Ang kapangyarihan ng panalangin ay isang bagay na kinikilala natin at kapag maraming ang nagdarasal para sa isang taong nangangailangan, binabanggit ng ating Ama. Sa gayon, nahahanap natin ang mga apela tulad ng Colosas 4: 2, 1 Tesalonica 5:25 at 2 Tesalonica 3: 1 kung saan ang komunidad ng mga kapatid ay hiniling na manalangin. Doon ...