Hhayi-ke, umhlangano waminyaka yonke ngemuva kwethu. Abazalwane nodade abaningi bajabule kakhulu ngeBhayibheli elisha. Ingcezu enhle yokuphrinta, ngokungangabazeki. Asikaze sibe nesikhathi esiningi sokuwubukeza, kepha esikubonile kuze kube manje kubonakala kufanelekile engxenyeni enkulu. Yibhayibheli elisebenzayo lomsebenzi wokufakaza endlini ngendlu nezindikimba zalo ze-20 esethulweni. Vele, ungafuna ukuthi sihlukane nesihloko #7. "Yini iBhayibheli ebikezelayo ngosuku lwethu?"
Ngike ngezwa emithonjeni eminingana — imithombo exhasa kakhulu oFakazi BakaJehova — ukuthi lo mhlangano ube njengesethulo lomkhiqizo oluhlanganisiwe kunomhlangano ongokomoya. Izelamani ezimbili zaphawula ngokuzimela ukuthi uJesu wakhulunywa ngaye kabili kuphela kuwo wonke umhlangano futhi lezo zikhombo zazimane zenzeka.
Inhloso yalokhu okuthunyelwe ukusetha intambo yokuxoxisana ukuze sabelane ngokubuka okuvela emphakathini wesithangami ngokubhekisele kwi-NWT Edition 2013. Ngithole ama-imeyili amaningana asevele enikelwe ngabanikeli abahlukile, futhi ngingathanda ukuwabelana ngolwazi.
Ngaphambi kokwenza lokho, ake ngiveze okuthile okunelukuluku kuSithasiselo B1 “Umyalezo WeBhayibheli”. Isihlokwana sithi:

UJehova uNkulunkulu unelungelo lokubusa. Indlela yakhe yokubusa ihamba phambili.
Injongo yakhe ngomhlaba nangesintu izofezeka.

Bese iqhubeka nokufaka kuhlu izinsuku eziyisihluthulelo lapho lo mlayezo wembulwa. Ngokusobala, esifundweni sethu semfundiso yenkolo, usuku olubaluleke kakhulu ekwakhiweni kwengqikithi yelungelo likaNkulunkulu lokubusa bekufanele kube unyaka ka-1914 njengosuku okwamiswa ngalo umbuso wobukhosi bukaMesiya ezulwini nokubusa kukaNkulunkulu ngendodana yakhe esanda kubekwa esihlalweni sobukhosi uJesu Kristu. ukuphela kokubusa okungenakuphikiswa kwezikhathi ezimisiwe zabeZizwe. Lokhu kwenzeka ngo-Okthoba ka-1914 ngokusho kwesikufundiswe iminyaka ecishe ibe yikhulu. Kepha kulo mugqa wesikhathi wesithasiselo, akukhulunywa lutho ngale nkolelo eyinhloko yoFakazi BakaJehova. Ngaphansi kwesihloko esithi, “Cishe u-1914 CE”, sitshelwa nje ukuthi uJesu waxosha uSathane ezulwini. Sicela wazi ukuthi lokhu kwenzeka “cishe” ngonyaka ka-1914; okungukuthi, cishe noma ngo-1914 uSathane waphonswa phansi. (Ngokusobala, akukho okunye okufanele kuqashelwe okwenzeka ngaleso sikhathi.) Ukushiywa komunye wemigomo eyisisekelo yenkolelo yethu kuyamangaza, kuxakile — futhi kusabisa kakhulu. Umuntu angavele azibuze ukuthi ngabe ngabe sibekelwe ushintsho olukhulu, olubi kakhulu.
Ukusuka kumngani oseningizimu yomngcele (indlela eseningizimu yomngcele) sinoku:

Nakhu ukubonwa okusheshayo:

IzEnzo 15:12 “Khona-ke lonke iqembu bathula, baqala ukulalela uBarnaba noPawulu balandisa izibonakaliso eziningi nezimangaliso uNkulunkulu azenzile ngabo phakathi kwezizwe. ”

AmaBhayibheli amaningi abonakala esho okuthile okufana 'nomhlangano wonke' noma 'wonke umuntu'. Kepha ngikuthola kujabulisa ukuthi bangashiya ukuhumusha okungokoqobo kwe-Php. 2: 6 kepha ubone isidingo sokushintsha lokhu. Ngokusobala bazama ukuqinisa isikhundla sabo.

Izenzo 15:24 “… abanye baphume phakathi kwethu futhi sikubangele inkathazo ngalokho abakushoyo, bezama ukukudicilela phansi, yize singazange sibanikeze imiyalo ”

Ukulawulwa kokulimala okuncane, eminyakeni eyi-2000 kamuva…

Okungenani "i-asinine zebra" (uJobe 11.12) manje "iyimbongolo yasendle", futhi "Amahhashi abanjwe ukushisa kocansi, anamasende [aqinile] manje" Afana namahhashi anentshisekelo, akhanukayo ".

Ngimane ngifunde izingxenye ezingahleliwe zika-Isaya bese ngiziqhathanisa ne-NWT entsha. Kumele ngithi, ithuthukiswe kakhulu maqondana nokufundeka.
U-Apholo wakusho lokhu ngokufakwa kukaJehova emiBhalweni YamaKristu.

Kwakumangaza emhlanganweni ukuthi babona kunesidingo sokwakha indoda enotshani mayelana nodaba lwegama laphezulu ku-NT.

UMfoweth 'uSanderson wathi abagxeki ngokufakwa kwethu igama laphezulu emiBhalweni yesiGreki bathi abafundi bakaJesu babeyobe belandela izinkolelo-zeya zesikhatheso zamaJuda. Ukwenze kwazwakala sengathi lokhu kungukuphikisana okuyisisekelo kwabafundi, okuyiqiniso empeleni akunjalo. Izazi azivumelani nokufakwa ikakhulu ngesisekelo sokuthi abukho ubufakazi besandla sokuthi kufanele bufakwe.

UMfoweth 'uJackson wabe esethi kufanelekile ukuyifaka ngesisekelo sokuthi ukucaphuna emiBhalweni yesiHeberu ngokwe-LXX bekuyoyifaka. Uhlulekile ukusho ukuthi lokhu kubalwa okufakiwe okungaphansi kwengxenye, futhi akazange futhi anikeze ukuphikisana ngazo zonke ezinye izindawo okwenziwe kuzo.

Isihlokwana sokugcina ngaphansi kwesithasiselo A5 kanye namakhasi amabili alandelayo kuyadida futhi akuqinisekisiwe kunanoma yini eyayiphikisana phambilini. Kule nguqulo abakayanga kwizikhombo ze-J ezazivame ukusetshenziswa njengentuthu nezibuko (ikakhulukazi ezikoleni zabadala neziphayona). Kepha sikuphi isisindo sokuthi igama laphezulu liyasetshenziswa kuzo zonke lezi ezinye izilimi emiBhalweni yesiGreki (eziningi zazo zifihlekile izilimi) uma ungeke unikeze izinkomba zokuthi yiziphi izinguqulo? Akunangqondo ngokuphelele njengoba ngibona, futhi kubuthakathaka kunokumelelwa kabi kwezethenjwa ze-J. Ngaso sonke lesi sigaba sithi kungaba ukuhumusha okukodwa okungaqondakali okushicilelwe ngokusemthethweni futhi kwaba nokuqhutshwa kwamakhophi ambalwa kulolo nalunye lwalezi zilimi. Bazikhomba ngokungacacile ezintathu zalezi zinguqulo - iRotuman Bible (1999), iBatak (1989) kanye nenguqulo yesiHawaii (engashiwongo ngegama) yango-1816. Kubo bonke esikwaziyo ukuthi abanye bangaba ngabantu abazibophezele ukuhumusha i-NWT kulezi zilimi. Akusho nje. Ukube bekunesisindo sangempela kulezi zinguqulo, ngicabanga ukuthi bebengeke bangabaze ukuzenza zicace.

Kuzofanele ngivumelane nalokhu okungenhla. Omunye umngani uyangeza (futhi ucaphuna esithasiselweni):

“Ngaphandle kokungabaza, kunesisekelo esicacile sokubuyiselwa kwegama laphezulu, elithi Jehova, emiBhalweni YamaKristu YesiGreki. Yilokho kanye abahumushi be-New World Translation abakwenzile.

Banenhlonipho ejulile ngegama likaNkulunkulu nokwesaba okunempilo kwalo ukususa noma yini eyavela embhalweni wokuqala. — IsAmbulo 22:18, 19. ”

Uma ucabanga ukuthi isisekelo 'sokubuyisela' i-DN kunoma iyiphi indawo ngaphandle kwezingcaphuno ze-OT yile hhayi Ngokusobala, ngokusobala abanakho 'ukwesaba okunempilo engeza noma yini engavelanga embhalweni wokuqala '.

Ngingathanda ukuvuma.
Esikhombeni esidala se-NWT Bible Appendix 1D, babhekisa kumqondo owethulwe nguGeorge Howard wase-University of Georgia ngesizathu sokuthi kungani ezwa ukuthi igama laphezulu kufanele livele kwi-NT. Ngemuva kwalokho bayangeza: “Siyavumelana nalokhu okungenhla, ngaphandle kwalokhu: Asibheki lo mbono ngokuthi “umbono,” kunalokho, kuvezwa kwamaqiniso omlando ngokudluliswa kwemibhalo yesandla yeBhayibheli. ”
Lokhu kuzwakala ngokufana nomqondo osetshenziswa izazi zokuziphendukela kwemvelo lapho benqaba ukubiza ukuziphendukela kwemvelo ngokuthi “umbono”, kodwa njengeqiniso lomlando.
Nawa amaqiniso — hhayi ukucabanga noma ukuqagela, kodwa amaqiniso. Kunemibhalo yesandla noma izingcezu ezingaphezu kuka-5,300 zemibhalo yesandla yemiBhalo YamaKristu. Akukho neyodwa kuzo — ngisho neyodwa — lapho kuvela khona igama laphezulu elise-tetragrammaton. I-NWT yethu yakudala yathethelela ukufakwa okungama-237 esikwenzile kwegama laphezulu emBhalweni ongcwele sisebenzisa lokho esikubiza ngokuthi yizikhombo ze-J. Okuncane kwalokhu, okungama-78 ngokunembile, yizindawo lapho umlobi ongumKristu ebhekisela khona emiBhalweni YesiHeberu. Kodwa-ke, bavamise ukwenza kanjalo ngokuhumusha imisho, kunokuba bacaphune igama negama, ngakho-ke bebengabeka kalula “uNkulunkulu” lapho okwakusetshenziswe khona igama elithi “Jehova”. Noma kunjalo, iningi lezikhombo ze-J azikhombisi emiBhalweni YesiHeberu. Ngakho-ke kungani bafake igama laphezulu kulezi zindawo? Ngoba othile, imvamisa umhumushi okhiqizela amaJuda inguqulo ethile, wasebenzisa igama laphezulu. Lezi zinguqulo zineminyaka eyikhulu kuphela ubudala futhi kwezinye izimo, zinamashumi ambalwa eminyaka ubudala. Ngaphezu kwalokho, kuzo zonke izimo, kunjalo izinguqulo, hhayi amakhophi wesandla.  Futhi, awukho umbhalo wesandla oqukethe igama laphezulu.
Lokhu kuphakamisa umbuzo ongakaze ukhulunywe kuzithasiselo zethu zeBhayibheli: Ukube uJehova ubekwazi (futhi impela ubengakwazi, unguNkulunkulu umninimandla onke) ukugcina izinkomba ezicishe zibe ngu-7,000 ngegama lakhe laphezulu emibhalweni yesandla emidala kakhulu yesiHeberu, kungani engakwenzanga lokho ngakho-ke okungenani kweminye yezinkulungwane zemibhalo yesandla yemiBhalo YesiGreki. Kungenzeka yini ukuthi bekungekho kwasekuqaleni? Kepha kungani ingekho? Kunezimpendulo ezithile ezithokozisayo zalo mbuzo, kepha masingasuki esihlokweni. Lokho sizokuyekela kwesinye isikhathi; okunye okuthunyelwe. Iqiniso ukuthi, uma uMlobi ekhethe ukungaligcini igama laKhe, khona-ke kungenzeka ukuthi ubengafuni ukuthi ligcinwe noma bekungekho kwasekuqaleni futhi unikezwe ukuthi “yonke imiBhalo iphefumulelwe nguNkulunkulu”, ubenezizathu zakhe. Singobani thina esingamosha ngalokho? Ngabe senza njengoUza? Isixwayiso sikaSamb. 22:18, 19 sibi.

Amathuba Alahlekile

Kungiphathe kabi ukuthi abahumushi abalisebenzisanga leli thuba elihle lokuthuthukisa izindima ezithile. Isibonelo, uMathewu 5: 3 ufundeka kanje: “Bayajabula abaqaphela isidingo sabo esingokomoya…” Igama lesiGreki lisho umuntu oswele; isinxibi. Isinxibi yilowo ongazi nje kuphela ngobumpofu bakhe obubi, kepha ucela usizo. Umuntu obhemayo uvame ukusibona isidingo sokuyeka, kodwa akazimisele ukwenza umzamo wokwenza kanjalo. Abaningi namuhla bayazi ukuthi bantula ingokomoya, kodwa futhi abenzi mizamo yokulungisa isimo. Kalula nje, laba bantu abancengi. Bekungaba yinzuzo ukube ikomidi elihumushile belingathatha leli thuba ukubuyisa okuqukethwe ngokomzwelo okukumagama kaJesu.
KwabaseFiliphi 2: 6 ngesinye isibonelo. UJason David BeDuhn[i], yize encoma ukunemba kwe-NWT ekunikezeni leli vesi iyavuma ukuthi "yi-hyper-literal" futhi "ididekile kakhulu futhi iyinkinga". Usikisela ukuthi, "akazange acabange ngokuthathwa kokulingana," noma "akazange acabange ukuthatha ukulingana," noma "akazange acabange ukubamba ukuthi uyalingana." Uma umgomo wethu ukufundeka okuthuthukile ngokwenza lula ulimi olusetshenzisiwe, kungani unamathela ekunikezeni kwethu kwangaphambili?

I-NWT 101

I-NWT yasekuqaleni ibingumkhiqizo wemizamo yomuntu oyedwa, uFred Franz. Njengoba yayihloselwe njengeBhayibheli lokutadisha, kwakufanele kube ukuhunyushwa kwezwi nezwi. Imvamisa yayicwiywa kakhulu futhi iphinyiselwa kabi. Izingxenye zalo zazicishe zingaqondakali. (Lapho sihamba ngabaprofethi abangamaHeberu ekufundweni kwethu okwabiwa masonto onke kwe-TMS, mina nomkami besizoba ne-NWT ngesandla esisodwa nezinye izinhlobo ezimbalwa kokunye, ukubhekisa lapho besingazi ukuthi i-NWT iyini ethi.)
Manje lolu hlelo olusha selwethulwe njengeBhayibheli lenkonzo yasensimini. Kuhle lokho. Sidinga into elula ukufinyelela abantu kulezi zinsuku. Nokho, akulona iBhayibheli elengeziwe kodwa esikhundleni salo. Bachaze ukuthi emzameni wabo wokwenza lula, basuse amagama angaphezu kwe-100,000. Kodwa-ke, amagama ayizakhi zokwakha zolimi, futhi umuntu uyazibuza ukuthi kungakanani okulahlekile.
Kuzofanele silinde futhi sibone ukuthi ngabe leli Bhayibheli elisha liyakusiza ukuqonda kwethu futhi lisisiza ekuqondeni okujulile kweMibhalo, noma uma lizokuxhasa nje ukudla okufana nobisi okuyinto edabukisayo ukusho ukuthi kube yimali yethu masonto onke yokuthola iminyaka eminingi manje.

Amabakaki Esikwele Aphelile

Kuhlelo lwangaphambilini, sisebenzise abakaki abayizikwele ukukhombisa amagama afakiwe ukuze "kucaciswe incazelo". Isibonelo salokhu yi-1 Kor. 15: 6 efundeka ingxenye yalolu hlelo olusha, “… abanye balele ekufeni.” Uhlelo lwangaphambilini belufundeka kanje: “… abanye balele [ekufeni]”. IsiGreki asifaki igama elithi “ekufeni”. Umqondo wokufa njengesimo sokulala nje wawuyinto entsha emqondweni wamaJuda. UJesu wethula lo mqondo kaninginingi, ikakhulukazi endabeni yokuvuswa kukaLazaru. Abafundi bakhe abalitholanga iphuzu ngaleso sikhathi. (Johane 11:11, 12) Kodwa-ke, ngemuva kokubona izimangaliso ezahlukahlukene zovuko ezifinyelela umvuthwandaba kulowo weNkosi yabo uJesu, balithola iphuzu. Kangangokuthi kwaba yingxenye yolimi lwendabuko lwamaKhristu ukubiza ukufa njengokulala. Ngiyesaba ukuthi ngokwengeza kulawa magama embhalweni ongcwele, asicacisi nencazelo nhlobo, kepha siyayidida.
Kucacile futhi kulula akukuhle ngaso sonke isikhathi. Kwesinye isikhathi sidinga ukufaka inselelo, ekuqaleni ukudida. UJesu wakwenza lokho. Abafundi badidekile ngamazwi akhe ekuqaleni. Sifuna abantu babuze, kungani ithi "walala". Ukuqonda ukuthi ukufa akuseyona isitha nokuthi akufanele sikwesabe njengoba nje nathi sesaba ukulala ebusuku kuyiqiniso elisemqoka. Bekungaba ngcono ukube inguqulo yokuqala ibingangezanga ngisho amagama athi, “[in death]”, kodwa kubi kakhulu enguqulweni entsha ukwenza kubonakale ukuthi okuhunyushiwe kuwukuhumusha okunembile kwesiGreki sokuqala. Le nkulumo enamandla yoMbhalo ongcwele isiphendulwe yaba yinto nje emfushane.
Sithanda ukucabanga ukuthi iBhayibheli lethu aliqukethe ukwenzelela, kepha lokho kungafana nokucabanga ukuthi thina bantu asinasono. U-Efesu 4: 8 wayejwayele ukuhunyushwa ngokuthi “wanikela ngezipho ezingabantu”. Manje lihunyushwe ngokuthi, “wanikela ngezipho ezingabantu.” Okungenani ngaphambi kokuthi sivume ukuthi besifaka i- "in". Manje sikwenza kubukeke sengathi kwakukhona lapho esiGrekini sokuqala. Iqiniso ukuthi konke okunye ukuhumusha umuntu angakuthola (Kungaba khona okuhlukile, kodwa angikakatholi okwamanje.) Ukuhumusha lokhu ngokuthi “unikeze izipho kuya amadoda ”, noma i-facsimile ethile. Benza lokhu ngoba yilokho okushiwo isiGreki sokuqala. Ukunikeza njengoba senza kusekela umbono wobukhosi obuphethe. Kufanele sibheke abadala, ababonisi besifunda, ababonisi besigodi, amalungu ekomidi lamagatsha, kuze kufike nasekufakeni iNdikimba Ebusayo njengezipho zabantu uNkulunkulu asinike zona. Kodwa-ke, kusobala ngokwengqikithi kanye ne-syntax ukuthi uPawulu ukhuluma ngezipho zikamoya ezinikezwa amadoda. Ukugcizelelwa ngakho-ke kusipho esivela kuNkulunkulu hhayi kumuntu.
Leli Bhayibheli elisha lenza kube nzima ngathi ukukhetha la maphutha.
Yilokho esikuthole kuze kube manje. Sekuphele usuku noma ezimbili kuphela sikutholile lokhu ezandleni zethu. Mina awunayo ikhophi, ungayilanda kusuka kufayela le- www.jw.org isiza. Kukhona futhi izinhlelo zokusebenza ezinhle kakhulu zeWindows, i-iOS, ne-Android.
Silangazelela ukuthola imibono evela kufunda ukuqhubekisela phambili ukuqonda kwethu ukuthi le nguqulo entsha izoba nomthelela muni ekufundeni nasekutshumayeleni.

[i] Iqiniso kwi-Translation Accuracy ne-Bias ekuhunyushweni ngesiNgisi kweTestamente eNtsha - UJason David BeDuhn, k. I-61, isig. I-1

UMeleti Vivlon

Imibhalo kaMeleti Vivlon.
    54
    0
    Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x