Kulungile, lokhu kudideka kancane, ngakho-ke ngibekezelele. Ake siqale ngokufunda uMathewu 24: 23-28, futhi uma wenza kanjalo, zibuze ukuthi la mazwi agcwaliseka nini?

(UMathewu 24: 23-28) “Uma umuntu ethi kini, 'Bhekani! Nangu uKristu, 'noma,' Bheka! ' ungakukholwa. 24 Ngoba kuyovela oKristu bamanga nabaprofethi bamanga futhi bayonikeza izibonakaliso ezinkulu nezimangaliso ezinkulu ukuze badukise, uma kungenzeka, ngisho nabakhethiweyo. 25 Bheka! Nginixwayisile. 26 Ngakho-ke, uma abantu bethi kini, 'Bhekani! Usehlane, 'ungaphumi; 'Bheka! Usegumbini elingaphakathi, 'ungakukholwa. 27 Ngoba njengoba nje umbani uphuma ezingxenyeni zasempumalanga ukhanye ubheke ezingxenyeni ezisentshonalanga, kuyoba njalo nokuba khona kweNdodana yomuntu. Nomaphi lapho kukhona isidumbu, kulapho okokhozi luyobuthana khona.28

Njengoba kunikezwe ukuthi lawa mazwi kaJesu ayisiprofetho avela njengengxenye yesiprofetho esikhulu esikhombisa hhayi kuphela ukuba khona kwakhe kodwa nokuphela kwalesi simiso sezinto, umuntu angahle aphethe ngokuthi la mazwi agcwaliseka phakathi nezinsuku zokugcina. Umuntu aze abeke noMathewu 24:34 njengobufakazi obengeziwe besiphetho leso. Leli vesi lithi isizukulwane esisodwa ngeke sidlule ngaphambi kokuba “zonke lezi zinto” zenzeke. "Zonke lezi zinto" zibhekisa kukho konke aprofetha ukuthi kuzokwenzeka eMt. 24: 3 kuye ku-31. Umuntu aze akhombe noMarko 13:29 noLuka 21:31 njengobufakazi obengeziwe bokuthi zonke lezi zinto, kufaka phakathi izinto ezishiwo kuMathewu 24: 23-28, zazizokwenzeka ngesikhathi lapho uJesu eseduze iminyango; ngalokho, izinsuku zokugcina.
Ngakho-ke, mfundi ofundile, kungenzeka kusimangaze ukuthola ukuthi ukutolika kwethu okusemthethweni kufaka ukugcwaliseka kwala mavesi ngesikhathi esiqala ngo-70 CE futhi esiphela ngo-1914. Kungani singafinyelela esiphethweni esibonakala kanjalo ephikisana nakho konke okushiwo yiBhayibheli ngale ndaba? Kalula nje, kungenxa yokuthi sinamathele ku-1914 njengesiqalo sokuba khona kukaKristu. Njengoba samukela lowo nyaka njengonikeziwe, siphoqelekile ukuthola incazelo ecindezela uMathewu 24: 23-28 kulolo hlaka. Lokhu kubonakala kungesinye futhi isibonelo sesikhonkwane esiyindilinga esiyisiprofetho esiphoqelelwe emgodini oyisikwele ohumushayo.
Inkinga yethu ukuthi ivesi 27 likhuluma “ngobukhona beNdodana yoMuntu”. Njengoba amavesi 23 kuya ku-26 enikeza izimpawu ukuthi sibandulele ubukhona beNdodana yoMuntu, futhi njengoba sithi ukuba khona kweNdodana yoMuntu kwenzeka ekuqaleni kwezinsuku zokugcina, siphoqelekile ukukhipha amavesi ayisithupha kulesi siprofetho esiprofethweni sezinsuku zokugcina bese sisebenza kubo isikhathi esiqala cishe iminyaka eyizinkulungwane ezimbili ngaphambili. Izinkinga zethu azipheli lapho futhi. Njengoba la mavesi ayingxenye engenakuphikwa yesiprofetho sezinsuku zokugcina, kufanele futhi asebenze ngemuva kuka-1914. Ngakho-ke, sisele nokuphikisana okungenangqondo okulandelayo: Amavesi 23 kuya ku-26 angakhombisa kanjani ukuthi ubukhona beNdodana yoMuntu abukafiki futhi nokho ube yingxenye yesiprofetho esikhombisa ukuthi sesifikile?
Lesi mhlawumbe isikhathi esihle sokubheka ukuqonda kwethu okusemthethweni kwalawa mavesi.

NGAPHAMBILI THE UKUGULA ON UJERUSALEMU

14 Lokho okulotshwe kuMathewu isahluko 24, amavesi 23 kuya ku-28, kuthinta izenzakalo ezenzeka kusukela nangemva kuka-70 CE nasezinsukwini zokuba khona kukaKristu okungabonakali (parousia). Isexwayiso esithi “okristu bamanga” akusikhona nje ukuphindwa kwamavesi 4 no-5. Amavesi akamuva achaza inkathi ende — isikhathi lapho amadoda anjengoBar Kokhba ongumJuda ahola khona ukuvukela abacindezeli abangamaRoma ngo-131-135 CE , noma lapho umholi wakamuva kakhulu wenkolo yeBahai ethi unguKristu ebuya, nalapho umholi wamaDoukhobors eCanada ethi unguKristu uMsindisi. Kepha, lapha esiprofethweni sakhe, uJesu wayexwayise abalandeli bakhe ukuthi bangadukiswa izimangalo zabazenzisi abangabantu.

15 Utshele abafundi bakhe ukuthi ukuba khona kwakhe kwakungeke kube yinto eyenzeka endaweni, kepha, ngoba wayezoba yiNkosi engabonakali eqondisa ukunakekela kwakhe usemazulwini, ukuba khona kwakhe kufane nombani ophuma “ezingxenyeni zasempumalanga ukhanye” nasezingxenyeni zasentshonalanga. ”Ngakho-ke, wabanxusa ukuba babone kude njengezinkozi, futhi baqaphele ukuthi ukudla okungokomoya kwangempela kuyotholakala kuphela kuJesu Kristu, lowo abayobuthana kuye njengoMesiya weqiniso ebusweni bakhe obungabonakali, obekuzoba umphumela kusuka ku-1914 kuqhubeke. — Math. I-24: 23-28; Maka i-13: 21-23; bheka SikaNkulunkulu uMbuso of a Izinkulungwane Years Unayo Kusondele,amakhasi 320-323. (w75 5 / 1 k. 275 Kungani Asizange Sitshelwe “Lolo Langa Nehora”)

Uma futhi ufunda ireferensi kuyo UMbuso KaNkulunkulu Weminyaka Eyinkulungwane Usondele kukhonjiwe ngenhla, kepha qhubeka kusuka ku-par. 66, uzobona ukuthi sasisebenzisa nokusebenzisa izingxenye zeMt. 24: 29-31 kusukela ngo-1914. Manje lawo mavesi siwasebenzisela ikusasa lethu. Eqinisweni, ukuqonda kwethu kwamanje kukaMathewu 24 kubeka konke uJesu akuprofetha ngokulandelana kwezikhathi, ngaphandle kwamavesi 23 kuya ku-28. Uma singakunaki ukutolikwa kwethu okusemthethweni kwalawo mavesi bese sicabanga ukuthi nawo awela ngokulandelana kwesikhathi njengoba kukhonjisiwe esethulweni esithi “ bese ”evesini 23, singafinyelela iziphetho ezithile ezithakazelisayo. Kodwa-ke ake sibuyele kulokho ngokuhamba kwesikhathi.
Sisho njengobufakazi obungokomlando bokuqonda kwethu njengabantu abanjengoBar Kokhba wamaJuda wango-131-135 CE, umholi wenkolo yeBahai, kanye nomholi wamaDoukhobors eCanada. (Yibo ababethanda ukucobeka.) Kodwa-ke, asinaki into esemqoka kulesi siprofetho. UJesu wathi oKrestu nabaprofethi bamanga abanjalo bazokwenza "izibonakaliso ezinkulu nezimangaliso". Yiziphi izibonakaliso ezinkulu noma izimangaliso ezenziwa yilawa madoda? NgokukaJesu, lezi zibonakaliso nezimangaliso zingahlaba umxhwele kangangoba zingadukisa nabakhethiweyo. Kodwa-ke, kubonakala sengathi abukho ubufakazi bokuthi le ngxenye yesiprofetho yake yagcwaliseka.
Vele, njengoba sesibonile vele kokunye okuthunyelwe kule nkundla, abukho ubufakazi obuqinile obusekela umbono ka-1914 njengokuqala kokubonakala kukaKristu okungabonakali. Empeleni, njengoba manje sesibheka isibonakaliso seNdodana yoMuntu njengombonakaliso ongokoqobo nobonakalayo wobukhona bukaJesu, obubonakala ezulwini kubo bonke abantu, kufana nokuthi umbani okukhulunywa ngawo evesini 27 ubonakala kuso sonke isintu, kubonakala sengathi ubukhona akhuluma ngabo akusikho ukubekwa esihlalweni sobukhosi okungabonakali kepha iqiniso elibonakalayo futhi elingenzeka. Uxwayisa ngalabo abangasikhohlisa bacabange ukuthi yena (uJesu) ucashile ekamelweni elithile elingaphakathi, noma ahlaliswe endaweni ethile eyihlane ehlane. Ngamanye amagama, ukuthi akabonakali kubantu abaningi. Ukhombisa ukuthi ukuba khona kwakhe kuzobonakala ngokusobala. Asidingi ukuncika ekuchazweni kwabantu ukuze babone ubukhona bakhe njengoba nje nathi singencikile encazelweni yomuntu ukusitshela ukuthi umbani uyakhazimula uvela ezingxenyeni zaseMpumalanga ezingxenyeni zaseNtshonalanga. Siyazibonela.
Uma siwushaya indiva u-1914 ngokuphelele futhi simane siwathathe la mavesi ngobuso, asishiywa sinesiphetho esingenakuphikwa? Masinyane ngemuva kosizi olukhulu - ukubhujiswa kweBabiloni elikhulu - kuzoba nesikhathi lapho abantu beyovela njengabakaKristu nabaprofethi bamanga benze izibonakaliso ezinkulu nezimangaliso, okungenzeka badukise nabakhethiweyo bakaJehova. Lolo sizi luyobe lungafani nalutho esake sabhekana nalo futhi luzovivinya ukholo lwethu. Ngemuva kokushabalala kwayo yonke inkolo, kuzoba khona isikhala somoya emhlabeni. Abantu bazulazula befuna izimpendulo zalokho okuzobonwa njengenkinga engakaze ibonwe emlandweni wesintu. Bayoba abangamhloniphi uNkulunkulu ngomqondo ophelele wezwi. Esimweni esinjalo, futhi nesikhali sakhe esiyinhloko ngokumelene nabantu bakaJehova kumaketanga, akunakwenzeka yini ukuthi uSathane angasebenzisa amandla akhe angaphezu kwawomuntu abonakaliswe ngezithunywa zabantu ukwenza izibonakaliso nezimangaliso ezinkulu. Uma ukholo lwethu luye lwazanyazanyiswa egunyeni elisenhlanganweni kaJehova, singase siwele ekukhohlisweni okunjalo. Ngakho-ke uJesu uyaxwayisa. Ngokushesha ngemuva kwalokho, ukuba khona kwakhe, ukuba khona kwakhe kweqiniso njengenkosi enguMesiya, kuzobonakala kubo bonke abantu. Kumele nje sibone ukuthi izinkozi zikuphi futhi siziqoqele kuzo.
Vele, lokhu kumane kuyincazelo eyodwa. Mhlawumbe amavesi 23 kuya ku-28 awaweli ngokulandelana kwezikhathi. Mhlawumbe ukugcwaliseka kwabo kwenzeka kuzo zonke izinsuku zokugcina. Uma kunjalo, kuzodingeka sithole ubufakazi obufakazela ukuthi amazwi kaJesu agcwaliseka maqondana nokwenza izibonakaliso ezinkulu nezimangaliso. Noma ngabe la mavesi ayagcwaliseka manje noma asazogcwaliseka, kunento eyodwa icacile: Ukufaka isicelo ukugcwaliseka kwala mavesi esikhathini esihlanganiswe yizinsuku zokugcina akudingi ukuthi sifinyelele kunoma yiziphi izingwegwe ezihumushekayo. Lolu hlelo lokusebenza lulula futhi luyahambisana nayo yonke eminye imiBhalo. Vele, kudinga ukuthi sishiye u-1914 njengobaluleke kakhulu ngokwesiprofetho. Kuyasidinga ukuthi sibheke ukuba khona kweNdodana yoMuntu njengomcimbi osazokwenzeka. Kodwa-ke, uma usuvele ukufundile okunye okuthunyelwe kule nkundla kungenzeka ukuthi ufike esiphethweni sokuthi kunezincazelo eziningi ezingathandeki ezisithwalise kanzima ezingasombululeka kalula futhi ezibaluleke kakhulu, zenziwe zivumelane nawo wonke umbhalo, ngokumane washiya u-1914 futhi waphetha ngokuthi ukuba khona kukaKristu kusesikhathini sethu esizayo.

UMeleti Vivlon

Imibhalo kaMeleti Vivlon.
    2
    0
    Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x