[lo mbhalo unikelwe ngu-Alex Rover]

Asizange sibe khona isikhathi esingenamkhawulo. Bese kuthi okwesikhashana, sibe khona. Ngemuva kwalokho siyafa, bese sinqunyelwa ize.
Umzuzu ngamunye onjalo uqala ngokuba yinsana. Sifunda ukuhamba, sifunde ukukhuluma futhi sithola izimanga ezintsha nsuku zonke. Sijabulela ukwakha ubungani bethu bokuqala. Sikhetha ikhono futhi sizinikele ekwakheni okuhle entweni ethile. Siwela othandweni. Sifisela ikhaya, mhlawumbe umndeni wethu. Bese kuba khona iphuzu lapho sifinyelela khona lezo zinto nokuxazululwa kothuli.
Sengineminyaka engamashumi amabili futhi mhlawumbe sekusele iminyaka engamashumi amahlanu ukuthi ngiphile. Ngineminyaka engamashumi amahlanu futhi mhlawumbe sekusele iminyaka engamashumi amabili noma amashumi amathathu ukuthi ngiphile. Ngineminyaka engamashumi ayisithupha nesithupha futhi ngidinga ukwenza zonke izinsuku zibalwe.
Kuyahluka kusuka kumuntu kuya kumuntu kuye ngokuthi sifinyelela kanjani izinhloso zethu zokuqala empilweni, kodwa kungekudala kusishaya njenge-eshaweni ebandayo yeqhwa. Kusho ukuthini empilweni yami?
Abaningi bethu benyuka intaba benethemba lokuthi empilweni ephezulu kuzoba kuhle. Kepha kaningi sifunda kubantu abaphumelela kakhulu ukuthi i-Mountainmountet yambula kuphela ubuze bempilo. Sibona abaningi baphendukela emholweni wokupha impilo yabo ukuba nenjongo. Abanye bawela emjikelezweni obhubhisayo ophela ekufeni.
UJehova wasifundisa lesi sifundo esebenzisa uSolomoni. Wamvumela ukuthi ajabulele impumelelo nganoma yisiphi isilinganiso esingaba khona, ukuze ahlanganyele nathi isiphetho:

“Akunangqondo! Akunangqondo! [..] Akunangqondo nakancane! Konke akusizi ngalutho! ”- UmShumayeli 1: 2

Lesi yisimo somuntu. Silinywe ingunaphakade emphefumulweni wethu kepha simile ekufeni kwethu ngenyama yethu. Le ngxabano inikeze inkolelo yokungafi komphefumlo. Lokhu yilokho zonke izinkolo ezifana ngakho: ithemba emva kokufa. Noma ngabe kungukuvuka kovuko emhlabeni, ukuvuka ezulwini, ukuphindukuzalwa kabusha noma ukuqhubeka komphefumlo wethu emoyeni, inkolo yindlela isintu esake sabhekana ngayo nalomlando ngokomlando. Ngeke samukele nje ukuthi le mpilo iyikho konke okukhona.
Isikhathi sokukhanyiselwa sinikeze abantu abangakholelwa ebukhoneni bukaNkulunkulu abemukela ukufa kwabo. Kepha ngesayensi abayeki ukufuna kwabo ukuqhubeka nokuphila. Ukuvuselela umzimba ngamaseli ama-stem, ukufakelwa izitho zomzimba noma ukuguqulwa kofuzo, badlulisele imicabango yabo kwikhompyutha noma bafeze imizimba yabo - impela, isayensi idala elinye ithemba lokuqhubeka kokuphila futhi iba ngenye yezindlela zokubhekana nesimo somuntu.

Umbono WobuKristu

Kuthiwani ngathi thina maKhristu? Uvuko lukaJesu Kristu lungumcimbi owodwa obaluleke kakhulu kithi. Akuyona nje into yokukholwa, kuyindaba yobufakazi. Uma kwenzeka, khona-ke sinobufakazi bethemba lethu. Uma kungenzeki ngakho-ke siyazikhohlisa.

Futhi uma uKristu engavuswanga, khona-ke ukushumayela kwethu akunangqondo futhi nokukholwa kwakho akunangqondo. - I-1 Cor 15: 14

Ubufakazi obungokomlando abuphelelezi ngalokhu. Abanye bathi lapho kunomlilo khona kufanele kube khona intuthu. Kepha ngokucabanga okufanayo, uJoseph Smith noMohammad baphinde baphakamisa okulandelayo, kepha njengamaKristu asibheki njengento efanele ama-akhawunti abo.
Kepha iqiniso elilodwa elixakile lihlala likhona:
Uma uNkulunkulu esinike amandla okucabanga nokucabanga, ngeke yini kube nengqondo ukuthi ufuna ukuba sisebenzise thina? Ngaleyo ndlela kufanele senqabe izindinganiso eziphindwe kabili lapho sihlola imininingwane esinayo.

IMibhalo Ephefumlelwe

Singakuphikisa ukuthi ngoba imiBhalo ithi uKristu uvukile, kufanele kube iqiniso. Yize kunjalo, ingabe i-2 uTimothy 3: i-16 ayisho ukuthi "Yonke imibhalo iphefumulelwe uNkulunkulu"?
U-Alfred Barnes wamukele ukuthi njengoba iTestamente eliSha lalingafakwa ohlwini lwabanye ngesikhathi umphostoli ebhala la mazwi angenhla, wayengeke abhekise kuwo. Uthe amagama akhe “abhekisisa kahle iTestamente Elidala, futhi akumele asetshenziswe kunoma iyiphi ingxenye yeTestamente eNtsha, ngaphandle kokuthi kungakhonjiswa ukuthi leyo ngxenye yabhalwa ngalesosikhathi, futhi yafakwa ngaphansi kwegama elijwayelekile 'lemiBhalo' ”[1]
Cabanga nje ngibhalele uMeleti incwadi bese ngithi yonke imibhalo iphefumulelwe. Ngabe ucabanga ukuthi ngiyifaka nencwadi yami eya kuMeleti kuleso sitatimende? Vele akunjalo!
Lokho akusho ukuthi kudingeka sikhiphe iThestamente eliSha njengengagxiliwe. Obaba beSonto Lokuqala bamukela ukubhalwa kohlu ngalunye ngokubaluleka kwalo. Futhi thina ngokwethu singafakazela ukuvumelana phakathi kohlu lwezincwadi oludala lwe-Old and New Testament ngeminyaka yethu yokufunda.
Ngesikhathi sokubhala kwe2nd UThimothi, izinguqulo eziningana zevangeli zazizungeza. Abanye kamuva bahlukaniswa njengama-forgeries noma i-apocryphal. Ngisho namaVangeli abhekwa njengabhalwa njengabhalwa ohlwini lwezincwadi zeBhayibheli ayengabhalwa ngabaphostoli bakaKristu futhi izazi eziningi ziyavuma ukuthi zabhalwa phansi ngotshintsho lwe-akhawunti yomlomo.
Ukungafani okungaphakathi eTestamenteni eNtsha ngemininingwane ephathelene nokuvuka kwakhe ayenzi mpikiswano enhle yomlando. Nazi izibonelo ezimbalwa:

  • Abesifazane bavakashele ngasiphi isikhathi ethuneni? Ekuntweleni kokusa (Mat 28: 1), ngemuva kokuphuma kwelanga (uMark 16: 2) noma ngenkathi kumnyama (John 20: 1).
  • Yayiyini inhloso yabo? Ukuletha izinongo ngoba vele babelibonile ithuna (uMark 15: 47, UMark 16: 1, Luke 23: 55, Luke 24: 1) noma ukuya ethuneni (UMathewu 28: 1) noma isidumbu selivele selinamapula. bengakafiki (uJohn 19: 39-40)?
  • Kwakungubani ethuneni lapho befika? Ingelosi eyodwa ihleli etsheni (uMathewu 28: 1-7) noma insizwa eyodwa ihleli ngaphakathi ethuneni (UMark 16: 4-5) noma amadoda amabili emi ngaphakathi (uLuka 24: 2-4) noma izingelosi ezimbili zihleli ngaphezudlwana kombhede (UJohn 20: 1-12)?
  • Ngabe abesifazane batshela abanye ngokwenzekile? Eminye imibhalo ithi yebo, abanye bathi cha. (UMathewu 28: 8, Maka 16: 8)
  • UJesu waqala ukubonakala kubani ngemuva kowesifazane? Abafundi abayishumi nanye (uMat 28: 16), abafundi abayishumi (uJohn 20: 19-24), abafundi ababili e-Emawusi bese kuthi abayishumi nanye (uLuka 24: 13; 12: 36) noma okokuqala kuPeter bese kuthi abayishumi nambili (1Co 15: 5)?

Ukuqashelwa okulandelayo kubalulekile. AmaSulumane namaMormon akholelwa ukuthi imibhalo yawo engcwele yamukelwa ngaphandle kwephutha ngqo ivela ezulwini. Uma kuyi-Quran noma emibhalweni kaJoseph Smith bekukhona ukungqubuzana, wonke umsebenzi ubungahlonishwa.
Akunjalo ngeBhayibheli. Iphefumlelwe akusho ukuthi ayinaphutha. Ngokweqiniso, kusho ukuthi Ukuphefumlelwa NguNkulunkulu. Umbhalo omuhle kakhulu okhombisa ukuthi lokhu kusho ukuthini ku-Isaya:

Lizakuba-njalo izwi lami eliphuma emlonyeni wami; aliyikubuyela kimi ngize, kepha liyakufeza engikuthandayo, lizuze entweni engithumele kuyo. - U-Isaya 55: 11

Ngokwesibonelo: UNkulunkulu wayenenjongo ngo-Adamu, isidalwa esiphefumulelwe uNkulunkulu. U-Adamu wayengaphelele, kodwa ingabe uNkulunkulu wafeza ukugcwalisa umhlaba? Ngabe lezi zilwane zaqanjwa ngamagama? Futhi kuthiwani ngenjongo yakhe ngomhlaba oyipharadesi? Ngabe ukungapheleli kwalo muntu ophefumulelwe uNkulunkulu kuma endleleni kaNkulunkulu yokufeza injongo yakhe?
AmaKhristu awadingi ukuthi ibhayibheli libe umlando ongenaphutha oqondile ovela ezingelosini ezulwini ukuze liphefumulelwe. Sidinga umBhalo ukuba uvumelane; ukuphumelela kwinhloso uNkulunkulu asinike yona. Futhi iyini leyo nhloso ngokusho kwe-2 uTimothy 3: 16? Ukufundisa, ukusola, ukulungisa nokuqeqesha ngokulunga. UMthetho neTestamente eliDala baphumelela kuzo zonke lezi zinto.
Yini inhloso yeTestamente eliSha? Kithi ukuthi sikholwe ukuthi uJesu nguKhristu othenjisiwe, iNdodana kaNkulunkulu. Futhi-ke, ngokukholwa, singaba nokuphila ngegama lakhe. (UJohn 20: 30)
Mina uqobo ngikholwa ukuthi iTestamente eNtsha liphefumulelwe, kepha hhayi ngenxa ye-2 uThimothi 3: 16. Ngikholwa ukuthi liphefumulelwe ngoba likufezile empilweni yami lokho uNkulunkulu ayekuhlosile: kimi ukuthi ngikholwe ukuthi uJesu nguKristu, umlamuleli wami noMsindisi wami.
Ngiyaqhubeka nokumangalisa nsuku zonke ebuhleni nasekuvumelaneni kwemiBhalo yesiHeberu / yesiAramiki nesiGreki. Lokhu kushiwo ngenhla kimi kufana nemibimbi ebusweni kagogo wami engimthandayo. Lapho ama-Atheists namaSulumane ebona amaphutha futhi angalindela isikhumba sobusha obusha njengobufakazi bobuhle bakhe, esikhundleni salokho ngibona ubuhle ezimweni zakhe zobudala. Kungifundisa ukuthobeka futhi ngigweme ukulandela izaga nokuqagula okungenangqondo ngamagama. Ngiyajabula ukuthi izwi likaNkulunkulu labhalwa ngabantu abangaphelele.
Akufanele singaboni ngamehlo okuthi umehluko ku-akhawunti yokuvuka, kodwa sibamukele njengengxenye yeZwi Eliphefumulelwe LikaNkulunkulu futhi sikulungele ukuzivikela kulokho esikukholelwayo.

Ukuzibulala ezimbili ebandleni elilodwa

Ngibhale udaba lwakhe ngoba umngani wami oseduze ungitshele ukuthi ibandla lakhe lahlushwa abantu ababili esikhathini esingaphansi kwezinyanga ezimbili. Omunye wabafowethu wazilengisa endlini engadini. Angiyazi imininingwane yokunye ukuzibulala.
Isifo sengqondo kanye nokudangala akunankinga futhi kungathinta bonke abantu, kepha angikwazi ukukucabanga ukuthi izinto zingahle zihambisane nombono wabo ngempilo nethemba labo.
Ngiqinisile, ngikhuluma ngokuhlangenwe nakho kwami ​​okukhulayo. Ngawemukela amazwi abazali bami kanye nabadala ababethembekile abangitshele ukuthi ngizoba nokuphila okuphakade emhlabeni, kodwa mina uqobo angikaze ngicabange ukuthi ngiyakufanelekela futhi ngathola ukuthula ngomcabango wokuthi ukufa kulungile uma nje ngingenakulunga. Ngikhumbula ngitshela abazalwane ukuthi angikhonzanga uJehova ngoba nginethemba lokuthi bazothola umvuzo, kodwa ngoba ngazi ukuthi kwakuyinto efanele ukwenza.
Kungathatha ukuzikhohlisa ukucabanga ukuthi sifanelwe ngamandla ethu ukuthola impilo engunaphakade emhlabeni naphezu kwezenzo zethu zesono! Ngisho nombhalo uthi akukho noyedwa ongasindiswa ngoMthetho ngoba sonke siyizoni. Ngakho-ke kufanele ngicabange ukuthi laba ofakazi abampofu bavele baphetha ngokuthi izimpilo zabo “azinanjongo! Lutho Ngeze! ”
OFakazi BakaJehova bafundisa ukuthi uKristu akayena umlamuleli wawo wonke amaKristu, kodwa kuphela inombolo yangempela ye-144,000. [2] Labo fakazi ababili abazilengisa abakaze bafundiswe ukuthi uKristu wabafela mathupha; ukuthi igazi lakhe uqobo lasula izono zabo; ukuthi yena uqobo wayezobalamulela uBaba esikhundleni sabo. Batshelwa ukuthi bebengakufanele ukudla igazi nomzimba wakhe. Bakhokhelwe ekukholweni ukuthi abanakuphila ngaphakathi kwabo nokuthi noma yiliphi ithemba ababenalo belingezelelwa kuphela. Kwakudingeka bashiye zonke izinto ngenxa yoMbuso ngaphandle kokuba nethemba lokuhlangana neNkosi. Kwakudingeka basebenze ngokuzikhandla kuzo zonke izingxenye zempilo ngaphandle kwesiqinisekiso sabo ngoMoya sokuthi bamukelwa njengamadodana kaNkulunkulu.

UJesu wathi kubo: “Ngiqinisile, ngiqinisile ngithi kini, Ngaphandle kokuthi niyidle inyama yeNdodana yoMuntu niphuze igazi lakhe, aninakho ukuphila kini” - UJohn 6: 53

Emhlanganweni Wokuvakashela Igatsha lase-US ngoNovemba 2014, umfowethu u-Anthony Morris weNdikimba Ebusayo YoFakazi BakaJehova wabonisana noHezekeli wathi labo abangasebenzi ekushumayeleni izindaba ezinhle banegazi ezandleni zabo. Kepha yona le Ndikimba Ebusayo iyaziphika izindaba ezimnandi zokuthi isihlengo sikaKristu senzelwe bonke (sikhawulela kumaKristu ayi-144000 kuphela kuyo yonke iminyaka) ngokuphikisana okusobala komBhalo:

“Ngoba kunoNkulunkulu oyedwa, nomlamuli oyedwa phakathi kukaNkulunkulu no amadoda, indoda, uKristu Jesu, owazinikela isihlengo esihambelanayo kwabo bonke. ”- I-1 Tim 2: 5-6

Uma sibheka lokhu ukuzibulala okubili, ngicabanga ukuthi mhlawumbe u-Anthony Morris wayeqinisile ngokuba negazi ezandleni zethu uma sehluleka ukukhuluma iqiniso. Futhi angisho lokhu ngomoya wokububula, kodwa ngibheke ngaphakathi, ukuze sazi umthwalo wethu. Kuliqiniso ukuthi ngezinga elithile lokuthi ngikhona futhi ngesaba ukwahlulelwa ngofakazi engikanye nabo uma kukhulunywa ngokumemezela izindaba ezinhle zeqiniso.
Kodwa-ke esikhumbuzweni, lapho ngiveza obala ukuthi akekho omunye umlamuleli phakathi kwami ​​noJehova uNkulunkulu ngaphandle kukaKristu, nginikeza ubufakazi bokholo lwami, ngimemezela ukuthi ukufa kwakhe kungukuphila kwethu (1 Co 11: 27). Isikhathi esithile ngaphambi kokuhlanganyela kwami ​​okokuqala ngangisesaba kakhulu, kepha ngazindla ngamazwi kaKristu:

Ngakho-ke wonke umuntu ongivuma phambi kwabantu, nami ngiyomvuma phambi kukaBaba wami osezulwini. Lowo ongiphika phambi kwabantu, nami ngiyakumphika phambi kukaBaba osezulwini. - UMathewu 10: 32-33

Kufanele khetha ukuya esikhumbuzweni esinjalo noFakazi BakaJehova, ngiyakhuleka sonke sinesibindi sokumelela uKristu futhi simvume. Ngithandazela nokuthi ngenze lokhu zonke izinsuku zokuphila kwami ​​impilo yami yonke.
Ngolunye usuku ngangicabanga ngempilo yami. Ngizizwa kakhulu njengoSolomoni. Ukuvulwa kwale ndatshana akuphumi emoyeni omfishane, kuvela ngokwami. Ukube bengingenaye uKristu, impilo bekuzoba nzima ukuyithwala.
Bengicabanga nabangane, futhi ngafinyelela esiphethweni sokuthi abangane beqiniso kufanele babelane ngemizwa yabo ejulile nemizwa namathemba ngaphandle kokwesaba ukwahlulelwa.
Impela, ngaphandle kwesiqiniseko esinaso kuKristu, impilo yethu ibingaba yize futhi ingenanjongo!


[I-1] I-Barnes, i-Albert (1997), amanothi weBarnes
[2] Ukulondeka Komhlaba Wonke Ngaphansi 'KweNkosana Yokuthula' (1986) pp.10-11; The Watchtower, Ephreli 1, 1979, p.31; UNkulunkulu Ukhuluma Nathi NgoJeremiya p.173.

20
0
Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x