਼) ਲਗਭਗ 140 ਬੀ.ਸੀ. ਤੋਂ 40 ਬੀ.ਸੀ. ਤੱਕ, ਦਾਨੀਏਲ 100 ਅਤੇ ਡੈਨੀਅਲ 520 ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤੇ 11+ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 12 ਸਾਲ, ਅਤੇ ਇਸ ਅਵਧੀ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬੱਸ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ.

ਪਹਿਰਾਬੁਰਜ ਲੇਖ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹਨ. ਜੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ. ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਬਣੀ ਨੀਂਹ ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ.

ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 140 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੁਆਰਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ.

ਆਓ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਉੱਤਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ, ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ.

ਪੈਰਾ 7 ਅਤੇ 8 ਦੱਖਣ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਜਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਪਛਾਣ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਅਧਾਰ ਇਸ ਅਧਾਰ ਤੇ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਫਰਾਂਸ, ਸਪੇਨ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਦਾਨੀਏਲ 7 ਦੀ ਬਜਾਏ ਡੈਨਿਅਲ 11 ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਐਂਗਲੋ-ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ “ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੈਨਾ” ਦਾਨੀਏਲ 11 ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ. : 25. ਇਹ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ.

ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 9-11 ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜਰਮਨ ਸਾਮਰਾਜ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ ਐਂਗਲੋ-ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਸੀ.

ਪੈਰਾ 12 ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਰਾਜਾ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੜਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ.

ਪੈਰਾ 13 ਵਿਚ ਹਿਟਲਰ ਦੁਆਰਾ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. “ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦਾਨੀਏਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ”. ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਿਟਲਰ ਦੁਆਰਾ ਰੱਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ' ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਕੈਂਪਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੱਖਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਅਧਿਐਨ ਲੇਖ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, “ਉੱਤਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ“ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਅਪवित्र ”ਕਰਨ ਅਤੇ“ ਨਿਰੰਤਰ ਗੁਣ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ”ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ। (ਦਾਨ. 11: 30 ਬੀ, 31 ਏ) “.

ਹੁਣ ਤੱਕ, ਪਛਾਣ 3 ਸ਼ੱਕੀ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ:

  1. ਅੱਜ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੰਗਠਨ ਰੱਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ 1870 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ.
  2. ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, (ਦੂਜੇ ਈਮਾਨਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ)
  3. ਹਿਟਲਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਗਠਨ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਤਿਆਚਾਰ (ਜਿਸਦਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜੱਜ ਰਦਰਫ਼ਰਡ ਦੁਆਰਾ ਹਿਟਲਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਟਿੰਗਿੰਗ ਪੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਭੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਹੀਣ ਹੋ ​​ਗਈ ਸੀ)

ਪੈਰਾ 14 ਫਿਰ ਉੱਤਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਯੂਐਸਐਸਆਰ ਵਿਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ

ਸ਼ੱਕੀ ਦਾਅਵਾ ਨੰ. 4:

ਉੱਤਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਯੂਐਸਐਸਆਰ ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ. ਇਹ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਲਾਜ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱ .ਿਆ ਗਿਆ ਸੀ. ਕਮਿistਨਿਸਟ ਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਸਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਸੀ.

ਸ਼ੱਕੀ ਦਾਅਵਾ ਨੰ. 5:

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਦਾਅਵਾ (ਪੈਰਾ 17,18) ਹੈ ਜੋ “ਘਿਣਾਉਣੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ” ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਵਾਚਟਾਵਰ ਸੰਗਠਨ ਇਕ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਿਆ. ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪਛਾਣ “ਘਿਣਾਉਣੀ ਚੀਜ਼ ”, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ “ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ”, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਏ ਗਏ ਅੰਸ਼ਕ ਵਾਕਾਂਸ਼ ਨੂੰ ਤਰਕ ਅਤੇ ਪੂਰੀ, ਪੂਰਤੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ “ਘਿਣਾਉਣੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ”? ਮੈਂ ਯਕੀਨਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ.

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਇਕ ਸ਼ੁੱਧ ਮਨਘੜਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, “ਅਤੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘਿਣਾਉਣੀ ਚੀਜ਼“ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ”ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ”। ਦਾਨੀਏਲ 11 ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਬਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ !!! ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤੋਂ ਕੁਝ ਆਯਾਤ ਹੋਇਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ.

ਤਾਂ ਫਿਰ, ਕੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਸੰਘ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ? ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਇੱਕ ਪਖੰਡੀ ਹੈ ਅਤੇ "ਘਿਣਾਉਣੀ ਚੀਜ਼" ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ. [ਮੈਨੂੰ]

ਤਾਂ ਇਹ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ. ਲੀਗ Nationsਫ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ 20 ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ Israelਫ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈth ਸਦੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹ ਵੱਧ.

(ਨੋਟ: ਅਸੀਂ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਕੌਮ ਤੇ)

ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਪਹਿਰਾਬੁਰਜ ਅਧਿਐਨ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਅੱਜ ਕੌਣ ਹੈ (1991 ਵਿੱਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ collapseਹਿ ਜਾਣ ਕਾਰਨ) !!!

ਫੁਟਨੋਟ:

ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੁਆਰਾ ਦਾਨੀਏਲ 11 ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੀ ਸਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸਰੋਤ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹਨ:

ਦਾਨੀਏਲ 11 ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ “ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ”, ਅਧਿਆਇ 10 ਵਿਚ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ[ii], ਅਤੇ "ਡੈਨੀਅਲ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ" (ਡੀਪੀ), ਅਧਿਆਇ 11 (ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਪੀਸੀ 'ਤੇ ਡਬਲਯੂਟੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ).

ਅਧਿਆਇ 13 ਵਿਚਲੀ “ਦਾਨੀਏਲ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ” ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ, ਪੈਰਾ 36-38 ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦਾਨੀਏਲ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ. ਕਿਉਂ?

ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਦਾਨੀਏਲ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ (ਅਧਿਆਇ 11 ਵਿਚ), ਯਹੂਦੀ ਕੌਮ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 2,000 ਸਾਲ ਛਾਲ ਮਾਰਦਾ ਹੈ.

[ਮੈਨੂੰ] ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, https://beroeans.net/2018/06/01/identifying-true-worship-part-10-christian-neutrality/ ਵਾਚਟਾਵਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ.

[ii] “ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ” ਕਿਤਾਬ ਚੈਪਟਰ 10, ਡਬਲਯੂਟੀ. 12/15 1959 p756 ਪੈਰਾ 64-68 ਵਿਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੀਸੀ ਡਬਲਯੂਟੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ.

ਤਾਦੁਆ

ਟਡੂਆ ਦੁਆਰਾ ਲੇਖ.
    14
    0
    ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੋ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ.x