Bengihlala ngifunda iBhayibheli nsuku zonke ezinsukwini ezimbalwa ezedlule futhi ngiza kuLuka isahluko 12. Sengifunde le ndima kaningi ngaphambili, kodwa kulokhu bekungathi kunomuntu ongishaye emabunzini.

“Ngaleso sikhathi, lapho isixuku samakhulu ezinkulungwane sibuthene ndawonye, ​​sangana, waqala wathi kubafundi bakhe:“ Qaphelani imvubelo yabaFarisi, okuwukuzenzisa. 2 Kodwa akukho lutho olufihliwe ngokucophelela olungeke lwembulwe, futhi akukho mfihlo engeke yaziwe. 3 Ngakho-ke, noma yini oyikhuluma ebumnyameni izokuzwakala ekukhanyeni, futhi lokho okunyundayo emagumbini angasese kuzoshunyayelwa kusuka ophahleni bezindlu. ”(Lu 12: 1-3)

Zama ukubona ngeso lengqondo lesi simo.
Kunezinkulungwane eziningi kakhulu ezibuthene nxazonke kangangokuthi bayanyathelana. Abaseduze noJesu ngabangane bakhe abakhulu; abaphostoli nabafundi bakhe. Maduze uzobe engasekho futhi lezi zizothatha indawo yakhe. Izixuku zizobheka kuzo ukuze zithole isiqondiso. (IzEnzo 2:41; 4: 4) UJesu wazi kahle ukuthi laba baphostoli banesifiso esibi sokuvelela.
Uma kucatshangelwa lesi simo, njengoba isixuku sabalandeli silangazelela ukungena kubo, into yokuqala eyenziwa nguJesu ukutshela abafundi bakhe ukuthi baqaphele isono sokuzenzisa. Ube esenezela ngokushesha esixekweni esiveza ukuthi abazenzisi abahlali becashile. Izimfihlo zabo ezishiwo ebumnyameni zivezwa ukukhanya kosuku. Ukuhlebeza kwabo ngasese kufanele kumenyezwe kusuka ophahleni bezindlu. Ngempela, abafundi bakhe bazokwenza okuningi ukumemeza. Noma kunjalo, kunengozi yangempela yokuthi abafundi bakhe uqobo bazowela kulokhu imvubelo eyonakalisayo babe ngabazenzisi ngokwabo.
Eqinisweni, yilokho kanye okwenzekile.
Namuhla, kunamadoda amaningi aziveza njengcwele futhi elungile. Ukuze balondoloze ubuzenzisi bokuzenzisa, la madoda kufanele agcine izinto eziningi ziyimfihlo. Kepha amazwi kaJesu ngeke ehluleke ukufezeka. Lokhu kusikhumbuza isixwayiso esiphefumulelwe esivela kumphostoli uPawulu.

“Ningadukiswa: uNkulunkulu akayena wokuhlekwa usulu. Noma yini umuntu ayihlwanyelayo, uyovuna yona futhi; ”(Ga 6: 7)

Ukukhetha kwamagama, akunjalo? Kungani lokho okutshala ngomqondo kungaba nethonya lokuthuka uNkulunkulu? Ngoba, njengabazenzisi abacabanga ukuthi bangafihla isono sabo, amadoda azama ukuhlekisa ngoNkulunkulu ecabanga ukuthi angaziphatha ngendlela engafanele futhi angatholi imiphumela. Empeleni, bacabanga ukuthi bangatshala ukhula bavune ukolweni. Kepha uJehova uNkulunkulu akahlekwa. Bazovuna abakuhlwanyelayo.
Namuhla izinto ezisonteke amakamelo angasese zishunyayelwa zisuka ophahleni bezindlu. Indlu yethu yomhlaba wonke i-intanethi.

Ubuzenzisi nokungalaleli

UMfoweth 'u-Anthony Morris III usanda kukhuluma ngale ndaba UJehova ukubusisa ukulalela. Ukuphinda kubuye kube yiqiniso. UJehova ngeke asibusise uma singalaleli.
Kunendawo ebalulekile lapho esenze khona ngokungalaleli nangokuzenzisa amashumishumi eminyaka. Besilokhu sihlwanyela imbewu ngasese sikholelwa ukuthi ngeke ikubone ukukhanya kosuku. Sicabange ukuthi sihlwanyela ukuvuna isivuno sokulunga, kepha manje sesivuna umunyu.
Bengalaleli ngaziphi izindlela? Impendulo ibuye futhi ivela kuLuka isahluko 12, kodwa ngendlela okulula ukuyiphuthelwa.

“Umuntu othile esixukwini wathi kuye:“ Mfundisi, tshela umfowethu ukuba ahlukanise nami ifa. ” 14 Yathi kuye: "Muntu, ngubani ongimise ukuba ngibe ngumahluleli noma umlamuli phakathi kwakho nobabili?" (Lu 12: 13, 14)

Ungase ungakuboni ukuxhumana ngaso leso sikhathi. Ngiyaqiniseka impela ukuthi bengingeke ngibe nazo, ukube bekungengenxa zezindaba ebezisengqondweni yami kakhulu kula masonto ambalwa edlule.
Ngiyacela ungibekezelele njengoba ngizama ukuchaza lokhu.

Ukusingatha Umbuzo Wokunukubezwa Kwezingane Ebandleni

Ukuhlukunyezwa ngokocansi kwezingane kuyinkinga enkulu futhi egcwele emphakathini wethu. Umbuso kaNkulunkulu kuphela oyosusa ngokuphelele lesi sihlava ebesikade sinaso kusukela ekuqaleni komlando wesintu. Kuzo zonke izinhlangano nezikhungo ezisemhlabeni namhlanje, yiziphi ezikhumbula kalula lapho kukhulunywa ngokuhlukumezeka kwezingane? Kuyadabukisa ukuthi kwesinye isikhathi izinkolo zobuKristu zivame ukusakazwa yizindaba uma zibika ngalesi sihlava. Lokhu akusho ukuthi kukhona izingane eziningi ezinobunzima emphakathini wamaKristu kunangaphandle kwazo. Akekho umuntu okusho lokho. Inkinga ukuthi ezinye zalezi zikhungo azihlangani ngendlela efanele nobugebengu, ngaleyo ndlela zandisa kakhulu umonakalo obangelwa yizo.
Angicabangi ukuthi ngizobe ngilula ubufakazi bokuthi ngiveze ukuthi isikhungo sokuqala senkolo esiza emqondweni lapho kukhulunywa le ndaba yiSonto LamaKatolika. Iminyaka eminingi, abapristi abahamba ngezinyawo bavikelekile futhi bavikelwe, bavame ukuhanjiswa kwezinye izifunda ukuze baphinde benze amacala abo futhi. Kubukeka sengathi inhloso enkulu yesonto kube ukuvikela igama laso ngaphambi komphakathi womhlaba.
Eminyakeni ethile manje, enye inkolelo yamaKristu ebanzi kabanzi ibilokhu iba nezihloko emhlabeni wonke kule ndawo efanayo nangezizathu ezifanayo. INhlangano YoFakazi BakaJehova iphoqekile ngenkani ukuthi ihlanganyele embhedeni nalowo oyimbangi wayo ongokomlando mayelana nokulungiswa kwamacala okuhlukunyezwa kwezingane ezigabeni zayo.
Lokhu kungabonakala kungathandeki ekuqaleni kokuqala uma ubheka ukuthi kunamaKiliyoni ama-1.2 amaKhatholika emhlabeni amelana noFakazi BakaJehova abanohlonze be-8 million. Kukhona amanye amahlelo amaningi obuKhristu anesizinda esikhudlwana sobulungu. Ngokuqinisekile laba bangaba nenani elikhudlwana ngokulinganayo labahlukumezi bezingane kunaboFakazi bakaJehova. Ngakho-ke kungani ezinye izinkolo zingashiwo ndawonye namaKatolika. Isibonelo, ngesikhathi sokulalelwa kwamuva kwabakwa Ikhomishini Yasebukhosini Ezimpendulweni Zokuhlukunyezwa Kwezingane Zokuhlukunyezwa Kwezocansi e-Australia, lezi zinkolo ezimbili ezathola ukunakwa okukhulu kwakungeyamaKatolika noFakazi BakaJehova. Ngokunikezwe ukuthi kunezikhathi ezingama-150 amaKhatholika amaningi emhlabeni kunaboFakazi bakaJehova, noma ngabe boFakazi BakaJehova banezikhathi ze-150 zokuhlukunyezwa kwezingane, noma kukhona enye into emsebenzini lapha.
Iningi loFakazi BakaJehova lizobona lokhu kugxila njengobufakazi bokushushiswa yizwe likaSathane. Sibona ukuthi uSathane akazondanga ezinye izinkolo zobuKhristu ngoba zisohlangothini lwakhe. Zonke ziyingxenye yenkolo yamanga, iBabiloni Elikhulu. OFakazi bakaJehova yibona kuphela benkolo eyodwa yeqiniso ngakho-ke uSathane uyasizonda futhi asishushise ngendlela yokuqanjwa ngamanga zezihlubuki emanga ngamanga sivikele izingane ezihlukumeza izingane futhi siwaguqula amacala aso.
Ukuzikhohlisa okulula lokhu, ngoba kubukela iqiniso elilodwa elibaluleke kakhulu: KumaKhatholika, ihlazo lokuhlukumeza izingane lilinganiselwe kakhulu kubafundisi balo. Akusikho ukuthi amalungu amalungu - onke ama-1.2 ezigidigidi zawo - akhululekile kulokhu kuhlanekezelwa kwethuna. Esikhundleni salokho, yikuthi iSonto lamaKhatholika alinayo inqubo yokwahlulela yokubhekana nabantu abanjalo. Uma umKatolika esolwa ngokuhlukumeza izingane, alethwa phambi kwekomidi labaphristi futhi ahlulelwe ngokuthi angaqhubeka yini noma cha eSontweni lamaKatolika. Kuseziphathimandla zikahulumeni ukubhekana nezigebengu ezinjalo. Kulapho kuphela umfundisi ebandakanyeka khona ukuthi ngokomlando iBandla liphume endleleni yalo ukufihla abaphathi le nkinga.
Kodwa-ke, uma sibheka inkolo yoFakazi BakaJehova sithola lokho izono zawo wonke amalungu, hhayi abadala kuphela, kusingathwa ngazo ngaphakathi. Uma owesilisa esolwa ngokuhlukumeza izingane, amapholisa awabizwanga. Esikhundleni salokho ahlangana nekomidi labadala abathathu abona ukuthi unecala noma cha. Uma bemthola enecala, ngokulandelayo kufanele banqume ukuthi uyaphenduka yini. Uma indoda inecala futhi ingaphenduki, iyasuswa ebandleni lobuKristu loFakazi BakaJehova. Kodwa-ke, ngaphandle kokuthi kunemithetho ethile ehlukile, abadala ababiki lobu bugebengu kwiziphathimandla zikahulumeni. Eqinisweni, lezi zivivinyo zenziwa ngasese futhi ngisho namalungu ebandla awatshelwa ukuthi kukhona umhlukumezi wezingane phakathi kwawo.
Lokhu kuchaza ukuthi kungani amaKatolika noFakazi BakaJehova bengabembhede abangaziwa. Kulula izibalo.
Esikhundleni se-1.2 billion ngokulwa ne-8 million, sinayo Abapristi be-400,000 ngokumelene no-8 million woFakazi BakaJehova. Ngokuthatha sengathi baningi nje abahlukumeza izingane phakathi kwamaKatolika njengoba kukhona phakathi koFakazi BakaJehova, lokhu kusho ukuthi iNhlangano kuye kwadingeka ukuthi ibhekane nezikhathi eziningi zokuhlukunyezwa kwezingane nge-Church Church. (Lokhu kusiza ukuchaza ukuthi kungani amarekhodi ethu eveza izehlakalo ezimangazayo ze-20 zokuhlukunyezwa kwengane enhlanganweni emlandweni weminyaka engu-1,006 woFakazi BakaJehova e-Australia, yize sibala i-60 kuphela lapho.)[A]
Thatha, kuphela ngenxa yokuphikisana, ukuthi iSonto lamaKhatholika selishayekile konke yamacala ayo okuhlukumeza izingane phakathi kobupristi. Manje, ake sithi oFakazi BakaJehova baphathe kabi kuphela u-5% wamacala abo. Lokhu kuzosibeka ngokulingana neSonto LamaKatolika ngokuya ngamacala amaningi. Nokho, iSonto LamaKatolika licebe ngokuphindwe izikhathi ezingaphezu kwezingu-150 kuneNhlangano YoFakazi BakaJehova. Ngaphandle kokuba nabanikeli abaphindwe ka-150 ngaphezulu, ibilokhu ichitha imali nezimpahla ezinzima ngento efana namakhulu eminyaka ayi-15. (Umsebenzi wobuciko oseVatican kuphela ubiza izigidigidi eziningi.) Noma kunjalo, amacala amaningi okunukubezwa kwezingane iSonto eliye lalwa noma laxazululwa buthule kule minyaka engama-50 edlule libeke umthwalo onzima emabhokisini amaKatolika. Manje cabanga ngamacala alinganayo alingana nenhlangano yenkolo elingana noFakazi BakaJehova, futhi ungabona ubukhulu bale nkinga.[B]

Ukudelela iNkosi kungalethi Izibusiso

Ngabe yikuphi lokhu okuhlobene namazwi kaKristu njengoba kulotshwe kuLuka isahluko 12? Ake siqale ngokukaLuka 12: 14. Ephendula isicelo sale ndoda sokuba uJesu ahlulele izindaba zakhe, INkosi yethu yathi: "Ndoda, ngubani ongimise ukuba ngibe ngumahluleli noma umlamuli phakathi kwakho nobabili?"
UJesu Kristu wayesazobekwa umahluleli womhlaba. Kepha njengendoda, wenqaba ukulamula izindaba zabanye. Lapho, sinoJesu, ezungezwe izinkulungwane zabantu bonke abafuna kuye ukuholwa, benqaba ukwenza njengomahluleli ecaleni lombango. Imuphi umyalezo abewuthumela kulaba balandeli? Ukube bekungekho muntu ommise ukuthi ahlulele izindaba zomphakathi ezilula, ngabe uthatha isinqumo sokwahlulela izelelesi ezinkulu kakhulu? Futhi uma uJesu ehluleka, kufanele? Singobani thina ukuthatha isembatho esenqatshwe yiNkosi yethu?
Labo abangaqhakambisa ubuhluleli ebandleni lobuKristu bangahle babheke amazwi kaJesu akuMathewu 18: 15-17 njengokusekelwa. Ake sibheke lokho, kepha ngaphambi kokuba siqale, sicela ukhumbule amaqiniso amabili: I-1) UJesu akazange aziphikise yena ne-2) kufanele sivumele ibhayibheli ukuthi lisho ukuthini, ungafaki mazwi emlonyeni.

“Futhi, uma umfowenu enza isono, hamba umbule iphutha lakhe phakathi kwakho naye kuphela. Uma ekulalela, umtholele umfowenu. 16 Kepha uma engalaleli, thatha kanye nawe noma munye noma ababili, ukuze bonke ubufakazi buqiniswe ngofakazi bababili noma abathathu. 17 Uma engabalaleli, khuluma nebandla. Uma engalaleli ngisho nebandla, makabe kuwe njengendoda yabezizwe nanjengoJesu. ”(Mt 18: 15-17)

Amaqembu abathintekayo ngokuqondile axazululela lolu daba uqobo, noma ehluleke ukuthi, asebenzise ofakazi — hhayi abahluleli — esigabeni sesibili senqubo. Kuthiwani ngesinyathelo sesithathu? Ngabe isinyathelo sokugcina sisho okuthile ngokubandakanya abadala? Ngabe kusho nokuthi umhlangano wekomiti wamadoda amathathu endaweni eyimfihlo lapho ababukeli bebekelwe eceleni?[C] Cha! Esikushoyo 'ukukhuluma nebandla.'
Lapho uPawulu noBarnaba beletha udaba olukhulu olwaluphazamisa ibandla lase-Antiyokiya eJerusalema, aluzange lubhekwe yikomidi noma ngasese. Bamukelwe yi-ebandleni nabaphostoli namadoda amadala. ”(Izenzo 15: 4) Ukuphikisana kwaqhutshwa ngaphambi kukaJesu ebandleni. “Kulokho lonke uquqaba wathula… ”(Izenzo 15: 12)“ Ngemuva kwalokho abaphostoli namadoda amadala kanye lonke ibandla… ”Kuxazululwe ngokuthi ungaphendula kanjani. (Izenzo 15: 22)
UMoya oNgcwele wasebenza kulo lonke ibandla laseJerusalema, hhayi abaphostoli kuphela. Uma abaphostoli be-12 bebengeyona indikimba ebusayo ethatha izinqumo ngabo bonke ubuzalwane, uma lonke ibandla lalihilelekile, manje kungani namhlanje sisilahlile leso sibonelo esingokomBhalo futhi sabeka lonke igunya lebandla lomhlaba wonke ezandleni zabantu abayisikhombisa nje?
Lokhu akusho ukuthi uMathewu 18: I-15-17 igunyaza ibandla lilonke noma ngokwengxenye yalo ukuthi libhekane namacala afana nokudlwengula, ukubulala kanye nokuhlukumeza izingane. UJesu ukhuluma ngezono zomphakathi. Lokhu kuvumelana nalokho okwashiwo nguPaul ku1 Korinte 6: 1-8.[D]
I-Bhayibheli lichaza ngokucacile ukuthi amacala obugebengu, kungumthetho waphezulu, amandla weziphathimandla zohulumeni bezwe. (KwabaseRoma 13: 1-7)
Ukungalaleli kweNhlangano ekuphambukeni isikhonzi sikaNkulunkulu esimiswe ngokwaphezulu (i-Ro 13: 4) ngokubheka ukuthi asingatha amacala obucansi bokuziphatha okubi ngokobulili ezinganeni ezingenacala ngaphakathi, nangokukhungathekisa amaphoyisa ekwenzeni imisebenzi yawo ukuvikela izakhamizi, akuholelanga kuZimu isibusiso, kepha ekuvuneni isivuno esibuhlungu salokho abakuhlwanyele amashumi eminyaka. (Ro 13: 2)
Ngokumisa abadala ukuba bahlulele emacaleni omphakathi nawobugebengu, iNdikimba Ebusayo ibeke umthwalo kulawo madoda uJesu ngokwakhe ayengazimisele ukuwuthatha. (Lukha 12: 14) Iningi lalawa madoda alizifanelekele izindaba ezinzima kangako. Uku-janitors, ama-washers amafasitela, abadobi, amapayipi, kanye nokunye ukubhekana nomsebenzi wobulelesi abangenalo ulwazi nakho ukuqeqeshwa ukuze bazibekele ukwehluleka. Leli akuyona ilungiselelo lothando futhi kusobala ukuthi akuyona into uJesu ayala izinceku zakhe.

Kuvezwa Ubuzenzisi

UPaul wazithatha njengobaba kulabo ayekhulele nabo eqinisweni lezwi likaNkulunkulu. (I-1Co 4: 14, 15) Usebenzise lelinganiso, hhayi ukwengeza indima kaJehova njengoYise osezulwini, kodwa kunalokho ukuveza uhlobo nobukhulu bothando lwakhe ngalabo ayebabiza ngabantwana bakhe, yize babeseqinisweni abafowabo kanye nodade.
Sonke siyazi ukuthi ubaba noma umama anganikela ngokuphila kwabo ngenxa yezingane zabo. Isigungu Esilawulayo sikhombise uthando lobaba ngalaba abancane kuzishicileli, esizeni sokusakaza, futhi muva nje ngelungu le-GB, UGeoffrey Jackson, ngaphambi kweRoyal Commission e-Australia.
Ubuzenzisi budalulwa lapho izenzo zingahambisani namagama.
Umthelela wokuqala wobaba onothando kungaba ukududuza indodakazi yakhe ngenkathi ecabanga ukuthi uzomlimaza kanjani umhlukumezi. Wayezothatha icala, aqonde ukuthi indodakazi yakhe yayibuthakathaka kakhulu futhi inemizwa ephukile ngokomzwelo ukwenza lokhu ngokwakhe, futhi wayengeke ayifune. Wayefuna ukuba “yimifudlana yamanzi ezweni elingenamanzi” nedwala elikhulu ukuze limnike umthunzi. (U-Isaya 32: 2) Ubaba onjani ongazisa indodakazi yakhe elimele ukuthi “unelungelo lokuya emaphoyiseni uqobo.” Yimuphi umuntu ongathi uma enza lokhu angaletha inhlamba emndenini?
Izenzo zethu zikhombisa kaningi ukuthi uthando lwethu luyiNhlangano. NjengeSonto LamaKatolika, nathi sifisa ukuvikela inkolo yethu. Kepha uBaba wethu osezulwini akanandaba nenhlangano yethu, kodwa abancane bayo. Kungakho uJesu asitshele ukuthi ukukhubekisa okuncane ukubopha iketanga entanyeni yakhe, iketango elihlanganiswe netshe lokugaya uNkulunkulu azoliphonsa olwandle. (Mt 18: 6)
Isono sethu yisono seSonto LamaKatolika okubuye kube yisono sabaFarisi. Yisono sobuzenzisi. Esikhundleni sokuvuma ngokusobala amacala ezono ezinkulu ezinhlolweni zethu, sifihle le mpahla engcolile isikhathi esingaphezu kwengxenye yekhulu, sinethemba lokuthi isithombe sethu njengabantu abalungile bangempela emhlabeni kungenzeka singangabazi. Kodwa-ke, konke 'esikufihlile ngokucophelela' kuyambulwa. Izimfihlo zethu ziyaziwa. Esikushilo ebumnyameni manje sekuyibona ukukhanya kosuku, futhi lokho 'es sikukhonkotha emakamelweni angasese kuyashunyayelwa kusuka phezu kwezindlu ze-intanethi.'
Sivuna esikuhlwanyele, futhi isihlamba ebesinethemba lokukugwema sikhuliswe ngokuphindwe kalikhulu ukuzenzisa kwethu okuhlulekile.
__________________________________
[A] Okuthusa futhi ukuthi akekho nelilodwa kulawa macala wabikela iziphathimandla igatsha lase-Australia noma abadala bendawo abahilelekile.
[B] Kungenzeka ukuthi sibona imiphumela yalokhu esimemezelweni sakamuva esenziwe emphakathini we-bethel womhlaba wonke. Inhlangano inciphisa abasebenzi bokusiza njengabahlanzayo nabasebenza ngokuwasha. Konke ukwakhiwa kwama-RTO namagatsha kusacutshungulwa futhi iningi limisiwe. I-flagship eWarwick kungenzeka iqhubeke. Isizathu esinikezwe ngokusobala ukukhulula izisebenzi ezengeziwe zomsebenzi wokushumayela. Lokho kunendandatho engenalutho kuyo. Kakade, ukunciphisa amahhovisi ezihumushi ezifunda angu-140 kubonakala kungawuzuzisi umsebenzi wokushumayela emhlabeni wonke.
[C] Ezimweni zokwahlulela, Yalusa Umhlambi KaNkulunkulu Incwadi yabadala iyalela ukuthi “ababukeli akufanele babe khona ukuze basekeke ngokuziphatha.” - k k. I-90, isig. I-3
[D] Abanye bazokhomba kweyoku-1 Korinte 5: 1-5 ukuze basekele amalungiselelo okwahlulela njengoba esetshenziswa oFakazi BakaJehova. Kodwa-ke, ayikho imininingwane nakancane kuleyo ndima esekela izinqubo zokwahlulela ezisebenzayo namuhla. Eqinisweni, akukhulunywa ngamadoda amadala enza isinqumo sebandla. Ngokuphambene nalokho, encwadini yakhe yesibili ayibhalela abaseKorinte uPaul uthi, “Lokhu kukhuza okunikezwa iningi kwanele kumuntu onjalo…” Lokhu kukhombisa ukuthi kwakuyizincwadi zombili ezazibhekiswe ebandleni, nokuthi kwakungamalungu ebandla ngazinye zenze isinqumo sokuzihlukanisa nendoda. Asikho isahlulelo esasihilelekile, ngoba izono zale ndoda zazazi wonke umuntu kanye nokuhluleka kwakhe ukuphenduka. Obekusele wukuthi umuntu ngamunye anqume ukuthi angahlangani nalo mzalwane noma cha. Kubonakala sengathi iningi lalisebenzisa iseluleko sikaPawulu.
Ukuletha lokhu phambili osukwini lwethu, uma umzalwane ebengaboshwa azame ukuhlukumeza izingane, lokhu bekungaba ngumphakathi futhi ilungu ngalinye lebandla linganquma ukuthi lihlanganyele noma cha nomuntu onjalo. Leli lungiselelo linempilo kakhulu kunaleli eliyimfihlo elisemabandleni oFakazi BakaJehova emhlabeni wonke kuze kube namuhla.

UMeleti Vivlon

Imibhalo kaMeleti Vivlon.
    52
    0
    Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x