Ukufundwa kweBhayibheli kwaleli sonto kuhlanganisa uDaniel izahluko 10 kuya ku-12. Amavesi okugcina esahluko 12 aqukethe enye yezindimana eziyindida eMibhalweni.
Ukubeka indawo, uDaniel usanda kuqeda isiphrofetho esibanzi samaKhosi aseNyakatho naseNingizimu. Amavesi okugcina esiprofetho esikuDaniel 11:44, 45 no-12: 1-3 aletha okuwukuphela kwengxenye okusazofezeka osukwini lwethu. Amavesi okuvula esahluko 12 achaza uMichael, inkosana enkulu, esukuma emele abantu bakhe ngesikhathi sosizi esiliqonda ukuthi lusizi olukhulu. Kuyabonakala-ke ukuthi uDaniel unwetshiwe kulo mbono ohilela amadoda amabili, elilodwa ngapha nangapha komfula, abaxoxa nendoda yesithathu. Indoda yesithathu ichazwa njengaphezulu kwamanzi. UDaniel 12: 6 uchaza enye yala madoda amabili ebuza lendoda yesithathu ukuthi, "Kuzoze kube nini ukuphela kwezinto ezimangalisayo?"
Njengoba kunikezwe ukuthi uDaniel usanda kuchaza ukulandelana okumangazayo kwezehlakalo ezigcina ngosizi olukhulu emlandweni wesintu, umuntu angacabanga ukuthi lezi yizinto ezimangalisayo le ngelosi ebuza ngazo. Ingelosi ifuna ukwazi ukuthi konke kuzophela nini. (1 Petru 1:12)
Ephendula, le ndoda engenhla kwamanzi iyaphendula, “Kuzoba yisikhathi esinqunyelwe, izikhathi nezikhathi ezimisiwe. Futhi lapho nje sekuzophela ukuqothulwa kwamandla abantu abangcwele kube yizicucu, zonke lezi zinto zizophela. ”(UDan. 12: 7)
Ngabe ubuzokuthatha ukuthini lokho?
Ngaphandle kokuqagela, kungaphepha ukusho ukuthi kuzoba nenkathi yezikhathi ezi-3 — —ngaba ezingokomfanekiso noma ezingokoqobo — emva kwalokho amandla abantu abangcwele achithwe abe yizicucu. Manje ibinzana elithi, “wadilizwa waba yizicucu” noma ukuhluka kwalo, lisetshenziswe izikhathi ezingama-23 emiBhalweni YesiHeberu futhi njalo lisho ukubulala noma ukubulala umuntu noma okuthile. (Ungakuqinisekisa lokhu ngokwakho usebenzisa isici se- "search" se-WT Library usebenzisa i- "dash *" - sans quotes - ukusesha nge.) Ngakho amandla abantu abangcwele aqedwa, abulawe, noma abhujiswe. Ngemuva kokuthi lokho kwenzeke, lapho-ke zonke izinto uDaniyeli asanda kuzibikezela zizobe sezifinyelele esiphethweni sabo.
Uma sibheka umongo, kuyacaca ukuthi izinto ezinhle kakhulu iNgelosi ebekhuluma ngazo zihlanganisa, njengengxenye yabo yokugcina, uMikayeli esukuma ngesikhathi sokucabanga okungakaze kwenzeke ngaphambili. UJesu wasebenzisa lowomqondo ofanayo ukuchaza usizi olukhulu esiqondayo oluphathelene nokubhujiswa kweBabiloni elikhulu. Ngakho-ke ukusakazwa kwamandla abantu abangcwele okuqeda konke kumele kwenzeke ngokuzayo, ngoba kuphawula ukuphela kwezinto ezinhle ezibandakanya ukubhujiswa kweBabiloni Elikhulu, umcimbi owenzeka ngokuzayo.
Kulezi zinsuku sisenokuningi kakhulu okusafanele kuqhubeke ukwedlula okwenziwe uDaniel, ngakho-ke kuyaqondakala ukuthi wayedidekile, futhi ngenxa yalokho wabuza umbuzo owengeziwe.

"O nkosi yami, kuzoba yini ingxenye yokugcina yalezi zinto?" (UDan. 12: 8)

Utshelwa ngamazwi amaningi ukuthi akukhona okwakhe ukwazi. “Hamba, Daniyeli, ngoba la mazwi enziwe aba yimfihlo futhi avaliwe kuze kube sesikhathini sokuphela.” (Dan. 12: 9) Kodwa-ke, kubonakala sengathi ingelosi iphonsa le ndoda efiseleka kakhulu isiphetho sokugcina esingokwesiprofetho — ngakho-ke sifinyelela emnyombweni womsebenzi wethu:

(UDaniel 12: 11, 12) 11 "Futhi kusukela ngesikhathi

 • isusiwe futhi kwabekwa into enengekayo ebangela incithakalo, kuzoba nezinsuku eziyinkulungwane namakhulu amabili namashumi ayisishiyagalolunye. 12 “Ubusisiwe lowo ohlale elindele ofika ezinsukwini eziyinkulungwane namakhulu amathathu namashumi amathathu nanhlanu!

  Njengoba ingelosi isanda kubuza ukuthi kuzoba isikhathi esingakanani kuze kuphele lezi zinto, futhi njengoba uDaniel engeze umbuzo wokuthi kuzoba yini ingxenye yokugcina yalezi zinto, umuntu angacabanga kufanele ukuthi izinsuku ze-1,290 nezinsuku ze1,335 zixhunyaniswe ukudaniswa kwamandla abantu abangcwele kube izicucu ngakho-ke kufika ngesikhathi lapho “zonke lezi zinto seziphelile”.
  Lokho kubonakala kunengqondo ngokuphelele, akunjalo?
  Ingabe lokho ukuqonda kwethu ngokomthetho imiBhalo? Akuyona. Yini ukuqonda kwethu okusemthethweni? Ukuphendula lokho, ake siqale ngokuthatha ukuthi ukuqonda okusemthethweni kulungile futhi ngakho-ke kuzoqhubeka kuze kube sezweni elisha. Ngesinye isikhathi eNew World, uDaniel uzovuswa.

  (UDaniel 12: 13) 13 “Kepha wena, iya ngasekupheleni; uzophumula, kepha uyokumela isabelo sakho ekupheleni kwezinsuku. ”

  Cishe kuwumcabango ophephe kakhulu ukusho ukuthi enye yezinto zokuqala uDaniel azofuna ukufunda ngayo ekuvukeni kwakhe ukuthi amazwi akhe esiprofetho agcwaliseka kanjani. Ukuthatha ukuthi imfundiso yethu esemthethweni ilungile, nansi indlela leyo ngxoxo engahamba ngayo:
  UDANIYELI: “Saba yini-ke isikhathi esimisiwe, izikhathi ezimisiwe nengxenye?”
  I-US: "Leyo kwakuyinkathi engokoqobo yeminyaka emi-3."
  UDANIEL: “Ngempela, futhi iqale nini?”
  I-US: “NgoDisemba, 1914.”
  UDANIEL: “Kuyathakazelisa. Futhi yimuphi umcimbi owabonisa ukuqala kwawo? ”
  I-US: "Awu, awukho umcimbi empeleni."
  UDANIEL: “Kodwa bekunempi enkulu ngempela ngalowo nyaka?”
  I-US: "Empeleni yayikhona, kodwa yaqala ngo-Okthoba, hhayi ngoDisemba."
  UDANIEL: “Ngakho-ke uDisemba, u-1914 wayephawuleka ngesikhathi lapho amandla abantu abangcwele achithwa abe yizicucu?”
  I-US: "Cha."
  UDANIEL: “Manje-ke wazi kanjani ukuthi isikhathi saqala ngaleyo nyanga?”
  I-US: "Ngoba siyazi ukuthi yaphela ngoJuni, 1918, ngakho-ke simane sibala sihlehla kusuka lapho."
  UDANIEL: “Kwenzekani ngoJuni, 1918?”
  I-US: "Yilapho-ke amalungu ayisishiyagalombili asendlunkulu afakwa ejele."
  UDANIEL: “Ngiyabona. Ngakho-ke zazimelelani izikhathi ezi-3? ”
  E-U.S.: “Leyo minyaka emi-3 were kwakuyisikhathi lapho abantu bakaJehova babeshushiswa, benyathelelwa phansi.
  UDANIEL: “Ushushiso lwaqala ngo-December 1914?”
  I-US: “Hhayi, hhayi. Ngokuya nge- INqabayokulinda i-athikili umfowethu uRonald wabhala ku-Mashi 1, i-1925, akukho ukushushiswa okubalulekile kuze kube sekupheleni kwe-1917. Ngesikhathi uMfoweth 'uRussell esaphila, akubanga nakushushiswa ngalutho. ”[i]
  UDANIEL: “Pho kungani usho ukuthi izikhathi ezi-3 zaqala ngoDisemba, 1914?”
  I-US: “Kumele ngabe yaqala ngaleso sikhathi. Ngaphandle kwalokho, ngeke sithi yaphela ngoJuni, 1918 ”
  UDANIEL: “Futhi sikwazi lokhu ngoba amandla abantu abangcwele acekelwa phansi ngo-June, 1918?”
  I-US: "Impela."
  UDANIEL: “Futhi kungenxa yokuthi amalungu ayisishiyagalombili asendlunkulu aboshiwe.”
  I-US: “Yebo, umsebenzi ucishe wama.”
  UDANIYELI: Ngokuthi “cishe” usho ukuthi…? ”
  I-US: "Ngokombiko othile, kwehle ngo-20% umsebenzi wokushumayela ngo-1918 ngaphezu kuka-1914."[Ii]
  UDANIEL: “Ngakho-ke“ acishe amiswa ”kusho ukuthi incishiswe ngama-20%.”
  I-US: "Empeleni, yebo."
  UDANIEL: “Kodwa ukushicilelwa kwe- INqabayokulinda Umagazini ongitshele wona… impela ngabe wamiswa ngaleso sikhathi? ”
  I-US: “Cha, asikaze siphuthelwe ukuphrinta. Ngisho nenyanga eyodwa. Simise kuphela ukuphrinta ifayili le- INqabayokulinda lapho kuqala ukuhlaselwa kwenkolo yamanga. Lapho umsebenzi wokushumayela uphela lapho. ”
  UDANIEL: “Ngakho-ke lokhu okushoyo ukuthi amandla abantu bakaJehova acekelwa phansi ngoba kwehle u-20% emsebenzini wokushumayela ngonyaka owodwa futhi akumisiwe ukumiswa kwomagazini?”
  I-US: "Yebo, besingazi ukuthi sizokwenzenjani ngenkathi abaholi beboshwa."
  UDANIEL: “Kodwa ngandlela-thile abazalwane babesakwazi ukuyinyathelisa INqabayokulinda, kunjalo? ”
  I-US: “Impela. Awukwazi ukuvimba abantu bakaJehova. ”
  UDANIEL: “Futhi bayaqhubeka nomsebenzi wokushumayela.”
  I-US: "Yebo, impela!"
  UDANIEL: “Ngisho nalapho echotshozwa abe yizicucu.”
  I-US: "Impela!"
  UDANIEL: “Kulungile. Ngiyitholile. Ngakho-ke lapho amandla abantu abangcwele ephela ngo-1918, khona-ke zonke izinto engangizibhale phansi ngaphansi kokuphefumlelwa zaphela, zilungile? INkosi yaseNyakatho yahlangabezana nokuphela kwayo? UMikayeli inkosana enkulu wasukuma emele abantu bakhe? Kwakukhona nesikhathi sosizi esingakaze senzeke emlandweni wesintu? ”
  I-US: “Cha, lokho akwenzekanga ngemuva kwesikhathi eside. Eminyakeni engaphezu kweyikhulu kamuva empeleni. ”
  UDANIYELI: “Kodwa iNgelosi eyayiphezu kwamanzi yangitshela ukuthi 'zonke lezi zinto zizophela lapho amandla abantu abangcwele echotshozwa abe yizicucu. Ungitshele ukuthi lokho kwenzeka ngo-1918, ngakho-ke ukuphela kufanele ukuthi kufike ngokushesha emva kwalokho. Zithini izincwadi zakho ngalokho? ”
  I-US: "Akunalutho empeleni."
  UDANIEL: “Kodwa bezingekho yini izincwadi ezichaza lesi siprofetho engisibhalile?”
  I-US: “Yebo, kuningana. Kwabizwa owokugcina Naka Isiprofetho SikaDaniel. Kwakuyincwadi enhle kakhulu. ”
  UDANIYELI: “Manje-ke luthini mayelana nokuthi kungani Usizi Olukhulu lungafikanga ngenkathi amandla abantu abangcwele echithwa ngoJuni, 1918, njengoba ingelosi eyayikhuluma nami yayiprofethe ukuthi izokwenzeka?”
  I-US: "Akukho lutho."
  UDANIEL: “Ayishongo lutho ngale ndaba?”
  I-US: "Yebo, kahle, ngicabanga ukuthi simane nje seqa leya ngxenye."
  UDANIEL: “Kodwa lokho bekungeke yini kubonakale kuyingxenye ebalulekile yalesi siprofetho?”
  I-US: “Yebo, kungabonakala kunjalo. Kodwa njengoba ngishilo, asikaze sikuchaze. ”
  UDANIYELI: “Hmm, kulungile, ake siye engxenyeni emayelana nokususwa kwento engapheli nokubekwa kwento enengekayo.?”
  US: “Yebo. Leyo yingxenye ethokozisayo. Lokhu okuqhubekayo, uyabona, kubhekisela emsebenzini wokushumayela owasuswa ngo-1918. ”
  UDANIYELI: “Ngokuncishiswa ngobuningi ngama-20%?”
  I-US: "Uyitholile!"
  UDANIYELI: “Nesinengiso na?”
  E-US: “Isinengiso sisho iNhlangano Yezizwe eyaqala ukuba khona ngo-1919.”
  UDANIEL: “Kungani kwabizwa ngokuthi 'isinengiso'?”
  U.S: “Ngoba wawumi endaweni engcwele; indawo lapho bekungafanele ukuthi ime khona. Lokhu kubhekisela esikhathini lapho iZizwe Ezihlangene zahlasela khona eLobukholwa, elalibhekwa njengelingcwele yize lalinqatshwe nguJehova uNkulunkulu. Kufana no-Israyeli wasendulo ngo-66 CE Ithempeli lalo kwakusabhekiselwa kulo njengendawo engcwele yize lalilahlwe nguJehova uNkulunkulu ngemuva kokuthi amaJuda ebulele indodana yakhe. Ngenkathi iRoma ihlasela ithempeli, labizwa ngokuthi isinengiso esimi endaweni engcwele. Ngakho-ke ngendlela efanayo lapho iZizwe Ezihlangene zihlasela eLobukholwa, elalihlubuke njengo-Israyeli wasendulo, kwaba isinengiso ukuma endaweni engcwele. ”[Iii]
  UDANIEL: “Ngiyabona. Kepha i-League of Nations ayikaze ime endaweni engcwele, kuphela yi-United Nations, kusuka kulokhu ongitshela khona. Ngakho kwenzeka kanjani ukuthi sibize iNhlangano Yezizwe ngokuthi 'isinengiso'? Kwenzenjani ukuhlukaniswa kubo bonke abanye ohulumeni njengento enengekayo? ”
  I-US: "Yama endaweni engcwele."
  UDANIEL: “Kulungile, kodwa ayikaze ime endaweni engcwele. Owangena esikhundleni sakhe wakwenza. ”
  US: “Uqinisile. Lapho iZizwe Ezihlangene zihlasela iBhabhiloni Elikhulu, eminyakeni engaphezu kweyikhulu kamuva, zazimi endaweni engcwele. ”
  UDANIEL: “Kodwa asikubali lokho. Ubala u-1919 njengokubekwa kwesinengiso. ”
  I-US: “Manje usuyitholile.”
  UDANIEL: “Ngiyakwenza? Kodwa singakubiza kanjani ngokuthi kuyinto enengekayo ekubeni into enengekayo yangempela ibingabekwa isikhathi esingaphezu kwekhulu leminyaka? ”
  I-US: "Ngisanda kuchaza lokho."
  UDANIYELI: “Wenzile?”
  I-US: "Impela."
  UDANIEL: “Kulungile, ake sikushiye okwamanje. Ngitshele ngezinsuku eziyinkulungwane namakhulu amabili namashumi amabili? ”
  I-US: “Ah, lezo yizinsuku ezingokoqobo. Izinsuku ezingu-1,290 XNUMX ziqala kuphela ngemuva kokususwa kwesici esihlala sikhona futhi nokubekwa kwezinto ezinengekayo. ”
  UDANIEL: “Ngakho-ke isici esenziwa njalo sasuswa ngoJuni, 1918 lapho kususwa amalungu ayisishiyagalombili asendlunkulu, futhi abuyiselwa lapho ededelwa ezinyangeni eziyisishiyagalolunye kamuva ngo-March 1919, akunjalo?”
  I-US: "Inembile, futhi i-League of Nations yabekwa phakathi nezinyanga eziyisishiyagalolunye ngenkathi iphakanyiswa ngoJanuwari, 1919."
  UDANIYELI: “Manje yaba khona lapho?”
  US: “Yebo. Hhayi, cha. Kuya ngesimo. Yilapho kwaphakanyiswa khona, kepha ayizange ibe khona kuze kube yilapho isivumelwano sisayinwa yizizwe ezingamalungu angama-44 ezasungula ezenzeka ngoJuni 28, 1919. ”
  UDANIEL: “Kodwa lokho bekuzoba ngaphandle kwezinyanga eziyisishiyagalolunye ukukhishwa kwento engapheli kususwe.”
  I-US: "Impela, yingakho siluziba usuku eyadalwa ngalo futhi sihamba nosuku olwahlongozwa ngalo ngoJanuwari, 1919 engqungqutheleni yokuthula yaseParis."
  UDANIEL: “Ngakho yabekwa ngenkathi ihlongozwa, hhayi ngenkathi idalwa, akunjalo? Lokho kusho ukuthi yaba yinto enengekayo ngenkathi iphakanyiswa nje? ”
  I-US: "Kulungile, ngaphandle kwalokho, ukuqonda kwethu bekungeke kusebenze."
  UDANIEL: “Futhi lokho ngeke kwenzeke. Ngakho-ke uma uJanuwari, 1919 eqala ukuqala kwezinsuku eziyi-1,290 XNUMX, yini ephawula ukuphela kwazo? ”
  I-US: “Hhayi, akunalutho empeleni. Kodwa cishe ezinyangeni ezintathu uphelile saba nomhlangano wango-September eCedar Point, e-Ohio. ”
  UDANIEL: “Umhlangano. Ungitshela ukuthi isiprofetho engisibhale eminyakeni engaphezu kwengu-2,500 XNUMX edlule sagcwaliseka ngomhlangano owawuse-Ohio? ”
  I-US: “Bekuwumhlangano oyingqophamlando.”
  UDANIEL: “Kodwa umhlangano awuzange ube khona lapho kuphela abangu-1,290 XNUMX.”
  E-US: "Bekusele izinyanga ezintathu kuphela ukuthi uthathe ikhefu."
  UDANIEL: “Angazi. Kubonakala njengesikhathi esithile esithile — siqonde ngqo. Ukube bekuzoba ngumhlangano, ngabe uJehova ubengeke akwazi ukuwuthola kahle kuze kube yilolo suku? ”
  E-US: [Ehlikihla amahlombe ethu]
  UDANIYELI: “Izinsuku eziyi-1,335 XNUMX? Zigcine nini. ”
  I-US: "Zibalwa njengezihlangene nezinsuku eziyi-1,290 1926, ngakho-ke zazizophela ngoMashi, XNUMX."
  UDANIEL: “Futhi kwenzekani ngoMashi, 1926.”
  I-US: “Hhayi, akunalutho empeleni. Kepha bekukhona okubalulekile INqabayokulinda kaJanuwari walowo nyaka, kwathi ngoMeyi, kwaba nomhlangano lapho sakhipha khona le ncwadi, Ukukhulula.  Ishintshe iTravel in the Scriptures. ”
  UDANIEL: “Kodwa akukho okwenzekile ngoMashi lapho i-1,335 XNUMX iphela empeleni?”
  I-US: "Ah, cha."
  UDANIEL: “Ngakho lokhu kubanjwa kwemihlangano nokukhishwa kwezincwadi kwakuyinto eyivelakancane futhi ephawulekayo ngaleso sikhathi?”
  I-US: “Lutho neze. Lokho besikwenza minyaka yonke. ”
  UDANIEL: “Ngiyabona. Ngakho-ke unyaka nonyaka bekunomhlangano futhi unyaka nonyaka ukhipha incwadi entsha ngakho-ke nakanjani bekuzoba nomhlangano nencwadi unyaka ophele ngawo izinsuku eziyi-1,335 XNUMX, hhayi ngosuku abaphela ngalo nje? ”
  I-US: "Kuhle kakhulu, yebo."
  UDANIEL: “Ngiyabona. Futhi ingabe lo mhlangano, ngandlela-thile, wawuseCedar Point, e-Ohio? ”
  E-US: “Uyazi. Angazi. Kodwa ngingathola. ”
  UDANIEL: “Akunankinga. Kepha ngiyabonga ngesikhathi sakho. ”
  I-US: "Akunankinga."

  I-theory ehlukile

  Siyaxolisa uma lokhu osekushiwo ngenhla kubonakala kuthathela phezulu, kepha simane nje sizama ukuletha ukutolika kwethu esiphethweni esinengqondo. Uma kuvumelekile, kufanele ikwazi ukumela isivivinyo.
  Kodwa-ke, uma kunikezwa ukuthi isici esiqhubekayo sokukhulekela kwethu kanye nesithelo sezindebe asisuswanga ngo-1918 — ukwehla okungama-20% akunakuthathwa ngokuthi “kukususa” - futhi kunikezwe ukuthi manje sifundisa ukuthi isinengiso simi noma sibekwe indawo engcwele lapho i-UN ihlasela iBhabhiloni Elikhulu, kubonakala kuphephe kakhulu ukuphetha ngokuthi izinsuku eziyi-1,290 1,335 nezinsuku eziyi-11 1 azikakaqali. Amandla abantu abangcwele awakaqedwa izicucu okwamanje. Ofakazi ababili abakaqedi ukufakaza kwabo futhi abakabulawa. (IsAm. 13: XNUMX-XNUMX) Konke kusesikhathini sethu esizayo.
  Kuthiwani ngezikhathi ezi-3? Ingabe lokhu kungokoqobo noma kungokomfanekiso? Ibhayibheli lisebenzisa amagama ahlukahlukene ukubhekisa kulesi silinganiso sesikhathi: izikhathi ezi-3, izinyanga ezingama-42, izinsuku eziyi-1,260. Kwesinye isikhathi kusobala ukuthi kungokomfanekiso, kwesinye isikhathi asinakuqiniseka. (Dan. 7:25; 12: 7; IsAm. 11: 2, 3; 12: 6, 14; 13: 5) Kuzofanele silinde futhi sibone ukuthi kubhekiselephi. Kodwa-ke, konke kukhomba ekugcwalisekeni okuzayo kwezinsuku eziyi-1,290 kanye ne-1,335. Lokhu kuzokhombisa isikhathi sokulingwa nokuhlolwa; isikhathi esidinga ukukhuthazela. Kungakhombisa ukuthi labo abakhuthazelayo futhi bafinyelele ekupheleni kwezinsuku eziyi-1,335 XNUMX kuzothiwa bayajabula.
  Esikhundleni sokuwela ogibeni lokuqagela, ake sikushiye lokho bese sigcina izingqondo nezinhliziyo zethu zivulekele izinkomba zokuthi ziqala nini lezi zikhathi ezimbili. Lezo zimpawu akufanele kube nzima ukuzibona. Ngemuva kwakho konke, ukususwa kwesici esihlala njalo nokubekwa kwento enengekayo kuzoba yimicimbi ebonakalayo ezingeni lomhlaba.
  Izikhathi eziyingozi, kodwa ezijabulisayo zisazokwenzeka.


  [i] Mashi 1, 1925 INqabayokulinda esithi “Ukuzalwa Kwesizwe” uthe: “19… Makubhalwe lapha ukuthi ukusuka ku-1874 kuze kube yi-1918 kwakukhona ukushushiswa okuncane, uma kukhona, yalezo zeSiyoni; kusukela ekuqaleni konyaka wamaJuda i-1918, kuya engxenyeni yokugcina ye-1917 isikhathi sethu, ukuhlupheka okukhulu kwehlela abagcotshiweyo, iZiyoni. ”
  [ii] “Noma kunjalo, ngokwerekhodi elikhona, inani labaFundi BeBhayibheli libike ukuthi abanye bahlanganyela ekushumayeleni izindaba ezinhle kwabanye ngesikhathi se-1918 lehle ngamaphesenti ama-20 emhlabeni jikelele uma liqhathaniswa nombiko we1914. "(Jv isahl. 22 k. 424)
  [Iii] Bona i-w99 5 / 1 "Vumela Reader asebenzise ukuqonda"

  UMeleti Vivlon

  Imibhalo kaMeleti Vivlon.
   23
   0
   Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x