ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਿਰਲੇਖ "ਕੀ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਫਿਰਦੌਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਵਰਗੀ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ?  ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਮਸੀਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪਰਾਦੀਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਮਸਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਡਬਲਯੂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦੋਸਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਧਰਮ-ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮਸੀਹੀਆਂ ਲਈ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਉਮੀਦ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਵਰਗ 'ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਭੌਤਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਾਂਗੇ. ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰਤਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਜਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜੰਗਲੀ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੁਧਰਮੀਆਂ ਦਾ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਕਦੇ ਜੀਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਬਾਦ ਹੋਵੇਗੀ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੈਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾ ਪੁਨਰ ਉਥਾਨ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੀਉਂਦਿਆਂ ਦਾ ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ:

“ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਬਚਨ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਪਰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ।” (ਯੂਹੰਨਾ 5:24 ਨਿਊ ਕਿੰਗ ਜੇਮਜ਼ ਵਰਜ਼ਨ)

ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਮਸਹ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੁਰਦਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਰ ਗਏ ਹੋਣ।

ਹੁਣ ਆਉ ਬਾਈਬਲ ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਸੀਹੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਆਉ "ਸਵਰਗ" ਅਤੇ "ਆਕਾਸ਼" ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ।

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਰਾਤ-ਰਾਤ ਦੇ ਅਸਮਾਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਸਿੰਘਾਸਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਚਮਕਦੇ ਰਤਨ ਪੱਥਰਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ? ਬੇਸ਼ੱਕ, ਸਵਰਗ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਬੀਆਂ ਅਤੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਪਸ਼ਟ ਪ੍ਰਤੀਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੀਮਤ ਸੰਵੇਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਭੌਤਿਕ ਜੀਵ ਹਾਂ ਜੋ ਸਪੇਸ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮਾਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੰਗਠਿਤ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਵਰਗ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ; ਇਸ ਲਈ, ਆਓ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਖਿਆਤਮਿਕ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈਏ।

ਯੂਨਾਨੀ ਵਿੱਚ, ਸਵਰਗ ਲਈ ਸ਼ਬਦ οὐρανός (o-ra-nós) ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਾਯੂਮੰਡਲ, ਅਸਮਾਨ, ਤਾਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆਕਾਸ਼, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਅਦਿੱਖ ਆਤਮਿਕ ਸਵਰਗ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ "ਸਵਰਗ" ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। Biblehub.com 'ਤੇ ਹੈਲਪਜ਼ ਵਰਡ-ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ "ਇਕਵਚਨ "ਸਵਰਗ" ਅਤੇ ਬਹੁਵਚਨ "ਆਕਾਸ਼" ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਧੁਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਲਈ ਅਨੁਵਾਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ।

ਮਸੀਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਵਰਗ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਵਰਗੀ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਾਂ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ?” (ਯੂਹੰਨਾ 14:2 ਬੀ.ਐੱਸ.ਬੀ.)

ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਅਸਲ ਸਥਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਮਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਘਰ, ਬਾਰੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਕਿ ਰੱਬ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਅਸੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵੇਹੜਾ, ਇੱਕ ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ, ਬੈੱਡਰੂਮ, ਇੱਕ ਰਸੋਈ ਅਤੇ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੰਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ?

ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪੌਲੁਸ ਤੋਂ ਸਵਰਗ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ? "ਤੀਜੇ ਸਵਰਗ" ਤੱਕ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਉਸਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ:

“ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਫਿਰਦੌਸ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। (2 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 12:4 NLT)

ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਪੌਲੁਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ "ਫਿਰਦੌਸ"ਯੂਨਾਨੀ ਵਿੱਚ παράδεισος, (pa-rá-di-sos) ਜਿਸਨੂੰ "ਇੱਕ ਪਾਰਕ, ​​ਇੱਕ ਬਾਗ, ਇੱਕ ਫਿਰਦੌਸ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਸਵਰਗ ਵਰਗੇ ਅਮੁੱਕ ਸਥਾਨ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਰਦੌਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਫਿਰਦੌਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭੌਤਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੰਗੀਨ ਫੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਝਰਨੇ ਵਾਲਾ ਈਡਨ ਬਾਗ਼। ਇਹ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਨੂੰ ਫਿਰਦੌਸ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਈਸਾਈ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਬਾਗ਼ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਖਾਸ ਬਾਗ਼ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਲੱਖਣ ਸੀ? ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਘਰ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰਦੌਸ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਕਰ ਵਿਚ ਅਦਨ ਦੇ ਉਸ ਬਾਗ਼ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰਦੌਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਲੀਬ 'ਤੇ ਮਰ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਰਾਜ!" ਯਿਸੂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੋਗੇ ਫਿਰਦੌਸ" (ਲੂਕਾ 23:42,43 ਬੀ.ਐਸ.ਬੀ.) ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੋਗੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅੰਤਮ ਘਟਨਾ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਯਿਸੂ ਮਸਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। “ਜਿਸ ਦੇ ਕੰਨ ਹਨ, ਉਹ ਸੁਣੇ ਕਿ ਆਤਮਾ ਕਲੀਸਿਯਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਿਰਛ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਣ ਲਈ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਚ ਹੈ ਫਿਰਦੌਸ ਰੱਬ ਦਾ।" (ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 2:7 ਬੀ.ਐੱਸ.ਬੀ.)

ਯਿਸੂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਜਕਾਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕੁਧਰਮੀ ਪੁਨਰ-ਉਥਿਤ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਸਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ—ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਰਾਜਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਜਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ, ਫਿਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਦਨ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ ਦੇ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਪਤਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ, ਧਰਤੀ ਫਿਰਦੌਸ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਘਰ।

ਫਿਰ ਵੀ, ਮਸਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮਸੀਹੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਗੋਦ ਲਏ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਹੋਰ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਫਿਰਦੌਸ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਬਬਲਿੰਗ ਬਰੂਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦੇ.

ਕੀ “ਸਵਰਗੀ ਉਮੀਦ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕੈਚਫ੍ਰੇਜ਼ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਉਮੀਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਸਵਰਗ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਉਮੀਦ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ-ਬਹੁਵਚਨ। ਪੌਲੁਸ ਸਾਨੂੰ ਕੁਲੁੱਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹੈ:

“ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਹਚਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸੇਵਕਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਉਮੀਦ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। (ਕੁਲੁੱਸੀਆਂ 1:3-5 NWT)

“ਆਕਾਸ਼”, ਬਹੁਵਚਨ, ਬਾਈਬਲ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਭੌਤਿਕ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਵਸਥਾ, ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਬਦ, “ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ,” ਨਿਊ ਵਰਲਡ ਅਨੁਵਾਦ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵਾਚ ਟਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ "ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ" ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਢਿੱਲੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹ "ਉਚਿਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਭੋਜਨ" ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ" (ਬਹੁਵਚਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ) ਜੋ ਕਿ ਮੈਥਿਊ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ 33 ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣਗੇ। ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮਸਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਸਦੇ ਬਹੁਵਚਨ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਕਈ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਆਓ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕਿ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ:

“ਭਰਾਵੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਸ ਅਤੇ ਲਹੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਸੜਨ ਅਮਰਤਾ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।” (1 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 15:50 ਬੇਰੀਅਨ ਲਿਟਰਲ ਬਾਈਬਲ)।

ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

1 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 15 ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵ ਹੋਵਾਂਗੇ।

“ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਮਹਿਮਾ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀ ਸਰੀਰ. ਜੇ ਕੋਈ ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ: “ਪਹਿਲਾ ਮਨੁੱਖ ਆਦਮ ਜੀਉਂਦਾ ਮਨੁੱਖ ਬਣਿਆ।” ਆਖਰੀ ਆਦਮ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ ਬਣ ਗਈ" (1 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 15:42-45)

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੌਨ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਰਮੀ ਪੁਨਰ-ਉਥਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਯਿਸੂ ਵਰਗਾ ਸਵਰਗੀ ਸਰੀਰ ਹੋਵੇਗਾ:

"ਪਿਆਰੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਅਜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਰਗੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹੈ। (1 ਯੂਹੰਨਾ 3:2 ਬੀ.ਐੱਸ.ਬੀ.)

ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਦੇ ਉਸ ਚਾਲ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਯਿਸੂ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ:

"ਯਿਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, "ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਆਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਉਹ ਹੁਣ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੂਤਾਂ ਵਰਗੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ।” (ਲੂਕਾ 20:34-36 ਬੀ.ਐੱਸ.ਬੀ.)

ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਯੂਹੰਨਾ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੁਨਰ-ਉਥਿਤ ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਯਿਸੂ ਵਰਗਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਰੀਰ ਹੋਵੇਗਾ।

"ਪਰ ਸਾਡੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨੀਵੇਂ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਰੀਰ ਵਾਂਗ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ।" (ਫ਼ਿਲਿੱਪੀਆਂ 3:21 ਬੀ.ਐੱਸ.ਬੀ.)

ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਰੀਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਰੇ ਘਾਹ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਗੇ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ JW ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਗੀਆਂ)।

“ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਨਵਾਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਦੁਲਹਨ ਵਾਂਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਿਆ: “ਵੇਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਸੇਗਾ। ਉਹ ਉਸਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋਵੇਗਾ। (ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 21:1-3 ਬੀ.ਐੱਸ.ਬੀ.)

ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ।” (ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 5:10 NLT)

ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੁਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ। ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੀਰਿਕ ਸਰੀਰ (ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ) ਲੈਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਯਿਸੂ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 40 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨੁੱਖੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੂਤ ਪੂਰਵ-ਈਸਾਈ ਧਰਮ-ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਆਮ ਆਦਮੀਆਂ ਵਾਂਗ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਯਕੀਨਨ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ. ਕਾਫ਼ੀ ਉਚਿਤ. ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਕੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਾਪ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹਰ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ।

ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਦਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। (“ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਹੈ।” ਰੋਮੀਆਂ 6:23) ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਜੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ (ਦੇਖੋ ਯੂਹੰਨਾ 1:12 , 13) ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਇਆ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਦਮ ਵਰਗੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਸਾਨੂੰ ਬਚਣ ਲਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। "ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ, 'ਪ੍ਰਭੂ, ਪ੍ਰਭੂ' ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਜੋ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।" (ਮੱਤੀ 7:21 ਬੀ.ਐੱਸ.ਬੀ.)

ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ:

ਪਹਿਲੀ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਕਿਰਪਾ (ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ) ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। “ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਸਦੇ ਮਹਾਨ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਜੋ ਦਇਆ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦਾ ਕੀਤਾ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ!” (ਅਫ਼ਸੀਆਂ 2:4-5 ਬੀ.ਐੱਸ.ਬੀ.)

ਦੂਜਾ, ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਹਾਏ ਗਏ ਲਹੂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚੋਲੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।

"ਮੁਕਤੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਰਗ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ." (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 4:12 ਬੀ.ਐੱਸ.ਬੀ.)

“ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਈ-ਕੀਮਤ ਵਜੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।” (1 ਤਿਮੋਥਿਉਸ 2:5,6 ਬੀ.ਐੱਸ.ਬੀ.)

"...ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦਾ ਵਿਚੋਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੀ ਸਦੀਵੀ ਵਿਰਾਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ - ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨੇਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਹਾਈ-ਕੀਮਤ ਵਜੋਂ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ।" (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 9:15 ਬੀ.ਐੱਸ.ਬੀ.)

ਤੀਜਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ: “ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਉਹ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਲਈ ਰੱਬ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ"."

ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੂਹਾਨੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ. ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸਦੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਚੰਗੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੋਦ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ” (ਅਫ਼ਸੀਆਂ 1:3-5)।

ਚੌਥਾ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਮਸੀਹੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੁਆਰਾ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਹੈ। "ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ; ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇੱਕ ਬਪਤਿਸਮਾ; ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ, ਜੋ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ।" (ਅਫ਼ਸੀਆਂ 4:4-6 ਬੀ.ਐੱਸ.ਬੀ.)

ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। “ਧੰਨ ਹਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ (ਮੱਤੀ 5:3 NWT)

“ਧੰਨ ਹਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਤਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ।” (ਮੱਤੀ 5:10 NWT)

"ਖੁਸ਼ ਹਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ. ਅਨੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਛਾਲ ਮਾਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਾਮ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਹੈ; ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ.(ਮੱਤੀ 5:11,12 NWT)

ਪੰਜਵਾਂ, ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ: ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਨਹੀਂ (ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਦੀਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਆਰਮਾਗੇਡਨ ਦੇ ਧਰਮੀ ਬਚੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ)। ਮਸੀਹੀ ਧਰਮ-ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਸਥਾਨ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ:

1) ਦਾ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਧਰਮੀ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਲਈ।

2) ਦਾ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਕੁਧਰਮ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਣੇ ਲਈ (ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਈਬਲਾਂ ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ "ਨਿੰਦਾ" ਵਜੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ - ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 1000 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪੁਨਰ-ਉਥਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ)।

“ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਉਹ ਖੁਦ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਧਰਮੀ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।” (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 24:15 ਬੀ.ਐੱਸ.ਬੀ.)

 “ਇਸ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਨਗੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ - ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪੁਨਰ ਉਥਾਨ ਲਈ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰ ਉਥਾਨ ਲਈ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। " (ਯੂਹੰਨਾ 5:28,29 ਬੀ.ਐੱਸ.ਬੀ.)

ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚੰਗੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਅਤੇ ਕੰਬਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

“ਇਸ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਡਰ ਅਤੇ ਕੰਬਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ. ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਚੰਗੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।” (ਫ਼ਿਲਿੱਪੀਆਂ 2:12,13 ਬੀ.ਐੱਸ.ਬੀ.)

ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚ ਸ਼ਰਤੀਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਲਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ. (ਯੂਹੰਨਾ 4:23, 24)

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮਸੀਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁੰਝੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 24:15 ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਧਰਮੀ ਅਤੇ ਕੁਧਰਮੀ ਦਾ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇਗਾ? ਕੁਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀਏ? ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਨੁਕਤੇ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਫ਼ਸੀਆਂ 1: 3-5 ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਜੋਂ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁਣੀਏ? ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਲਈ ਪੂਰਵ-ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਿਉਂ? ਕੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣ? ਬੇਸ਼ੱਕ, ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁਜਾਰੀ ਮੰਡਲ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਕੁਲੁੱਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: “ਉਹ [ਯਿਸੂ] ਸਭਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਰੀਰ, ਚਰਚ ਦਾ ਸਿਰ ਹੈ; [ਇਹ ਅਸੀਂ ਹਾਂ] ਉਹ ਮੁੱਢ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਠਾ ਹੈ, [ਪਹਿਲਾ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ] ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਸੇ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, [ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਧਰਮੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ] ਭਾਵੇਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਵਰਗ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਸਲੀਬ ਦੇ ਲਹੂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ। (ਕੁਲੁੱਸੀਆਂ 1:17-20 ਬੀ.ਐੱਸ.ਬੀ.)

ਯਿਸੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਪੁਜਾਰੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜੋ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੋ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕੁਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਤ ਉਹੀ ਹੈ: ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ।

ਇਸ ਲਈ, ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣ ਲਈ, ਆਓ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੀਏ: ਕੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਾਦੀਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਿਭਾਈਏ? ਸਾਡੇ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ?

ਇਬਰਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ: “ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦੂਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਸਹੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਮਹਾਨ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਂਗੇ? ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ” (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 2:2,3 ਬੀ.ਐੱਸ.ਬੀ.)

“ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮੂਸਾ ਦੀ ਬਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਖ਼ਿਆਲ ਵਿਚ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿੰਨੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿੱਧਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇਮ ਦੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ?(ਇਬਰਾਨੀਆਂ 10:29 ਬੀ.ਐੱਸ.ਬੀ.)

ਆਓ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੀਏ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੱਚੀ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫਿਰਦੌਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਦਾ ਲਈ ਜੀਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ...ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹਾਂ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ "ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ - ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਮਾਤਾ, ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਭੈਣਾਂ-ਭਰਾਵਾਂ - ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।” (ਲੂਕਾ 14:26 NLT)

ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।

ਮੇਲੇਟੀ ਵਿਵਲਨ

ਮੇਲੇਟੀ ਵਿਵਲਨ ਦੁਆਰਾ ਲੇਖ.
    30
    0
    ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੋ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ.x