[Ukubuyekezwa kweSeptemba 15, 2014 INqabayokulinda i-athikili ekhasini 17]

“Kufanele ukwazi ukubonakala komhlambi wakho.” - IzA. I-27: 23

Ngisifunde kabili lesi sihloko futhi isikhathi ngasinye besingishiya ngizizwa ngingahlali kahle; okuthile ngakho kwangikhathaza, kepha ngangibonakala ngingafaki umunwe wami kuso. Kakade, linikeza iseluleko esihle sendlela abazali abangasebenzelana ngayo kangcono nezingane zabo; ngokuthi bangasinikeza kanjani isiqondiso nesiyalo esidingekayo; ngokuthi bangabavikela kanjani futhi babalungiselele ukuba ngabantu abadala. Akuyona i-athikili ejulile futhi iseluleko esiningi siyasebenza, yize kukuhle kakhulu ongakuthola kunoma yimiphi imihlahlandlela eyishumi nambili yokuzisiza yabazali etholakala esitolo sezincwadi sendawo. Bengikade ngijabule nomcabango wokuthi ngidlulise ukubuyekeza kuleli sonto ukuze ngigxile kokuthunyelwe okulandelayo mayelana nobuntu bukaKristu, kepha kunokuthile obekulokhu kungqubuzana ngemuva kwengqondo yami.
Ngemuva kwalokho kwangishaya.
Umgomo wabazali awukaze usho. Kushiwo; futhi ukufunda ngokucophelela kwendatshana kwembula ukuthi akuyona into obekufanele ibe yiyo.
Isihloko sidweba abazali njengabelusi phezu komhlambi wabo, izingane zabo uqobo. Umalusi unakekela futhi avikele izimvu zakhe; kodwa kusuka kuphi? Uyazondla futhi azondle; kepha ukudla kuvela kuphi na? Uyabahola futhi balandele; kepha ubaholela ngakuphi?
Ngamafuphi, le ndatshana isifundisa kuphi ukuthi sithathe izingane zethu?
Futhi, iyiphi indikimba enikezwa yilesi sihloko abazali abangalinganisa ngayo impumelelo noma ukwehluleka kwabo kulo msebenzi obalulekile?

Ngokwesigaba 17: “[Izingane zakho] kufanele benze iqiniso libe elabo… Zibonakalise ungumalusi omuhle ngokuqondisa ingane yakho noma izingane zakho ngesineke ekufakazeleni ukuthi indlela kaJehova injalo indlela engcono kakhulu yokuphila. " Isigaba 12 sithi: “Ngokusobala, ukondla ngokukhonza komndeni kuyindlela eyinhloko yokuba ngumalusi omuhle. ” Isigaba 11 sibuza ukuthi ngabe siyawasebenzisa ngokunenzuzo amaNhlangano "Ilungiselelo lothando" ilungiselelo loKukhonza Komndeni 'Ukwelusa izingane zakho'? Isigaba 13 sisikhuthaza lokho “Intsha eba nentuthuko enjalo nikezela ngokuphila kwabo kuJehova futhi babhapathizwe. ”

Awembani la magama?

  • “Yenza iqiniso libe ngelabo” ibinzana elisho ukwamukela izimfundiso zeNhlangano futhi uzinikele kulo futhi ubhapathizwe. (IBhayibheli alikhulumi ngokuzinikezela ngaphambi kokuthatha isinyathelo sokubhapathizwa.)
  • “Lena indlela engcono kakhulu yokuphila.” Intsha ikhuthazwa ukuba ijoyine indlela yethu yokuphila. (Ukuhluka kwaleli binzana kuya ngokuya kuqhamuka, futhi u-Apholo ukhomba ukuthi sisendleleni yokwenza le nkulumo yethu yokubamba i-JW.ORG.)
  • “Ukuhlelwa Kokukhulekelwa Komkhaya.” I-Bhayibheli liyala abazali ukuba bafundise izingane zabo, kepha alisho lutho ngohlelo olusemthethweni olubandakanya ukutadisha izimfundiso zeNhlangano yasemhlabeni.

Ngokunikezwe lokhu kanye nayo yonke imisindo yendatshana, kusobala ukuthi lokho esifuna ukukwenza ukuthola abazali ukuba beluse izingane zabo eNhlanganweni YoFakazi BakaJehova.
Ingabe lo ngumyalezo weBhayibheli? Lapho uJesu eza emhlabeni, ingabe wayeshumayela “indlela yokuphila engcono kakhulu”? Ngabe lowo ngumyalezo weZindaba Ezinhle? Ngabe usibizile ukuthi sizinikele enhlanganweni? Ingabe wasicela ukuba sibe nokholo ebandleni lobuKristu?

Isakhiwo Esibi

Uma isisekelo lapho umuntu asekela impikiswano sinephutha khona, isiphetho siyobe sinephutha. Isimo sethu ukuthi abazali kufanele babe ngabelusi ngokulingisa uJehova. Siphinde siqambe nesikhathi esisha esigabeni sokugcina: “Onke amaKhristu eqiniso afuna ukuba ngabalingisi be UMelusi Ophakeme. ”(Isigaba 18)  Ngokwenza kanjalo, sicaphuna i1 uPeter 2: 25 okuwukuphela kwevesi kuyo yonke imiBhalo YamaKristu YesiGreki okungenzeka ibhekisele kuJehova njengoMalusi wethu. Impikiswano ingenziwa ukuthi isebenza kuJesu, kepha kunokuba sigxile embhalweni owodwa odidayo, ake sibheke ukuthi ngubani uNkulunkulu amvumela ukuba abe ngumalusi wethu?

“Ngoba kuwe kuzophuma owokubusa, ozokwalusa abantu bami, Israyeli. '” (Mt 2: 6)

"Zonke izizwe zizoqoqana phambi kwakhe, ahlukanise abantu omunye komunye, njengoba nomalusi ehlukanisa izimvu ezimbuzini." (Mt 25: 32)

“'Ngizoshaya umalusi, nezimvu zomhlambi zihlakazeke.'” (Mt 26: 31)

"Kepha ongena ngesango ungumalusi wezimvu." (UJoh 10: 2)

“Ngingumalusi omuhle; umalusi omuhle unikela umphefumulo wakhe ngenxa yezimvu. ”(Joh 10: 11)

“Ngingumalusi omuhle, futhi ngiyazazi izimvu zami nezimvu zami ziyangazi,” (Joh 10:14)

“Futhi nginezinye izimvu, ezingezona ezalesi isibalo; Nami futhi kufanele ngizilethe, futhi zizolalela izwi lami, futhi ziyoba umhlambi owodwa, umalusi abe munye. ”(Joh 10: 16)

"Wathi kuye:" Yalusa amawundlu ami. "(Joh 21: 16)

“Manje-ke uNkulunkulu wokuthula, owakhuphula kwabafileyo umalusi omkhulu wezimvu” (Heb 13: 20)

"Futhi lapho umalusi omkhulu esebonakalisiwe, nizokwamukela umqhele wenkazimulo ongenakuchazeka." (1Pe 5: 4)

“Ngoba iWundlu, eliphakathi kwesihlalo sobukhosi, liyakubelusa, libaholele emithonjeni yamanzi okuphila.” (IsAm 7:17)

“Wazala indodana, owesilisa, ozokwelusa zonke izizwe ngenduku yensimbi.” (IsAm 12: 5)

“Emlonyeni wakhe kuphuma inkemba ende ebukhali, ukuze ashaye izizwe ngayo, futhi uyozelusa ngenduku yensimbi.” (IsAm 19:15)

Ngenkathi isihloko sikaNkulunkulu esithi “UMelusi Ophakeme” siyisisekelo sethu, iBible inikeza uJesu iziqu “zoMelusi Omuhle”, “Umelusi Omkhulu”, kanye “noMelusi Oyinhloko”.

Kungani singasho lutho — ngisho noyedwa — ngoMalusi Omkhulu uNkulunkulu amubeke ukuba sonke simlandele futhi simlingise? Igama likaJesu alitholakali ndawo kulesi sihloko sonke. Lokhu kufanele kuthathwe njengokukhishwa okusabekayo.
Kufanele ngabe sifundisa izingane zethu ukuba zibe izikhonzi zenhlangano, noma izikhonzi zeNkosi neNkosi yethu, uJesu Kristu?
Sikhuluma ngokwenza izingane zethu 'zinikezele impilo yazo kuJehova futhi zibhapathizwe.' (Isig. 13) Kepha uJehova uthi kithi: “Nina nonke enabhapathizelwa kuKristu nigqoke uKristu.” (Ga 3: 27) Batali bangazelusa kanjani timvu tabo — bantfwana babo — ngekuholela kubhajatiswa nangabe banganaki liciniso lekutsi kufanele babhajatiswe kuKhristu?

“. . .njengoba sibheke ngokugqamile kuMmeli Oyinhloko noMphelelisi wokholo lwethu, uJesu. . . . ” (Heb 12: 2)

Ukuhlubuka kuJesu

UJesu 'unguMmeli Oyinhloko noMphelelisi wokholo lwethu.' Noma ingabe kukhona okunye, ukubonakala okuthile? Ingabe yiNhlangano?
U-Apoll waveza leli phuzu esihlokweni sakhe esithi “Isisekelo Sethu SobuKristu”Lamavidiyo we-163 akuwebhusayithi ethi jw.org ekhomba izingane, azikho ezigxile endimeni, isikhundla noma kumuntu kaJesu. Izingane zidinga oyisibonelo. Ubani ongcono kunoJesu?
Kusukela lokhu INqabayokulinda i-athikili yokufunda ibukeka igxile kakhulu kwintsha, masiskene i-jw.org ngaphansi kwesixhumanisi se- Videos -> Teenagers. Kunamavidiyo angaphezu kuka-50, kodwa ayikho neyodwa eyenzelwe ukusiza osemusha ocabanga ukubhapathizwa ukuba aqonde, abeke ukholo futhi athande uJesu. Zonke zenzelwe ukwakha ukwazisa iNhlangano. Ngizwile oFakazi bethi bayamthanda uJehova neNhlangano. Kodwa-ke, eminyakeni engamashumi amahlanu, angikhumbuli ngike ngizwe uFakazi ethi uyamthanda uJesu Kristu.
“Uma umuntu ethi,“ Ngiyamthanda uNkulunkulu, ”kepha ezonda umfowabo, ungumqambimanga. Ngoba lowo ongamthandi umfowabo, ambonile, ngeke athande uNkulunkulu, angambonanga. ”(1Jo 4: 20)
Isimiso esivezwe nguJohane sikhombisa ukuthi kuyinselele ukuthanda uNkulunkulu njengoba singenakumbona noma ukuxhumana naye njengoba besingaba ngumuntu. Ngakho-ke ilungiselelo lothando langempela — ngokungafani nelungiselelo lokuKhulekelwa Komkhaya — lalapho uJehova ethumela indoda kithi eyisibonakaliso Sakhe esiphelele. Lokhu wakwenza ngokwengxenye ukuze simqonde kangcono uBaba wethu futhi sifunde ukumthanda. UJesu wayekhona ngezindlela eziningi kakhulu, isipho esihle kakhulu uNkulunkulu asipha abantu abanesono. Kungani siphatha isipho sikaJehova njengesingasho lutho? Nayi i-athikili eyenzelwe ukusiza abazali ukwalusa umhlambi wabo — izingane zabo — kepha akusizi ngalutho ukusebenzisa izindlela ezingcono kakhulu uNkulunkulu asinikeze zona ukufeza lowo msebenzi onzima futhi obalulekile.
Lokho, ngiyabona manje, ukuthi kuyangikhathaza mayelana nalesi sihloko.

UMeleti Vivlon

Imibhalo kaMeleti Vivlon.
    25
    0
    Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x