Judá Ben-Hur


Nhân Chứng và Máu của Đức Giê-hô-va, Phần 5

Nhân Chứng và Máu của Đức Giê-hô-va, Phần 5

Trong ba bài viết đầu tiên của loạt bài này, chúng tôi xem xét các khía cạnh lịch sử, thế tục và khoa học đằng sau học thuyết Không có máu của Nhân Chứng Giê-hô-va. Trong bài viết thứ tư, chúng tôi đã phân tích văn bản kinh thánh đầu tiên mà Nhân Chứng Giê-hô-va đang sử dụng để ...