Kokunye okuthunyelwe, siye sabhala ukuthi ukuqala kwe-WWI ngo-1914 kwaba ngengozi. Ngemuva kwakho konke, uma uqagela izinsuku ezanele — esazenza osukwini lukaRussell, yize sinezinhloso ezinhle kakhulu — nakanjani uzoba nenhlanhla njalo ngezikhathi ezithile. Ngakho-ke, ukuqala kweMpi Enkulu kwakuyinto nje eyishwa kithi njengoba kwaqinisa ukuhunyushwa okuyiphutha kwemiBhalo.
Noma bekunjalo?
Engxoxweni yangasese noJunachin, ngaziswa enye into engenzeka. Ukube impi yafika ngo-1913 noma ngo-1915, mhlawumbe sasizobona ubuwula bokungazinaki iZenzo 1: 6,7 kusenesikhathi futhi sasizosinda emaphutheni wango-1925, 1975, kanye nasekuchazeni okuningi okwakusiphoqa ukuthi sicabange ngo-1918 , 1919, 1922, kanti ezinye njengezinsuku ezibalulekile ngokwesiprofetho. Lokhu kudlala ngothando ngezinombolo kusibangele ukuba kungapheli usizi. Impela uJehova wayengeke asiholele kule ndlela. Impela uNkulunkulu wethu ubengeke asibangele amahloni amaningi ngokungadingekile kule minyaka eyikhulu edlule.
Manje cabanga ngalokhu ngenye indlela. Uma uyisitha esikhulu sikaJehova futhi ubona izinceku zakhe ziphambuka ngisho kancane endleleni elungile ngenxa yokungapheleli kobuntu, ubungeke yini wenze konke okusemandleni akho ukuzikhuthaza? Sithi nguSathane ophethe iMpi Enkulu. Bekuzoqala cishe kunoma yikuphi ngoba ipompo lezombusazwe linconyiwe, kepha isikhathi sisolisa kakhulu. Awuqalanga yini emcimbini obucayi kakhulu, ukubulawa kwesikhulu esithile? Futhi nalowo mzamo wehlulekile. Ukuphumelela kokugcina kokubulawa kwenziwa kuphela ngokungaqondakali kakhulu kokuqondana. Size siqagele nasezincwadini zethu ukuthi uSathane obekwenza. Vele, sicabanga ukuthi uSathane wayeyisiqholo nje, waphoqeleka ukusinikeza isiqiniseko esingokomlando somcimbi ongabonakali wasezulwini ngenxa yolaka lwakhe lokuxoshwa ezulwini.
Inkinga ngalokhu kuchazwa kwemicimbi ukuthi indiza kuphela uma singaxhasa u-1914 emiBhalweni, esingakwazi. (Bheka “Ingabe i-1914 yayiyisiqalo sobukhona bukaKristu?”) Konke uSathane okwakudingeka akwenze ukusinika umcimbi omkhulu impela, ongakaze ubonwe ngaphambili ukukhanyisa imililo yokuqagela. NjengoJobe, kungenzeka ukuthi sivivinywe yimicimbi esikhuluma ngokungeyikho ngathi ivela kuJehova, kepha okuholela ekuvivinyweni kokholo kunoma yikuphi.
Sibe nezibikezelo eziningi kanye nezincazelo ezisekelwe osukwini ngaphambi kuka-1914. Ekugcineni kwadingeka siziyeke zonke, ngoba iqiniso lomlando lehlulekile ukuhlangabezana nokulindelwe kwethu. Noma ngo-1914, sehlulekile, kepha impi ibiyisigameko esikhulu kangangoba sikwazile ukuchaza kabusha ukugcwaliseka kwethu. Sisuke ku-1914 singukubuya okubonakalayo kukaKristu osizini olukhulu saya ekubuyeni kwakhe okungabonakali ngamandla obukhosi. Kwakungekho ndlela yokukuphikisa lokho, manje ngabe yayikhona? Kwakungabonakali. Eqinisweni, kwakungo-1969 kuphela lapho sayeka khona ukufundisa ukuthi usizi olukhulu lwaqala ngo-1914. Ngaleso sikhathi, u-1914 wayesegxilile kakhulu engqondweni yethu esihlangene kangangokuba ukuguqula usizi olukhulu lube ukugcwaliseka kwesikhathi esizayo akubanga nomthelela ekwamukelweni kwethu ukuthi besihlala phambi kweNdodana yomuntu.
Njengoba 'sikulungile' ngo-1914, kungenzeka yini ukuthi siphinde kabili siphinde sibikezele ezinye izinsuku ezifihliwe, njengokuthi uvuko lwabalungile luzoqala nini (1925) noma ukuthi ukuphela kuyofika nini (1975), noma izinsuku zokugcina zaziyoba zinde kangakanani gijima (“lesi sizukulwane”)? Kodwa-ke, ukube u-1914 ubukade ukhishwe ngomlilo ngokuphelele; ukube akukho okwenzekile ngalowo nyaka ukuxhasa ukubikezela kwethu; kungenzeka ukuthi besivuke ekuseni kakhulu futhi saba ngcono ngakho. Okungenani, besizobe siziqaphele kakhulu izibikezelo zethu ezisekelwe osukwini. Kepha akusikho ukuthi izinto zenzeka kanjani futhi sesiyikhokhile intengo. Manje sekuphephe kakhulu ukusho ukuthi ukungcweliswa kwegama likaJehova akuzange kusizakale emaphutheni ethu amaningi obuwula noma ngokunganaki kwethu umyalo oshiwo ngokucacile ongokomBhalo wokuzama ukwazi “izikhathi nezinkathi uJehova azibekele igunya lakhe”.
Kuphephile futhi ukusho ukuthi ukhona ojabulele kakhulu ububi bethu abazenzele bona.

UMeleti Vivlon

Imibhalo kaMeleti Vivlon.
    1
    0
    Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x