“O, yeka ukuthi siyaluka iwebhu ebambekile, lapho siqala ukuzijwayeza ukukhohlisa!” - ICanto VI, XVII, eyenziwe yinkondlo yaseScotland, Marmion.

Kuyiqiniso elamukelekayo ukuthi amanga azala amanga amaningi njengoba umqambimanga kufanele athole izindlela zokusekela amanga okuqala. Yize lokhu kunjalo kumqambimanga wamabomu, kuthiwani ngomcwaningi weBhayibheli onezinhloso ezinhle ofinyelela esiphethweni esingamanga ngokungazi? Yize engamenzi umuntu onjalo umqambimanga, usaqhubeka nokuqamba amanga, yize engazi. Ngokuqinisekile ngenkolelo yakhe, uqala ukubona yonke imibhalo efanelekayo nge-lens esontekile yalokho akubona "kuyiqiniso lamanje".[i]

Ake sithathe isibonelo, imfundiso yokuthi uJesu wabekwa esihlalweni sobukhosi emazulwini e1914, wenza ukuthi unyaka uMbuso kaNkulunkulu wamiswa.[Ii]  Noma imuphi umbhalo okhuluma ngoJesu njengeNkosi kumele ulukelwe kuwebhu okubandakanya ukusungulwa koMbuso wakhe ngo-1914. Lokhu kusiletha ku-CLAM yaleli sonto, ngaphansi kwengxenye yomhlangano, “Amagugu AseZwini LikaNkulunkulu” - “Inkosi Iyobusa Ngokulunga”. Lapha kukhulunywa ngo-Isaya 32: 1-4.

“Bheka! Inkosi iyakubusa ngokulunga, nezikhulu zibuse ngobulungisa. (Isa 32: 1)
Njengoba kunenkolelo yokuthi inkosi yaqala ukubusa ngo-1914, izikhulu nazo kumele zibuse kusukela lapho. Lokhu kudala ukungafani nezinye izindima eziseBhayibhelini. IZwi likaNkulunkulu likwenza kucace ukuthi amaKristu agcotshiwe azobusa noKristu njengamakhosi nabapristi. (2Thim 2:12; Is 5:10; Re 20: 4) Lapho inkosi ibusa ngaphansi kwenye inkosi, ibizwa nangokuthi isikhulu. UJesu, obusa ngaphansi kukaJehova uNkulunkulu, ubizwa ngokuthi inkosi nenkosana. Ngokwesibonelo, u-Isaya ubiza ngokuthi “iSikhulu Sokuthula”. (Isa. 9: 6) Ngakho-ke la makhosi agcotshiwe kumele kube yizikhulu “ezizobusa kube ubulungiswa.” Ingabe kukhona esinye isiphetho esivumelana nayo yonke eminye imiBhalo? Ngeshwa, lesi siphetho asihambelani nemfundiso yokuthi uJesu waqala ukubusa eminyakeni eyikhulu eyedlule, ngoba kungasiphoqa ukuthi sithole indlela yokufaka la mavesi alandelayo emlandweni woFakazi BakaJehova.

“Futhi yilowo nalowo uzoba njengendawo yokucashela umoya, Indawo yokucasha esivunguvungwini semvula, Njengasemifudlaneni yamanzi ezweni elingenamanzi, Njengomthunzi wedwala elikhulu ezweni elibunjiwe.  3 Lapho-ke iso lababonayo ngeke lisanamathelwa, nezindlebe zalabo abalalelayo zizonaka.  4 Izinhliziyo zalabo abahlukumezayo zizozindla ngolwazi, Nolimi oluvundayo luzokhuluma ngokushelelayo nangokucacile. ”(Isa 32: 2-4)

Ngakho-ke, kufanele sicabange ukuthi ababusi abambisene noJesu abanakwa ngokuphelele kulesi siprofetho. Esikhundleni salokho, u-Isaya uphefumulelwa ukuba abhale ngabadala bebandla. Le yimfundiso sitshelwa ukuthi siyamukele yilabo abathi bayinceku ethembekileyo.

Njengamanje kulesi sikhathi sokucindezeleka komhlaba wonke, kunesidingo 'sezikhulu,' yebo, abadala 'abayoqaphela. . . wonke umhlambi, ”unakekela izimvu zikaJehova futhi wenza ubulungisa ngokuvumelana nezimiso zikaJehova zokulunga. (IzEnzo 20:28) “Izikhulu” ezinjalo kufanele zihlangabezane nezimfuneko ezichazwe kweyoku-1 Thimothewu 3: 2-7 nakuThithu 1: 6-9.  (ip-1 isahl. 25 k. 332 par. 6 INkosi Nezikhulu Zakhe)

Ngaphezu kwalokho, njengoba imfundiso yenkolo ye-JW isifundisa ukuthi abagcotshiweyo bazosuka emhlabeni baye ezulwini balawule kude lapho, kunendima eyengeziwe evulela lezi zikhulu-izinduna.

“Izikhulu” ezingezinye izimvu ziqeqeshwa njengeqembu “lesikhulu” esikhulayo ukuze kuthi ngemuva kosizi olukhulu, abafanelekayo phakathi kwabo babe sebekulungele ukuqokelwa emsebenzini wokuphatha 'emhlabeni omusha.'
(ip-1 isahl. 25 pp. 332-334 par. 8 The King and His Princes)

Njengoba ivesi 1 lithi izikhulu zibusa ngobulungiswa, kufanele siphethe ngokuthi abadala bakhona ukubusa. Uma umuntu ebusa, omunye ungumbusi, umholi, umbusi. Lokhu kusho ukuthi abadala bebandla bangababusi noma abaholi. Kepha uJesu usitshela ukuthi akufanele sibizwe ngokuthi “Mfundisi” noma “Mholi”. Singalifaka kanjani lelo qiniso leBhayibheli kuwebhu yethu?

Vele, uma siyilahla imfundiso yokuthi u-1914 uyisiqalo sokubusa kukaKristu, lapho-ke singaqonda ukuthi inkathi u-Isaya akhomba kuyo kufanele kube ukubusa kukaKristu okuyinkulungwane lapho izikhulu ezibusa naye zizobusa njengamakhosi. Ngokwengeziwe, ukuze amavesi 1,000 thru 2 asebenze, kuzofanele samukele ukuthi lezi zikhulu zizoxhumana ubuso nobuso nalabo abababusayo, njengoba noJesu ovusiwe axhumana ngokoqobo nabafundi bakhe. Njengoba ukuvuswa kwezigidi zabangalungile kuzoba yisikhathi sezinxushunxushu njengoba laba — iningi labo okungenzeka ukuthi lingamelana naleli lungiselelo elisha — bahlanganiswa nomphakathi omusha, kunesizathu esizwakalayo sokukholelwa ukuthi amazwi omprofethi azofakazela lokho iqiniso.

ISifundo SeBhayibheli Sebandla

Sikhishwe ukukholelwa kule ncwadi kanye nezinkomba eziningi eminyakeni edlule omagazini ukuthi umhlangano wango-1919 eCedar Point, e-Ohio, waba yisikhathi lapho kwaqala khona umkhankaso omkhulu wokushumayela emhlabeni wonke owakhiwe. Ukukhululwa kweGolden Age kwakuzoba yingxenye enkulu yomkhankaso wokushumayela wokumemezela izindaba ezinhle zikaKristu emhlabeni wonke owakhiwe. Ngakho-ke umuntu angacabanga ukuthi umyalezo ophakathi weGolden Age uzoba yi "The King and His Kingdom". Ngemuva kwalokho, yilokho uRutherford ayefuna bonke abalandeli bakhe ukuthi “Khangisa! Khangisa! Khangisa! ”

Nakhu ukuthathwa kwenkomba kusuka kumagazini wokuqala we-Golden Age. Uma ubheka izingqinamba ezalandela, umuntu angabona ushintsho oluncane kokuqukethwe.

Ngesikhathi lapho ibinzana elithi, "Umsebenzi wosuku othembekile wedola elithembekile", lingasetshenziswa ngokoqobo, izindleko zamasenti ayi-10 ukukhishwa kwakungeyona into yokupha. Ukube wawuphila ngaleso sikhathi, futhi njengomshumayeli weqiniso weZindaba Ezinhle, wawungaba nomuzwa wokuthi usebenzisa kahle isikhathi sakho enkonzweni kaKristu ngokuzama ukuthengisa izikhokhelo zalo magazini, uma unikezwa okuqukethwe kuwo?

Ingabe amaKristu aqotho ayemelana ngempela nomqondo wokuthi kufanele ahlanganyele enkonzweni, njengoba kusho isigaba 16, noma ingabe ukuphikisana kwabo nokuhlanganyela enguqulweni yenkonzo kaRutherford kwakuyisiphikiso sangempela? Cabanga ukuthi isihloko salo magazini sasisuselwa enkolelweni yokuthi iGolden Age isizoqala ngo-1925, ukuthi ubuntu ngaleso sikhathi babuphakathi kosizi olukhulu olwaluzophela nge-Armagedoni. Ingabe ungathanda ukuhlanganyela kuleyo nkonzo?

Izincwadi zidweba isithombe esihle sabashumayeli abashisekayo abenza umsebenzi weNkosi, kepha iqiniso lomlando lidweba indawo ehluke ngokuphelele.

_______________________________________________________

[i] Umuntu angacabanga ukuthi ngesinye isikhathi, kuzobonakala kumfundi weBhayibheli oqotho lapho inkolelo yakhe itholakala ukuthi ingamanga. Ngaleso sikhathi, ukuqhubeka nokuyifundisa kungafaneleka njengokuthi "ukuthanda futhi uqhubeke namanga". (IsAm 22:15) Noma kunjalo, uNkulunkulu ungumahluleli wokugcina.

[Ii] Ukuhlaziywa kwale mfundiso, bheka Ingabe i-1914 yayiyisiqalo sobukhona bukaKristu?

 

UMeleti Vivlon

Imibhalo kaMeleti Vivlon.
    32
    0
    Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x