Izwi likaNkulunkulu liyiqiniso. Sengikuzwile lokho. Konke lokho ngikufundiswe ngokuziphendukela kwemvelo nokuzala kanye nomcabango omkhulu, konke lokhu kuqonde ngqo emgodini wesihogo. Futhi kungamanga ukuzama ukugcina mina nabo bonke abantu abafundiswa lokho ngokuqonda ukuthi badinga umsindisi. - Paul C. Broun, Ingqungquthela yaseRiphabhuliki yaseGeorgia kusuka ku-2007 kuya ku-2015, IKomidi Lesayensi Yezindlu, enkulumweni eyanikezwa eLiberty Baptist Church Sportsman's Banquet ngoSepthemba 27, 2012

Awukwazi ukuba nobabili sane futhi ofundile kahle futhi ungakholelwa ekuziphendukeleni kwemvelo. Ubufakazi buqine kangangokuba noma yimuphi umuntu onobuhlakani, ofundile kufanele akholelwe ekuziphendukeleni kwemvelo. - Richard Dawkins

Abaningi bethu mhlawumbe bangabaza ukuvumela noma ikuphi ukubukwa okuvezwe ngenhla. Kepha ingabe kukhona okuphakathi lapho iwundlu lokudalwa kwebhayibheli nebhubesi lokuziphendukela kwemvelo lingashelela khona kahle?
Isihloko sendabuko nentuthuko yempilo kukho konke ukwahlukahlukana kwaso sithambekele ekuphakamiseni izimpendulo ezigcwele. Isibonelo, ukusebenzisa le ndaba kudlule abanye ababambe iqhaza kule webhusayithi bakhiqize ama-imeyili we-58 ngezinsuku ezimbili nje; umgijimi olandelayo uphume kuphela i-26 esikhathini sezinsuku ze-22. Kuwo wonke lawo ma-imeyili, asifikanga ekubukeni kokuvumelana ngaphandle kokuthi uNkulunkulu wadala zonke izinto. Ngandlela thile.[1]
Noma "uNkulunkulu wadala yonke into" kungabonakala kungacabangi kangako, ngokuqinisekile iphuzu elibaluleke kakhulu. UNkulunkulu angadala noma yini ayifunayo, noma iyiphi indlela ayifunayo. Singasho, singakwazi opine, kepha kunemikhawulo kulokho esingakusho ngokufanele. Ngakho-ke kumele sihlale sivulekele amathuba esingakawacubangi, noma mhlawumbe nokunye esivele sikwenqabile. Akufanele sizivumele ukuthi sibhejelwe noma sibanjiswe ngamajuba yizitatimende ezinjengezingcaphuno eziphuma kulo mbhalo.
Kepha iZwi likaNkulunkulu alilinganiseli inani lamathuba okufanele sicabange ngawo? Ingabe umKristu angayemukela inkolelo-mbono yokuziphendukela kwemvelo? Ngakolunye uhlangothi, kungaba umuntu ohlakaniphile, onolwazi wenqaba ukuziphendukela kwemvelo? Ake sibheke ukuthi singasondela yini kule ndaba ngaphandle kokubandlulula kwangaphambilini, ngenkathi sinikela ngaphandle kwesizathu noma ukuhlonipha uMdali wethu nezwi lakhe.

Ekuqaleni uNkulunkulu wadala amazulu nomhlaba. 2Manje umhlaba wawungenakubukeka futhi ungenalutho, futhi ubumnyama babungaphezulu kobunzulu bamanzi, kepha uMoya kaNkulunkulu wayehamba ngaphezu kwamanzi. 3 UNkulunkulu wathi, “Makukhanye ukukhanya.” Kwakukhanya! 4 UNkulunkulu wabona ukuthi ukukhanya kuhle, ngakho uNkulunkulu wahlukanisa ukukhanya nobumnyama. 5 UNkulunkulu wabiza ukukhanya ngokuthi “usuku” nobumnyama ngokuthi “ubusuku.” Kwakukhona kusihlwa, kwaba ngukusa, kwaba usuku lokuqala. (NET)

Sinegumbi elincane impela lapho lifika ngesikhathi, uma sifisa ukuzitholela lona. Okokuqala, kungenzeka ukuthi isitatimende esithi, "ekuqaleni uNkulunkulu wadala amazulu nomhlaba" uhlukaniswe nezinsuku zokudala, ezizovumela ukuthi kube khona indawo yonke yeminyaka eyizigidi eziyizinkulungwane ezingama-13[2]. Okwesibili kunethuba lokuthi izinsuku zokudala akuzona izinsuku zehora le-24, kepha izinkathi zobude obude. Okwesithathu, kungenzeka ukuthi banqwabelane, noma ukuthi kunezikhala zesikhathi - kuphinde kube, ngobude obungapheli - phakathi kwabo[3]. Ngakho-ke, kungenzeka ukufunda uGenesise 1 futhi ufike esiphethweni esingaphezu kwesisodwa mayelana nobudala bendawo yonke, uMhlaba nokuphila eMhlabeni. Ngokuhumusha okuncane, asikwazanga ukuthola ukungaboni ngaso linye phakathi kukaGenesise 1 nesikhathi esibonisa ukuvumelana kwesayensi. Kodwa ingabe ukulandisa kokudalelwa kwempilo yasemhlabeni nakho kusinikeza ithuba lokukholelwa ekuziphendukeleni kwemvelo?
Ngaphambi kokuthi siphendule ukuthi, kudingeka sichaze ukuthi sisho ukuthini ngokuziphendukela kwemvelo, ngoba igama elikulesi simo linencazelo eminingana. Ake sigxile kulokhu okubili:

  1. Shintsha ngokuhamba kwesikhathi ezintweni eziphilayo. Isibonelo, ama-trilobites eCambrian kodwa hhayi eJurassic; ama-dinosaurs eJurassic kodwa hhayi manje; onogwaja njengamanje, kodwa hhayi eJurassic noma eCambrian.
  2. The akuqondisiwe (ngobuhlakani) inqubo wokuhlukahluka kofuzo nokukhethwa kwemvelo okucatshangwa ukuthi zonke izinto eziphilayo zivela kukhokho ojwayelekile. Le nqubo ibizwa nangokuthi yiNeo-Darwinian Evolution (NDE). I-NDE ivame ukwehlukaniswa i-micro-evolution (njengokufana kwe-finch beak noma ukumelana kwama-bacterium kwezidakamizwa) kanye nokuziphendukela kwemvelo okukhulu (kufana nokuhamba kusuka ku-quadruped to the whale)[4].

Njengoba ukwazi ukubona, kunokuncane ongakuphikisa ngokuchazwa #1. Ukuchazwa #2, ngakolunye uhlangothi, kulapho ama-hazles abathembekile kwesinye isikhathi ephakama khona. Noma kunjalo, akuwona wonke amaKristu anenkinga ne-NDE, futhi abanye balabo abakwenzayo bayokwamukela imvelaphi evamile. Ngabe udidekile namanje?
Iningi lalabo abafisa ukuvumelanisa umbono wabo ngesayensi kanye nokholo lwabo lobuKristu bangena kolunye lwale mikhakha elandelayo:

  1. Ukuvela Kweqiniso (TE)[5]: UNkulunkulu walayisha ngaphambili izimo ezidingekayo nezanele zokuvela kokugcina kwempilo endaweni yonke ekudalweni kwayo. Abameli be-TE bamukela i-NDE. Njengoba uDarrell Falk we biologos.org uyayifaka, “Izinqubo zemvelo ziwukubonakaliswa kobukhona bukaNkulunkulu obuqhubekayo endaweni yonke. Ubuhlakani engikholwa khona mina njengomKristu, bunjwe ohlelweni kusukela ekuqaleni, futhi butholakala ngomsebenzi kaNkulunkulu oqhubekayo obonakala ngemithetho yemvelo. ”
  2. Umklamo ohlakaniphile (ID): Umkhathi nokuphila eMhlabeni kunikeza ubufakazi bokukhalipha okukhaliphile. Yize kungebona bonke abaxhasi be-ID abangamaKristu, lokho okukholelwa ngokujwayelekile ukuthi imvelaphi yempilo, kanye nezinye izehlakalo ezinkulu emlandweni wempilo, njengeCambrian Explosion, zibonisa ukukhuphuka kolwazi olungenakusetshenziswa ngaphandle kwesizathu esiqondayo. Abaxhasi be-ID bayenqaba i-NDE njengenganele ukuchaza umsuka wolwazi olusha lwebhayoloji. Ngokusho kweDiscovery Institute's incazelo esemthethweni, "Umbono wokuqanjwa ngokuqonda ukuthi izici ezithile zomkhathi nezinto zezinto eziphilayo zichazwe kangcono yisizathu esinengqondo, hhayi inqubo engaqondakali enjengokukhethwa kwemvelo."

Kunokuhlukahluka okukhulu kwinkolelo yomuntu ngamunye. Abanye bakholelwa ukuthi uNkulunkulu wadala isidalwa sokuqala eziphilayo ngolwazi olwanele (ithuluzi lokwenza izakhi zofuzo) ukuze kamuva siguqukele kuzo zonke ezinye izinhlobo zezinto eziphilayo ngaphandle kokungenela kwaphezulu. Lokhu, yiqiniso, kungaba yinto yokuhlelela kune-NDE. Abanye abahlaziyi be-ID bamukela imvelaphi evamile, kuthathwa inkinga nge-NDE kuphela. Isikhala asivumeli ukuxoxa ngakho konke ukubuka okungabakhona, ngakho-ke ngizozibekela umkhawulo ekubukeni okujwayelekile okungenhla. Abafundi kufanele bazizwe bekhululekile ukuhlanganyela imibono yabo engxenyeni yamazwana.
Labo abamukela i-NDE bavumelanisa kanjani umbono wabo ne-akhawunti kaGenesise? Ukwenza isibonelo, balithola kanjani ibinzana elithi “ngezinhlobo zabo”?
Ibhuku UKUPHILA — KWAKHONA KANJANI? NGOKUVANGELA NOMA NGOKUDALWA?, isahl. I-8 pp. 107-108 par. I-23, uthi:

Izinto eziphilayo zizala kuphela “ngezinhlobo zazo.” Isizathu ukuthi ikhodi yofuzo ivimba isitshalo noma isilwane ukuba sihambele kude kakhulu nesilinganiso. Kunokuhlukahluka okukhulu (njengoba kungabonakala, ngokwesibonelo, phakathi kwabantu, amakati noma izinja) kepha hhayi kangako ukuthi into eyodwa ephilayo ingashintsha ibe enye.

Kuvela ekusebenziseni amakati, izinja nabantu ukuthi ababhali baqonde ukuthi “izinhlobo” zilingana, okungenani, “ezinhlotsheni”. Izingqinamba zofuzo ekushintsheni ezikhulunywa ngababhali zingokoqobo, kepha singaqiniseka ngokuphelele ukuthi “uhlobo” lukaGenesise luyakhawulelwa? Cabanga ngokulandelana kokuhlukaniswa kwe-taxonomic:

Isizinda, uMbuso, iPhylum, iklasi, i-oda, umndeni, i-genus, kanye nezinhlobo.[6]

Ngakho-ke, uGenesise ubhekisele kuluphi uhlelo? Ngaleyo ndaba, ingabe igama elithi “ngezinhlobo zazo” lisho ukuthini ngempela njengesimemezelo sesayensi esinquma amathuba okuzala kwezinto eziphilayo? Ngabe kukhipha umbandela wokuthi kungenzeka ukuthi izinto zizalwe kabusha ngezinhlobo zazo ngenkathi ziyavela kancane kancane - ngaphezulu kwezigidi zeminyaka - zibe izinhlobo ezintsha? Omunye waba neqhaza eforamu wayegcizelela ukuthi, uma umbhalo ungasiniki isisekelo esicacile sokuthi "cha", kufanele singabaze kakhulu ukuzibusa lezo zinto ngokwethu.
Okwamanje umfundi angahle azibuze ukuthi ngabe sizinikeza yini ngokunikela ngomdlandla welayisense yokuhumusha kangangokuba sinika lo mbhalo ophefumulelwe ngokwaphezulu ngokungenanjongo. Kuyinkinga evumelekile. Kodwa-ke, kungenzeka ukuthi sesivele sizinike inkululeko ethile yokuhumusha uma kufikwa ekuqondeni ubude bezinsuku zokudala, okushiwo “izisekelo zesisekelo” somhlaba kanye nokuvela “kwezikhanyiso” ngosuku lwesine lokudala. Kudingeka sizibuze ukuthi sinecala eliphakeme uma siphikelela ekuhunyushweni kwegama elithi “izinhlobo” ngokweqile.
Njengoba sesithumele-ke ukuthi lowo mbhalo awunqunyelwe njengoba kungenzeka ukuthi sicabange, ake sibheke ezinye zezinkolelo esesikhulume ngazo kuze kube manje, kodwa kulokhu ngokubheka isayensi nokuqonda[7].

I-Neo-Darwinian Evolution: Ngenkathi lo kusewumbono othandwa kakhulu phakathi kososayensi (ikakhulukazi labo abafisa ukugcina imisebenzi yabo), inenkinga evame ukuqashelwa ngisho nososayensi abakholelwa kwezenkolo: Indlela yokuguquguquka / ukukhetha kwayo ayikwazi ukukhipha imininingwane entsha yezakhi zofuzo . Azikho kulezibonelo zakudala ze-NDE ezisebenzayo - ukuguquguquka ngosayizi woqhwaku noma umbala webhu, noma ukumelana kwamagciwane kwizidakamizwa, ngezibonelo ezimbalwa - kungenye into entsha ekhiqizwe. Ososayensi abenqabayo ukubheka ukuthi kungenzeka ukuthi kuvela ukuthi bahlakaniphile bazithola sebesungule ukuthola okusha, futhi okungaqondakali kangako, indlela yokuziphendukela kwemvelo ngenkathi begcina ngokukholelwa enkambisweni yokuziphendukela kwemvelo engaqondakali okholweni lokuthi inqubo enjalo empeleni iyeza[8].

Ukuvela Kweqiniso: Kimi, le ndlela imelela okubi kakhulu komhlaba womabili. Njengoba izazi zemfundiso yokuziphendukela kwemvelo zikholelwa ukuthi uNkulunkulu, ngemuva kokudala izulu nomhlaba, wasusa izandla zakhe, ngakho-ke, bakholelwa ukuthi ukubonakala kokuphila emhlabeni nokuziphendukela kwemvelo okwalandelayo zombili akuzange kuqondwe uNkulunkulu. Ngakho-ke, bazithola besengcupheni efanayo njengabakholelwa ukuthi uNkulunkulu ukhona ekuchazeni imvelaphi nokuhluka okulandelayo kokuphila eMhlabeni ngokuya ngamathuba nemithetho yemvelo iyodwa. Futhi njengoba bemukela i-NDE, bazuza ifa lakho konke ukusilela kwayo. Okwamanje, uNkulunkulu uhlala ngokungemthetho eceleni kwendlela.

Umklamo ohlakaniphile: Kimi, lokhu kumelela isiphetho esinengqondo kunazo zonke: Ukuthi impilo kule planethi, nezinqubo zayo eziyinkimbinkimbi, eziqhutshwa imininingwane, kungaba ngumkhiqizo wobuhlakani bokuqamba kuphela, nokuthi ukuhlukaniswa okwalandelayo kubangelwe ukungena kwemininingwane yolwazi ngezikhathi ezithile i-biology, njengaseCambrian Explosion. Kuliqiniso, lo mbono awu- empeleni, Ayikwazi - khombisa umqambi, kepha unikeza into eqinile yesayensi empikiswaneni yefilosofi yobukhona bukaNkulunkulu.

Njengoba ngishilo ekuqaleni, lapho ababeneqhaza kule nkundla bexoxa ngale ndaba ekuqaleni, asikwazanga ukwakha umbono wokuvumelana. Ngangiqale ngashaqeka ngalokhu, kodwa sengicabanga ukuthi lokho kufanele kube njalo. Imibhalo vele ayicacisanga ngokwanele ukusivumela ukunethezeka kwe-dogmatism. Isazi semfundiso yenkolo yobuKristu uDarrel Falk kusho maqondana nezitha zakhe eziqondayo okholweni ukuthi "abaningi babo bahlanganyela ekukholweni kwami, ukholo oluqinile alugcinanga nje ekushintshaneni ngenhlonipho, kodwa uthando olusobala". Uma sikholwa ukuthi sadalwa uNkulunkulu nokuthi uKristu wanikela ngokuphila kwakhe njengesihlengo ukuze nathi sibe nokuphila okuphakade njengabantwana bakaNkulunkulu, umehluko kwezokuqonda Kanjani sadalwa asidingi ukusihlukanisa. Ukukholwa kwethu, ngemuva kwalokho, 'kusekelwe othandweni oluqondile'. Futhi sonke siyazi ukuthi kuphi ukuthi kwaqhamuka.
______________________________________________________________________
[1] Ukunikeza isikweletu lapho kudingeka khona isikweletu, okuningi okulandelayo kungukucwengeka kwemicabango eshintshwe kulolo cingo.
[2] Le ndatshana isebenzisa izigidigidi zaseMelika: 1,000,000,000.
[3] Ngokucatshangelwa okuningiliziwe ngezinsuku zokudala, ngincoma Izinsuku Eziyisikhombisa Ehlukanisa Umhlaba, nguJohn Lennox.
[4] Abanye abaxhasi bezokuziphendukela kwemvelo baphikisana nengcikitsi yangaphambilini kanye ne-macro, baphikisa ukuthi ukuziphendukela kwemvelo okukhulu kumane nje kuyinto "enkulu" yemvelo. Ukuzwisisa ukuthi kungani abanalo iphuzu, uyabona lapha.
[5] I-TE njengoba ngichaze lapha (igama kwesinye isikhathi lisetshenziswa ngendlela ehlukile) kuboniswa kahle isikhundla sikaFrancisco Ayala ku le mpikiswano (umbhalo lapha). Ngeshwa, i-ID ichazwe kahle nguWilliam Lane Craig kwinkulumompikiswano efanayo.
[6] Wikipedia Usisiza ukuthi lolu hlelo olusezingeni eliphezulu lungakhunjulwa yi-mnemonic ethi "Ingabe Amakhosi Ayadlala Ama-Chess On Fine Glass Sets?
[7] Ezigabeni ezintathu ezilandelayo ngikhuluma ngedwa.
[8] Ukwenza isibonelo, bheka lapha.