Các Nhân Chứng Giê-hô-va có phải là một Nhà nước Tâm thần bị từ chối không?

Ngay khi họ không thấy phù hợp để thừa nhận Chúa, Chúa đã cho họ một trạng thái tinh thần không được chấp thuận, để làm những việc không phù hợp. (Rô-ma 1:28 NWT) Có vẻ như một tuyên bố táo bạo thậm chí cho thấy rằng sự lãnh đạo của Nhân Chứng Giê-hô-va đã được trao cho ...

Tháp Canh làm cho đệ trình lên Ủy ban Hoàng gia

[Tất cả các tài liệu tham khảo không được phân bổ trong tài liệu này đều tuân theo định dạng (P. n par. Nn) đề cập đến tài liệu Đệ trình WT đang thảo luận.] Luật sư cấp cao hỗ trợ Ủy ban Hoàng gia Úc phản hồi về thể chế đối với lạm dụng tình dục trẻ em gần đây ...