"ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ" ਲੇਖਾਂ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਾਰੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ: ਕੀ ਸਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਮਸੀਹੀ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਂ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਖੋਜ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੁਝ (ਉਸ ਸਮੇਂ) ਸਾਥੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਉਮੀਦ ਦਾ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹਵਾਲੇ/ਹਵਾਲੇ ਨਿਊ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹੋਰ ਨੋਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।

 

ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਵਜੋਂ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ: ਰਾਜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

"ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ 1000 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰਾਜਿਆਂ ਵਜੋਂ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ" (ਪ੍ਰਕਾ. 20:6)

ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਸਵਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਰਾਜਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਰਾਣੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਯੂਹੰਨਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮਨੋਰਥ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਜਦੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ (ਕੂਚ 3:10; ਕੂਚ 40:13-15; ਗਿਣਤੀ 17:8)। ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਹੇਠ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਮਲਕੀਅਤ (ਗਿਣਤੀ 3:5-13)। ਮੂਸਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਇਸ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ (ਕੂਚ 18:14-26)। ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਦੀ ਬਿਵਸਥਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ (ਮੱਤੀ 5:17-20)। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੋਵਾਹ ਖੁਦ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ (ਯਾਕੂਬ 4:12a)।

ਮੂਸਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਲੇਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ (ਬਿਵ. 17:8-12) ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣ ਗਏ। ਸਮੂਏਲ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ (1 ਸੈਮ. 7: 6-9,15-17)। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੂਏਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਿਕਲੇ, ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੂਸਾ ਦੀ ਬਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਸ ਦਾ ਮੂਲ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ (ਬਿਵ. 17:14-20; 1 ਸੈਮ. 8:18-22)।

ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ ਮੂਸਾ ਦੀ ਬਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ। ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਰਾਜਾ ਡੇਵਿਡ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗ਼ਾਵਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ (2 ਸੈਮ. 15:2-6)। ਰਾਜਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਕੌਮ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ (1 ਰਾਜੇ 3:8-9,28)। ਰਾਜੇ ਆਪਣੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਜਦੋਂ ਯਹੂਦਿਯਾ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਿਆਂ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਕਹਿਣਾ ਸੀ (ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ 5:14-16, 7:25-26; ਹੱਗਈ. 1:1)। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੂਸਾ ਦੀ ਬਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਝ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਲਈ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰੋਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਉਹ ਅਧੀਨ ਸਨ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਅਜਿਹੇ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਯਹੂਦੀ ਰਾਜਪਾਲ ਪਿਲਾਤੁਸ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਫਾਂਸੀ ਵੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਰੋਮੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ (ਯੂਹੰਨਾ 18:28-31; 19:10-11)।

ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਦੀ ਬਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉੱਤੇ ਨਿਰਣਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਮੱਤੀ 5:44-45; ਯੂਹੰਨਾ 13:34; ਗਲਾਤੀਆਂ 6:2; 1 ਯੂਹੰਨਾ 4:21), ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰੋਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ "ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੇਵਕ" ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ (ਰੋਮੀ 13: 1-4). ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਿਦਾਇਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ: ਸਾਨੂੰ "ਬੁਰਿਆਈ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬੁਰਾਈ ਨਾ ਕਰਨ" ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਰ "ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ" ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ. (ਰੋਮੀ 12: 17-21). ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ "ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ" ਹੈ।

ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਯਿਸੂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਗਾੜ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਦਾਰਥ (ਜਾਂ: ਚਿੱਤਰ) ਨਹੀਂ ਹੈ (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 10:1)। ਸਾਨੂੰ ਕੁਲੁੱਸੀਆਂ 2:16,17 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇਗਾ (ਮੀਕਾਹ 4:3)। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ "ਉਸਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ" ਉੱਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ: ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ (ਮੱਤੀ 24:45-47; ਰੋਮੀਆਂ 5:17; ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 20:4-6)। ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੂਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ (1 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 6:2-3)। ਯਿਸੂ ਨੇ ਲੂਕਾ 19:11-27 ਵਿੱਚ ਮੀਨਸ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਢੁਕਵਾਂ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਛੋਟੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦਾ ਇਨਾਮ ਹੈ “ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ". ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 20: 6 ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪੁਜਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਪੁਜਾਰੀ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੈ? ਜਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 21:23 ਅਤੇ ਅਧਿਆਇ 22 ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਦੇ ਯੋਗ ਕੌਣ ਹਨ? ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ ਵਿੱਚੋਂ "ਪਹਿਲੇ ਫਲ" ਵਜੋਂ "ਖਰੀਦੇ" ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ "ਲੇਲੇ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰੋ" (ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 14:1-5)। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਿਰਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੂਸਾ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਮਾਮਲੇ ਸੌਂਪੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੂਚ 18:25-26 ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਗਿਣਤੀ 3 ਵਿੱਚ ਲੇਵੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ: ਇਹ ਗੋਤ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਘਰਾਣੇ (ਗਿਣਤੀ 3:11-13; ਮਲਾਕੀ 3:1-4,17) ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੌਠੇ (ਜੀਵਤ ਮਨੁੱਖੀ ਪਹਿਲੇ ਫਲ) ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੁਆਰਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। . ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਜੋਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਮਸੀਹੀ ਯਿਸੂ ਵਾਂਗ ਇਕ ਨਵੀਂ ਰਚਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਬਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੀਮਤੀ ਲੋਕ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮੀ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ (2 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 5 :17-19; ਗਲਾਤੀਆਂ 4:4-7)।

ਐਡ_ਲੰਗ

ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਅਤੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਇੱਕ ਡੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 1945 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਪਾਖੰਡਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ 18 ਵੀਂ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਈਸਾਈ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ। ਜਦੋਂ JWs ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਗਸਤ 2011 ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਅਤੇ ਫਿਰ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਹੋਣਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਪਤਾ ਚਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਈ ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ, ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਅਤੇ 2020 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਡੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਖੋਜ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਡੂੰਘੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਗਵਾਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਨ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡੱਚ ਸੰਸਦ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਰਾ ਕੇਸ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੀ। ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ, ਮੈਂ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਿਉਂ ਸਮਝੇਗਾ। ਮੈਂ Reclaimed Voices ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਡੱਚ ਚੈਰਿਟੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ JWs ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਡੱਚ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆਫ਼ਿਸ ਨੂੰ 16 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਭਾ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆਫ਼ਿਸ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਲੀਸਿਯਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੌਨ 13:34 ਸਾਡੀ ਸੇਵਕਾਈ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੋਸਟਿੰਗ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫ਼ੋਨ ਨੂੰ ਮਿਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਲੀਸਿਯਾ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਜੇਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਨਗੇ (ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ)। ਮੈਂ ਕਾਫ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੇਅਰਾਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
    2
    0
    ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੋ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ.x