Kwanda, abafowethu nodadewethu enhlanganweni banokungabaza okukhulu, noma ngokungakholelwa ngokuphelele, imfundiso ye-1914. Kodwa-ke abanye bacabange ukuthi noma ngabe inhlangano ayilungile, uJehova uyalivumela lelo phutha okwamanje futhi akufanele siphikisane ngalo.

Ake sibuyele emuva okwesikhashana. Beka eceleni i-patchwork ehlanganisiwe yombhalo ohunyushwe ngokungeyikho kanye nokuqomisana komlando okungasekelwa. Khohlwa yinkimbinkimbi yokuzama ukuchazela othile imfundiso, bese ucabanga ngezingqinamba zayo. Uyini umqondo wangempela wokufundisa ukuthi “izikhathi zabezizwe” seziphelile, nokuthi uJesu ubuse ngokungabonakali iminyaka engaphezu kwekhulu?

Engikubangayo ngukuthi sipenda isithombe esingesihle seNkosi yethu enkulu noMhlengi. Kufanele kube sobala kunoma yimuphi umfundi weBhayibheli ongathathi hlangothi ukuthi lapho “izikhathi zabezizwe seziphelile futhi namakhosi [esimiso sikaSathane] esethole usuku lwawo” (ukucaphuna uC. T. Russell ngo-1914), lapho-ke amakhosi kufanele iyeke ukubusa isintu. Ukusikisela ngenye indlela kungukunciphisa sonke isithembiso sobukhosi obumisiwe bukaJesu.

Njengabamele iSilo kufanele ngabe senza lokho ngeqiniso, futhi sinikeze abantu ukumelwa okunembile kwamandla akhe amakhulu negunya lakhe. Ukuphela kwegunya elisungulwe empeleni ngemfundiso "engabonakali yeparousia" yilelo lamadoda. Lonke uhlaka lwegunya ngaphakathi kwenhlangano yama-JWs manje selusele onyakeni we-1919, obekuzobe kusantula ukuthembeka okungokomBhalo noma ngabe izehlakalo ezishiwo zango-1914 beziyiqiniso. Lokhu kushiya ubuholi bufinyelela ochungechungeni lwezisho eziningi ezingenasisekelo seBhayibheli, kufaka phakathi ukugcwaliseka kwezingxenye ezinkulu zesambulo esanikwa uJohane. Iziprofetho ezichitha umhlaba ezinikezwe lapho kuthiwa zenzelwa ezenzakalweni ezedlule ezingaziwa cishe yiwo wonke umuntu ophilayo namuhla. Kuyamangalisa ukuthi lokhu kufaka ne-JWs eshiseka kakhulu futhi eqotho. Buza noma yimuphi wabo ngokushaywa kwamacilongo ayisikhombisa eSambulo bese ubona ukuthi bangakutshela yini incazelo esoteric yalezi ziprofetho eziguqula umhlaba ngaphandle kokuzifunda ezincwadini ze-JWs. Ngizobheja idola lami langaphansi lokuthi ngeke bakwazi ukwenza kanjalo. Kukutshelani lokho?

Ngokuphikisana nesithombe esidwetswe yiWatchtower Society ukuthi akekho omunye umuntu onokuqonda ukuthi uyini umbuso empeleni, abanye abaningi bakhona abasabalalisa ivangeli. Hhayi nje umbono ocijile ongacacile woMbuso kaNkulunkulu njengoba abanye bekholelwe ekukholweni, kepha kunalokho bashumayela umhlaba obuyiselwe ngaphansi kokubusa kukaJesu Kristu ngemuva kokuba eseqede bonke abanye ohulumeni namandla empini ye-Armagedoni. Uma ungabaza lokhu nje iGoogle into efana "nombuso ozayo kaKristu wesibili", bese ufunda lokho abaningi abakubhalile ngale ndaba.

Ngiyavuma ukuthi ngenkathi ngangihlangana namaKrestu asebenzayo enkonzweni yami futhi baphendula umyalezo mayelana nombuso kaNkulunkulu emhlabeni ngo "yebo, nathi siyakukholelwa lokho", ngangicabanga ukuthi kumele benze iphutha. Emhlabeni wami ocwayiziwe ama-JWs kuphela akholelwa into enjalo. Uma uzithola ukulesi simo esifanayo sokungazi ngiyakukhuthaza ukuba wenze ucwaningo oluthile, futhi wehlise ijubane kokucabanga kwakho ngokuthi abanye sebakholelwa ini.

Cha, umehluko wangempela phakathi kwama-JW namanye amaKristu anolwazi awulele kakhulu ekuchazweni kokubusa kweminyaka eyinkulungwane, kepha kunalokho kulezo zimfundiso ezingeziwe ezihlukile enkolelweni ye-JW.

Ohamba phambili kulokhu:

 1. Umqondo wokuthi ukubusa kukaJesu emhlabeni wonke kwaqala ngokungabonakali eminyakeni engaphezu kwekhulu edlule.
 2. Umqondo wezigaba ezimbili zamaKhristu anamuhla azohlukaniswa ngokulandelana kwezulu nomhlaba.
 3. Ukulindela ukuthi uNkulunkulu ngoJesu azokubhubhisa unomphela konke okungewona ama-JWs e-Armagedoni. (Kuyavunywa ukuthi lokhu kuyimfundiso ekhonjisiwe. Kunesilinganiso sokukhuluma kabili esiqashiwe ezindabeni ze-Watchtower ezithinta kulokhu.)

Manje yini into enkulu ongayibuza. OFakazi BakaJehova bathuthukisa izindinganiso zomkhaya. Badikibala abantu ukuthi bangayi empini. Banikeza abantu ngamanethiwekhi wabangani (kuncike esivumelwaneni sabo esiqhubekayo sokulandela ubuholi babantu). Yini okubaluleke ngempela uma bebambelela kwimfundiso ka-1914 bese beqhubeka beyifundisa?

UJesu Kristu wanikeza imininingwane ecacile kanye nemiyalo kubalandeli bakhe - bobabili besikhathi esizayo nabesikhathi esizayo - okubandakanya okulandelayo:

 • Noma ngabe wayezokuya ezulwini, unikezwe lonke igunya namandla, futhi uzohlala enabalandeli bakhe ukuze abaxhase. (Math 28: 20)
 • Ngesikhathi esithile empeleni uzobuya mathupha futhi asebenzise igunya lakhe ukususa wonke uhulumeni wabantu namandla. (IHu 2; Math 24: 30; Rev 19: 11-21)
 • Esikhathini esizongenela kuzoba nezinto eziningi ezicindezelayo ezizokwenzeka - izimpi, izifo, ukuzamazama komhlaba, njll - kepha amaKrestu akufanele avumele noma ngubani ukuthi awakhohlise ngokuthi lokhu kusho ukuthi ubuyile nganoma imuphi umqondo. Lapho ebuya bonke bazoyazi ngaphandle kombuzo. (Math 24: 4-28)
 • Okwamanje, kuze kubuye futhi kumiswe uMbuso kaNkulunkulu emhlabeni, amaKrestu kuyodingeka akhuthazelele ukubusa komuntu kuze kuphele “izikhathi zabezizwe”. (NgokukaLuka 21: 19,24)
 • AmaKhristu akhuthazelayo ayohlanganyela naye ekubuseni umhlaba ngesikhathi sokuba khona kwakhe kulandela ukubuya kwakhe. Kufanele batshele abantu ngaye futhi benze abafundi. (Math 28: 19,20; Izenzo 1: 8)

Ngokuphathelene ngqo nesihloko esizobhekwa lo mlayezo ulula kakhulu: “Ngizohamba, kodwa ngizobuya, lapho ngizonqoba khona izizwe futhi ngibuse kanye nawe.”

Njengoba lokhu kunjalo, uJesu ubengazizwa kanjani uma besingamemezela kwabanye ukuthi ngandlela thile usevele wabuya waqeda “izikhathi zabezizwe”? Ukube bekuyiqiniso umbuzo obala ngokusobala uba - kwenzeka kanjani ukuthi kungabi nalutho ngokwendlela yokubusa komuntu olubonakala lushintshile? Kungani izizwe zisasebenzisa amandla nokubusa kwazo emhlabeni nakubantu bakaNkulunkulu? Ngabe sinombusi ongasebenzi? Ingabe uJesu wenza izethembiso eziyize ngalokho okwakuzokwenzeka lapho ebuya?

Ngokufundisa abanye “ngobukhona obungabonakali” lapho esevele waqeda khona “izikhathi zabezizwe” eminyakeni engaphezu kwekhulu eyedlule, lezo yiziphetho ezinengqondo esingaholela abantu abacabangayo kuzo.

UHimenayo noFiletu - Isibonelo Esiyisixwayiso KumaKristu

Ekhulwini lokuqala leminyaka kwavela izimfundiso ezithile ezazingenasisekelo esingokombhalo. Isibonelo esisodwa kwaba ngesikaHimenayo noFiletu ababefundisa ukuthi uvuko selwenzekile. Ngokusobala babethi isithembiso sovuko sasingesokomoya kuphela (sasifana nendlela umqondo owasetshenziswa ngayo nguPawulu kwabaseRoma 6: 4) nokuthi akukho ukuvuka komzimba esikhathini esizayo okwakulindelekile.

Endimeni yombhalo eholela ekukhulumeni kwakhe ngoHymenayo noFiletu, uPaul wabhala ngomyalezo obalulekile wobuKristu - ukusindiswa ngoKristu ovukile kanye nenkazimulo yaphakade (2 Thim 2: 10-13). Lezi yizinto okwakumele uThimothewu azikhumbuze ngazo abanye (2 Thim 2:14). Ngokulandelayo izimfundiso ezilimazayo kufanele zigwenywe (14b-16).

UHimenayo noFiletu banikezwa njengezibonelo ezimbi. Kepha njengoba kunjalo ngemfundiso "yobukhona obungabonakali buka-1914" esingayibuza - yini ngempela ingozi kule mfundiso? Uma ngabe babenephutha ngabe babenephutha, futhi bekungeke kushintshe umphumela wovuko lwesikhathi esizayo. Umuntu ubengacabanga ukuthi uJehova uzolungisa izinto ngesikhathi sakhe esifanele.

Kepha njengoba uPawulu eveza esimweni, iqiniso liwukuthi:

 • Imfundiso yamanga iyahlukanisa.
 • Imfundiso yamanga yenza abantu bacabange ngendlela ethile engaphambanisa ukholo lwabo ngobuqili.
 • Imfundiso yamanga ingasakazeka njengesilonda esibhibhayo.

Kuyinto eyodwa kumuntu ukuqamba imfundiso yamanga. Kubaluleke kakhulu uma labo okufundisayo bekuphoqa ukuze uyifundise abanye.

Kulula ukubona umphumela le mfundiso ethile yamanga engaba nawo kubantu. UPaul ngokwakhe waxwayisa ngokukhethekile ngesimo sengqondo esasizofica labo ababengakholelwa ovukweni oluzayo:

Uma, njengabanye abantu, ngiye ngalwa nezilo e-Efesu, kungisiza ngani na? Uma abafileyo bengavuswa, “Masidle, siphuze, ngokuba kusasa sizakufa.” Ningadukiswa. Ukuzihlanganisa nababi konakalisa imikhuba ewusizo. (1 Kor 15: 32,33. "Abangane ababi bonakalisa isimilo esihle."

Ngaphandle kombono ofanele wezithembiso zikaNkulunkulu abantu bebengathambekela ekulahlekelweni yihange labo lokuziphatha. Bazolahlekelwa yingxenye enkulu yesisusa sabo sokuhlala endleleni.

Ukuqhathanisa i-1914 Doctrine

Manje ungahle ucabange ukuthi u-1914 akanjalo. Umuntu angaqonda ukuthi uma kukhona okunikeza abantu umuzwa ophuthumayo wokuphuthuma, noma ngabe kuhlanekezelwe.

Singabe sesibuza-kungani uJesu angaxwayisanga ngokulala ngokomoya kuphela, kepha futhi nangezimemezelo zangaphambi kokufika kwakhe? Iqiniso ukuthi zombili lezi zimo zinezethi zazo zezingozi. Njengezimfundiso zikaHymenaeus noPhiletus, imfundiso ka-1914 iye yahlukanisa futhi ingaphazamisa ukholo lwabantu. Kanjani?

Uma okwamanje usabambelele kwimfundiso yobukhona engabonakali ka-1914 bese ucabanga inkolelo yakho yobuKristu ngaphandle kwayo umzuzwana. Kwenzekani lapho ususa u-1914? Uyeka ukukholwa ukuthi uJesu Kristu uyiNkosi emiswe uNkulunkulu nokuthi ngesikhathi sakhe esimisiwe uzobuya ngempela? Ingabe uyangabaza okwesikhashana ukuthi lokhu kubuya kungasondela nokuthi kufanele sihlale sikulindele? Asikho neze isizathu esingokomBhalo noma esingokomlando sokuthi kufanele siqale ukulahla izinkolelo eziyisisekelo ezinjalo uma siyeka u-1914.

Ngakolunye uhlangothi lwemali kwenziwa yini ukukholelwa okuyimpumputhe ebukhoneni obungabonakali? Kunamthelela muni engqondweni yomuntu okholwayo? Ngikisela kuwe ukuthi kudala ukungabaza nokungaqiniseki. Ukholo luphenduka ukholo ezimfundisweni zabantu hhayi kuNkulunkulu, futhi ukukholwa okunjalo akunakho ukuzinza. Idala ukungabaza, lapho ukungabaza kungadingeki khona (Jakobe 1: 6-8).

Okokuqala, omunye umuntu angahlambalaza kanjani iseluleko sokugwema ukuba yisigqila esibi esisho enhliziyweni yakhe ukuthi “Inkosi yami iyabambezeleka” (Math 24: 48) ngaphandle kwalapho umuntu elindele okungamanga ukuthi inkosi kufanele iqiniso lifika? Ukuphela kwendlela lo mbhalo ongagcwaliseka ngayo ukuthi othile afundise isikhathi esilindelekile, noma isikhathi esibekiwe, sokubuya kweNkosi. Lokhu yikho kanye okwenziwe ubuholi benhlangano yoFakazi BakaJehova iminyaka engaphezu kwekhulu. Umqondo wesikhathi esithile esilinganiselwe udluliselwe njalo kusuka kubenzi bezinqubomgomo zezimfundiso phezulu, ngokusebenzisa abaphathi benhlangano nezincwadi eziphrintiwe, kwehle kudlule kubazali futhi kwagxiliswa ezinganeni. 

Lawo maJonadabe manje acabanga ukushada, kubonakala sengathi, angenza kangcono uma elinda iminyaka embalwa, kuze kube yilapho isivunguvungu esinamandla se-Amagedoni sesihambile (Bhekana Namaqiniso 1938 pp.46,50)

Lapho zithola isipho, izingane ezihamba zashiyelana nazo, hhayi ithoyizi noma into yokudlala ngenjongo yokuzijabulisa ngokungenanjongo, kodwa yithuluzi elinikezwe yiNkosi lomsebenzi omuhle kakhulu izinyanga ezisele ngaphambi kwe-Amagedoni. (I-Watchtower 1941 Septhemba 15 p.288)

Uma ungumuntu osemusha, kudingeka futhi ubhekane neqiniso lokuthi awusoze waguga kulesi simiso sezinto samanje. Kungani kungenjalo? Ngoba bonke ubufakazi bokugcwaliseka kwesiprofetho seBhayibheli bukhombisa ukuthi lolu hlelo olonakele seluzophela iminyaka embalwa. (I-Phaphama! 1969 Meyi 22 ikhasi 15)

Ngifake kuphela isampula elincane lezingcaphuno ezindala ngobuningi obutholakalayo, ngoba lezi zingabonakala kalula njengezicelo zamanga eziphikisana nezeluleko zikaJesu. Vele noma iyiphi i-JW yesikhathi eside iyazi ukuthi akukho okushintshile ngokuya ngenkulumo eqhubekayo. Amapali aqhubeka ngokuya phambili ngesikhathi.

Kulabo bantu abafundiswe kanjalo, labo abaphikelela ekukholweni kwabo ukubuya kukaKristu bakwenza lokho naphezu kwezimfundiso zenhlangano, hhayi ngenxa yabo. Zingaki izisulu eziwele endleleni? Abaningi ababonile ngamanga bahambile ebuKristwini ngokuphelele, sebethengiswe emcabangweni wokuthi uma kunenkolo eyodwa yeqiniso ngakho-ke yiyo abakhuliswa ukuthi bayikholelwe. Ungakuthathi lokhu njengenqubo yokucwenga ethanda uNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu akaqambi amanga (Thithu 1: 2; Hebheru 6:18). Kungaba ukungabi nabulungisa okukhulu ukusikisela ukuthi noma yiliphi iphutha elinjalo livela kuNkulunkulu, noma ngandlela thile livunyelwe Nguye. Musa ukuwela emugqeni wokuthi ngisho nabafundi bakaJesu babelindele okungamanga ngokususelwa ekufundweni okuncane kombuzo abawubuza kuzEnzo 1: 6: “Nkosi, ubuyisela umbuso ku-Israyeli ngalesi sikhathi na?” Kunomehluko omkhulu phakathi kokubuza umbuzo, nokusungula imfundiso ogcizelela ukuthi abalandeli bakho bayayikholelwa futhi bayimemezele kwabanye ngaphansi kobuhlungu besijeziso esinzima nokukhishwa inyumbazane. Abafundi bakaJesu babengabambeleli enkolelweni yamanga futhi befuna abanye bayikholwe. Ukube bakwenza lokho ngemuva kokutshelwa ukuthi impendulo kwakungeyona eyabo kodwa yayingekaNkulunkulu kuphela, babengeke neze bamukele uMoya oNgcwele owawuthenjisiwe (Izenzo 1: 7,8; ​​1 Johane 1: 5-7).

Abanye bathethelela ukunganakwa kokuthi “akukhona okwakho” ngokuthi bekungekhona okwabafundi kodwa kungokwabaholi abangabantu boFakazi BakaJehova namuhla. Kepha lokhu ukunganaki ingxenye yesibili yesitatimende sikaJesu: “… uBaba akubeke egunyeni lakhe”. 

Obani abantu bokuqala abalingwa ukuba bathathe okuthile uBaba ayekufake egunyeni lakhe? Futhi ngubani owabaholela ekwenzeni lokho (uGenesise 3)? Kucatshangelwa ngokungathi sína lapho iZwi likaNkulunkulu licacile ngale ndaba.

Sekuyisikhathi eside kube neqembu elincane loFakazi BakaJehova elibonile ngokugqama kwemfundiso “yokuba khona okungabonakali”, kepha lasilinganisa isenzo sokuhambisana nalo. Ngokuqinisekile ngangikulelo qembu isikhashana. Kepha lapho sifinyelela ezingeni lapho singaboni khona kuphela amanga, kodwa futhi nengozi kubafowethu, singaqhubeka yini senze izaba? Angikuphakamisi noma yiluphi uhlobo lobushoshovu oluphazamisayo, olungabuye lube nomkhiqizo omkhulu. Kepha kubo bonke asebefinyelele esiphethweni semibhalo esingelula ukuthi uJesu Kristu uyiNkosi yethu oyiyo asazofika futhi aqede izikhathi zamakhosi wezilwane, kungani uqhubeka ufundisa ukuthi usekwenzile lokho ngesikhathi sobukhona obungabonakali? Ukube iningi belingayeka nje ukufundisa abaziyo (noma lisola ngokuqinile) ukuthi akulona iqiniso, khona-ke bekungathumela umlayezo phezulu kwabaphathi, futhi okungenani kususe umqobo enkonzweni yethu okungenzeka kube ngenye into ukuba namahloni ngayo.

"Yenza konke okusemandleni akho ukuba uzethule wamukeleka kuNkulunkulu, isisebenzi esingenamahloni ngalokho, esiphatha izwi leqiniso ngokufanele." (2 Tim 2: 15) 

“Nanku umyalezo esiwuzwe kuye futhi esimemezela kuwe: UNkulunkulu ungukukhanya, futhi abukho nhlobo ubumnyama kuye. Uma senza isitatimende esithi, “Sinobudlelwano naye,” kepha sibe siqhubeka sihamba ebumnyameni, sinamanga futhi asilisebenzisi iqiniso. Kepha uma sihamba ekukhanyeni, njengalokhu yena uqobo esekukhanyeni, khona sinenhlanganyelo omunye nomunye, negazi likaJesu iNdodana yakhe liyasihlambulula ezonweni zonke. ” (1 Johane 1: 5-7)

Okubaluleke kakhulu, uma sibona ukuthi le mfundiso ikhombise kanjani ukuthi iyimbangela yokukhubekisa abaningi ababeka ukholo kuyo, futhi nokuthi igcina ithuba lokukhubekisa abaningi ngokuzayo, sizowathatha ngokungathi sína amazwi kaJesu abhalwe kuMathewu 18: 6 .

Kodwa loba ngubani okhubekisa omunye walaba abancinyane abakholwayo kimi, kungaba ngcono ukuthi balengiswe entanyeni yakhe ilitshe lokugaya eliphendulwa yimbongolo, bacwiliswe olwandle. ” (Math 18: 6) 

Isiphetho

NjengamaKrestu kungumsebenzi wethu ukukhuluma iqiniso komunye nomunye nakomakhelwane bethu (Efe 4:25). Azikho izigatshana ezingasithethelela uma sifundisa okuthile okungelona iqiniso, noma sihlanganyele ekuqhubekiseleni phambili imfundiso esazi ukuthi iyiphutha. Masingalahlekelwa umbono wethemba elibekwe phambi kwethu, futhi singalokothi sidonselwe kunoma iyiphi indlela yokucabanga engaholela thina noma abanye ukuba bacabange ukuthi "inkosi iyabambezela". Abantu bazoqhubeka nokwenza izibikezelo ezingenasisekelo, kepha iNkosi uqobo lwayo ngeke yephuze. Kusobala kubo bonke ukuthi akazikapheli “izikhathi zabezizwe” noma “izikhathi ezimisiwe zezizwe”. Lapho efika uzokwenza lokho ngokuqinile njengoba ethembisile.

 

63
0
Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x