ਸਹਿਯੋਗ

 

ਪੇਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਦਾਨ ਕਰੋ

 

ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਦਾਨ ਕਰੋ

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ:

  1. ਇਸਨੂੰ "ਗੁਡ ਨਿਊਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਇੰਕ" ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਬਣਾਓ
  2. ਚੈੱਕ ਦੀ ਮੀਮੋ ਲਾਈਨ 'ਤੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਰਸਾਓ ਕਿ ਦਾਨ "beroeans.net" ਲਈ ਹੈ
  3. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਮੇਲ ਕਰੋ:

ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ
HC61 ਬਾਕਸ 67
ਲੂਪ ਰੋਡ
ਓਕੋਪੀ FL 34141
ਅਮਰੀਕਾ

 

ਕੀ ਮੈਂ ਅਗਿਆਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਮਨਾਮੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਉਪਨਾਮ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਈ-ਮੇਲ ਪਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

ਦਾਨ ਕਿਸ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?

ਦਾਨ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਜ਼ੂਮ ਗਾਹਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਉਤਪਾਦਨ YouTube ਚੈਨਲ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਮਰਾ ਉਪਕਰਣ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ, ਅਡੋਬ ਕਰੀਏਟਿਵ ਕਲਾਉਡ ਗਾਹਕੀ), ਉਤਪਾਦਨ ਿਕਤਾਬ, ਖੋਜ, ਮੀਟਿੰਗ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਯਾਤਰਾ, ਆਦਿ।

ਕੀ ਪੇਪਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਹੈ?

ਜੀ. ਸਟ੍ਰਾਈਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦਾਨ ਕਰੋ, ਜੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ/ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ, ਨਾਲ ਹੀ Apple Pay ਅਤੇ Google Pay ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਦਾਨ ਕਿਵੇਂ ਰੱਦ ਕਰਾਂ?

ਦੁਆਰਾ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੇਪਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਾਲ ਖਾਤਾ.

ਜੇਕਰ ਸਟ੍ਰਾਈਪ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਗਾਹਕੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਾਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਹਕ ਬਣਨ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਰਵੇ ਲੱਭ ਸਕੀਏ।

ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਦਾਨ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਦੁਆਰਾ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੇਪਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਾਲ ਖਾਤਾ.

ਜੇਕਰ ਸਟ੍ਰਾਈਪ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਗਾਹਕੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗਾਹਕੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਾਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਹਕ ਬਣਨ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਰਵੇ ਲੱਭ ਸਕੀਏ।