Ukucatshangelwa komvini namagatsha isingathekiso ku- UJohn 15: 1-8

“Mina ngingumvini; wena kukhona amagatsha. I- one uhlala kimi, nami kuye, uthela izithelo eziningi. Ngoba ngaphandle kwami ​​aninakwenza lutho. ” - John 15: 5 IBerean Literal Bible

 

Yayisho ukuthini iNkosi yethu ngokuthi “ohlala kimi”?

Esikhathini esedlule, uNicodemus wangibuza umbono wami ngalokho, futhi ngiyavuma ukuthi bengingakulungele ukuphendula ngokucatshangwayo.

Igama elihunyushwe ngokuthi 'hlala' lapha livela esenzweni sesiGreki, amadoda, okusho ukuthi nge-Exhaustive Concordance kaStrong kusho ukuthi:

“Hlala, qhubeka, hlala, hlala”

“Isenzo esiyinhloko; ukuhlala (endaweni enikeziwe, isimo, ubudlelwano noma ukulindelwa) - hlala, qhubeka, uhlale, bekezela, ubekhona, uhlale, ume, linda (for), X okwakho. "

Ukusetshenziswa okujwayelekile kwegama kutholakala ku Izenzo 21: 7-8

“Sabe sesiqeda uhambo lwasolwandle sisuka eThire safika ePtolemayi, sabingelela abazalwane wahlala [emina isuselwe kwi amadoda] usuku olulodwa nabo. 8 Ngosuku olulandelayo sahamba safika eKhesariya, sangena endlini kaFiliphu umvangeli, owayengomunye wamadoda ayisikhombisa, futhi thina wahlala [emina] naye." (I-Ac 21: 7, 8)

Kodwa-ke, uJesu uyisebenzisa ngokufanekisa ku John 15: 5 njengoba kungabonakali ukuthi ikhona indlela engokoqobo yokuthi umKristu ahlale noma ahlale kuJesu.

Ubunzima bokuqonda ukuthi uJesu usho ukuthini buvela eqinisweni lokuthi 'ukuhlala kumuntu' akuhambisani neze nendlebe yamaNgisi. Kungenzeka kube njalo nakulaleli ongumGreki. Kunoma ikuphi, siyazi ukuthi uJesu wasebenzisa amagama ajwayelekile ngezindlela ezingavamile ukuveza imibono emisha eza nobuKrestu. Isibonelo, 'ukulala' lapho kukhulunywa 'ngokufa'. (John 11: 11) Waphayona nokusetshenziswa kwe- agape, igama elingajwayelekile lesiGreki lothando, ngezindlela ezintsha futhi eziye zaba ngamaKristu ngokukhethekile.

Ukuthola incazelo yakhe kuba nzima kakhulu uma sibheka ukuthi uJesu wayevame ukushiya igama elithi 'hlala' ngokuphelele njengoba enza ku John 10: 38:

“Kepha uma ngiyenza, noma ningakholwa yimi, kholwani yiyo imisebenzi, ukuze nazi, nikholwe ukuthi uBaba is kimi, nami kuye. ” (John 10: 38 KJV)

Imfundo yami yangaphambilini yobufundisi ibingangenza ngikholwe ukuthi “ukuhlala” kungahunyushwa ngokunembile ngokuthi “kubunye”, kodwa ngiyanengwa ukubuyela emuva ekucabangeni okungaphandle kwebhokisi, ngazi ukuthi lokho kungaholela kalula kanjani ekulandeleni amadoda . (Bheka eyongeziwe) Ngakho-ke ngiwubeke emuva engqondweni yami lo mbuzo amasonto ambalwa kuze kube yilapho ukufunda kwami ​​iBhayibheli nsuku zonke kungiletha kuJohane isahluko 15. Lapho, ngithole umfanekiso womvini kanye namagatsha, futhi konke kwavele kwahlangana endaweni efanele. [i]

Ake sikucabangele ndawonye:

“Mina ngingumvini weqiniso futhi uBaba wami ungumgcini-sivini. 2Wonke amagatsha angatheli izithelo kimi, uyalisusa; futhi yonke ethela izithelo, Uyayithena ukuze ithele izithelo eziningi. 3Senihlanzekile ngenxa yezwi engilikhulume kini. 4Hlalani kimi, nami kini. Njengoba igatsha lingenakuthela izithelo ngokwalo ngaphandle kokuthi lihlala emvinini, kanjalo nani, ngaphandle kokuthi nihlala kimi.

5Mina ngingumvini; wena kukhona amagatsha. I- one uhlala kimi, nami kuye, uthela izithelo eziningi. Ngoba ngaphandle Kwami awukwazi ukwenza lutho. 6Uma umuntu engahlali Kimi, uphonswa ngaphandle njengegatsha futhi ome, bese bekuqoqa bese bekuphonsa nabo emlilweni, bese uyasha. 7Uma nihlala kimi, namazwi Ami ehlala kini, niyakucela noma yini eniyifisayo, nizokwenzelwa yona. 8Ngalokhu uBaba uyakhazinyuliswa, ukuze nithele izithelo eziningi, nibe ngabafundi bami. (UJohn 15: 1-8 IBerean Study Bible)

Igatsha alikwazi ukuhlala lihlukanisiwe nomvini. Lapho sinamathiselwe, singesinye nomvini. Sihlala noma sihlala emvinini, sidonsa izakhi zawo kuwo ukuze sikhiqize izithelo. UmKristu udonsa impilo yakhe kuJesu. Singamagatsha asondla umvini, uJesu, futhi uNkulunkulu ungumlimi noma umlimi wezivini. Uyasithena, asihlanze, asenze sibe nempilo, siqine, futhi sithele kakhulu, kepha inqobo nje uma sihlala sinamathele esivinini.

Asigcini ngokuhlala kuJesu, kepha uhlala kuYise. Eqinisweni, ubuhlobo bakhe noNkulunkulu bungasisiza ukuba siqonde ubuhlobo bethu naye. Isibonelo, akenzi lutho ngokuzithandela kwakhe, kodwa wenza lokho abona uYise ekwenza. Ungu umfanekiso kaNkulunkulu, lo ukubonakaliswa ngqo kobuntu bakhe. Ukubona iNdodana, ukubona uBaba. (John 8: 28; Korinte 2 4: 4; AmaHeberu 1: 3; UJohn 14: 6-9)

Lokhu akumenzi uJesu abe nguYise njengoba 'ukuba kuKristu' komKristu kungamenzi abe nguJesu. Kodwa-ke iqiniso lokuthi sihlala kuJesu lisho okungaphezulu kokumane sibe munye naye ezinhlosweni, emicabangweni nasekwenzeni. Ngemuva kwakho konke, uma ngihlangene nothile noma ngimunye naye, ngizohlanganyela ezinhlosweni nasekugqugquzelweni okufanayo, kepha uma lowo muntu edlula emhlabeni, ngingaqhubeka nokuveza imicabango, izinhloso, nezinhloso ezifanayo njengakuqala. Angithembi kuye. Lokhu akunjalo ngathi nakuKristu. Njengegatsha lomvini, sidonsa kuye. Umoya awunikezayo uyasigcina siqhubeka, usigcine siphila ngokomoya.

Njengoba uJesu ekuYise, ngakho-ke ukubona uJesu ukubona uBaba. (John 14: 9Kuyalandela ukuthi uma sihlala kuJesu, ukusibona-ke kungukumbona. Abantu kufanele basibuke futhi babone uJesu ezenzweni zethu, esimweni sengqondo nasenkulumweni yethu. Konke lokho kungenzeka kuphela uma sihlala sinamathele esivinini.

Njengoba nje uJesu engumfanekiso kaNkulunkulu, umKristu kufanele abe ngumfanekiso kaJesu.

“. . . labo wabanikeza ukuqashelwa kwakhe kokuqala naye wabamisa kusengaphambili ukuthi babe walingisa umfanekiso weNdodana yakhe, ukuze ibe yizibulo phakathi kwabafowethu abaningi. ”(I-Ro 8: 29)

UNkulunkulu uluthando. UJesu ungumfanekiso ophelele kaYise. Ngakho-ke, uJesu uluthando. Uthando yilo olushukumisa zonke izenzo zakhe. Ngemuva kokwethula umfanekiso womvini namagatsha uJesu uphinde awusebenzise amadoda ngokuthi:

“Njengoba uBaba engithandile, nami nginithandile. Hlala (amadodaOthandweni Lwami. 10Uma nigcina imiyalo yami, niyakuhlala othandweni lwami, njengalokho nami ngigcinile imiyalo kaBaba ngihlala othandweni lwakhe. 11Lokhu ngikukhulume kini, ukuze intokozo yami ibe kini, nokuthokoza kwenu kugcwale. (UJohn 15: 9-11)

Ngokuhlala, ukuhlala, noma ukuhlala othandweni lukaKristu, simkhombisa kwabanye. Lokhu kusikhumbuza enye inkulumo efanayo nayo evela encwadini kaJohane.

“Ngininika umyalo omusha, wokuba nithandane; Njengoba nginithandile, nani kufanele nithandane. 35Ngalokho bonke bayakukwazi ukuthi ningabafundi bami, uma nithandana. ” (UJohn 13: 34-35)

Uthando lukaKristu yilona olusikhomba njengabafundi bakhe. Uma sikwazi ukukhombisa lolo thando, sihlala kuKristu. 

Ungakubona ngendlela ehlukile, kepha kimi, ukuhlala kuKristu naye kimi kusho ukuthi ngiba ngumfanekiso kaKristu. Ukucabanga okungekuhle okufanele kuqinisekiswe, ngoba ngikude kakhulu nokuphelela, kepha noma kunjalo, isithombe. Uma uKristu ekithi, lapho-ke sonke sizokhombisa okuthile kothando nenkazimulo yakhe.

eyongeziwe

Ukunikezwa Okuhlukile

Njengoba iningi lalabo abavakashela leli sayithi bangoFakazi BakaJehova, noma babekhona, bazokwazi indlela eyingqayizivele enikezwa yi-NWT amadoda kuzo zonke izehlakalo eziyi-106 lapho livela khona, noma ingekho kepha kushiwo. Ngakho-ke John 15: 5 iba:

“Mina ngingumvini; nina ningamagatsha. Noma ngubani uhlala emunye nami (i-menōn en emoi, 'uhlala kimi') futhi Mina ngimunye naye (kago en imoto, 'Mina kuye'), lona uthela izithelo eziningi; ngoba ngaphandle kwami ​​ngeke wenze lutho. ” (UJoh 15: 5)

Ukufaka amagama athi, “ngobunye noKristu” ukufaka esikhundleni “sokuhlala kuKristu”, noma ngokumane, “kuKristu”, kushintsha incazelo. Sesibonile vele ukuthi umuntu angaba munye nomunye ngaphandle kokuya ngomuntu lowo. Isibonelo, 'sinezinyunyana' eziningi esikweni lethu.

  • Inyunyana zohwebo
  • Inyunyana Yezabasebenzi
  • Isikweletu Union
  • iyuniyani yase-Europe

Bonke babumbene enhlosweni nasezinhlosweni, kepha ilungu ngalinye alikutholi ukuphila kusuka kwelinye futhi nokuthi ikhono ngalinye lokuhlala enjongweni alincikile kwamanye. Lona akuwona umyalezo uJesu awunikeza UJohn 15: 1-8.

Ukuqonda Isikhundla se-NWT

Kubonakala kunezizathu ezimbili zalokhu kunikezwa okuthile, esinye ngamabomu kanti esinye asazi.

Okokuqala ukuthambekela kweNhlangano okweqisa ukuziqhelelanisa nemfundiso kaZiqu-zintathu. Abaningi bethu bazokwamukela ukuthi uZiqu-zintathu akabubonisi kahle ubuhlobo obuyingqayizivele phakathi kukaJehova neNdodana yakhe ezelwe yodwa. Noma kunjalo, asikho nje isizathu sokuguqula umbhalo weMibhalo Engcwele ukusekela kangcono inkolelo, noma ngabe leyo nkolelo iyiqiniso. IBhayibheli njengoba lalibhalwe ekuqaleni yilo lonke umKrestu elidinga ukuthola iqiniso. (2 Timothy 3: 16-17; AmaHeberu 4: 12) Noma yikuphi ukuhumusha kufanele kulwele ukugcina incazelo yokuqala ngokuseduze ngangokunokwenzeka ukuze kungalahleki umehluko obalulekile wencazelo.

Isizathu sesibili kungenzeka ukuthi asikho ngenxa yesinqumo esiqondayo — noma ngabe nginephutha ngalokho. Kunoma ikuphi, ukuhumusha kuzobukeka kungokwemvelo kumhumushi osegxile enkolelweni yokuthi ama-99% awo wonke amaKristu awagcotshiwe ngoMoya oNgcwele. 'Ukuhlala kuKristu' nokuba 'kuKristu' kufanekisela ubudlelwano obusondelene kakhulu, omunye waphika labo okungakholwa ukuthi bangabafowabo bakaKristu, okungukuthi, i-JW Ezinye Izimvu. Kungaba nzima ukuqhubeka ufunda lezo zindatshana — angithi zikhona eziyi-106 zazo — futhi ungaphumi nomqondo wokuthi ubudlelwano ezinye izimvu kufanele zibe nabo noNkulunkulu noJesu — abangani, hhayi izingane noma abafowabo — abunabo kufanelekile.

Ngakho-ke ngokunikela “ngobunye” kuzo zonke lezo zindawo, kulula ukuthengisa umqondo wobudlelwano babahamba ngezinyawo, lapho umKristu ehlangene khona noKristu ngenhloso nangomcabango, kepha hhayi okunye okuningi.

OFakazi BakaJehova bakhuluma ngobunye, okusho ukulalela iziyalezo ezivela phezulu. Ngokwengeziwe, uJesu ukhonjiswa njengesibonelo sethu futhi eyisibonelo sethu engagcizeleli kangako indima yakhe njengalowo wonke amadolo okufanele aguqe kuye. Ngakho-ke ukuba sebunyeni naye kuveza kahle ngaleyo mindset.

____________________________________________

[i] Ukuphawula okuvame ukwenziwa yilawo ma-JW avukile ukuthi manje bazizwa benenkululeko abangakaze bayithole. Ngiyaqiniseka ukuthi lo mqondo wenkululeko ungumphumela oqondile wokuvuleleka emoyeni. Lapho umuntu eshiya ubandlululo, ukucabanga kwangaphambili, nokugqilazwa kwezimfundiso zabantu, umoya ukhululekile ukwenza izimangaliso zawo futhi ngokungazelelwe iqiniso emva kokuvuleka kweqiniso. Lokhu akuyona into okufanele siziqhayise ngayo, ngoba akwenziwa ngokwethu. Asikufezi ngenkani ngentando noma ngokuqonda. Lesi yisipho samahhala esivela kuNkulunkulu, uBaba onothando ojabulayo ngokuthi izingane zakhe zisondela kuye. (John 8: 32; Izenzo 2: 38; Korinte 2 3: 17)

UMeleti Vivlon

Imibhalo kaMeleti Vivlon.
    18
    0
    Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x