ਤਾਦੁਆ

ਟਡੂਆ ਦੁਆਰਾ ਲੇਖ.


ਸਹੀ ਖੋਜ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ

“ਹੁਣ ਦੇ [ਬਰਿਯਾਨੀ ਲੋਕ] ਥੱਸਰਾਓ ਨਿੰਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇਕ-ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਦੀ ਬੜੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।” ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 17:11 ਉਪਰੋਕਤ ਥੀਮ ਹਵਾਲਾ ਹੈ ...

ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਉਤਪਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ - ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ, ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਅਤੇ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ - ਭਾਗ 7

ਨੂਹ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ (ਉਤਪਤ:: - - ਉਤਪਤ a: a ਅ) ਆਦਮ ਦੀ ਨੂਹ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਪੁੱਤਰੋ, ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ....

ਈਸਾਈ ਬਪਤਿਸਮਾ, ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ? ਸੰਗਠਨ - ਭਾਗ 3 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ

ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਲੜੀ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਤੇ ਦੋ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟੇ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ, ਅਰਥਾਤ ਮੈਥਿ 28 19: XNUMX ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ “ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ” ਲਈ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਈਸਾਈ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਰਾਬੁਰਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ...

ਈਸਾਈ ਬਪਤਿਸਮਾ, ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ? ਭਾਗ 2

ਇਸ ਲੜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ. ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਬੂਤ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ. ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਬੂਤ ਚਲੋ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਈਸਾਈ ਲੇਖਕਾਂ, ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਕੱ takeੀਏ ...

ਈਸਾਈ ਬਪਤਿਸਮਾ, ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ? ਭਾਗ 1

“… ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ, (ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੁਆਰਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਇਕ ਚੰਗੇ ਜ਼ਮੀਰ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।) (1 ਪਤਰਸ 3:21) ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪੇ ਅਜੀਬ ਸਵਾਲ, ਪਰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ...

ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਉਤਪਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ - ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ, ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਅਤੇ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ - ਭਾਗ 6

ਆਦਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ (ਉਤਪਤ 2: 5 - ਉਤਪਤ 5: 2): ਪਾਪ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਉਤਪਤ 3: 14-15 - ਸੱਪ ਦਾ ਸਰਾਪ “ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੱਪ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ:“ ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। , ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਰਾਪਿਆ ...

ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਉਤਪਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ - ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ, ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਅਤੇ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ - ਭਾਗ 5

ਆਦਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ (ਉਤਪਤ 2: 5 - ਉਤਪਤ 5: 2) - ਹੱਵਾਹ ਅਤੇ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਉਤਪਤ 5: 1-2 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਉਤਪਤ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਲਈ ਕੋਲੋਫੋਨ ਅਤੇ ਟੋਲੇਡੋਟ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ. 2: 5 ਤੋਂ ਉਤਪਤ 5: 2, ਤੋਂ “ਇਹ ਆਦਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ. ਵਿੱਚ...

ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਉਤਪਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ - ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ, ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਅਤੇ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ - ਭਾਗ 4

ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਲੇਖਾ (ਉਤਪਤ 1: 1 - ਉਤਪਤ 2: 4): ਦਿਨ 5-7 ਉਤਪਤ 1: 20-23 - ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦਿਨ “ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ: 'ਪਾਣੀ ਜੀਵਦੀਆਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਝੁੰਡ ਪੈਦਾ ਕਰੇ. ਅਤੇ ਉੱਡ ਰਹੇ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਉੱਡਣ ਦਿਉ ....

ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਉਤਪਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ - ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ, ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਅਤੇ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ - ਭਾਗ 3

ਭਾਗ 3 ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਲੇਖਾ (ਉਤਪਤ 1: 1 - ਉਤਪਤ 2: 4): ਦਿਨ 3 ਅਤੇ 4 ਉਤਪਤ 1: 9-10 - ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ “ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ:“ ਅਕਾਸ਼ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ; ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੁੱਕੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦਿਓ. ” ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ. 10 ਅਤੇ ...

ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਉਤਪਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ - ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ, ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਅਤੇ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ - ਭਾਗ 2

ਭਾਗ 2 ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਲੇਖਾ (ਉਤਪਤ 1: 1 - ਉਤਪਤ 2: 4): ਦਿਨ 1 ਅਤੇ 2 ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਇਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੇਠਾਂ ਉਤਪਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਖਾਤੇ ਦੇ ਬਾਈਬਲ ਪਾਠ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ: 1 ਦੁਆਰਾ ਉਤਪਤ 1: 2 ਤੱਕ ...

ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਉਤਪਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ - ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ, ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਅਤੇ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ - ਭਾਗ 1

ਭਾਗ 1 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਉਂ? ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਉਤਪਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਕੰਮ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਜਾਂ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ. ਸਭ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ...

ਰਾਮ ਅਤੇ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਡੈਨੀਅਲ ਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਮੁੜ ਜਾਣਾ

- ਦਾਨੀਏਲ 8: 1-27 ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਕ ਹੋਰ ਦਰਸ਼ਣ ਦੇ ਦਾਨੀਏਲ 8: 1-27 ਵਿਚ ਇਸ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਦਾਨੀਏਲ 11 ਅਤੇ 12 ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਰਾਜਾ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ. ਇਹ ਲੇਖ ਉਹੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ...

ਡੇਨੀਅਲ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਦੇ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਖਣਾ

ਦਾਨੀਏਲ 7: 1-28 ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦਾਨੀਏਲ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਦਾਨੀਏਲ 7: 1-28 ਵਿਚਲੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਇਸ ਪੁਨਰ-ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਦਾਨੀਏਲ 11 ਅਤੇ 12 ਦੀ ਉੱਤਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ. ਇਹ ਲੇਖ ਉਹੀ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ...

ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਦੇ ਇਕ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਖਣਾ

ਦਾਨੀਏਲ 2: 31-45 ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਦੇ ਇਕ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਦਾਨੀਏਲ 2: 31-45 ਵਿਚ ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਖਣਾ, ਦਾਨੀਏਲ 11 ਅਤੇ 12 ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਰਾਜਾ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ. ਪਹੁੰਚ ...

ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਦੀਪ ਨੀਲਾ

ਜਿਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਸ਼ਲ, ਏਆਈ ਕੰਪਿ Codeਟਰ ਕੋਡ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀਪ ਨੀਲਾ ਹੈ [i], ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਏਆਈ ਕੰਪਿ computerਟਰ ਕੋਡ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੈ. ਜਵਾਬ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੰਪਿ computersਟਰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ! ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਕੀ ਹੈ / ਦੀਪ ਬਲਿ ”. “ਦੀਪ ...

ਦਾਨੀਏਲ 9: 24-27 - ਭਾਗ 8 ਦੀ ਮਸੀਹਾ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ

ਸੈਕੂਲਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਨੀਏਲ 9: 24-27 ਦੀ ਮਸੀਹਾ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਇਸ ਮੈਰਾਥਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ, ਸਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ: ਇਸ ਹੱਲ ਨੇ 69 ਵਿਚ 29 ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਰੱਖਿਆ. ..

ਦਾਨੀਏਲ 9: 24-27 - ਭਾਗ 7 ਦੀ ਮਸੀਹਾ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ

ਸੈਕੂਲਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੱਲਾਂ ਨਾਲ ਦਾਨੀਏਲ 9: 24-27 ਦੀ ਮਸੀਹਾ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦਾ ਮੁੜ ਮੇਲ ਕਰਨਾ - ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ (2) 6. ਮੇਡੋ-ਫਾਰਸੀ ਕਿੰਗਜ਼ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਇੱਕ ਹੱਲ ਜਿਸ ਹੱਲ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਅਜ਼ਰਾ 4: 5-7. ਅਜ਼ਰਾ 4: 5 ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ...

ਉੱਤਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਦਾ ਰਾਜਾ

ਉੱਤਰ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਰਾਜੇ ਕੌਣ ਸਨ? ਕੀ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ?
ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੀ ਆਇਤ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੇ ਬਾਈਬਲ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਪਰਿਣਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਆਇਤ ਹੈ.

ਦਾਨੀਏਲ 9: 24-27 - ਭਾਗ 6 ਦੀ ਮਸੀਹਾ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ

ਸੈਕੂਲਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਦਾਨੀਏਲ 9: 24-27 ਦੀ ਮਸੀਹਾ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੇਲ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਭਾਗ 1 ਅਤੇ 2 ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਅਧਾਰ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ frameworkਾਂਚਾ. ..

ਦਾਨੀਏਲ 9: 24-27 - ਭਾਗ 5 ਦੀ ਮਸੀਹਾ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ

ਦਾਨੀਏਲ 9: 24-27 ਦੀ ਮਸੀਹਾ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਲਝਾਉਣਾ, ਸੈਕੂਲਰ ਹਿਸਟਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੱਲ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣਾ - ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ (3) ਜੀ., ਅਜ਼ਰਾ, ਨਹਮਯਾਹ ਅਤੇ ਐੱਸਟਰ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ, ਬੋਲਡ ਪਾਠ ਹੈ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ...

ਦਾਨੀਏਲ 9: 24-27 - ਭਾਗ 4 ਦੀ ਮਸੀਹਾ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ

ਦਾਨੀਏਲ 9: 24-27 ਦੀ ਮਸੀਹਾ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸੈਕੂਲਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ - ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ (2) ਈ. ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਿੰਦੂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦਾਨੀਏਲ 9:25 ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਮੇਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ...

ਦਾਨੀਏਲ 9: 24-27 - ਭਾਗ 3 ਦੀ ਮਸੀਹਾ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ

ਦਾਨੀਏਲ 9: 24-27 ਦੀ ਮਸੀਹਾ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸੈਕੂਲਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਹੱਲ ਦੀ ਨੀਂਹ ਸਥਾਪਨਾ ਏ. ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਸਾਡੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਭਾਗ 1 ਅਤੇ 2 ਵਿਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ...

ਦਾਨੀਏਲ 9: 24-27 - ਭਾਗ 2 ਦੀ ਮਸੀਹਾ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ

ਦਾਨੀਏਲ 9: 24-27 ਦੀ ਮਸੀਹਾ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਆਮ ਸਮਝਾਂ ਨਾਲ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ - ਖੋਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 6. ਉੱਚ ਜਾਜਕਾਂ ਦੀ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ / ਉਮਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹਿਲਕੀਆ ਹਿਲਕੀਆ ਉੱਚ ਸੀ ...

ਦਾਨੀਏਲ 9: 24-27 - ਭਾਗ 1 ਦੀ ਮਸੀਹਾ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ

ਦਾਨੀਏਲ 9: 24-27 ਦੀ ਮਸੀਹਾ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸੈਕੂਲਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਆਮ ਸਮਝਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾਨੀਏਲ 9: 24-27 ਵਿਚ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਮਸੀਹਾ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੈ. ਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ...

ਉਤਪਤ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ: ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰਣੀ

ਉਤਪਤ 8: 18-19 ਦੀ ਸਾਰਣੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ: “ਅਤੇ ਨੂਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸਨ ਸ਼ੇਮ, ਹਾਮ ਅਤੇ ਯਾਫੇਥ ਸਨ. …. ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਨੂਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ ਸੀ। ” ਵਾਕ ਦੇ ਆਖਰੀ ਅਤੀਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ “ਅਤੇ…

ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਬੂਤ

                        ਉਤਪਤ 1: 1 - ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨਾ - “ਅਰੰਭ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੇ ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ” ਸੀਰੀਜ਼ 2 - ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਭਾਗ 1 - ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਟ੍ਰਾਇੰਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਲਈ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ...

ਇੱਕ ਅਚਾਨਕ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਉਤਪਤ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ - ਭਾਗ 4

ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਹੜ੍ਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਹੜ੍ਹ ਸੀ. ਨੂਹ ਨੂੰ ਇਕ ਕਿਸ਼ਤੀ (ਜਾਂ ਛਾਤੀ) ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਬਚ ਜਾਣਗੇ. ਉਤਪਤ 6:14 ਵਿਚ ਰੱਬ ਨੇ ਨੂਹ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਆਪਣੇ ਲਈ ਲੱਕੜ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾਓ.

ਇੱਕ ਅਚਾਨਕ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਉਤਪਤ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ - ਭਾਗ 3

ਹੱਵਾਹ ਦਾ ਪਰਤਾਵੇ ਅਤੇ ਪਾਪ ਵਿਚ ਪੈਣਾ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਉਤਪਤ 3: 1 ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਹੁਣ ਸੱਪ ਉਸ ਖੇਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਇਆ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ”। ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 12: 9 ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਇਸ ਸੱਪ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ...

ਇੱਕ ਅਚਾਨਕ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਉਤਪਤ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ - ਭਾਗ 2

ਉਹ ਪਾਤਰ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ, ਬੇਸ਼ਕ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਉਤਪਤ 1: 1 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਅਰੰਭ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਾਜਿਆ”। ਚੀਨੀ ਬਾਰਡਰ ...

ਇੱਕ ਅਚਾਨਕ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਉਤਪਤ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ - ਭਾਗ 1

ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਇਕ ਪਲ ਲਈ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ findੰਗ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਤਾਨ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸੌਖੇ easyੰਗ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ...

ਪਾਠਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ - ਬਿਵਸਥਾ ਸਾਰ 22: 25-27 ਅਤੇ ਦੋ ਗਵਾਹ

[ws ਅਧਿਐਨ 12/2019 ਤੋਂ ਪੀ. 14] “ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. (ਗਿਣ. 35:30; ਬਿਵ. 17: 6; 19:15; ਮੱਤੀ 18:16; 1 ਤਿਮੋ. 5:19) ਪਰ ਬਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ “ਖੇਤ ਵਿਚ” ਇਕ ਕੁਆਰੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਕਦੀ ਹੈ. , ਉਹ ਬੇਕਸੂਰ ਸੀ ...
ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਸਬੂਤ - ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕੋਡ - ਗਣਿਤ - ਮੰਡੇਲਬਰੋਟ ਸਮੀਕਰਨ

ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਸਬੂਤ - ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕੋਡ - ਗਣਿਤ - ਮੰਡੇਲਬਰੋਟ ਸਮੀਕਰਨ

ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨਾ ਉਤਪਤ 1: 1 - “ਅਰੰਭ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੇ ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ” ਲੜੀ 1 - ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕੋਡ - ਗਣਿਤ ਭਾਗ 1 - ਮੰਡੇਲਬਰੋਟ ਸਮੀਕਰਣ - ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਗਣਿਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ…

ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ - ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਵਿੱਚ

ਮੱਤੀ 1: 18-20 ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਰਿਯਮ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ। “ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਮਰਿਯਮ ਦਾ ਯੂਸੁਫ਼ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਇਕਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈਆਂ। 19 ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ...

ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਾਰਜ ਵਿਚ - ਪੂਰਵ-ਕ੍ਰਿਸ਼ਚਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਵਿਚ

ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਤਪਤ 1: 2 ਵਿਚ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਥੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ “ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਬੇਕਾਰ ਅਤੇ ਬੇਕਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਅਤੇ…

ਤੁਹਾਡੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ

“ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੇ” - 1 ਯੂਹੰਨਾ 1: 4 ਇਹ ਲੇਖ ਗਲਾਤੀਆਂ 5: 22-23 ਵਿਚ ਪਾਏ ਗਏ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫ਼ਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਲੜੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਲੇਖ ਹੈ। ਮਸੀਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ...

ਸਮੇਂ ਦੁਆਰਾ ਖੋਜ ਦੀ ਯਾਤਰਾ - ਭਾਗ 7

ਇਹ ਸਾਡੀ "ਸਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖੋਜ ਦੀ ਯਾਤਰਾ" ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਲੜੀ ਦਾ ਸੱਤਵਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਲੇਖ ਹੈ. ਇਹ ਸਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ. ਇਹ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ...

ਸਮੇਂ ਦੁਆਰਾ ਖੋਜ ਦੀ ਯਾਤਰਾ - ਭਾਗ 6

ਯਾਤਰਾ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਖੋਜਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ ਸਾਡੀ ਲੜੀ ਦਾ ਇਹ ਛੇਵਾਂ ਲੇਖ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਲੇਖਾਂ ਵਿਚ ਸਾਈਨਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਲੇਖਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ““ ਸਮੇਂ ਦੁਆਰਾ ਖੋਜ ”ਦਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ…

ਸਮੇਂ ਦੁਆਰਾ ਖੋਜ ਦੀ ਯਾਤਰਾ - ਭਾਗ 5

ਯਾਤਰਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ - ਹੋਰ ਖੋਜਾਂ ਸਾਡੀ ਲੜੀ ਦਾ ਇਹ ਪੰਜਵਾਂ ਲੇਖ ਪਿਛਲੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਸਾਈਨ-ਪੋਸਟ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ “ਟਾਈਮ ਦੁਆਰਾ ਖੋਜ ਦੀ ਯਾਤਰਾ” ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸੰਖੇਪਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ...

ਸਮੇਂ ਦੁਆਰਾ ਖੋਜ ਦੀ ਯਾਤਰਾ - ਭਾਗ 4

ਯਾਤਰਾ ਸਹੀ Properੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ “ਸਮੇਂ ਦੁਆਰਾ ਖੋਜ ਦੀ ਯਾਤਰਾ” ਇਸ ਚੌਥੇ ਲੇਖ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੇਖਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਚੈਪਟਰਾਂ ਦੇ ਸੰਖੇਪਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਨ-ਪੇਸਟਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ "ਖੋਜ ਦੀ ਯਾਤਰਾ" ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਾਂ ...

ਸਮੇਂ ਦੁਆਰਾ ਖੋਜ ਦੀ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ - ਭਾਗ 3

ਇਹ ਤੀਜਾ ਲੇਖ ਸਾਈਨਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ "ਸਮੇਂ ਦੁਆਰਾ ਖੋਜ ਦੀ ਯਾਤਰਾ" ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ. ਇਹ ਯੇਹੋਆਚਿਨ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੇ 19 ਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਾਰਾ ਦੀ ਫ਼ਾਰਸੀ (ਮਹਾਨ) ਦੇ 6 ਵੇਂ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਹੈ ...

ਬਾਲ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਰਾਇਲ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ - ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸੰਖੇਪ ਅਗਸਤ 2016 ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਮਈ ਐਕਸਐਨਯੂਐਮਐਕਸ ਲਈ ਸਟੱਡੀ ਵਾਚਟਾਵਰਾਂ ਵਿਚ ਲੇਖਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਇਕ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ aੁਕਵਾਂ ਹੈ. ਪਾਠਕ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕਾੱਪੀ ਡਾ downloadਨਲੋਡ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹਨ ...

ਸਮੇਂ ਦੁਆਰਾ ਖੋਜ ਦੀ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ - ਭਾਗ 2

ਕ੍ਰੋਮੋਲੋਜੀਕਲ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਬਾਈਬਲ ਅਧਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਪ੍ਰਬੰਧਨ [i] ਥੀਮ ਸ਼ਾਸਤਰ: ਲੂਕ ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. (ਐਕਸ ਐੱਨ ਐੱਮ ਐੱਨ ਐੱਮ ਐੱਨ ਐੱਨ ਐੱਨ ਐੱਮ ਐੱਨ ਐੱਨ ਐੱਨ ਐੱਨ ਐੱਮ ਐੱਨ ਐੱਨ ਐੱਮ ਐੱਨ ਐੱਮ ਐੱਨ ਐੱਨ ਐੱਮ ਐੱਨ ਐੱਨ ਐੱਮ ਐਕਸ) ਆਪਣੇ ਆਰੰਭਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਧਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ “ਸਮੇਂ ਦੀ ਖੋਜ ਦੀ ਯਾਤਰਾ” ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱ. ਦਿੱਤਾ। ਵਿੱਚ ਸਾਈਨਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ...

ਸਮੇਂ ਦੁਆਰਾ ਖੋਜ ਦੀ ਯਾਤਰਾ - ਇੱਕ ਜਾਣ ਪਛਾਣ - (ਭਾਗ 1)

ਥੀਮ ਹਵਾਲਾ: “ਪਰ ਰੱਬ ਸੱਚਾ ਹੋਵੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਝੂਠਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ”. ਰੋਮੀਆਂ 3: 4 1. “ਸਮੇਂ ਦੀ ਖੋਜ ਦਾ ਰਾਹ” ਕੀ ਹੈ? “ਸਮਾਂ ਕੱ Disਣ ਦੀ ਯਾਤਰਾ” ਲੇਖਾਂ ਦੀ ਇਕ ਲੜੀ ਹੈ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ...

“ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜੋ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ” - ਭਾਗ.

“ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ” ਭਾਗ 2 ਫਿਲਪੀਅਨਜ਼ 4: ਐਕਸਯੂ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਐਕਸ ਐੱਨ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ: ਸ਼ਾਂਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਸੱਚੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?. ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਇਕ ਅਸਲ ਸ੍ਰੋਤ. ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧਾਓ ...

“ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜੋ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ” - ਭਾਗ.

“ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ” ਭਾਗ 1 ਫਿਲਪੀਅਨਜ਼ 4: 7 ਇਹ ਲੇਖ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੇਖਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲੇਖ ਹੈ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੱਚੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਲਈ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਆਓ ਆਪਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕੱ takeੀਏ ...

“ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਦਿਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਿਨ, ਕਿਹੜਾ ਹੈ?”

(ਲੂਕਾ ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.) ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਆਖਰਕਾਰ, ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਪੀਟਰ ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ. ਐੱਨ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ. ਐੱਨ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਐੱਨ.

ਕ੍ਰਿਸਟਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਕੀ ਇੱਥੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਧੂ-ਬਾਈਬਲੀ ਸਬੂਤ ਹਨ?

ਕੀ ਉਹ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਲੌਕਿਕ ਸਨ? ਕੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ-ਬਾਈਬਲ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ? ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਦਿਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਕੀ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ? ਕੀ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਸਨ ਜਾਂ ...

ਜੀਡੀਪੀਆਰ, ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ.

ਇਸ ਸਾਈਟ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਜੋ ਖ਼ਾਸਕਰ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਨਾ-ਆਕਰਸ਼ਕ ਆਕਰਸ਼ਣ, ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਆਰ. ਜੀਡੀਪੀਆਰ ਕੀ ਹੈ? ਜੀਡੀਪੀਆਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਨਰਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨਿਯਮ. ਇਹ ਨਿਯਮ ਮਈ 25 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ...

ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?

ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ, “ਯਿਸੂ ਕਦੋਂ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ?”, ਤਾਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ “ਐਕਸਯੂ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐਕਸ” ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। [i] ਫੇਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਦਾ ਇਹ ਅੰਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ...