[le ndatshana inikelwe ngu-Alex Rover]

Umyalo kaJesu wawulula:

Ngakho-ke hambani niyokwenza izizwe zonke babe abafundi, nibabhapathize egameni likaYise neleNdodana nelikaMoya oNgcwele, nibafundise ukugcina konke enginiyale ngakho; futhi bhekani, nginani njalo, kuze kube sekupheleni kweminyaka. - I-Mat 28: 16-20

Uma kwenzeka ukuthunywa kukaJesu kusebenza kithi njengabantu, lapho-ke sinesibopho sokufundisa nokubhapathiza. Uma kusebenza eSontweni njengomzimba, khona-ke singenza noma nini ukuthi kusebunyeni neBandla.
Empeleni, singabuza: “Ngokuya ngalo myalo, uma indodakazi yami ize kimi futhi izwakalise isifiso sokubhapathizwa, ngingayibhabhadisa nami?”[i] Futhi, angingaphansi komyalo wami wokufundisa?
Ukube bengingumBaptizi, impendulo yombuzo wokuqala ngokujwayelekile ibizoba ngu “Cha”. UStephen M. Young, isithunywa sevangeli saseBaptist esihlala eBrazil wabhala ngesipiliyoni lapho omunye umfundi eholele omunye ekukholweni kuJesu futhi ngemuva kwalokho wambhabhadisa emthonjeni. Njengoba ekubeka; "Lezi zimpaphe ezonakele yonke indawo"[Ii]. Impikiswano enhle phakathi kukaDave Miller noRobin Foster enesihloko esithi “Ingabe Ukubheka Isonto Kubalulekile Ukuze Ubhapathizwe?"Kuhlola okuhle nokubi." Futhi, hlola izaphulelo nge abakhulisa izingane ekungezona ezabo futhi Miller.
Ukube bengingumKatolika, impendulo yombuzo wokuqala ingakumangaza (uHiniso: Yize ingajwayelekile, kunjalo). Eqinisweni, iSonto lamaKhatholika libona noma imuphi ubhapathizo olusebenzisa amanzi futhi lapho umuntu abhaphathizwa abhabhadiswa ngalo egameni likaYise neleNdodana nelikaMoya oNgcwele.[Iii]
Isikhundla sami nokuphikisana kwami ​​okokuqala ukuthi awukwazi ukwahlukanisa ikhomishini yokufundisa kwikhomishini yokubhapathiza. Womabili la makhomishini asebenza eSontweni, noma womabili asebenza kuwo 'wonke amalungu' eSonto.

 Ukwehlukaniswa Ngezimpawu Emzimbeni KaKristu.

Umfundi ungumlandeli wakhe; obambelayo; umfundi kathisha. Ukwenza abafundi kwenziwa nsuku zonke emhlabeni wonke. Kepha lapho kukhona umfundi, kukhona nothisha. UKristu wathi kufanele sifundise abafundi bethu konke asiyala ngakho-imiyalo yakhe, hhayi eyethu.
Lapho imiyalo kaKristu inikezwa ngemiyalo yabantu, kwaqala ukuhlukana ebandleni. Lokhu kuboniswa yihlelo lobuKhristu elingakwamukeli ukubhaphathizwa koFakazi BakaJehova, nokuphikisana nalokho.
Ukuphrinta la mazwi kaPawulu: “Ngiyanincenga, bafowethu nodadewethu, ngegama leNkosi yethu uJesu Kristu, ukuthi nivumelane ndawonye ukuqeda ukwahlukana kwenu, futhi nihlanganiswe yingqondo nenjongo efanayo. Ngoba kufikile kimi ukuthi kukhona izingxabano phakathi kwakho.

Manje sengikusho lokhu, ukuthi yilowo nalowo kini uthi, "nginguFakazi KaJehova", noma "nginguBaptist", noma "nginoMeleti", noma "nginoKristu." Ingabe u-Kristu uhlukene phakathi? INdikimba Ebusayo ayibethelwe ngenxa yenu, noma ingabe? Noma ubhapathizwe egameni leNhlangano? ”
(Qhathanisa ne-1 Co 1: 10-17)

Ukubhabhadiswa kuhlotshaniswa nomzimba wamaBaptist noma umzimba woFakazi BakaJehova noma omunye umzimba wehlelo kuphambene nomBhalo! Phawula ukuthi inkulumo ethi “nginoKristu” ibhalwe nguPawulu kanye nabanye. Sibona ngisho namahlelo azibiza nge "Church of Christ" futhi adinga ukubhabhadiswa ngokuhlangana nehlelo lawo ngenkathi enqaba amanye amahlelo nawo abizwa nge "Church of Christ". Isibonelo esisodwa nje yi-Iglesia Ni Cristo, inkolo efana noFakazi BakaJehova futhi ekholelwa ukuthi bayilungu elilodwa leSonto leqiniso. (UMathewu 24:49).
Njengoba izindatshana zamaPuzzle waseBeroean zibonisile kaningi, nguKristu owahlulela iBandla lakhe. Akukhona kithi. Ngokumangazayo, oFakazi BakaJehova baye babona le mfuneko! Kungakho oFakazi BakaJehova befundisa ukuthi uKristu wahlola futhi wavumela inhlangano e-1919. Ngenkathi bafuna sithathe izwi labo ngazo, izindatshana eziningi kule blog nabanye bakhombise ukuzikhohlisa.
Ngakho-ke, uma sibhaphathiza, masibhabhadize egameni likaYise, egameni leNdodana, nangegama likaMoya oNgcwele.
Futhi uma sifundisa, masifundise konke lokho uKristu akuyalile, ukuze simkhazimulise hhayi inhlangano yethu yezenkolo.

Ingabe Ngivunyelwe Ukubhapathiza?

Phambilini kulendatshana, ngiphakamise ukuthi maqondana nekhomishini ngeke sihlukanise imfundiso nokubhabhadisa. Kungaba bobabili babelwe iSonto, noma bobabili babelwe kwilunga ngalinye leBandla.
Manje ngizophakamisa ukuthi ukufundisa nokubhabhadisa kuthunyelwe eBandleni. Isizathu esenza ngicabanga ukuthi lokhu kunjalo, singatholakala kuPawulu ethi:

“Ngibonga uNkulunkulu ngokuthi angibhapathizanga noyedwa kini ngaphandle kukaKrispu noGayu [..] Ngoba uKristu akangithumanga ukubhapathiza, kepha ukushumayela ivangeli ” - I-1 Cor 1: 14-17

Uma isibopho sikhona kulilungu ngalinye leSonto ukuba sishumayele futhi sibhaphathize, uPawulu angasho kanjani-ke ukuthi uKristu akamthumanga ukuthi azobhabhadisa?
Futhi singabona ukuthi ngenkathi uPawulu engathunyelwanga ukubhapathiza, empeleni wabhapathiza uKrispu noGayu. Lokhu kukhombisa ukuthi yize singenayo ikhomishini yokukhuluma nokubhabhadisa, empeleni yinto "evunyelwe" ukuyenza ngoba iyahambisana nenhloso kaNkulunkulu yokuba bonke bezwe Izindaba Ezinhle futhi beze kuKristu.
Ngubani-ke othunyelwe ukubhabhathiza, noma ashumayele, noma afundise? Phawula lo mbhalo olandelayo:

“Ngakho-ke kuKristu, noma sibaningi, sakha umzimba munye, futhi isitho ngasinye singezinye zonke. Sinezipho ezahlukahlukene, ngokomusa onikezwe ngamunye wethu. Uma isipho sakho siprofetha, khona-ke phrofetha ngokukholwa kwakho; uma isebenza, khonza; uma kufundisa, fundisa-ke; uma kungukukhuthaza, khuthaza; uma kupha, khona-ke yipha ngokukhululekile; uma kuzokuhola, kwenze ngenkuthalo; uma kuzoboniswa ukubonisa isihe, kwenze ngentokozo. ” - KwabaseRoma 12: 5-8

Sasiyini isipho sikaPawulu? Kwakufundisa futhi kuvangela. UPawulu wayengenalo ilungelo elikhethekile lalezi zipho. Futhi alikho ilunga lomzimba noma 'iqembu elincane labagcotshiwe' elinelungelo elikhethekile lokunikeza isikhuthazo. Umbhabhadiso ukuthunywa kuwo wonke umzimba weSonto. Ngakho-ke noma yiliphi ilungu leBandla lingabhabhadisa, inqobo nje uma lingabhapathizi egameni lalo.
Ngamanye amagama, ngingabhabhathiza indodakazi yami futhi ubhapathizo lungahle lube semthethweni. Kepha ngingahle ngikhethe nokuba nelinye ilungu lomzimba likaKristu elivuthiwe, ngibhapathize. Umnqopho wokubhabhadiswa kukwenza umfundi akwazi ukuthola umusa nokuthula ngoKrestu, hhayi ukuzilandela. Kepha noma ngabe asikaze sibhaphathize omunye umuntu, asizange simlalele uKristu uma senze ingxenye yethu ngokunikela ngezipho zethu.

Ingabe Ngokwami ​​Ngingaphansi Komyalo Wokuthi Ngifundise?

Njengoba ngithathe isikhundla sokuthi ikhomishini iye eSontweni, hhayi umuntu ngamunye, ubani-ke oseBandleni okufanele afundise? AmaRoma 12: 5-8 waveza ukuthi abanye bethu banesiphiwo sokufundisa kanti abanye bayisipho sokuprofeta. Ukuthi lezi zinto ziyisipho esivela ku-Kristu kucacile naku-Efesu:

"Nguye uqobo owanikeza abanye njengabaphostoli, abanye baba ngabaporofidi, abanye baba ngabavangeli, kanti abanye baba abefundisi nabafundisi." - Efesu 4: 11

Kepha ngayiphi injongo? Ukuze sibe izikhonzi eMzimbeni kaKristu. Sonke singaphansi komyalo wokuba izikhonzi. Lokhu kusho 'ukunakekela izidingo zomuntu othile'.

“[Izipho zakhe zazingezokuhlomisa abangcwele ngomsebenzi wenkonzo wokwakha umzimba kaKristu.” - Efesu 4: 12

Kuya ngesipho ositholile, njengomshumayeli wevangeli, umfundisi noma uthisha, isisa, njll. Ibandla njengomzimba lingaphansi komyalo wokufundisa. Amalungu ebandla ngamunye angaphansi kokuyalelwa kokuba yizikhonzi ngokwesipho sabo.
Kufanele sibe nokukholwa ukuthi inhloko yethu, uKrestu, ilawula umzimba wayo futhi iqondise amalungu angaphansi kokulawulwa kwakhe nguMoya oNgcwele ukufeza inhloso yomzimba.
Kuze kube yi-2013, inhlangano yoFakazi BakaJehova ikholelwa ukuthi bonke abagcotshiweyo babeyingxenye yeNceku Ethembekile futhi ngenxa yalokho babengahlanganyela esipho sokufundisa. Eqinisweni, ukufundisa kwaba yilungelo elikhethekile lekomidi lokufundisa ukuze kube nobunye. Ngenkathi ngaphansi kokuqondisa kwamalungu agcotshiweyo eNdikimba Ebusayo, “amaNethinim” angokomfanekiso[Iv] - awutholanga isakramente lokuqinisekisa. Umuntu kufanele abuze: Bangasithola kanjani isipho noma ukuholwa nguMoya uma kufanele kuthi kanti abayona ingxenye yomzimba kaKristu?
Kuthiwani uma uzizwa sengathi awusitholanga isipho sokushumayela ivangeli noma ezinye izipho? Phawula lo mbhalo olandelayo:

“Phishekela uthando, okwamanje fisa ngobuqotho izipho ezingokomoya, ikakhulukazi ukuze uprofethe. ”- I-1 Co 14: 1

Isimo sobukristu bokushumayela ivangeli, ukufundisa noma ukubhabhadisa akusona esokungakhathali noma sokulinda isibonakaliso. Sonke siveza uthando lwethu ngezipho esiziphiwe, futhi sizifisa lezi zipho zokomoya ngoba zivula ezinye izindlela zokubonisa uthando lwethu ngomakhelwane.
Umbuzo ongaphansi kwalesi sihlokwana ungaphendulwa yilowo nalowo kithi ngokwethu (Qhathanisa noMat 25: 14-30). Uwasebenzise kanjani amathalenta akuphathise wona?

iziphetho

Okucacayo kule ndatshana ukuthi ayikho inhlangano yezenkolo noma indoda engavimba amalungu oMzimba kaKristu ukuba abhabhadise abanye.
Kubonakala sengathi thina ngokwethu asikho ngaphansi kokuyalelwa ukuba sifundise futhi sibhabhadise, kodwa ukuthi lo myalo usebenza kuwo wonke uMzimba kaKristu. Esikhundleni salokho amalungu ngamanye ayalwa ukuthi abe yizikhonzi ngokwezipho zawo. Zikhona futhi wanconywa ukuphishekela uthando futhi ufise ngobuqotho izipho ezingokomoya.
Ukufundisa akufani nokushumayela. Inkonzo yethu ingaba ngezenzo zomusa ngokwesipho sethu. Ngalesi sikhombiso sothando singanqoba umuntu othile kuKristu, ngaleyo ndlela sishumayele ngempumelelo ngaphandle kokufundisa.
Mhlawumbe omunye umuntu emzimbeni ofaneleke ngokwengeziwe njengomfundisi ngesipho somoya futhi angasiza umuntu lowo ukuthi athuthuke, yize elinye ilungu loMzimba kaKristu lingabhabhathiza.

“Ngoba njengoba ngamunye wethu enomzimba owodwa onamalungu amaningi, futhi lawa malungu awanalo umsebenzi ofanayo” - Ro 12: 4

Ingabe umuntu kufanele kuthiwe akasebenzi uma engaphumanga ekushumayeleni kodwa esikhundleni salokho uchitha amahora we-70 ngenyanga enakekela abazalwane nodade asebekhulile ebandleni, ngokuzinikela esikhungweni sabafelokazi nezintandane futhi unakekela izidingo zomndeni wakho?

“Yilo umyalo wami wokuba nithandane, njengalokho nginithandile.” - Johane 15:12

OFakazi BakaJehova bagxila kakhulu kwinkonzo yasensimini kangangokuba ezinye izipho azinakwa futhi azinakwa ekuhambeni kwethu isikhathi. Ukube besinesikhathi sinensimu eyodwa "amahora asetshenziswa silandela umyalo kaKristu wokuba sithandane". Ngemuva kwalokho singagcwalisa amahora we-730 inyanga ngayinye, ngoba ngawo wonke umoya esiwuphuphayo sithatha singamaKristu.
UTHANDO ukuphela komyalo womuntu ngamunye, futhi inkonzo yethu ukukhombisa uthando ngendlela engcono kakhulu, ngokwezipho zethu, nangawo wonke amathuba.
__________________________________
[i] Ucabanga ukuthi usemdala, uthanda iZwi likaNkulunkulu futhi ukhombisa uthando ngoNkulunkulu kukho konke ukuziphatha kwakhe.
[Ii] Kusukela http://sbcvoices.com/who-is-authorized-to-baptize-by-stephen-m-young/
[Iii] Bona i-http: //www.aboutcatholics.com/beliefs/a-guide-to-catholic-baptism/
[Iv] Bona i-WT Ephreli 15 1992

31
0
Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x