"Sinabi ni [Jesus] sa kanila: '... Kayo ay magiging mga saksi sa akin ...
hanggang sa pinakamalayong bahagi ng lupa. '”- Gawa 1: 7, 8

Ito ang pangalawa sa isang dalawang bahagi na pag-aaral na inilaan na tila upang mapalakas ang aming paniniwala sa di-umano’y banal na pinagmulan ng aming pangalan, "Mga Saksi ni Jehova".
Sa talata 6, bumaba kami sa paksa ng artikulo sa pamamagitan ng pagtugon sa tanong, "Bakit sinabi ni Jesus:" Kayo ay magiging mga saksi ng me, "Hindi kay Jehova?" Ang ibinigay na dahilan ay nakikipag-usap siya sa mga Israelita na naging mga saksi ni Jehova. Totoo na sa isang lugar — at iisang lugar lamang — tinukoy ni Jehova ang mga Israelita bilang kanyang mga saksi. Nangyari ito 700 taon bago ang pagdating ni Hesus nang magpakita si Jehova ng isang talinghagang korte ng korte sa mga Israel na naglalahad ng katibayan sa kanya sa harap ng lahat ng mga kapangyarihang hentil. Gayunpaman — at mahalaga ito sa aming pagtatalo — ang mga Israelita ay hindi kailanman tinukoy ang kanilang sarili ni ang ibang mga bansa man ay tinawag silang "Mga Saksi ni Jehova". Hindi ito kailanman ibinigay ng isang pangalan. Ito ay naging papel sa isang talinghagang drama. Walang katibayan na isinasaalang-alang nila ang kanilang sarili bilang mga Saksi ni Jehova, o na ang average na Israelite ay naniniwala na siya pa rin ang gumaganap bilang papel ng saksi sa ilang pandaigdigang drama.
Kaya upang sabihin na ang mga tagasunod ng mga Judio ni Jesus ay nalalaman na sila ay mga Saksi ni Jehova ay nagtataglay ng pagiging kredito. Gayunpaman, kahit na tinatanggap natin ito bilang katotohanan, ang milyun-milyong mga Hentil na Kristiyano na magsisimulang pumasok sa kongregasyon sa isang maikling 3 ½ taon lamang ang hindi malalaman na sila ay mga Saksi ni Jehova. Kaya't kung iyon talaga ang tungkulin na dapat gampanan ng karamihan, karamihan ng mga Kristiyano, bakit hindi ipapaalam sa kanila ni Jehova ang tungkol dito? Bakit niya linlangin sila na naglalagay ng ibang papel sa kanila tulad ng nakikita natin mula sa kinasihang direksyon na nakasulat sa Kristiyanong kongregasyon na nakalista sa ibaba?
(Salamat pumunta sa Katrina para sa pagtipon ng listahang ito para sa amin.)

 • "... sa harap ng mga gobernador at mga hari para sa akin, bilang isang patotoo sa kanila at sa mga bansa." (Mat 10:18)
 • "... ilagay sa paninindigan sa harap ng mga gobernador at mga hari para sa akin, bilang isang patotoo sa kanila." (Marcos 13: 9)
 • “… Kayo ay magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Ju · de′a at sa Samari · a…” (Gawa 1: 8)
 • "Si Juan ay nagpatotoo tungkol sa kanya, [Jesus]" (John 1: 15)
 • "At ang Ama na nagsugo sa akin ay nagpatotoo tungkol sa akin…" (Juan 5:37)
 • "… At ang Ama na nagsugo sa akin ay nagpapatotoo tungkol sa akin." (Juan 8:18)
 • “… Ang diwa ng katotohanan, na nagmula sa Ama, na siyang magpapatotoo tungkol sa akin; at ikaw naman ay magsaksi… ”(Juan 15:26, 27)
 • "Upang hindi ito kumalat nang mas malayo sa mga tao, banta natin sa kanila at sabihin sa kanila na huwag nang makipag-usap sa kahit sino sa batayan ng pangalang ito." Tumawag sila sa kanila at inutusan silang huwag magsabi ng anuman o magturo batay sa pangalan ni Jesus. " (Gawa 4:17, 18)
 • "At kami ay mga saksi ng lahat ng mga bagay na ginawa niya sa bansa ng mga Hudyo at sa Jerusalem;" (Gawa 10: 39)
 • "Sa kanya ang lahat ng mga propeta ay nagpatotoo ..." (Mga Gawa 10:43)
 • "Ito ang kanyang mga saksi ngayon sa mga tao." (Gawa 13: 31)
 • "... ikaw ay magiging isang saksi para sa kanya sa lahat ng mga tao ng mga bagay na iyong nakita at narinig." (Gawa 22:15)
 • "… At nang ang dugo ni Esteban na iyong saksi ay nalagay…" (Mga Gawa 22:20)
 • "Sapagkat kung paano ka nagbigay ng lubusang patotoo tungkol sa akin sa Jerusalem, gayon ka rin dapat magpatotoo sa Roma ..." (Gawa 23: 11)
 • "… Isang saksi kapwa ng mga bagay na iyong nakita at mga bagay na gagawin kong makita mo tungkol sa akin." (Gawa 26:16)
 • "... lahat ng mga iyon sa lahat ng dako na tumatawag sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo." (1 Corinto 1: 2)
 • "… Tulad ng patotoo tungkol kay Cristo ay naging matatag sa inyo,…" (1 Corinto 1: 6)
 • "… Na nagbigay sa kanyang sarili ng katumbas na pantubos para sa lahat — ito ang dapat masaksihan sa sarili nitong takdang oras." (1 Timoteo 2: 6)
 • "Kaya't huwag kang mapahiya alinman sa patotoo tungkol sa ating Panginoon o sa akin…" (2 Timoteo 1: 8)
 • "Kung pinagalitan ka para sa pangalan ni Cristo, masaya ka, dahil ang espiritu ng kaluwalhatian, oo, ang espiritu ng Diyos, ay nakasalalay sa iyo. Ngunit kung ang sinoman ay naghihirap bilang isang Kristiyano, huwag siyang huwag mahiya, ngunit ipagpatuloy niya na luwalhatiin ang Diyos habang dinadala ang pangalang ito. "(1 Peter 4: 14,16)
 • "Sapagkat ito ang patotoo na ibinibigay ng Diyos, ang patotoo na ibinigay niya tungkol sa kanyang Anak…. Ay hindi naniniwala sa patotoo na ibinigay ng Diyos tungkol sa kanyang Anak." (1 Juan 5: 9,10)
 • "… Para sa pagsasalita tungkol sa Diyos at pagpapatotoo patungkol kay Jesus." (Apocalipsis 1: 9)
 • "... tinupad mo ang aking salita at hindi pinatawad ang aking pangalan." (Apocalipsis 3: 8)
 • "… At magkaroon ng gawain ng pagpapatotoo patungkol kay Jesus." (Apocalipsis 12:17)
 • “… At sa dugo ng mga saksi ni Jesus…” (Pahayag 17: 6)
 • "… Na mayroong gawain ng pagpapatotoo patungkol kay Jesus ..." (Pahayag 19:10)
 • "Oo, nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinatay para sa patotoo na kanilang ibinigay tungkol kay Hesus ..." (Pahayag 20: 4)

Iyan ay dalawampu't pito - count 'em, 27 - mga banal na kasulatan na nagsasabing patotoo tungkol kay Jesus at / o tumawag o parangalan ang kanyang pangalan. Huwag nating isipin ito sa isang kumpletong listahan. Kaninang umaga lamang habang binabasa ko ang araw-araw na pagbabasa ng Bibliya, natagpuan ko ito:

". . Ngunit ang mga ito ay isinulat upang maniwala ka na si Jesus ay ang Cristo, ang Anak ng Diyos, at dahil sa paniniwala, maaari kang magkaroon ng buhay sa pamamagitan ng kanyang pangalan. "(Joh 20: 31)

Kung nakakakuha tayo ng buhay sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus, dapat tayong magpatotoo tungkol sa kanya upang ang iba ay makakakuha din ng buhay sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Hindi sa pangalan ni Jehova na nakakakuha tayo ng buhay, kundi sa pamamagitan ni Cristo. Iyon ang pag-aayos ni Jehova.
Gayunman, nagbibigay kami ng serbisyong labi lamang sa pangalan ni Jesus sa mga bihirang artikulo na tulad nito, habang binibigyang diin ang pangalan ni Jehova sa virtual na pagbubukod ni Kristo. Hindi ito naaayon sa layunin ni Jehova ni ito rin ang mensahe ng Mabuting Balita tungkol kay Cristo.
Upang mabigyang-katwiran ang aming pangalan, mga Saksi ni Jehova, kailangan nating laktawan ang mga Banal na Kasulatan na isinulat na partikular sa atin — ang Kristiyanong Griegong Kasulatan - at pumunta sa Banal na Kasulatan na isinulat para sa mga Hudyo, at kahit na magkakaroon lamang tayo makahanap ng isang taludtod na nangangailangan ng ilang maling pag-akyat sa gawin itong gumana para sa aming mga layunin. Isang taludtod sa Hebreong Kasulatan ang mga talata dalawampu't walo at nagbibilang sa mga Kristiyanong Kasulatan. Kaya bakit, eksakto, hindi natin tinawag na mga Saksi ni Jesus ang ating sarili?
Hindi ako nagmumungkahi na ginagawa natin. Ang pangalang ibinigay sa atin ng Diyos ay "mga Kristiyano" at ito ay magagawa nang mabuti, maraming salamat. Gayunman, kung magpapalagay tayo na pangalanan ang ating sarili, kung gayon bakit hindi sasama sa isang pangalan na higit na katwiran sa banal na kasulatan sa likod nito kaysa sa "Mga Saksi ni Jehova"? Iyon ang tanong na inaasahan ng isang tao na sumagot sa isang pag-aaral na may pamagat na ito, ngunit pagkatapos ng paggawa lamang ng pagbanggit sa pagsipi nito sa talata 5, at pagbibigay ng sagot ng isang abogado ay tutulan bilang "hindi responsableng", ang tanong ay hindi na muling itinaas. .
Sa halip, isinulat ng artikulo ang aming kamakailang bolster ng 1914 at mga kaugnay na mga turo. Talata 10 ang nagsasabi na "Ang mga pinahirang Kristiyano ay itinuro nang maaga sa Oktubre 1914 bilang isang mahalagang petsa ... .Mula noong tanda na taon ng 1914," ang tanda ng presensya ni [Cristo] bilang bagong Hari ng mundo ay naging malinaw para makita ng lahat. " Kung gaano kahusay na sinulat ang mga pahayag na ito. Nagpapatuloy sila ng isang maling pag-unawa nang hindi talaga nagsisinungaling. Hindi ito kung paano ipinakita ng isang tagapagturo ng Kristiyano ang pag-ibig ni Cristo para sa kanyang mga mag-aaral. Ang nalalaman na nagpapahintulot sa isang tao na magpatuloy sa paniniwala ng isang kasinungalingan sa pamamagitan ng maingat na pagtatrabaho sa iyong mga pahayag upang maiwasan ang pagsisiwalat ng buong katotohanan ay maiintindihan.
Ang mga katotohanang iyon ay: Ang mga Estudyante ng Bibliya ay naniniwala na ang 1874 ay ang pagsisimula ng presensya ni Kristo at hindi pinabayaan ang paniniwala na iyon hanggang sa huli na 1920. Naniniwala sila na ang 1914 ay minarkahan bilang pagsisimula ng malaking pagdurusa, isang paniniwala na hindi pinabayaan hanggang 1969. Gayunpaman, ang ranggo at file na nag-aaral sa artikulong ito sa susunod na linggo ay walang alinlangan na naniniwala na sa loob ng mga dekada bago ang 1914 "alam namin" na minarkahan nito ang paparating na pagsisimula ng presensya ni Kristo.
Ang talata 11 ay nagsasabing ayon sa kategoryang si Jesus "Sinimulan upang mailigtas ang kanyang pinahirang tagasunod mula sa pagkabihag sa" Babilonyang Dakila. " Muli, maingat na sinabi. Batay sa mga kamakailang artikulo, ang karamihan ay naniniwala na sa 1919 pinili tayo ni Jesus dahil nag-iisa kami ay libre mula sa Babilonya, ibig sabihin, maling relihiyon. Gayunpaman, ipinagpatuloy namin ang maraming kaugalian ng Babilonya (Pasko, kaarawan, pagdaan) ng mabuti sa mga 20 at 30.
Ang talata pagkatapos ay nagsasaad: "Ang postwar year ng 1919 ay nagbukas ng posibilidad para sa isang pandaigdigan na saksi tungkol sa… ang mabuting balita ng itinatag na Kaharian." Ang talata 12 ay nagdaragdag sa kaisipang ito sa pamamagitan ng pagsasabi nito "Mula sa kalagitnaan ng 1930 pasulong, maliwanag na sinimulan ni Kristo na tipunin ang milyun-milyon ng kanyang" ibang mga tupa, " na bumubuo ng isang pambansang "Great Crowd" " sino sino "Pribilehiyo na makaligtas sa" malaking pagdurusa ".
Ang mabuting balita ni Jesus ay tungkol sa kaharian, ngunit ang kaharian na darating, hindi ang itinatag na kaharian. (Mt 6: 9) Hindi pa ito matatag pa. Ang ibang mga tupa ay tumutukoy sa mga gentile, hindi ilan pag-uuri ng pangalawang kaligtasan. Ang Bibliya ay hindi nagsasalita ng a malaking karamihan ng ibang mga tupa. Samakatuwid, binago natin ang mabuting balita. (Gal. 1: 8)
Ang natitirang artikulo ay pinag-uusapan tungkol sa gawaing pangangaral na isinasagawa bilang mga Saksi ni Jehova.

Sa buod

Napakahusay na pagkakataon na napalampas namin! Maaari naming ginugol ang artikulong nagpapaliwanag kung ano talaga ang ibig sabihin ng maging isang saksi ni Jesus?

 • Paano nagpapatotoo ang tungkol kay Jesus? (Re 1: 9)
 • Paano natin mapapatunayan na hindi totoo sa pangalan ni Jesus? (Re 3: 8)
 • Paano tayo sinaway para sa pangalan ni Cristo? (1 Pe 4: 14)
 • Paano natin matutularan ang Diyos sa pamamagitan ng pagpapatotoo tungkol kay Jesus? (John 8: 18)
 • Bakit inuusig at pinatay ang mga saksi ni Jesus? (Re 17: 6; 20: 4)

Sa halip, nag-ring muli kami ng parehong lumang kampanilya na nagpapahayag ng mga maling turo na nagpapakilala sa atin mula sa lahat ng iba pang mga denominasyong Kristiyano na nariyan upang bumuo ng pananampalataya, hindi sa ating Panginoon, kundi sa ating Samahan.
 

Meleti Vivlon

Mga artikulo ni Meleti Vivlon.
  14
  0
  Gusto pag-ibig ang iyong mga saloobin, mangyaring magkomento.x