ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।

ਜੇਕਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਤ੍ਰਿਏਕ 'ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਵਿਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ. ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਯਿਸੂ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵੀ ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਾਡਾ ਸਹਾਇਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਹਾਇਕ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਰੱਬ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵੀ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਵਰਗੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਯੋਗ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਭ ਗੜਬੜ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ? ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਯਕੀਨਨ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਆਪਣੀ ਬੇਅੰਤ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਤ੍ਰਿਏਕ ਉਲਝਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ।

ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਵਜੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਜਾਂ ਵਿਗਾੜਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੀਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ—ਉਹ ਬੀਜ ਜੋ ਸੱਪ ਨੂੰ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਕੁਚਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅੰਤ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਤਪਤ 3:15 ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

“ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ womanਰਤ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ betweenਲਾਦ ਵਿਚਕਾਰ ਵੈਰ ਪਾਵਾਂਗਾ. ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਦੀ ਅੱਡੀ ਨੂੰ ਵੱ strikeੇਂਗਾ। ”(ਉਤਪਤ 3:15)

ਉਹ ਬੀਜ ਜਾਂ ਔਲਾਦ ਯਿਸੂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਇਸਲਈ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੱਚੇ।

ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਯਹੂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਯੂਨਾਨੀ, ਨਾ ਗੁਲਾਮ, ਨਾ ਅਜ਼ਾਦ, ਨਾ ਨਰ ਨਾ ਔਰਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਅੰਸ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਰਸ ਹੋ। (ਗਲਾਤੀਆਂ 3:28, 29)

“ਅਤੇ ਅਜਗਰ ਔਰਤ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰੋਧਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।” (ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 12:17)

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਲਈ, 19 ਵਿਚ ਬਾਈਬਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸth ਸਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਏਕ ਅਤੇ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਲਈ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ 8.5 ਮਿਲੀਅਨ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਲਈ, ਉਸ ਨੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਮਸੀਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਲਿਆ। JF ਰਦਰਫੋਰਡ ਨੇ 1917 ਵਿੱਚ ਵਾਚ ਟਾਵਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਝੂਠੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ; ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਸੀ 1934 ਦੀ ਅਦਰ ਸ਼ੀਪ ਆਫ਼ ਜੌਨ 10:16 ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇੱਕ ਸੈਕੰਡਰੀ ਗੈਰ-ਮਸਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮਸੀਹੀ ਵਰਗ ਵਜੋਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ (ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮਸਹ ਨਹੀਂ) ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇਮ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ।

ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਅਧਿਆਪਨ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ "ਦੋਸਤ" ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਤਾ/ਬੱਚੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਨੂੰ ਉਸਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਕਿਹਾ ਅਬਰਾਹਾਮ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਈਸਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਮੂਸਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਇਬਰਾਨੀ ਸੀ।

ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਾਚ ਟਾਵਰ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ 'ਤੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ "ਰੱਬ ਦੇ ਮਿੱਤਰ" ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2022 ਦਾ ਅੰਕ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਪਹਿਰਾਬੁਰਜ. ਸਫ਼ਾ 20 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਧਿਐਨ ਲੇਖ 31 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ "ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਰੱਖੋ"। ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਜ਼ਬੂਰ 141:2 ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ: “ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਧੂਪ ਵਾਂਗ ਹੋਵੇ।”

ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਪੈਰਾ 2 ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, "ਧੂਪ ਬਾਰੇ ਡੇਵਿਡ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ. "

ਨਿਊ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇੱਥੇ ਹੈ।

ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦੀ ਆਓ।
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ।
2 ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਧੂਪ ਵਾਂਗ ਹੋਵੇ,
ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਭੇਟ ਵਾਂਗ ਮੇਰੇ ਉੱਚੇ ਹੋਏ ਹੱਥ।
3 ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਲਈ ਇੱਕ ਗਾਰਡ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ,
ਮੇਰੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵੋ.
4 ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਵੱਲ ਨਾ ਝੁਕਾ ਦੇ,
ਦੁਸ਼ਟ ਆਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ;
ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਕਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦਾਅਵਤ ਨਾ ਕਰਾਂ।
5 ਜੇ ਧਰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ;
ਜੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਵਾਂਗ ਹੋਵੇਗਾ,
ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਕਦੇ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਪਤਾ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
6 ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਜ ਚੱਟਾਨ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ,
ਲੋਕ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੰਗੇ ਹਨ।
7 ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ,
ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਕਬਰ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਖਿੱਲਰ ਗਈਆਂ ਹਨ।
8 ਪਰ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ.
ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਪਨਾਹ ਲਈ ਹੈ।
ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਾ ਲੈ।
9 ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਜਾਲ ਦੇ ਜਬਾੜੇ ਤੋਂ ਬਚਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵਿਛਾਇਆ ਹੈ,
ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਫੰਦੇ ਤੋਂ।
10 ਦੁਸ਼ਟ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਣਗੇ
ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੰਘਦਾ ਹਾਂ.
(ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 141: 1-10)

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ “ਪਿਤਾ” ਸ਼ਬਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਡੇਵਿਡ ਇਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹ ਉਸਨੂੰ "ਪਿਤਾ" ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। (ਵੈਸੇ, ਸ਼ਬਦ “ਸਰਬਸੱਤਾ” ਮੂਲ ਇਬਰਾਨੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।) ਡੇਵਿਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਬੂਰ ਵਿਚ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਪਿਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਕੀ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਗੋਦ ਲਏ ਬੱਚੇ ਬਣਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਨ? ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਯਿਸੂ ਦੁਆਰਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੌਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ:

“ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਲਹੂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ। (ਯੂਹੰਨਾ 1:12, 13)

ਪਰ ਪਹਿਰਾਬੁਰਜ ਅਧਿਐਨ ਲੇਖ ਦਾ ਲੇਖਕ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ, “ਧੂਪ ਬਾਰੇ ਡੇਵਿਡ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ. "

ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਮੈਂ ਮੋਲਹਿਲ ਤੋਂ ਪਹਾੜ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਾਰੋ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ, ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਸਹੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੈਰਾ 3 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ।

“ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣੂ. ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਅਸੀਂ ਗਹਿਰੇ ਆਦਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।”

ਕੀ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ. ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ. ਪਰ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਂਗ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਸਮੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਸਮਝੋ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕੈਥੋਲਿਕ ਆਪਣੇ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਰਸਮੀਵਾਦ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਡਰੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੋ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਲੇਖ ਦੇ ਪੈਰਾ 3 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ:

ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਯਸਾਯਾਹ, ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ, ਦਾਨੀਏਲ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਨੂੰ ਜੋ ਅਦਭੁਤ ਦਰਸ਼ਣ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਯਹੋਵਾਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਾਜੇ ਵਜੋਂ. ਯਸਾਯਾਹ ਨੇ “ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚੇ ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਦੇਖਿਆ।” (ਯਸਾ. 6:1-3) ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਕਾਸ਼ੀ ਰਥ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਦੇਖਿਆ, [ਅਸਲ ਵਿਚ, ਰੱਥ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਕ ਹੋਰ ਦਿਨ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ] “ਇੱਕ ਚਮਕ . . . ਸਤਰੰਗੀ ਪੀਂਘ ਵਾਂਗ।” (ਹਿਜ਼. 1:26-28) ਦਾਨੀਏਲ ਨੇ “ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ” ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੋਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸਨ। (ਦਾਨੀ. 7:9, 10) ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਇਕ ਸੁੰਦਰ ਪੰਨੇ-ਹਰੇ ਸਤਰੰਗੀ ਪੀਂਘ ਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਇਕ ਸਿੰਘਾਸਣ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਦੇਖਿਆ। (ਪ੍ਰਕਾ. 4:2-4) ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਮਹਿਮਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿਚ ਉਸ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੇ ਅਦਭੁਤ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਸ਼ਾਸਕ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਵਜੋਂ ਸੋਚੀਏ? ਹਮ… ਆਓ ਦੇਖੀਏ:

"ਅੱਬਾ, ਪਿਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੰਭਵ ਹੈ; ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪਿਆਲਾ ਹਟਾਓ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।'' (ਮਰਕੁਸ 14:36)

"ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਜੋਂ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਾਂ: "ਅੱਬਾ, ਪਿਤਾ!” 16 ਆਤਮਾ ਆਪ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ।” (ਰੋਮੀਆਂ 8:15, 16)

"ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ: "ਅੱਬਾ, ਪਿਤਾ!” 7 ਇਸ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋ। ਅਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਵਾਰਸ ਵੀ ਹੈ।" (ਗਲਾਤੀਆਂ 4:6, 7)

ਅੱਬਾ ਨੇੜਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਰਾਮੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੋਪ or ਡੈਡੀ.  ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਯਹੋਵਾਹ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਰਾਜਾ ਹੈ (ਸਰਬ-ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭੂ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੇਡਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤ ਹਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪਰਜਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ, ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਭਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹਨ, ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣੂ ਨਾ ਹੋਣ। ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ "ਪਛਾਣਿਆ" ਸ਼ਬਦ "ਪਰਿਵਾਰ" ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ? ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ? ਦੋਸਤੋ? ਨਹੀਂ! ਬੱਚੇ? ਹਾਂ।

ਪੈਰਾ 4 ਵਿੱਚ, ਉਹ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਈ ਸੀ। ਪੈਰੇ ਲਈ ਸਵਾਲ ਹੈ:

  1. ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸ਼ਬਦ ਮੱਤੀ 6:9, 10 ਵਿਚ ਪਾਈ ਗਈ ਨਮੂਨਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ?

ਫਿਰ ਪੈਰਾ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ:

4 ਮੱਤੀ 6:9, 10 ਪੜ੍ਹੋ।

ਠੀਕ ਹੈ, ਆਓ ਇਹ ਕਰੀਏ:

““ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: “'ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 10 ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ, ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ।” (ਮੱਤੀ 6:9, 10)

ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੈਰਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ: 4. ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸ਼ਬਦ ਮੱਤੀ 6:9, 10 ਵਿਚ ਪਾਈ ਗਈ ਨਮੂਨਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ?

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸ਼ਬਦ ਹਨ "ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ..." ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਵਜੋਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, "ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪ੍ਰਭੂ", ਜਾਂ "ਅਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਚੰਗਾ ਮਿੱਤਰ।"

ਪਹਿਰਾਬੁਰਜ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪੈਰਾ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ:

4 ਮੱਤੀ 6:9, 10 ਪੜ੍ਹੋ। ਪਹਾੜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿਚ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। “ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ” ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ: ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ; ਰਾਜ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ; ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ ਲਈ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਰੱਬ ਦੇ ਬੱਚੇ !!! ਪਰ ਇਸ ਤੱਥ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਅਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਲਈ ਅਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਝੂਠੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਦਾ 99.9% ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦੋਸਤ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 144,000 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਣਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 7: 4 ਤੋਂ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸ਼ੁੱਧ ਅਟਕਲਾਂ ਹਨ। ਖੈਰ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਹਮ, ਆਓ ਦੇਖੀਏ।

“ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ? ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਇੱਕ ਦਾਸੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਔਰਤ ਤੋਂ; ਪਰ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਕੁੜੀ ਦੁਆਰਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਵੰਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਵਾਅਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਜ਼ਾਦ ਔਰਤ ਦੁਆਰਾ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਡਰਾਮੇ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; [ਓਹ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਂਟੀਟਾਈਪ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਆਪਣੀ ਐਂਟੀਟਾਈਪ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਅਸਲ ਲਈ ਹੈ। ਆਉ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਿਆਨ ਕਰੀਏ:] ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਨਾਟਕ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਦੋ ਨੇਮ ਹਨ, ਇੱਕ ਸੀਨਈ ਪਹਾੜ ਤੋਂ, ਜੋ ਗੁਲਾਮੀ ਲਈ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਹਾਗਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਗਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਨਈ, ਅਰਬ ਵਿਚ ਇਕ ਪਹਾੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਪਰ ਉਪਰੋਕਤ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ।” (ਗਲਾਤੀਆਂ 4:21-26)

ਇਸ ਲਈ ਬਿੰਦੂ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਸਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਬਦਿਕ 144,000 ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 7: 4 ਵਿੱਚ ਸੰਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਸਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੌਲੁਸ ਇਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਡਰਾਮਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਟਕੀ ਬਿੰਦੂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਨਹੀਂ. ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਜਰਾ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਜਰਾ, ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਦਾਸੀ ਅਤੇ ਦਾਸੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਨ। ਜੈਨੇਟਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਹ ਸਾਰਾਹ, ਬਾਂਝ ਔਰਤ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ। ਪੌਲੁਸ ਜੋ ਨੁਕਤਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਅਰਥ ਵਿਚ, ਯਹੂਦੀ ਹਾਜਰਾ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ “ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਬੱਚੇ” ਸਨ। ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਮੂਸਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿੰਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ. ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਸੀਹੀ—ਚਾਹੇ ਯਹੂਦੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਕੌਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਲਾਤਿਅਨ—ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਔਰਤ, ਸਾਰਾਹ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਮਸੀਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਹਾਜਰਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, "ਨੌਕਰੀ ਕੁੜੀ", ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇਸਰਾਏਲੀ। ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਔਰਤ, ਸਾਰਾਹ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਸਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮਸੀਹੀ. ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, 144,000। ਹੁਣ, ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ: ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਯਹੂਦੀ ਸਨ? ਮੂਸਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1,600 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੱਕ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਯਹੂਦੀ ਜੀਉਂਦੇ ਅਤੇ ਮਰੇ?

ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀਆਂ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ:

“ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ: “ਹੇ ਬਾਂਝ ਔਰਤ ਜੋ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਖੁਸ਼ ਹੋ; ਅਨੰਦਮਈ ਰੌਲਾ ਪਾਓ, ਹੇ ਔਰਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰਾਨ ਔਰਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਨ।“ਭਰਾਵੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਇਸਹਾਕ ਸੀ।” (ਗਲਾਤੀਆਂ 4:27, 28)

ਵਿਰਾਨ ਔਰਤ, ਸਾਰਾਹ, ਅਜ਼ਾਦ ਔਰਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਗੁਲਾਮ ਔਰਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ 144,000 ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਸੰਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਧਰਮ-ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ।

". . .ਪਰ ਰੱਬ ਸੱਚਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਝੂਠਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। . " (ਰੋਮੀਆਂ 3:4)

ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਨੇ ਰਦਰਫੋਰਡ ਦੀ ਬੇਤੁਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਟ 'ਤੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ 144,000 ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਮੂਰਖ ਸਿੱਖਿਆ ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਖਾਂ ਈਸਾਈ ਹਨ ਜੋ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਅਤੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਖਿਆ 144,000 ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਬਾਈਬਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਗੈਰ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਦੂਜੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਲਈ ਵਿਚੋਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਜੜ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਜੜ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਲਈ, ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਦੂਜੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਔਸਤ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਗਵਾਹ ਇੰਨਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਵਜੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵਜੋਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿਸ਼ਾ ਹੈ - ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ - "ਦਿਸ਼ਾ" - ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ JW ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੁਹਜ ਸੱਚਮੁੱਚ - ਦਿਸ਼ਾ। ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ, ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਦਿਸ਼ਾ। ਕੋਮਲ ਦਿਸ਼ਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਖਿੜਕੀ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਘੁੰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਹੁਕਮ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ। ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ!

ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਗਲਾਟੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ 4 ਤੇ: 27,28 ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੱਭੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ PIMO ਭਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਟੈਕਸਟ ਸੁਨੇਹੇ ਦੁਆਰਾ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਮੈਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਥਿਊ 24:45-47 ਦਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਨੌਕਰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਜਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਔਸਤ ਬੱਚਾ ਹੈ - ਇੱਕ ਈਸਾਈ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੌਕਰਾਂ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੁਬਾਰਾ, ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ।

ਮੇਲੇਟੀ ਵਿਵਲਨ

ਮੇਲੇਟੀ ਵਿਵਲਨ ਦੁਆਰਾ ਲੇਖ.
    38
    0
    ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੋ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ.x