“ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਤੇਰੇ ਅਚਰਜ ਕੰਮ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ.” - ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 40: 5

[Ws 21/05 p.20 ਜੁਲਾਈ 20 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 20, 26 ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੋ]

“ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ. ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ; ਜੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਿਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ! ”-ਪੀਐਸ 40: 5

ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ. ਧਰਤੀ, ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬਚਨ ਬਾਈਬਲ. ਪੈਰਾ 1 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਹਨ.

ਬੇਸ਼ਕ, ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰੀ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਨ ਜੋ ਗਿਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ. ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਰਾਬੁਰਜ ਲੇਖ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਿਉਂ ਹੈ.

ਸਾਡੀ ਵਿਲੱਖਣ ਯੋਜਨਾ

"ਰੱਬ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ। ”

ਪੈਰਾ -4 -7 ਲੇਖਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ. ਲੇਖਕ ਨੇ ਟਿਕਾable ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਨੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ.

ਲੇਖ ਦੇ ਲੇਖਕ ਲੇਖ ਦੇ ਇਸ ਭਾਗ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮੁ basicਲੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ. ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਲਾਭ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਰੋਮੀਆਂ 1:20, ਇਬਰਾਨੀਆਂ 3: 4, ਜੌਨ 36: 27,28 ਵਰਗੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਡੂੰਘੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ.

ਸਾਡਾ ਵਿਲੱਖਣ ਦਿਮਾਗ

ਲੇਖ ਦੇ ਇਸ ਭਾਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈਰਾਨੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ. ਲੇਖਕ ਸਾਡੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿਲਚਸਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਦੁਬਾਰਾ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਲਕੀ ਹੈ, ਕੂਚ 4:11 ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰੀਏ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ. ਪੈਰਾ 10 ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ: “ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਜੋ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸਵਾਦ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ.” ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਾਰਜ ਹੈ. 1 ਪਤਰਸ 3:15 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ:ਪਰ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਵਜੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ, ਉਹ ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਰਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਨਰਮ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਆਦਰ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰੋ। ”

ਸਾਨੂੰ ਨਰਮਾਈ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਆਦਰ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਿਹਚਾ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਨਿਹਚਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਮਾਪੇ reasonੰਗ ਨਾਲ ਤਰਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਰਮ ਦਲੀਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਹਨ.

ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਪੋਥੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: “ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਲਈ ਮੰਗਦਾ ਹੈ.” ਹਰ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ. ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਯਿਸੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ. “ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਿਸ਼ਮੇ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।” - ਯੂਹੰਨਾ 12: 37 ਨਿਊ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਰਯਨ. ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਗਠਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ "ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ" ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗਵਾਹ “ਸੱਚਾਈ” ਵਿਚ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੱਚਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? (ਯੂਹੰਨਾ 14: 6)

ਪੈਰਾ 13 ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਦੀ ਦਾਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.

  • ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇਗਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ.
  • ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.
  • ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਮਿਸਾਲ ਲਈ, ਯਹੋਵਾਹ ਕੋਲ ਇਕ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭੁੱਲਣਾ ਚੁਣਦਾ ਹੈ.

ਬਾਈਬਲ — ਇਕ ਵਿਲੱਖਣ ਤੋਹਫ਼ਾ

ਪੈਰਾ 15 ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ “ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ”। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ. ਪਰ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ' ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੈ ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਨ. ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂਹੰਨਾ 21:25 ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ “ਯਿਸੂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਨਵਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਰਜਨ

ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ (ਦੇਖੋ ਅੱਯੂਬ 11: 7). ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਾਈਬਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹੈ. ਕਿਉਂ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸੋਚਣ ਦੇ onੰਗ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮੁਕੰਮਲ ਆਦਮੀ ਕਿਵੇਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੇ. ਇਹ ਇੱਕ ਅਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ; ਜੀਸਸ ਕਰਾਇਸਟ. (ਰੋਮੀਆਂ 15: 4)

ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ. ਯਿਸੂ ਖ਼ੁਦ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ. (ਮੱਤੀ 24:36). ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਨਾ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਉੱਤਰੀ ਦੇ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਲੇਖਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ.

ਸਿੱਟਾ

ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਧਰਤੀ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੀ ਕਦਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਕੁਝ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਲੇਖਕ ਕੁਝ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਲੇਖਕ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿਲਚਸਪ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਹਵਾਲਿਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ.

2
0
ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੋ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ.x