AmaKristu kufanele aphathe kanjani isono phakathi kwawo? Lapho kunabenzi bokubi ebandleni, isiphi isiqondiso iNkosi yethu esisinike sona sendlela yokubhekana nabo? Ingabe ikhona into efana noHlelo Lwezobulungiswa LobuKristu?

Impendulo yale mibuzo yeza ngenxa yombuzo obonakala ungahlobene nalowo uJesu abuzwa abafundi bakhe. Ngesinye isikhathi bambuza, “Ubani ngempela omkhulu embusweni wamazulu?” (I-Mt 18: 1) Lokhu bekuyindikimba evela njalo kubo. Babebonakala bekhathazeke ngokweqile ngesikhundla nokuvelela. (Bheka UMnu 9: 33-37; I-Lu 9: 46-48; 22:24)

Impendulo kaJesu yabakhombisa ukuthi kuningi ababengakufunda; ukuthi umbono wabo wobuholi, ukuvelela nobukhulu konke kwakungalungile nokuthi ngaphandle kokuthi bashintshe indlela ababona ngayo izinto, kwakuzoba kubi ngokwedlulele kubo. Eqinisweni, ukwehluleka ukuguqula isimo sabo sengqondo kungasho ukufa kwaphakade. Kungadala nokuhlupheka okuyinhlekelele esintwini.

Uqale ngesifundo sento esilula:

“Ngakho wabiza umntwana omncane, wammisa phakathi kwabo 3 wathi: “Ngiqinisile ngithi kuwe, ngaphandle kokuthi Jikeleza futhi nibe njengabantwana abancane, anisoze nangena eMbusweni wamazulu. 4 Ngakho-ke, noma ngubani oyozehlisa njengalo mntwana omncane nguyena omkhulu embusweni wamazulu; futhi noma ubani owamukela ingane eyodwa enjalo encane egameni lami uyangamukela nami. ” (I-Mt 18: 2-5)

Qaphela ukuthi uthe kufanele "bajike", okusho ukuthi bese bevele beya ngendlela engafanele. Ngemuva kwalokho ubatshela ukuthi ukuze babe bakhulu kufanele bafane nezingane ezincane. Umuntu osemusha angase acabange ukuthi wazi ngaphezu kwabazali bakhe, kodwa ingane encane icabanga ukuthi uDaddy noMama bayazi konke. Lapho enombuzo, ugijimela kubo. Lapho bemnika impendulo, uyemukela ngokuthembela okuphelele, ngesiqinisekiso esingenamibandela sokuthi abasoze baqamba amanga kuye.

Lokhu ukuthembela ngokuthobekile okumele sibe nakho kuNkulunkulu, nakulowo ongenzi lutho ngokuthanda kwakhe, kodwa kuphela lokho abona uYise ekwenza, uJesu Kristu. (John 5: 19)

Kungaleso sikhathi kuphela lapho singaba kuhle.

Uma, ngakolunye uhlangothi, singasithathi lesi simo sengqondo sobuntwana, kuthiwani-ke? Iyini imiphumela? Banethuba impela. Uyaqhubeka kulo mongo ukusixwayisa:

Kodwa loba ngubani okhubekisa omunye walaba abancinyane abakholwayo kimi, kungaba ngcono kuye ukuthi abotshwe entanyeni yakhe itshe lokugaya eliphendulwa yimbongolo, acwiliswe olwandle. ” (I-Mt 18: 6)

Isimo sokuziqhenya esizalwa yisifiso sokuvelela nakanjani sizoholela ekusetshenzisweni kabi kwamandla nasekukhubekeni kwabancane. Isijeziso sesono esinjalo simbi kabi ukucabanga, ngoba ngubani ongafisa ukuphonswa enhliziyweni yolwandle ngetshe elikhulu eliboshwe entanyeni yakhe?

Noma kunjalo, ngenxa yobuntu obungaphelele, uJesu wabona kusengaphambili ukuthi lesi simo ngeke sigwemeke.

"Maye emhlabeni ngenxa yezikhubekiso! Yebo, akunakugwenywa ukuthi izikhubekiso zizofika, kodwa maye kumuntu okuza ngaye isikhubekiso! ” (I-Mt 18: 7)

Maye emhlabeni! Isimo sokuziqhenya, ukufuna ukuziqhenya ngobukhulu, kuholele abaholi abangamaKrestu ukuba benze ezinye zezenzo ezimbi kakhulu emlandweni. Isikhathi sobumnyama, ukuQulwa Kwamacala Ezihlubuki, izimpi ezingenakubalwa nezimpi zenkolo, ukushushiswa kwabafundi bakaJesu abathembekile — lolu hlu luqhubeka nje. Lokhu kungenxa yokuthi abantu bafuna ukuba namandla futhi bahole abanye ngemibono yabo, esikhundleni sokubonisa ukuthembela kwengane kuKristu njengomholi oyedwa weqiniso webandla. Maye emhlabeni, impela!

Yini I-Eisegesis

Ngaphambi kokuba siqhubekele phambili, sidinga ukubheka ithuluzi elizoba abaholi nalabo ababizwa ngamadoda amakhulu abalisebenzisayo ukuxhasa ukufuna kwabo amandla. Igama ngu eisegesis. Kuvela esiGrekini futhi kuchaza indlela yokufunda iBhayibheli lapho umuntu eqala khona ngesiphetho bese ethola imiBhalo engahlanekezelwa ukunikeza lokho okubukeka njengobufakazi.

Kubalulekile ukuthi sikuqonde lokhu, ngoba kusukela kuleli phuzu kuye phambili, sizobona ukuthi iNkosi yethu yenza okungaphezu kokuphendula umbuzo wabafundi. Udlulela ngalapho ukusungula okuthile okusha ngokuphelele. Sizobona ukusetshenziswa kahle kwalawa magama. Sizobona nokuthi zisetshenziswe kanjani ngendlela engasho ukuthi "maye eNhlanganweni YoFakazi BakaJehova".

Kepha okokuqala kunokwengeziwe uJesu okufanele asifundise ngakho ngombono ofanele ngobukhulu.

(Ukuthi uhlasela umbono oyiphutha wabafundi kusuka ezindaweni eziningana kufanele kugcizelele kithi kubaluleke kakhulu ukuthi sikuqonde kahle lokhu.)

Ukusebenzisa kabi Izimbangela Zokukhubeka

Ngokulandelayo uJesu usinikeza isingathekiso esinamandla.

“Uma-ke isandla sakho noma unyawo lwakho likukhubekisa, lunqume, ululahle kude; Kungcono ungene ekuphileni uyingini noma ulunyonga kunokuba uphonswe emlilweni ophakade unezandla zombili noma izinyawo ezimbili. 9 Futhi, uma iso lakho likwenza ukhubeke, likhiphe ulilahle kude. Kungcono ukuba ungene uneso elilodwa ekuphileni kunokuba uphonswe ngamehlo amabili eGehena henna. ” (I-Mt 18: 8, 9)

Uma ufunda izincwadi ze-Watchtower Society, uzobona ukuthi la mavesi ngokuvamile asetshenziswa ezintweni ezinjengokuzijabulisa okunokuziphatha okubi noma okunodlame (ama-movie, izinhlelo ze-TV, imidlalo yevidiyo, nomculo) kanye nokuthanda izinto ezibonakalayo nokuhahela udumo noma ukuvelela . Imvamisa imfundo ephakeme kuthiwa iyindlela engafanele ezoholela ezintweni ezinjalo. (w14 7/15 kk. 16 izindima 18-19; w09 2 /I-1 p. I-29; w06 3 /I-1 p. I-19 isig. I-8)

Ngabe uJesu wayiguqula ngokuzumayo le ndaba lapha? Ngabe wayephuma esihlokweni? Ngabe empeleni usikisela ukuthi uma sibuka uhlobo olungelona lwamabhayisikobho noma sidlala uhlobo olubi lwemidlalo yevidiyo, noma uthenga izinto eziningi kakhulu, sizokufa ukufa kwesibili eGehena lomlilo?

Akunjalo! Manje uthini umyalezo wakhe?

Cabanga ukuthi la mavesi abekwe phakathi kwezixwayiso zamavesi 7 no-10.

“Maye emhlabeni ngenxa yezikhubekiso! Yebo, akunakugwenywa ukuthi izikhubekiso zizofika, kodwa maye kumuntu okuza ngaye isikhubekiso! ” (I-Mt 18: 7)

Futhi ...

“Qaphelani ukuba ningadeleli noyedwa walaba abancane, ngokuba ngithi kini: Izingelosi zabo ezulwini zihlala zibuka ubuso bukaBaba osezulwini.” (I-Mt 18: 10)

Ngemuva kokusixwayisa ngezikhubekiso nangaphambi kokusixwayisa ngokungakhubekisi abancane, usitshela ukuthi sikhiphe iso lethu, noma sinqume isithasiselo uma kungenzeka sikhubeke. Kuvesi 6 usitshela ukuthi uma sikhubekisa omncane sifakwa olwandle ngetshe lokugaya elenga entanyeni kuthi evesini 9 athi uma iso lethu, isandla, noma unyawo lwethu lusikhubekisa sigcina eGehena.

Akazange asishintshe nhlobo isihloko. Usalula impendulo yakhe embuzweni abuzwe wona evesini 1. Konke lokhu kumayelana nokufuna amandla. Iso lifisa ukuvelela, ukunconywa kwabesilisa. Isandla yiso esisisebenzisela ukusebenzela lokho; unyawo lusishukumisela emgomweni wethu. Umbuzo osevesini 1 wembula isimo sengqondo noma isifiso esingalungile (iso). Babefuna ukwazi ukuthi (isandla, unyawo) bangakufinyelela kanjani ubukhulu. Kepha babesendleleni engafanele. Kwakufanele bajike. Uma kungenjalo bebengazikhubekisa kanye nokunye okuningi ngaphandle kwalokho, okungaholela ekufeni kwaphakade.

Ngokusebenzisa kabi I-Mt 18: 8-9 ezindabeni zokuziphatha nokuzikhethela, iNdikimba Ebusayo ilahlekelwe isexwayiso esibalulekile. Eqinisweni, ukuthi bazocabanga ukuphoqelela abanye onembeza babo kuyingxenye yenqubo ekhubekisayo. Kungakho i-eisegesis iwugibe olunje. Uma ethathwa ngokwawo, la mavesi angasetshenziswa kalula. Kuze kube sibheka umongo, kubukeka sengathi uhlelo lokusebenza olunengqondo. Kepha umongo wembula okunye.

UJesu Uyaqhubeka Nokuveza Iphuzu Lakhe

UJesu akaqedile ukushaya isifundo sakhe.

"Ucabangani? Uma umuntu enezimvu eziyikhulu bese enye iduka, ngeke yini ashiye ezingama-100 ezintabeni aqale ayofuna leyo edukayo? 13 Futhi uma eyithola, ngiyakutshela impela, uthokoza ngayo kakhulu kunangezi ezingama-99 ezingaphambukanga. 14 Ngokufanayo, akuyona into efiselekayo kuBaba osezulwini lokuthi kubhubhe ngitsho loyedwa walaba abancinyane. "(I-Mt 18: 10-14)

Ngakho-ke lapha sesifikile kuvesi 14 futhi sifundeni.

 1. Indlela yomuntu yokuthola ubukhulu ukuziqhenya.
 2. Indlela kaNkulunkulu yokuthola ubukhulu ukuthobeka kwengane.
 3. Indlela yomuntu yobukhulu iholela ekufeni kwesibili.
 4. Kubangela ukukhubeka kwabancane.
 5. Kuqhamuka ezifisweni ezingalungile (iso elingokomfanekiso, isandla, noma unyawo).
 6. UJehova ubazisa kakhulu abancane.

UJesu Usilungiselela Ukubusa

UJesu weza ukuzolungisa indlela yabakhethiweyo bakaNkulunkulu; labo abazobusa naye njengamaKhosi nabaPristi ekubuyisaneni naso sonke isintu kuNkulunkulu. (I-Re 5: 10; 1Co 15: 25-28) Kepha laba, abesilisa nabesifazane, okokuqala kufanele bafunde ukuthi bangalisebenzisa kanjani leli gunya. Izindlela zesikhathi esedlule zizoholela ekubhujisweni. Kwabizwa okuthile okusha.

UJesu weza ukuzogcwalisa umthetho futhi aqede iSivumelwano Somthetho KaMose, ukuze kuvele iSivumelwano Esisha esinoMthetho Omusha. UJesu wagunyazwa ukuba enze umthetho. (I-Mt 5: 17; UJe 31: 33; 1Co 11: 25; IGa 6: 2; John 13: 34)

Lowo mthetho omusha kuzofanele uphathwe ngandlela thile.

Ngokuzibeka engcupheni enkulu, abantu bayahlubuka emazweni anezinhlelo zokwahlulela ezicindezelayo. Abantu babekezelele ukuhlupheka okukhulu ezandleni zabaholi abangomashiqela. UJesu wayengeke afune ukuthi abafundi bakhe babe njengabo, ngakho-ke wayengeke asishiye engakasinikanga iziyalezo eziqondile zendlela yokusebenzisa ubulungiswa ngokufanele?

Kuleso sisekelo ake sihlole izinto ezimbili:

 • Lokho uJesu akusho empeleni.
 • Lokho okuchazwe oFakazi BakaJehova.

Lokho UJesu Akushoyo

Ukube abafundi bebengaphatha izinkinga zomhlaba omusha ogcwele izigidi noma izigidigidi zabangalungile abavusiwe — uma bezokwahlulela ngisho nezingelosi — bekufanele baqeqeshwe. (1Co 6: 3Kwakudingeka bafunde ukulalela njengoba neNkosi yabo yafunda. (U-5: 8Kwakudingeka bahlolwe ukuthi banempilo yini. (Ja 1: 2-4) Kwakudingeka bafunde ukuthobeka, njengezingane ezincane, futhi bavivinywe ukufakazela ukuthi babengeke bavume ukufisa ubukhulu, ukuvelela namandla ngaphandle kukaNkulunkulu.

Indawo eyodwa yokufakazela kungaba yindlela abaphathe ngayo isono phakathi kwabo. Ngakho-ke uJesu ubanikeze inqubo yezinyathelo ezintathu zokwahlulela.

“Futhi, uma umfowenu enza isono, hamba umbule iphutha lakhe phakathi kwakho naye kuphela. Uma ekulalela, umtholele umfowenu. 16 Kepha uma engalaleli, thatha kanye nawe noma munye noma ababili, ukuze bonke ubufakazi buqiniswe ngofakazi bababili noma abathathu. 17 Uma engabalaleli, khuluma nebandla. Uma engalaleli ngisho nebandla, makabe kuwe njengomuntu wezizwe nanjengomthelisi. ” (I-Mt 18: 15-17)

Iqiniso elibalulekile okufanele ulikhumbule: Leli yi kuphela imfundo iNkosi yethu eyasinikeza ngezinqubo zokwahlulela.

Njengoba lokhu kuyikho konke asinike khona, kufanele siphethe ngokuthi yilokhu kuphela esikudingayo.

Ngeshwa, le miyalo ibinganele ebuholini be-JW obubuyela emuva kuJaji Rutherford.

Ngabe i-JWs ihumusha kanjani UMathewu 18: 15-17?

Noma lesi kungukuphela kwesitatimende uJesu asisho maqondana nokuphathwa kwesono ebandleni, iNdikimba Ebusayo ikholelwa ukuthi kunokwengeziwe. Bathi la mavesi ayingcosana ngaphandle kwenqubo yokwahlulela kobuKristu, ngakho-ke, asebenza kuwo kuphela izono zemvelo yomuntu siqu.

Kusukela ngo-Okthoba 15, 1999 INqabayokulinda k. 19 isig. 7 “Ungamzuza Umfowenu”
“Nokho, phawula ukuthi isigaba sezono uJesu akhuluma ngaso lapha singaxazululwa phakathi kwabantu ababili. Njengezibonelo: Ushukunyiswa intukuthelo noma umona, umuntu unyundela omunye umuntu. UmKristu wenza isivumelwano sokwenza umsebenzi ngezinto ezithile futhi aqede ngosuku oluthile. Othile uyavuma ukuthi uzokhokha imali ngesheduli noma ngosuku lokugcina. Umuntu unikeza izwi lakhe lokuthi uma umqashi wakhe emqeqesha, ngeke (noma ngabe eshintsha umsebenzi) ancintisane noma azame ukuthatha amakhasimende omqashi wakhe isikhathi esithile noma endaweni ebekiwe. Uma umzalwane engaligcini izwi lakhe futhi engaphenduki ngenxa yamaphutha anjalo, kungaba yimbi impela. (IsAmbulo 21: 8) Kodwa amaphutha anjalo angaxazululwa phakathi kwalaba ababili abathintekayo. ”

Kuthiwani ngezono ezinjengobufebe, ukuhlubuka, ukuhlambalaza? Okufanayo INqabayokulinda ithi esigabeni 7:

“Ngaphansi koMthetho, ezinye izono zazibiza okungaphezu kokuxolelwa umuntu owoniwe. Ukuhlambalaza, ukuhlubuka, ukukhonza izithombe, nezono zocansi zobufebe, ukuphinga nobungqingili kwakufanele zibikwe futhi ziphathwe ngabadala (noma abapristi). Lokho kuyiqiniso nasebandleni lobuKristu. (Levitikusi 5: 1; 20: 10-13; Izinombolo 5: 30; 35:12; Duteronomi 17: 9; 19: 16-19; IzAga 29: 24) "

Lesi yisibonelo esihle kakhulu lesi se-eisegesis-ukubeka ukuphefumula komuntu kusengaphambili emBhalweni. OFakazi BakaJehova bayinkolo yamaJudao-yobuKrestu egcizelela kakhulu ingxenye yeJudeo. Lapha, kufanele sikholwe ukuthi kufanele siguqule imiyalo kaJesu ngokususelwa kumodeli yamaJuda. Njengoba bekunezono obekufanele zibikwe kubadala kanye / noma kubapristi abangamaJuda, ibandla lobuKrestu — ngokweNdikimba Ebusayo — kumele liphoqelele indinganiso efanayo.

Manje njengoba uJesu engasitsheli ukuthi izinhlobo ezithile zezono azifakwanga eziyalelweni zakhe, lokhu sikusho ngasiphi isisekelo? Njengoba uJesu engakhulumi ngokusetshenziswa kwesibonelo sokwahlulela samaJuda ebandleni alimisayo, sengeza ngasiphi isisekelo emthethweni wakhe omusha?

Uma ufunda ULevitikusi 20: 10-13 (okushiwo kusithenjwa esingenhla se-WT) uzobona ukuthi izono obekufanele zibikwe bekungamacala amakhulu. Amadoda amadala angamaJuda kwakufanele ahlulele ukuthi lokhu kuyiqiniso noma cha. Lalingekho ilungiselelo lokuphenduka. La madoda abengekho ukuzoxolela. Uma enecala, ummangalelwa kwakufanele abulawe.

Njengoba iNdikimba Ebusayo ithi lokho okusetshenzisiwe esizweni sakwa-Israyeli kumele kube "yiqiniso nasebandleni lobuKristu", kungani basebenzisa ingxenye yaso kuphela? Kungani bekhetha ezinye izici zekhodi yoMthetho ngenkathi benqaba ezinye? Lokhu kusembulela lokhu ngesinye isici senqubo yabo yokuhumusha ngokungafani, isidingo sokukhetha ukuthi yimaphi amavesi abafuna ukuwasebenzisa futhi benqabe amanye.

Uzobona ukuthi kwisilinganiso esivela kumugqa. 7 koku INqabayokulinda , bacaphuna kuphela izikhombo ezivela emiBhalweni YesiHeberu. Isizathu ukuthi azikho iziyalezo ku- UmKrestu Imibhalo esekela ukuhunyushwa kwabo. Eqinisweni, kuncane kakhulu kuyo yonke imiBhalo YamaKristu esitshela ukuthi singasisingatha kanjani isono. Imiyalo eqondile kuphela esinayo evela eNkosini yethu yilokho okutholakala ku- UMathewu 18: 15-17. Abanye ababhali abangamaKrestu basisizile ukuthi siluqonde kangcono lolu hlelo lokusebenza, ngendlela ebonakalayo, kepha akekho noyedwa owakhawulela ukusetshenziswa kwalo ngokusho ukuthi kubhekise ezonweni zomuntu uqobo kuphela, nokuthi kuneminye imiyalo yezono ezimbi kakhulu. Akunjalo.

Ngamafuphi, iNkosi isinike konke esikudingayo, futhi sikudinga konke esinikeze kona. Asidingi lutho olungaphezu kwalokho.

Cabanga ukuthi muhle kangakanani lo mthetho omusha? Uma ubungenza isono esifana nobufebe, ubungafuna yini ukuba ngaphansi kwesistimu yama-Israyeli, ubhekane nokufa okuthile ungenalo ithuba lokuyekelela okusekelwe ekuphendukeni?

Ngokunikezwe lokhu, kungani iNdikimba Ebusayo isibuyisela kulokho manje osekungasasebenzi futhi kufakwe okunye? Ngabe kungukuthi "abakaguquki"? Kungenzeka yini ukuthi bacabanga ngale ndlela?

Sifuna umhlambi kaNkulunkulu uzophendula kithi. Sifuna bavume izono zabo kulabo esibabeka phezu kwabo. Sifuna beze kithi bezocela intethelelo; ukucabanga ukuthi uNkulunkulu ngeke abathethelele ngaphandle kokuthi sibambe iqhaza kule nqubo. Sifuna basisabe futhi basondele egunyeni lethu. Sifuna ukulawula zonke izici zempilo yabo. Sifuna into ebaluleke kakhulu kube ukuhlanzeka kwebandla, ngoba lokho kuqinisekisa igunya lethu eliphelele. Uma abambalwa abancane behlatshelwa endleleni, konke kunesizathu esihle.

Ngeshwa, I-Mt 18: 15-17 aluhlinzeki ngalolo hlobo lwegunya, ngakho-ke kufanele banciphise ukubaluleka kwalo. Ngakho-ke umehluko owakhiwe phakathi "kwezono zomuntu" kanye "nezono ezinkulu". Okulandelayo, kufanele bashintshe ukusetshenziswa kwe- I-Mt 18: 17 ukusuka “ebandleni” kuya ekomidini labadala elikhethiwe elinamalungu ama-3 elibaphendula ngqo, hhayi ibandla lendawo.

Ngemuva kwalokho, baba yingxenye yeligi enkulu yokukhetha ama-cherry, becaphuna imibhalo efana nayo Levitikusi 5: 1; 20: 10-13; Izinombolo 5: 30; 35:12; Duteronomi 17: 9; 19: 16-19; IzAga 29: 24 ngomzamo wokuvuselela imikhuba ekhethwayo yokwahlulela ngaphansi koMthetho KaMose, ithi manje isiyasebenza kumaKristu. Ngale ndlela, basenza sikholelwe ukuthi zonke izono ezinjalo kufanele zibikwe kubadala.

Vele-ke, kufanele bashiye amanye ama-cherry ezihlahleni, ngoba abakwazi ukuba amacala abo okwahlulela avele obala njengomphakathi kwa-Israyeli, lapho amacala ezomthetho ayelalelwa emasangweni omuzi ngokubukwa okuphelele kobuzwe. Ngaphezu kwalokho, amadoda amadala ayelalela futhi ahlulele la macala awazange aqokwe ubupristi, kepha avele amukelwa ngabantu bendawo njengabahlakaniphileyo. Amadoda la aphendula abantu. Uma ukwahlulela kwabo kwakusontekile ngenxa yobandlululo noma ithonya langaphandle, kwakusobala kubo bonke ababona inqubo, ngoba amacala ayehlala emphakathini. (I-De 16: 18; 21: 18-20; 22:15; 25:7; I-2Sa 19: 8; I-1Ki 22: 10; UJe 38: 7)

Ngakho-ke bakhetha amavesi asekela igunya labo futhi bangawanaki lawo "aphazamisayo". Ngakho-ke konke ukulalelwa kwamacala kuyimfihlo. Ababukayo abavunyelwe, noma amadivayisi okurekhoda, noma okubhaliwe, njengokutholwa ezinkantolo zomthetho zawo wonke amazwe athuthukile. Ayikho indlela yokuhlola isinqumo sekomidi ngoba isinqumo sabo asikuboni ukukhanya kwelanga.[i]

Uhlelo olunjalo lungaqinisekisa kanjani ubulungiswa kubo bonke?

Kukuphi ukusekelwa okungokomBhalo kwanoma ikuphi kwakho?

Ngokuqhubekayo, sizobona ubufakazi bomthombo weqiniso kanye nohlobo lwale nqubo yokwahlulela, kepha okwamanje, ake sibuyele kulokho uJesu akusho ngempela.

Inhloso Yenqubo Yokwahlulela KobuKristu

Ngaphambi kokubheka ukuthi “kanjani” ake sicabangele okubaluleke kakhulu ukuthi “kungani”. Uyini umgomo wale nqubo entsha? Akukhona ukugcina ibandla lihlanzekile. Ukube bekunjalo, uJesu ngabe wakusho lokho, kepha konke akhuluma ngakho esahlukweni sonke ukuxolela nokunakekela abancane. Ubuye akhombise izinga okufanele sikhuphuke kulo ukuvikela omncane ngomfanekiso wakhe wezimvu ezingama-99 ezisele ukufuna eyodwa ezilahlekile. Ube esephetha lesi sahluko ngesifundo esiyisidingo ngesidingo somusa nentethelelo. Konke lokhu ngemuva kokugcizelela ukuthi ukulahleka komncane akwamukelekile futhi maye kumuntu obangela ukukhubeka.

Unalokho engqondweni, akumele kusimangaze ukuthi inhloso yenqubo yokwahlulela emavesini 15 kuya ku-17 ukuqeda yonke indlela ngomzamo wokusindisa ophambukayo.

Isinyathelo 1 seNqubo Yokwahlulela

“Ngaphezu kwalokho, uma umfowenu enza isono, hamba uyoveza iphutha lakhe phakathi kwakho naye ninodwa. Uma ekulalela, umzuzile umfowenu. ” (I-Mt 18: 15)

UJesu akabeki mkhawulo lapha ohlotsheni lwesono esihilelekile. Isibonelo, uma ubona umfowenu ehlambalaza, kufanele ubhekane naye yedwa. Uma umbona ephuma endlini yobufebe, umelene naye yedwa. I-one on one yenza kube lula kuye. Le yindlela elula neqondayo. Akukho lapho uJesu asitshela khona ukuthi sazise omunye umuntu. Kuhlala phakathi kwesoni nofakazi.

Kuthiwani uma ubona umfowenu ebulala, edlwengula, noma ehlukumeza ingane? Lezi akuzona izono kuphela, kodwa ubugebengu obenzelwe izwe. Omunye umthetho uqala ukusebenza, lowo Roma 13: 1-7, okukhombisa ngokusobala ukuthi uMbuso “uyisikhonzi sikaNkulunkulu” sokukhipha ubulungiswa. Ngakho-ke, kuzofanele silalele izwi likaNkulunkulu futhi sibike ubugebengu kubaphathi bomphakathi. Cha ama-ifs, ama-ands, noma ama-buts ngakho.

Ngabe sisazofaka isicelo I-Mt 18: 15? Lokho kuzoya ngezimo. UmKristu uqondiswa izimiso, hhayi uhla lwemithetho eqinile. Ngokuqinisekile uzosebenzisa imigomo ye- Mt 18 ngenhloso yokuzuza umfowabo, ngenkathi enaka ukuthobela noma yimiphi eminye imigomo efanelekile, njengokuqinisekisa ukuphepha komuntu nokuphepha kwabanye.

(Kwelinye inothi: Ukube Inhlangano yethu ibilalele i- Roma 13: 1-7 besingeke sikhuthazelele ihlazo elikhulayo lokuhlukunyezwa kwezingane manje elisongela ukusibhanga. Lesi ngesinye futhi isibonelo seNdikimba Ebusayo ekhetha imiBhalo ngokuzuzisa yona. INqabayokulinda ka-1999 icaphune ukusetshenziswa kwangaphambilini Levitikusi 5: 1 ukuphoqa oFakazi ukuthi babike izono kubadala. Kepha lesi sizathu asisebenzi ngokulinganayo kwizikhulu ze-WT ezazi ngobugebengu obudinga ukubikwa "kwiziphathimandla eziphakeme"?)

Ucabanga Ngobani UJesu?

Njengoba inhloso yethu ukutadisha imiBhalo, akumele sikhohlwe umongo lapha. Kususelwa kukho konke kusuka emavesini 2 ukuze 14, UJesu ugxile kulabo abakhubekisayo. Kuyalandela-ke ukuthi lokho akucabangayo nokuthi “uma umfowenu enza isono…” kungaba yizono zokukhubeka. Manje konke lokhu kuphendula umbuzo othi, "Ngubani ngempela omkhulu kunabo bonke…?", Ngakho-ke singaphetha ngokuthi okuyizimbangela zezikhubekiso yilabo abahola ebandleni ngendlela yabaholi bezwe, hhayi uKristu.

UJesu uthi, uma omunye wabaholi bakho ona - ekhubekisa - mbize, kodwa ngasese. Ungacabanga yini uma umdala ebandleni loFakazi BakaJehova eqala ukusebenzisa umthwalo wakhe, bese wenza lokhu? Ucabanga ukuthi ungaba yini umphumela? Umuntu ongokomoya ngokweqiniso ubengasabela kahle, kodwa umuntu wenyama uzokwenza njengabaFarisi lapho uJesu ebalungisa. Ngokwazi kwami ​​uqobo, ngingakuqinisekisa ukuthi ezimweni eziningi, abadala babevalwa, banxenxe igunya le "nceku ethembekileyo", futhi isiprofetho mayelana "nezikhubekiso" sizophinde sigcwaliseke.

Isinyathelo 2 seNqubo Yokwahlulela

Ngokulandelayo uJesu usitshela okufanele sikwenze uma isoni singasilaleli.

Kodwa uma engalaleli, thatha abe munye noma babe babili kanye nawe, ukuze kuthi ngomlomo wofakazi ababili noma abathathu yonke indaba iqiniswe. ” (I-Mt 18: 16)

Sihamba nobani? Omunye noma ababili abanye. Laba kufanele babe ngofakazi abangasola isoni, abangamkholisa ukuthi usendleleni engalungile. Futhi, umgomo awukona ukugcina ubumsulwa bebandla. Umgomo ukubuyisa elahlekile.

Isinyathelo 3 seNqubo Yokwahlulela

Kwesinye isikhathi noma ababili noma abathathu abakwazi ukufinyelela esonweni. Yini-ke?

“Uma engabalaleli, khuluma nebandla.” (I-Mt 18: 17a)

Ngakho-ke yilapho sibandakanya khona abadala, akunjalo? Bamba kancane! Sicabanga futhi ngokuhlelekile futhi. UJesu ubatshela kuphi abadala? Uthi "khuluma nebandla". Ngokuqinisekile akulona lonke ibandla? Kuthiwani ngemfihlo?

Ngempela, kuthiwani ngemfihlo? Lesi izaba esinikezwe ukuthethelela izivivinyo zeminyango ezivaliwe abathi i-JWs iyindlela kaNkulunkulu, kepha ingabe uJesu uyayisho nhlobo?

EBhayibhelini, ingabe kunesibonelo sokuqulwa kwecala ngasese, elifihlwe ebusuku, lapho ummangalelwa enqatshelwa ukwesekwa umndeni nabangane? Yebo ikhona! Kwakuyicala elingekho emthethweni leNkosi yethu uJesu phambi kweNkantolo Ephakeme YamaJuda, iSanhedrini. Ngaphandle kwalokho, zonke izivivinyo zisesidlangalaleni. Kulesi sigaba, imfihlo isebenza ngokungahambisani nobulungiswa.

Kepha ngokuqinisekile ibandla alikufanelekeli ukwahlulela amacala anjalo? Ngempela? Amalungu ebandla awafaneleki, kodwa abadala abathathu — osebenza ngogesi, ogcina izinto ezindlini kanye ne-washer yamawindi — bayakwazi?

“Lapho kungekho ukuqondisa okunekhono, abantu bayawa; kodwa kukhona insindiso ngobuningi babeluleki. ” (I-Pr 11: 14)

Leli bandla linabesilisa nabesifazane abagcotshwe ngomoya — abeluleki abaningi. Umoya usebenza kusuka phansi kuya phezulu, hhayi phezulu phansi. UJesu uwuthululela kuwo wonke amaKrestu, ngakho-ke bonke baqondiswa yiwo. Ngakho-ke sineNkosi eyodwa, umholi oyedwa, uKristu. Sonke singabafowethu nodadewethu. Akekho umholi wethu, ngaphandle kukaKristu. Ngakho-ke, umoya, osebenza kukho konke, uzosiholela esinqumweni esihle kunazo zonke.

Kungaleso sikhathi kuphela lapho sifinyelela kulokhu kubona lapho singakwazi ukuqonda amavesi alandelayo.

Ukubopha Izinto Emhlabeni

Lawa magama asebenza ebandleni lonke, hhayi eqenjini elikhethekile labantu abacabanga ukulibusa.

“Ngiqinisile ngithi kuwe, noma yiziphi izinto ongazibopha emhlabeni zizoba yizinto eziboshwe ezulwini, futhi noma yini ongayithukulula emhlabeni izothukululwa ezulwini. 19 Ngiyaphinda futhi ngithi kini, uma ababili kini emhlabeni bevumelana nganoma yini ebalulekile abangayicela, bazoyenzelwa ngenxa kaBaba osezulwini. 20 Ngoba lapho kukhona khona ababili noma abathathu bebuthene ndawonye ngegama lami, ngikhona lapho phakathi kwabo. ” (I-Mt 18: 18-20)

INhlangano YoFakazi BakaJehova iyisebenzise kabi le miBhalo njengendlela yokuqinisa igunya layo emhlambini. Ngokwesibonelo:

“Ukuvuma Izono — Ingabe Kuyindlela Yomuntu Noma KaNkulunkulu?”[Ii] (w91 3 / 15 p. 5)
“Ezindabeni ezibandakanya ukwephulwa okukhulu komthetho kaNkulunkulu, amadoda anomthwalo wemfanelo ebandleni kwakuzodingeka ahlulele izindaba futhi anqume ukuthi umenzi wobubi kufanele 'aboshwe' yini (kubhekwa njengecala) noma “kukhululiwe” (ukhululiwe). Ngabe lokhu bekusho ukuthi uzulu uzolandela izinqumo zabantu? Cha. Njengoba isazi seBhayibheli uRobert Young sibonisa, noma isiphi isinqumo esenziwe ngabafundi sasizolandela isinqumo sasezulwini, hhayi ngaphambi kwaso. Uthi ivesi 18 kufanele lifundeke ngokoqobo: Lokho okubophayo emhlabeni "kuyoba yilokho okuboshiwe (osekuvele)" ezulwini. ” [i-boldface ingeziwe]

“Nithethelelane Ngokukhululekile” (w12 11 / 15 p. 30 par. 16)
“Ngokwentando kaJehova, abadala abangamaKristu baphathiswe umthwalo wokusingatha amacala okona ebandleni. Laba bazalwane abanakho ukuqonda okuphelele okwenziwa uNkulunkulu, kodwa bahlose ukwenza isinqumo sabo sihambisane nesiqondiso esinikezwa eZwini likaNkulunkulu ngaphansi kokuqondisa komoya ongcwele. Ngakho-ke, lokho abakunqumayo ezindabeni ezinjalo ngemva kokufuna usizo lukaJehova ngomthandazo kuyobonisa umbono wakhe.- Mat. 18:18. ”[Iii]

Akukho lutho emavesini 18 kuya ku-20 okukhombisa ukuthi uJesu utshala igunya esigungwini esibusayo. Evesini 17, ubhekisa ebandleni elenza ukwahlulela futhi manje, ehambisa lowo mcabango phambili, ukhombisa ukuthi lonke ibandla lizoba nomoya kaJehova, nokuthi noma nini lapho amaKristu ebuthene egameni lakhe, ukhona.

Ubufakazi bePudding

Kukhona engu-14th Isaga sekhulu leminyaka esithi: "Ubufakazi bepudding bukukudla."

Sinezinqubo ezimbili zokwahlulela ezincintisanayo-izindlela ezimbili zokwenza uphudingi.

Esokuqala sivela kuJesu futhi sichazwe ku UMathewu 18. Kufanele sicabangele wonke umongo wesahluko ukuze sisebenzise kahle amavesi ayisihluthulelo 15 ukuze 17.

Enye iresiphi ivela eNdikimbeni Ebusayo YoFakazi BakaJehova. Iwuziba umongo we UMathewu 18 futhi kunciphisa ukusetshenziswa kwamavesi 15 ukuze 17. Ngemuva kwalokho isebenzisa uchungechunge lwezinqubo ezihlanganisiwe kushicilelo Yalusa Umhlambi KaNkulunkulu, ibanga ukuthi indima yayo ezimisele njenge “nceku ethembekileyo neqondayo” iyinikeza igunya lokwenza kanjalo.

Ake 'sidle uphudingi', ngomqondo ongokomfanekiso, ngokuhlola umphumela wenqubo ngayinye.

(Ngithathe imilando yamacala elandelayo kusuka kokuhlangenwe nakho kwami ​​ngikhonza njengomdala kule minyaka engamashumi amane edlule.)

Case 1

Udade osemncane uthandana nomfowethu. Benza ucansi izikhathi eziningana. Bese ehlukana naye. Uzizwa elahliwe, esetshenziswa, futhi enecala. Uthululela isifuba sakhe kumngane. Umngani umeluleka ngokuthi aye kwabadala. Ulinda izinsuku ezimbalwa bese exhumana nabadala. Kodwa-ke, umngani usevele wazise ngaye. Kwakhiwa ikomiti lokwahlulela. Elinye lamalungu alo ngumzalwane ongashadile owayefuna ukuthandana naye ngasikhathi sinye, kepha wenqatshwa. Abadala banquma ukuthi selokhu wona kaninginingi wenze umkhuba omubi wesono. Bakhathazekile ngokuthi akazange eze yedwa, kepha kwadingeka ukuthi afakwe kulo ngumngani. Bambuza imininingwane esondele futhi ehlazisayo ngohlobo locansi alwenza. Unamahloni futhi ukuthola kunzima ukukhuluma ngokungagunci. Bambuza ukuthi usamthanda yini ubhuti. Uyavuma ukuthi uyakwenza. Bathatha lokhu njengobufakazi bokuthi akaphenduki. Bayamsusa ekuhlanganyeleni. Uphatheke kabi futhi uzizwa sengathi wahlulelwe ngokungafanele selokhu wayeyekile isono futhi waya kubo eyofuna usizo. Udlulisa isinqumo.

Ngeshwa, ikomidi lokudlulisa amacala liphoqwe yimithetho emibili ebekwe yiNdikimba Ebusayo:

 • Ngabe kwenziwe isono sokususa ekuhlanganyeleni?
 • Ingabe babukhona ubufakazi bokuphenduka ngesikhathi sokulalelwa kokuqala?

Impendulo ukuze 1) kunjalo, Yebo. Ngokuqondene no-2), ikomidi lokudluliswa kwamacala kufanele lilinganise ubufakazi bakhe ngokumelene nalabo abathathu babo. Njengoba kungekho okuqoshiwe noma okubhaliwe okutholakalayo, abakwazi ukubuyekeza lokho okwashiwo empeleni. Njengoba bengekho ababukeli abavunyelwe, abakwazi ukuzwa ubufakazi bofakazi abazimele kule nqubo. Akumangalisi ukuthi bahambe nobufakazi babadala abathathu.

Ikomidi lokuqala lithatha iqiniso alidlulisile njengobufakazi bokuthi uyasenqaba isinqumo sabo, akathobekile, akalihloniphi igunya labo, futhi akaphenduki ngempela. Kuthatha iminyaka emibili yokuba khona njalo emihlanganweni ngaphambi kokuba ekugcineni bakwamukele ukubuyiselwa kwakhe.

Kukho konke lokhu, bazizwa belungile enkolelweni yokuthi bagcina ibandla lihlanzekile futhi baqinisekisa ukuthi abanye baye bavinjelwa esonweni ngokwesaba isijeziso esifanayo esibafikelayo.

Ukufaka isicelo UMathewu 18 endabeni yama-1

Ukube ukuqondiswa kweNkosi yethu bekusetshenzisiwe, udade ubengeke azizwe ebophezelekile ukuvuma izono zakhe phambi kweqembu labadala, ngoba lokhu akuyona into edingwa nguJesu. Esikhundleni salokho, umngani wakhe ngabe wamnikeza iseluleko futhi ngabe kwenzeke izinto ezimbili. 1) Wayezofunda kokuhlangenwe nakho kwakhe, futhi angakuphindi, noma 2) ngabe ubuyele esonweni. Ukube owokugcina, umngani wakhe ubengakhuluma nomunye noma ababili asebenzise isinyathelo 2.

Kodwa-ke, uma lo dade eqhubeka nokufeba, khona-ke ibandla ngabe lalihilelekile. Amabandla ayemancane. Babehlangana emakhaya, hhayi emasontweni amakhulu. (Ama-mega-cathedrals enzelwe amadoda afuna ukuvelela.) Ayefana nomndeni owandisiwe. Cabanga ukuthi abesifazane besifazane ebandleni bangaphendula bathini uma elinye lamalungu esilisa liphakamisa ukuthi isoni asiphenduki ngoba sisathandana. Ubuwula obunjalo babungeke bubekezelelwe. Umfowethu obekade efuna ukuthandana naye kodwa enqatshiwe ngeke aze afike kude ngoba ubufakazi bakhe buzothathwa njengongcolisiwe.

Uma, ngemuva kokuzwakala konke futhi nebandla lasho, udade usafuna ukuqhubeka nenkambo yakhe yesono, khona-ke kungaba ibandla lilonke elinganquma ukumphatha “njengomuntu wezizwe noma umthelisi . ” (I-Mt 18: 17b)

Case 2

Intsha ezine zihlangana izikhathi eziningana ukubhema insangu. Bese bayama. Kudlula izinyanga ezintathu. Lapho-ke umuntu uzizwa enecala. Uzizwa enesidingo sokuvuma isono sakhe kubadala ekholelwa ukuthi ngaphandle kokwenza lokho akakwazi ukuthola intethelelo kaNkulunkulu. Bonke-ke kufanele balandele emabandleni abo. Ngenkathi abathathu bekhuzwa ngasese, oyedwa uyasuswa ekuhlanganyeleni. Kungani? Ngokusobala, ukuntuleka kokuphenduka. Noma kunjalo, njengabo bonke, wayeyekile ukona futhi wayezivelele ngokuthanda kwakhe. Kodwa-ke, uyindodana yomunye wabadala futhi omunye wamalungu ekomidi, enza ngenxa yomona, ujezisa ubaba ngale ndodana. (Lokhu kwaqinisekiswa ngemuva kweminyaka lapho evuma icala kuyise.) Uyadlulisa icala. Njengasesimweni sokuqala, ikomidi lokudlulisa amacala lilalela ubufakazi bamadoda amadala amathathu ngalokho abakuzwa ngesikhathi kulalelwa icala bese kufanele likulinganise lokho ngokumelene nobufakazi bentsha esabekayo futhi engenakho okuhlangenwe nakho. Isinqumo sabadala siyagcinwa.

Le nsizwa iba khona ngokwethembeka isikhathi esingaphezu konyaka ngaphambi kokuba ibuyiselwe.

Ukufaka isicelo UMathewu 18 endabeni yama-2

Icala belingasoze ladlula esigabeni sokuqala 1. Le nsizwa ibiyekile ukona futhi ibingakabuyeli kuyo izinyanga ezimbalwa. Wayengenasidingo sokuvuma isono sakhe kunoma ngubani ngaphandle kukaNkulunkulu. Ukube ubesefuna, ubengakhuluma nobaba wakhe, noma omunye umuntu othembekile, kepha ngemuva kwalokho, bekungeke kube khona sizathu sokuya esinyathelweni sesi-2 nangaphansi, isinyathelo sesi-3, ngoba ubengasoni.

Case 3

Abadala ababili bebelokhu behlukumeza umhlambi. Bakhetha yonke into encane. Bayazigaxa ezindabeni zomndeni. Bacabanga ukutshela abazali ukuthi kufanele baziqeqeshe kanjani izingane zabo, nokuthi izingane zingakwazi ukuthandana noma zingakwazi ukuthandana nobani. Benza ngamahemuhemu futhi bajezisa abantu ngamaqembu noma ezinye izinhlobo zokuzijabulisa ababona sengathi azifanelekile. Abanye ababhikishela lokhu kuziphatha abavunyelwe ukuphendula emihlanganweni.

Abashicileli baphikisana nalokhu kuziphatha kuMbonisi weSifunda, kepha akukho okwenziwayo. Abanye abadala abenzi lutho ngoba bayasatshiswa yilaba ababili. Ziyahambisana ukuze zingasizamisi isikebhe. Abaningi bathuthela kwamanye amabandla. Abanye bayeka ukuya ngokuphelele futhi bawe.

Oyedwa noma ababili babhalela igatsha, kepha akukho okuguqukayo. Akukho lutho umuntu angalwenza, ngoba izoni yizo kanye ezithweswe icala lokwahlulela isono kanti umsebenzi wegatsha ukweseka abadala ngoba yilaba ababhekene nokugcina igunya leNdikimba Ebusayo. Lesi kuba yisimo sokuthi “ubani obuka abalindi?”

Ukufaka isicelo UMathewu 18 endabeni yama-3

Othile ebandleni ubhekana nabadala ukuze basidalule isono sabo. Bakhubekisa abancane. Abalaleli, kodwa zama ukumthulisa lo mzalwane. Ube esebuya nabanye ababili nabo abazibonele ngawabo izenzo zabo. Abadala abonayo manje bayaqinisa umkhankaso wabo wokuvala laba abababiza njengabavukeli nabahlukanisayo. Emhlanganweni olandelayo, abazalwane abazamile ukulungisa abadala bayasukuma babize ibandla ukuthi lifakaze. Laba badala bayaziqhenya ngokulalela, ngakho-ke ibandla lilonke liyabakhiphela ngaphandle komhlangano futhi lenqaba ukuba nobudlelwano nabo.

Vele, uma ibandla belizama ukusebenzisa le miyalo evela kuJesu, kungenzeka ukuthi igatsha lingababheka njengabahlubuki ngokudelela igunya lalo, ngoba yibo kuphela abangasusa abadala ezikhundleni zabo.[Iv] Abadala kungenzeka basekwe yigatsha, kepha uma ibandla lingahambi, kuzoba nemiphumela emibi.

(Kumele kuqashelwe ukuthi uJesu akazange abeke igunya eliphambili lokumiswa kwabadala. Isibonelo, i-12th umphostoli, uMathias, akazange aqokwe ngomunye 11 ngendlela iNdikimba Ebusayo eqoka ngayo ilungu elisha. Esikhundleni salokho, lonke ibandla labangaba ngu-120 lacelwa ukuba likhethe abazobhapathizwa abafanele, futhi isinqumo sokugcina kwaba ukwenza inkatho. - Izenzo 1: 15-26)

Ukunambitha iPudding

Uhlelo lokwahlulela olwenziwa amadoda aphethe noma ahola ibandla loFakazi BakaJehova luye lwaholela ekuhluphekeni okungenakulinganiswa nasekulahlekelweni nemiphefumulo. UPawulu wasixwayisa ngokuthi lowo owayethethiswa yibandla wayengalahleka ngokuba “lusizi ngokweqile” ngakho-ke wakhuthaza abaseKorinte ukuba bamamukele ezinyangeni ezimbalwa nje kuphela lapho sebehlukanisile naye. Ukudabuka komhlaba kuholela ekufeni. (2Co 2: 7; 7:10) Noma kunjalo, uhlelo lwethu alukuvumeli ukuthi ibandla lithathe isinyathelo. Amandla okuxolela ahlala ngisho ezandleni zabadala banoma iliphi ibandla lowo owayekade enza ububi manje ahlanganyela kulo. Ikomidi lokuqala kuphela elinamandla okuxolela. Futhi njengoba sibonile, iNdikimba Ebusayo isebenzisa kabi I-Mt 18: 18 ukufinyelela esiphethweni sokuthi lokho ikomiti elikunqumayo “ezindabeni ezinjalo ngemuva kokufuna usizo lukaJehova ngomthandazo kuzoveza umbono wakhe.” (w12 11/15 k. 30 isig. 16) Ngakho-ke, inqobo nje uma ikomiti lithandaza, akukho lutho olungalungile olwenziwayo.

Abaningi bazibulele ngenxa yosizi olukhulu abaye baluthola ngokunqunywa ngokungafanele emindenini nakubangane. Baningi abanye asebelishiyile ibandla; kodwa okubi kakhulu, abanye balahlekelwe lonke ukholo kuNkulunkulu nakuKristu. Inombolo ekhutshwe uhlelo lokwahlulela olubeka ubumsulwa bebandla ngaphezu kwenhlalakahle yomncane ayinakubalwa.

Yileyondlela othanda ngayo i-JW pudding yethu.

Ngakolunye uhlangothi, uJesu wasinikeza izinyathelo ezintathu ezilula ezenzelwe ukusindisa owonayo. Futhi noma ngabe ngemuva kokulandela bobathathu, isoni siqhubeka esonweni salo, lalisekhona ithemba. UJesu akazange asebenzise uhlelo lokujezisa olunemigomo eqinile yokugweba. Ngemuva nje kokuba ekhulume ngalezi zinto, uPeter wacela imithetho mayelana nokuthethelelwa.

Ukuthethelelwa kobuKristu

AbaFarisi babenemithetho yakho konke futhi lokho kungenzeka ukuthi kwathonya uPetru ukuthi abuze umbuzo wakhe: “Nkosi, umfowethu kufanele angone kangaki bese ngimxolela?” (I-Mt 18: 21) UPeter wayefuna inombolo.

Isimo sengqondo esinjalo sabaFarisi siyaqhubeka sikhona ku-JW Organisation. I- de facto isikhathi ngaphambi kokuba umuntu osusiwe ekuhlanganyeleni abuyiselwe kungunyaka owodwa. Uma ukubuyiselwa kwenzeka kungaphansi kwalokho, yithi izinyanga eziyisithupha, abadala bangabuzwa imibuzo ngencwadi evela egatsheni noma ngumbonisi wesifunda ekuhambeleni kwakhe okulandelayo.

Kepha, ngenkathi uJesu ephendula uPetru, ubesakhuluma ngokomongo wenkulumo yakhe ku UMathewu 18. Lokho akwembulile ngokuthethelela kufanele-ke kubhekane nokuthi siluphatha kanjani uhlelo lwethu lobuKhristu. Sizoxoxa ngalokho esihlokweni esizayo.

Ngokufigqiwe

Kulabo bethu abavukayo, sivame ukuzizwa silahlekile. Sijwayele inqubo elawulwa kahle futhi ene-regimented, futhi sihlome ngemithetho egcwele elawula zonke izici zempilo yethu, asazi ukuthi senzeni kude neNhlangano. Sikhohliwe ukuthi sihamba kanjani ngezinyawo zethu ezimbili. Kepha kancane kancane siyabathola abanye. Siyahlangana futhi sijabulele ubudlelwane futhi siqale ukutadisha imiBhalo futhi. Nakanjani, sizoqala ukwakha amabandla amancane. Njengoba senza lokhu, kungadingeka ukuthi sibhekane nesimo lapho othile eqenjini lethu ona. Senzani?

Ukunweba isingathekiso, asikaze sidle uphudingi osuselwa kuresiphi uJesu asinike yona I-Mt 18: 15-17, kodwa siyazi ukuthi ungumpheki omkhulu. Thembela iresiphi yakhe yempumelelo. Landela isiqondiso sakhe ngokwethembeka. Ngokuqinisekile sithola ukuthi ayingedlulwa, nokuthi izosinika imiphumela emihle kakhulu. Masingalokothi sibuyele ezindleleni zokupheka ezenziwa ngabantu. Sidle uphudingi ophekwe yiNdikimba Ebusayo futhi sawuthola uyindlela yokuthola inhlekelele.

__________________________________

[i] Lalela kuphela labo fakazi abanobufakazi obufanele mayelana nezinsolo zokona. Labo abahlose ukufakaza kuphela ngesimilo sommangalelwa akufanele bavunyelwe ukwenza lokho. Ofakazi akufanele balalele imininingwane nobufakazi babanye ofakazi. Izingqapheli akufanele zibe khona ukuze zisekele isimilo. Amadivayisi wokuqopha akufanele avunyelwe. (Abelusi Umhlambi KaNkulunkulu, kk. 90 isig. 3)

[Ii] Kuyathakazelisa ukuthi esihlokweni esithi “Ukuvuma Izono — Indlela Yomuntu Noma KaNkulunkulu” umfundi uholelwa ekukholweni ukuthi ufunda indlela kaNkulunkulu kanti empeleni lena indlela yomuntu yokusingatha isono.

[Iii] Njengoba sengibonile umphumela wokulalelwa kwamacala amaningi okwahlulela, ngingaqinisekisa umfundi ukuthi umbono kaJehova uvame ukungabonakali esinqumweni.

[Iv] Umbonisi wesifunda manje unikwe amandla okwenza lokhu, kepha umane nje unweba igunya leNdikimba Ebusayo futhi ulwazi lukhombisa ukuthi abadala abavamile ukususwa ngenxa yokusebenzisa kabi igunya labo nokushaya abancane. Bayasuswa ngokushesha okukhulu uma bephonsela inselelo igunya legatsha noma leNdikimba Ebusayo, noma kunjalo.

UMeleti Vivlon

Imibhalo kaMeleti Vivlon.
  28
  0
  Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x