Uma sinokuthile okufana nenkomo engcwele enhlanganweni kaJehova, kufanele kube yinkolelo yokuthi ukuba khona kukaKristu okungabonakali kwaqala ngo-1914. Le nkolelo ibibaluleke kakhulu kangangokuthi emashumini eminyaka incwadi yethu yesibhengezo ibinesihloko esithi, I-Watchtower kanye neHerald of Christ’s Presence.  (Yazi, bekungamemezeli ubukhona bukaKristu buka-1914, kepha leso yisihloko esikhulume ngaso omunye okuthunyelweKuhle impela wonke amasonto eLobukholwa akholelwa ekuzeni kwesibili kukaKristu, ngenkathi sishumayela ukuthi usevele weza futhi ubelokhu ekhona cishe iminyaka eyikhulu. Ngihlale nginomuzwa wokuthi esinye sezici ezikhangayo kule mfundiso ukuthi kungafakazelwa kusetshenziswa izibalo. Akunangqondo ngezibalo. Vele uthole iphoyinti lakho lokuqala bese uqala ukubala-iminyaka engu-100 2,520 bese ubukela i-zero yonyaka.

Inkinga ngezinkolelo umuntu azifundiswa esemncane ukuthi azidluli esigabeni esibucayi sokuhlaziya. Zivele zamukelwe njenge-axiomatic futhi azikaze zibuze. Umuntu akazidedeli kancane izinkolelo ezinjalo, noma ebhekene nobufakazi obuqand 'ikhanda. Ingxenye yemizwa inamandla kakhulu.

Muva nje, umngani omuhle ungilethele okuthile — okusobala ukuthi kuyaphikisana emiBhalweni okudalwe yinkolelo yethu ku-1914 njengonyaka wokuba khona kukaKristu. Kusamele ngithole ireferensi ezincwadini zethu ezidingida le nkinga. Kususelwa kumazwi kaJesu kuzEnzo 1: 6,7. KuZenzo. 1: 6, abaphostoli babuza uJesu, "Nkosi, ubuyisela umbuso wakwa-Israyeli ngalesi sikhathi na?" lapho ephendula khona evesini 7, “Akusikho okwenu ukuthola ulwazi lwezikhathi noma izinkathi [Rbi8-E,“ izikhathi ezimisiwe ”; Gr., kai-ros '] uBaba awubeke ngaphansi kwelakhe igunya. ”

Abaphostoli babuza ngokukhethekile ngokubuyiselwa kobukhosi. Bacabanga ukuthi bekungokoqobo, kepha lokho akusho lutho lapha. Iqiniso ukuthi babefuna ukwazi ukuthi uKristu uzoqala nini ukubusa njengenkosi phezu kuka-Israyeli. Njengoba iJerusalema laliyisihlalo sikahulumeni wakwa-Israyeli, lo mcimbi wawuzophela ukuphela kokunyathelwa phansi kweJerusalema, nokuyinto ababeyilindele, yize emiqondweni yabo kwakuyosho ukukhululeka embusweni wamaRoma. Manje siyazi ukuthi uJesu ubusa eseJerusalema lokomoya phezu kuka-Israyeli ongokomoya noma ongokomfanekiso.

Kulo mbuzo oqondile, uJesu uphendula ngokuthi babengenalo ilungelo lokuthola ulwazi lwezinto ezinjalo, lelo lungelo elingelikaBaba kuphela. Ukuzama ukuthola ulwazi ngezikhathi ezimisiwe [kai-ros '] kungaba ukweqa umthetho weNkosi.

Yize kungaphikiswa ukuthi uJesu waphakamisa lowo myalo wabagcotshwa osukwini lwethu, akukho lutho eBhayibhelini lokusekela leso simo. Kubukeka sengathi sisaphazamisa igunya likaJehova lapho sizama ukuthola ulwazi lwezikhathi nezinkathi ezihlobene nokubuyiselwa kombuso wakwa-Israyeli. Ihlazo esiye sabhekana nalo kusukela osukwini lukaRussell lapho sizame ukukhomba unyaka usuku lukaJehova oluzoqala ngalo (ngo-1914, 1925, 1975) ubufakazi obuyisimungulu balokho.

Ngokuya ngokuqonda kwethu, kwakungeyona yini iphupho likaNebukadinesari lezikhathi eziyi-7 (Dan. 4) elalihlose ukukhomba isikhathi esiqondile uJesu ayeyobuyisela ngaso ubukhosi bukaDavide; isikhathi sokubusa kwakhe phezu kuka-Israyeli; isikhathi lapho iJerusalema laliyoyeka ukunyathelwa phansi yizizwe? Njengoba lesi siprofetho besivele sikhona isikhathi esingaphezu kwengxenye yeminyaka futhi kusukela ngaphambilini wayebhekise abaphostoli bakhe kuDaniel ngenkathi ebhekene neziprofetho zezinsuku zokugcina, wayengasho kanjani amazwi ezEnzo 1: 7 azi ukuthi kunesiprofetho endaweni ukwenza ngqo lokho ayebatshela kona manje ukuthi babengenalungelo lokwenza?

Ngibona nje uMathewu ekhipha i-abacus yakhe ephaketheni ethi, 'Yima kancane, Nkosi. Ngangisanda kuqeda ukugcina ezinqolobaneni zethempeli ngibheka unyaka nenyanga esathunjelwa eBabiloni, ngakho-ke ngizobala ngokushesha lapha futhi ngizokutshela kahle ukuthi uzobekwa nini njengeNkosi yakwa-Israyeli. ”[i]
Kuyafaneleka futhi ukuqaphela ukuthi kuzEnzo 1: 7 uJesu usebenzisa igama lesiGrikhi kai-ros ' lapho ethi kwakungekona okwabaphostoli bakhe ukuthola ulwazi mayelana 'nezikhathi ezimisiwe'. Igama elifanayo liyasetshenziswa lapho ekhuluma 'ngezikhathi ezimisiwe' zezizwe kuLuka 21:24. Kwakunolwazi ngqo mayelana nezikhathi ezimisiwe zezizwe ababezifuna ngoba izikhathi zezizwe zazizophela lapho kubuyiselwa ubukhosi bakwa-Israyeli.

Noma nini lapho sisebenzisana nezEnzo 1: 7 ezincwadini zethu, sikusebenzisa e-Armagedoni. Noma kunjalo, umongo lapha awuwusekeli lowo mbono. Babengabuzi ngesiphetho sesimiso sezinto, kodwa ngokubuyiselwa kobuKhosi obuthenjisiwe bukaDavide. Okuthile esakubona kusengaphambili ukuthi kuzokwenzeka ngo-Okthoba ka-1914.

Uma kwenzeka ucabanga ukuthi ukubekwa kukaJesu esihlalweni sobukhosi emazulwini njengenkosi kaMesiya nokusungulwa kabusha kombuso wakwa-Israyeli akufani, funda okulandelayo:

(Luka 1:32, 33). . Lo uzoba mkhulu futhi abizwe ngokuthi yiNdodana YoPhezukonke; uJehova uNkulunkulu uyomnika isihlalo sobukhosi sikaDavide uyise, 33 futhi uyobusa njengenkosi phezu kwendlu kaJakobe kuze kube phakade, nombuso wakhe ngeke ube nakuphela. ”

Igama likaJakobe lashintshwa laba u-Israyeli. Indlu kaJakobe ngu-Israyeli. UJesu ubusa kwa-Israyeli, futhi ngokusho kwethu, ukwenze lokhu kusukela ngo-1914. Kepha yena ngokwakhe usitshele ukuthi asinalo ilungelo lokwazi ukuthi uqala nini ukubusa. Ukuqinisa nje lo mcabango, cabanga eminye imibhalo emibili:

(UMathewu 24: 36-37) 36 “Ngokuphathelene nalolo suku nalelo hora akekho owaziyo, nazingelosi zamazulu neNdodana, kuphela uYise. 37 Ngoba njengoba nje zazinjalo izinsuku zikaNowa, kuyoba njalo nokuba khona kweNdodana yomuntu.

(Maka 13: 32-33) 32 “Ngokuphathelene nalolo suku noma ihora akekho owaziyo, nazingelosi ezulwini noma iNdodana, kuphela uBaba. 33 Hlalani nibhekile, hlalani niphapheme, ngoba anazi ukuthi isikhathi esimisiwe sini.

Ekulandiseni okufanayo, uMathewu ukhuluma ngokuba khona kweNdodana yomuntu ngenkathi uMarku esebenzisa leli gama Kai-ros ' noma "isikhathi esimisiwe". Bobabili bathi asinakukwazi usuku noma ihora. Sithi uMathewu ubhekise e-Armagedoni eza ngesikhathi sobukhona bukaKristu, kepha ingabe zombili lezi zibhalo azivezi umqondo ofanayo? Uma sishiya umbono wethu wokuthi ubukhona bukaKristu buqala ngo-1914, bese siwabheka womabili la mavesi ngeso elisha, akubonakali yini ukuthi isikhathi esimisiwe nokuba khona kweNdodana yomuntu kungumcimbi ofanayo? Wonke umongo kaMathewu ukhuluma ngesahlulelo esiza ngesikhathi sokuba khona kukaKristu lapho umuntu oyedwa ethathwa (esindisiwe) nomngane wakhe eshiye ngemuva (ebhujiswa). Uma sicabanga ngobukhona njengomcimbi othathe ikhulu leminyaka, umongo awunangqondo futhi uyangqubuzana ne-akhawunti kaMark, kepha uma sibheka ubukhona njengobufana ne-Armagedoni, ngakho-ke akukho kungqubuzana.

Kubonakala kulama akhawunti amathathu (uMathewu, uMarku kanye nezenzo) ukuthi akufanele sazi kusengaphambili ukuthi ukubakhona kweNdodana yomuntu kuzoba nini?

Uyabona inkinga? Sonke siyavumelana ngesimiso esitholakala kuRom. 3: 4, “UNkulunkulu makatholakale eneqiniso, noma ngabe wonke umuntu etholakala engumqambimanga…” amazwi kaJesu kuzEnzo 1: 7 athembekile futhi ayiqiniso. Ngakho-ke, kufanele sibheke kwenye indawo ukuxazulula ukuphikisana.

Ekuqaleni, ngisho nomcabango wokuthi ukuba khona kukaJesu njengenkosi kwakungaqalanga ngo-1914 kwakungikhathaza kakhulu. Kubonakala kungabaza konke engikukholelwayo ngokuba kwethu ezinsukwini zokugcina. Kodwa-ke, lapho ngicabanga, ngabona ukuthi iziphrofetho ezibandakanya izinsuku zokugcina azincikile ekutheni uJesu abekhona ngo-1914. Ukuthi wabekwa esihlalweni sobukhosi njengeNkosi ngonyaka we-1914, noma ngabe leso isehlakalo esiseza esikhathini esizayo asishintshi lutho ngokholo lwethu ukuthi ezinsukwini zokugcina. Ukugcwaliseka kukaMt. 24 ayincikile ebukhoneni obungabonakali, kepha ingaqinisekiswa ngamaqiniso omlando atholakalayo.

Masisondele kule nkinga ngaphandle kwemibono ethile. Ngiyazi ukuthi kunzima kakhulu ukukwenza lokho. Noma kunjalo, uma singazenzisa okwesikhashana singazi lutho ngobukhona bukaKristu, singavumela ubufakazi ukuthi busise lapho buholela khona. Ngaphandle kwalokho, sizibeka engcupheni yokuholela ubufakazi lapho sifuna ukuthi bufike khona.

Asebuyele emuva ku-19th Ikhulu leminyaka. Unyaka ngu-1877. UMfoweth 'uRussell noBarbour basanda kushicilela incwadi enesihloko esithi Emhlabeni Amathathu lapho bechaza khona iminyaka engu-2,520 4 etholakala ezikhathini eziyisikhombisa zephupho likaNebukadinesari lomuthi omkhulu ovela kuDaniel isahluko 606. Balungisa unyaka wokuqala ku-1914 ukunikeza u-XNUMX, ngoba babecabanga ukuthi kukhona unyaka ongu-zero.[1]

Manje uRussel wayenemibono eminingi emisha ngeminyaka eqondile ezagcwaliseka ngayo iziprofetho 'zezinsuku zokugcina'. [Ii]

 • I-1780 - Isibonakaliso sokuqala sigcwalisiwe
 • I-1833 - Ukugcwaliseka kwesibonakaliso 'sezinkanyezi eziwa zivela ezulwini'
 • I-1874 - Ukuqala Kokuvunwa Kwokubuthwa
 • I-1878 - Ukubekwa kukaJesu esihlalweni sobukhosi nokuqala 'kosuku lolaka'
 • I-1878 - Ukuqala kwesizukulwane
 • I-1914 - Ukuphela kwesizukulwane
 • I-1915 - Ukuphela 'kosuku lolaka'

Isimo esiqondile semicimbi ezungeze u-1914 besingacacile, kepha ukuvumelana ngaphambi kuka-1914 bekuwukuthi usizi olukhulu luzovela ngaleso sikhathi. Impi Enkulu, njengoba yayibizwa kanjalo, yaqala ngo-Agasti walowo nyaka futhi inkolelo yayiwukuthi izodlulela eMpini Enkulu kaNkulunkulu uSomandla. Ngo-Okthoba 2, 1914, uRussell watshela umndeni waseBethel ekukhulekeleni kwasekuseni: “Izikhathi Zabezizwe seziphelile; usuku lwabo lwamakhosi luye lwavela. ” Kwakukholelwa ukuthi "izikhathi ezimisiwe zezizwe" aziphelanga lapho uJesu ebekwa esihlalweni sobukhosi ngo-1878, kodwa lapho eza ukuzobhubhisa izizwe e-Armagedoni.

Lapho u-1914 engakhiphanga ukuphela komhlaba, izinto kwakudingeka ziphinde zihlolwe. Usuku luka-1878 lwashiywa njengoba unyaka wokuba khona kukaJesu kwaqala futhi u-1914 walethwa kulowo mcimbi. Kwakusakholelwa ukuthi usizi olukhulu lwaqala ngalowo nyaka, futhi kwaze kwafika ngo-1969 lapho sashintsha khona ukuze sibe nombono wethu wamanje wokuthi usizi olukhulu luseza.

Okuthokozisayo ukuthi uC. T. Russell akazange afike ngo-1914 kuphela ngesisekelo sikaDaniel isahluko 4. Esebenzisa izilinganiso ezathathwa ephiramidi enkulu yaseGiza, okukholakala ukuthi yayakhiwe izigqila ezingamaHeberu, waqoqa ukuvumelana kwalowo nyaka. Lokhu kuchazwe kabanzi ku- Izifundo emiBhalweni, Vol. I-3.[Iii]

Manje siyazi ukuthi amaphiramidi awanakubaluleka kwesiprofetho nakancane. Kodwa-ke kuyamangaza ukuthi, esebenzisa lezi zibalo, wakwazi ukufika ngo-1914 njengosuku olubalulekile. Ingabe lokho kwamane kwaqondana nje? Noma enjabulweni yakhe yokweseka inkolelo, ngabe 'ngokungazi' wayesebenzisa izinombolo '? Ngikukhomba lokhu ukuthi angidicileli phansi inceku kaJehova ethandekayo, kepha ngikhombise ukuthi ukuqondana okumangazayo kukhona nasendaweni yesayensi yezinombolo empeleni kuyinto ejwayelekile.

Sishiye imipiramidi ngeminyaka yawo-1920 kodwa saqhubeka nomqondo wokuthi ukulandelana kwezikhathi zeBhayibheli kungasetshenziswa ukufika ngo-1914 njengesiqalo sokuba khona kukaKristu, okuphikisana nalokho okushiwo nezenzo 1: 7. Isizathu esisodwa salokhu, kubonakala sengathi, ukuthi incwadi kaDaniel inesiprofetho esasihloselwe ngokukhethekile ukubalwa konyaka nosuku: leso samasonto angama-70 aholela kuMesiya atholakala kuDaniel isahluko 9. Ngakho-ke, kungani kungenjalo iziprofetho ezimbili? Kodwa-ke kukhona umehluko ophawulekayo phakathi kwalokhu okubili.

Okokuqala cabanga ukuthi injongo yamasonto angama-70 ichazwe ngokusobala kuDaniel 9: 24, 25. Kuhloswe njengesibalo sesikhathi ukuthola ukuthi uMesiya wayezovela nini. Ngokuqondene nephupho likaNebukadinesari lomuthi omkhulu, kwakuhloselwe ukufundisa inkosi — nathi sonke — isifundo ngobukhosi bukaJehova. (Dan. 4:25) Ukuqala kwamasonto angama-70 kucacisiwe kuDaniel futhi kwaphawulwa ngesenzakalo esingokomlando. Ukuqala kwezikhathi eziyisikhombisa zikaNebukadinesari akubekiwe nganoma iyiphi indlela. Isiphetho samasonto angama-70 simakwe ngochungechunge lwezehlakalo zomzimba kumamaki esonto angama-69, 69½ nama-70. Lokhu kungaqinisekiswa kalula ngofakazi bokuzibonela futhi kwenzeke ngesikhathi esifanele njengoba umuntu ebengalindela kunoma yisiphi isiprofetho esihlobene nesikhathi esivela kuJehova. Ngokuqhathanisa, imiphi imicimbi ekhomba ukuphela kwezikhathi eziyi-7? Ukuphela kwento eshiwo yinkosi ibuyisa ingqondo. Akukho okudlula lokho okushiwo. Amaviki angama-70 ngokusobala angukulandelana kwezikhathi zosuku nonyaka. Izikhathi eziyisikhombisa zisebenza kahle njengezikhathi ezingokoqobo eziyisikhombisa, noma ngabe lokho kusho izinkathi, noma iminyaka. Noma ngabe kunokusetshenziswa okukhudlwana - yize kungekho okubhalwe kuDaniel okuphakamisa lokho — izikhathi eziyisikhombisa zingavele zisho isikhathi esiphelele, ngokuhambisana nokusetshenziswa kwenombolo 7 emiBhalweni.

Manje-ke sifike kanjani ephusheni likaNebukadinesari lokuba yisiphrofetho sosuku nonyaka? Akungabazeki ukuthi uRussell wayethanda ukubhula ngezinombolo. Ishadi lephiramidi kufayela le- Uhlelo Olukhulu Leminyaka kuyisivumelwano salokho. Noma kunjalo, sikushiyile konke lokho, nazo zonke ezinye izibikezelo zakhe ezihlobene nosuku nezimfundiso, londoloza lokhu. Ngicabanga ukuthi kulungile ukucabanga ukuthi ukube impi ayizange iqale ngo-1914, akunakwenzeka ukuthi lesi sibalo besingeke sisinde kunabanye. Ingabe lokhu kumane kwenzeka ngengozi, noma ubufakazi bokuthi ukubalwa kweminyaka engama-2,520 XNUMX kuphefumulelwe ngokwaphezulu? Uma lokhu kungokwamuva, kunokuba kusamele sichaze ukuphikisana lokhu kubonakala kukudala ezwini eliphefumulelwe likaNkulunkulu.
Ukuze sibe nobulungiswa, ake sibheke ukuthi uqine kangakanani umhlaba osuselwa kulo le ncazelo engokwesiprofetho.

Okokuqala, kungani siphetha ngokuthi izikhathi eziyisikhombisa zikaNebukadinesari zagcwaliseka ngaphezu kwalokho okushiwo kuDaniel isahluko 4? Sesivele sivumile ukuthi uDaniel akabaniki lutho.  Insight emiBhalweni, vol. I, k. 133 ngaphansi kwesihlokwana esithi “Okuhlobene 'nezikhathi ezimisiwe zezizwe'” kunikeza izizathu ezintathu zalesi siphetho sethu. Masizibhale ngamaphoyinti okuphikiswa:

1)    Isakhi sesikhathi sikuyo yonke indawo encwadini kaDaniel.
Insight ibala uchungechunge lwemibhalo eyinkomba ukusekela lo mbono. Impela iziphrofetho zoMfanekiso Omkhulu naMakhosi aseNyakatho naseNingizimu zibekwe ngokulandelana kwazo. Zazizobekwa kanjani ezinye izindlela? Lokhu akukuvumeli ukumemezela izikhathi eziyisikhombisa zikaNebukadinesari isiprofetho sonyaka-sosuku.
2)    Le ncwadi iphindaphinda ikhomba ekumisweni koMbuso
Ngakho-ke nephupho likaNebukadinesari ngesihlahla esikhulu ngaphandle kwesidingo sokugcwaliseka kwesibili, okukhulu.
3)    Kuhlukile ezinkombeni zalo esikhathini sokuphela.
Lokho akusho ukuthi iphupho likaNebukadinesari liyisiprofetho sesikhathi sokuphela, futhi noma kunjalo, akusho ukuthi linikezwe njengendlela yokuthi amaJuda namaKristu bakwazi ukubona unyaka nonyaka isikhathi sokuphela bekuzoqala.

Kusobala ukuthi ukucabanga kwethu kuqagela. Lokho akusho ukuthi akulungile, kuphela ukuthi kuyasolwa. Ngabe isiprofetho esikhulu besingasekelwa kuphela ekucabangeni nasekucabangeni okunciphisayo? Ukufika kukaJesu kusenesikhathi kwaphawulwa yisiphrofetho sonyaka-sosuku (amasonto angama-70) esasingasekelwe ekucabangeni nganoma iyiphi indlela, kepha simakwe ngokusobala ukuthi siyini. Isiphrofetho esenza ukubuya kwesibili kukaJesu ngamandla obuKhosi ngokunjalo besingamenyezelwa ngokucacile sinjalo?

Ake sicabange ukuthi ukuphikisana kwethu kokuthi kunokugcwaliseka okukhulu kuliqiniso. Lokho namanje akusiniki usuku lokuqala. Ngenxa yalokhu kufanele siqhubekele phambili eminyakeni engaphezu kwama-500 esitatimendeni esashiwo uJesu nesitholakala kuLuka 21:24: “Bayakuwa ngosiko lwenkemba bathunjelwe ezizweni zonke; iJerusalema liyakunyathelwa phansi ngabezizwe, kuze kugcwaliseke izikhathi ezimisiwe zezizwe. ” Ayikho enye indawo eBhayibhelini lapho kusetshenziswa khona inkulumo ethi “izikhathi ezimisiwe zezizwe”, ngakho-ke asinayo indlela ebonakalayo yokwazi ukuthi zaqala nini nokuthi zizophela nini. Kungenzeka ukuthi aqala lapho iJerusalema liqala ukunyathelwa phansi; noma kungenzeka ukuthi aqala ngemva kokuba uJehova evumele u-Adamu ukuba azenzele eyakhe imithetho noma ngemva kokuba uNimrode esungule isizwe sokuqala — okwenza ukunyathelwa phansi kweJerusalema kwaba nje isenzakalo esenzeka ngesikhathi esimisiwe sezizwe. Ngokufanayo, ukuphela kwesikhathi esimisiwe sezizwe kungaba lapho uJesu ethatha amandla obukhosi ezulwini. Uma lokho kwenzeka ngo-1914, izizwe-ke azazi ukuthi isikhathi sabo sesiphelile futhi bekuyibhizinisi njengenjwayelo kubo kule minyaka eyikhulu edlule. Ngakolunye uhlangothi, uma kungukuthi lapho uJesu ethatha amandla njengenkosi e-Armagedoni kuphela, izizwe zizokwazi kakhulu ukuthi isikhathi sazo sokubusa sesiphelile, okuzokwenzeka ekubhujisweni kwazo ngokushesha ezandleni zenkosi esanda kubekwa esihlalweni sobukhosi.

Iqiniso liwukuthi, asikwazi ukusho ngokuqinisekile ukuthi ziqala noma ziphela nini, ngoba iBhayibheli alisho. Esingakwenza nje ukuqagela.[2]

Manje ake sicabange ukuthi siqinisile mayelana "nezikhathi ezimisiwe zezizwe" ukuqala ngokunyathelwa phansi kweJerusalema. Kwaqala nini lokho? IBhayibheli alisho. Siphikisa ukuthi kwaqala ngesikhathi uZedekiya esuswa esihlalweni sobukhosi kwathi amaJuda athunjwa. Kwenzeka nini lokho? Siphikisa ukuthi kwenzeka ngo-607 BCE Lolu suku lwaphikiswa osukwini lomfowethu uRussell futhi lusenjalo nanamuhla. Iningi leziphathimandla zomhlaba liyavumelana ngezinsuku ezimbili, u-539 BCE wokunqotshwa kweBabiloni kanye no-587 BCE ngokudingiselwa kwamaJuda. Sikhetha u-539 BCE ukufika ku-537 BCE ukuphela kweminyaka engama-70 bese sibala sihlehlela emuva ukuthola u-607 BCE Kepha njengoba ukuphela kwesizathu sethu sokukhetha u-539 BCE ukuthi iningi leziphathimandla zomhlaba liyavumelana ngakho, kungani singakhethi u-587 BCE ngesizathu esifanayo, bese ubheka phambili ukuthola u-517 BCE njengonyaka ababuyela ngawo eJerusalema? Ngokungafani nesiprofetho samasonto angama-70, iBhayibheli alisinikezi ukuqala okucacile kwenkathi yesikhathi esiyizikhathi sezikhathi eziyisikhombisa. AmaJuda osuku lukaJesu ayenganquma unyaka oqondile amasonto angama-70 aqala ukubalwa ngawo kusetshenziswa amarekhodi aqondile agcinwa ngabantu bakaJehova, amaJuda. Ngakolunye uhlangothi, sineziphathimandla zomhlaba ezingathembekile kuphela ezingavumelani sonke ukuthi singabeka kuphi ukubala kwethu.

Manje nakhu okunye ukungaqiniseki mayelana nosuku. Akekho umphathi wezwe owamukela u-607 BCE, kepha sifika kuwo kuphela ngenxa yeBhayibheli elithi inkathi yamaSabatha okumele ikhokhwe yiminyaka engama-70. Ngalesi sibalo, siqala ngo-537 BCE ngoba yilapho sikholwa ukuthi amaJuda abuyela eJerusalema. Kodwa-ke, ake sibheke ngqo ukuthi uJeremiya uthini ngokwesiprofetho ngale minyaka engama-70:
(Jeremiya 25:11, 12) “11 Futhi wonke lo mhlaba kufanele ube yindawo echithakeleyo, into emangazayo, futhi lezizizwe zizokhonza inkosi yaseBabele iminyaka engamashumi ayisikhombisa.”'12“' Futhi kuzokwenzeka ukuthi lapho iminyaka engamashumi ayisikhombisa isigcwalisiwe Ngizolandisa ngenkosi yaseBabele nangaleso sizwe, 'kusho uJehova,' isiphambeko saso, ngisho nangezwe lamaKhaledi? Ngizowenza incithakalo kuze kube nini nanini.

AmaJuda kwakufanele khonza inkosi yaseBabele iminyaka engamashumi ayisikhombisa.  Lapho iminyaka engamashumi ayisikhombisa isiphelile, inkosi yaseBabele yaba kubiziwe.  Lokho kwenzeka ngo-539 BCE Ababo inkonzo enkosini yaseBabele iphele ngo-539 BCE hhayi u-537 BCE Uma sibala iminyaka engama-70 kusuka ku-537 BCE, lapho-ke basebenzela inkosi yaseBabiloni iminyaka engama-68 kuphela, leyo emibili yokugcina kwaba yinkosi yamaMede namaPheresiya. Izwi likaJehova laliyohluleka ukugcwaliseka ngaleso sibalo. Kubonakala sengathi u-609 BCE unyaka wokudingiswa uma sibala iminyaka engama-70 yobugqila baseBabiloni ophela ngo-539 BCE Kodwa lokho kungasho ukuthi ukubalwa kwethu kwaphela ngo-1912, futhi akukho lutho oluthakaselayo olwenzeka ngo-1912.

Usuku lokuqala lwesiprofetho samasonto angama-70 aholela kuMesiya luyiphuzu elilodwa ngesikhathi. “… Ukuphuma kwezwi lokuthi kubuyiselwe futhi kwakhiwe kabusha iJerusalema…” kwakuyisinqumo esisemthethweni, esasifakwe umhla kanye njengoba yonke imibhalo enjalo injalo. Ngakho-ke, ukubalwa kungacaciswa futhi kwaziwe kubo bonke abadinga ukukusebenzisa. Ngokuqondene nokubalwa kwethu kwezikhathi eziyisikhombisa, akukho ukucacisa okunjalo okukhona. Asinakusho ngisho nokuqiniseka ukuthi kufanele ngabe sibala sibuyele emuva kusuka ku-537 BCE Ngokusobala, kunesisekelo esingokomBhalo sokubala sibuyele emuva sisuka ku-539 BCE kunalokho.

Kuphakama omunye umbuzo othakazelisayo lapho sicabanga ukuthi amaJuda osuku lukaJesu ngabe ayewazi unyaka oqondile wokudingiselwa eBhabhiloni ezinqolobaneni zokugcina izinto zasethempelini. Lapho abaphostoli bebuza uJesu ngesibonakaliso sokuba khona kwakhe, kungani engazange abhekisele kuDaniel? Ubhekise kuDaniel kabili ekuphenduleni umbuzo wabo, kepha angalokothi akhombise ukubaluleka kokubalwa kwezikhathi eziyisikhombisa. Uma isiprofetho besikhona ngaleyo nhloso futhi bebebuza lowo mbuzo ocacile, kungani ungavele ubatshele nje ngokubalwa ngaleso sikhathi? Akusikho yini ukuthi kungani uJehova aphefumulela isiprofetho sephupho likaNebukadinesari — ukunikeza izinceku zakhe indlela yokubala impendulo kuwo kanye lowo mbuzo ezazizibuza wona?

Ukube akukho okwenzekile ngo-1914, khona-ke lokhu kubalwa kukaRussell noBarbour bekuzohamba ngendlela yazo zonke ezinye izibikezelo ezihlobene nosuku ngaleyo nkathi. Kodwa-ke, kukhona okwenzekile: kwagqashuka impi yomhlaba ngo-Agasti. Kepha nalokho kuphakamisa imibuzo ebalulekile. Kungani ingazange ivele ngo-Okthoba? Kungani izinyanga ezimbili ngaphambi kwesikhathi? UJehova wadala isikhathi. Akaphuthelwa umaki lapho ehlela imicimbi. Impendulo yethu kulokhu ukuthi uSathane akazange alinde aze aphonswe phansi.

w72 6 / 1 p. 352 Imibuzo Kusukela Abafundi
Akumangazi-ke ukuthi iMpi Yezwe I yaqala cishe izinyanga ezimbili ngaphambi ukuphela kweNkathi Yezizwe, futhi ngenxa yalokho ngaphambi ukuzalwa 'kwendodana' engokomfanekiso noma umbuso osezulwini. USathane uDeveli akazange adinge ukulinda kuze kube yilapho sekubekwe ubukhosi phezu kwezizwe ezandleni zikaJesu Kristu ukuphathisa izizwe empini enkulu.

UJehova akanakukhohliswa. Kwakungekho fuzziness mayelana nokugcwaliseka kwesiprofetho samasonto angama-70. UMesiya wavela ngesikhathi esifanele. Kungani ukungazazi ngeminyaka eyi-2,520 XNUMX? UDeveli akakwazi ukuvimba ukugcwaliseka kwesiprofetho uJehova asigqugquzele.

Ngaphezu kwalokho, sithi iMpi Yezwe ifakazela ukuthi uSathane waphonswa phansi ngo-Okthoba ka-1914, ngoba wayethukuthele ngokudonswa phansi ngakho-ke 'maye emhlabeni'. Ngenkathi sikusho lokhu, sithi futhi wayiqala impi ngaphambi kokuba aphonswe phansi?

Siphinde sithi 'wafaka izizwe empini enkulu'. Ngisho nokufundwa okungahleliwe kwemibhalo efana nale Izibhamu zika-Agasti izokwembula ukuthi izehlakalo ezaziqondise izizwe kulokho okwakuzoba iMpi Yezwe Yokuqala zase ziqhubeke isikhathi esingaphezulu kweminyaka eyishumi ngaphambi kokugqashuka kwayo. Ibhokisi lalivele ligcwele impuphu lapho ukubulawa kuka-Archduke kukhanyisa i-fuse. Ngakho-ke uSathane ngabe wayeqhuba izinto iminyaka ngaphambi kuka-1914 ukwanelisa intukuthelo yakhe. Ngabe waphonswa phansi iminyaka ngaphambi kuka-1914? Ngabe intukuthelo yakhe yayikhula ngaleyo minyaka eyayimenza aqondise izizwe empini eyayizoguqula umhlaba?

Iqiniso liwukuthi, asazi ukuthi udeveli waphonswa nini phansi ngoba iBhayibheli alisho. Siyazi nje ukuthi kwakuphakathi, noma ngaphambi nje kwesikhathi sezinsuku zokugcina.

*** w90 4 / 1 p. 8 Ubani Will Ukuhola Isintu kuya Ukuthula? ***
Kungani kwagqashuka iMpi Yezwe I ngo-1914? Futhi kungani ikhulu lethu leminyaka libone izimpi ezimbi kakhulu kunanoma iyiphi enye emlandweni? Ngoba isenzo sokuqala seNkosi yasezulwini kwakuwukuxosha uSathane ezulwini sonke isikhathi futhi simlahle emhlabeni.

Isenzo sakhe sokuqala njengeNkosi yasezulwini kwaba ukuxosha uSathane? Lapho inkosi yethu yasezulwini ikhonjiswa ngokugibela e-Armagedoni, ikhonjiswa "njengeZwi likaNkulunkulu… iNkosi yamakhosi noMbusi wababusi". (Isamb. 19: 13,18) Ngamanye amazwi, uJesu ukhonjiswa njengenkosi yasezulwini. Kepha njengesenzo sakhe sokuqala njengeNkosi, uboniswa njengoMikayeli Ingelosi Eyinhloko. Kubukeka kungajwayelekile ukuthi angavezwa ngendima yakhe entsha njengeNkosi yamakhosi, kodwa kuleyo yasendulo kaMichael the Archangel. Yize kungagcini lapho, iqiniso lokuthi akavezwa njengeNkosi esanda kumiswa kusho ukuthi ngeke siphethe ngokuthi empeleni, wayesanda kufakwa kulesi sikhathi. UMichael kungenzeka ukuthi wayevula indlela yokubekwa kukaJesu esihlalweni sobukhosi.

Kungani uvumela uSathane, isitha esikhulu, ukuba abe khona emcimbini ongcwele kangaka? Ngabe iSambulo 12: 7-12 sikhombisa umsebenzi wokuhlanza indlu / wokuhlanza indlu ngokulindela ukubekwa kweNkosi esikhathini esizayo, noma isenzo sayo sokuqala njengeNkosi. Sisho lokhu ngoba ivesi 10 lithi, "Manje sekwenzekile insindiso… amandla ... umbuso kaNkulunkulu wethu negunya likaKristu wakhe, ngoba [udeveli] uphonswe phansi."

Sicabanga ukuthi lokhu kukhuluma ngokubekwa esihlalweni sobukhosi hhayi ukusetshenziswa kwamandla ombuso kaJehova okhona njalo ukuvula indlela yomcimbi ozayo. Uma kunjalo, kungani kungakhulunywa ngokugcotshwa? Kungani amavesi andulelayo (Isamb. 12: 5,6) engakhulumi ngenkosi ebekwe esihlalweni esinamandla okulwa nokunqoba uSathane, kodwa ngengane esanda kuzalwa edinga ukuhaywa ukuze ivikelwe uNkulunkulu? Futhi, kungani uMikayeli, hhayi uJesu iNkosi esanda kubekwa esihlalweni sobukhosi, evezwe elwa?

Ngokufigqiwe

UDaniel, ngesikhathi ebhala isiprofetho sephupho likaNebukadinesari lomuthi omkhulu ogawulwe izikhathi eziyisikhombisa, akaze asebenze kunoma yiluphi usuku lwakhe. Sicabanga ukugcwaliseka okukhudlwana okususelwa ekuxhumaneni okucatshangwa namazwi kaJesu eminyakeni engama-500 kamuva mayelana "nezikhathi ezimisiwe zezizwe" yize uJesu engakaze akhulume ngokuxhumana okunjalo. Sicabanga ukuthi lezi “zikhathi ezimisiwe” zaqala ngokudingiselwa eBhabhiloni yize iBhayibheli lingazange likusho lokho. Sicabanga ukuthi lokhu kwenzeka ngo-607 BCE yize kungekho gunya lomhlaba elivumelana nalokho, kepha nokho sincike kulawa “magunya angenakwethenjelwa” ngosuku luka-539 BCE IBhayibheli alisinikezi usuku lokuqala kokubalwa okucatshangwa ukuthi kube yiminyaka engu-2,520 XNUMX, futhi ayisiniki isenzakalo esingokomlando sokumaka usuku lokuqala. Ngakho-ke ingqikithi yethu yonke yokuphetha ngokuthi le akhawunti inesicelo sonyaka-sosuku yakhelwe ekucabangeni okuqagelayo.
Ngaphezu kwalokhu okungenhla, ukukholelwa ukuthi besingakwazi kusengaphambili usuku lokuqala lokuba khona kweNdodana yomuntu nokubekwa kwakhe njengeNkosi ye-Israyeli ongokomoya indiza phambi kukaJesu amagama afushane izinto ezinjalo ezingafanele ukuba sizazi.

Okuguqukayo

Isivivinyo esisodwa se-litmus sokuthi ngabe umugqa wokuqagela ulandela iqiniso noma cha ukuthi uvumelana kahle kanjani nayo yonke eminye imiBhalo. Uma kufanele sisonte izincazelo noma size nencazelo eyingqayizivele ukwenza indawo ivumelane, khona-ke kungenzeka ukuthi asilungile.

Isisekelo sethu - impela, inkolelo yethu yamanje - ukuthi ukuba khona kukaJesu njengeNkosi enguMesiya kwaqala ngonyaka we-1914. Ake sikuqhathanise lokho nesinye isisekelo: ukuthi ukuba khona kwakhe kobukhosi kuseza. Ake, ngenxa yengxabano, sithi iqala cishe ngesikhathi lapho isibonakaliso seNdodana yomuntu sivela ezulwini ukuze umhlaba wonke usibone. (Mt. 24: 30) Manje ake sihlole imibhalo eyahlukahlukene ekhuluma ngokuba khona kukaKristu futhi sibone ukuthi ihlangana kanjani nesisekelo ngasinye.

Mt. I-24: 3
Ngenkathi ehleli eNtabeni Yeminqumo, abafundi beza kuye ngasese, bathi: “Sitshele, Ziyokwenzeka nini lezi zinto, futhi siyini isibonakaliso sokuba khona kwakho nesesiphelo sesimiso sezinto?”

Abafundi babuza umbuzo onezingxenye ezintathu. Ngokusobala, babecabanga ukuthi zonke izingxenye ezintathu zazizokwenzeka cishe ngesikhathi esifanayo. Ingxenye yesibili neyesithathu ngeyosuku lwethu. Ingabe ukuba khona kweNdodana yomuntu nokuphela kohlelo lwezinto izenzakalo ezimbili ezenzeka cishe ngesikhathi esifanayo noma ingabe ukuba khona kwandulela ukuphela ngekhulu leminyaka noma ngaphezulu? Babengazi ukuthi ubukhona babuzobonakala, ngakho-ke babengaceli isibonakaliso sokwazi ukuthi kukhona okungabonakali okwenzekile. Izenzo. 1: 6 kukhombisa ukuthi babesebenzisa parousia ngomqondo wamaGrikhi ngokuthi 'inkathi yeNkosi'. Sikhuluma ngeNkathi yeVictorian, kepha umGreki wasendulo ubengayibiza ngokuthi yiBukhona Bama-Victorian.[3]  Ngenkathi sizodinga izimpawu zokubonisa ubukhona obungabonakali, sidinga nezimpawu ukukhombisa ukusondela kobukhona kanye nokuphetha kohlelo lwezinto, ngakho-ke noma yikuphi ukwakheka kwesimo kufanelana lapha.

Mt. I-24: 23-28
“Uma umuntu ethi kini, 'Bhekani! Nangu uKristu, 'noma,' Bheka! ' ungakukholwa. 24 Ngoba kuyovela oKristu bamanga nabaprofethi bamanga futhi bayonikeza izibonakaliso ezinkulu nezimangaliso ezinkulu ukuze badukise, uma kungenzeka, ngisho nabakhethiweyo. 25 Bheka! Nginixwayisile. 26 Ngakho-ke, uma abantu bethi kini, 'Bhekani! Usehlane, 'ungaphumi; 'Bheka! Usegumbini elingaphakathi, 'ungakukholwa. 27 Ngoba njengoba nje umbani uphuma ezingxenyeni zasempumalanga ukhanye ubheke ezingxenyeni ezisentshonalanga, kuyoba njalo nokuba khona kweNdodana yomuntu. 28 Nomaphi lapho kukhona isidumbu, kulapho okokhozi luyobuthana khona.

Lokhu kukhuluma ngemicimbi ethi sibandulele Ukuba khona kukaKristu, kusayina indlela yayo. Kodwa-ke lokhu kunikezwa njengengxenye yesiprofetho ukukhomba kokubili ukuba khona kwakhe nokuphela kwesimiso sezinto. I- INqabayokulinda ka-1975 k. U-275 uchaza lokhu kungafani ngokukhipha la mavesi ekusebenzeni esikhathini esiphakathi kuka-1914 ne-Armagedoni, esikhundleni salokho, afake isicelo sazo ukumboza izehlakalo ezisukela ku-70 CE kwehle kuze kufike ku-1914, isikhathi esiyiminyaka ecishe ibe ngu-2,000 27! Uma, noma kunjalo, ukuba khona kukaKristu kusengakusasa, ngakho-ke akukho ukukhishwa okunjalo okufanele kwenziwe futhi izehlakalo ezirekhodiwe zihlala ngokulandelana kwazo. Ngaphezu kwalokho, isitatimende sevesi 30 singasetshenziswa ngokoqobo okuhambisana kahle nevesi 1914 mayelana nokuvela kwesibonakaliso seNdodana yomuntu ukuze sibonwe yibo bonke. Singasho yini ngokweqiniso ukuthi ubukhona bukaKristu obungabonakali ngo-XNUMX kwakucaca njengombani okhanyayo esibhakabhakeni?

Mt. I-24: 36-42
“Ngokuphathelene nalolo suku nalelo hora akekho owaziyo, nazingelosi zamazulu neNdodana, kuphela uYise. 37 Ngoba njengoba nje zazinjalo izinsuku zikaNowa, kuyoba njalo nokuba khona kweNdodana yomuntu. 38 Ngoba njengoba babenjalo ngalezozinsuku ngaphambi kukazamcolo, bedla futhi bephuza, amadoda eshada futhi abesifazane beshada, kwaze kwaba usuku uNowa angena ngalo emkhunjini; 39 futhi abanakanga kwaze kwaba kufika uzamcolo wabakhukhula bonke, kuyoba njalo nokuba khona kweNdodana yomuntu. 40 Lapho-ke amadoda amabili ayobe esensimini: enye iyothathwa enye ishiywe; 41 Abesifazane ababili bayobe begaya endaweni yokugaya, omunye athathwe, omunye ashiywe. 42 Ngakho-ke, hlalani nilindile, ngoba anazi ukuthi iNkosi yenu iza ngaluphi usuku.

Umongo ukhuluma nge-Armagedoni (vs. 36) nangokushesha kokwahlulela nokusindiswa noma ukulahlwa okungalindelekile (vs. 40-42). Lokhu kunikezwa njengesixwayiso ngokungalindelekile kokufika kokuphela. Usho ukuthi ukuba khona kukaKristu kuzoba kanjena. Ukuba khona kweminyaka eyikhulu — nokubala — kuthatha amandla amaningi kuleli vesi. Ngemuva kwakho konke, izigidigidi ziye zaphila futhi zafa zingakaze zikubone ukugcwaliseka kwala mazwi. Kodwa-ke, yenza lokhu kusebenza ebukhoneni obuzokwenzeka esikhathini esizayo obuzofika ngesikhathi esingasazi, futhi amagama anengqondo ngokuphelele.

I-1 Cor. 15: 23
Kepha yilowo nalowo esigabeni sakhe: UKristu ulibo, emva kwalokho abangabakaKristu ngesikhathi sokuba khona kwakhe.

Leli vesi lisiholele ekuqageleni ukuthi abagcotshiwe bavuswa ngo-1919. Kepha lokhu kudala ukungqubuzana neminye imibhalo. Isibonelo, 1 Thes. I-4: 15-17 ikhuluma ngabagcotshiweyo ukuthi bayovuswa futhi abaphilayo bathathwe ngamafu ngesikhathi esifanayo (Rbi8-E, umbhalo waphansi). Iphinde ithi lokhu kwenzeka lapho kuzwakala kukaNkulunkulu icilongo. INtaba. I-24: 31 ikhuluma ngomuntu okhethiwe (ogcotshiwe) babuthana ndawonye ngemuva kokubonakaliswa kwesibonakaliso seNdodana yomuntu (ubukhona). Iphinde ikhulume ngalokhu okwenzeka ngesikhathi sokugcina icilongo.

Icilongo lokugcina likhala ngemuva nje kokuvela kwesibonakaliso seNdodana yomuntu ne-Armagedoni sekuzoqala. Abagcotshiwe abangasekho bavuswa ngesikhathi secilongo lokugcina. Abagcotshiweyo abaphilayo bayashintshwa ngokucwayiza kweso ngasikhathi sinye phakathi kwecilongo lokugcina. Ngabe la mavesi ayakusekela ukuvuswa kwabagcotshiweyo ngo-1919, noma okuthile okuzokwenzeka ngesikhathi sobukhona bukaJesu obusazokwenzeka?

I-2 Thes. I-2: 1,2
Kodwa-ke, bazalwane, maqondana nokuba khona kweNkosi yethu uJesu Kristu nokubuthana kwethu ndawonye kuye, siyanicela kini 2 ukungashukunyiswa masinyane emcabangweni wakho noma ukujabha ngenkulumo ephefumulelwe noma ngomyalezo ongamazwi noma ngencwadi engathi isuka kithi, ukuze usuku lukaJehova selufikile.

Ngenkathi lawa kungamavesi amabili, ahunyushwa njengomusho owodwa noma umcabango owodwa. NjengoMt. 24:31, lokhu kuxhumanisa ukuqoqwa kwabagcotshiwe "nokuba khona kweNkosi yethu uJesu Kristu", kepha futhi kuxhumanisa ubukhona "nosuku lukaJehova". Kuyaqapheleka ukuthi isigwebo sonke siyisixwayiso sokuthi ungakhohliswa ngokucabanga ukuthi sesifikile. Uma singalahla noma yimiphi imibono ebekiwe ngaphambili bese sivele sifunde lokhu ngalokho esikushoyo, besingafinyeleli esiphethweni sokuthi ukuhlangana, ubukhona nosuku lukaJehova yonke imicimbi yenzeka ngasikhathi sinye?

I-2 Thes. I-2: 8
Lapho-ke kuyokwembulwa ongemthetho, lowo iNkosi uJesu eyomsusa ngomoya womlomo wayo, imchithe ngokubonakaliswa kobukhona bayo.

Lokhu kukhuluma ngoJesu enza ize lo ongenamthetho ngokubonakaliswa kobukhona bakhe. Ngabe lokhu kuhambelana kangcono nokuba khona kuka-1914 noma ukuba khona ngaphambi kwe-Armagedoni? Ngemuva kwakho konke, ongenamthetho ubesenza kahle nje kule minyaka eyikhulu eyedlule, ngiyabonga kakhulu.

I-1 Thes. I-5: 23
Kwangathi uNkulunkulu wokuthula ngokwakhe anganingcwelisa ngokuphelele. Futhi kuzwakale ezintweni zonke ukuthi umoya nomphefumulo nomzimba wakho [bazalwane] kungalondolozwa ngendlela engenasici phambi kweNkosi yethu uJesu Kristu.

Lapha sifuna ukutholakala singasoleki at hhayi Ngesikhathi ubukhona bakhe. Ogcotshiwe kungenzeka ukuthi wayengenasici ngo-1914 kuphela ukuthi awele phansi, athi, 1920. Lo mbhalo awunawo amandla uma sikhuluma ngesikhathi esithile esihlanganisa iminyaka eyikhulu noma ngaphezulu. Uma, noma kunjalo, sikhuluma ngokuba khona kwakhe ngaphambi nje kwe-Armagedoni, kunencazelo enkulu.

2 Peter 3: 4
bethi: “Kuphi lokhu kuba khona kwakhe okuthenjisiwe? Ingani, kusukela osukwini okhokho bethu abalala ngalo [ngokufa], zonke izinto ziyaqhubeka njengoba nje zivela ekuqaleni kwendalo. ”

Lapho singena indlu ngendlu, ingabe abantu bayasigcona “ngobukhona bukaJesu obuthenjisiwe [obungabonakali]”? Ingabe ukuhlekwa usulu ngokuphathelene nokuphela komhlaba? Uma ubukhona buhlanganiswe ne-Armagedoni, lokho kuylingana. Uma uboshelwe ku-1914, lo mbhalo awunangqondo futhi awugcwaliseki. Ngaphezu kwalokho, umongo kusuka evesini 5 kuye kwele-13 uthinta ukuphela komhlaba. Futhi, usuku lukaJehova luxhumene nokuba khona kukaKristu.

IsAm 11: 18
Kepha izizwe zathukuthela, kwafika ulaka lwakho, nesikhathi esimisiwe sokuba abafileyo bahlulelwe, futhi banikeze umvuzo wabo ezincekwini zakho abaprofethi nakubangcwele nakulabo abesaba igama lakho, abancane nabancane omkhulu, kanye nokubhubhisa abachitha umhlaba.

Lapha sinombhalo okhuluma empeleni ngokufakwa kweNkosi enguMesiya. Uma lokhu kwenzeka, izizwe ziba nolaka, nolaka lweNkosi lulandele. Lokho kuhlangana kahle nokuhlasela kukaGogi wakwaMagogi okuholela e-Armagedoni. Kodwa-ke, izizwe azizange zimthukuthelele uJesu ngo-1914, futhi impela akazange azwakalise ulaka lwakhe ngakubo, uma kungenjalo ngabe azange abekhona. Ngaphezu kwalokho, sesivele sibonile ukuthi ukuvuswa kwabagcotshiwe akuhambelani nosuku luka-1919, kepha kunalokho isikhathi lapho kukhala icilongo lokugcina, ngakho-ke 'ukwahlulelwa kwabafileyo nokuvuza izigqila nabaprofethi' kumele ube ngumcimbi wesikhathi esizayo futhi. Ekugcineni, isikhathi sokwenza incithakalo labo abachitha umhlaba asenzekanga ngo-1914, kepha kuseyisenzakalo esizayo.

IsAm 20: 6
Uyajabula futhi ungcwele noma ubani onesabelo ovukweni lokuqala; ukufa kwesibili akunagunya phezu kwalaba, kepha bayoba ngabapristi bakaNkulunkulu nabakaKristu, babuse njengamakhosi kanye naye iminyaka eyinkulungwane.

Umbuso kaMesiya ngoweminyaka eyinkulungwane. Ababusi abagcotshiwe babusa njengamakhosi iminyaka eyinkulungwane. Uma uKristu ebebusa kusukela ngo-1,000 nabagcotshiweyo kusukela ngo-1,000, khona-ke sebeneminyaka eyikhulu yokuqala yombuso, besalelwa ngaphezu kuka-1914. Kodwa-ke, uma umbuso uqala ngaphambi nje kwe-Armagedoni futhi abagcotshiwe bavuswa ngaleso sikhathi, sisenayo iminyaka ephelele eyi-1919 100 okufanele siyilindele.

Ekuphetheni

Esikhathini esedlule, besingawunaki umyalo kaJesu obhalwe kuzEnzo 1: 7. Kunalokho sichithe isikhathi esiningi nomzamo sicabanga ngezikhathi nezikhathi ezimisiwe. Umuntu kufanele acabange ngezimfundiso zethu eziyiphutha ezibandakanya izinsuku nezikhathi ezifana no-1925, 1975, kanye nokuhunyushwa kabusha okuhlukahlukene 'kwalesi sizukulwane' ukuze abone ukuthi le mizamo iholele kangaki enhlanganweni yethu. Vele, konke lokhu sikwenzile ngezinhloso ezinhle kepha besisishaya indiva isiqondiso esicacile seNkosi yethu uJesu Kristu, ngakho-ke akumele kusimangaze ukuthi asisindiswanga imiphumela yezenzo zethu.

Eminyakeni engamashumi amathathu edlule ikakhulukazi, sigxile kakhulu kunanini ngaphambili ekuthuthukiseni ubuntu bobuKristu. Sisigcwalisile isiphrofetho sikaMal. 3:18. Akungabazeki ukuthi sesingene shí ezinsukwini zokugcina nokuthi umoya kaJehova uqondisa inhlangano yakhe. Kubukeka sengathi isikhundla sethu ngokuba khona kukaJesu njengoba saqala ngo-1914 sisemhlabathini ontekenteke. Uma kufanele sikushiye lokho, kusho nokuthi siyishiya imicimbi esathi yenzeke ezulwini ngo-1918 nango-1919. Lokho kungasho ukuthi zonke izinsuku esizibeke njengeziphawuleka kakhulu ngokwesiprofetho ziyobe sezivele zingalungile. Umlando ophelele wokwehluleka — njengoba kufanele kube njalo, ngoba sihamba ngomhlaba uJehova awubeke endaweni yakhe. '

Isengezo - Amahhashi Amane we-Apocalypse

Ukushiya u-1914 njengonyaka lapho ubukhona bukaKristu baqala khona kudinga ukuthi sichaze ukuthi abagibeli bamahhashi abane be-Apocalypse bangena kanjani kulokhu kuqonda. Isici esibonakala sisekela usuku olufana no-1914 abagibeli bamahhashi bokuqala, ngokusobala uJesu Kristu, onikezwa 'umqhele'.

(Isambulo 6: 2). . Ngabona, bheka! ihhashi elimhlophe; owayehlezi phezu kwalo wayenomnsalo; wanikwa umqhele, waphuma enqoba futhi eyophelelisa ukunqoba kwakhe.

Ukuze ukuqonda kwethu kubambe, kufanele sichaze umqhele ngaphandle kobukhona beNdodana yomuntu noma sithuthele le micimbi esikhathini esithile ngonyaka ka-1914. Uma singenakukwazi ukwenza lokho, kuzofanela sihlole kabusha ukuqonda kwethu ukuthi U-1914 awunakubaluleka okungokwesiprofetho.

Inkinga ngesixazululo sakamuva ukuthi le micimbi ihlangana kahle kakhulu nesikhathi sezinsuku zokugcina. Izimpi, indlala, isifo kanye nokufa eHayidese (okuvela kulo uvuko) ngokuqinisekile kuphawula impilo yesintu eminyakeni eyikhulu edlule. Vele, akuwona wonke umuntu oke wezwa impi nendlala. I-hemisphere yasentshonalanga ivikelekile kakhulu kulomaye. Noma kunjalo, lokho kuyafana futhi, ngoba uMfu 100: 6b uthi ukugibela kwabo kuthinta "ingxenye yesine yomhlaba". Ukufakwa “kwezilo zomhlaba” kuqinisa umcabango wokuthi ukugibela kwabo kusukela ekuqaleni kwezinsuku zokugcina kuqhubeke, ngoba lezi zilwane zibhekisela kulabohulumeni abanjengezilo noma abantu ababulale izigidi zabantu — amadoda afana noHitler, uStalin , noPol Pot, et al.

Lokhu kusishiya nomsebenzi wokunquma ukuthi uJesu anganikezwa kanjani umqhele njengeNkosi ekuqaleni kwezinsuku zokugcina umhlaba ungakakuboni ukuba khona kwakhe. Umuntu angabuza ukuthi kungani abaphostoli bebiza umbuzo wabo ngaleyo ndlela. Kungani ungabuzi nje, 'Siyoba yini isibonakaliso sokuthi uthweswe umqhele wobukhosi?'

Ingabe ukuba khona kweNdodana yomuntu kuyafana nokubekwa kwakhe njengenkosi?

Lokho akubonakali kunjalo. AbaseKolose 1:13 bathi "Usikhulule egunyeni lobumnyama futhi wasidlulisela embusweni weNdodana yothando lwakhe". Lokhu kukhombisa ukuthi ube yiNkosi ngandlela thile kusukela ngekhulu lokuqala. Uma wayesethole umqhele ekhulwini lokuqala, kwenzeka kanjani ukuthi athole omunye njengalowo ohlezi ehhashini elimhlophe?

Uyakhwela njengenkosi ethweswe umqhele ngemuva kokuphulwa kophawu lokuqala. Kodwa-ke, ngemuva kokuvulwa kophawu lwesikhombisa nangemva kokukhala kwecilongo lesikhombisa, kwenzeka okulandelayo:

(IsAmbulo 11:15) Ingelosi yesikhombisa yashaya icilongo layo. Kwezwakala amazwi amakhulu ezulwini, ethi: “Umbuso wezwe usungumbuso weNkosi yethu nokaKristu wayo, uzobusa njengenkosi kuze kube phakade naphakade.”

Lokhu kungenzeka kuphela uma umbuso wezwe wawungakabi owakhe ngenkathi egibela ihhashi elimhlophe.

Umongo wombuzo wabaphostoli eMt. U-24: 3 ukhombisa ukuthi bebengakhathazekile ngokubekwa kwakhe esihlalweni sobukhosi kuphela, kodwa kunalokho nokuthi ubukhosi bakhe buzofika nini emhlabeni bukhulule u-Israyeli ekubuseni kwamaRoma. Leli qiniso libonakala embuzweni ofanayo abawubuza kuKristu ovusiwe otholakala kuzEnzo 1: 6.
Ubelokhu ekhona kusukela ngekhulu lokuqala nebandla lobuKristu. (Mt. 28: 20b) Lobo bukhona buzwiwe yibandla, kepha hhayi izwe. Ukuba khona okuthinta umhlaba kuxhumene nokuphela kohlelo lwezinto. Kuhlala kukhulunywa ngaye kubunye futhi akuxhunyaniswa nokuba khona kwakhe nebandla lobuKristu. Ngakho-ke kungaphikiswa ukuthi ngenkathi ethweswa umqhele wokuba yinkosi ngekhulu lokuqala futhi futhi ngomqondo ohlukile ekuqaleni kwezinsuku zokugcina, ukuba khona kwakhe njengeNkosi enguMesiya kuqala kuphela ngesikhathi umbuso wezwe uba ngowakhe, okwamanje umcimbi wakusasa.

Okungasisiza ukubeka lokhu emqondweni ukubukeza ukusetshenziswa kweBhayibheli kwegama elithi 'umqhele'. Nazi zonke izehlakalo ezifanele ezivela emiBhalweni YamaKristu YesiGreki.

(1 KwabaseKorinte 9:25). . Yebo, lokhu bakwenza ukuze bathole umqhele owonakalayo, kodwa thina ongonakaliyo.

(KwabaseFilipi 4: 1). . .Ngalokho-ke, bazalwane bami abathandekayo nabalangazelelwayo, njabulo yami nomqhele wami, yimani niqine ngale ndlela eNkosini, bathandekayo.

(1 Thesalonika 2:19). . Ngoba liyini ithemba lethu noma injabulo noma umqhele wokwethaba — kanti empeleni akunina yini? Phambi kweNkosi yethu uJesu ekubeni khona kwakhe?

(2 Thimothewu 2: 5). . Ngaphezu kwalokho, uma noma ubani engenela ngisho nasemidlalweni, akathweswa umqhele ngaphandle kokuthi unqobile ngokuya ngemithetho. . .

(2 Thimothewu 4: 8). . .Kusukela ngalesi sikhathi kuqhubeke ngibekelwe umqhele wokulunga, lapho iNkosi, umahluleli olungileyo, izonginika wona njengomvuzo ngalolo suku, kepha hhayi kimi kuphela kepha nakubo bonke abathanda ukubonakaliswa kwakhe.

(KumaHeberu 2: 7-9). . .Umenze waba ngaphansana kwezingelosi; wamthwesa umqhele ngenkazimulo nodumo, futhi wammisa phezu kwemisebenzi yezandla zakho. Zonke izinto wazibeka ngaphansi kwezinyawo zakhe. ” Ngoba ekubekeni kwakhe zonke izinto ngaphansi kwakhe [uNkulunkulu] akashiyanga lutho okungekho ngaphansi kwakhe. Nokho, manje asikaziboni zonke izinto zingaphansi kwakhe; 8 kodwa sibona uJesu, owenziwe waba ngaphansana kwezingelosi, wathweswa umqhele wenkazimulo nodumo ngenxa yokufa, ukuze ngomusa ongafanelwe kaNkulunkulu ezwe ukufa ngenxa yabo bonke abantu.

(Jakobe 1:12). . Uyajabula umuntu oqhubeka ekhuthazelela ukulingwa, ngoba lapho evunywa uzokwamukela umqhele wokuphila, uJehova awuthembisa labo abaqhubeka bemthanda.

(1 Petru 5: 4). . Futhi lapho umalusi omkhulu ebonakalisiwe, niyokwamukela umqhele wenkazimulo ongenakubuna.

(Isambulo 2:10). . Zibonakalise uthembekile kuze kube ngisho nasekufeni, khona-ke ngiyokunika umqhele wokuphila.

(Isambulo 3:11) 11 Ngiyeza masinyane. Qhubeka ubambelele ngokuqinile kulokho onakho, ukuze kungabikho muntu ongathatha umqhele wakho.

(Isambulo 4:10). . .abadala abangamashumi amabili nane bawa phansi phambi kwaLowo ohlezi esihlalweni sobukhosi bakhonze Lowo ophila kuze kube phakade naphakade, baphonsa imiqhele yabo phambi kwesihlalo sobukhosi, bethi:

(Isambulo 4: 4) 4 Futhi isihlalo sobukhosi sasizungeze izihlalo zobukhosi ezingamashumi amabili nane, futhi kulezihlalo zobukhosi [ngabona] kuhleli abadala abangamashumi amabili nane begqoke izingubo zangaphandle ezimhlophe, nasemakhanda abo kukhona imiqhele yegolide.

(Isambulo 6: 2). . Ngabona, bheka! ihhashi elimhlophe; owayehlezi phezu kwalo wayenomnsalo; wanikwa umqhele, waphuma enqoba futhi eyophelelisa ukunqoba kwakhe.

(Isambulo 9: 7). . Isimo sesikhonyane sasifana namahhashi alungiselelwe impi; emakhanda aso kwakukhona okwakubonakala kunjengemiqhele efana negolide, nobuso babo babunjengobuso babantu. . .

(Isambulo 12: 1). . Kwabonakala isibonakaliso esikhulu ezulwini, owesifazane embethe ilanga, nenyanga ingaphansi kwezinyawo zakhe, nasekhanda lakhe kukhona umqhele wezinkanyezi eziyishumi nambili,

(Isambulo 14:14). . Ngabona, bheka! ifu elimhlophe, phezu kwaleli othile kuhleli njengendodana yomuntu, enomqhele wegolide ekhanda lakhe nesikela elibukhali esandleni sakhe.

Amagama afana 'nomqhele wokuphila' kanye 'nomqhele wokulunga' akhombisa ukusetshenziswa okubanzi kakhulu kunalokho kokubusa. Ngempela, ukusetshenziswa kwayo okujwayeleke kakhulu kubonakala sengathi ukumela igunya ukuthola okuthile noma inkazimulo ngokuthola okuthile.

Kukhona nokuphrinta kweSambulo 6: 2. Unikwa umqhele. Igama 'umqhele' njengoba sibonile emibhalweni esandulelayo kaningi lisetshenziswa kumongo wokwamukela igunya kokunye. Ukunikezwa umqhele wokuphila kusho ukuthi umamukeli unokuphila okungenakufa, noma igunya lokuphila ingunaphakade. Akusho ukuthi uba yinkosi yempilo. Ngakho-ke inkulumo ethi 'wanikwa umqhele' ingahle ifane nokuthi 'wanikwa igunya'. Kungaba yinto engajwayelekile uma lokhu okukhulunywa ngakho bekuyisenzo sokubekwa kwenkosi esihlalweni. Eqinisweni, lapho inkosi ibekwa esihlalweni sobukhosi, ayinikezwa 'umqhele', kepha ibekwa umqhele ekhanda layo.

Iqiniso lokuthi kukhulunywa 'ngomqhele' hhayi 'umqhele' nalo libukeka lilikhulu. Kukhona ubukhona obubodwa futhi kungumcimbi omkhulu. Munye kuphela obekwe esihlalweni sobukhosi seNkosi enguMesiya futhi kungumcimbi indalo ebikade ilindelwe kusukela ekuqaleni kwesintu. Ukuchazwa kweSambulo 6: 2 kubukeka kukude kabi ukuthi kubhekiswe ebukhoneni bukaKristu.

Lo mcabango uhambisana nokuqonda okulandelanayo kokutholakala kwezimpawu eziyisikhombisa namacilongo ayisikhombisa. Ukuqonda kwethu njengamanje kusiphoqa ukuba sishiye ukulandelana kwezenzakalo, ngoba sithi ukuvulwa kophawu lwesithupha kusebenza osukwini lukaJehova (re isahl. 18 k. 112) kepha nokho izehlakalo ezenzeka ngemuva kokuphawulwa kophawu lwesikhombisa ziyasebenza kuze kube sekuqaleni kwezinsuku zokugcina.

Kuthiwani uma amacilongo ayisikhombisa, nomaye kanye nofakazi ababili konke kulandelana? Singazibheka lezi zinto njengezenzeka phakathi, ngesikhathi nangemva kosizi olukhulu — sikhumbula ukuthi usizi olukhulu luyinto ehlukile kwi-Armagedoni?

Kepha lokho kuyisihloko senye indatshana.


[1] UBarbour noRussell kwakungebona abokuqala ukuphakamisa ukubaluleka okungokwesiprofetho ezikhathini eziyisikhombisa zephupho likaNebukadinesari. I-Adventist, uWilliam Miller, wenza i-Eschatology Chart yakhe ngo-1840 lapho akhombisa khona iminyaka engama-2,520 1843 ephela ngo-677, ngokususelwa esikhathini sokuqala kuka-2 BCE ngenkathi ethi uManase wayiswa eBabiloni. (33 IziKr. 11:XNUMX)
[2] Angisebenzisi 'ukuqagela' lapha ngomqondo wokujula. Ukuqagela kuyithuluzi elihle lokucwaninga, futhi ngenxa yokuthi okuthile kuqala ngaphandle kokucabanga akusho ukuthi ngeke kugcine sekuyiqiniso ekugcineni. Isizathu sokuthi ngiyisebenzise ngaphezu 'kokuhumusha' ukuthi "ukutolika kungokukaNkulunkulu". Leli gama livame ukusetshenziswa kabi emphakathini wethu wanamuhla kuze kufinyelele ezingeni lokuthi lisho okufanayo nokuqagela, njengalapho umuntu ethi, “Lokho-ke yincazelo yakho.” Ukusetshenziswa okufanele kufanele ngaso sonke isikhathi kube kumongo wesambulo esineqiniso sikaNkulunkulu semiyalezo ebhalwe ngokwaphezulu embonweni, ephusheni noma ekufanekiseni. Lapho sizama ukuzisebenzisela lokhu, lokho ukuqagela.
[3] Kusuka ku-New Testament Words kaWilliam Barclay, k. I-223:
"Ngaphezu kwalokho, enye yezinto ezivame kakhulu ukuthi izifundazwe zithole isikhathi esisha kusuka parousia lombusi. ICos idale inkathi entsha kusukela ku- parousia kaGayius Kesari ku-AD 4, njengoba kwenza iGrisi kusukela parousia likaHadrian ngo-AD 24. Kwavela isigaba esisha sesikhathi ngokufika kwenkosi.
Omunye umkhuba ojwayelekile kwaba ukushaya izinhlamvu zemali ezintsha ukukhumbula ukuvakashelwa kwenkosi. Uhambo lukaHadrian lungalandelwa yizinhlamvu zemali ezashaywa ukukhumbula ukuvakasha kwakhe. Lapho uNero evakashele eKorinte izinhlamvu zemali zashaywa ukukhumbula eyakhe adventus, kufika, okulingana nesiLatini nesiGreek parousia. Kwakungathi ngokufika kwenkosi kwase kuqhamuke amanani amasha.
Parousia kwesinye isikhathi kusetshenziswa 'ukuhlasela' kwesifundazwe ngumphathi jikelele. Isetshenziswa kakhulu ekuhlaselweni kwe-Asia nguMithradates. Lichaza ukungena endaweni yesehlakalo ngamandla amasha futhi anqobayo. ”

[i] Abanye bangase baphikise, bethi uDaniel watshelwa ukuthi “abophe incwadi kuze kube isikhathi sokuphela” (UDan. 12: 4,5) nokuthi uJehova 'ungembulela izimfihlo' (uDan. 2: 29) ngihlose ukuveza lezi zinto kuRussell kwi19th Ikhulu leminyaka. Uma kunjalo, khona-ke uJehova akazange akwembulele uRussell, kepha wakudalula kuma-Adventist, uWilliam Miller, noma nakwabanye ababengaphambi kwakhe. UMiller kungenzeka ukuthi uthole usuku lokuqala ngokungalungile ngokusho kwemfundiso yethu, kepha wayeziqonda izibalo. Lokhu kuphakamisa umbuzo, Ngabe uDaniel 12: 4,5 ubhekisele ekwazini kusengaphambili noma nje ekuqondeni incazelo yeziprofetho uma sezigcwalisekile? Sihlala sithi isiprofetho siqondakala kangcono ngemuva kokugcwaliseka kwaso.
Umongo kaDan. U-12: 4,5 lokho kungokwesiprofetho saMakhosi aseNyakatho naseNingizimu. Lesi siprofetho saqondwa ngokuqhubekayo, kepha ngaso sonke isikhathi ngesikhathi sokugcwaliseka kwaso noma ngemuva kwalokho. Kukholakala ukuthi u-Alexander the Great ulisindisile iJerusalema, ngoba abapristi bambulele ukuthi ukunqoba kwakhe umhlaba kwakubikezelwe nguDaniel. Manje sesiqonda okungaphezulu kakhulu kokuqonda kwabo ngokugcwaliseka kwaso ngokuhlola izenzakalo zomlando ezalandela ngokukhombisa isiprofetho sikaDaniyeli. Noma kunjalo, asikaze sazi lezi zinto kusengaphambili. Esikhundleni salokho, 'ulwazi lweqiniso seluningi' kulandela ukugcwaliseka kwemicimbi enjalo. (Dan. 12: 4b) Kubonakala sengathi la mazwi awasho ukuthi ezinsukwini zokugcina, uJehova wayeyozinika izinceku zakhe amandla okwazi kusengaphambili. Lokho kungaphikisana nomyalo wokulwa nokwazi kusengaphambili 'kwezikhathi nezinkathi' (IzE. 1: 7) Njengoba ukuhunyushwa kwethu kwezikhathi eziyisikhombisa kuyindaba elula yezibalo, bekungatholakala kunoma yimuphi umfundi weBhayibheli phakathi kwabafundi bakaJesu ukuba Zivocavoce. Lokho kunganikeza amanga emazwini akhe, futhi akunakuba njalo.
[Ii] Kusukela Izifundo emiBhalweni IV - "“Isizukulwane” singathathwa njengesilingana nekhulu (cishe umkhawulo wamanje) noma iminyaka eyikhulu namashumi amabili, isikhathi sikaMose sokuphila kanye nomkhawulo womBhalo. (Gen. 6: 3.) Uma kubalwa iminyaka eyikhulu kusukela ngo-1780, usuku lwesibonakaliso sokuqala, umkhawulo wawuyofinyelela ku-1880; futhi ekuqondeni kwethu yonke into ebikezelwe yayiqale ukugcwaliseka ngalolo suku; isikhathi sokuvuna esiqala ngo-Okthoba 1874; ukuhlelwa koMbuso nokuthathwa kweNkosi yethu amandla ayo amakhulu njengeNkosi ngo-Ephreli 1878, nesikhathi senkathazo noma "usuku lolaka" olwaqala ngo-Okthoba 1874, futhi oluzoyeka cishe ngo-1915; nokuhluma komkhiwane. Labo abakhetha ngaphandle kokuphikisana bathi ikhulu leminyaka noma isizukulwane singacabanga ngokufanelekile kusukela kusibonakaliso sokugcina, ukuwa kwezinkanyezi, njengakuqala, ukufiphazwa kwelanga nenyanga: futhi ikhulu leminyaka eliqala ngo-1833 bekungakude kakhulu phelile. Baningi abaphilayo abazibonele ngawabo uphawu lokuwa kwezinkanyezi. Labo abahamba nathi ekukhanyeni kweqiniso lamanje ababheki izinto ezizayo esezivele zilapha, kepha balinde ukuphela kwezinto eseziqhubekile. Noma, njengoba iNkosi yathi, “Lapho nizobona zonke lezi zinto,” futhi kusukela “isibonakaliso seNdodana yoMuntu ezulwini,” nomkhiwane osafufusa, nokuqoqwa “kwabakhethiweyo” kubalwa phakathi kwezimpawu , bekungeke kungqubuzana ukubala “isizukulwane” kusukela ngo-1878 kuya ku-1914 kuya ku-36 1/2 weminyaka — cishe isilinganiso sempilo yomuntu namuhla. ”
[Iii] Kusukela Izifundo emiBhalweni III - Ukulinganiswa kwalesi sikhathi nokunquma ukuthi umgodi wenkinga uzofinyelelwa nini kulula ngokwanele uma sinosuku oluqondile — iphuzu ePhiramidi okufanele siqale ngalo. Sinalolu phawu losuku ekuhlanganeni kwe- "First Ascending Passage" ne "Grand Gallery." Lelo phuzu libonisa ukuzalwa kweNkosi yethu uJesu, njengoba “kahle,” amasentimitha angama-33 ukudlula, kukhombisa ukufa kwayo. Ngakho-ke, uma silinganisela emuva sibheke emuva ku- “First Ascending Passage” siye enhlanganweni yaso ne- “Entrance Passage,” sizoba nosuku olubekiwe esizolumaka endimeni ebheke ezansi. Lesi silinganiso singama-intshi ayi-1542, futhi sikhombisa unyaka we-BC 1542, njengosuku olukuleso sikhathi. Bese kulinganiswa phansi “Indlela Yokungena” kusuka kulelo phuzu, ukuthola ibanga lokungena “kweGodi,” elimele inkathazo enkulu nokubhujiswa lo nyaka ozovala ngawo, lapho ububi buzoketulwa emandleni, sithola ukuthi bube ngu-3457 amasentimitha, okufanekisela iminyaka engama-3457 kusukela osukwini olungenhla, BC 1542. Lokhu kubalwa kukhombisa i-AD 1915 njengophawula ukuqala kwesikhathi senkinga; iminyaka eyi-1542 BC kanye neminyaka eyi-1915 AD ilingana neminyaka engama-3457. Ngakho-ke iPhiramidi lifakaza ukuthi ukuvalwa kuka-1914 kuzoba ukuqala kwesikhathi senkathazo esingazange sibe khona selokhu kwaba khona isizwe — cha, futhi ngeke sisaba khona kamuva. Futhi-ke kuzokwazi ukuthi lo "Fakazi" ubufakazela ngokuphelele ubufakazi beBhayibheli ngalendaba, njengoba kukhonjisiwe yi "Parallel Dispensation" kwi-Scripture Study, Vol. II, Chap. VII.
Khumbula ukuthi imiBhalo isikhombisile ukuthi ukuphela okuphelele kwamandla eZizwe emhlabeni, nangesikhathi senkathazo esiletha ukuchithwa kwayo, kuzolandela ukuphela kuka-AD 1914, nokuthi isikhathi esithile eduze kwalolo suku amalungu okugcina e ISonto likaKristu lizoba “zashintsha, " khazinyulisiwe. Khumbula futhi ukuthi imiBhalo isibonakalise ngezindlela ezahlukahlukene — ngemijikelezo yeJubili, izinsuku eziyi-1335 zikaDaniel, iParallel Dispensations, njll. -ukuvuna”Noma ukuphela kwalesi sikhathi kwakufanele kuqale ngo-Okthoba, 1874, nokuthi uMvuni Omkhulu ngaleso sikhathi kwakufanele abe khona; leyo minyaka eyisikhombisa kamuva — ngo-Okthoba, 1881 -ukubiza okuphezulu”Kuphelile, kepha abanye bazokwamukelwa ezintweni ezifanayo emva kwalokho, ngaphandle kokubizwa ngokujwayelekile, ukugcwalisa izindawo zabathile abazothi uma behlolwa, batholakale bengafanelekile. Bese ubheka indlela itshe elithi "Fakazi" elifakazela ngayo lezo zinsuku ezifanayo futhi likhombise izifundo ezifanayo. Ngakho:
sibalwe sikufanele ukuphunyula ubunzima obukhulu obuza emhlabeni singase siqonde ukuthi inkomba isenkingeni enkulu ezolandela u-Okthoba, 1914; kodwa inkathazo ikakhulu eBandleni ingahle ilindelwe nge1910 AD
Ngabe lesi akusona isivumelwano esiphawuleka kakhulu phakathi kwaleli tshe "uFakazi" neBhayibheli? Izinsuku, u-Okthoba, 1874, no-Okthoba, 1881, zinembile, kanti unyaka we-1910, yize unganikezwanga emiBhalweni, ubukeka ungaphezu kokucatshangelwa komcimbi othile obalulekile ekuhlangenwe nakho kweSonto nokuhlolwa kokugcina, ngenkathi u-AD 1914 kubonakala ichazwe kahle njengokuvalwa kwayo, ngemuva kwalokho inkathazo enkulu emhlabeni iyadingeka, lapho ezinye zeisixuku esikhulu”Ingase ibe nengxenye. Futhi maqondana nalokhu masikhumbule ukuthi lo mkhawulo wosuku — AD 1914 — awugcini nje ngokubona ukuqedwa kokukhethwa nokulingwa nokukhazinyuliswa kwawo wonke umzimba kaKristu, kodwa futhi ungabona nokuhlanjululwa kwenkampani enkulu leyo ebingcwelisiwe amakholwa okuthi, ngokwesaba nangokuphela kwenhliziyo, ahluleke ukunikela imihlatshelo eyamukelekayo kuNkulunkulu, ngakho-ke angcoliswa kakhulu yimibono nezindlela zomhlaba. Ezinye zazo, ngaphambi kokuphela kwalesi sikhathi, zingaphuma osizini olukhulu. ('IsAm 7: 14') Abaningi abanjalo manje baboshelwe eduze nezinqwaba ezahlukahlukene zokhula zokusha; futhi kuze kube yilapho inkathazo yomlilo yokuphela kwesikhathi sesikhathi sokuvuna izoshisa izintambo ezibophezelayo ebugqilini baseBabiloni lapho laba bantu bezokwazi ukuphunyuka khona— “basindiswe njengasemlilweni.” Kumelwe babone ukuphahlazeka ngokuphelele kweBabiloni Elikhulu futhi bathole isilinganiso esithile sezinhlupho zalo. ('IsAm 18: 4') Iminyaka emine kusukela ngo-1910 kuze kube sekupheleni kuka-1914, ekhonjiswe kanjalo ePhiramidi Elikhulu, ngokungangabazeki iyoba yisikhathi “sokuvivinywa okunamandla” eBandleni ('I-1 Cor. 3: 15') kwandulela isiphithiphithi somhlaba, esingahlali isikhathi eside— "Ngaphandle kokuthi lezo zinsuku zifinyezwe akukho nyama ezosindiswa." 'Math. 24: 22'

UMeleti Vivlon

Imibhalo kaMeleti Vivlon.
  3
  0
  Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x