Ukutshelile, wena muntu wasemhlabeni, okuhle. Futhi yini uJehova ayicela kuwe ngaphandle kokuba ubonise ubulungisa futhi uthande umusa futhi ube nesizotha ekuhambeni noNkulunkulu wakho? - UMika 6: 8

Ukuhlukaniswa, Ukususa ekuhlanganyeleni, kanye nothando lomusa

Imfuneko yesibili kwezintathu zikaNkulunkulu kumuntu wasemhlabeni ihlobene kanjani nokususwa ekuhlanganyeleni? Ukuphendula lokho, ake ngikutshele ngokuhlangana nethuba engangikuthola esikhathini esithile esidlule.
OFakazi BakaJehova ababili bahlangana okokuqala emhlanganweni wamaKristu. Ngesikhathi kuqhubeka ingxoxo, omunye uveza ukuthi wayengumSulumane wangaphambili. Emangele, umzalwane wokuqala umbuza ukuthi yini eyamdonsela oFakazi BakaJehova. OwayengumSulumane uyachaza ukuthi kwakuwukuma kwethu esihogweni. (Isihogo somlilo siphinde sifundiswe njengengxenye yenkolo yamaSulumane.) Uchaza indlela ayehlala ezizwa ngayo ukuthi le mfundiso iveza uNkulunkulu njengongenabulungiswa ngokuphelele. Ukucabanga kwakhe ngukuthi njengoba engakaze acele ukuthi azalwe, uNkulunkulu angamnika kanjani izinqumo ezimbili kuphela, "Thobela noma uhlushwe unomphela". Kungani engakwazanga ukubuyela esimweni sokungabi nalutho ayekuso ngaphambi kokuba uNkulunkulu amnikeze impilo angazange ayicele?
Lapho ngizwa le ndlela yenoveli yokuphikisana nemfundiso yamanga yesihogo Somlilo, ngabona iqiniso elikhulu elalitholwa yilomfowethu.

Isimo A: UNkulunkulu Olungile: Awukho. UNkulunkulu ukwenza ube khona. Ukuze uqhubeke ukhona, kufanele ulalele uNkulunkulu noma kungenjalo ubuyele kulokho owawuyikho, ungekho.

Isimo B: UNkulunkulu Ongenabulungisa: Awukho. UNkulunkulu ukwenza ube khona. Uzoqhubeka ubekhona noma ngabe uyafuna noma cha. Izinketho zakho kuphela ukulalela noma ukuhlushwa okungapheli.

Ngezikhathi ezithile, amanye amalungu eNhlangano yethu afisa ukuhoxa. Abahlanganyeli esonweni, futhi ababangeli ukungezwani nokwehlukana. Bafisa nje ukusula esikhundleni. Ngabe bazothola ukufana nesimo A bese bemane babuyele esimweni ababekuso ngaphambi kokuba babe ngomunye woFakazi BakaJehova, noma ingabe yisimo B kuphela kwendlela abangakhetha ngayo?
Ake sifanekise lokhu ngesimo sokucatshangelwa sentombazanyana ekhulele emndenini woFakazi BakaJehova. Sizombiza ngo- “Susan Smith.”[i]  Eminyakeni eyishumi uSusan, efuna ukujabulisa abazali nabangane, uzwakalisa isifiso sokubhapathizwa. Ufunda kanzima futhi lapho eneminyaka engu-10 isifiso sakhe siyafezeka, okujabulisa bonke abasebandleni. Ngezinyanga zasehlobo, uSusan waba amaphayona asizayo. Lapho eneminyaka engu-11 uqala ukuphayona njalo. Kodwa-ke, izinto ziyashintsha empilweni yakhe futhi lapho uSusan eseneminyaka engama-18, akasafuni ukufakazelwa njengoFakazi KaJehova. Akatsheli muntu ukuthi kungani. Akukho lutho empilweni yakhe oluphikisana nemikhuba ehlanzekile, yobuKristu oFakazi BakaJehova abaziwa ngayo. Akafuni ukuba munye futhi, ngakho-ke ucela abadala bendawo ukuthi basuse igama lakhe ohlwini lwamalungu ebandla.
Ngabe uSusan angabuyela esimeni ayekuso ngaphambi kokubhapathizwa kwakhe? Ingabe kukhona isimo A sikaSusan?
Uma bengingabuza lo mbuzo kunoma ngubani ongeyena ufakazi, angavele aye ku-jw.org ukuthola impendulo. Ehamba phambili ethi "Ingabe oFakazi BakaJehova bagwema umndeni", wayezokuthola lokhu isixhumanisi oqala ngala mazwi:

“Labo ababhapathizwa njengoFakazi BakaJehova kodwa bangasashumeli abanye, mhlawumbe baze bayeka ukuhlangana nabakholwa nabo, hhayi kugwenyiwe. Empeleni, sifinyelela kubo futhi sizame ukuvuselela intshisekelo yabo engokomoya. ”[Ngesibindi sengeziwe]

Lokhu kudweba isithombe sabantu abanomusa; ongaphoqeleli inkolo yabo kunoma ngubani. Akukho lutho olungaqhathaniswa noNkulunkulu weSihogo Somlilo weLobukholwa / wamaSulumane onikeza umuntu ithuba lokukhetha ngaphandle kokulalela ngokuphelele noma ukuhlushwa kwaphakade.
Inkinga ukuthi esikushoyo ngokusemthethweni kwiwebhusayithi yethu kuyisibonelo esihle kakhulu sezepolitiki ezenzelwe ukwengeza isithombe esihle ngenkathi sifihla iqiniso elingathandeki kangako.
Isimo sethu sokucabanga noSusan asiyona imicabango yangempela. Ilingana nesimo sezinkulungwane; ngisho amashumi ezinkulungwane. Emhlabeni wangempela, ingabe labo abalandela inkambo efana nekaSusan bayagwenywa? Akunjalo ngokwengosi ethi jw.org. Kodwa-ke, noma yiliphi ilungu loFakazi BakaJehova elithembekile lizophoqeleka ukuthi liphendule ngo- “Yebo” ozwakala kakhulu. Kulungile, mhlawumbe hhayi okuzwakalayo. Ngokunokwenzeka kungaba ukulengiswa ekhanda, ukwehliswa kwamehlo, ukushushuluza izinyawo, ukuhoshozela uhhafu ngo "Yebo"; kepha u- "Yebo", noma kunjalo.
Iqiniso ngukuthi abadala babezophoqeleka ukuthi balandele imithetho ebekwe iNdikimba Ebusayo YoFakazi BakaJehova futhi babheke uSusan njengongazihlanganisi. Umehluko phakathi kokuzihlukanisa nokususwa ekuhlanganyeleni uyefana nomehluko phakathi kokuyeka nokuxoshwa. Noma ngabe yikuphi ugcina emgwaqweni. Kungakhathaliseki ukuthi ususiwe ekuhlanganyeleni noma uhlukanisiwe, kuyokwenziwa isimemezelo esifanayo emsamo wehholo LoMbuso:  USusan Smith akaseyena omunye woFakazi BakaJehova.[Ii]  Kusukela lapho kuya phambili, uzonqanyulwa kuwo wonke umndeni wakhe nabangane. Akekho owayengasakhulumi naye, ngisho nokusho ukubingelela ngenhlonipho uma bedlula kuye emgwaqweni noma bembona emhlanganweni webandla. Umndeni wakhe ubuzomphatha njengomuntu ohlekisayo. Abadala babebadikibalisa ukuba bangathintani naye ngaphandle kokudingeka kakhulu. Kalula nje, uzoba yisilahlwa, futhi uma umndeni noma abangane bekungabonakala bephula le nqubo yeNhlangano ngokukhuluma naye, bazokwelulekwa, basolwe ngokungathembeki kuJehova nakuNhlangano yakhe; futhi uma beqhubeka nokusishaya indiva iseluleko, bazobeka engcupheni yokugwenywa (basuswe ekuhlanganyeleni).
Manje konke lokhu bekungeke kwenzeke ukube uSusan ubehlala engabhapathiziwe. Wayengakhula abe mdala, aze athathe ukubhema, ukudakwa, ukulala, nomphakathi we-JW usazokwazi ukukhuluma naye, umshumayeze, umkhuthaze ukuthi ashintshe indlela yakhe yokuphila, afunde naye iBhayibheli, ngisho nokumyisa edilini lomndeni; konke ngaphandle kwemiphumela. Kodwa-ke, lapho ebhapathiziwe, wayesesimweni sethu sikaNkulunkulu Wesihogo Somlilo B. Kusukela ngaleso sikhathi kuqhubeke, ukukhetha kwakhe kuphela kwakungukulalela yonke imiyalo yeNdikimba Ebusayo YoFakazi BakaJehova, noma anqunywe kuwo wonke umuntu ayekade emthanda.
Njengoba kunikezwe le ndlela, iningi elifisa ukushiya Inhlangano lizama ukukhukhuleka buthule, linethemba lokuthi ngeke laziwe. Kodwa-ke, nalapha, amagama akhethwe kahle, anomusa avela esigabeni sokuqala sewebhusayithi yethu aphendula umbuzo othi “Ingabe Uyabaxwaya Ababengamalungu Enkolo Yakho?” akha ukuvinjelwa okuyihlazo.
Cabanga lokhu kusukela Yalusa Umhlambi KaNkulunkulu incwadi:

Labo Abangahlangananga Iminyaka Eningi[Iii]

I-40. Lapho inquma ukuthi iyokwakha ikomidi lokwahlulela noma cha, indikimba yabadala kufanele icabangele okulandelayo:

  • Ngabe usathi unguFakazi?
  • Ingabe ngokuvamile wamukelwa njengoFakazi ebandleni noma emphakathini?
  • Ingabe lowo muntu unokuxhumana noma ahlanganyele nebandla ngandlela thile ukuze kube nomthelela lapho kubhekwa khona imvubelo, noma okonakalisayo?

Lesi siqondiso esivela eNdikimbeni Ebusayo asenzi mqondo ngaphandle kokuthi sisengabheka labo njengamalungu ebandla futhi kanjalo bangaphansi kwegunya lalo. Uma umuntu ongeyena uFakazi emphakathini ayona — asho ukuthi uyafeba — besingacabanga yini ngokwakha ikomiti yokwahlulela? Bekungabahlekisa kanjani lokho. Kodwa-ke, uma yena lowo muntu wayebhapathizwa kodwa wakhukhuleka, ngisho naseminyakeni edlule, konke kuyashintsha.
Cabanga ngudadewethu ongumqondo ovumayo.[Iv] Ake sithi uvele wakhukhuleka eneminyaka engama-25. Kwathi lapho eneminyaka engama-30 waqala ukubhema, noma mhlawumbe waba yisidakwa. Ngabe sisazomthatha njengelungu langaphambili bese sikushiyela emndenini ukuthi bazobhekana kanjani nalesi simo, njengoba kusho iwebhusayithi yethu? Mhlawumbe udinga ukwesekwa ngumndeni; ukungenelela ngisho. Singabashiyela bona ukuthi baphathe ngendlela ababona ifanele ngayo, ngokuya ngonembeza babo obuqeqeshiwe bobuKrestu? Maye cha. Akubanga kubo. Esikhundleni salokho, abadala kudingeka benze okuthile.
Ubufakazi bokugcina bokuthi labo abakhukhulayo abaphathwa njengamalungu angaphambili ukuthi uma abadala bebumba ikomidi lezomthetho ecaleni likaSusan ngokususelwa kulezo zimo ezandulelayo futhi banquma ukumsusa ekuhlanganyeleni, isimemezelo esifanayo siyokwenziwa njengoba kwenzeka lapho yena yahlukaniswa: USusan Smith akaseyena omunye woFakazi BakaJehova.  Lesi simemezelo asenzi mqondo ukube uSusan ubengelona ilungu lomphakathi weJW. Ngokusobala, besingeke simthathe njengelungu langaphambili njengoba iwebhusayithi yethu isho, noma efanelana nesimo esichazwe njengomuntu 'owakhukhuleka'.
Izenzo zethu ziveza ukuthi sisabheka labo abakhukhulekayo nalabo abayeke ukushicilela njengabangaphansi kwegunya lebandla. Ilungu langempela langaphambili yilowo oshiya ubulungu bakhe. Abasekho ngaphansi kwegunya lebandla. Kodwa-ke, ngaphambi kokuthi bahambe, siyalela obala wonke amalungu ebandla ukuthi abalekele.
Ngokwenza ngale ndlela, ingabe siyahlangabezana nemfuneko kaJehova yokuthanda umusa? Noma senza njengoNkulunkulu wesihogo somlilo wobuKristu bamanga nobuSulumane? Ingabe yile ndlela uKristu ayezosebenza ngayo?
Ilungu lomndeni elingahlanganyeli okholweni loFakazi BakaJehova lisazokwazi ukukhuluma nokuhlangana namalungu omndeni walo we-JW. Kodwa-ke, ilungu lomndeni eliba yi-JW bese lishintsha umqondo lizonqunywa unomphela kubo bonke abanye emndenini abakholelwa koFakazi BakaJehova. Lokhu kuzoba njalo ngisho noma lowo owayeyilungu aphila impilo eyisibonelo njengomKristu.

Kusho ukuthini 'Ukuthanda Umusa'?

Kuyinkulumo exakile endlebeni yesimanje, akunjalo?… “Ukuthanda umusa”. Kusho okungaphezu kokumane ube nomusa. Amagama ethu amathathu okudingeka avela kuMika 6: 8 ahlobene negama lesenzo: Ukuvivinya ubulungiswa, yiba nesizotha ngenkathi ehamba noNkulunkulu, futhi ukuthanda umusa. Asifanele nje ukuba yizinto lezi, kodwa ukuzenza; ukuzenza njalo.
Uma owesilisa ethi uyayithanda ngempela i-baseball, ubungalindela ukuzwa ekhuluma ngayo ngaso sonke isikhathi, eya emidlalweni ye-baseball, efunda izibalo zemidlalo nezabadlali, eyibuka ku-TV, mhlawumbe aze ayidlale noma yinini lapho ethola ithuba. Uma kunjalo, awukaze umuzwe ekhuluma ngayo, uyibuka, noma uyenza, uzokwazi ukuthi uyakukhohlisa, futhi mhlawumbe naye uqobo.
Ukuthanda umusa kusho ukwenza ngokungaphezi ngomusa kukho konke ukusebenzelana kwethu. Kusho ukuthanda wona kanye umusa. Kusho ukufuna ukuba nomusa ngaso sonke isikhathi. Ngakho-ke, lapho sisebenzisa ubulungisa, buyothanjiswa uthando lwethu olukhulu lomusa. Ubulungiswa bethu abusoze babukhahlameza noma bubande. Singathi sinomusa, kepha izithelo esizivezayo ezifakazela ukulunga kwethu noma ukwehluleka kwakho.
Umusa uvame ukuboniswa kulabo abaswele kakhulu. Kumele simthande uNkulunkulu kodwa ngabe siyoke sibe khona isikhathi lapho uNkulunkulu ayodinga ukuba sibe nomusa kuye? Umusa udingeka kakhulu lapho kukhona ukuhlupheka. Ngakho-ke kufana nesihe. Hhayi ukubeka iphuzu elihle kakhulu kulo, singase sithi isihe siwukubonakaliswa komusa. Ngabe uthando lomusa kanye nokwenza isihe kungadlala indima ekutheni sisebenzelana kanjani ngamunye nenqubomgomo yeNhlangano kulabo abazihlukanisile? Ngaphambi kokuthi sikuphendule lokho, sidinga ukuqonda isisekelo sombhalo — uma sikhona — sokuzihlukanisa.

Ingabe ukulinganisa ukuzihlukanisa nokususa ekuhlanganyeleni kusemiBhalweni?

Kuyathakazelisa ukuthi kuze kufike ku-1981, ungashiya ibandla ngaphandle kokwesaba ukujeziswa. “Ukuzihlukanisa” kwakuyigama elalisetshenziswa kuphela kulabo abangena kwezepolitiki noma kwezempi. Asizange “sibasuse ekuhlanganyeleni” abanjalo ukuze singadeli imithetho eyayingasilethela ushushiso oluningi. Uma singabuzwa yisikhulu ukuthi siyawaxosha yini amalungu angena ebusosheni, singaphendula sithi, “Cha! Asiwasusi ekuhlanganyeleni amalungu ebandla akhetha ukusebenzela izwe lawo kwezempi noma kwezepolitiki. ” Noma kunjalo, lapho kwenziwa isimemezelo endaweni yesikhulumi, sonke sasazi ukuthi sasisho ukuthini ngempela; noma njengoba uMonty Python angakubeka, “uSibanibani uzihlukanisile. Uyazi ukuthi ngiqonde ukuthini? Uyazi ukuthi ngiqonde ukuthini? Gudluza, guduza. Qwayiza, qweba iso. Ungabe usasho lutho. Ungabe usasho lutho."
Ngo-1981, cishe ngesikhathi uRaymond Franz eshiya iBethel, izinto zashintsha. Kuze kube yileso sikhathi, umzalwane obethula incwadi yokwesula wayephathwa njenganoma ngubani esimbheka “esemhlabeni”. Lesi bekuyisimo A. Ngokuphazima kweso, ngemuva kweminyaka eyikhulu sishicilela INqabayokulinda, Kuthiwa uJehova wakhetha lelo phuzu ngesikhathi ukuze embule amaqiniso afihliwe kuze kube manje yiNdikimba Ebusayo ngendaba yokuzihlukanisa? Ngemuva kwalokho, bonke abahlukanisiwe bavele ngokuzumayo futhi ngaphandle kwesixwayiso bafaka esimweni B. Lesi siqondisi sisetshenziswe emuva. Ngisho nalabo ababesulile ngaphambi kuka-1981 babephathwa sengathi babevele bazihlukanise. Isenzo somusa wothando?
Uma ubungabuza i-JW ejwayelekile namuhla ukuthi kungani umfowethu uRaymond Franz esusiwe ekuhlanganyeleni, impendulo bekungaba ukuthi, "Okokuhlubuka". Kwakungenjalo. Iqiniso ukuthi wasuswa ekuhlanganyeleni ngenxa yokudla isidlo sasemini nomngani wakhe kanye nomqashi owayezihlukanisile neNhlangano ngaphambi kokuba isikhundla sika-1981 sisebenze.
Noma kunjalo, ngaphambi kokuba sithi lesi senzo asilungile futhi sinomusa, ake sibone ukuthi uJehova uthini. Singakufakazela yini ukufundisa kanye nenqubomgomo yethu yokuzihlukanisa nomBhalo? Leyo akuyona nje kuphela induku yokugcina yokukala — iyona kuphela.
I-encyclopaedia yethu, Insight on the Scriptures, IVolumu I yindawo enhle yokuqala. "Ukususwa ekuhlanganyeleni" kuhlanganiswa ngaphansi kwesihloko esithi, "Ukuxosha". Kodwa-ke, akukho isihlokwana noma isihloko esincane esikhuluma nge- “Disassociation”. Konke okukhona kungatholakala kulesi sigaba esisodwa:

Kodwa-ke, maqondana nanoma yibaphi ababengamaKristu kodwa kamuva balilahla ibandla lobuKristu… umphostoli uPawulu wayala: “Yekani ukuzihlanganisa” nalowo onjalo; futhi umphostoli uJohane wabhala: “Ningalokothi nimamukele emakhaya enu noma nimbingelele.” - 1Ko 5:11; 2Jo 9, 10. (it-1-E likh. 788)

Ngenjongo yokuphikisana, ake sicabange ukuthi ukushiya Inhlangano YoFakazi BakaJehova kufana 'nokwala ibandla lobuKristu'. Ingabe le mibhalo emibili ekhonjiwe iyasisekela isimo sokuthi abantu abanjalo baphathwe njengabasusiwe ekuhlanganyeleni, ngisho 'nokumbingelela'?

(I-1 Korion 5: 11) 11 Kepha manje senginibhalela ukuba niyeke ukuhlangana nomuntu obizwa ngokuthi ngumfowethu oziphethe kabi ngokobulili noma umuntu ohahayo noma okhonza izithombe noma ohlambalazayo noma isidakwa noma umphangi, ungasadli ngisho nomuntu onjalo.

Ngokusobala lokhu kukusetshenziswa kabi. UPaul ukhuluma ngezoni ezingaphenduki lapha, hhayi ngabantu abathi ngenkathi begcina impilo yobuKrestu, bashiye iNhlangano.

(I-2 John 7-11) . . .Ngokuba sekukho abakhohlisi abaningi ezweni, labo abangavumi ukuthi uJesu Kristu weza enyameni. Lowo ngumkhohlisi nomphikukristu. 8 Ziqapheleni nina, ukuze ungalahli izinto esisebenzele ukukhiqiza, kodwa ukuze nizuze umvuzo ogcwele. 9 Noma ngubani ophokophela phambili futhi angahlali emfundisweni kaKristu akanaye uNkulunkulu. Lowo ohlala kule mfundiso nguyena onabo bobabili uYise neNdodana. 10 Uma umuntu eza kini futhi engalethi le mfundiso, ningemukeli ezindlini zenu noma nimbingelele. 11 Ngoba lowo embingelela ahlanganyela naye emisebenzini yakhe emibi.

The Insight Incwadi icaphuna amavesi 9 no-10 kuphela, kepha umongo ukhombisa ukuthi uJohane ukhuluma ngabakhohlisi nabaphikukristu, abantu abenza imisebenzi emibi, baphokophele phambili bangahlali emfundisweni kaKristu. Akakhulumi ngabantu abahamba buthule besuka eNhlanganweni.
Ukusebenzisa le mibhalo emibili kulabo abafisa ukuyeka ukuzihlanganisa nebandla kuwukuthukwa kwabanjalo. Ngokungaqondile sihlanganyela ekubizeni igama, sibabiza ngezifebe, abakhonza izithombe nabaphikukristu.
Ake siye kundatshana yokuqala eyethule lokhu kuqonda okusha. Impela, njengomthombo walolu shintsho olukhulu lomcabango kuzoba nokusekelwa okungaphezulu kakhulu kwemibhalo kunalokho esikuthole ku- Insight incwadi.

w81 9 / 15 p. I-23 par. I-14, Ukususa i-16 Ukusabalalisa Kanjani

14 Umuntu obe ngumKristu weqiniso angahle ayilahle iqiniso, athi akabe esezibheka njengomunye woFakazi BakaJehova noma efuna ukwaziwa njengomunye. Lapho kwenzeka lesi senzakalo esingavamile, umuntu ulahla ukuma kwakhe njengomKristu, azihlukanise ngamabomu ebandleni. Umphostoli uJohane wabhala: “Baphuma kithi, kepha babengebona abethu; ngoba ukube babengabethu, ngabe bahlala nathi. ”- 1 Johane 2:19.

16 Abantu abazenza 'hhayi abathi thina' ngokwenqaba ngamabomu ukholo nezinkolelo zoFakazi BakaJehova kufanele ibhekwe kahle futhi iphathwe njengalabo asuswe ekuhlanganyeleni ngenxa yobubi.

Cishe uzoqaphela ukuthi munye kuphela umbhalo osetshenziswayo ukushintsha le nqubomgomo ezothinta kakhulu izimpilo zamashumi ezinkulungwane. Ake sibheke kahle lowo mbhalo, kepha kulokhu ngokomongo.

(I-1 John 2: 18-22) . . Bantwana abancane, yihora lokugcina leli, futhi njengoba nje nizwile ukuthi umphikukristu uyeza, ngisho namanje sekukhona abaphikukristu abaningi, ngenxa yalokhu siyazi ukuthi sekuyihora lokugcina. 19 Baphuma kithi, kodwa babengebona abethu; ngoba ukube babengabethu, ngabe bahlala nathi. Kepha baphuma ukuze kuboniswe ukuthi akubona bonke abangabethu. 20 Futhi unokugcotshwa okuvela kongcwele, futhi nonke ninolwazi. 21 Nginibhalela, hhayi ngoba anilazi iqiniso, kodwa ngoba niyalazi, futhi ngoba akukho manga avela eqinisweni. 22 Ngubani umqambimanga ngaphandle kwalowo ophika ukuthi uJesu unguKristu? Lo ngumphik 'ukristu, ophika uYise neNdodana.

UJohn akakhulumi ngabantu abavele bashiye ibandla, kodwa ngabaphikukristu. Abantu ababephikisana noKristu. Laba 'bangabaqambimanga abaphika ukuthi uJesu unguKristu.' Baphika uBaba neNdodana.
Kubukeka sengathi lokhu kungcono kakhulu esingakwenza. Umbhalo owodwa nowusetshenziswe kabi kulokho.
Kungani senza lokhu? Yini engazuzwa? Livikelwa kanjani ibandla?
Umuntu ucela ukuthi igama lakhe lisuswe ohlwini futhi impendulo yethu ukumjezisa ngokunquma kuye wonke umuntu ake wathanda empilweni yakhe - umama, ubaba, ogogo nomkhulu, izingane, abangane abaseduze? Futhi sinesibindi sokuveza lokhu njengendlela kaKristu? Ngokuzimisela ???
Abaningi baphethe ngokuthi isisusa sethu sangempela asihlangene nokuvikelwa kwebandla nakho konke okuphathelene nokulondolozwa kwegunya lezenkolo. Uma ungabaza lokho, cabanga ukuthi iziphi izikhuthazo esizithola kaninginingi lapho kuphuma izihloko — ngokuya njalo — ezibhekana nesidingo sokuthi sisekele amalungiselelo okususwa ekuhlanganyeleni. Sitshelwa ukuthi kufanele sikwenze lokhu ukusekela ubunye bebandla. Ukuthi kufanele sikhombise ukuzithoba enhlanganweni kaJehova engokwasezulwini futhi singangabazi isiqondiso esivela kubadala. Sidangele emcabangweni ozimele futhi sitshelwa ukuthi ukuphonsela inselelo isiqondiso seNdikimba Ebusayo kuqhubekela phambili, futhi silandela izinyathelo zokuhlubuka zikaKora.
Ngokuvamile labo abahambayo baye babona ukuthi ezinye zezimfundiso eziyinhloko zoFakazi BakaJehova zingamanga. Sifundisa ukuthi uKristu waqala ukubusa 1914, esikukhombisile kulesi sithangami ukuthi akulona iqiniso. Sifundisa ukuthi iningi lamaKrestu alinathemba lasezulwini. Futhi, okungelona iqiniso. Siphrofethe ngamanga ngovuko oluzayo 1925. Sinikeze ithemba elingamanga ezigidini ezisekelwe Ukulandelana kwezikhathi okunamaphutha. Sinikile hloniphani udumo emadodeni, sibaphatha njengabaholi bethu kukho konke ngaphandle kwegama. Sicabange ukuthi shintsha imiBhalo Engcwele, lifaka igama likaNkulunkulu ezindaweni okungezona ezalo ngokusekelwe ekucabangeni kuphela. Mhlawumbe okubi kakhulu kunakho konke, sinakho kudidekile indawo efanele inkosi yethu emisiwe ngokugcizelela indima ayidlalayo ebandleni lobuKristu.
Uma umzalwane (noma udade) ephazamiseka yimfundiso eqhubekayo yemfundiso engqubuzana nomBhalo, ngokwezibonelo ezisanda kushiwo, futhi ngenxa yalokho efisa ukuziqhelelanisa nebandla, kufanele akwenze lokho ngokucophelela nangokuthula, abone ukuthi inkemba enkulu ilenga phezu kwekhanda lakho. Ngeshwa, uma kungukuthi umzalwane okukhulunywa ngaye yilokhu esingambiza ngokuthi, ukuvelela, ukukhonza njengephayona nanjengomdala, akulula kangako ukuhlehla unganakiwe. Ukuhoxa ngamasu eNhlanganweni, noma ngabe kuhlakaniphe kangakanani, kuzobonwa njengecala lokumangalela. Abadala abanezinhloso ezinhle baqinisekile ukuvakashela umzalwane ngombono — mhlawumbe oqotho ngempela — wokumbuyisela “empilweni yokomoya”. Ngokuqondakalayo bazofuna ukwazi ukuthi kungani lo mzalwane ekhukhuleka, futhi ngeke baneliseke ngezimpendulo ezingacacile. Cishe bazobuza imibuzo eqondile. Le yingxenye eyingozi. Umfowethu kuyodingeka amelane nesilingo sokuphendula imibuzo eqondile enjalo ngokwethembeka. Ukuba ngumKristu, ngeke afise ukuqamba amanga, ngakho-ke okuwukuphela kwento angayenza ukugcina ukuthula kwakhe kungamahloni, noma angavele anqabe nhlobo ukuhlangana nabadala.
Kodwa-ke, uma ephendula ngokwethembeka, ezwakalisa ukuthi akahambisani nezinye zezimfundiso zethu, uzothuka lapho isimo sokukhathazeka kothando ngengokomoya lakhe siguquka sibe yinto ebandayo nenokhahlo. Angacabanga ukuthi njengoba engathuthukisi ukuqonda kwakhe okusha abazalwane bazomshiya yedwa. Maye, lokho ngeke kube njalo. Isizathu salokhu sibuyela emuva encwadini yangoSepthemba 1, 1980 isuka eNdikimbeni Ebusayo iya kubo bonke ababonisi bezifunda nabesifunda — kuze kube manje, ayikaze ihoxiswe. Kusuka ekhasini 2, isig. 1:

Khumbula ukuthi ukususwa ekuhlanganyeleni, isihlubuki akufanele sibe umgqugquzeli wemibono yezihlubuki. Njengoba kushiwo esigabeni sesibili, ikhasi 17 le-Nqabayokulinda ka-Agasti 1, 1980, “Igama elithi 'ukuhlubuka' livela kwelesiGreki elisho ukuthi 'ukumela kude,' 'ukuhlubuka, ukuhlubuka,' 'ukuhlubuka, ukulahla. Ngakho-ke, uma umKristu obhapathiziwe eshiya izimfundiso zikaJehova, njengoba zivezwa inceku ethembekileyo neqondayo, futhi uyaphikelela ekukholweni enye imfundiso naphezu kokusolwa okungokomBhalo, khona-ke uyahlubuka. Kwenziwa imizamo eyengeziwe, enomusa yokulungisa ukucabanga kwakhe. Kodwa-ke, uma, ngemuva kokuthi kwenziwe imizamo eningi yokulungisa ukucabanga kwakhe, eqhubeka nokukholwa yimibono yezihlubuki futhi enqaba lokho abekade ekuhlinzekela 'ngesigaba sesigqila, kuzothathwa izinyathelo ezifanele zokwahlulela.

Okokubamba inkolelo eyehlukile kungasese yemicabango yakho, uyisihlubuki. Sikhuluma ngokuletha okuphelele kwenhliziyo, ingqondo nomphefumulo lapha. Lokho bekungaba kuhle — empeleni, kudunyiswe — uma ngabe besikhuluma ngoJehova uNkulunkulu. Kepha asikho. Sikhuluma ngezimfundiso zabantu, abathi bakhulumela uNkulunkulu.
Vele, abadala baqondiswa ukuba baqale ngokukhalima lowo owonile ngokombhalo. Ngenkathi umcabango lapha uthi kungenziwa "ukusolwa okungokomBhalo" okunjalo, iqiniso elihloliwe ukuthi ayikho indlela yokuvikela izimfundiso zethu zango-1914 nohlelo lwensindiso olunamacala amabili sisebenzisa iZwi likaNkulunkulu eliphefumulelwe. Noma kunjalo lokho ngeke kuvimbele abadala ekuthatheni izinyathelo zokwahlulela. Eqinisweni, ngokulandelana kwe-akhawunti, sitshelwa ukuthi ummangalelwa uzimisele ukuxoxa ngokungafani kokukholwa okuvela emiBhalweni, kepha abazalwane abahleli ekwahluleleni ngeke bambandakanye. Amadoda abamba iqhaza ezingxoxweni ezinde zemibhalo nabantu abangabazi nhlobo ngezimfundiso ezinjengoZiqu-zintathu noma umphefumulo ongafi, bazoqala ingxoxo efanayo nomzalwane. Kungani kunomehluko?
Kalula nje, lapho iqiniso lisohlangothini lwakho, awunakwesaba. Inhlangano ayesabi ukuthumela abamemezeli bayo endlini ngendlu ukuba bayoxoxa ngoZiqu-zintathu, isihogo somlilo kanye nomphefumulo ongafi namalungu amasonto eLobukholwa, ngoba siyazi ukuthi bangawina ngokusebenzisa inkemba yomoya, iZwi likaNkulunkulu. Siqeqeshwe kahle ukuthi singakwenza kanjani lokhu. Ngokuqondene nalezo zimfundiso zamanga, indlu yethu yakhiwe phezu kwedwala. Kodwa-ke, uma kukhulunywa ngalezo zimfundiso ezihlukile okholweni lwethu, indlu yethu yakhiwe esihlabathini. Isifufula samanzi okubandlulula okungokomBhalo singadla isisekelo sethu futhi sibhidlize indlu yethu nxazonke zethu.[V]  Ngakho-ke, okuwukuphela kwesivikelo sethu ukunxusa abasemagunyeni — okusolwa igunya “elimiswe ngokwaphezulu” leNdikimba Ebusayo. Sisebenzisa lokhu, sizama ukuqeda ukungavumelani nokuvala imibono ephikisayo ngokusebenzisa kabi inqubo yokususwa ekuhlanganyeleni. Ngokushesha sigxiviza ebunzini elingokomfanekiso lomfowethu noma udadewethu ngegama elithi “Isihlubuki” futhi njengabanochoko bakwa-Israyeli wasendulo, bonke bayakugwema ukuxhumana. Uma bengakwenzi, singakhipha isitembu sesihlubuki okwesibili.

Icala Lethu Legazi

Lapho siguqula inqubomgomo ngokuzikhandla ukuthi sibaphatha kanjani labo abahoxa kithi, besisungula uhlelo oluzothinta kabi amashumi ezinkulungwane. Noma ngabe kuholele abanye ekuzibulaleni, ngubani ongasho; kodwa siyazi ukuthi abaningi bakhubeka okuholela ekufeni okubi kakhulu: ukufa ngokomoya. UJesu wasixwayisa ngekusasa lethu uma kufanele sikhubekise omncane.[vi]  Kunesisindo esikhulayo secala legazi ngenxa yalokhu kusetshenziswa kabi komBhalo. Kepha masingacabangi ukuthi kusebenza kuphela kulabo abaholayo phakathi kwethu. Uma umuntu obusa phezu kwakho efuna ukuthi uphonsa itshe kulowo amlahlile, kufanele ube nesizathu sokukujikijela ngoba ulandela imiyalo kuphela?
Kufanele sithande umusa. Lokho kuyimfuneko kaNkulunkulu wethu. Masikuphinde lokho: UNkulunkulu ufuna ukuthi "sithande umusa". Uma siphatha omunye umuntu ngonya ngoba sesaba ukuthi sizojeziswa ngokungalaleli imiyalo yabantu, sizithanda thina ngaphezu komfowethu. La madoda anamandla kuphela ngoba siwanike wona. Sikhohlisiwe ngokubanikeza la mandla, ngoba sitshelwa ukuthi bakhulumela uNkulunkulu njengomzila wakhe omisiwe. Ake sime umzuzwana sizibuze ukuthi uBaba wethu onothando, uJehova, ubengahlanganyela yini kulezi zenzo ezingenamusa nezingenaluthando? INdodana yakhe yeza emhlabeni izokwembula uBaba kithi. Ingabe le yindlela iNkosi yethu uJesu eyenza ngayo?
Ngenkathi uPetro ekhuza ixuku ngePhentekhosti ngoba beseke abaholi babo ekubulaweni kukaKristu, bathinteka enhliziyweni bashukumiseleka ukuba baphenduke.[vii]  Ngiyavuma ukuthi ngibe necala lokulahla olungileyo ngesikhathi sami ngoba ngibeka ukholo futhi ngithemba izwi labantu esikhundleni sokulandela unembeza wami nokulalela uNkulunkulu. Ngokwenza kanjalo, ngazenza into enengekayo kuJehova. Hhayi, akusekho.[viii] NjengamaJuda osuku lukaPeter, isikhathi sokuba siphenduke.
Kuliqiniso, kunezizathu ezivumelekile ezingokomBhalo zokususa ekuhlanganyeleni umuntu. Kunesisekelo esingokomBhalo sokwenqaba ngisho nokubingelela umuntu. Kepha akukhona okomunye umuntu ukuthi angitshele noma wena ukuthi ngubani esingamthatha njengomfowethu nokuthi ngubani okufanele simuphathe njengomuntu oxoshiwe; i-pariah. Akukona okomunye umuntu ukunginikeza itshe bese ethi angiphonse kwelinye ngaphandle kokunginika konke engikudingayo ukuze ngizenzele isinqumo. Akusafanele silandele inkambo yezizwe futhi sinikele onembeza bethu kumuntu noma eqenjini labantu nje. Zonke izinhlobo zobubi zenziwe ngaleyo ndlela. Izigidi zibulale abafowabo ezinkundleni zempi, ngoba banikele unembeza wabo egunyeni elithile eliphakeme lomuntu, bezivumela ukuthi zithwale umthwalo wemiphefumulo yabo phambi kukaNkulunkulu. Lokhu akulutho ngaphandle kokuzikhohlisa okukhulu. "Bengilandela nje imiyalo", izothwala isisindo esincane phambi kukaJehova noJesu ngoSuku Lokwahlulela kunangesikhathi seNuremberg.
Masikhululeke egazini labo bonke abantu! Uthando lwethu ngomusa lungaboniswa ngokusebenzisa isihe ngokuhlakanipha. Lapho simi phambi kukaNkulunkulu wethu ngalolo suku, makube nodumo olukhulu lomusa kulejaja esivuna thina. Asifuni ukwahlulela kwethu kube ngaphandle kwesihe sikaNkulunkulu.

(UJames 2: 13) . . .Ngokuba lowo ongenzi umusa uyokwahlulelwa kwakhe ngaphandle kwesihawu. Isihe sethaba ngokunqoba ngokwahlulela.

Ukubuka i-athikili elandelayo kulolu chungechunge, chofoza lapha.


[i] Noma yikuphi ukuxhumana komuntu wangempela ngaleli gama kwenzeka ngengozi.
[Ii]  Yalusa Umhlambi KaNkulunkulu (ks-10E 7: 31 k. 101)
[Iii] (ks10-E 5: 40 p. 73)
[Iv] Iqiniso ngukuthi icala likaSusan alikona nje ukucabanga. Isimo sakhe siphindaphindwe izikhathi eziyizinkulungwane eminyakeni edlule emphakathini womhlaba wonke woFakazi BakaJehova.
[V] Math. I-7: 24-27
[vi] ULuka 17: 1, 2
[vii] Izenzo 2: 37, 38
[viii] IzAga 17: 15

UMeleti Vivlon

Imibhalo kaMeleti Vivlon.
  59
  0
  Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x