Judá Ben-Hur


Thần học của nam và nữ trong Cựu Ước

Thần học của nam và nữ trong Cựu Ước

Ngày tốt! Cũng như Meleti Vivlon đã viết một vài bài báo tuyệt vời về vai trò của phụ nữ trong Gia đình Đức Chúa Trời và Hội thánh Cơ đốc, tôi nghĩ rằng bài viết này của Anne Marie Penton là sự bổ sung rất tốt cho họ. Để đọc bài viết, vui lòng bấm vào ...
Nhân Chứng và Máu của Đức Giê-hô-va, Phần 5

Nhân Chứng và Máu của Đức Giê-hô-va, Phần 5

Trong ba bài đầu tiên của loạt bài này, chúng tôi xem xét các khía cạnh lịch sử, thế tục và khoa học đằng sau học thuyết Không có Máu của Nhân Chứng Giê-hô-va. Trong bài viết thứ tư, chúng tôi đã phân tích văn bản kinh thánh đầu tiên mà Nhân Chứng Giê-hô-va đang sử dụng để ...