[Kusuka ku-ws15 / 02 p. I-10 ka-Ephreli 13-19]

“Noma ungakaze umbone, uyamthanda. Noma ungakwenzi
bheka
yena manje, nokho ukholwa kuye. ”- I-1 Peter 1: 8 NWT

Ocwaningweni lwaleli sonto, kunombhalo waphansi wendima 2 ofundayo,

“UkuQala kukaPeter 1: 8, 9 kwabhalelwa amaKristu anethemba lasezulwini. Kodwa-ke, lawo mazwi asebenza nakubantu abanethemba lasemhlabeni. ”

Sivuma kalula ukuthi la mazwi abhalelwa kuphela labo abanethemba lasezulwini.[i]
Lokhu kuphakamisa umbuzo, “Kungani uPetru engazange afake nalabo abanethemba lasemhlabeni?” Ngokuqinisekile wayazi ngethemba lasemhlabeni. Ngokuqinisekile uJesu washumayela ngethemba lasemhlabeni. Eqinisweni, akazange, futhi ukuvuma kwethu ukuthi la magama angasebenza kuphela "ngokomthetho" kukhombisa ukuthi siyazi ngokushiywa kwethemba lasemhlabeni embhalweni ongokomBhalo. Yiqiniso, izigidi — ngisho nezigidigidi — zizovuselwa emhlabeni njengengxenye yokuvuswa kwabangalungile. (IzEnzo 24:15) Nokho, bafika lapho ngaphandle 'kokubonisa ukholo' kuJesu. Lokho akuyona neze 'inhloso yokholo lwabo'.
Njengoba bengenaso isisekelo esingokomBhalo sokusebenzisa u-1 Petru 1: 8, 9 ezigidini zoFakazi BakaJehova iNdikimba Ebusayo iqiniseke ukuthi inethemba lokuphila okungaphelele emhlabeni, kufanele babuyele emuva ekuphindaphindeni kwamuva kwecebo lokukhwabanisa "ngokwandiswa".

UJesu Unesibindi / Lingisa Isibindi SikaJesu

Ngaphansi kokuqala kwalezi zihloko ezimbili (i-3 thru 6) sifunda ukuthi uJesu walivikela kanjani iqiniso ngesibindi futhi wasukuma kwiziphathimandla zenkolo zosuku lwakhe ezazenza igama likaNkulunkulu zingasebenzi ngamasiko abo, ziwubusa phezu komhlambi kaNkulunkulu nokuhlukumeza igunya labo. Ngaphansi kwesihlokwana sesibili (i-7 thru 9) sinikezwe izibonelo zendlela esingasilingisa ngayo isibindi sikaJesu.
Intsha ikhuthazwa ukuba izazise njengoFakazi BakaJehova esikoleni inesibindi. Sonke sikhuthazwa ukuba sikhulume “ngesibindi ngegunya likaJehova” enkonzweni yethu silingisa uPawulu nabangane bakhe e-Ikoniyu.
Kufanele sime lapha ukuze silungise iphutha esigabeni 8. Kwakungekho ngegunya likaJehova ukuthi uPawulu nabangane bakhe baba nesibindi. The isiGrikhi sokuqala ifundeka ngokweqiniso, "bahlala bekhuluma ngesibindi ngenxa yeNkosi". Ukuthi ukuhanjiswa kwendaba okusetshenziselwa ukuthethelela ukufakwa kukaJehova lapha kuhlanekezelwe kungakhonjiswa ngumongo. Ikhuluma ngezibonakaliso nezimangaliso abanikwe zona ukuba bazenze “ngezwi lomusa wakhe” [[interlinear]. Kwakusegameni likaJesu, hhayi uJehova, lapho abaphostoli benza izibonakaliso zokuphiliswa. (Izenzo 3: 6) Singaqiniseka futhi ukuthi ibinzana elithi “igunya leNkosi” lisho uJesu, hhayi uJehova. UJehova wanikeza uJesu “lonke igunya… ezulwini nasemhlabeni.” (Mt 28: 18) UPaul wayengekho ukubuyisela ukugxila kwegunya kuye kuNkulunkulu, lapho uNkulunkulu uqobo ayehlose ukugxila kwiNkosi. Kuyadabukisa ukuthi siyehluleka ukulingisa uPaul kulokhu, kubukeka sengathi asisoze saphuthelwa ithuba ezincwadini zethu zokufika sekwedlule isikhathi sokukhipha izibani kuJesu.
Isigaba 9 sikhuluma ngokukhombisa isibindi “lapho sibhekene nokuhlupheka”. Kwenziwa isicelo sesidingo sokulingisa isibindi sikaJesu lapho kufa umuntu esimthandayo; lapho sigula kakhulu noma silimala; lapho sicindezelekile; lapho sishushiswa.
Abafowethu eKorea bashushiswa ngenxa yokungathathi hlangothi kwabo ngesibindi. Kodwa-ke, ezigidini zethu ezihlala kwenye indawo, akufani lapho sike sazi ukushushiswa ngaphandle. Noma kunjalo, inani elincane kodwa elandayo lamaKristu eqiniso eNhlanganweni liqala ukuzwa uhlobo olufanayo lokushushiswa uJesu ahlupheka ngalo. Yini esingayifunda esibonelweni sikaJesu sesibindi?
Ukuthembeka eqinisweni kuzokuphikisana negunya lezenkolo leNhlangano yethu. Ukukhuluma ukuze kubhujiswe izimfundiso zamanga ezigxile ngokuqinile usebenzisa amandla ezwi likaNkulunkulu kuzokwenza ukuthi labo abezwa ukuthi igunya labo lenziwa buhlazwe, njengoba kwenza ababhali nabaFarisi bosuku lukaJesu. Ungenzi iphutha, sisempini. (I-2Co 10: 3-6; He 4: 12, 13; I-Eph 6: 10-20)
Kunabaningi eNhlanganweni abaye bavumela uthando lwabo lweqiniso ludambiswa ukwesaba umuntu. Ukuxolela ukungasebenzi kwabo, babuyela ekucabangeni okuyiphutha nasekusebenziseni kabi imibhalo, baphakamise amagama athi, "Kumele silinde uJehova" noma "Akufanele siqhubekele phambili". Basishaya indiva isiqondiso esicacile esikuJakobe 4:17:

“Ngakho-ke, uma umuntu ekwazi ukwenza okulungile kodwa angakwenzi, kuyisono kuye. ”- UJames 4: 17.

Kuhle futhi kuhle ukusho ukuthi kufanele sibe nesibindi sokumelela iqiniso, kodwa kufanele siqhubeke kanjani ukukwenza? Ingxenye yesibili ye INqabayokulinda Ukutadisha kuyokwenza, empeleni, kunikeze impendulo.

Ujesu Uyasiqonda

Isigaba 10 siqala ngalesi sitatimende:

Ukuqonda ukwahlulela okuhle — amandla okusho okulungile nokungalungile bese ukhetha inkambo yokuhlakanipha. (Heb. 5: 14) Kuchazwe ngokuthi "yikhono ukwenza izinqumo ezinengqondo ezintweni ezingokomoya. ”

Lesi sitatimende, uma sisebenza ngokugcwele, singqubuzana nemfundiso yethu yokuthi imiyalo esiyithola eNdikimbeni Ebusayo, ethathwa njenge “Nceku Ethembekile”, kufanele ilandelwe ngaphandle kokungabaza. Kodwa-ke, amaKristu athembekile awazinikeli ekunikezeni amandla awo okuqonda okulungile kusuka kokungalunganga kuya eqenjini lamadoda. Abanjalo bazoqhubeka belingisa uKristu ekuqondeni nakuzo zonke ezinye izinto — kufaka phakathi nothando lwakhe lweqiniso.

Lingisa Ukuqonda KukaJesu

Isigaba 15 sinikeza iseluleko esihle ngokulingisa ukuqonda kukaJesu lapho sikhuluma. Imvamisa amazwi akhe ayakha, kepha kwesinye isikhathi wayekhetha ukubhidliza, njengalapho kwakudingeka aveze ukungalungi kwabaFarisi. Ngisho nangaleso sikhathi wakhula, ngoba wasiza abanye ukuba babone abaholi benkolo bosuku lwakhe njengoba babeyibo ngempela, hhayi ngendlela ababezibonisa ngayo.
Lapho engalahli ubuzenzisi, amazwi kaJesu ayehlale 'enongwe ngosawoti'. Isifiso sakhe kwakungekona neze ukuziphakamisa nokuhlakanipha kwakhe, kodwa kwakuwukuzuza izinhliziyo nezingqondo zalabo ababezolalela. (Kol 4: 6) Kubukeka sengathi amathuba ethu amakhulu okushumayela nokufundisa namuhla akukhona nabazalwane bethu be-JW. Lapha sinabantu asebevele bafika kuze kube manje. Bakwenqabile ukubandakanyeka empini. Bayenqaba ukuzibandakanya ezindabeni zepolitiki zaleli zwe. Kulokhu, balingisa iNkosi yabo. (I-Mt 4: 8-10; UJohn 18: 36) Bazenqabile eziningi zezimfundiso zamanga, zokungahloniphi uNkulunkulu ezenziwa iningi lamaKristu ezinjengokukhulekelwa kwezithombe, uZiqu-zintathu, isihogo somlilo nokungafi komphefumlo womuntu.
Kepha sisahamba kancane futhi muva nje kubukeka sengathi sisaya emuva. Sesiqalile ukwenza izithixo amadoda. Ngaphezu kwalokho, yize uNkulunkulu esinikeze isikhathi esanele (I-2Pe 3: 9), siyaqhubeka nokunamathela emasikweni abantu futhi sibafundise njengezimfundiso zikaNkulunkulu. (I-Mt 15: 9; I-15: 3, 6Amasiko asukela emadodeni futhi agcinwa njalo nalapho kungekho sizathu esizwakalayo ngawo. Yize kunokwentuleka ngokuphelele kokusekelwa okuqinile okungokomBhalo, siyaqhubeka nokukholelwa futhi sifundisa u-1914 njengobalulekile, ngoba yilokho esaqala ngakho emuva eminyakeni eyi-140 eyedlule futhi kusihlukanisa nezinye izinkolo. Sifundisa ukuthi ezinye izimvu ziyisigaba sesibili samaKristu saliphika ithemba uJesu alinikeza umhlaba ngoba, eminyakeni engama-80 eyedlule, owayenguMongameli ngaleso sikhathi walinikela njengeqiniso. Yize sisanda kuphika isisekelo sayo yonke yale mfundiso (izinhlobo ezingenasisekelo kanye nokufanekiselwa) siyaqhubeka nokwenza le nkolelo-yona kanye incazelo yesiko.
Labo bethu abasekhululiwe emasikweni abantu mabalingise ukuqonda kukaKristu ngokwazi ukuthi kufanele akhulume nini, athule nini, nokuthi yimaphi amagama okufanele awasebenzise — amagama 'ayoliswe ngosawoti'. Imvamisa, kungcono ukuqala ngephuzu elilodwa. Buza imibuzo kunokuba wenze izitatimende. Baholele esiphethweni ukuze bafike lapho ngokwabo. Singadonsela ihhashi emanzini, kepha asikwazi ukuliphuzisa. Ngokufanayo, singaholela umuntu eqinisweni, kepha asikwazi ukumenza acabange.
Uma sithola ukumelana, kungakuhle senze ngokuqapha. Sinamaparele okuhlakanipha, kepha hhayi bonke abaya kuwazisa. (I-Mt 10: 16; I-7: 6)
Ekupheleni kwendima 16 sithola isitatimende: "Sizimisele ukulalela imibono yabo nalapho kufanelekela imibono yabo uma kufanele." Ukube kuphela abafowethu babambelela kulesi seluleko uma kukhulunywa ngezinselelo ezisekelwe embhalweni kwigunya leNdikimba Ebusayo.
Isigaba 18 sithi:

Akungijabulisi yini ukucabanga ngezinye zezimfanelo ezinhle zikaJesu? Cabanga ukuthi bekungaba yinzuzo kanjani ukutadisha ezinye izimfanelo zakhe futhi ufunde ukuthi singamfana kanjani naye. Ngakho-ke, masizimisele ukulandela izinyathelo zakhe eduze.

Asikwazanga ukuvumelana okuningi. Kuyadabukisa kakhulu ukuthi asikwenzi lokhu. Kumagazini ngemuva komagazini sigxile enhlanganweni nasekuphumezeni lokho. Emisakazweni yanyanga zonke kwi-tv.jw.org, sigxile enhlanganweni naseNdikimbeni Ebusayo. Kungani ungasebenzisi la mathuluzi anamandla okufundisa ukwenza yona kanye le nto isigaba 18 ethi ingajabulisa kakhulu futhi “inomvuzo”?
“Ukudla ngesikhathi esifanele” okunikezwa iNdikimba Ebusayo akugxili kakhulu kuJesu Kristu. Kepha ngokulingisa kokubili isibindi nokuqonda kukaJesu kunokuhlakanipha kwasemhlabeni kwabantu abanesono, sizosebenzisa wonke amathuba esiwanikiwe ukufakaza ngaye nokumemezela yonke imiyalo kaNkulunkulu, futhi ngeke sigodle. (Izenzo 20: 25-27)
_____________________________________________________
[i] Ngibhekisa ethembeni lasezulwini lapha kumongo lapho oFakazi BakaJehova beliqonda khona. Ukuze wenze ngenye indlela kungaphazamisa ingqikithi yokubuyekezwa kwalesi sihloko kwalesi sihloko. Kodwa-ke, angisakholelwa ukuthi ithemba lasezulwini lisho ukuthi bonke abafowabo bakaJesu bandizela ezulwini bangaphinde babuye. Ukuthi ngqo kubhekiselwa kuphi nokuthi ukugcwaliseka kwalelo themba kuzokwenzeka yinto esingakwazi ukuqagela manje. Bangase babe ngamaphuzu afundile, kepha iqiniso lizosikhipha. (I-1Co 13: 12, 13)
 

UMeleti Vivlon

Imibhalo kaMeleti Vivlon.
    45
    0
    Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x