Gần đây tôi đã mua một cuốn sách đã đặt trước có tên là gì? Nguồn gốc của tên ga trên tàu điện ngầm London. [1] Nó đề cập đến lịch sử của tất cả 270 tên ga tàu điện ngầm London (mạng lưới ống). Lướt qua các trang, rõ ràng là những cái tên rất ...