“ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਓ”

'ਆਤਮਾ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕੋ' ਐਨਡਬਲਯੂਟੀ 1 ਥੱਸ. 5:19 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਹਿਣ ਲਈ ਮਾਲਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ. ਇਸ ਵਿੱਚ 10 "ਹੇਲ ਮਰੀਅਮ" ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ 1 "ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ" ਕਹਿਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਵਾਂਗਾ ...

ਸੋਸਿਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ.

ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਨ। ਇਹ ਉਹ ਆਦਮੀ ਸਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸਮਝਦੇ ਸਨ. ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਵਾਨ, ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਆਦਮੀ ਸਨ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ...

ਹੌਂਸਲਾ ਰੱਖੋ - ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਾਇਕ ਹੈ

“ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਾਂਗਾ।” ਇਬਰਾਨੀਆਂ 13: 5 [ws 46/11 p.20 ਤੋਂ ਅਧਿਐਨ 12 ਜਨਵਰੀ 11 - ਜਨਵਰੀ 17, 2021] ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਲੇਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਗੁਆਚਿਆ ਮੌਕਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸਮੀਖਿਆ ਹੈ ...

ਬਾਈਬਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਆਈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ?

ਏਰਿਕ ਵਿਲਸਨ: ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਬ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਆ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ...

ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ

“ਇਸ ਲਈ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਚੇਲੇ ਬਣਾਓ ... ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਖਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।” ਮੱਤੀ 28: 19-20 [ws 45/11 p ਤੋਂ 20 ਦਾ ਅਧਿਐਨ 2 ਜਨਵਰੀ 04 - ਜਨਵਰੀ 10, 2021] ਲੇਖ ਨੂੰ ਠੀਕ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਅਰੰਭ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ...

ਕੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ?

“ਯਿਸੂ ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਅਤੇ ਰੱਬ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ।” - ਲੂਕਾ 2:52 [ws 44/10 p.20 ਤੋਂ 26 ਦਸੰਬਰ 28- ਜਨਵਰੀ 03, 2021] ਇਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ. ਸਾਰੇ ਈਸਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ...

ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਕਲੀਸਿਯਾ ਵਿਚ ਕੌਣ ਹਨ?

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 11 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਦਿਨ ਦੇ ਪਾਠ (ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ) ਵਿਚ, ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ “ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।” ਪਾਠ ਹਬੱਕੂਕ 2: 1 ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ...

ਈਸਾਈ ਕਲੀਸਿਯਾ ਵਿਚ Womenਰਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ (ਭਾਗ 7): ਵਿਆਹ ਵਿਚ ਸਰਦਾਰੀ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ!

ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ womenਰਤਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਕਸਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਸਮਰਥਨ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਕੀ ਇਹ ਕੇਸ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਅਤੇ ਬਾਲਰੂਮ ਡਾਂਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵਿਚ ਸਰਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ? ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ.

ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ

“ਸੈਨਾ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ,” ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ” - ਜ਼ਕਰਯਾਹ 4: 6 [ਅਧਿਐਨ 43 ws 10/20 p.20 ਤੋਂ 21 ਦਸੰਬਰ 27 - 2020 ਦਸੰਬਰ, 16] ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ “ਸੰਗਠਨ” ਨੂੰ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ 17 ਵਾਰ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ (XNUMX ਪੈਰਾ ਅਤੇ ਝਲਕ) ...

ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਅਨ ਬੁਰਕੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ

ਸ਼ਾਨ ਨੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਹ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ?

ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਭਾਗ 2

“ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ।” - 1 ਤਿਮੋ. 4:16 [ws 42/10 p.20 ਤੋਂ 14 ਦਸੰਬਰ 14 - ਦਸੰਬਰ 20, 2020] ਪਾਠ ਵਿਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ...

ਈਸਾਈ ਕਲੀਸਿਯਾ ਵਿਚ Womenਰਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ (ਭਾਗ 6): ਸਰਦਾਰੀ! ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ.

ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੋਜ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰੀ ਬਾਰੇ 1 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 11: 3 ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆਇਤ ਦਾ ਗਲਤ translatedੰਗ ਨਾਲ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਦਮੀ ਅਤੇ forਰਤ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਭਾਗ 1

“ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਕਾਂ ਵਜੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।” - 2 ਕੁਰਿੰ. 3: 3. [Ws 41/10 p.20 ਤੋਂ ਅਧਿਐਨ 6 ਦਸੰਬਰ 07 - ਦਸੰਬਰ 13, 2020] ਅਗਲੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ, ਪਹਿਰਾਬੁਰਜ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਈਸਾਈ ਕਿਵੇਂ ਬਾਈਬਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ...

ਈਸਾਈ ਬਪਤਿਸਮਾ, ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ? ਸੰਗਠਨ - ਭਾਗ 3 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ

ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਲੜੀ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਤੇ ਦੋ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟੇ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ, ਅਰਥਾਤ ਮੈਥਿ 28 19: XNUMX ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ “ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ” ਲਈ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਈਸਾਈ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਰਾਬੁਰਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ...

ਕੀ ਮੈਂ ਸਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਧਰਮ-ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹਾਂ?

ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜੇਡਬਲਯੂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਤਿਆਗ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਧਰਮ-ਤਿਆਗੀ ਬਣ ਗਿਆ. ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਅਕਸਰ ਡਬਲਯੂ ਡਬਲਯੂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੈਂ ...

ਈਸਾਈ ਬਪਤਿਸਮਾ, ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ? ਭਾਗ 2

ਇਸ ਲੜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ. ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਬੂਤ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ. ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਬੂਤ ਚਲੋ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਈਸਾਈ ਲੇਖਕਾਂ, ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਕੱ takeੀਏ ...

ਈਸਾਈ ਬਪਤਿਸਮਾ, ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ? ਭਾਗ 1

“… ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ, (ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੁਆਰਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਇਕ ਚੰਗੇ ਜ਼ਮੀਰ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।) (1 ਪਤਰਸ 3:21) ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪੇ ਅਜੀਬ ਸਵਾਲ, ਪਰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ...

ਈਸਾਈ ਕਲੀਸਿਯਾ ਵਿਚ Womenਰਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ (ਭਾਗ 5): ਕੀ ਪੌਲ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ Womenਰਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘਟੀਆ ਹਨ?

ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ, ਅਸੀਂ ਪੌਲੁਸ ਦੁਆਰਾ ਤਿਮੋਥਿਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ womenਰਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਫ਼ਸੁਸ ਦੀ ਕਲੀਸਿਯਾ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ...

ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੋ

“ਤਿਮੋਥਿਉਸ, ਉਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।” - 1 ਤਿਮੋਥਿਉਸ 6:20 [ws 40/09 ਸਫ਼ੇ 20 ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੋ 26 ਨਵੰਬਰ 30 - ਦਸੰਬਰ 06, 2020] ਪੈਰਾ 3 ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ “ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਚਨ, ਬਾਈਬਲ ਵਿਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਨਮੋਲ ਸੱਚਾਈਆਂ. ” ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ...

ਯਿਸੂ ਮੇਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਫਿਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ?

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ. ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਆਖੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ. ਬਾਈਬਲ ਕਦੇ ਵੀ ਆਰ ਸੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਠਕ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ...

ਈਸਾਈ Womenਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿਓ

“ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ womenਰਤਾਂ ਇਕ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਹਨ।” - ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 68:11. [Ws 39/09 p.20 ਨਵੰਬਰ 20 ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੋ 23 ਨਵੰਬਰ - 29 ਨਵੰਬਰ, 2020] ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਖੇਪਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ. ਬਹੁਤੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ...

ਈਸਾਈ ਕਲੀਸਿਯਾ ਵਿਚ Womenਰਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ (ਭਾਗ)): ਕੀ Prayਰਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?

ਪੌਲੁਸ ਸਾਨੂੰ 1 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 14:33, 34 ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ congregationਰਤਾਂ ਕਲੀਸਿਯਾ ਦੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਘਰ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ. ਇਹ ਪੌਲੁਸ ਦੇ 1 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 11: 5, 13 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਜੋ womenਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਸਿਯਾ ਦੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਵਿਚ ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?

ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ

“ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਰਾਮ ਦਿੱਤਾ।” - 2 ਇਤਹਾਸ 14: 6. [Ws 38/09 p.20 ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 14 ਨਵੰਬਰ - ਨਵੰਬਰ 16, 22 ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੋ] ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ...

ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ - ਚੇਤ ਦਾ ਤਜਰਬਾ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ, ਮੈਂ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਵਾਹ ਦੀ ਨਿਹਚਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ. ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਘਬਰਾ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੈ. ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁ ”ਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ "ਸੱਚਾਈ" ਵਿੱਚ ਉਭਾਰਨਾ ...